Вы находитесь на странице: 1из 2

MPS ayaa xoog saarta sidii dugsi walba ay uga dhigi lahayeen dugsi heer sare ah. Waxa aan soo lifaaqanay tusaalayaal la xidhiidha xirfadaha/waxyaalaha ay tahay in ay gartaan dhamaadka fasal walba. Hadfka waxbarsho ee la higsay oo ku salaysan wax loo yaqaan standards-based oo ah qaab ardayada wax loo baro oo wadnka oo dhan u ka siman yahay, sida xisabta, akhriska, imtaxaan qaadida, iyo madooyinka kale la higsanayo. Waxa ay siyaan fahmo ku salaysan asaas xirfadeed iyo aqoneed oo looga baahn yahay dhamaan ardayda oo dhami in ay diyaar u noqadaan u gudubka fasalka kale siina wadaan horomrka waxbarsho.

Xidhiidh fi ican oo dhexmara maclinka iyo ardayga iyo ardayda dhexdooda wax uu tageraa shucuurta bulsho nimada ardyga. Koritaanku waxa uu muhiim u yahay waxbarsho heer guul leh. Waad caawin kartaa Marka ay dugsiyadu la shaqeyaan dugsiyada bulshaduna taageerto waxbarshada ardaydu way ku guulaysan doonaan dugsiyada iyo mustqablka.

La hadal Macalinka Cunugaaga/ Ilmahaaga

Hadafka waxbarsho ayaa kuu siiya fursad fi ican in aad kala hadhasho macalimiinta waxbarashada cunugaaga/ ilmahaaga iyo sidii aad guriga tageero ugua siin lahayd. Tacliinta heerka ku salaysan ayaa kuu siisa fursad qaali ah eed ugala hadasho macallimiinta waxa cunuggaaga la baraayo dugsiga iyo sidaad ugu caawin karto waxbarashadiisa guriga.

Hubi in aad waydiiso:

Hadfaka waxbarasho

Ma arki karaa tusaale ka mid ah manhaj tacliimeedka heer fasalka? Ma arki karaa qaybo ka mid ah shaqada cunugayga ee hadfkan ee la xiriita hadafkan? Waxqabadyo iyo casharro caynkeeya ayaa la isticmaalaa dugsiga dhexdiisa, si looga caawiyo cunugaygu inuu gaaro ama baro-dheereeyo hadafkan? • Maxaan u qaban karaa guriga dhexdiisa, si aan uga caawiyo cunugayga/ilmahayga si u gaadho heerka fsalkiisa?

Horumarka Cunugaaga/ilmahayga

Maadoyinkee buu cunugaygu uga shaqaynayaa heer fasalkiisa?

Dhinacyadee ayuu u baahan inuu ku soo dadaalo?

Cunugayga akhriskiisu ma la siman yahay tan fasalkiisa? Ma jiraan buugaag aad igula talinayso inuu cunugaygu akhriyo?

Cunugayga aqoontiisa xisaabtu ma tahay tan fasalkiisa? Side ayaan taasi ugaga caawini karaa guriga. • Maxay qiimayntu ka sheegtay cunugayga arday ahaan?

Siyaabaha aad uga taageeri karto waxbarashada

Kaarka warbixinta waxbarshada ka sokow, maxay yihiin siyaabaha kale ee aan ula socon karo sida cunugaygu yahay? Haddii aanu cunugaygu gaarsiinayn heerka fasalkiisa, maxaa taageero ah ee uu dugsigu ii heli karaa? Haddii cunugayguaanu yahay heer-fasalkiisa, ma jiraan tageerooyin uu ka heli karo dugisga? Hadii uu cunugaygu / ilmahaygu joogo herka faslakiisa maxaa kale ee kordhin aqoneed ah oo u ka heli karaa dugisaga • Side ayaan guriga dhexdiisa ugu caawini karaa, si aan u kobciyo waxbarashadiisa?

Lifaaqyada Waxtarka Leh Fine Arts http://fi nearts.mpls.k12.mn.us Health and Physical Education http://healthphyed.mpls.k12.mn.us Information Technology http://its.mpls.k12.mn.us Literacy
Lifaaqyada Waxtarka Leh
Fine Arts
http://fi nearts.mpls.k12.mn.us
Health and Physical Education
http://healthphyed.mpls.k12.mn.us
Information Technology
http://its.mpls.k12.mn.us
Literacy
http://ela.mpls.k12.mn.us/elementary
Mathematics
http://math.mpls.k12.mn.us
Multilingual Learners
http://multilingual.mpls.k12.mn.us
Science
http://science.mpls.k12.mn.us
Social Studies
http://socialstudies.mpls.k12.mn.us
Talent Development and Advanced Learner
Education
http://giftedandtalented.mpls.k12.mn.us
World Languages
http://worldlanguages.mpls.k12.mn.us
Khabaar badan
Hadii aad macluumaad dheeraad ah aad u
baahato, la xiriir cunugaaga/Ilmahaaga
dugsigiisa, ama wac Waaxda Waxbarashada iyo
Waxbaridda Dugsiyada Dadweynaha
Miniyaabolis lam. 612.668.5300

Hagaha Waalidka Fasalka Labaad

Dhisme Aqoon Asaas Adag Leh

MPS ayaa xoog saarta sidii dugsi walba ay uga dhigi lahayeen dugsi heer sare ah. Waxa

Published by the MPS Offi ce of Communications August 2014 | 612.668.0230 l www.mpls.k12.mn.us

MPS ayaa xoog saarta sidii dugsi walba ay uga dhigi lahayeen dugsi heer sare ah. Waxa
2
2
Wax qabadyada aad guriga ku qaban karto: Ardayga dhigata Fasalka 2-aad in dhamaadka sanad dugisyeedka uu
Wax qabadyada aad guriga ku qaban karto:
Ardayga dhigata Fasalka 2-aad in dhamaadka sanad dugisyeedka uu awoodi karo in uu:
Xeeladaha soo socda iyo fikradaha ayaad ugu samayn kartaa guriga.
• In uu dorto, akhriyo oo uu fahmo qoraalda warbixinta,
sheekooyinka iyo gabayo
Go’aanmin karo udubdhexaadka fariinta, casharka iyo
murtida ay xabaarsantahay sheekadu iyo sheeko xariirdka
In uu garan karo mawduuca muhiimka ah ee qoraalo
baragaraafyo kal duwan ah
In uu waydiin karo kana jawaabi karo su’aalo iyadoo
la addegsanaayo, kuma, maxay, meshee, goorma iyo side
In uu isku dari karo laba qaybood oo sheekooyin
kalduwan ah ama qoraal
In uu adeegsan karo dariiqooyin si ay macno ugu
samyso kalmado aanu aqoon iyo waxa la akhriyaayo
In ay u akhriyi karaan qoraaladooda ardayda fasalkooda
La wadaag kalgacalkaaga akhriska
Ka qaataan wixii ilo qoys ah bogga shabakadda:
www.eduplace.com/parents/resources/hac
Kala hadal cunugaaga dadka ama jilayaasha uu/
ay ugu jecel yahay/jeceshahay ama dhacdooyinka
buugaagta uu/ay akhriyayo/akhriyeyso
Ku caawi cunugaagu inuu helo buugaag ekeeya
waxyaabaha uu/ay xiiseeyo/xiisayso
Ka qaado liiska buugaag ama sheekooyin ku qoran
dhawr luqadood Maktabadda Hennepin County
cinwaankeeduna yahay: www.hclib.org
Raadi sawirro xiiso leh, kuna dhiirrigali cunugaagu inuu
qoro sheeko, goorta iyo meesha laga soo qaaday iyo
waxa dhacay ka hor iyo kadddib markii sawirka la
qaaday
Ku dhiirrigali jawaabaha munaasibka ah inay ka bixiyaan
sheekaysiga iyo hor dhaca
In cilaaqad u ardaygu u yeeli karo wax la akhriyay iyo
nolashiisa/nolsheeda
In uu adeegsan karo Xaruufta waawayn ee lagu
bilaabo, xarkaynta xuruufta, iyo shuruucda higaada si
loo soo saaro qoraalo qiimo leh ugu danbyanta
In uu ka qayab qaadan karo wada hadal haboon
oo da’diisa ah iaydoo la adeegsanaayo cadaymo
taageeraya lagana soo ururiyay qoraaladooda
In ay qori karaan qoraal ku salaysan fikradooda kaasi
oo ay ku cabirayaan fikrikooda kuna soo saaryaan
sababo ay ku tageerayaan fikirkooda
In ay ku xoojin karaan ku noqnoqosho iyo lafagurid
taasi oo ay dheertahay taageero u ka helaayo dadka
waawayn iyo ardayda kale
• Akhriyi karo, qori karo matali karo, isbarbardhigi karo
tirooyinkana isku hagaajin karo ilaa 1000
• In uu isku dari karo kalana jari karo inta u dhaxeeysa
boqol (100)
In u tirida ugu dhaw ee 10 leha ah ama boqolaha u
badli karo tiro in yar ka yar
In uu xalin karo isugayan dhab ah iyo kal jarid tiro labo
labo ah
In uu sharxi karo qaabka xisaabdaka loo xaliyo, iyadoo la
sheegayo talaabooyinka la qaaday iyo sababta loo qaday
La dooro lambarka maalinta isla markaana adiga iyo
cunugaagu waxaad magacaabi kartaan isku daryo fara
badan ee la mid ah lambarkaasi. Haddii 15 lambarku
yahay: 1+3+9+2=15)
Ku layli qaado qiyaasta marka aad guriga joogto.
“Immisa daasadood ayaa khaanadaha saran”? Ama
“Immisa kabood ayaa kaloosadka ku jira”?
• Samayn karo sharixi karana naqshado tiro oo sahlan
• Cadayn karo, sharaxi karo iyo is barbardhigi karo sawir
xisabeedka laba dhincalha ah iyo ka 3 dhinaclaha ah
Tirin karo sarifka isagoo adeegsanaaya qiimaha saxda
ah ee santiyada, shanta santi, tobanka santi iyo shaniyo
labtan santi iyo doolarda
In uu adeegsan karo mastrad, cabiri karana shay isagoo
eegaya inta uu u jiro shayga ugu dhaw inj ahaan iyo
santimitir ahaan
In uu sheegi karo waqtiga isagoo u dhawaynaya rubuca
ugu dhaw
In fiiro taxadir leh uu u yeelan karo isagoo isticmaalya
5-tiisa dareen
In n ay wadaagi karaan kuwa kale waxyaabaha
ay soo baadheen iyo fikirkooda si ay u tageraan
afkaartooda
Ka wada hadli karaan diwaan galina ka samayn
karaan waxyaabaha ay soo baareen
Soo bandhigi karaan su’aalo xalin u baahan
Alifi karaan farsmo lagu xaliyo farsamo karaan xal
design solutions dhibaato
Garn karo laba nooc ah ka mid ah walxha, sida
gaasta, dareeha iyo waxaaybaha adkaha
Dabogalku samayn karo isna barbardhigi karo
samaysaka iyo dhaqanka dareerha iyo adkaha
In uu sharxi karo sida tamarta riixista iyo jiidsta ay u
dhaqaajiyaan shay
In uu sharxi karo sida shay uu uga soo dhaco dhulka
In uu cabiri karo, diwaan galin karo sharixina karo
nidaamka hawada
Fasiri karo sida ay isagu xig xigto talaabooyinka nolsha
xooloaha
Joogtayso diiwaan gelinta xaraarada sare iyo hoose
iyo cimilada maalin walba. Hubi warqadda aad ku
diiwaan gelinayso xaraadda kore iyo hoose, isla
markaasna bar bar dhig maalinta markaasi la joogo
Samee garaaf si aad u tusiso roobka da’ay ama baraf-
ka da’ay muddo 30 maalmood ah
Waqtiyee oo diiwaangeli dhalaalidda barafka yaalla
bay’ado kala duwan. (u dhow masraxa, khaanadaha
saran, iwm)
In uu fahmi karo muhimada adeecida sharciyda iyo
farqiga u dhaxeeya xuquuqda iyo masuuliyada
In uu sharxi karo sababta ay muhiim u tahay in la
codeeyo. In uu fasiri karo muhimda iyo u jeedada das- •
truurka Marykanka
• In uu difaaci karo qaabka ay wax u doorteen iyo qaabka
ay u kala gran karaan wax ay wax ku doorsadeen
In uu isticmaali karo qoraalka sheeko si uu u sameeyo
khariirad ku tusyasa goobtu sida ay u eegtahay
• Abuurayaan Shaqooyin yar
Kala hadal qaabka qoysku awoodda ugu kala sarreeyo
• Baranayaan Qaruumaha Dadka u dhashay indigenous
nations of Minnesota
muqaalo iyo dhismayaal ku yaal US
Sharxi karo sida degaanku u raadeeyo bani aadamka iyo
raadka baniaadmku ku reebo deganka
Adeegsan karo taariikhida diwaan gashan iyo waxyaalha
la mala awaalay si loo sharxo sida daku u noloshoodu
isu bed bedshay mudo kadib
Is barbardhigi karo si kala gedisan nolol maalmeedka
dadka asl ahaan ka soo jeeda Minnesota sidii ay
noloshoodu ahaan jirtay iyo sida ay hada
Heli karo muqaalo ama meelo ku cad khariiradha kuwa • Sharixi karo dhaqamada kaladuwan ee bulshada isagoo
fidsan iyo kuwa kuusanba
• Adeegsan karo qalab juqraafi si loo helo loona cadeeyo
qadarinaya
SOCIAL STUDIES
SCIENCE
MATHEMATICS
LITERACY

Ardayda faslaka labaad ah ayaa khibrad balaaran hela taasi oo taageerta isla maraakana hodan ka dhigta waxbarashada manhajiga ah iyo fahamkiisa.

Waxbarashada farshaxanka ayaa ah abuurid,soo bandhigida, ku falcelinta adoo adeegsanaaya Farshaxanka Muuqda aradayda fasalka labaad ayaa barta:

Adeegsan karaan noocyada iyo mab’aadiida farshaxnka muuqada si ay u cabiraan fikradahooda iyo dareenkooda Balaariyaan aqoonta muusiga marka ay dhegaysanayaan, heesayaan, cayaarayaana • Isku dari karaan si isku xigta dhaq dhaqaaq, si ay u cabiraan afkaar iyo dareen

Caafimaadku waxa uu hore u mariyaa xirfada aqoonta iyo kalsoonida si loo sameeyo doorosho fiican oo caafimaadka

qofka ah, ardayda fasalka labaad waxa ay baran donaan:

In ay cabiri karaan dareenkooda iyo shucuurtooda hab edaab wanaagsani ku jirto iyagoon waxyeelo ugaysan- ayan naftooda iyo kuwa kaleba Ka hortaga faafida jeermiska cuntda, biyaha, hawada iyo taabashada Qeexi karo muga cunto ee nooc walba oo ku jira noocy- da cuntda ee loo yaqaan “Myplate” (noocyada loo kala qaybiyo cuntada nafaqo ahaan) • Gran karaan khatarta mukhaadaraadka iyo tubaakada

Waxbarashada jir dhisku, (ciyaaruha) waxa ay hore u marisaa xirfada,

aqoonta iyo kalsoonida si loo sameeyo doorosho fiican oo jir

caafimaad qaba ah ardayda fasalka labaad waxa ay baran donaan:

munaasib (sida heesaha, sheekooyin) Garn karaan kuna dayan karaan erayada ay garanayaan

• Weydiin karaan kana jawaabaan su’aalo fudud oo ah mawduu

Ka qayb qaadashada waxyaabaha kor us soo qaada dhismaha jirka (sida ciyaarha) Bartaan socodka iyga oo adeegsanaaya waxyaabo kala duwan Samyan karaan siyaabo kale duwan oo jirkooda ugu diyaarin karaan in ay cayaar bilabaan (is kululalyan) samyana karaan in ay jirkooda qaboojiyaan marka ay kulula¬adaan (is qaboojin) • Garn karaan xiriirka ka dhaxeeya jidhka, nafaqada iyo bedqabka guud.

*Luqadaha adduunku waxa loo bartaa si la iskula xiriiro luqad kale isla markaasna loo tixgaliyo/ fahmo dhaqamada kale, Iyadoo la isticmaalyo luqada la beegsady ardayda fasalka labaad waxa ay bartaan:

Wax u sheegi karaan faslakooda raacina karaan marka iyaga wax loo sheego waxyalaha khuseeya fasalka • Ka qayb qaataan wax qabad dhaqmeed da’dooda ku

cyo ay garanayaan

Waxbarshada Warbaahinta iyo Tiknoolajiyda waxa ay ardayda ka caawiyaan inay bartaan:

Xulashada buugaagta ku haboon, qaataan isla markana ay dhawraan bugaagtaasi Eegaya sida sawirrada, shaxda iyo garaafyadu sheeko u sheegaan ama u xiriiriyaan xaqiiqada Fahmayaan sida loo helo maclumaad looguna wadaago maclumaadka siyaabo kala duwan • Adeegsan karaan kombuyuutarada borogaraamada ku jira si ku haboon wax ay ka shaqaynayaan

*Dugsiyda oo dhami ma dhigaan afafka kale ee loo yaqaan world language immersion