You are on page 1of 50

БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА НА

РАДУ У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ
Безбедност при раду на
електроенергетским објектима,
РАДОВИ У ПОСТРОЈЕЊИМА
Др Ивана Влајић-Наумовска
Садржај
• Опште мере за безбедност при раду на
електроенергетским објектима
• Безбедност при раду на
електроенергетским објектима,
РАДОВИ У ПОСТРОЈЕЊИМА

2
1. Опште мере за безбедност при раду
на електроенергетским објектима
Зона опасности - простор око делова под напоном ограничен
безбедносним размаком.
Безбедносни размак - најмањи дозвољени размак између делова
под напоном и било којег дела тела радника односно неизолованог
алата и опреме које радник користи током рада (DC или DZ у табели
1 - X.Б3.1.200/01).
Рад под напоном - рад код кога се додирују делови под напоном
или залази у зону опасности.
Рад у безнапонском стању - рад у простору зоне опасности који се
изводи у безнапонском стању.
Рад у близини напона - рад на деловима објеката или у њиховој
близини код којих се зона рада додирује са зоном опасности.
Манипулација - поступак искључивања и укључивања расклопних
апарата.
Расклопни апарати - прекидачи, растављачи, склопка растављачи
(растављачи снаге) и земљоспојници.
3
Зона опасности

4
• Без обзира на степен
опасности, раднике (зидари,
бравари, радници на уношењу
опреме при ремонту и др.)
надлежно (стручно) лице
мора упознати са
опасностима, мерама
безбедног рада и простором у
коме се могу кретати.
• Пре почетка рада на
одређеном објекту, потписују
изјаву да су о наведеном
упознати и да ће се понашати
према добијеним упутствима.
• Уколико не потпишу овакву
изјаву, рад им не може бити
одобрен.

5
.

Налог за рад се даје првенстевно са аспекта домаћинског пословања-да се зна


где се на објектима ради, када се и шта се ради, ко даје задатак и а ко извршава,
као и да се одреди руководилац послова и упозори на мере безбедности.
Налог за рад омогућује и праћење укупних трошкова на одређеним пословима 6
при чему се наводи требовањем опреме и материјала, транспорт и др.
Дозвола за рад је документ који постоји у свим
електропривредним предузећима, са циљем да се
тачно одређеном процедуром при обезбеђењу места
рада избегну неспоразуми и спрече незгоде при раду.7
2. Безбедност при раду на електроенергет-
ским објектима, РАДОВИ У ПОСТРОЈЕЊИМА
• Х.Б3.1.200/01 Безбедност при раду на електроенергетским
објектима, РАДОВИ У ПОСТРОЈЕЊИМА
• САДРЖАЈ:
1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ
2. ВЕЗА СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА
3. БИБЛИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
4. ПОДЕЛА НА ЗОНЕ
5. ПРИСТУП У ПОСТРОЈЕЊА
6. ПРИНЦИПИ МАНИПУЛАЦИЈЕ И ПРИМЕНА “ПЕТ ПРАВИЛА”
7. РАДОВИ У БЕЗНАПОНСКОМ СТАЊУ И У БЛИЗИНИ НАПОНА
8. РАДОВИ ПОД НАПОНОМ

8
Безбедност при раду на електроенергетским
објектима, РАДОВИ У ПОСТРОЈЕЊИМА
1 ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ
• Предмет овог документа интерне стандардизације
су мере безбедности које се примењују при
радовима који се изводе у постројењима. Овај
документ интерне стандардизације се односи на
сва постројења називног напона од 0,230 kV до 110
kV, који представљају део електродистрибутивне
мреже ЕДБ као и оне у пројектовању, изградњи и
реконструкцији, који ће по завршетку радова бити
саставни део електродистрибутивне мреже ЕДБ.

9
Безбедност при раду на електроенергетским
објектима, РАДОВИ У ПОСТРОЈЕЊИМА
2 ВЕЗА СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА
Одредбе нормативних докумената на које се овај документ
интерне стандардизације позива, истовремено важе као и
одредбе овог документа интерне стандардизације.
Наведена издања су важила у време објављивања овог
документа интерне стандардизације, а кад се он примењује,
користи се најновије издање наведених докумената.
а) Х.Б3.0.100/01 - Опште мере за безбедност при раду на
електроенергетским објектима
б) Упутство за обезбеђење места рада у ТС 10/0,4 kV са
уграђеним кондензаторским батеријама за компензацију
реактивне енергије приликом радова у безнапонском стању.

10
Безбедност при раду на електроенергетским
објектима, РАДОВИ У ПОСТРОЈЕЊИМА
3 БИБЛИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
Нормативна документа која су послужила као подлога за овај документ
интерне стандардизације су:
а) Закон о безбедности и здрављу на раду (“Службени гласник РС" бр.
101/05)
б) Правилник о техничким нормативима за погон и одржавање
електроенергетских постројења и водова (″Службени лист СРЈ″, бр. 41/93),
в) Правилник о техничким нормативима за електроенергетска постројења
називног напона изнад 1000 V (″Службени лист СФРЈ″, бр. 4/74, 13/78,
″Службени лист СРЈ″, бр. 61/95),
г) Правилник о мерама заштите на раду од опасног дејства електричне
струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на
радилиштима (″Службени гласник СРС″, бр. 21/89);
д) ...
11
Безбедност при раду на електроенергетским
објектима, РАДОВИ У ПОСТРОЈЕЊИМА
4 ПОДЕЛА НА ЗОНЕ
4.1 Према степену опасности од електричног удара, а у циљу регулисања
безбедног приступа, за постројења називног напона изнад 1000 V,
просторно се дефинишу три зоне и то:
I Зона - Зона слободног кретања;
II Зона - Зона манипулације и контроле;
III Зона - Зона опасности и приближавања.
4.2 Одређивање појединих зона у постројењима
I Зона - зона слободног кретања:
- техничко-административне просторије,
- радионице, магацини, гараже,
- ходници, гардеробе и санитарне просторије,
- ограђени простори на отвореном у којима најмања висина делова под
напоном од тла износи 6 m. 12
Безбедност при раду на електроенергетским
објектима, РАДОВИ У ПОСТРОЈЕЊИМА
4 ПОДЕЛА НА ЗОНЕ
II Зона - зона манипулације и контроле:
- део просторије за смештај и погон високонапонских ћелија са опремом и
нисконапонског развода, намењен за манипулације и контролу (простор
изван конструкције ћелија),
- просторије електричне команде, просторије за смештај уређаја заштите,
бројила, телеуправљања, мрежне тонфреквентне команде, нисконапонског
развода,
- просторије за смештај акумулаторских батерија, исправљача,
- простор уређаја противпожарне заштите,
- кабловски простор,
- стазе у постројењу на отвореном,
- простор испод апарата на отвореном ако су горње ивице уземљених делова
тих апарата удаљене од тла најмање 2300 mm,
- простор око трансформатора, до безбедносног размака према табели 2 из
тачке 7.1 овог документа.
13
Безбедност при раду на електроенергетским
објектима, РАДОВИ У ПОСТРОЈЕЊИМА
4 ПОДЕЛА НА ЗОНЕ
III Зона - зона опасности и приближавања:
Простор око делова под напоном ограничен безбедносним размаком.
4.3 Зоне се не морају посебно означавати у постројењима и на цртежима
(бојама, ознакама).

14
2,3 m
Слика бр.1 Електроенергетско
постројење изведено на отвореном.

Слика бр.2 Електроенергетско постројење


изведено у затвореном простору. 15
Безбедност при раду на електроенергетским
објектима, РАДОВИ У ПОСТРОЈЕЊИМА
5 ПРИСТУП У ПОСТРОЈЕЊА
5.1 Приступ у постројења заснован је на следећим начелима:
а) У првој зони дозвољено је кретање лицима са радним
задатком. За посетиоце је обавезна пратња. У зависности од врсте
радног задатка, обучености о безбедносним мерама и степена
опасности у делу постројења у који улазе, оцениће се у ком
случају је потребна пратња, затим надзор (стални или повремени)
и примена одговарајућих заштитних мера.
б) У другој зони дозвољено је кретање стручним лицима ЕДБ која
долазе по радном задатку. За сва остала лица, у зависности од
циља доласка, обучености о безбедносним мерама и степена
опасности у делу објекта у који улазе, оцениће се у ком случају је
потребна пратња, затим надзор (стални или повремени) и
примена одговарајућих заштитних мера. 16
Безбедност при раду на електроенергетским
објектима, РАДОВИ У ПОСТРОЈЕЊИМА
5 ПРИСТУП У ПОСТРОЈЕЊА
5.1 Приступ у постројења заснован је на следећим начелима:
в) Улазак у трећу зону дозвољен је при безнапонском стању
постројења (или дела у који се улази):
- лицима која спроводе обезбеђење места рада,
- лицима наведеним у документу за рад и
- лицима овлашћеним за контролу и надзор над постројењем и
радом у постројењу.
Улазак у трећу зону дозвољен је приликом радова под напоном у
простору ограниченом растојањем DL датом у табели 1, уз строго
поштовање прописаних радних поступака и примену заштитних
мера.
17
Безбедност при раду на електроенергетским
објектима, РАДОВИ У ПОСТРОЈЕЊИМА
5 ПРИСТУП У ПОСТРОЈЕЊА
5.2 Приликом уласка у постројења потребно је поштовати
начела да је:
а) При обиласку:
- кретање дозвољено само у оном простору које одреди пратилац,
- забрањено ношење дугих предмета (кишобрана и сл.) и
- забрањено дотицање апарата, уређаја, конструкција и др. односно
треба се понашати по познатом принципу " руке у џепове".
б) При раду:
- кретање и задржавање дозвољено само у простору које одреди
руководилац радова и
- потребна посебна пажња при ношењу дугих металних предмета (цеви,
шипке).
18
Безбедност при раду на електроенергетским
објектима, РАДОВИ У ПОСТРОЈЕЊИМА
5 ПРИСТУП У ПОСТРОЈЕЊА
5.3 Погонске просторије у постројењима морају бити закључане
када се у њима не борави, односно не обавља радни задатак.
5.4 У ходницима постројења, на стазама за кретање и у
електричним погонским просторијама и просторима није
дозвољено постављање предмета који би ометали пролажење и
прилажење.
5.5 На подесном и довољно уочљивом месту постројења
поставља се прегледна једнополна шема постројења са
основним подацима за апарате и трансформаторе. Поред тога
треба поставити таблицу са "златним правилима" као и
обавештење о условљености примене изолационих рукавица и
електроизолационих чизама у одређеним случајевима према 6.5
под б. 19
Безбедност при раду на електроенергетским
објектима, РАДОВИ У ПОСТРОЈЕЊИМА
6 ПРИНЦИПИ МАНИПУЛАЦИЈЕ И ПРИМЕНА "ПЕТ ПРАВИЛА"
6.1 Расклопни апарати
Основни елементи постројења са којима се манипулише су: прекидачи,
растављачи, склопке растављачи и земљоспојници.
6.1.1 Прекидач
Прекидач је механички расклопни апарат који може да укључује,проводи
и прекида струју у нормалним условима струјног кола, као и да укључује,
проводи у одређеном времену и прекида струје у ненормалним
условима струјног кола, као што су оне при кратком споју.
При манипулацији прекидачем прописују се ова начела:
- Прекидачем треба руковати првенствено електричним путем:
даљински (из Диспечерског центра) и локално (са места или у близини
места на коме се налази прекидач). Изузетно, према процени
руководиоца манипулације и практичним могућностима, дозвољено је
механичко руковање прекидачем.
- Пре и после манипулације треба идентификовати прекидач и 20
констатовати уклопно стање.
Безбедност при раду на електроенергетским
објектима, РАДОВИ У ПОСТРОЈЕЊИМА
6 ПРИНЦИПИ МАНИПУЛАЦИЈЕ И ПРИМЕНА "ПЕТ ПРАВИЛА"
Ако се манипулише "на лицу места" преконтролисати код малоуљног
прекидача да ли је ниво уља у дозвољеним границама (пре
манипулације) и показивач положаја на прекидачу (пре и после
манипулације).
6.1.2 Растављач
Растављач је механички расклопни апарат који у отвореном положају
обезбеђује раставни размак, који задовољава утврђене захтеве.
Растављач служи за видно одвајање делова постројења који нису под
напоном од делова који су под напоном.
Растављач је у стању да отвара и затвара струјно коло када се прекида
или укључује незнатна струја или када на прикључцима сваког пола нема
приметне промене напона. Он је такође у стању да проводи струје у
нормалним условима струјног кола и да у одређеном трајању проводи
струје при ненормалним условима, као што је кратак спој.
21
Безбедност при раду на електроенергетским
објектима, РАДОВИ У ПОСТРОЈЕЊИМА
6 ПРИНЦИПИ МАНИПУЛАЦИЈЕ И ПРИМЕНА "ПЕТ ПРАВИЛА"
Манипулацију растављачем обављати према следећем:
- При манипулацији "на лицу места" идентификовати погоне и
ручице растављача, проверити стање блокаде;
- Ручне манипулације, нарочито искључења, изводити брзо, без
двоумљења у самом поступку, при чему се код укључења
забрањује изводити супротан смер од првобитног, јер може доћи
до хаварије;
- Посебно се скреће пажња на поступак манипулације
растављачем у системима са изолованом неутралном тачком, у
којима може доћи до пренапона и отежаног гашења лука;
- После изведене манипулације обавезно прегледати да ли су сви
ножеви добро извађени, односно убачени и блокирати погонски
механизам.
22
Безбедност при раду на електроенергетским
објектима, РАДОВИ У ПОСТРОЈЕЊИМА
6 ПРИНЦИПИ МАНИПУЛАЦИЈЕ И ПРИМЕНА "ПЕТ ПРАВИЛА"
6.1.3 Склопка-растављач (растављач снаге)
Склопка-растављач је механички расклопни апарат који може да
укључује, проводи и прекида струју у нормалним условима струјног
кола, под којима се подразумевају евентуални услови предвиђених
преоптерећења и да током одређеног времена подноси струје у
одређеним ненормалним условима струјног кола, као што су оне при
кратком споју. Може бити у стању да укључује, али не и да прекида
струје кратког споја.
Склопка-растављач у отвореном положају задовољава захтеве
изоловања утврђене за растављач.
Пре почетка манипулације треба: идентификовати склопку растављач
(погон и ручице), проверити стање блокада и прочитати натписне и
таблице безбедности. Обавезно после изведене манипулације
проверити положај ножева растављача.
При отварању проверити да ли су сви помоћни ножеви отворени (ако
23
постоје).
Безбедност при раду на електроенергетским
објектима, РАДОВИ У ПОСТРОЈЕЊИМА
6 ПРИНЦИПИ МАНИПУЛАЦИЈЕ И ПРИМЕНА "ПЕТ ПРАВИЛА"
6.1.4 Земљоспојник
Земљоспојник је механички расклопни апарат за уземљивање
делова струјног кола, који је у стању да проводи у одређеном
трајању ненормалне струје, као што су струје кратког споја, али не
и да проводи струју у нормалним условима струјног кола.
Земљоспојник (брзи земљоспојник) може имати називну моћ
укључења на кратак спој.
Земљоспојник се може налазити на истом постољу са растављачем
или одвојено.
Пре почетка манипулације идентификовати земљоспојник, погон и
ручицу, прочитати натписне и таблице безбедности, а после,
проверити положај ножева.

24
Безбедност при раду на електроенергетским
објектима, РАДОВИ У ПОСТРОЈЕЊИМА
6 ПРИНЦИПИ МАНИПУЛАЦИЈЕ И ПРИМЕНА "ПЕТ ПРАВИЛА"
6.2 Поступак и редослед манипулације
6.2.1 Циљ манипулације
Манипулација се спроводи са циљем промене режима рада објеката и делова
постројења, промене границе напајања, паралелног рада трансформатора,
локализације квара, припрема за радове на објектима (ремонти, прикључење
нових објеката, отклањање квара) и др.
Објекти и делови постројења могу бити у следећим режимима:
а) У погону - укључени прекидачи и растављачи и под оптерећењем;
б) У празном ходу - под напоном, а без оптерећења;
в) У топлој резерви - искључени само прекидачи;
г) У хладној резерви - искључени прекидачи и растављачи, односно извучен
покретни део извлачиве ћелије;
д) Ван погона - искључени прекидачи и растављачи, са спроведеним основним
мерама обезбеђења места рада и то:
- у циљу извођења радова,
- новоизграђени до стављања у погон,
25
- локализовани због кварова.
Безбедност при раду на електроенергетским
објектима, РАДОВИ У ПОСТРОЈЕЊИМА
6 ПРИНЦИПИ МАНИПУЛАЦИЈЕ И ПРИМЕНА "ПЕТ ПРАВИЛА"
6.2.2 Приступ
Свака манипулација се састоји из припремне радње, манипулације и
завршне радње.
6.2.3 Припремне радње
Припремне радње имају за циљ упознавање са системом напајања,
уклопним стањем расклопних апарата, стањем релејне заштите и њихово
поређење са добијеним налогом.
Ако се манипулације обављају " на лицу места", поред реченог у
претходном ставу неопходно је:
а) проверити могућност приступа до ћелија, откључавања врата,
механизма растављача,
б) преконтролисати стање заштитне опреме и личних заштитних
средстава,
в) искључити даљинско управљање и АПУ (аутоматско поновно
укључење) прекидача са којим се манипулише и
г) удаљити лица која не учествују у процесу манипулације из простора
где се манипулише, а ако треба да присуствују манипулацији одређује26
им
се место са кога могу да прате ток манипулације.
Безбедност при раду на електроенергетским
објектима, РАДОВИ У ПОСТРОЈЕЊИМА
6 ПРИНЦИПИ МАНИПУЛАЦИЈЕ И ПРИМЕНА "ПЕТ ПРАВИЛА"
6.2.4 Редослед манипулације
Редослед манипулације прекидачима и растављачима условљен је
њиховим расклопним могућностима и то:
а) Искључење струјног кола: прво искључити прекидач, па
растављаче,
б) Укључење струјног кола: прво укључити растављаче, па
прекидач.
6.2.5 Завршне радње
а) После завршене манипулације "на лицу места" прегледати да ли
су врата ћелије затворена и да није остала нека опрема или алат.
б) После завршене манипулације укључења "на лицу места"
укључити даљинско управљање.

27
Безбедност при раду на електроенергетским
објектима, РАДОВИ У ПОСТРОЈЕЊИМА
6 ПРИНЦИПИ МАНИПУЛАЦИЈЕ И ПРИМЕНА "ПЕТ ПРАВИЛА"
6.3 " Пет правила" - "Златна правила"
6.3.1 Текст "пет правила"
I Искључење , уз видљив прекид (ако је конструктивно изводљив)
II Спречавање случајног поновног укључења
III Утврђивање безнапонског стања
IV Уземљивање и кратко спајање
V Ограђивање од делова под напоном и означавање и
ограђивање места рада.
Из наведених правила проистиче основни принцип код радова у
безнапонском стању који гласи:
• ″Све је под напоном док није уземљено и кратко спојено ″ 28
„ЗЛАТНА” ПРАВИЛА
1 ИСКЉУЧЕЊЕ УЗ ВИДЉИВ ПРЕКИД СТАЊА
(ако је конструктивно изводљиво)

2 СПРЕЧАВАЊЕ СЛУЧАЈНОГ ПОНОВНОГ


УКЉУЧЕЊА
(закључавање- блокирање и постављање
опоменских и блокадних таблица)

3 УТВРЂИВАЊЕ БЕЗНАПОНСКОГ СТАЊА


(индикатором чији је индикатор -
кондензатор претходно испитан)

4 УЗЕМЉАВАЊЕ И КРАТКО СПАЈАЊЕ

5 ОГРАЂИВАЊЕ ОД ДЕЛОВА ПОД НАПОНОМ И


ОЗНАЧАВАЊЕ И ОГРАЂИВАЊЕ МЕСТА РАДА
(ако се ради у близини напона, на пример у
ћелији) 29
Безбедност при раду на електроенергетским
објектима, РАДОВИ У ПОСТРОЈЕЊИМА
6 ПРИНЦИПИ МАНИПУЛАЦИЈЕ И ПРИМЕНА "ПЕТ ПРАВИЛА"
6.3.2 Спровођење "пет правила"
I ИСКЉУЧЕЊЕ , УЗ ВИДЉИВ ПРЕКИД
Остварује се:
- прекидачем и растављачем,
- склопка растављачем,
- вађењем уметака нисконапонских осигурача и
- развезивањем проводника (уз претходно обезбеђење места
рада).
У постројењима конструкција сличних Magnefix, Isopond и сл.
видљив прекид се постиже извлачењем одговарајућих елемената.
У постројењима са SF6 уређајима, ако се не може установити
видљив прекид, провера прекида се спроводи преко механичког
показивача положаја на кућишту, преко електричне сигнализације
положаја на командној табли или другим поузданим повратним
сигналима уклопног стања. 30
На ниском напону одступање дато у 6.4 под д.
Безбедност при раду на електроенергетским
објектима, РАДОВИ У ПОСТРОЈЕЊИМА
6 ПРИНЦИПИ МАНИПУЛАЦИЈЕ И ПРИМЕНА "ПЕТ ПРАВИЛА"
6.3.2 Спровођење "пет правила"
II СПРЕЧАВАЊЕ СЛУЧАЈНОГ ПОНОВНОГ УКЉУЧЕЊА
Спроводи се:
а) у зависности од конструкције постројења и врсте радова,
применом једног или више следећих начина:
- блокирањем погонских механизама,
- уклањањем топљивих уметака осигурача,
- уклањањем полуга и ручица за манипулацију,
- стављањем изолационих уметака,
- блокадом укључења прекидача, преко система даљинског
управљања,
- блокадом аутоматског поновног укључења.
31
На ниском напону одступање дато у 6.4 под ђ).
Безбедност при раду на електроенергетским
објектима, РАДОВИ У ПОСТРОЈЕЊИМА
6 ПРИНЦИПИ МАНИПУЛАЦИЈЕ И ПРИМЕНА "ПЕТ ПРАВИЛА"
6.3.2 Спровођење "пет правила"
II СПРЕЧАВАЊЕ СЛУЧАЈНОГ ПОНОВНОГ УКЉУЧЕЊА
б) постављањем таблица забране на местима могућих укључења и
то:
- на стременасти погон растављача са којима се забрањује
манипулација,
- на ручицу за механичко укључење-искључење прекидача и на
командно - потврдне прекидаче,
- на преклопци за избор локално - даљинског управљања ,
- на местима где је видљив прекид остварен развезивањем
проводника
- на нисконапонску осигурачку основу.
Довољно је поставити таблицу забране само на врата ћелије ако се
забрањује манипулација са свим расклопним апаратима у ћелији.
32
Безбедност при раду на електроенергетским
објектима, РАДОВИ У ПОСТРОЈЕЊИМА
6 ПРИНЦИПИ МАНИПУЛАЦИЈЕ И ПРИМЕНА "ПЕТ ПРАВИЛА"
6.3.2 Спровођење "пет правила"
III УТВРЂИВАЊЕ БЕЗНАПОНСКОГ СТАЊА
Спроводи се на свим проводницима који су у нормалном погону
под напоном, а обухваћени су поступком уземљивања и кратког
спајања и то непосредно пре уземљивања и кратког спајања.
Безнапонско стање се утврђује на један или више од следећих
начина:
- детектором напона (који треба испитати непосредно пре и после
коришћења),
- мерним инструментима или уграђеним индикаторима (у свим
фазама), ако се искључење напона може утврдити променом
индикације,
- брзим земљоспојником са поузданим повратним сигналима уклопног
стања,
- индикатором електричног поља.
Није дозвољена примена импровизованих направа за проверу
безнапонског стања. 33
Безбедност при раду на електроенергетским
објектима, РАДОВИ У ПОСТРОЈЕЊИМА
6 ПРИНЦИПИ МАНИПУЛАЦИЈЕ И ПРИМЕНА "ПЕТ ПРАВИЛА"
IV УЗЕМЉИВАЊЕ И КРАТКО СПАЈАЊЕ
Уземљивање и кратко спајање при примени мера безбедности за
радове у безнапонском стању се спроводи:
- на местима одвајања од напона,
- на свакој деоници у близини места рада на којој је условљено
безнапонско стање због ових радова,
- на месту рада и то на свим проводницима који су у нормалном
погону под напоном.
Уземљивање и кратко спајање се изводи:
а) земљоспојником,
б) преносним направама за уземљивање и кратко спајање и то
тако да се прво једним крајем везује на вод за уземљење, затим,
изолованим прибором за неутрални ( ако постоји) и фазне
проводнике. Поступак скидања је обрнут. Изолациону мотку пре
употребе треба пребрисати сувом, чистом крпом (не пуцволом).
На ниском напону одступање дато у 6.4 под ђ). 34
Безбедност при раду на електроенергетским
објектима, РАДОВИ У ПОСТРОЈЕЊИМА
6 ПРИНЦИПИ МАНИПУЛАЦИЈЕ И ПРИМЕНА "ПЕТ ПРАВИЛА"
6.3.2 Спровођење "пет правила"
V ОГРАЂИВАЊЕ ОД ДЕЛОВА ПОД НАПОНОМ И ОЗНАЧАВАЊЕ И
ОГРАЂИВАЊЕ МЕСТА РАДА
Ако се радови изводе у ћелији, у близини напона до 35 kV, између
ножева растављача умеће се изолациона заштитна плоча, помоћу
наменског алата или одговарајућих заштитних средстава и поставља се у
вођице. Пре сваке употребе изолациону плочу треба пребрисати чистом
крпом (према потреби уз коришћење одговарајуће течности) и
растеретити од преосталог електростатичког оптерећења (додиром са
уземљеним деловима).
Изолационе заштитне преграде, могу се примењивати код називних
напона до 35 kV, уз стабилно постављање (вођице и др) испод
сабирничког растављача и других делова под напоном, уважавајући
претходни став и дато у тачки 7.1 (под б) овог поглавља.
Означавање и ограђивање места рада спроводи се применом
прикладних средстава (ограде, траке, заставице, ужад, светлосни и
35
звучни индикатори).
Безбедност при раду на електроенергетским
објектима, РАДОВИ У ПОСТРОЈЕЊИМА
6 ПРИНЦИПИ МАНИПУЛАЦИЈЕ И ПРИМЕНА "ПЕТ ПРАВИЛА"
6.4 Специфичности код поступака на ниском напону
Код поступака на ниском напону важе и следеће одредбе:
а) Вађење и враћање топљивих уметака нисконапонских високоучинских
осигурача обавља се у безнапонском стању. Изузетно, вађење и враћање
топљивих уметака нисконапонских високоучинских осигурача може се
обављати под оптерећењем, уколико замену врше стручна обучена лица
уз примену одговарајуће заштитне опреме. При томе се мора користити
наменска ручица (која може имати навлаку за руку) и лична заштитна
средства (радно одело, шлем, штитник за очи и лице, кожне рукавице,
кожне ципеле са гуменим ђоном и друга одговарајућа заштитна
средства). Уколико постоје видна механичка оштећења осигурача или
основа осигурача, вађење или враћање топљивих уметака
нисконапонских високоучинских осигурача мора се вршити у
безнапонском стању.
б) Уколико се на 0,4 kV изводу налази осигурач склопка растављач,
дозвољено је вађење или враћање топљивих уметака нисконапонских
високоучинских осигурача под оптерећењем, уз примену одговарајуће
заштитне опреме.
36
Безбедност при раду на електроенергетским
објектима, РАДОВИ У ПОСТРОЈЕЊИМА
6 ПРИНЦИПИ МАНИПУЛАЦИЈЕ И ПРИМЕНА "ПЕТ ПРАВИЛА"
6.4 Специфичности код поступака на ниском напону
Код поступака на ниском напону важе и следеће одредбе:
в) Вађење и враћање топљивих уметака осигурача са навојем (нпр. тип
Д) дозвољено је под оптерећењем за називне струје до 63 А, код
наизменичних напона до 400 V и до 6А за једносмерни напон 110 V.
г) Дозвољена је примена само правилно одабраних и атестираних само
правилно одабраних и атестираних уметака осигурача .
д) У конструкцијама расклопних апарата, код којих прекид није видљив,
може се од услова видљивости одустати.
ђ) Постављање таблице забране укључења може бити једини начин
спречавања случајног поновног укључења ако не постоје услови
примене других.
е) Код радова на разводима ниског напона не мора се извести
уземљивање и кратко спајање ако је осигурано безнапонско стање и не
постоји опасност од повратних напона и продора атмосферских
пражњења.
37
Безбедност при раду на електроенергетским
објектима, РАДОВИ У ПОСТРОЈЕЊИМА
6 ПРИНЦИПИ МАНИПУЛАЦИЈЕ И ПРИМЕНА "ПЕТ ПРАВИЛА"
6.4 Специфичности код поступака на ниском напону
Код поступака на ниском напону важе и следеће одредбе:
ж) Кад се јавним осветљењем управља фотоћелијама, у оквиру основни
мера обезбеђења места рада, треба онемогућити њихово
функционисање.
з) Помоћна струјна кола на којима се не ради, иако се налазе на месту
рада, не морају се искључити, ако је спречен непосредан додир са
неизолованим деловима струјног кола и ако се преко њих не може
изазвати неконтролисано укључење расклопних апарата.
и) Због опасности од заосталог набоја на кондензаторским батеријама
након искључења, обавезно је поуздано и довољно дуго “пражњење“.

38
Безбедност при раду на електроенергетским
објектима, РАДОВИ У ПОСТРОЈЕЊИМА
6 ПРИНЦИПИ МАНИПУЛАЦИЈЕ И ПРИМЕНА "ПЕТ ПРАВИЛА"
6.5 Број извршилаца, лична заштитна средства и заштитна
опрема код манипулација и примене ″пет правила″
a) Манипулације “на лицу места” са расклопним апаратима у
високонапонском и нисконапонском разводу постројења, вађење и
враћање уметака нисконапонских високоучинских осигурача, поступке у
примени "пет правила" и радове на развезивању у циљу искључења,
изводе најмање два лица од којих је једно извршилац манипулације, а
друго помоћник извршиоца манипулације.
Лице које учествује у манипулацијама и примени ″пет правила″ не сме
бити ометано од других.
б) Лична заштитна средства која се користе при манипулацијама у
постројењу и осигурању места рада:
- Радно одело;
- Шлем;
- Штитник за очи и лице или заштитне наочаре. Користе се при
поступцима код којих може доћи до појаве лука (нпр. вађења уметка
осигурача); 39
Безбедност при раду на електроенергетским
објектима, РАДОВИ У ПОСТРОЈЕЊИМА
6 ПРИНЦИПИ МАНИПУЛАЦИЈЕ И ПРИМЕНА "ПЕТ ПРАВИЛА"
6.5 Број извршилаца, лична заштитна средства и заштитна
опрема код манипулација и примене ″пет правила″
- Заштитне рукавице. У постројењима код којих је обликовањем
потенцијала постигнуто да су напон додира и напон корака у
дозвољеним границама, при руковању ручним погонима и
изолационим моткама, могу се користити заштитне кожне
рукавице.
Ако напон додира и напон корака нису у дозвољеним границама
морају се користити рукавице од изолационог материјала;
- Заштитна обућа. У постројењима код којих је постигнуто да су
напон додира и напон корака, према обликовању потенцијала, у
дозвољеним границама користи се тзв. обућа за електричаре,
односно кожна обућа са гуменим ђоном. Ако напон додира и
напон корака нису у дозвољеним границама морају се користити
за високонапонска постројења заштитне електроизолационе
чизме. 40
Безбедност при раду на електроенергетским
објектима, РАДОВИ У ПОСТРОЈЕЊИМА
6 ПРИНЦИПИ МАНИПУЛАЦИЈЕ И ПРИМЕНА "ПЕТ ПРАВИЛА"
6.5 Број извршилаца, лична заштитна средства и заштитна
опрема код манипулација и примене ″пет правила″
в) Заштитна опрема:
Према потреби користи се:
- Индикатор напона;
- Преносна направа за уземљивање и кратко спајање;
- Изолациона заштитна плоча.

41
Безбедност при раду на електроенергетским
објектима, РАДОВИ У ПОСТРОЈЕЊИМА
7 РАДОВИ У БЕЗНАПОНСКОМ СТАЊУ И У БЛИЗИНИ НАПОНА
7.1 Принципи
Мере безбедности за радове у безнапонском стању и у близини
напона засноване су на примени "пет правила" ("златна
правила") у оквиру основних и допунских мера обезбеђења места
рада (одступање дато у тачки 6).
Поред датог у 6.3.2 под V, за пето правило важи и следеће:
а) Ограђивање од делова под напоном се спроводи на местима где је
очигледно да радници током рада могу делом тела или неизолованим
алатом којим се служе заћи у зону опасности. Ограђивање од делова под
напоном се изводи: изолационим заштитним плочама, преградама,
прекривачима, наглавцима и сл. Ограђивање и означавање места рада
спроводи се применом прикладих средстава (ограде, траке, заставице,
ужад, светлосни и звучни индикатори, таблице безбедности).

42
Безбедност при раду на електроенергетским
објектима, РАДОВИ У ПОСТРОЈЕЊИМА
7 РАДОВИ У БЕЗНАПОНСКОМ СТАЊУ И У БЛИЗИНИ НАПОНА
Табела 1
Називни Сигурнсни размак Минимални безбедносни размак Безбедносни размак при
напон (KV) DL (mm) DC (mm) употреби лестава,гломазних
предмета, транспортних
средстава и код радова на
водовима DZ (mm)
<1 Без додира 200 800

10 120 400-у просторији 1200


700-на отвореном
20 220 700- у просторији 1500
и на отвореном
35 380 700- у просторији 1500
и на отвореном
110 1150 1150- у просторији 2150
и на отвореном

43
Безбедност при раду на електроенергетским
објектима, РАДОВИ У ПОСТРОЈЕЊИМА
7 РАДОВИ У БЕЗНАПОНСКОМ СТАЊУ И У БЛИЗИНИ НАПОНА
7.1 Принципи
б) Најмањи размаци између делова под напоном и изолационе заштитне
преграде, одређени су растојањем DL у табели 1. За унутрашња постројења
називног напона до 35 kV, наведени размаци у табели 1 могу бити и мањи, ако
се примени изолациона заштитна плоча од материјала такве диелектричне
чврстоће и других особина, да издржи сва прописана испитивања за одређени
степен изолације.
в) Изузетно због немогућности искључења и спровођења поступка датог под а),
радови у близини напона могу се изводити без примене изолационе заштитне
преграде или плоче, при чему су минимални безбедносни размаци дати у
табели 1 (DC).
г) При употреби лестава, гломазних предмета и транспортних средстава у
спољним постројењима, безбедносни размаци дати су у табели 1 (DZ).
д) Када се приликом радова користе лестве, оне се постављају под углом од око
70° у односу на подлогу и обезбеђују од неконтролисаног померања у тачкама
ослонца. Са лествама морају радити два радника, од којих је један увек поред
лестви. 44
Безбедност при раду на електроенергетским
објектима, РАДОВИ У ПОСТРОЈЕЊИМА
7 РАДОВИ У БЕЗНАПОНСКОМ СТАЊУ И У БЛИЗИНИ НАПОНА
7.1 Принципи
ђ) Код радова на ниском напону, изолациони прекривачи, заштитне капе и др.
могу се поставити непосредно на делове под напоном. Треба их поставити тако
да је спречено њихово померање.
е) Налаже се посебна опрезност при руковању комадима жице, цевима,
алатима и сл. у непосредној близини напона.
ж) Пре почетка радова неопходно је оградити (ако је изводљиво) и означити-
обележити простор дозвољен за рад и кретање, водећи рачуна о врсти рада и
начину достављања опреме и материјала, дужини предмета којим се рукује,
осветљености простора и др.
з) Врата ћелија у којима се не ради морају бити затворена. Суседне ћелије у
односу на место рада морају се посебно означити (одговарајућим таблицама,
унакрсним тракама, светлосним и звучним сигналима).
45
Безбедност при раду на електроенергетским
објектима, РАДОВИ У ПОСТРОЈЕЊИМА
7 РАДОВИ У БЕЗНАПОНСКОМ СТАЊУ И У БЛИЗИНИ НАПОНА
7.2 Приступ
Поступак рада у безнапонском стању и у близини напона заснован је на
"Основним условима организације рада" датим у тачки 6 (Х.Б3.0.100/01).
7.2.1 Безбедносне мере код неких специфичних радова:
a) Замена висконапонских осигурача у безнапонском стању дозвољена је без
уземљивања и кратког спајања и ограђивања од делова под напоном. При томе
искључене (неуземљене) делове треба сматрати као да су под напоном и
замену изводити наменским изолационим алатом;
б) Преглед Бухолц релеа дозвољен је у безнапонском стању без уземљивања и
кратког спајања само онда када је Бухолц реле тако смештен на трансформатору
да радник приликом обављања тих радњи не улази ни једним делом свога тела
у зону опасности.
в) Кондензатори, код којих након искључења није осигурано аутоматско
пражњење, морају се "испразнити" прикладним направама;
г) ...
46
Безбедност при раду на електроенергетским
објектима, РАДОВИ У ПОСТРОЈЕЊИМА
7 РАДОВИ У БЕЗНАПОНСКОМ СТАЊУ И У БЛИЗИНИ НАПОНА
7.2.2 Лична заштитна средства и заштитна опрема
a) Лична заштитна средства
- радно одело,
- заштитне кожне рукавице,
- шлем,
- штитник за очи и лице или заштитне наочаре код радова на
разводу ниског напона у близини напона и
- кожна обућа са гуменим ђоном.
б) Заштитна опрема
Према потреби користи се:
- индикатор напона,
- преносна направа за уземљивање и кратко спајање,
- заштитна изолациона плоча, преграда, мотка
- и др. према условима рада (рад на висини итд.).
47
Безбедност при раду на електроенергетским
објектима, РАДОВИ У ПОСТРОЈЕЊИМА
8 РАДОВИ ПОД НАПОНОМ
8.1 Радови под напоном на деловима постројења напона изнад 50
V наизменичног и 120 V једносмерног дозвољени су под следећим
условима:
a) да је радни поступак утврђен и проверен,
b) да постоје интерна упутства за сваку врсту рада,
в) да постоји одговарајући изолациони алат, помоћна средства,
заштитна опрема и лична средства заштите на раду, а у складу са
изабраним системом рада под напоном и
г) да радник испуњава здравствене (психофизичке способности) за
ову врсту рада, да је обучен и да је извршена провера његовог
знања за одређене врсте радова под напоном.
д) да је радник на периодичним проверама показао
задовољавајуће резултате у погледу обучености за одређену врсту
рада и психофизичке способности. 48
Безбедност при раду на електроенергетским
објектима, РАДОВИ У ПОСТРОЈЕЊИМА
8 РАДОВИ ПОД НАПОНОМ
8.2 Радови под напоном до вредности наведених у 8.1 дозвољени
су уз примену заштитних рукавица (кожне или изоловане ) и
изолованог алата за електричаре.
8.3 Радови под напоном нису дозвољени поред датог у 5.3
Х.Б3.0.100/01 и при опасности да на месту рада електрична
варница може изазвати пожар или експлозију.

49
ЛИТЕРАТУРА
• К. Барац, Л. Радић, Безбедност и здравље при
раду на електроенергетским објектима са
освтом на европске норме, Београд, 2006.

50