Вы находитесь на странице: 1из 4

Kurikulum K-13 Revisi

SOAL UTAMA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH


DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 5 SUKOHARJO
Alamat : Tiyaran, Bulu, Sukoharjo Kode Pos 57563 Telepon  08112635554
Website : www.smkn5sukoharjo.sch.id E-mail : smkn5.sukoharjo@yahoo.com

NASKAH SOAL
ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa Hari, Tanggal : .................................


Kompetensi Keahlian : .......................................... Waktu : .................................
Kelas : X (Sepuluh)

PETUNJUK UMUM :
1. Tulis Nomor Tes anda di sudut kanan atas pada lembar jawaban.
2. Kerjakan terlebih dahulu soal yang Anda anggap mudah
3. Tanyakan kepada pengawas, jika terdapat soal yang kurang jelas.
4. Teliti kembali pekerjaan Anda, sebelum dikumpulkan.

I. Silanglah (X) huruf a, b, c, d, atau e pada jawaban yang paling tepat !


Tari Dolalak d. Yogyakarta
Tari Dolalak kalebu dolanan bocah kang e. Semarang
bisa tinemu ing kabupaten Purwarejo.Dolalak 2. Kaperang saka tembung apa Dolalak
saka tembung do lan la, ing jaman kunane iku…..
a. Dol lan lak
karepe joget iki kairing mung rong titi laras
b. Do lan lak
do lan la. Saiki tarian iki kairing alat musik c. Dol lan la
modern, kayata keyboard, lan lagu-lagune d. Lak lan la
luwih werna-werna. Penari Dolalak ing jaman e. Do lan la
kunane dipragaake wong lanang kang kanthi 3. Kang kapethik saka kesenian
sragam ireng lan clana cekak, kaya adate Dolalak,yaiku…..
bocah. a. Nuwuhke rasa panalang
Saiki seng joget ora mung wong b. Nuwuhke rasa egois kedaerahan
c. Nuwuhke rasa pengen menang dhewe
lanangan ananing ugo ana para remaja estri
d. Bisa mupuk semangat paseduluran
kanthi sragam sing variasi. Para penari isa
lan solidaritas
ndadi (kesurupan) kanthi tingkah seng aneh- e. Ndadeake pasulayan ana sajroning
aneh. Tarian dolalak kalebu tarian pergaulan bebrayan
remaja. Sing nduweni karep mupuk rasa 4. Perangan omah joglo kang dumunung ing
solidaritas lan paseduluran. Mula Dolalak ngarep dhewe, piguna utamane kang
wajib dilestarikakelan dikembangake amarga nampa tamu lan tansah dibukak tanpa ana
ngandhut nilai-nilai kearifan lokal kang ana wates ruangan,yaiku…..
ing tlatah Purwarejo. a. Teras utawa pendhapa
1. Tari Dolalak kuwi kesenian asli saka b. Pringgitan
ngendi…… c. Dalem agung
a. Tegal d. Krobogan/senthong
b. Banyumas e. Gandhok/pawon/pekiwan
c. Purworejo

Soal ................ UAS Gasal Tahun 2018/2019 1


Kurikulum K-13 Revisi
5. Papane ana ing mburi dhewe. Fungsine e. Nanging janma ingkang wus
kanggo masak lan kamar mandi. Sanajan wespadeng semu
katon prasaja, nanging perangan iki uga 11. Dadi manungsa iku aja nganti sulap
minangka perangan kang asipat pribadi marang pangelembana, pretelan kang
lan nduwe nilai luhur yaiku.. jumbuh, yaiku...
a. Teras utawa pendhapa a. Nggugu karsane priyangga
b. Pringgitan b. Nora nganggo peparah lamun angling
c. Dalem agung c. Lumuh ingaran balilu
d. Krobogan / senthong d. Uger guru aleman
e. Gandhok/pawon/pekiwan e. Nanging jenma ingkang wus
6. Tembung loro utawa luweh kang tegese wespadeng semu
padha utawa meh padha lan digunakne
bebarengan yaiku… 12. Parikan iki tutugna! Ngasah arit gagange
a. Tembung saroja bunder …
b. Tembung garba a. Dadi murit kudu pinter
c. Tembung plutan b. Lungguh jejer nganggo tamba kangen
d. Saloka c. Luwih becik sing prasaja
e. Bebasan d. Wong urip aja neka-neka
7. Tembung kang suda cacahe aksara utawa e. Mumpung enom sregep makarya
tembunge yaiku… 13. Ing sajroning crita pengalaman kang
a. Tembung saroja nemsemake ngemot bab-bab kang wigati
b. Tembung garba uga diarani nilai. Nilai kang ana
c. Tembung plutan sesambungan karo adat, pakulinan
d. Saloka sawijining dhaerah, kagiatan kang wis
e. Bebasan
run-tumurun saka para leluhure, lan
8. Tetembungan utawa unen-unen kang
sapiturute, yaiku....
wantah wae ora ngemu teges pepindahan,
a. Nilai religius/ keagamaan utawa nilai
dadi tegese wes cetha, ajeg panggonan
ketuhanan
lan panganggone yaiku…. b. Nilai budaya utawa kultur
a. Tembung saroja c. Nilai etika
b. Tembung garba d. Nilai sosial
c. Tembung plutan e. Nilai estetika
d. Saloka 14. Dene nilai kang ana sesambungane karo
e. Bebasan
tata aturan mertamu, tata cara nganggo
Nggugu kersane priyangga,
Nora nganggo peparah lamun angling, beskap, pranata sowan ing ngarsane
Lumuh ingaran balilu, sinuhun, lan sapiturute, yaiku…
Uger guru aleman, a. Nilai religius/ keagamaan utawa nilai
Nanging janma ingkang wus waspadeng ketuhanan
semu, b. Nilai budaya utawa kultur
Sinamun samudana, c. Nilai etika
Sesadoning udu manis d. Nilai sosial
9. Nitik saka pathokane, tembang iku… e. Nilai estetika
a. Dhandanggula 15. Miturut usuking bahasa jawa,
b. Pangkur panganggone basa bocah marang wong
c. Mijil tua, yaiku…
d. Sinom a. Ngoko lugu
e. Kinanthi b. Ngoko alus
10. Kang ateges manungsa iku kulo mangsane c. Krama
tumindak sakarepe dhewe yaiku… d. Krama inggil
a. Nggugu karsane priyangga e. Krama andhap
b. Nora nganggo peparah lamun angling 16. Mas, sampeyan aturi pakdhe kepurih
c. Lumuh ingaran balilu ngatos-atos menawi enten margi ageng.
d. Uger guru aleman Basa kang digunakake ing ukara kasebut,
yaiku…

Soal ................ UAS Gasal Tahun 2018/2019 2


Kurikulum K-13 Revisi
a. Ngoko lugu manggon ing sakiwa tengene. Peparang
b. Ngoko alus iki kamot ing unsur intrinsik crita
c. Krama perangan…
d. Krama inggil a. Alur
e. Krama andhap b. Amanat/ pitutur
17. Kanggo ngadepi ulangan akhir semester c. Setting/ latar
iki aku kudu ningkatake anggonku sinau d. Penokohan
supaya kekarepanku entuk rangking iso e. Skenario
kasembadan. Basa kang digunakake ing 23. Kang dikarepake awangun sandi, yaiku…
ukara kasebut, yaiku… a. Padhang banget
a. Ngoko alus b. Lara banget
b. Ngoko lugu c. Ora ana apa-apa
c. Krama d. Mbingungake
d. Krama inggil e. Ora cetha
e. Krama andhap 24. Crita kang ngarembaka ing sawijining
18. Yen wong tua lagi ngendikan kudu dhaerah lan dianggep minangka asil karya
digatekake aja tumindhak sakarepe kolektif (bebarengan) karo masyarakat
dhewe. Basa kang digunakake ing ukara diarani…
kasabut, yaiku… a. Crita rakyat
a. Ngoko lugu b. Crita cekak
b. Ngoko alus c. Novel
c. Krama d. Crita lucu
d. krama inggil e. Artikel
e. Krama andhap 25. Dhalang nalika nglakokake cerita wayang
19. Aku wing . . . semangkane dening ibu, mesthi duwe ancas kang penging
banjur sing separo . . . marang simbah diandharake, nanging kala mangsane ora
putri. Tembung kang trep kanggo ngisi kawetu kanthi walaka, nanging sinandi
ceceg iku, yaiku… ing pitutur-pituture. Perangan iki kalebu
a. Diwenehi, diwenehi unsure intrinsik cerita babagan…
b. Diparingi, diparingi a. Tokoh
c. Dicaoske, diparingi b. Watak tokoh
d. Dicaoske, diparingi c. Latar
e. Diparingi, dicaoske d. Alur
20. Crita “Jaka Tarub”, “Rawa Pening” , e. Pesen / amanat
“Bledug Kuwu”, “Arya Penangsang”, lan 26. Ana desa banjar dawa, papane miring
sapiturute iku crita kang sinebut… winaradin, marga-marga manghayat
a. Legenda minggah, tepine pinager turus klayan
b. Biografi lamtoro, saben wisma pinager banon,
c. Dongeng wiwaraning gapuro winangun puro
d. Mite
binelah, ing tengah sineratan sesanti
e. Sandiwara
21. Unsure sajroning crita kang ngandharake Bhineka Tunggal Ika. Anenggih puniko
karep pangrakite kang ora dikandhakake prenahing padhukuhan karang kademphil
kanthi cetha mung iso dionceki sawise ing inggih awasto karang tumaritis,
rampung anggone maca karyane, yaiku… sinebat ugi dhukuh Klampis Ireng.
a. Alur Pramilo winastan karang kademphil
b. Amanat krana bumine subur, sadhengah ingkang
c. Setting/latar tinandur kawuryan dadi, palawijo, lan
d. Penokohan pari gaga.
e. Skenario Tuladha iku diarani…
22. Crita kasebut dumadi ana ing pinggir kali a. Tokoh
kang gede iline. Ing kono katon akeh b. Watak tokoh
uwuh lan barang-barang kang isa c. Latar
ndadekake tekane lelara tumrap kang d. Alur

Soal ................ UAS Gasal Tahun 2018/2019 3


Kurikulum K-13 Revisi
e. Pesen / amanat a. Earl English lan Clarence Hach
27. Pawarta nduwe titenan (ciri-ciri) kanthi b. M. Lyle Spencer
judul utawa surasa kang gawe senenge c. Nothclife
kang padha maca, yaiku… d. Mitchel V. Charnley
a. Tinemu ing akal (penalaran logis) e. Eric C. Hepwood
b. Informasi pepak kang jumbuh karo 30. Bab kang kudu dipahami njupuk dudutan
rumus 5W+1H sawijining informasi, yaiku…
c. Struktur basa trep a. Kita isa mangerteni gambaran
d. Diksi trep ora ambigu sawijining pawarta kanthi cetha
e. Narik kawigaten b. Pamaos oleh informasi kang genep
28. Tokoh kang ngandharake pangreten babagan sawijining objek
pawarta babagan iku iso narik kawigaten c. Penafsiran objektif marang saprangkat
yen nduwe unsure “keanehan” utawa fakta
“ketidak laziman” , yaiku… d. Njelentrehake lan ngandharake
a. Earl English lan Clarence Hach sawijining pokoh pikiran
b. M. Lyle Spencer e. Dudutan kudu akurat/pas kanthi
c. Nothclife disengkuyung opini lan fakta kang
d. Mitchel V. Charnley nguwatake
e. Eric C. Hepwood
29. Dene kang ngandharake pawarta iku
laporan paling cepet saka sawijine
kadadeyan utawa prastawa kang faktual,
penting, lan narik saperangane gedhe
pamaose, sarto magepokan karo
kebutuhane pamaose, yaiku…
II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas !
1. Jlentrehna apa kang mbok ngerteni babagan tembang pangkur!
2. Sebutno pathokan tembang pangkur!
3. Andharna unsur cerkak!
4. Apa kang diarani pawarta iku?
5. Jlentrehna papane lan wujude perangan-perangan wewangunan joglo!

=========== Selamat Mengerjakan ===========

Soal ................ UAS Gasal Tahun 2018/2019 4