You are on page 1of 2
COMISIA ELECTORALA CENTRALA A REPUBLICII MOLDOVA CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPTIEI ELECTORALE, UNINOMINALE nr. 33, mun. Chisini ALEGERI PARLAMENTARE, din 24 februarie 2019 HOTARIRE cu privire la cererea de inregistrare a dlui Nastase Andrei in calitate de de deputat pentru din ,,11” ianuarie 2019 nr. 1 La data de 04 ianuarie 2019, dl Nastase Andrei, desemnat din partea Blocului electoral »ACUM Platforma DA si PAS”, a depus la Consiliul electoral al circumseriptiei electorale nr. 33 ‘mun. Chisindu demersul privind inregistrarea in calitate de candidat la fuunctia de deputat pentru circumscriptia electorala uninominal nr. 33 mun. Chisindu, la Alegeri Parlamentare din 24 februarie 2019, cu urmatoarele documente anexate: a) liste de subscriptie completate, in numar de 38 file, care contin semnaturile a 1006 de sustinatori; ) datele biografice ale candidatului; ©) declarajia candidatului privind consimpamintul de a candida la alegerile pentru functia de deputat in circumscriptia electorala uninominala, continind si declaratia pe propria raspundere despre lipsa interdictiilor legale/judecatoresti de a candida; d) declaratia de avere si interese personale a candidatului pentru ultimii doi ani anteriori anului in care se desfasoara alegerile, in conformitate cu Legea privind declararea averii si a intereselor personale; €) certificatul de integritate, eliberat, in con Integritate; f) copia de pe actul de identitate al candidatului, cu figa de insotire. le legii, de catre Autoritatea Nationala de Materialele depuse au fost verificate si corespund rigorilor Codului electoral Conform art. 29 lit) Cod electoral, prevede e@ consiliul electoral de circumseriptie are urmatoarele atribupt inregistreazit candidat, inclusiv pe cei independenyi, gi listele de candidat din partea partidelor $i altor organizarii social-politice, a blocurilor electorale, aduce la cunostinga publica informayii despre acestia. Conform art. 84 alin.(1) Cod electoral, desemmarea candidatilor la functia de deputat pentru circumscripjia najionald si pentru fiecare circumscriptie uninominala se face potrivit prevederilor statutare ale partidelor si/sau blocurilor electoral. Alin. 2) al art.84 Cod electoral, prevede Partidul si/sau blocul electoral poate inainta: a) lista de candidati pentru circumscriptia najionalé, care mu va fi mai mica de 30 de persoane si nu va depitsi mumarul de 55 de persoane: b) cite un candidat pentru fiecare circumscriptie uninominala. in baza celor expuse supra, Consiliul electoral al circumscriptiei electorale nr.33 ‘mun.Chisindu, considera necesar a inregristra in calitate de candidat la functia de deputat pentru circumscriptia electorald uninominala nr. 33, mun. Chisinau a cet. Nastase Andrei. De citre candidatul la functia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova, cet. Nastase Andrei au fost depuse 38 liste de subscriptie care contineau 1006 de semnaturi, dintre care prin nota informativa privind rezultatele verificarii listelor de subscriptie au fost verificate 37 liste de subscriptie, care contineau 976 de semnaturi. Dintre acestea find considerate valabile 904 de semnaturi, care permit inregistrarea cet. Nastase Andrei in calitate de candidat la functia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova. Totodatd, Consiliul electoral al ei electorale nr.33 mun, Chisinau nu a constatat careva neconcordante ce ar fi in contradictie cu prevederile legale. in temeiul art. 15, art. 29 lit f, art, 46-49, art. 84, art. 85-87 din Codul electoral nr.1381-XIIL din 21 noiembrie 1997, Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de circumscriptie, aprobat prin Hotarirea Comisiei Electorale Centrale nr. 1702 din 19 iunie 2018, Regulamentul privind particularitajile de desemnare si inregistrare a candidatilor la funcjia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin Hotirirea Comisiei Electorale Centrale nr. 1731 din 03 iulie 2018, modificat prin hotarirea CEC nr.1993 din 21 decembrie 2018, Regulamentul privind modul de intocmire, prezentare si verificare a listelor de subscriptie, aprobat prin Hotirirea Comisiei Electorale Centrale nr. 1730 din 03 iulie 2018, Consiliul electoral al circumscripfiei clectorale nr.33, mun. Chisinau, - hotaraste: 1. Se inregistreazi dl Nastase Andrei, in calitate de candidat la funcjia de deputat in circumscriptia electoralé uninominalé nr. 33, mun. Chisinau, desemnat din partea Blocului electoral_,ACUM Platforma DA si PAS” pentru Alegerile Parlamentare din 24 februarie 2019. 2. Prezenta hotatire intra in vigoare la data adoptarii si se se aduce la cunostinta publica. Presedintel liului ele ral ? 2) 7 Presence /7 meu er ‘mumele, premumele - e consilului electoral // + ‘i Ve oe A > = lasile hy Roel he "numele, previa