You are on page 1of 11

ْ‫ج َخ َْر َمن‬

َْ ‫ب فِى‬ َ ‫سبِي ِْل فى فَه َُْو العِل ِْم‬


ِْ َ‫طل‬ َ ‫للا‬
ِْ

‘’Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah ‘’
(HR.Turmudzi)

َ ْ‫َوا َ ْك َم ُل ا ْل ُمؤْ ِمنِ ْينَ إِي ْْمانًاأَح‬


‫سنُ ًه ُه ْم ُخلُ ًقا‬
‘’Dan orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya’’.
(HR.Ahmad)

َ ‫َخي ُْر ُك ْم َم ْن تَعَلَّ َم ا ْلقُ ْر اِنَ َو‬


ُ‫علَّ َمه‬
(‫)رواه البخارى‬

‘’sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Qur’an dan


Yang mengajarkannya.
(HR.Bukhari)

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu mencintai
sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”
(Al-Baqarah: 216)

Man Jadda Wa Jadda”


Barang siapa yang bersungguh - sungguh akan mendapatkannya.

‫َّللا َوا َ ْع ِد لُ ْوابَ ْينَ ا َ ْوالَ ِد ُك ْم‬


َّ ‫اِتَّقُ ْو‬

‘’Bertaqwalah kepada allah dan berlaku adilah diantara anak-anakmu “.


(HR bukhari mulim)

‫سنُ ْوا ا ُ َدبُ ُه ْم‬


ِ ْ‫ض ُك ْم َوا َ ح‬
ُ ‫اَك ِْر ُم ْوا اض ُْوالَ ِد‬
‘’Muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka’’.
(H.R.At-thabrani dan khatib)

Janganlah membanggakan dan meyombongkan diri apa-apa yang kita peroleh, turut dan ikutilah ilmu
padi makin berisi makin tunduk dan makin bersyukur kepada yang menciptakan kita Allah SWT.

Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri cina, sesungguhnya menuntut


ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim ( Hadits).

‫رواه الطز ان نى‬. َ‫سن‬ ِ َ‫ب ا للَّةُ ا ْلع‬


ِ ْ‫ام َل إِذَاع َِم َل أَ ْن تُح‬ ُّ ‫يُ ِح‬
“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan baik”.

( HR. Thabrani )

َ‫س َل ِم َويُ ْع َطى أ َ جْ َرهُ َم َع ا لنَّ ِب ْي ِين‬


ْ ‫ ُر ْىنُ اْ إل‬: ‫لم ْل ِم‬ ُ ‫ َطا ِل‬، ‫الب حْ َم ِة‬
ِ ْ‫ب ا‬ َّ ‫ب‬ُ ‫ َطا ِل‬: ‫ب ا ْل ِع ْل ِم‬
ُ ‫ِطا ِل‬

“Orang yang menuntut ilmu bearti menuntut rahmat ; orang yang menuntut ilmu bearti menjalankan
rukun Islam dan Pahala yang diberikan kepada sama dengan para Nabi”.

( HR. Dailani dari Anas r.a )


‫رواه البخا ر ى‬. ‫خير كم من تعلم القر ان و علمه‬

“Sebaik – baiknya orang diantara kamu adalah orang yang mempelajari Al – Qur’an dan mengajarkanya
“.
( HR . Bukhari)

َ ‫ب ا ْل ِع ْل ِم فَ ُه َو ِفى‬
ِ‫سبِ ْي ِل لل‬ ِ َ‫َم ْن َخ َر َج فِى َطل‬

“Barang siapa keluar untuk mencari Ilmu maka dia berada di jalan Allah “.
( HR. Turmudzi)

َ ْ‫َواَ ْك َم ُل ا ْل ُمؤْ ِمنِ ْينَ إِ ْي ْمانًاأَح‬


‫سنُ ُه ْم ُخلُ ًقا‬

“ Dan orang mukmin yang paling sempurna Imanya adalah mereka yang paling baik Akhlaknya “.
(HR. Ahmad)

‫الو ِك ْي ُل ا َ َمانٌ ِلك ُِل َخا ئِف‬


َ ‫س ِب َي هللاُ َونِ ْع َم‬
ْ ‫َح‬
“Allah telah mencukupi diriku dan sebaik-baiknya wakil, aman sentosa bagi tiap-tiap
orang yang takut”

‫اَ ِك ِجا َمةُ ت َ ْنفَ ُع ِم ْن ك ُِل دَاء َاالفَاحْ تَ ِج ُموا‬

“Canduk itu dapat menyembuhkan tiap-tiap penyakit,


oleh karna itu hendaklah kamu sekalian bercanduk”

‫َّللاِ َحتَى يَ ْر ِح َع‬


َّ ‫سبِ ْي ِل‬ ِ َ‫َم ْن َخ َر َج فِى َطل‬
َ ‫ب ا ْل ِع ْل ِم كَانَ ِفى‬

Artinya :Barang siapa yang keluar dalam menuntut ilmu maka ia adalah seperti

berperang di jalan Allah hinggang pulang.


(H.R.Tirmidzi)

ِ ‫ََّللاُ َوجْ َههُ يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َم‬


‫ت‬ َّ ‫س َّرد‬
َ ‫س َوا ِد‬ َ ‫َم ْن َخص‬
َّ ‫َب بِا ل‬

Barang siapa yang menyemir rambut dengan warna hitam maka Allah mengharamkan
wajahnya pada hari kiamat.
(H.R Tabrani)

َ ‫علَى ُك ِل‬
‫ع َمل‬ َ ُ‫صب ُْر يُ ِع ْين‬
َّ ‫ال‬
“ Kesabaran itu dapat menolong sagala pekerjaan “

َّ ‫َال يَ ْد ُخ ُل ا َجنَّةَ قَا ِطـ ُع ا‬


‫لر حم‬

“Tidak akan memasuki syorga orang yang memutuskan diri terhadap familinya (sahabatnya)”

ِ ‫اِع ِْـز ِل اْ َالذَ ى ع َْن َط ِر ي‬


ْ ‫ْـق اْ لمــُــــ‬
َ‫س ِلمـ ِ ْيـن‬
“Singkirkanlah yang menyakitkan (rintangan) dari jalan orang-orang Islam”
ِ ‫ــو َب ِة عَـبْـ ِد ِه اْ لمــُــــــؤْ ِم‬
‫ــن‬ ْ َ ‫ـــر ًحا ِبـت‬
َ َ ‫هللاُ اشَـــ ُّد فـ‬

“Allah sangat menyukai pada hamba-Nya yang beriman yang bertobat”

‫ا ل ُّد ْنــيـَــا سِجْ نُ اْلمــُــؤْ ِم ِن َو َجنَّةُ ا ْلــــكَ ِف ِر‬


“Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin, dan sebagai syurga bagi orang kafir”

‫اَل ُّدعَا ُء ُه َؤ ا ْل ِع َبا َد ِة‬


“Doa adalah ibadah”

َ ‫ْب أَو عَا ِب ُر‬


‫سبِيْل‬ َ َ‫ك ُْن فِى ال ُّد ْنيَا َكأ َنَّك‬
ٌ ‫غ ِري‬

“jadilah seperti orang asing atau perantau di dunia ini


(HR.al-Bukhari)

‫ب‬ َ َ‫سهُ ِع ْن َد ا ْلغ‬


ِ ‫ض‬ َ ‫ش ِد ْي ُد َم ْن يَ ْم ِلكُ نَ ْف‬
َّ ‫ع ِة انَّ َما ال‬
َ ‫ش ْي ِد ْي ُد ِبالص ُّْر‬ َ ‫لَي‬
َّ ‫ْس ال‬

“Orang yang kuat bukanlah orang yang pandai berkelahi,tetapi orang yang
mampu menguasai dirinya ketika marah"

َ ‫ع َم ِل َي ِد ِه أ َ ْم‬
‫ رواه أ حمد‬. ُ‫سى َم ْغفُ ْو ًرا لَه‬ َ ‫َم ْن أ َ ْم‬
َ ‫سى كَا آلً ِم ْن‬
“Barang siapa merasa letih di malam hari karena berkerja, maka di malam itu ia diampuni”.
(H.R. Ahmad )

َ‫إن لَ ْم تَ ْق َط ْعحَا قَ َطعَك‬


ْ ‫ْف‬ َّ ‫ا َ ْل َو ْقتُ كَال‬
ِ ‫سي‬

“ Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya


menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)”
(H.R. Muslim)

ُ ‫صالَ ةُ ِم ْفتَا‬
‫ح ك ُِل َخيْر‬ ِ ‫صالَ ةُ ِع َما ُد ال ِد‬
َّ ‫ين ال‬ َّ ‫اَل‬
( ‫)رواه الطبر انى‬

“Shalat itu adalah tiang agama, shalat itu adalah kunci segala kebaikan”.
( H.R. Tablani)

َ‫ق تَحْ تَ ا َ ْق َد ِام االُ َّمهَا ت‬


ُ ‫ا َك َّن‬
(‫)رواه الد ما الطبر انى‬

“Surga itu dibawah telapak kaki ibu”.


( H.R. Ahmad )

َ ‫طو ُل ا لعُ ْم ِر نِى َطا‬


ِ‫ع ِة اٌلل‬ ُ ‫س َعا َد ِة‬
َّ ‫سعَا َد ةُ ُك َّل ال‬
َّ ‫ال‬
( ‫) العًصنا عى رواه‬

“Suatu kebahagiaan bahkan seluruh kebahagiaan itu adalah panjangnya umur


berada dalam kataatan pada Allah”.
( H.R. Qodlo’i )

ُ ‫صالَ ةُ ِم ْفتَا‬
‫ رواه الطبر ان‬. ‫ح ك ُِل‬ ِ ‫صالَ ةُ ِع َما ُد ال ِد‬
َّ ‫ين ال‬ َّ ‫اَل‬
“Shalat itu adalah tiang agama, shalat itu adalah kunci segala kebaikan”.
( H.R. Tablani)

ٌ ‫ فَ ِانَّهُ َاليَ ْد ُخ ُل ال َجنَّةَ ا َِّالنَ ِظي‬,‫ْف فَتَنَ ِظفُوا‬


‫ْف‬ ٌ ‫س َال ُم نَ ِظي‬
ْ ‫ ا َ ِال‬.

“Islam itu suci maka sucikanlah diri, karena sesungguhnya tidak akan
masuk surga kecuali orang yang suci”.
( H.R. Dailami )

ِ ‫ام َل اِذَاع َِم َل ا َنَ يُحْ س‬


‫ِـن‬ ِ َ‫ب هللا اْلع‬
ُّ ‫ يُ ِح‬.

“Allah mencintai orang yang bekerja apabila bekerja


maka ia selalu memperbaiki prestasi kerja”
( H.R. Tabrani )

َ ‫ َب ِرد ُْوا َط َعا َمكُـــ ْم يُ َب‬.


‫ـاركْ لَـكُـ ْم ِفيْـ ِه‬
“Dinginkanlah makananmu maka ia membawa berkah bagimu di dalamnya”.
(H.R. Ibnu ‘Adi )

ُ ‫ـــال ِئكَةُ َبـ ْيتًا ِفــ ْي ِه َك ْل‬


‫ب َوالَ تَمــَا ثـِيـْ ُل‬ َ َ ‫الَ تَـ ْد ُج ُل اْلمـ‬
“Malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing dan patung-patung”

ُ ‫لخ َيانَةُ تَ ِج‬


‫لب ال َف ْق َر‬ ِ ْ‫ َوا‬,َ‫الر ْزق‬
ِ ‫لب‬ُ ‫ا َ َال َمانَةُ ت َ ِج‬
Sifat amanat (dapat di percaya) itu membawa rezeki sedangkan sifat khianat itu membawa kefakiran

ِ ‫شفَا ُءالقُلُ ْو‬


‫ب‬ ِ ِ‫ِدك ُْر هللا‬
Dzikir kepada Allah adalah obat

‫اَل ُّظ ْل ُم ُظلُ َماتٌ َي ْو َم ال ِق َيا َم ِة‬

Kedzaliman itu menyebabkan gelap gulita pada hari kiamat

ُ‫اآَّللَ اِلَى ِع َبا ِد ِه يُحْ بِ ْي ُك ُم آللـَّه‬


َّ ‫حَبِبُ ْو‬
“Cintakanlah Allah, kepada hamba-hambanya maka Allah mencintaimu.”
(H.R. Tabrani dari abi umarah r.a)

‫ت الحنَّةُ ِباال َمك َِار ِه‬


ِ ‫شه ََوا‬ ُ ‫ت ال َّن‬
َّ ‫ار ِبال‬ ِ ‫ُح ِج َب‬
“Neraka di tirai dengan segala macam keinginan dan surga ditirai dengan segala perkara yang di benci.”
(H.R Abu Hurairah r.a)

ِ ‫سهْل قَ ِريْب ِمنَ ال َّن‬


‫اس‬ َ ‫ع َلى النَّ ِار ُك ُّل َه ِين لَ ِين‬
َ ‫ُح ِر َم‬

“Diharamkan terhadap api neraka tiap-tiap orang lemah lembut lagi murah senyum
juga dermawan kepada orang lain.”
(H.R Ahmad)

ُ ‫الح ْليَةُ ِم ْن ال ُمؤْ ِم ِن َحي‬


‫ْث يَ ْبلُ ُغ ض ُْو َء‬ ِ ‫ت َ ْبلُ ُغ‬

“Perhiasan seorang mukmin itu sampai batas wudhunya”


(HR. Abu Hurairah ra.)

‫الد ي ِْن‬
ِ ‫فى‬ِ ‫س ْمت َوالَ فِ ْق ٌح‬ ْ ‫ ُح‬:‫فى ُمنَا ِفق‬
َ ُ‫سن‬ ِ َ‫صلَت‬
ِ ‫ان الَ تَجْ تَ ِمعَا ِن‬ ْ ‫َخ‬

“Dua hal tidak mungkin berkumpul dalam diri seorang munafiq,


yaitu penerimaan yang baik dan pemahaman terhadap agama.”
(HR. At-Tirmidzi)

ُ‫علَّ َمه‬
َ ‫َخي ُْر ُك ْم َم ْن ت َ َعلَّ َم اْلقُ ْرآنَ َو‬

"Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain"
(HR. Bukhari)

‫ضهُ َب ْعضًا‬
ُ ‫ش ُّد َب ْع‬ ِ ‫اْل ُمؤْ ِمنُ ِل ْل ُمؤْ ِم ِن َكاْل ُب ْن َي‬
ُ ‫ان َي‬

"Hubungan seorang mukmin dengan mukmin lainnya ibarat satu bangunan, sebagian yang setu
mendukung/menguatkan bagian yang lainnya"
(HR. Bukhari-Muslim)

َ ُ‫س ِم َع ِمنَّا َح ِد ْيثًا فَ َحفَ َظهُ َوبَلَّغَه‬


‫غي َْر ُه‬ َ ً ‫نَض ََر هللاُ ا ِْم َرأ‬
"Semoga Allah memberi kebaikan kepada orang yang mendengarkan suatu hadis dari kami, kemudian ia
hafal dan menyampaikannya kepada orang lain"
(HR. Abu Dawud)

‫ حتي يصيب منهما جميعا فأن الدنيا بالغ ألى االخرة‬,‫ والخرته لدنياه‬,‫ليس بخيركم من ترك الدنياه الخرته‬
, ‫والتكونوا كال على الناس ابن عساكر‬
“Bukanlah orang-orang yang paling baik dari pada kamu siapa yang meninggalkan dunianya karena
akhirat, dan tidak pula meninggalkan akhiratnya karena dunianya, sehingga ia dapat kedua-duanya semua.
Karena di dunia itu penyampaikan akhirat. Dan jangankah kamu jadi memberatkan atas sesama manusia“.
(H.R Muslim)

‫ان ِل ْلعَ ْب ِد يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة‬ ْ َ‫الصيَا ُم َوا ْلقُ ْرآنُ ي‬


ِ ‫شفَ َع‬ ِ

Puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafa'at bagi seorang hamba di hari kiamat (HR. Ahmad dan
Haki)

‫ متفق عليه‬.‫سلَّ َم أ َنَّهُ قَا َل الحَ يَا ُء َال يَأ ْ ِتي ِإ َّال ِب َخيْر‬
َ ‫علَ ْي ِه َو‬
َ ُ‫صلَّى هللا‬
َ ِ ‫ ع َِن النَّ ِبي‬: ‫ع ْن ُه َما‬ ُ ‫َحد‬
َ ‫ِيث ِع ْم َرانَ ب ِْن ُح‬
َ ُ‫صيْن َر ِض َي هللا‬

Diriwayatkan dari ‘Imran ibn Husaini Radhiyallahu ‘Anhuma katanya: Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa
Sallam telah bersabda: “Malu itu tidak datang kecuali dengan membawa kebaikan.”
(HR. Bukhari dan Muslim)

‫ الَيُؤ ِمنُ اَ َح ُد ُك ْم حَتى‬:‫سلَّ َم قاَل‬


َ ‫علَ ْي ِه َو‬
َ ُ‫صلَّى هللا‬ َ ‫سلَ َم َوع َْن ُح‬
َ ,‫سي ِْن اْل ُمعَ ِل ِم قا َ َل ع َِن النَّ ِبى‬ َ ‫علَ ْي ِه َو‬
َ ُ‫َلى هللا‬
َّ ‫رض َي هللاُ ع َِن اِلنبَّي ِ ص‬
ِ ‫س‬ً َ‫ع َْن أَن‬
‫ب ِلنَ ْفسِه‬
ُّ ‫ت َ ِح‬.

Dari Anas ra, dari Nabi SAW dan dari Husain al mu’allimi, Dari Nabi SAW, beliau bersadah: “Tidak
seseorang dari kamu beriman hingga ia mencintai saudaranya, seperti mencintai dirinya sendiri”
(H.R. Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Nasa’i)

ْ ‫س ِل َم اْل ُم‬
َ ‫س ِل ُم ْونَ ِم ْن ل‬
‫سانِه َويَدِه‬ ْ ‫اْل ُم‬:َ‫سلَّ َم قاَل‬
َ ‫س ِل ُم َم ْن‬ َ ‫علَ ْي ِه َو‬
َ ِ ‫ص َّلى هللا‬
َ ِ ‫ع ْن ُه َما ع َِن النَّبي‬
َ ُ‫ع َم َر ُو َر ِض َي هللا‬ َ ‫ع َْن‬,
ُ ‫ع ْب ِدهللاِ ب ِْن‬
ُ‫ع ْنه‬
َ ُ‫واْل ُمهَا ِج ُر َما نَهَى هللا‬.َ

Dari ‘Abdullah ibnu Umar ra dari Nabi SAW, beliau bersabdah: “Orang muslim ialah orang yang tidak
mengganggu kaum muslim dengan lisan dan tanggannya, sedangkan muhajir ialah
orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah
”(HR. Bukhari, Abu Dawud, dan Nasa’i)

‫ )رواه الطبرا نى‬.‫ا َ لنَّ َظا فَةُ ِمنَ ا ِال ْي َما ِن‬
“Kebersihan adalah sebagian dari iman”
(H.R Ath. Thabrani)

‫سنَّ ِت ْي‬ َ ‫َين لَ ْن تَ ِضلُّ ْوا َب ْع َد ُه َما ِكتَا‬


ُ ‫ب هللاِ َو‬ َ ‫ت َ َركْنُ ِف ْي ُك ْم‬
ِ ‫ش ْيئ‬
‘’Aku tinggalkan dua pusaka. Kalian tidak akan sesat setelah (berpegang) pada keduanya.
Yaitu kitab allah dan sunahku.
(HR.Hakim)

‫س ُوا َو َال تَ ْنافَ ِغوا‬ َ ‫ااو َال تَ َج‬


ُ ‫س‬ ِ َ‫ اَيَ ُك ْم َو الَ َظ ِن َفاِنَ ال َظن ا َكذ‬: ‫سلَّ ْم َقا َل‬
َ ‫ب الحد يث َو َال تَ َحش َُو‬ َ ‫علَّ ْي ِه َو‬
َ ِ‫صلَّى هللا‬ ُ ‫ع َْن اَبِى ه َُر ي َْر ة ا َ ْن َر‬
َ ِ‫سو ُل هللا‬
‫رواه مسلم‬. ‫اخ َوانَا‬ْ ِ‫واوك ُْونُوا ِعبَا ِدهللا‬
َ ‫غضواو َال تَدَا َب ُر‬
َ ‫س ُوا َو َال تَبْا‬
َ ‫َو َال تَحَا‬

Dari Abu Hurairah R.a katanya Rasulullah saw bersabda hindarilah prasangka, karena prasangka itu
berita paling bohong. Jangan saling mencari keburukan orang. Jangan saling mengorek rahasia orang lain
dan saling menyaingi jangan saling mendengki, jangan saling marah dan jangan saling acuh, tetapi jadilah
kamu semua bersaudara sebagai hamba-hamba Allah
(Hadis Riwayat Muslim)

َ ‫عنِي َفقَ ْذ اَ َطا‬


‫ع هللاَ َو َم ْن‬ َ ‫سلَ ْم َقا َل َم ْن ا َطا‬
َ ‫ع ْل ْي ِه َو‬
َ ُ‫ص َّلى هللا‬
َ ‫َّللا‬
ِ ‫سو َل‬ ُ ‫ع ْنهُ اَنَّ َر‬ َ ُ‫س ِم َع اَبُا ه َُر ي َْرةَ َر ِص َي هللا‬
َ ُ‫الر حْ َم ِن اَنَّه‬ َ ُ‫سلَ َمةَ ْبن‬
َّ ‫ع ْب ِد‬ َ ‫أَبُو‬
‫متفق عليه‬. ‫عصَانِي‬ َ ‫عصَى اَ ِمي ِْري فَ َق ْد‬ َ ‫يري فَقَ ْد أ َ َطا‬
َ ‫عنِي َو َم ْن‬ ِ ‫ع أ َ ِم‬
َ ‫عصَى هللاَ َو َم ْن أ َ َطا‬ َ ‫عصَانِي فَ َق ْد‬ َ

Dari Abu HUrairah ra. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw : “ orang yang taat kepadaku maka
sesungguhnya dia taat kepada Allah dan siapa yang ingkar kepadaku maka sesungguhnya dia engkar
kepada Allah, orang yang patuh kepada pemimpin, maka sesungguhnya dia patuh kepadaku,
dan orang yang engkar kepada pemimpinnya,
sesungguhnya dia engkar kepadaku
(HR. Mutaffakum’alaih)

‫غي ِْر‬ َ ‫سنَةً فَلَهُ أَجْ َر ه‬


َ ‫ُاوأَجْ ُر َم ْن ع َِم َل بَ ْع َدهُ ِم ْن‬ َ ‫سنَّةً َح‬
ُ ‫سالَ ِم‬ ِ ْ‫ف ا‬
ْ ‫الء‬ ِ َّ‫سن‬ َ ‫َم ْن‬
َ ً
َ َ‫سيِئَة كَا ن‬ ً َّ َ ْ ُ
َ ‫ص ِم ْن أ ُج ْو ِر ِه ْم ش َْي ٌء َو َم ْن‬ َ ُ‫أ َ ْن يَ ْنق‬
‫عل ْي ِه‬ َ ‫سنة‬ ُ ‫سال َم‬ْ ‫الء‬
ِ ‫فى ا‬ ِ َّ‫سن‬
‫غي ِْرأ َ ْن يَ ْنقُصَ ِم ْن أ َ ْو َز ِار ِه ْم ش َْي ٌء‬
َ ‫ِو ْز ُر َها َو ِو ْز ُر َم ْن ع َِم َل ِبهَا ِم ْن بَ ْع ِد ِه ِم ْن‬

Barang siapa yang melakukan perbuatan baik, ia akan mendapatkan pahala (dalam perbuatan itu)dan
pahala orang yang menirunya tidak di kurangi pahalanya sedikitpun. Dan barang siapa yang melakukan
perbuatan yang jelek, ia akan menanggung dosa dan orang-orang yang
menirunya dengan tidak di kurangi dosanya sedikitpun.
(HR.imam muslim)

ِ َ‫فى َطل‬
‫ب ا ْل ِع ْل ِم‬ َ ‫ َم ْن‬:‫سلَّ َم‬
ِ ‫حَر َج‬ َ ‫علَ ْي ِه َو‬
َ ُ‫صلَى هللا‬ َ ُ‫س ُل هللا‬ُ ‫قَا َل َر‬:َ‫ع َْن أ َ نِ ِس ب ِْن َما ِل ِك َقال‬
َ ‫فَ ُه َو ِفى‬
‫س ِب ْي َل َحتَّى يَ ْر ِج ُع‬

Dari annas bin malik berkata : telah bersabda rasulullah SAW: barang siapa keluar rumah untuk menuntut
ilmu maka ia dalam jihad fisabilah hingga kembali
(HR.bukhari)

َّ ‫قَ ِل ا ْل َح‬
‫ق َولُ ْو كَا نَ ُمر‬

Katakanlah yang sebenarnya walaupun pahit (HR. Ibnu Hibban )

َ ُ‫ع َْن أ َ ِب ْي ح َْم َز ةَ أ َ نَس ب ِْن َما ِلك ِر ِض َي هللا‬


‫عنُهُ َخا ِد‬
‫س ِه‬ ْ َ ُّ ‫ َال يُؤْ ِمنُ أ َ َح ُد ُك ُم حَت يُ َّح ِِل َ ِج ْي ِه َما يُ ِح‬:َ‫س ْو ِل ا للِ قَا ل‬
ِ ‫ب ِلنف‬ ُ ‫ِم َر‬

“ tidak sempurna iman seseorang diantara kalian sehingga ia mencintai saudaranya


sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri”

‫ والتكونوا كال على الناس ابن‬,‫ حتي يصيب منهما جميعا فأن الدنيا بالغ ألى االخرة‬,‫ والخرته لدنياه‬,‫ليس بخيركم من ترك الدنياه الخرته‬
‫عساكر‬

“Bukanlah orang-orang yang paling baik dari pada kamu siapa yang meninggalkan dunianya karena
akhirat, dan tidak pula meninggalkan akhiratnya karena dunianya, sehingga ia dapat kedua-duanya semua.
Karena di dunia itu penyampaikan akhirat. Dan jangankah kamu jadi memberatkan atas sesama manusia“.
(H.R Muslim)

‫َب َو َال ح ََزن‬


َ ‫صب َو َال َوص‬ َ ‫س ِل َم ِم ْن َهم َو َال‬
َ َ‫غـم َو َال ن‬ ْ ‫ْب ال ُم‬
ُ ‫ َما يُ ِصي‬،
‫رواه البخاري‬. ُ‫َو َالاَذَى َحتَّى الش َّْوك ِة يثا كهاا َِّال َك َّف َرهللاُ ِبهَا ِم ْن َخ َطا يَاه‬

“Tidaklah seorang muslim menderita karena kesedihan, kedudukan, kesusahan, kepayahan, penyakit dan
anguan duri yang menusuk tuubuhnya kecuali dengan itu
Allah mengampuni dosa-dosanya.
(HR.Imam Bukhori)”.

َ‫ص َب َرفَكَ ن‬
َ ‫ َوا ِْن اَصَا َبتْهُ ض ََّرا ٌء‬،ُ‫ فَكَ نَ َخي ًْراله‬،‫شك ََر‬ َ ‫ َولَي‬،‫ اِنَّ ا َ ْم َرك ُِل ِه لَهُ َخي ٌْر‬،‫ع َج ًب ِاالَ ْم ِراْل ُمؤْ ِم ِن‬
َ ُ‫ْس ذ ِلكَ ِالَحَد ِالَّ ِلل ُمؤْ ِم ِن اِنءاَصَا بضتْه‬
َ ‫س َرا ٌء‬ َ
َ
‫لهُ َخيْر‬
“Urusan seorang mukmin patut dikagumi. Semua urusannya merupakan kebaikan bagi dirinya dan tidak
terdapat kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila memperoleh kesenangan dia bersyukur dan itu baik
untuk dirinya. Dan bila ditimpa kesusahan dia bersabar dan itu baik untuk dirinya”. (HR.Imam Muslim)

ِ ‫اِ ْق َراُؤا اْلقُ ْرانَ فَ ِانَّه يَأ ْ تِ ْى َي ْو َم اْل ِقيَا َم‬


ْ َ‫ت ث َ ِف ْي ًما ِال‬
‫صحَا ِب ِه‬
(‫“)رواه التر ميذ‬Bacalah Qur’an sesunguhnya ia akan menyafa’ati orang yang membacanya,
kelak di hari kiamat”.
(HR. Turmidzi)

ِ ‫ب ِل َن ْف‬
‫س ِه‬ ُّ ‫ب ِالَ ِخ ْي ِه َما يُ ِح‬ َ ‫ قَا ل‬,ِ‫س ْو ِل ا لل‬
َّ ‫ال يُ ْو ِمنُ ا َح ُد ُك ْم َحتَّى يُ ِح‬:َ ُ ‫ع ْنهُ َخا ِد ِم َر‬ ْ ‫ع َْن ا َ ِب ْي َح ْم َز ةَ ا َ نَس ب ِْن َما ِلك َر ِض َي ا‬
َ ‫لل‬
(‫)ر و ا ه ا لبنا ر ي و ملم‬

Abu hamzah, anas bin malik ra. Menerangkan bahwa rasulullah SAW. Bersabda,

“Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga ia


mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.”
(HR. Bukhari dan Muslim)

‫علَّ َمه‬
َ ‫َخي َْر ُك ْم َم ْن ت َ َعلَّ َم اْلقُ ْرانَ َو‬
(‫)رواه البخا رى‬
Rasul saw bersabda “yang paling baik di antara kamu
adalah orang yang mau belajar al-qur’an dan mengajarkannya”.
(H.R. Bukhori)

ِ ‫ق ا ُ َّم ِت ْى َح َملَةُ اْلقُ ْر‬


‫رواه الترميذ‬. ‫آن‬ ُ ‫ اَش َْرا‬: ‫سلَّ َم‬
َ ‫علَ ْي ِه َو‬
َ ُ‫صلَّى هللا‬
َ ِ‫س ْو ُل هللا‬
ُ ‫قا َل َر‬

Beliau bersabda: yang paling mulya di antara umatku adalah orang-orang yang hafal qur’an.
(H.R. Turmidzi)

َ َ ‫ستَشَا َر َوالَ عَا َل َم ِن ا ْقت‬


‫واه الطبرني‬. ‫ص َد‬ ْ ‫ستَحَا َر َو َال نَ ِد َم َم ِن ا‬ َ ‫َما َخا‬
ْ ‫ب َم ِن ا‬

“tidak akan kecewa orang yang melaksanakan shalat istiqarah, tidak akan menyesal orang yang suka
bermusyawarah, dan tidak akan kekurangan orang yang suka berhemat”.
(H.R. Thabrani)

ْ ‫سلَّ َم َقا َل ُكلَ ُك ْم َراعِ َو ُكلَّ ُك ْم َم‬


ٌْ‫سنُو ٌل ع َْن َر عيَّتِ ِه َواالَ ِمي ُْر‬ َ ‫علَ ْي ِه َو‬َ ُ‫صلَى هللا‬ َ ‫ع ْن ُه َما ع َْن انَّبِ َي‬
َ ُ‫ع َم َر َر ِض ْى ْْ ْْ ْْ اَلل‬ُ ُ‫ع َْن نَا فِع ع َْن اِ ْبن‬
‫متفق عليه‬. ‫سئ ُو ٌل ع َْن َر ِع ْيتِ ِه‬ َ
ْ ‫ت َز ْو ِجهَا َو َولَ ِد ِه ف ُكلَّ ُك ْم َراعِ َو ُكلَّ ُك ْم َم‬
ِ ‫علَى بَ ْي‬ ٌ
َ ‫علَى اَ ْه ِل بَ ْيتِ ِه َوا ْل َم ْر اَةُ َرا ِعيَة‬
َ ِ‫الر ُج ُل َراع‬
َّ ‫َراعِ َو‬

Dari Nafi, dari ibnu umar, dari Nabi Muhammad saw : bersabda “ tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan
tiap-tiap kamu akan ditanya kepemimpinannya penguara adalah pemimpin, suami pemimpin keluarganya
dan istri pemimpin rumah tangga suaminya dan anak-anaknya dan setiap kamu adalah pemimpin dan
setiap kamu akan ditanya tentang kepemimpinananya (HR. Mutafaq’alaih)

‫علَ َّي‬
َ ‫ب‬ ْ ِ‫سلَّ َم قََْ ا َل َب ِلغَوا عَنِي َولَ ْو آيَةَ َوح َِدثُوا ع َْن بَنِي إ‬
َ َ‫س َرائِي َل َوال ح ََر َج َو َم ْن َكذ‬ َ ‫علَ ْي ِه َو‬ َّ ‫صلَّ ِى‬
َ ُ‫َّللا‬ َ ‫َّللاِ ب ِْن‬
َ ‫غ ْمْروأنَّ النَّ ِب َّي‬ َ ‫ع َْن‬
َّ ‫ع ْب ِد‬
َّ ْ ْ َ ْ َ
‫رواه البخارى‬. ‫ُمتعَ ِمدًا فليَتبَ َّوأ َمقعَ َدهُ ِمن الن ِار‬ َ

"Dari abdullah ibnu umar bahwa nabi saw bersabda : “ sampaikan lah dariku walaupun hanya satu ayat,
ceritakan lah apa yang telah aku beri tahukan mengenai bani israil, kerena demikian itu tidak berdosa.
Barang siapa sengaja berdusta tentang aku, kelak tempatnya dineraka".

‫ص ذَ ِلكَ ِم ْن‬ ِ ‫سلَْْ ْم قَا َل َم ْن َدعَا ِإلَى ُهدًى كَانَ لَهُ ِم ْن اِلَجْ ِر ِمثْ ُل أ ُ ُج‬
ُ ُ‫ور َم ْن تَ ِبعَهُ ال يَ ْنق‬ َ ‫علَ ْي ِه َو‬
َ ُ‫ص َّلي هللا‬ ُ ‫ع َْن أ َ ِبي ه َُري َْرةَ أَنَّ َر‬
َ ِ‫سو َل هللا‬
‫رواه المسلم‬. ‫ش ْينا‬ ٌ ِ ‫ص ذلكَ ِم ْن‬
َ ‫آثام ِه ْم‬ ْ َ ُ ْ َ ْ ْ ْ َ
ُ ‫عل ْي ِه ِم ْن اَْ ِإلث ِم ِمث ُل آث ِام َم ْن تَبِعَهُ ال يَنق‬ َ َ
َ َ‫ش ْيئ ًا َو َم ْن َدعَا ِإلى ضَاللة كَان‬ َ ‫أُجْ ور ِه ْم‬

“Dari abu hurairah Ra berkata : rasulullah saw bersabda :” barang siapa yang mengajak pada kebaikan dia
akan memperoleh pahala atas perbuatan baiknya itu serta pahala orang yang mengikutinya dan
melaksanakan kebaikan dengan tampa dikurangi sedikitpun. Sebaiknya, siapa yang mengajak pada
kesesatan atau kemungkaran, dia akan mendapat dosa sebagai balasan atas perbuatannya sendiri
(ditambah) dosa sebanyak dosa orang yang mengikutinya tampa dikurangi sedikitpun. (HR. Abudaud dan
attirmidzi)

َْ ‫سلَ ْم قَا َل يَس ُِروا َوال تُعَس ُِروا َوبَش ُِروا َوال تُنَفَ ُرْوا‬
َ ‫علَ ْي ِه َو‬
َ ُ‫ص َّلى هللا‬
َ ‫نَ ِس ِْ ِْ ب ِْن َما ِلك ع َْن النَّ ِب َي‬
(‫)متفق عليه‬

Dari Anas RA., dari Nabi saw, ia bersabda : " permudahlah dan jangan mempersulit,
gembirakanlah dan janganlah menakut-nakuti
(Mutafaq’laih).

‫كل مو لو د يو لد علي الفطر ة فبو اه يهو د انه او يمحس نه‬

Anak dilahirkan dalam keadaan fitrah lalu kedua orang tuanyalah yang mempengaruhinya
menjadi yahudi, Nasrani, atau majusi.
(H.R Muslim)

‫رو ا ه مسلم‬.‫منسملك طر يف يلتمس فيه علم سهل هللا به طر يف الى ا لحنت‬

Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu,


maka Allah memudahkannya mendapat jalan ke syurga
( H.R Muslim)

‫ر و ا ه لطبر انى‬. ‫يحب هللا العا مل إ ذ اعمل أْ نيحسن‬


Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan baik
(H.R Thabrani)

‫ ر كن ا ال سالم ويعطى أ جر ه مع ا لسبيين‬:‫ طا لب الر حمة طا العلم‬: ‫طا لب العام‬

Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat : orang yang menuntut ilmu berarti
menjalankan rukun islam dan pahala yang di berikan kepadanya sama dengan para nabi
( H.R Dailani dari anas r.a)

‫س َعهَا‬ ً ‫ف ا ُ للُ نَ ْف‬


ُ ‫سا ا َِّال ُو‬ ُ ‫َاليُك َِل‬
“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

‫طبُ ُو ا ا ْل ِعلُ َم ِمنَ ا لُ َم ْه ِد اِ لَى ا َّلص ِْر‬


ُ ُ‫ا‬

“Tuntutlah ilmu dari buaian hingga ke liang lahat”

‫عتْى ِع َّي ِت ْه‬ ْ ‫ا َ َال ُكلُّ ْم َر ا ع َّو ُكلَّ ُك ْم َم‬


َ ‫س ُؤ ٌل‬

“Ingatlah kalian semua adalah penanggung mempunyai tanggung jawab atas rakyatnya dan ia akan di
Tanya tentang tanggung jawab tersebut”jawab dan kalian dimintai pertanggung jawabanya. Seseorang
pemimpin

‫س ِل َم ِة‬ َ ٌ‫ب ا ْل ِع ْل ِم فَ ِر ْيضَة‬


ْ ‫ع َلى ك ُِل ُم‬
ْ ‫س ِلم َو ُم‬ ُ َ‫َطل‬

Menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim laki-laki dan perempuan
ُ‫ع َّو َحي ُْر َمتَا ِءحَا ا ْل َم ْر اَةُ ا لصَّا ِلصَة‬
ٌ ‫ا ل ُّد ْنيَا َمتَا‬

Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita shalihah

‫اِ نَّ اُللَ َّال يُفَي ُْر َما بِقَ ْو م َحتَّى يُفَي ُْر ْو ا ُ َما بِا َ ْنفُس ِِح ْم‬

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah nasib mereka

‫َي ْر َف ِع ا للُ ا َل ِذ ِينَ ا َ َمنُوا ِم ْن ُك ْم َوا َّل ِذ ْينَ ا ُ وا ت ُوا لَ ِع ْل َم َد َر جَا ت َوا للُ ِب َما تَ ْع َملُو نَ َخ ِبي ٌْر‬
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang
berilmu pengetahuan beberapa derajat.
Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan
(Al-Mujadillah:11)

َ ‫ع ِل ُموا اَوالَ َد ك ُِم فَ ِا نَّ ُه ْم َم ْخلُو قُ ْو نَ ِل َز َم ِن‬


‫غي ِْر ْز َمنِ ُك ْم‬ َ

Didiklah anak-anak kamu, sesungguhnya mereka diciptakan untuk menghadapi zaman yang
berbeda dengan zaman kamu ini
(H.R. Bukhari)

‫ش َّبا ِن ا َ ْم َر ْاالُ َّم ِة َوفِى ا ْقد َِم ِح ْم َح َيا تَحَ ا‬


ُ ‫اِ نَّ فِى يَ ْد ا ل‬
Ditangan pemudalah kehidupan bangsa dan tanah air

‫س ًرا‬ ْ ُ‫انَّ َم َع ا ْلع‬


ْ ُ‫س ِر ي‬

Seseungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

ُ‫سن‬ ِ ْ ‫َح ْل َجذَا َ ُء ْل‬


َ ْ‫الال ح‬

Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan(pula)

‫ا تق ا هللا حيث ما كنت و ا تبع ا لسيعة تمحها و خا لق ا لنا س بخلق حسن‬

“ Bertakwallah kepada Allah dimana saja kamu berada dan ikutilah perbuatan jahat itu dengan kebaikan
supaya terhapus kejahatan, dan bergaullah dengan sesama manusia dengan budi baik”.
(HR. Ahmad dan Tirmidzi)

‫من سر ا ه ان يمد له في عمر ه ويو سع له في رز قه و يد فع عنه ميتة ا لسو ء فليق ا لل و ا ليصل ر حمه‬

Barang siapa yang ingin gembira dipanjangkan umurnya, Dilapangkan Rezekinya,dan Dihindarkan Dari
Kematian Buruk , Maka Hendaklah Ia Bertaqwa Kepada Allah dan Rasulullah,
Ia Menyambung Tali Persaudaraan.
( H.R. Bazzar )

‫من ار ادا لد نيا فعايه با لعم م من ار ادا خر ة فعايه لعلم الو من اراد هما فعايه لعلم‬
“barang siapa menginginkan kebahagiaan didunia maka haruslah dengan ilmu, barabng siapa yang
menginginkan kebahagiaan di akhirat haruslah denagn ilmu, dan barang siapa yang menginginkan
kebahagiaan pada keduanya maka haruslah dengan ilmu”
(HR. ibn Asakir)

َ ‫َمانَ ِح َل َوا ِل ٌد َولَ ًد أ َ ْف‬


َ ‫ض ُل ِم ْن اَدَب َح‬
‫ رواه التر مذي‬.‫سن‬

"Tidaklah ada pemberian dari orang tua kepada anaknya


yang lebih utama daripada budi pekerti yang baik
(HR. Tirmidzi)

‫ ِرضَاهللا ِفى ِرضَاا ْل َوا ِل َد ي ِْن‬:َ‫سلَّ َم َقال‬


َ ‫علَ ْي ِه َو‬
َ ‫لى ا هللا‬ َ ِ ‫ ع َِن ال َّن ِبي‬:‫ع ْن ُه َما‬
َّ ‫ص‬ َ ُ ‫رض َي هللا‬ ِ َ‫ع ْمر وب ِْن اْلع‬
ِ ‫اص‬ َ ‫ع َْن‬
َ ‫ع ْب ِد هللاِ ب ِْن‬
Ridho Allah berada pada ridho kedua orang tuanya, dan murka Allah (akibat) murka kedua orang tuanya.
(HR. At-Tarmizi)

‫ رواه التر مذ ى‬. ‫ع َل ا ْل َخي ِْر َكفَا ِع ِل ِه‬


َ ‫اِ نَّ ال َّد ا َّل‬
“Sesungguhnya orang yang menunjukan kebaikan mendapat pahala sama dengan orang yang
melakukannya”
(HR. Tirmidzi)

‫ سراج و حكمة هللا زيت‬,‫انما النفس كا الزجاجة والعقل‬


‫ابن سين‬. ‫ و ان اظلمت فانك ميت‬,‫فاذ اشر قت فانك حى‬

Sesungguhnya jiwa itu bagaikan kaca, dan akal pikiran, bagaikan lampunya dan hikmah (kebijakan) Allah
bagaikan minyaknya, dan jika ia padam kamu menjadi mati
(Ibnu Sina)

َ ‫علَى ا ل ِف َط َل ِة َفا َ بَ َوا هُ يُح ََّودَا نِ ِه اَ ْو يُض ََرا ِب ِه ا ُ ْويُممج‬


‫ُّس نِ ِحم‬ َ ‫ُك ُل َهو‘ لُ ْو يُ ْو لَ ُد‬

”Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah(suci), maka kedua orangtualah yang menjadikanya
yahudi, nasrani atau majusi
(H.R Bukhari)

”Apabila kamu melihat kemungkaran diatas bumi maka cegahlah dengan tanganmu,
apabila tidak mampu cegahlah dengan lisanmu,dan apabila tidak mampu cegahlah dengan hatimu dan
selemah-lemahnya iman.

Jadikanlah ilmu berguna bagi diri sendiri dan orang lain


‫جعل العلم مفيد ِلنفسهم واآلخرين‬

Segala yang indah belum tentu baik, namun segala yang baik sudah tentu indah.
‫ ولكن كل شيء جيد هو جميل بالتأكيد‬،‫كل شيء جميل ليس بالضرورة جيدة‬