Вы находитесь на странице: 1из 2

CONDENSATORUL ELECTRIC

Condensatorul electric este un element de circuit capabil sa înmagazineze energia


electrică în câmpul electrostatic determinat de prezenţa sarcinilor electrice pe armături.
Q
Parametrul caracteristic condensatorului este capacitatea, definită prin: C  [F] (1)
U
unde: Q – sarcina electrică;
U– tensiunea între armături.
Unitatea de măsura pentru capacitate este faradul [F]: 1[F] = 1[C]/1[s] ; uzual, se
folosesc submultipli: pF, nF, μF, mF.
Energia înmagazinată într-un condensator este dată de :
1
WC  CU 2 [J] (2)
2
Observaţie: Capacitatea electrică este totdeauna prezenta şi se manifestă în medii
conductoare, aflate la o diferenţă de potenţial. Exemple: a) traseele conductoare ale
circuitelor electrice prezintă capacităţi între ele şi respectiv faţă de masă; b) între
terminalele unui element de circuit (rezistor). Aceste capacităţi, numite parazite, pot fi
neglijate sau nu, funcţie de regimul concret de funcţionare al circuitului electric.
Condensatoarele, ca şi rezistenţele pot fi grupate, serie sau paralel.
La gruparea serie (fig.1a), capacitatea echivalentă se calculeaza cu relaţia (4), iar
n
1 1
tensiunea pe fiecare condensator, cu relaţia (5):
Ce
 
j1 C j
(4) ;
C
U j  U e ( j = 1, 2,......n) (5)
Cj
La gruparea paralel (fig.1b), capacitatea echivalentă se calculeaza cu relaţia (6):
n
C e  C1  C 2  .....  C n   C j (6)
j1

a. b.
Fig. 1.
Este elementul de circuit având simbolul ilustrat în Fig.4.10 şi care este
caracterizat prin mărimea pozitivă numită capacitate electrică. Unitatea de măsură
pentru capacitate electrică este farad (F).

Fig.4.10. Condensator. Fig.4.11. Condensator în c.c.


Condensatorul electric este realizat din două armături metalice între care se aplică
o tensiune electrică U. Plăcile sunt încărcate cu sarcini electrice egale şi de semn
contrar +q şi –q.
Un condensator plan are armăturile formate din două plane paralele, de secţiune A,
aflate la distanţa d între ele. Capacitatea electrică se determină în acest caz ca
fiind:
dAC0ε=
unde F/m este permitivitatea vidului. 1201085,8−⋅=ε
În curent continuu, condensatorul constituie o întrerupere a circuitului – Fig.4.11.
În cazul mărimilor variabile în timp, ecuaţia de funcţionare pentru condensator
este:
tuCtiΔΔ⋅=)(
În cazul grupării mai multor condensatoare se disting:

- montaj serie – Fig.4.12.a:

1111CCCC++=
40