You are on page 1of 1

PENGUMUMAN MUHAFADZOH AHAD PAGI

TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN MUHAFADZOH


1. Waktu pelaksanaan kegiatan dimulai setelah jamaah shubuh selesai dengan ditandai BEL.
Jika setelah jamaah shubuh ada kegiatan, muhafadzoh tetap dilaksanakan setelah kegiatan
tersebut.
2. Presensi muhafadzoh berlaku untuk semua santri madrasah dan akan direkap
ketidakhadirannya.
3. Kegiatan diminggu pertama menghafal individual (setoran) dengan maqra’ materi yang
sesuai dengan batasan pembelajaran di kelas masing-masing, dapat dilihat pada tabel
dibawah.
4. Kegiatan diminggu kedua lalaran bersama di tempat yang disediakan dengan maqra’
muqaddimah sampai akhir materi.

BATASAN MATERI MUHAFADZOH


KELAS
SEMESTER I SEMESTER II
2 Ula (Alala) Bait ke 1 - 22 Bait ke 23 - khotimah
3 Ula (Tasrif Bab Tsulatsiy Mujarrod – Bab Tsulattsiy mazid wazan
Istilahi) Tsulattsiy mazid wazan Tafa’ala – selesainya tashrif
af’ala isthilahiy
4 Ula (Tasrif Fiil Madli – fiil nahi dlomir fiil nahi dlomir bidlomiril
Lughowy) bidlomirir rof’il muttashil manshubil muttashil -
khotimah
1 Wustho (Imriti) Muqoddimah – Babu Babu ’alamatil jazmi - Babu
’alamati I’robil khofdli I’robil fi’li
2 Wustho (Imriti) Babu marfu’atil asmai – Babu manshubatil asmai –
Babul Badali khotimah
3 Wustho (Imriti) Muqoddimah - Babu I’robil Babu marfu’atil asmai -
fi’li khotimah
1 Ulya (Alfiyah) Muqoddimah – Ibtida’ Kana wa akhowatuha – fail
2 Ulya (Alfiyah) Naibul fail – huruful jar Idlofah – badal
3 Ulya (Alfiyah) Nida’ – Ta’nits Maqshur – Khotimah

5. Jumlah bait yang disetorkan minimal 5 bait atau baris setiap pertemuan kegiatan
muhafadzah dan akan dicatat di daftar presensi.
6. Santri madrasah yang sudah menyetorkan hafalannya minimal 5 bait bisa meninggalkan
kelas, bagi yang belum hafal diminta menghafal di dalam kelas sambil menunggu giliran.
7. Diakhir semester seluruh hafalan diserahkan kepada ustadz pengampu muhafadhoh

TTD
BIDANG KURIKULUM
MMH – PPMH