Вы находитесь на странице: 1из 2

Latihan Matematik Tambahan Tingkatan 4

Bab 2: Persamaan Kuadratik (Quadratic Equations)

1) Diberi bahawa 3 dan m  2 ialah punca-punca bagi persamaan kuadratik


x 2  (n  1) x  15  0 , dengan keadaan m dan n adalah pemalar. Cari nilai m dan n .

2) Selesaikan persamaan 3x( x  2)  (1  x)( x  2) .


Berikan jawapan betul kepada 4 a.b.

3) Diberi  dan  ialah punca-punca bagi persamaan kuadratik 2 x 2  p 2 x  1  0 , dengan


1
keadaan p ialah pemalar. Punca-punca bagi persamaan kuadratik x 2  qx  3x   0 ialah
8
 
dan , dengan keadaan q ialah pemalar. Ungkapkan p dalam sebutan q .
2 2

4) Diberi bahawa persamaan kuadratik x( x  6)  5.

a) Ungkapkan persamaan itu dalam bentuk am.


b) Nyatakan hasil tambah punca bagi persamaan itu.
c) Selesaikan persamaan itu dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa dua.
d) Tentukan jenis punca persamaan itu.

5) Persamaan kuadratik 3 x 2  hx  k  0 , dengan keadaan h dan k ialah pemalar, mempunyai


punca 2 dan 5 .
a) Cari nilai h dan k .
b) Seterusnya, cari julat nilai m dengan keadaan 3x 2  hx  k  m mempunyai dua punca
berbeza.

6) a) Diberi bahawa satu dari punca-punca bagi persamaan kuadratik x 2  ( p  3) x  p 2  0 ,


dengan keadaan p ialah pemalar, adalah negatif kepada yang satu lagi. Cari nilai bagi hasil
darab punca.

b) Diberi bahawa persamaan kuadratik mx 2  5nx  4m  0 , dengan keadaan m dan n ialah


pemalar, mempunyai dua punca sama. Cari m : n.

7) Persamaan kuadratik 2 x 2  hx  6k  0 mempunyai punca-punca  dan  . Persamaan


kuadratik 3x 2  1  h  12 x juga mempunyai punca-punca  dan  . Cari nilai h dan k .

8) Tunjukkan bahawa persamaan kuadratik 5 x 2  k  (k  5) x mempunyai punca-punca nyata


untuk semua nilai k.
9) Diberi persamaan kuadratik p( x 2  16)  4qx mempunyai dua punca sama, cari nisbah
p : q . Seterusnya, selesaikan persamaan itu.

10) Seutas dawai sepanjang 32 cm dipotong kepada dua bahagian. Setiap bahagian
dibengkokkan untuk membentuk suatu segiempat sama. Diberi jumlah luas bagi kedua-dua
segiempat sama yang terbentuk ialah 34cm 2 , tentukan Panjang setiap bahagian dawai itu.

11) Suatu objek dijatuhkan daripada suatu ketinggian H 0 m dari aras tanah. Ketinggian objek
H , dari aras tanah selapas t saat diberi oleh H  H 0  5t 2 .
a) Cari ketinggian objek itu selepas dua saat.
b) Jika objek itu dijatuhkan daripada ketinggian 125 m dari aras tanah, tentukan masa
untuk objek itu jatuh ke tanah.

12) Selesaikan persamaan x 4  2 x 2  3  0.

13) Diberi salah satu daripada punca persamaan kuadratik x 2  px  4  0 , dengan keadaan p
ialah pemalar, adalah empat kali punca yang satu lagi.
a) Cari nilai p jika punca-puncanya bernilai positif.
1
b) Seterusnya, bentukkan persamaan kuadratik yang mempunyai punca p  3 dan p .
2

Оценить