Вы находитесь на странице: 1из 6

Peperiksaan Pertengahan Tahun

Kajian Tempatan
Tahun 6

Nama: __________________________________

1. Kertas ini mengandungi bahagian A dan B.


2. Bahagian A mempunyai 22 markah.
3. Bahagian B mempunyai 28 markah.
4. Jawab semua soalan.

Disediakan oleh; Disemak


oleh;

............................. ………………………
(Hermawan bin Samiyono) (Hisham bin
Mohamed)
Guru Kajian Tempatan Tahun 6 GPK 1

1
SK Jimah. SK Jimah.

BAHAGIAN A
Jawab semua soalan dengan membulatkan pilihan jawapan yang betul.

1. Manakah antara berikut merupakan sumber tenaga ?

A. Bijih timah B. Batu arang


C. Air hujan D. Tanah-tanih

2. Semua yang berikut adalah sumber yang boleh dibaharui kecuali _____

A. ikan B. tanah
C. matahari D. emas

3. Bahan-bahan berikut diperlukan untuk membuat sebuah kereta


I. besi
II. getah
III. plastic
IV. batu

A. I dan II B. I, II dan III


C. I, II dan IV D. I, II, III dan IV

4. Negeri-negeri berikut mengeluarkan petroleum di Malaysia kecuali____

A. Sabah B. Sarawak
C. Terengganu D. Johor

Hasil hutan ⇒ kayu balak, damar dan hutan

5. Pernyataan di atas adalahmengenai hutan ___________________

A. belukar B. khatulistiwa
C. gunung D. paya bakau

6. Hasil laut yang digunakan untuk membuat budu ialah _____________


A. udang B. Ketam
C. kerang D. ikan bilis

2
7. Semua berikut ialah contoh sumber mineral kecuali ________

A. getah B. petroleum
C. bijih timah D. emas

8. Semua berikut ialah kegunaan hasil laut kecuali __________

A. perhiasan B. Ubat-ubatan
C. sumber makanan D. perabot

9. Keadaan berjerebu disebabkan oleh _________

A. pencemaran air B. pencemaran bunyi


C. pencemaran udara D. pencemaran laut

10. Berikut merupkan hasil eksport Malaysia kecuali _________

A. getah B. kelapa sawit


C. petroleum D. emas

11. Manakah antara berikut adalah contoh industri berat ?

A. Membuat perabot B. Memproses kelapa sawit


C. Memproses makanan D. Membuat kapal

12. Barangan berikut dibuat daripada bijih timah kecuali ___________


A. peluru B. batu jala
C. kotak pensel D. pembungkus coklat

13. Prinsip Rukun Negara yang ketiga ialah __________________

A. kepercayaan kepada Tuhan B. kedaulatan undang-undang


C. keluhuran perlembagaan D. kesetiaan kepada raja

14. Manakah antara berikut adalah permainan tradisional negara kita ?

A. Bola sepak B. Tenis


C. Sepak takraw D. Badminton

15. Kilang penapis petroleum terletak di _____________dan di_____________

A. Pelabuhan Kelang, Labuan B. Bintulu, Labuan


C. Kerteh, Lutong D. Labuan, Lutong

3
16. Berikut ialah akibat daripada banjir kecuali ______________

A. kehilangan nyawa B. aktiviti harian tergendala.


C. mendapat cuti am D. sistem jalanraya terputus

17. Berikut ialah sebab hutan di negara kita dianggap istimewa kecuali ___

A. tumbuhan dan hidupan liar. B. kawasan tadahan hujan.


C. pertanian pindah. D. membekalkan hasil hutan

18 . Antara pernyataan berikut, yang manakah tidak benar ?

A. Kitar dan guna semula kertas buangan menyebabkan pencemaran.


B. Hasil logam dilebur semula digunakan untuk membuat kenderaan.
C. Proses guna semula kertas mengurangkan kadar penebangan
hutan.
D. Kitar dan guna semula sisa buangan mengelakkan pembaziran.

19. Bahan-bahan apakah yang digunakan untuk kitar dan guna semula ?
I. Plastik
II. Besi sekerap
III. Suratkhabar
IV. Tanih

A. I dan II B. III dan IV


C. I, II dan III D. I, II, III dan IV

20. Sektor perindustrian menyediakan pekerjaan seperti berikut kecuali

A. konduktor B. pekerja mahir


C. pengilang industri D. pekerja separuh mahir

21. Apakah kesan Rukun Negara ke atas rakyat Malaysia ?


A. Rakyat Malaysia akan bersatu menentang penindasan.
B. Rakyat Malaysia akan lebih peka terhadap perkembangan
dunia.
C. Rakyat Malaysia akan sentiasa patuh kepada kerajaan.
D. Rakyat Malaysia memupuk semangat setia dan cintakan negara.

22. Jenis pengangkutan di negara kita yang tidak membawa penumpang

A. feri B. kapal terbang


C. kontena D. teksi

4
BAHAGIAN B
Jawab semua soalan.

1) Tandakan (√) pada ruangan yang betul.

Bil Jenis pekerjaan Sektor Awam Sektor


Swasta
a. Pekerja kilang
b. Pengawai Tadbir
c. Penghulu
d. Pemungut tol
e. Tentera
f. Juruwang bank

(6 markah)

2) Tandakan dengan betul lokasi yang dinyatakan pada peta di bawah.

a) S – Kuala Kangsar b) T – Nilai


c) U – Pasir Gudang d) V – Likas
e) W – Shah Alam f) X – Bintulu
(6 markah)

3) Nyatakan pekerjaan - pekerjaan yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Bil Pertanian Perlombongan


1
2
3

(6 markah)

5
4) Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

pembaziran manusia petrol


tenaga kekal hakisan
habitat Landskap menjejaskan
alam protein tidak boleh dibaharui

1. Jenis sumber yang utama di negara kita ialah sumber


_____________________, ___________________, dan sumber
_____________________.

2. Bahan galian tergolong sebagai bahan sumber yang


_____________________.

3. Kebanyakan hasil laut penting sebagai sumber ________________ untuk


penduduk negara kita.

4. _______________________ ialah pandangan darat fizikal sesuatu kawasan.

5. Penebangan hutan yang tidak terkawal mendedahkan permukaan bumi


kepada _____________________.

6. Kepupusan hutan semula jadi akan menyebabkan kepupusan hidupan


liar kerana hidupan liar tidak mempunyai __________________ yang sesuai.

7. Kitar dan guna semula sisa-sisa buangan dapat mengelakkan


_________________ sumber alam.

8. Kegiatan manusia untuk mendapatkan sumber tenaga boleh


___________________ keseimbangan alam sekitar.

9. Berkongsi kenderaan bukan sahaja dapat mengurangkan kesesakan


jalan raya, tetapi juga dapat menjimatkan penggunaan
_____________________.

10. Salah satu tujuan penghutanan semula dilakukan adalah untuk


memastikan bekalan sumber balak senantiasa __________________