Вы находитесь на странице: 1из 3

Chestionarul şi indicaţiile metodologice pot fi descărcate de pe site-ul BNS: www.statistica.

md/formulare și clasificări
Вопросник и методологические указания по его заполнению можно скачать с сайта Национального бюро статистики: www.statistica.md/формы и классификаторы и
Date de identificare/ Идентификационные данные BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 93 din 26.05.2017
«Cu privire la statistica oficială», producătorii de statistici oficiale:
Denumirea:____________________________________________________ - au dreptul să obțină și să colecteze datele necesare producerii de
Наименование: informație statistică de la toate persoanele fizice și juridice (art.13);
- asigură protecţia datelor confidenţiale şi neadmiterea divulgării
_____________________________________________________________ acestora (art.19).
Neprezentarea la timp a datelor statistice, prezentarea de date eronate
Adresa/Адрес: sau în volum incomplet constituie contravenţie şi se sancţionează
conform art.330 al Codului contravențional al Republicii Moldova.
Raionul (municipiul, UTA Găgăuzia)_______________________________
Район (муниципий, АТО Гагаузия) Cercetare statistică В соответствии с Законом Республики Молдова № 93 oт
26.05.2017 года «Об официальной статистике», органы
(o dată pe an) официальной статистики:
- имеют право получать и собирать данные, необходимые для
Satul (comuna), oraşul___________________________________________
Село (коммуна), город Статистическое обследование производства статистической информации, от всех физических и
юридических лиц (cт.13);
(1 раз в год) - гарантируют конфиденциальность данных и недопущение их
Strada_______________________________________________nr. _______
разглашения (cт.19).
Улица
Непредставление в установленный срок статистических данных,
представление недостоверных данных или в неполном объеме
NR. 8-agr является правонарушением и санкционируется в соответствии сo
Cod CUIÎO ________________
ст.330 Кодекса о правонарушениях Республики Молдова..
Код
Aprobat prin Ordinul Biroului Naţional de Statistică
nr. 92 din 29 noiembrie 2017
Cod IDNO __________________________ Semănatul culturilor de toamnă şi Утвержден приказом Национального бюро статистики
Код aratul de zăble № 92 от 29 ноября 2017 года
Conducătorul _____________________________________________ la 25 decembrie 201___
Руководитель (nume, prenume/ имя, фамилия) Acest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului
teritorial pentru statistică la 25 decembrie de către întreprinderile şi
Cев озимых и вспашка зяби organizaţiile producătoare de produse agricole indiferent de formele
на 25 декабря 201___ г. organizatorico-juridice şi de proprietate (inclusiv gospodăriile
(Semnătura/Подпись) „______”________________________________ ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi
L.Ş. М.П. peste), după locul de amplasare a terenurilor

Этот вопросник представляется на бумажном носителе в адрес


территориального органа статистики 25 декабря предприятиями,
Executantul ___________________________________________________ производящие сельхозпродукцию, независимо от их
Исполнитель (nume, prenume/ имя, фамилия) организационно-правовых форм и форм собственности, (включая
крестьянские (фермерские) хозяйства с площадью сельхозугодий
tel. _________________________________________________________ 50 га и более), по месту нахождения земель
тел.
Semănatul culturilor de toamnă şi aratul de zăble
Сев озимых и вспашка зяби
hectare
гектаров
Codul
rînd. Cantitatea
Indicatorii Показатели
Код Количество
стр.

A B 1 C

Semănat culturi de toamnă pentru boabe şi furaj verde — total 1 Посеяно озимых на зерно и зеленый корм — всего
din care: из них:
grîu de toamnă 2 озимой пшеницы

secară de toamnă 3 озимой ржи

orz de toamnă 4 озимого ячменя

alte culturi de toamnă 5 прочих озимых культур

Terenuri arate de zăble 6 Вспахано зяби


Terenuri arate în toamna anului curent pentru semănatul Вспахано почвы под посев озимых осенью текущего
7
culturilor de toamnă года

2
3