You are on page 1of 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐỀ THI MÔN: NGHIÊN CỨU MARKETING (KT 321)

KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LỚP: KT321451


BỘ MÔN MARKETING & DU LỊCH – DỊCH VỤ HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2009 – 2010
THỜI GIAN LÀM BÀI : 75 phút
Đề thi gồm 7 câu in trên 1 trang giấy. Sinh viên làm bài trên giấy thi, bài thi viết vào đề không được tính điểm.

Câu 1. Sai số do chọn mẫu là sai số do sự trả lời và không trả lời. Đúng Sai
Câu 2. Thiết kế trực tuyến là chọn cố định mẫu điều tra từ một tổng thể và số quan sát của mẫu này được
phỏng vấn lập lại qua thời gian. Đúng Sai
Câu 3. Phương pháp chọn mẫu …………….. là phương pháp mà cỡ mẫu của từng nhóm được xác định
dựa vào tỷ lệ số đơn vị tổng thể trong từng nhóm.
Câu 4. Tính thời sự là một trong những tiêu chuẩn đánh giá …………………… trong tiến trình thực hiện
nghiên cứu Marketing.
Câu 5. Sắp xếp các bước sau theo quy trình thiết kế bảng câu hỏi:
a. Xác định nội dung của những câu hỏi g. Thiết kế câu hỏi để khắc phục những câu trả
b. Xác định hình thức phỏng vấn lời vượt quá khả năng hoặc do không sẵn
c. Quyết định cấu trúc bảng câu hỏi lòng trả lời của đáp viên
d. Xác định những thông tin cần thiết h. Xác định hình thức và mẫu bảng câu hỏi
e. Quyết định thảo câu hỏi i. Hoàn chỉnh bảng câu hỏi
f. Sắp xếp những câu hỏi theo thứ tự hợp lý j. Điều tra thử
Câu 6. Nghiên cứu nào sau đây không phải là nghiên cứu định dạng vấn đề:
a. Nghiên cứu tiềm năng của thị trường
b. Nghiên cứu phân khúc thị trường
c. Nghiên cứu đặc điểm thị trường
d. Nghiên cứu xu hướng kinh doanh
Câu 7. Giả sử Anh (Chị) là giám đốc Marketing ngành hàng sữa chua uống của công ty TNHH Thực
phẩm và Nước giải khát Dutch Lady Việt Nam. Với số liệu thống kê về doanh số bán và thị phần sữa chua
uống trong 3 năm của những doanh nghiệp sản xuất đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn Việt Nam
như sau:
2006 2007 2008
Doanh số Thị phần Doanh số Thị phần Doanh số Thị phần
(triệu đồng) (%) (triệu đồng) (%) (triệu đồng) (%)
Dutch Lady Việt Nam 3,157 30.5 4,105 28.7 3,064 27.2
Vinamilk 4,354 40.0 4,881 40.5 4,954 43.7
Daisy 2,106 20.0 2,340 20.0 2,578 18.2
Flex 1,767 9.5 1,711 10.8 1,844 10.9
Tổng 100 100 100
Nguồn: Tổng hợp từ phòng kinh doanh của các công ty
Anh (Chị) hãy:
1. Xác định vấn đề cần nghiên cứu để phát triển công ty TNHH Thực phẩm và Nước giải khát Dutch
Lady Việt Nam một cách hợp lý, và nêu rõ cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu.
2. Thiết kế nghiên cứu:
- Xác định phương pháp nghiên cứu (thể hiện lên mô hình nghiên cứu).
- Loại thông tin cần thu thập?
- Xác định đối tượng nghiên cứu, cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu.
- Bảng câu hỏi gồm bao nhiêu phần? Mô tả ngắn gọn từng phần và thảo từ 2 đến 3 câu hỏi cho
mỗi phần, nêu rõ loại thang đo đã sử dụng cho từng câu hỏi.
- Thiết kế mô hình nghiên cứu (nêu rõ phương pháp nghiên cứu trong mô hình).
********************** Hết **********************
Cần Thơ, ngày 15 tháng 11 năm 2009
Giáo viên ra đề

1
Phạm Lê Hồng Nhung