Вы находитесь на странице: 1из 2

Obiectivele principale urmărite pe parcursul acestei lucrări sunt de a identifica traiectoria

şi perspectivele politicii comerciale a Uniunii Europene şi a României în contextul internaţional,


cu evidenţierea componentei vamale, respectiv analiza modului în care U.E reuseste sa previna si
sa protejeze interesele financiare ale Uniunii

Este necesară protejarea intereselor financiare ale UE deoarece este un element-cheie al


agendei politice pentru consolidarea și creșterea încrederii cetățenilor și asigurarea luptei
împotriva fraudelor reprezintă o prioritate menită să consolideze încrederea comercianţilor din
Uniune.
Tratatul de la Lisabona a consolidat în mod substanțial instrumentele de protejare a
intereselor financiare ale Uniunii, obligând atât Uniunea, cât și statele membre să combată toate
formele de activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene.
Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) este responsabil cu desfășurarea de
investigații în mod independent de Comisie.
Rolul său este de a proteja interesele financiare ale Uniunii, având responsabilitatea de a
combate fraudele comise în detrimentul fondurilor europene în toate instituțiile și de a coordona
organele responsabile din statele membre
Curtea Europeană de Conturi are misiunea de control în maniera independentă cu privire
la perceperea (încasarea) şi utilizarea fondurilor Uniunii Europene, precum şi rolul de a aprecia
modul în care instituțiile europene se achită de sarcinile lor în materie financiară.
Curtea Europeană de Conturi examinează dacă operațiunile financiare au fost corect
înregistrate, executate în mod legal şi regulat şi administrate în condițiile de economie,
eficacitate şi eficienţă. Prin această activitate, Curtea înțelege să contribuie la a ameliora
gestiunea financiară de fonduri ale Uniunii Europene le toate nivelurile pentru a asigura
cetățenilor Uniunii cea mai bună utilizare posibilă a banului lor.
Eurojust este un nou organism al Uniunii Europene înfiinţat în 2002, menit să promoveze şi
să amelioreze coordonarea investigaţiilor şi urmăririlor penale defăşurate de autorităţile judiciare
competente din statele membre al Uniunii Europene, atunci când acestea se confruntă cu forme
grave de criminalitate organizată şi tranfrontalieră.
Eurojust asigură schimbul de informaţii între autorităţile competente şi le sprijină în
furnizarea celei mai bune coordonări şi cooperări cu putinţă. De asemenea, Eurojust cooperează
cu Reţeaua Judiciară Europeană, Europol şi OLAF.
DLAF este instituția de contact pentru OLAF în România și asigură, sprijină şi coordonează,
după caz, îndeplinirea obligaţiilor ce revin României privind protecţia intereselor financiare ale
Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile
Parchetul European
Dispozițiile privind înființarea Parchetului European figurează la articolul 86 din TFUE,
care prevede după cum urmează: „Pentru combaterea infracțiunilor care aduc atingere intereselor
financiare ale Uniunii, Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu o procedură
legislativă specială, poate institui un Parchet European, pornind de la Eurojust.”
Parchetul European va fi constituit dintr-un corp de magistrați decentralizat al Uniunii
Europene, având competența exclusivă de a investiga, urmări și trimite în judecată autorii de
infracțiuni ce aduc atingere bugetului Uniunii Europene
Logica propunerii de instituire a Parchetului European este simplă: dacă există un „buget
federal”- finanțat de toate statele membre ale UE și administrat în temeiul normelor comune -
este nevoie, de asemenea, de „instrumente federale” pentru a proteja acest buget în mod eficace
pe întreg teritoriul Uniunii.
Înființarea Parchetului European va oferi o modalitate mai eficientă de a combate astfel
de activități frauduloase.
Statele membre sunt invitate să își revizuiască strategia de gestionare și control în ceea ce
privește determinarea valorii în vamă. Cu scopul de a proteja interesele financiare ale UE, statele
membre sunt invitate să își revizuiască sistemele de control și procedurile naționale