You are on page 1of 13

ARTIKEL MENGENAI

NAMA YANG TIDAK BAIK


MENURUT ISLAM

NAMA: ARIQ RABBANI SUTRISNO


NIM: 1822041014
KELAS : B
JURUSAN: PENDIDIKAN TEKNIK MESIN
Nama yang Tidak Baik Menurut Islam
Nama adalah doa kepada seseorang, maka ibu bapa menjadi pemegang amanah yang
besar untuk menamakan cahaya mata mereka. Nama hendaknya memiliki makna
yang bagus. Janganlah memberikan nama hanya mengikut perasaan, asalkan indah
dan sedap didengar tanpa mengetahui makna yang tersirat atau maksud sebenarnya.
Jika nama tersebut buruk dan memalukan, maka ibubapa boleh dikira berlaku zalim
dan derhaka pada si anak.
A. Nama-Nama Larangan
1.Pengabdian / Penghambaan
Syarak menegah menamakan seseorang atau anak dengan nama yang dilarang
seperti yang khusus bagi Allah atau sembahan-sembahan lain. Jauhilah dari nama-
nama yang menunjukkan pengabdian/penghambaan kepada selain Allah seperti
Abdul-Kaabah (Hamba Kaabah), Abdun-Nabi (Hamba Nabi), Abdul-‘Uzza (Hamba
Tuhan ‘Uzza) dan sebagainya.

2. Malikul-Amlak
Diharamkan memberi nama dengan nama ‘Malikul-Amlak’ yang bermaksud; ‘Raja
bagi segala raja’. Sabda Rasulullah SAW:
َّ‫أخنَ ََّع إن‬ ْ ‫سمى َر ُجلَّ تَعالى َللاَِّ ِع ْن ََّد ا‬
ْ َّ‫سم‬ َ َ‫ك ت‬
ََّ ‫الك َم ِل‬
َِّ ‫األم‬
ْ
“Sesungguhnya sehina-hina/seburuk-buruk nama di sisi Allah ialah seorang lelaki
yang bernama Malikul-Amlak.” (Riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah r.a.)
Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda;
ُ َ‫علَى َر ُجلَّ أ َ ْغي‬
َّ‫ظ‬ َّ ‫ا ْل ِقيَا َم َِّة يَ ْو ََّم‬، ُ‫وأ َ ْخبَث ُ َّه‬،
َ ِ‫للا‬ ََّ ‫سمى ك‬
َ َّ‫َان َر ُجل‬ َ ُ‫ك ي‬ َِّ َ‫األَ ْمال‬، َ‫ك َّل‬
ََّ ‫ك َم ِل‬ ََّ ‫َللاُ إِلَّ َم ِل‬
َّ
“Lelaki yang paling dimukai oleh Allah pada hari kiamat dan paling hina ialah
lelaki yang diberi nama Malikul-Amlak (kerana hakikatnya) tiada raja melainkan
Allah.” (Riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a.)
3. Nama Malaikat
Menurut mazhab Syafi’ie, harus memberi nama dengan nama-nama Malaikat.
Namun demikian, sebahagian ulama’ memakruhkannya. Berkata Qadhi ‘Iyadh;
“Telah memakruhkan sebahagian ulama’ memberi nama dengan nama-nama
Malaikat dan ia adalah pandangan al-Harith bin Miskin. Imam Malik memakruhkan
memberi nama dengan Jibril dan Ya-sin.”

4. Tengok Nasib Dan Penafian


Begitu juga, dimakruhkan memberi nama dengan nama-nama yang dijadikan tengok
nasib dengan penafiannya pada adat/kebiasaan seperti nama-nama yang terkandung
dalam sabda Rasulullah SAW;
َ‫س ِ ِّميَنَّ َّل‬
َ ُ‫ك ت‬ ُ َّ‫سارا‬
ََّ ‫غالَ َم‬ َ ‫ َي‬، َ‫ربَاحاَّ َو َّل‬، َ َ‫نَ ِجيحاَّ َو َّل‬، َ‫أ َ ْف َل َحَّ َو َّل‬، ‫ك‬
ََّ ‫تَقُو َُّل فَ ِإن‬: َّ‫الَ ُه َو؟ أَثَم‬
َّ َ‫ُون ف‬
َُّ ‫يَك‬،
‫فَيَقُو َُّل‬: َ‫” َّل‬.َّ‫أ َ ْر َبعَّ ُهنَّ إِن َما‬، َ‫ال‬
َّ َ‫علَيَّ ت َ ِزيدُنَّ ف‬
َ .
“Janganlah kamu menamakan anak kamu Yasar (mudah), Rabah (untung), Najih
(berjaya) dan Aflah (berjaya). Kerana sesungguhnya jika kamu bertanya seseorang;
“Apakah ada di sana (Yasar, Rabah dan sebagainya itu)?” Lalu ia menjawab; “Tidak
ada”.” (Riwayat Imam Muslim dari Samurah bin Jundab r.a.)
Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda::
‫فيقول يكون فال هو أثم تقول فإنك أفلح ول نجيحا ول رباحا ول يسارا غالمك تسمين ل‬: ‫ل‬
“Jangan namakan anakmu dengan nama senang, keuntungan dan kejayaan.
Sebabnya adalah jika kamu bertanya adakah ‘kuntungan’ ada? Jika tidak ada, orang
akan menjawab “Keuntungan tidak ada”.” (Hadis riwayat Muslim, Tirmizi r.a. dan
Abu Daud r.a.)
Menurut Imam Nawawi, dimakruhkan nama-nama tersebut (dalam hadis) adalah
kerana buruk dan rosaknya jawapan yang bakal diterima, juga nama-nama tersebut
ada kemungkinan menjatuhkan sebahagian golongan ke dalam suatu bentuk
perbuatan menenung untung/nasib. (Contohnya; apabila ditanya; “Adakah di sana
ada Rabah (untung)?”, lalu dijawab; “Ada”. Apabila orang yang suka
menengok/menilai nasib dengan suatu sempena atau kejadian mendengar jawapan
ini, maka ia akan membuat andaian bahawa hari tersebut adalah hari untung).
Menurut Syeikh Abdullah Nasih ‘Ulwan; memberi nama dengan nama-nama ini
hukumnya adalah haram dengan sepakat para ulama’. (Tarbiyatul-Aulad)

5. Kekufuran Dan Kejahatan


Nama-nama yang memberikan maksud yang tidak baik dan melambangkan
kekufuran dan yang terkenal dengan kejahatan, seperti Wisky, Ifrit, Firaun dan
Syaitan adalah dilarang.

6. Tidak Melambangkan Islam


Hendaklah dijauhi juga dari memberi nama dengan nama-nama yang tidak
beridentitikan Islam dan menggambarkan hilangnya jati-diri sebagai seorang
muslim, seperti meniru-niru nama orang bukan Islam seperti Natasya, Susan,
Suzuki, Mazda dan Ninja. Juga nama-nama yang menzahirkan cinta-berahi seperti
nama ‘Huyam’ (gila berahi), dan sebagainya.

7. Memuji Diri Sendiri


Banyak nama yang menunjukkan memuji diri sendiri dalam masyarakat Melayu
kini. Tidak kiralah namanya dengan nama Khairun Nisa (sebaik-baik wanita), nama
‘mujahid’ pejuang, syahid, nama ‘salafus soleh dan sebagainya. Setiap ibubapa
hendaklah berhati-hati menamakan bayi mereka kerana ini dilarang dan termasuk
dalam memuji diri anak itu sendiri.
Rasulullah SAW melarang menggunakan nama yang memuji diri sendiri. Pernah
terjadi pada suatu ketika, apabila Nabi SAW bertemu seorang wanita bernama
Barrah (wanita yang sangat baik); Rasulullah SAW bersabda:

َ ُ‫للُ أ َ ْنف‬
َ‫س ُك َّْم ت ُ َزك ُّْوا َّل‬ َّ َ ‫ِم ْن ُك َّْم ا ْل ِب ِ َِّّر ِبأ َ ْه َِّل أ َ ْعلَ َُّم ا‬
“Janganlah kamu memuji diri kamu sendiri. Allah SWT lebih mengetahui siapakah
yang lebih baik dikalangan kamu.”
Mereka bertanya: “Apa yang kami hendak namakannya.”
Baginda menjawab: “Zainab.”
(Hadis sahih riwayat Muslim r.a.)
Daripada Umar RA berkata, Rasulullah SAW bersabda;
‫قال عنه للا رضي عمر عن‬, ‫وسلم عليه للا صلي للا رسول قال‬:‫وبركة رافع يسمى ان ألنهين‬
‫ويسار‬.
“Aku menegah daripada menamakan dengan nama Rafi’ (ketinggian)’, Barakah
(keberkatan) dan Yassar (senang).” (Hadis riwayat Tirmizi r.a.).
.Imam Nawawi berkata: Ulama syafie berkata: “Dimakruhkan memberi nama
dengan nama-nama ini dan apa yang membawa kepada sebab larangan ini. Larangan
ini adalah hanya makruh tidak haram.”

8.Gabungan Nama
Memang ramai yang suka menggabungkan nama suami dan isteri tetapi adakah ia
menghasilkan makna yang baik? Ketahuilah nama juga merupakan gambaran bagi
sifat, gaya hidup dan pemikiran kedua ibu bapa seseorang.
Nama seperti Rozana, Suzana atau yang menggunakan nama ‘zana’, bunyinya sedap
sekali tapi maknanya ‘berzina’ atau pun nama ‘wati’ yang bererti ‘bersetubuh’. Jadi
elakkanlah menggunakan nama-nama tersebut.

9. Nama Buruk
Dimakruhkan memberi nama dengan nama-nama yang buruk seperti Harb, Murrah,
Kalb, ‘Ashiyah, Syaitan, Dzalim, Himar dan sebagainya.Sabda Rasulullah SAW;
‫سموا‬ َ َ ‫ماء ت‬
َِّ ‫س‬ َِّ ‫األ ْن ِب‬، ‫ب‬
ْ ‫ياء بأ‬ َُّّ ‫ماء َوأ َح‬
َِّ ‫س‬ َِّّ ‫ع ْب َُّد تَعالى‬
ْ ‫َللا إلى األ‬ َ ‫َللا‬ َ ‫الرحْ َمن َو‬، ‫ص َدقُها‬
َِّّ َّ‫ع ْب ُد‬ ْ ‫وأ‬:
َّ‫وهمامَّ َح ِارث‬،َ ‫وأ ْق َب ُحها‬: َّ‫َو ُمر َّةُ َح ْرب‬
“Berilah nama dengan nama-nama para Nabi. Nama yang paling disukai oleh Allah
ialah ‘Abdullah’ dan ‘Abdurrahman’. Nama yang paling tepat (dengan hakikat
manusia) ialah ‘Harith’ dan ‘Hammam’, dan nama yang paling buruk ialah ‘Harb’
dan ‘Murrah’.” (Riwayat Abu Daud, an-Nasai dan lain-lain dari Abi Wahb al-
Jusyami r.a.)
B. Perawatan Islam
Di dalam perawatan Islam juga terdapat beberapa nama yang sebaiknya dielakkan
untuk diberikan kepada putera-puteri anda kerana maknanya yang tidak elok, buruk
dan boleh mendatangkan masalah di kemudian hari. Hindarilah agar tidak
bertembung dengan nama-nama jin. Contohnya;
1. Balqis – ketua jin
2. Qistina/Kistina – penghulu jin
3. Najwa – bisikan
4. Zaqwan/Zaquan – anak jin
5. Haikal/Haiqal – tengkorak
6. Badrisha/Badlisha/Herisha
Anak-anak ini bermungkinan akan menimbulkan banyak masalah, seperti sering
sakit, berpenyakit ‘berat’ dan kronik, degil, kerap menangis, memberontak,
hiperaktif dan sebagainya. Ceramah Nama-Nama Bermasalah Oleh Ustaz Sharhan
(Klik Di Sini)

C. Nama-Nama Yang Dilarang Dalam Islam


Berikut adalah sebahagian daripada nama-nama lain dalam Islam yang harus
dielakkan dan dihindari bagi menamakan bayi anda:
A
Abiqah Hamba yang lari dari tuannya
Abkam Tidak celik, buta
Afinah Yang bodoh
Amah Hamba suruhan perempuan
Asiah Wanita yang durhaka
Asyar Paling jahat
Asyirah Yang tidak bersyukur atas nikmat
Aznie Aku berzina
B
Baghiah Yang zalim, jahat
Bahimah Binatang
Bakiah Yang menangis, merengek
Balidah Yang bodoh, bebal
Baqarah Lembu Betina
Batilah Yang batil, tidak benar
D
Dabbah Binatang
Dahisyah Goncang, stress
Dahriyah Yang mempercayai alam wujud dengan sendirinya
Dami’ah Yang mengalir air matanya
Daniyah Yang lemah dan hina
Darakah Kedudukan yang rendah
F
Faji’ah Kecelakaan
Fajirah Yang jahat, yang berdosa
Fasidah Yang rosak, yang binasa
Fasiqah Yang jahat, si fasik
Fasyilah Gagal, kalah
G
Ghafilah Yang lalai, yang leka
Ghaibah Hilang
Ghailah Kecelakaan, bencana
Ghamitah Yang tidak mensyukuri nikmat
Ghasibah Perampas, perompak
Ghawiah Yang sesat, yang mengikut hawa nafsu
H
Haqidah Yang dengki
Hasidah Yang hasad
Hazinah Yang sedih
Huzn Kesedihan
J
Jafiah Yang tidak suka berkawan
Jariah Hamba suruhan perempuan
K
Kafirah Yang kafir, yang ingkar
Kaibah Yang sedih
Kamidah Yang hiba, yang sangat berduka
Kazibah Pendusta, pembohong
Khabithah Yang jahat, yang keji
Khali’ah Yang tidak segan silu, mengikut hawa nafsu
Khamrah Arak
Khasirah Yang rugi
Khati’ah Yang bersalah, yang berdosa
L
Laghiah Sia-sia, tidak berfaedah
Lahab Bara api
Lahifah Yang sedih, menyesal dan dizalimi
La’imah Yang tercela
Lainah Yang terkutuk
M
Majinah Yang bergurau senda tanpa perasaan malu
Majusiah Agama menyembah api atau matahari
Maridah Yang menderhaka
Munafikah Yang munafik
Musibah Celaka, bencana, kemalangan
N
Najisah Yang najis dan kotor
Nariah Api
Nasyizah Yang menderhaka dan melawan suami
Q
Qabihah Yang buruk, hodoh
Qasitah Yang melampaui batasan dan menyeleweng dari kebenaran
Qatilah Pembunuh
Qazurah Kejahatan, perzinaan
R
Rajimah Yang direjam, yang dilaknat
Razani Kepala zakar lelaki
Razi’ah Kecelakaan, musibah
Razilah Yang keji dan hina
S
Safih Insan Manusia bodoh
Safilah Yang rendah dan hina
Sahiah Yang pelupa
Sharrul / Sharru Jahat
Sakirah Pemabuk
Sakitah Yang jatuh, yang hina, yang jahat
Syafihah Yang bodoh
Syani’ah Yang buruk
Syaqiyah Yang menderita
Syaridah Yang diusir
Syariqah Pencuri
Syarisah Yang buruk akhlak
Syarrul Bariyyah Sejahat-jahat manusia
Syatimah Maki hamun
T
Tafihah Karut
Talifah Yang rosak, yang binasa
Talihah Yang tidak baik
Tarbiyah Yang papa kedana
Tarikah Anak dara tua
W
Wahiah Yang lemah, yang jatuh, yang buruk
Wahimah Yang lemah
Wahinah Penakut
Wailah Bencana, keburukan
Wajilah Penakut
Waqi’ah Pertempuran dalam peperangan, umpatan
Waqihah Yang kurang sopan dan malu
Wasikhah Yang kotor
Wasyiah Yang mengumpat, yang mengadu dombakan orang
Wati/Waty Nama Hindu/tiada makna
Wathy / Wathi Bersetubuh

Y
Yabisah Yang kering, yang sedikit kebaikannya
Yaisah Yang berputus asa
Z
Zalijah Kebinasaan
Zalilah Yang hina
Zalimah Yang zalim
Zaniyah Penzina, pelacur
Zufafah Racun pembunuh

D.Rendah Diri
Nama-nama yang buruk, berbunyi pelik dan ganjil mungkin membuatkan yang
empunya diri berasa agak terasing. Tidak mustahil juga nama itu menjadi bahan
ejekan dan tidak begitu disenangi anak-anak kerana tekanan yang dihadapi di
sekolah atau di alam pekerjaan.
Kesan daripadanya, nama ini menimbulkan rasa malu kepada mereka yang akhirnya
menyebabkan rasa marah, membangkitkan pergaduhan, malah juga boleh membina
perasaan rendah diri dan berkemungkinan ia boleh menjejaskan perkembangan
penghargaan kendiri seseorang itu.
Sabda Rasulullah SAW : “Kamu sekalian pada hari kiamat akan dipanggil dengan
nama kamu dan nama bapa kamu, maka hendaklah kamu memperelokkan nama
kamu.” (Hadis riwayat Abu Daud r.a.).
E. Panggilan Pendek
Orang Melayu suka menggunakan nama panggilan/timangan atau memendekkan
nama, seperti nama Muhamad/Muhammad akan jadi Mohd (jom) atau Mat (mati)
dan jika nama Abdullah, jadi Dolah saja. Amalan ini haruslah ditinggalkan dan
contohilah orang Arab yang menghargai dan memanggil nama penuh pada setiap
masa, kerana padanya terkandung doa.

F. Penukaran Nama
Disunatkan mengubah nama yang buruk atau yang tidak baik kerana Nabi SAW
telah melakukannya kepada para sahabat baginda, di mana Rasulullah SAW pernah
menukar nama seorang yang bernama Abdul Hajar (hamba batu) kepada Abdullah.
Ada yang bernama ‘Asi (yang derhaka) lalu ditukar kepada Muti’ (yang taat).
Aishah r.a berkata: “Rasulullah telah menukar nama-nama yang buruk.” (riwayat
Tirmidzi).”
Ibn Umar berkata: “Anak perempuan Umar dinamakan dengan nama ‘Asiah (wanita
yang derhaka), lalu dinamakan oleh Rasulullah SAW dengan Jamilah (cantik).”
(riwayat Tirmidzi dan Ibn Majah).
Ibnu Umar r.a. menceritakan;
َّ‫سو ََّل أَن‬
ُ ‫للا َر‬
َِّ -‫صلى‬ َّ ‫علَ ْي َِّه‬
َ ُ‫للا‬ َ ‫سل ََّم‬
َ ‫و‬-
َ ‫غي ََّر‬ ْ ‫َاص َي َّةَ ا‬
َ ‫س ََّم‬ َ ‫ت‬ ِ ‫” َج ِمي َل َّةُ أ َ ْن‬.
ِ ‫ع‬. ‫وقَا ََّل‬:َّ“َّ
“Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menukar nama (seorang perempuan
bernama) ‘Ashiyah (perempuan yang engkar) di mana baginda berkata kepada
(perempuan itu); ‘Kamu adalah Jamilah (yang indah)’.” (Riwayat Imam Muslim)
Said bin al-Musayyab menceritakan bahawa bapanya yang bernama Hazn
(susah/sedih), telah datang kepada Rasulullah SAW lalu Baginda bertanya
kepadanya; “Apa nama kamu?” Jawab bapaku; “Hazn”. Lalu Rasulullah berkata;
“Kamu adalah Sahl (iaitu Nabi menukar namanya kepada Sahl yang bererti;
mudah).” Namun bapaku berkata; “Aku tidak akan menukar nama yang diberikan
kepadaku oleh bapaku.” Said berkata; “(Dengan kedegilannya itu) maka
berterusanlah ‘huzunah’ (kepayahan/kesedihan) membelenggu keluarga kami
selepasnya.” (Riwayat Imam Bukhari dari Said bin al-Musayyab dari bapanya)
Berdasarkan kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW mengenai penukaran
nama di atas, adalah disunatkan menukar nama buruk kepada yang lebih baik.
Sekiranya sesiapa yang telah terlanjur menamakan anak dengan nama yang buruk,
tidak elok atau ‘kurang manis’, tidak perlulah mengubah nama tersebut di pejabat
pendaftaran, cukuplah hanya menukar nama panggilan kepada nama pangkat dalam
keluarga seperti along, angah atau nama keduanya. Jika nama anak itu ‘Siti Balqis’,
panggillah ‘Siti’ sahaja.
.