Вы находитесь на странице: 1из 2

Paste here your

recent
PASSPORT SIZE
Republic of the Philippines white background
Professional Regulation Commission colored picture in
Manila with complete
name tag

PANUNUMPA NG PROPESYONAL

Ako, si ______________________________________________________________________, ng
_____________________________________________________________________________________
(Pook na Sinilangan, Bayan/Lungsod, Probinsya)
ay taimtim na nanunumpa na itataguyod ko at ipagtatanggol ang Saligang Batas ng Pilipinas, na ako ay
tunay na mananalig at tatalima rito; na susundin ko ang mga batas, mga utos na legal, at mga atas na
ipinahayag ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas; at kusa kong
babalikatin ang pananagutang ito, na walang ano mang pasubali o hangaring umiwas.

Taimtim pa rin akong manunumpa na sa lahat ng panahon at pook na kinaroroonan ay mahigpit


akong manghahawakan sa mga etikal at tuntuning propesyonal ng mga
____________________________ sa Pilipinas, at marapat kong gagampanan ng buong husay sa abot ng
(Propesyon)
aking makakaya ang mga tungkulin at pananagutang iniatang sa
isang itinakdang ________________________.
(Propesyon)

Kasihan Nawa ako ng Diyos.


______________________________________
( Lagda)
A - ____________________________ _______________________ _________________________
(Blg. Ng Sedula) (Kinuha sa) (Petsa)

Nilagdaan at Pinanumpaan sa harap ko ngayong ika-____________ ng ________________________


taon ng ating Panginoon _____________________ sa ___________________________, Pilipinas.

FOR PRC PROCESSING __________________________________


(Pinunong Tagapanumpa)
OK to Pay: __________________________________
Selyo OR No.: _____________________________________ __________________________________
Dokumentaryo Date Paid: ___________________________________ (Katungkulang Opisyal)
Profession: __________________________________
Registration No.: ______________________________
Registration Date: _____________________________

PERSONAL DATA
Telephone/Contact Number: Date of Examination:
Citizenship: Date of Birth:
Civil Status: Sex: Spouse’s Name/Citizenship:
Father’s Name/Citizenship: Mother’s Name/Citizenship:

NAME: _______________________________________ PROFESSION: _________________________________


REGISTRATION NO. ____________________________ REGISTRATION DATE: __________________________

Please present this slip at Issuance Window ____________________ to claim your professional identification card on
________________________.

(NOTE: REPRESENTATIVE WITH PROPER IDENTIFICATION SHOULD PRESENT SPECIAL POWER OF ATTORNEY/ AUTHORIZATION
LETTER FROM THE REGISTERED PROFESSIONAL). FOR CONFIRMATION PLEASE CALL UP (02) 736-22-48.

____________________________________________
(Registration Officer)

REG- 01

February 25, 2015Rev. 00


Page 1 of 1
PROCEDURES

Step 1. Accomplish this Oath Form.

Step 2. Pay for two pcs documentary stamps (one stamp on this form and one for the Certificates
of Registration at the Customer Service Center.

Step 3. Present duly accomplished oath form for verification of records and assessment at Window
12.

Step 4. Pay prescribed fees at the Cashier.

Step 5. Printing of Registry Sheet


Window 7 Window 8

Step 6. Sign in the Registry Sheet and receive your claim slip at:
Window 9 Window 10 Window 11

REQUIREMENTS

1. Duly accomplished Oath Form or Panunumpa ng Propesyonal


2. Current Community Tax Certificate (cedula)
3. Two pieces passport size colored picture in white background with complete name tag (for Oath
Form and Certificate of Registration)
4. Two (2) pcs of documentary stamps (for Oath Form and Certificate of Registration)
5. One (1) short brown envelope with name and profession

New registrants should come personally to the PRC Central Office or to the nearest Regional Office
to file his/her application for registration and to affix his/her signature on the registry book.

Applicant for registration under the Special Professional Licensure Board Examination and those
who left for abroad immediately after their examinations or before the results of the examinations
are released shall:
1. Take his/her professional oath before the Philippine Consul.
2. Submit a photocopy of his/her passport pages showing its personal details, date of entry and
departure from the Philippines.
3. Submit a Special Power of Attorney notarized by the Philippine Consul.

Certificates of Registration shall be claimed at the Central Office or the Regional Office where the
application for the same has been filed. Representatives must present Special Power of Attorney
and appropriate identification papers.

REG- 01
Rev. 00
February 25, 2015
Page 2 of 2