You are on page 1of 3

Krivina i torzija krive - zadaci za vježbu

Zadatak 1 Pokažimo da za krivinu krive koja nije parametrizirana dužinom


luka vrijedi formula
|r 0 × r 00 |
|κ| = 3 .
|r 0 |
Rješenje. Imamo
dr dr ds ds
r0 = = = t,
dt ds dt dt
d2 r d2 s
 
d ds ds dt
r 00 = = t = t+
dt2 dt dt dt2 dt dt
2
d2 s d2 s

ds dt ds ds
= t+ = t+ κn.
dt2 dt ds dt dt2 dt

Dakle,
2
d2 s

00 ds
r = 2 t+ κn,
dt dt
odakle množenjem vektorski sa r 0 dobijamo
2
d2 s 0

ds
r 0 × r 00 = r × t+ κr 0 × n.
dt2 dt

Kako su vektori r 0 i t kolinearni, to je r 0 × t = 0, pa je


 2
ds
r 0 × r 00 = κr 0 × n.
dt

Vektori r 0 i n su normalni i vektor n je jedinični, pa je |r 0 × n| = |r 0 | |n| = |r 0 |.


0
Dalje, ds
dt = |r |, pa imamo
 2
ds 3
|r 0 × r 00 | = |κ| |r 0 × n| = |r 0 | |κ| .
dt

Odavde slijedi da je
|r 0 × r 00 |
|κ| = 3 .
|r 0 |

Zadatak 2 Pokazati da se torzija krive koja nije parametrizirana dužinom luka


može računati po formuli
(r 0 , r 00 , r 000 )
τ= 2 .
|r 0 × r 00 |

1
Zadatak 3 Ako je zakrivljenost krive u svakoj tački jednaka nuli, dokazati da
je ta kriva prava.
Zadatak 4 Ako je torzija krive u svakoj tački jednaka nuli, dokazati da je ta
kriva ravninska (tj. da leži u ravni).
2 3
Zadatak 5 Izračunati zakrivljenost i torziju prostorne krive y = x2a , z = 6a x
2 u

tački x = 2a.
Rješenje. Možemo uzeti da je a > 0. Krivu ćemo parametrizirati na sljedeći 
t2 t3 t2 t3
način: x = t, y = 2a , z = 6a 2 , tj. posmatrat ćemo krivu r (t) = t, 2a 6a2 .
,
|r0 ×r00 |
Krivinu i torziju u tački 2a, 2a, 43 a računamo po fromulama |κ| = |r0 |3 i


(r0 ,r00 ,r000 )


τ = |r0 ×r00 |2 . Imamo

t t2
 
r 0 (t) = 1, , 2 ,
a 2a
 
1 t
r 00 (t) = 0, , 2 ,
a a
 
1
r 000 (t) = 0, 0, 2 .
a
Sada imamo

i j k  2 
t2 =
t t 1
r 0 (t) × r 00 (t) = 1

t , − , .
a 2a2 2a3 a2 a
0 1 t
a a 2

Stavimo t = 2a, pa imamo


 
2 2 1
r 0 (2a) × r 00 (2a) = ,− , ,
a a a
r
4 4 1 3
|r 0 (2a) × r 00 (2a)| = + 2+ 2 = ,
a2 a a a
|r 0 (2a)| = |(1, 2, 2)| = 3.
Sada je
3
|r 0 × r 00 | a 1
|κ| = 3 = = .
|r 0 | 27 9a
Dalje,
1 2 2
1
(r 0 (2a) , r 00 (2a) , r 000 (2a)) = 0
1 2
a a = 3,
0 1 a
0 a2

pa je
1
(r 0 , r 00 , r 000 ) a3 1
τ= 2 = 9 = .
|r 0 × r 00 | a2
9a

2
Zadatak 6 Izračunati krivinu i torziju sljedećih krivih

a) x = 3t − t3 , y = 3t2 , z = 3t + t3 , t ∈ R,

b) r = (cos t, sin t, cosh t) u tački t = 0.

Zadatak 7 Naći za koje vrijednosti od a i b je zakrivljenost (krivina) krive


x = a cosh t, y = a sinh t, z = bt u svakoj tački jednaka torziji.