You are on page 1of 2

Tvrtka d.o.o.

Adresa

mjesto, datum

Na temelju članka 115. Zakona o radu, (NN 93/14, 127/17) poslodavac tvrtka d.o.o,
adresa zastupan po direktoru/predsjedniku Uprave Ime Prezime, dana datum godine
donio je odluku o

OTKAZU UGOVORA O RADU


1. Radniku Ime prezime, Mjesto, Ulica i kbr, OIB, zaposlenom na radnom mjestu
Naziv RM otkazuje se Ugovor o radu na određeno/neodređeno vrijeme
sklopljen dana datum godine, jer nije u mogućnosti uredno izvršavati svoje
obveze iz radnog odnosa zbog određenih trajnih osobina i sposobnosti (osobno
uvjetovani otkaz).
2. Radniku iz točke 1. ove Odluke Ugovor o radu prestaje istekom otkaznog roka
od _______ mjeseca računajući od dana dostave ovog otkaza.
3. Radnik iz točke 1. ove Odluke ima pravo na otpremninu u bruto iznosu
_______ kuna.
4. Isplata otpremnine iz točke 3. ove Odluke dospijeva danom prestanka radnog
odnosa.
5. Za vrijeme otkaznog roka, Radnik [nije dužan raditi, te za vrijeme otkaznog roka
ima pravo na naknadu plaće i sva ostala prava kao da je radio do isteka
otkaznog roka.] / [je dužan raditi i ostvaruje sva prava vezana uz rad.]

Obrazloženje
Radnik Ime prezime, Mjesto, Ulica i kbr zaposlen je na radnom mjestu Naziv RM.
Uvidom u zaduženja i odgovornosti Radnika na njegovom radnom mjestu Poslodavac
je utvrdio da, zbog promjena u načinu poslovanja Društva radi uvođenja novih
tehnoloških riješenja i unapređenja te izmjena u organizaciji rada, Radnik više ne
posjeduje sposobnosti za obavljanje ugovorom preuzetih obveza te iskazuje
nespremnost i nezainteresiranost na prihvaćanje novih znanja koja su neophodna
kako bi se udovoljilo novim zahtjevima i tehnološkim unapređenjima na njenom
radnom mjestu, a što je uvjetovalo nemogućnost ostvarivanja radnih zadataka i
normi radnog mjesta. Radnik pritom nije pokazao volju i znanje da želi usvojiti nova
znanja te raditi na način kako to zahtjeva novi proces rada.
Zbog navedenog, Poslodavcu ostaje jedino zakonska mogućnost da Radniku otkaže
sklopljeni Ugovor o radu, uz isplatu otpremnine, jer nije u mogućnosti uredno
izvršavati svoje obveze iz radnog odnosa zbog određenih trajnih osobina i
sposobnosti.

Stranica 1 od 2
Podaci o namjeravanoj odluci o otkazu dostavljeni su Radničkom vijeću radi
prethodne suglasnosti.

Ime Prezime
direktor

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:


Radnik može poslodavcu podnijeti zahtjev za zaštitu prava u roku 15 dana od dana
dostave ove odluke.

Dostaviti:

 Ime prezime, Mjesto, Ulica i kbr


 Arhiva uprave
 Radničko vijeće

Ova Odluka uručuje se radniku dana _________________ godine, što isti potvrđuje
svojim potpisom ove Odluke.

Radnik ImePrezime:

_______________________

Stranica 2 od 2