Вы находитесь на странице: 1из 7
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI ‘Admitere: Studii universitare de masterat — julie 2017 Facultatea: MANAGEMENT ‘MANI b2 ‘TEST-GRILA, Functia de organizare const in ‘2. ansamblul proceselor prin intermediul crora se determin’ obiectivele organizatiei si ale componentelor acesteia b. ansamblul proceselor de descompunere a activitatilor conduse (obiectului condus) in elementele componente, de analizi a acestor elemente si de recompunere a lor sub un efect de sintezi ameliorat ‘c. ansamblul proceselor prin care se armonizeazé decizille si actiunile personalului organizatiei si a subsistemelor componente, in cadrul obiectivelor stabilite prin prevedere si 2 sistemului organizatoric creat 4. ansamblul proceselor prin care se determina personalul organizatiei s8 participe la realizarea obiectivelor stabilite, pe baza ludrii In considerare a factorilor motivationali 3p, Analiza structurii organizatorice prin prisma principiilor de proiectare a structurii are ca scop: . verificarea modului in care se respecta principiului suprematiei obiectivelor de cétre managerii organizatiei b. identificarea_componentelor structurii_ orgai necorespunzaitor ©. precizarea modalititilor de corelare a aplicé structurigorganizatorice d. verificarea respectirii principillor de proiectare si functionare a structurii organizatorice existente 3p, torice lips’ sau a celor dimensionate Principiilor de proiectare si functionare a Potrivit cdruia din urmatoarele principii de fundamentare a sistemului informational, sistemul informational trebuie sé fie suficient de flexibil pentru a permite modificarea caracteristicilor sale, ‘indeosebi functionale, conform necesitatilor: asigurarea eficacitatii si eficientei informationale si organizationale concentrarea asupra abaterilor esentiale realizarea flexibilitatiiinformational-manageriale obtinerea de maximum de informatil finale din fondul de informatii primare 2p. a b. © 4. este formata din “ansamblul managerilor, al organismelor de management participativ, al compartimentelor functionale, al reatillor care se stablesc intre acestea, prin ale CBror decizii se asigurs conditiile economice, tehnice si de personal, necesare desfasuririi proceselor de munca in cadrul organizatiei si realizdrii obiectivelor acesteia”: a. structura de management b, structura organizatorica . structura de personal d. structura de productie 3p. Dupé gradul de cunoastere a mediului de citre decident pot fi deosebite urmatoarele categorii de deciz a. deciaii preventive si decizit corective b. deciaii in conditii de certitudine, deciai in conditii de rise gi deciaii in condi c.decizii fundamentate si decizii nefundamentate 4d. decizii previzionale, operative si postoperative 3p. de incertitudine ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI MAN1 b2 Admitere: Studi universitare de masterat ~ julie 2017 Facultatea: MANAGEMENT 6. Care din urmatoarele tipuri de fluxuri informationale se stabilesc intre posturi si compartimente situate pe acelasi nivel ierarhic si au drept fundament organizatoric relatiile de cooperare sau functionale: a. oblice b. verticale orizontale d. circulare 3p, 7. Prin obligativitatea ce revine titularului de post pe linia indeplinirii obiectivelor individuale si a efectuarii sarcinilor care au fost stabilite pentru postul respectiv, in functie de obiectivele generale ale organizatiei, intelegem: a. obiectivele postului b. atributiile specifice postului c. competentele titularului de post 4d. responsabilitatile ocupantului postului 3p. ‘8. Analiza incadréirii cu personal a compartimentelor presupune: a. evidentierea echilibrului incadrérii cu personal a compartimentelor organizatiei b. compararea, pentru fiecare compartiment, a incadrérii cu personal cu necesarul de personal prin prisma numgrului, naturi si nivelului de pregatire c. compararea, pentru fiecare compartiment al organizatiei analizate, a incadrarii cu personal cu incadrarea cu personal a compartimentelor din organizatii similare, dar mai performante d. analiza personalului din fiecare compartiment prin prisma unor criterii precum varsta, sexul, atagamentul fat de organizatie, vechimea etc. ap. 9. La baza antrenarii st&: a, coordonarea b. motivarea cc. controlul d. comunicarea 3p. 10. Prin traiectul pe care il parcurge o informatie sau o categorie de informatii intre emifator si tar desemném urmatoarea componentd a sistemului informational: a. fluxde date b. fluxinformational . canal de comunicati 4. circuit informational 3p. 11, Precizati care dintre variantele enumerate mai jos, nu se numara printre avantajele managementului prin exceptii: a. permite degrevarea managerilor de pe nivelurile ierathice superioare de o serie de sarcini care pot fi indeplinite si de catre subordonati b, impune o structurare corecté 2 autoritatii pe nivelurile ierarhice ale managementului organizatiet . contribuie la diminuarea birocratiel in cadrul organizati 4. asigur’ o evidentiere a abaterilor pozitive, nu numai a celor negative, cu efecte favorabile care pot fi extinse in organizatie 3p. ACADEMIA DE STUDI ECONOMICE DIN BUCURESTI ‘MANI b2 Admitere: Studii universitare de masterat — julie 2017 Facultatea: MANAGEMENT 12. Din care etapa a metodologiei de proiectare/reproiectare a sistemului informational face parte analiza deficientelor informationale? a, etapa pregatitoare b, evaluarea functiondrii sistemului informa ¢._ analiza sistemului informational-managerial 4d. implementarea sistémului informational-managerial 3p. nal-managerial 13. Dezvoltarea resurselor prin investtii reprezinté o activitate components a functiunil de: 2. productie b. cercetare-dezvoltare c. comercial’ 4. financiar-contabilé 3p. 14. Investigatia si analiza structurii existente, ca etapS a perfectionsrii structurii organizatorice, presupune: a. stabilirea echipei de cercetare, prezentarea organigramei si elaborarea mésurilor de perfectionare b. culegerea si sistematizarea datelor referitoare la structura existenté, prelucrarea informatillor referitoare la obiectivele organizatiei, analiza structurii organizatorice si rationalizarea acesteia . prelucrarea informatillor referitoare la obiectivele organizatiei, analiza structuri i elaborarea msurilor de perfectionare 4. stabilirea. obiectivelor studiulul, analiza structurii informale si elaborarea masurilor de perfectionare 3p. 15. Functia de informare a agendei este indeplinita prin: a. precizarea actiunilor de intreprins b, esalonarea actiunilor ¢._elaborarea unui scadentar de termene d._informatiile privind abaterile 3p. 16. Precizati care din variantele de mai jos nu corespunde reali a, managerii adopt decizii cu o intensitate mai mare sau mai mic8, functie de pozita ierarhics pe care se afl b. managerii exercitd in mod permanent, integral sau partial, functii de previziune, organizare, coordonare, antrenare si control-evaluare, referitoare la procesele de munca exercitate de subordonatit lor ¢. inipostaza de manager se afld nu numal cel care conduce organizatia (managerul general), ci si alte persoane situate pe niveluri ierarhice superioare sau inferioare pozitiel ocupate de managerul general d,_managementul trebuie cunoscut numai de cei care-I exercit8, nu si de persoanele aflate in ipostaza de executanti, de subordonati 3p. 17. Stilul de management reprezinté manifestarea .. managerilor in relatiile cu subordonati sefii sau colegi. Completati aceasté defini cu una din urmitoarele vatiante: a. autoritatil b.abilitatilor €. calititilor, cunostintelor si aptitudinilor 4. valorilor s atitudinitor 3p,

Вам также может понравиться