Вы находитесь на странице: 1из 2

Эрчим хүчний системийн борлуулалтын орлогын мэдээ

ХШҮДАГ 2019 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр


Нэр 2017 он 2018 оны 12р сар 2018 он
№ Компани Нэгж
Мөн үе гүйц Төл Гүйц Хувь Өссөн дүн
1 орл м.төг 31,440,833.40 34,206,822.70 34,788,124.40 101.70% 350,128,762.10
"УБЦТС" ТӨХК
биет м.квтц 225,416.80 253,025.70 249,469.80 98.59% 2,488,808.80
2 орл м.төг 5,102,566.91 4,507,820.80 4,874,208.58 108.13% 57,566,056.59
"ДСЦТС" ТӨХК
биет м.квтц 36,778.98 30,543.00 32,297.49 105.74% 380,790.14
3 орл м.төг 16,716,269.20 16,801,088.50 17,491,785.00 104.11% 198,518,702.10
"ЭБЦТС" ТӨХК
биет м.квтц 97,115.40 97,990.80 101,856.20 103.94% 1,150,685.90
4 орл м.төг 4,460,970.14 4,701,783.19 5,135,972.54 109.23% 60,248,246.18
А. ЦАХИЛГААНЫ ОРЛОГО

"БЗӨБЦТС" ТӨХК
биет м.квтц 28,277.40 29,451.08 32,428.28 110.11% 382,421.00
5 орл м.төг 1,067,100.90 1,428,291.30 1,477,728.20 103.46% 13,452,305.00
"ББЭХС" ТӨХК
биет м.квтц 14,379.90 12,868.60 12,955.80 100.68% 128,042.00
6 орл м.төг 3,670,989.90 3,591,992.40 3,769,057.20 104.93% 38,053,392.70
"ДБЭХС" ТӨХК
биет м.квтц 24,627.70 24,259.00 25,393.70 104.68% 254,294.90
7 орл м.төг 615,081.20 740,517.34 1,062,776.56 143.52% 8,654,211.41
"ӨБЦТС" ТӨХК
биет м.квтц 4,128.29 4,692.30 6,604.41 140.75% 55,245.43
8 орл м.төг 21,682.14 229,152.00 220,034.10 96.02% 725,960.00
"ДзДЦС" ТӨХК
биет м.квтц 390.81 2,083.20 2,000.31 96.02% 6,802.77
9 орл м.төг 724,380.52 846,642.90 847,151.80 100.06% 7,656,155.62
"АУЭХС" ТӨХК
биет м.квтц 7,675.61 6,704.85 8,430.42 125.74% 75,232.99
10 орл м.төг 501,975.20 596,625.90 618,526.50 103.67% 6,083,050.40
"ХӨВСГӨЛ ЭРЧИМ ХҮЧ " ХХК
биет м.квтц 3,587.80 4,027.30 4,026.40 99.98% 41,651.00
11 орл м.төг - 451,884.80 705,443.30 156.11% 5,167,141.80
"БАЯНХОНГОР ЭРЧИМ ХҮЧ " ХХК
биет м.квтц - 3,179.80 3,215.60 101.13% 35,900.00

орл м.төг 64,321,849.51 68,102,621.83 70,990,808.18 104.24% 746,253,983.90


ДҮН
биет м.квтц 442,378.69 468,825.63 478,678.41 102.10% 4,999,874.93

1 "УБДС" ТӨХК орл м.төг 12,355,041.79 13,626,260.80 13,799,753.70 101.27% 95,061,127.80

2 "ДДС" ТӨХК орл м.төг 1,135,606.40 1,233,497.60 1,245,950.00 101.01% 8,541,602.60

3 "ДЦС-4" ТӨХК /уур/ орл м.төг 402,229.35 298,970.84 396,685.80 132.68% 4,027,389.30
В. ДУЛААНЫ ОРЛОГО

4 "ДЦС-3" ТӨХК /уур/ орл м.төг 365,370.20 375,832.40 471,630.02 125.49% 4,902,970.35

5 "ЭДЦС" ТӨХК орл м.төг 1,136,493.00 1,219,287.90 1,160,287.00 95.16% 8,644,513.00

6 "ДБЭХС" ТӨХК орл м.төг 507,586.80 518,281.90 532,097.70 102.67% 3,569,380.80

7 "ДзДЦС" ТӨХК орл м.төг 308,151.54 275,415.80 315,896.20 114.70% 1,956,576.10

8 "БНДС" ТӨХК орл м.төг 806,775.64 807,931.10 798,852.07 98.88% 4,998,420.78

9 "НДС" ТӨХК орл м.төг 485,477.40 453,183.00 573,381.40 126.52% 3,673,634.60

10 "ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ" ТӨХК орл м.төг 290,148.00 267,606.10 289,091.40 108.03% 2,107,810.90

11 "ХОВД ДС" ТӨХК орл м.төг - 292,551.86 306,996.39 104.94% 2,091,343.19

12 "ХӨВСГӨЛ ДС" ТӨХК орл м.төг - 620,650.20 1,024,819.40 165.12% 5,142,031.20


ДҮН орл м.төг 17,792,880.12 19,989,469.50 20,915,441.08 104.63% 144,716,800.62
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СИСТЕМИЙН ОРЛОГО орл м.төг 82,114,729.63 88,092,091.33 91,906,249.26 104.33% 890,970,784.52

Вам также может понравиться

 • 03 сар
  03 сар
  03 сар
  Эрчим хүчний яам
 • 2020.02
  2020.02
  2020.02
  Эрчим хүчний яам
 • 01 сар
  01 сар
  01 сар
  Эрчим хүчний яам
 • 12 сар
  12 сар
  12 сар
  Эрчим хүчний яам
 • 11 сар.
  11 сар.
  11 сар.
  Эрчим хүчний яам
 • 09 сар
  09 сар
  09 сар
  Эрчим хүчний яам
 • 09 сар
  09 сар
  09 сар
  Эрчим хүчний яам
 • 07сар
  07сар
  07сар
  Эрчим хүчний яам
 • 03 сар
  03 сар
  03 сар
  Эрчим хүчний яам
 • 03 сар
  03 сар
  03 сар
  Эрчим хүчний яам
 • 04 sar
  04 sar
  04 sar
  Эрчим хүчний яам
 • 1 sar
  1 sar
  1 sar
  Эрчим хүчний яам
 • 12 сар
  12 сар
  12 сар
  Эрчим хүчний яам
 • 12 сар
  12 сар
  12 сар
  Эрчим хүчний яам
 • 12 сар
  12 сар
  12 сар
  Эрчим хүчний яам
 • 12 сар
  12 сар
  12 сар
  Эрчим хүчний яам
 • 11 сар
  11 сар
  11 сар
  Эрчим хүчний яам