You are on page 1of 2

CUTI BERSAMA ADD MATH-KLAS 6

DISEMBER 2018

TAJUK: FUNGSI

1 Rajah 1 menunjukkan empat fungsi dan graf.

Rajah 1
Nyatakan graf / graf-graf yang
(a) mewakili hubungan satu dengan satu. Beri alasan bagi jawapan anda.
(b) tidak mempunyai songsangan. Beri alasan bagi jawapan anda.
[4 markah]
2 Diberi bahawa hubungan antara set 𝑋 = {4, 6} dan set 𝑌 = {2, 3, 4, 5} ditakrifkan dalam bentuk
pasangan tertib seperti berikut.
{(4, 2), (4, 4), (6, 2), (6, 3)}
Nyatakan
(a) imej-imej bagi 6,
(b) julat hubungan itu.
[2 markah]
3 Diberi 𝑓: 𝑥 → 𝑥 + 3 dan 𝑔𝑓 −1 : 𝑥 → 7𝑥 − 27, cari 𝑔−1 (𝑥).
[3 markah]
4 2𝑥 + 𝑞, 𝑓(𝑥) ≥ 𝑝
Fungsi |2𝑥 + 𝑞| = {
−(2𝑥 + 𝑞), 𝑓(𝑥) < 𝑝
di mana 𝑝 dan 𝑞 adalah pemalar.
(a) Nyatakan nilai bagi 𝑝.
(b) Cari nilai-nilai 𝑞 jika 𝑓(−2) = 5.
[3 markah]
5 Berdasarkan pernyataan-pernyataan di bawah, lengkapkan fungsi yang betul dalam kotak yang
disediakan di ruang jawapan.
(a) Fungsi 𝑓 memetakan 𝑥 kepada 𝑦.
(b) Fungsi 𝑔 memetakan 𝑦 kepada 𝑧.
(c) Fungsi yang memetakan 𝑧 kepada 𝑥
[3 markah]
Jawapan:
6 Diberi 𝑓 −1 (𝑥) = 𝑝𝑥 + 4 dan 𝑔(𝑥) = 3(𝑥 3 − 4). Cari
(a) 𝑓(𝑥)
1
(b) nilai 𝑝 jika 𝑔(𝑥) = 𝑓(𝑥 2 ).
4
7 Rajah 7 menunjukkan rajah pokok salasilah keluarga Ani.

Rajah 7
(a) Wakilkan hubungan “bapa kepada” itu dalam gambar rajah anak panah.
(b) Nyatakan jenis hubungan itu.
[2 markah]
−1 (𝑘
8 Jika 𝑓(𝑥) = 𝑚𝑥 + 1, dengan keadaan 𝑚 ialah pemalar. Jika 𝑓 − 1) = 8, ungkapkan 𝑚
dalam sebutan 𝑘.
[3 markah]