You are on page 1of 2

姓名:______________ 班级 :__________

单元二 : 多音多义字练习

数量 测量 力量 胆量 量力而为

量词 量身定做 重量 量尺 量身高

1. 量 (liáng): ____________、____________、____________、____________

量 (liàng): ____________、____________、____________、____________、

____________、____________

我与你 参与 与众不同 与日俱增

2. 与 (yù): ____________

与 (yǔ ): ____________、____________、____________
单元二 : 同音字练习

罐(gùan) 惯(gùan)

习( )、 ( )头、 铝( )、 娇生( )养、 ( )性

戴(dài) 袋(dài)

口( )、 ( )手表、 衣( )、 纸( )、 ( )帽子