You are on page 1of 3

Department of Education

Region IV- A CALABARZON


Division of Batangas City
TINGA LABAC ELEMENTARY SCHOOL
Batangas City

UNANG SUMATIBONG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN V


Ikatlong Markahan

Basahing mabuti ang bawat pahayag. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot.
1. Ito ay mga Espanyol na nakatira sa Pilipinas ngunit ipinanganak sa Espanya.
A. insulares C. ilustrado
B. peninsulares D. principalia
2. Mga ipinanganak sa Pilipinas na may dugong purong kastila ang mga magulang.
A. insulares C. ilustrado
B. peninsulares D. principalia
3. Bakit madaling natutunan ng mga Pilipino ang wikang Espanyol?
A. Dahil ginusto nila itong pag-aralan sa simula pa lang
B. Dahil alam na nila ang wikang Espanyol bago pa dumating ang Espanyol sa
bansa
C. Dahil pinagbasa ang mga Pilipino ng napakaraming aklat na nakasulat sa wikang
Espanyol
D. Dahil sa pagdalo sa misa, pag-aaral ng dasal at katesismo at pakikipag-usap sa
mga Espanyol
4. Ito ang unang bahay ng mga Pilipino na kung saan ang kanyang arkitektura ay
iniangkop sa mainit na kapaligiran at klima ng Pilipinas upang matamo ang ginhawa
ng tumitira dito.
A. Bahay Bahayan C. Bahay Kubo
B. Bahay na Bato D. Bahay ni Lola
5. Ano ang ibig sabihin ng reduccion?
A. sapilitang paglipat ng tirahan C. sapilitang paggawa
B. sapilitang pagyakap sa Katolisismo D. sapilitang pagbabayad ng
buwis
6. Alin sa sumusunod na pahayag ang naglalarawan sa panahanan ng mga Pilipino
sa panahon ngmga Espanyol?
A. Kalat-kalat ang tirahan sa pamayanan C. Nakatira sila sa tabi ng ilog
B. Magkakalapit ang mga pamayanan D. Magkakalayo ang mga gusali
7. Anong uri ng pamahalaan ang itinatag ng mga Espanyol na nahati sa dalawang
antas – pamahalaang sentral at pamahalaang lokal?
A. Pamahalaang Diktatoryal C. Pamahalaang Sentralisado
B. Pamahalaang Komonwelt D. Pamahalaang Totalitaryan
8. Kapangyarihan ng gobernador-heneral na suspendihin o hindi sundin ang batas
galing sa hari ng Espanya na hindi angkop sa kalagayan ng bansang kanyang
pinamumunuan?
A. alahero C. basagulero
B. asukarero D. cumplase
9. Ang pinakamataas na hukuman sa panahon ng mga Espanyol?
A. Royal Audiencia C. Visitador
B. Sprite de Santo D. Wala sa nabanggit
10. Ang _______ ay itinatag ng Hari ng Espanya para gumawa ng hayag na
pagsisiyasat sa mga opisyal at kawani ng pamahalaan sa pagtatapos ng kanilang
panunungkulan.
A. Residencia C. Peninsulares
B. Visita D. Insulares
11. Ang Visita ay pagpapadala ng isang opisyal na tinatawag na Visitador- General
para gumawa ng lihim na pagsisiyasat tungkol sa mga gawain at gawi ng mga
nanungkulan sa pamahalaan.
A. Royal Audiencia C. Visitador- General
B. Gobernador- Heneral D. Principalia
12. Alin ang dahilan kung bakit itinatag ng Espanya ang pamahalaang sentral?
A. Maraming Espanyol ang magkakaroon ng trabaho
B. Madali ang pamamahala sa buong bansa
C. Ayaw manungkulan ang mga Espanyol sa Pilipinas
D. Kulang ang perang pambayad ng sweldo
13. Alin sa mga sumusunod ang hindi tungkulin ng gobernador- heneral?
A. magpatupad ng batas at kautusan
B. mamuno sa sandatahang lakas
C. mamuno sa mga halalan sa lalawigan
D. magrekomenda ng mga pari na mamumuno sa mga parokya
14. Alin sa mga sumusunod ang karapatan ng gobernador- heneral?
A. magpawalang- bisa ng kasal
B. pigilin ang pagpapatupad ng batas
C. gumawa ng sariling batas
D. magsaayos ng mga alitan ng mga pari
15. Ang mga pamilya sa isang barangay ay pinagsama- sama sa isang lugar at
tinawag itong ________.
A. residencia C. pueblo o kabayanan
B. cumplase D. visita
16. Ang mga nakatira sa baybaying dagat ng di mapaalis ay ginawang ______.
A. kabisera C. Corregimiento
B. Alcaldia D. pueblo
17. Ang mga namuno sa mga lalawigang hindi pa mapayapa ay ang mga _____.
A. Alcalde Mayor C. Corregidores
B. Cabeza De Barangay D. Gobernadorcillo
II. Tama o Mali. Isulat ang T kung tama at M kung mali.
18. Mahalaga sa kulturang Pilipino ang mahaluan ng kulturang Kastila.
19. Malaki ang ipinagbago ng pamahalaang Pilipino dahil sa pananakop ng mga
Kastila.
20. Naging makapangyarihan ang mga kalalakihan kaysa mga kababaihang Pilipino
dahil sa patakarang pang-edukasyon ng mga Kastila.
21. Ang pamahalaang local ay binubuo ng mga lalawigan
22. Ang pamahalaang sentral ay pinamumunuan ng gobernadorcillo.

III. Enumerasyon:
23-25- Antas ng Katayuan ng mga Sinaunang Pilipino noong Panahon ng Espanyol
26-29- Pagkakahati ng Pamahalaang Lokal
30-35- Bahagi ng Bahay na Bato