You are on page 1of 6
Consiliul electoral al circumseriptiei electorale Chisinau nr.33, DECLARATIE* Subsemnatul,Tufu Constantin, detinind funetia de Deputat 1a Parlamentul Republicii Moldova, candidat la functia de deputat in Parlament la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, pentru circumscripjia uninominal Chisinéu nr. 33 in conformitate cu art.49 alin.(1) lite) din Codul electoral, declar pe propria réspundere cd: 1. in perioada 1 ianuarie 2017 - 26 decembrie 2018 am realizat urmatoarele venituri: ~ Cine a realizat venitul ‘Sursa venitului: Serviciul 7 ‘Suma venitului ert. (numele/denumirea | prestat/obiectul persoanei generator de fizice/juridice) venit 1. Venitul obfinut Ia locul de munca de baz 1.1] Subiectul declararit Parlamentul Salariu 312095-15 MDL Republicii Moldova 1.2 | Soful/sofia sau concubinul/concubina 1.3 _| Copii minori 1.4 | Persoanele aflate la intrejinere 2. Venitul obtinut din activititi didactice, stiintifice si de creatie 2.1 | Subiectul declararii 2.2 | Soful/sotia sau concubinul/concubina 2.3 _| Copiii minori 2.4 | Persoanele aflate la intrejinere 3. Venitul obfinut din depuneri la institufiile financiare 3.1_| Subiectul declararii 3.2 _| Sotul/sofia sau concubinul/concubina 3.3_| Copiii minori 3.4 _| Persoanele aflate la intrefinere 4. Venitul obfinut din activitatea de reprezentant al statului in societi{i comerciale 4.1 _| Subiectul declararii 42 | Sotul/sotia sau concubinul/concubina 4.3 _| Copii minori 4.4 | Persoanele aflate la intrejinere 5. Venitul obfinut din donatii si mosteniri ‘Subiectul declararii 5.2 _| Soful/sofia sau concubinul/concubina [5.3 _| Copii minor 5.4 | Persoanele aflate la intrejinere 6. Venitul obtinut din instriinarea si/sau definerea valorilor mol capitalul social al societatilor comerciale 6.1__| Subiectul declararii 6.2 | Sojul/soria sau concubinul/concubina 63 _| Copii minori 6.4 _| Persoanele aflate la intretinere 77. Venitul obfinut din instriinarea bunurilor mobile sau imobile 7 Subiectul declararit Contract de 20000 MDL Vinzare-Cumparare a autoturismului de model Mercedes- ‘a cotelor-parti in Benz SLS5S Subiectul declararii Contract de | 80000 EUR Vinzare-Cumpairare a autoturismului de model — Mercedes- Benz $350 7.2. | Sopul/sofia sau concubinul/concubina 7.3_| Copiii minori 7.4_| Persoanele aflate la intrefinere 8. Venitul obfinut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizafii, premii, drepturi de proprietate intelectuali etc.) _ 8.1_| Subiectul declararii Eveniment de familie | Donajii 15000 EUR, 8.2_| Subiectul declararii Parlament Indemnizajii_| 133887 MDL 8.3 _| Soful/sotia sau concubinul/concubina - 8.4 _| Copii minor: 8.5 | Persoanele aflate la intretinere Nr. | Categoria® | Modulde | Anul | Suprafaja | Cota- | Valoarea aren cadastral! dobindire ** | dobindir parte | bunului*** localitatea ii 3 1 2017 | 0,0683 | 100% | 50223 MDL | Tutu Constantin * Categorii: (1) agricol; (2) forestier; (3) iniravilan; (4) extravilan; (3) alte categorii de terenuri aflate in circuitul civil ** Mod de dobindire: (1) proprietate: (2) posesie: (3) alte contracte translative de posesie si de folosint. ***Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrald, in cazul in care terenul a fost evaluat de organele cadastrale, sau 2) valoarea terenului conform documentului care certified provenienta acestuia. +*#*Numele subiectului declardrii, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia. Subiectii declardrii care nu detin bunuri rietate vor indica urmdtoarele informayii: locatitate 8 fara numdir cadastral, categoria bunului, modul de dobindire, anul dobindirit, suprafaya yi titularal bund. ‘Supra- | Cota- | Actulcare | Valoarea | Titularul***= ‘Adresa’ | Catego- | Modul de | Anul numarul | ria® dobin- | dobin- | fata | parte | confirma | bunu- cadastral dire** | dirii provenien | Iuit** {a bumului 2) 1 2018 | 559m? | 100% | Proces | 2752414, | Tutu Verbal_| 00 MDL | Constantin | de receptie final. * Caregorii: (1) apartament; (2) cast de locuit; (3) vila: (4) spatiu comercial sau de productie; (3) garaj. (6) alte bunuri imobile, inclusiv cele nefinalizate. ** Mod de dobindire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) uzufruct; (4) uz; (5) abitatie: (6) alte contracte translative de posesie si de folosima “**Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrala, in cazul in care bunul a fost evaluat de organele cadastrale, sau 2) valoarea bunulwi conform documentului care certified provenienja acestuia. *#** Numele subiectului declararii, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia. Nota. Subiectii declararii care nu detin bunurile in proprietate vor indica urmatoarele informayii: adresa, fara numitr cadastral: categoria bunului; modul de dobindire: anul dobindirii: sup DeAMMRIREMD CAeioane, reuiorci, vehicle mig firick0 rafal wpricvle; ailjloace de transport alte mijloace de transport supuse inmatriculirii Tipul) ‘Anul de Locul Anul Modul de | Valoarea ‘Titula-rul** modelul fabricatie | inregistrarii/ dobin- dobindire* bunului numir de dirii conform inmatriculare provenienta ‘Autoturism | 2014 2017 T 80000 EUR | Tuju Mercedes- Constantin Benz $63 AMG | * Mod de dobindire: (1) proprietate;(2) posesie,(3) alte contracte translative de posesie si de folosint +* Numele subiectului declararii, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia. B. Bunuri sub forma de metale si/sau pietre prefioase, obiecte de arti si de cult, obiecte ce fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a ciror valoare unitari depaseste suma a 15 salarii medii pe economic * Numele subjectului declardrii. al membrului de familie sau at concubinului/concubinei acestuia. C. Colecfii de arti, de numismaticd, de filatelie, de arme sau alte bunuri, a eiror valoare suma a 20 de salarii medii pe economic