You are on page 1of 36

1

Acțiuni de sprijinire a tinerilor fermieri, servicii de


consiliere și asociere prin PNDR

Conferința Regională PNDR 2014-2020

Regiunea Nord-Vest
Baia Mare
29 octombrie 2018 1
2

Contextul actual

În România asocierea este necesară având în vedere structura exploatațiilor agricole și obiectivul de
creștere a competitivității și productivității la nivelul fermelor.

Analiza SWOT a PNDR identifică provocări ale agriculturii şi spațiului rural caracterizate de:
productivitate agricolă redusă;
populaţie numeroasă în agricultura de (semi) subzistenţă cu nivel scăzut de pregătire agricolă şi
antreprenorială;
procent ridicat al fermierilor în vârstă (grad ridicat de îmbătrânire în rândul proprietarilor și
managerilor de ferme), de unde rezultă nevoia de întinerire a viitoarelor generații de fermieri.

Prin urmare, strategia PNDR sprijină investițiile care deservesc formele asociative ale fermierilor, prin
acțiuni ce vizează:
Restructurarea fermelor, în special cele mici şi întinerirea generațiilor de fermieri (sprijinirea
cooperativelor și instalarea tinerilor fermieri)
2
3

Măsuri care vizează servicii de consiliere și asociere prin


PNDR 2014-2020

M1 - Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare


Sub-măsura sprijină cursurile de formare profesională de scurtă durată
(ex: inițiere, perfecționare), cu perioade diferite de pregătire, în funcţie de nivelul de pregătire al
beneficiarilor finali, precum și de tematica programului de formare profesională.

M2 - Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în cadrul


fermei

Această măsură va completa nevoia de servicii gratuite, oferite de sistemul public de consiliere, în
special pentru: fermele mici și mijlocii, tinerii fermieri, cooperative și grupuri de producători,
mici întreprinzători din mediul rural, potențiali beneficiari ai măsurilor de investiții în PNDR 2014-
2020, care nu au resurse de a achiziționa servicii private necesare, prestate contra cost.

Serviciile de consiliere se acordă în scopul inițierii și dezvoltării afacerii, inclusiv pentru pregătirea
3
și implementarea planului de afaceri.
4

Măsura 1 - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni


de informare, submăsura 1.1 Sprijin pentru formarea
profesională și dobândirea de competențe
În perioada 2017-2018 au fost încheiate 37 de contracte de finanțare cu o valoare de
2.808.174,00 euro, în vederea instruirii unui număr de aproximativ 10.000 de fermieri
Apel nr.1/2016- Formare profesională pentru fermierii care dețin angajamente pe măsura 10 – Agromediu și climă, în
vederea efectuării cursurilor de formare profesională de scurtă durată, 3 zile (24 ore) vizează:
 Dobândirea și îmbunătățirea cunoștințelor privind managementul durabil al terenurilor agricole
 însușirea cunoștințelor privind implementarea angajamentelor de agro-mediu şi climă, care să vizeze cel puţin
aspectele legate de completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată,
 măsurile de management aplicabile la nivelul fermei, necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la
cerinţele specifice ale angajamentelor
 însușirea de metode de producție compatibile cu întreținerea și ameliorarea peisajului, respectiv protecția mediului
și adaptarea la efectele schimbărilor climatice și reducerea concentrației de GES din atmosferă.
Cursurile de formare se vor realiza pe baza unei curricule având în vedere toate cele 8 pachete accesate de fermierii
care au semnat angajamente pe Măsura 10 din PNDR 2014-2020 pentru regiunea pentru care sunt depuse
proiectele.
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect a fost de maximum 102.000 euro pentru instruirea unui număr cuprins între
100 și 400 de persoane din grupul țintă, punctându-se costul cel mai mic pentru o zi de instruire/fermier.
5

Măsura 1 - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni


de informare, submăsura 1.1 Sprijin pentru formarea
profesională și dobândirea de competențe
Apel nr.2/2016- Formare profesională pentru fermieri în special beneficiari de sprijin ai sub-măsurilor 6.1„Sprijin pentru instalarea tinerilor
fermieri" și 6.3. „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici" în vederea efectuării cursurilor de formare profesională de scurtă durată, 5 zile (40
ore) adresate fermierilor, în special beneficiarilor de sprijin ai sub-măsurilor 6.1 și 6.3 și vizează:

 Îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor în scopul practicării de tehnici și tehnologii agricole și inovative,


inclusiv ca urmare a rezultatelor cercetării;
 Îmbunătățirea cunoștințelor legate de standarde comunitare la nivelul fermei, gestionarea gunoiului de
grajd, îmbunătățirea calității producției;
 Diversificarea activităților în exploatațiile agricole;
 Managementul general al fermei (contabilitate, marketing, cunoștințe TIC, management).

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect a fost de maximum 106.250 euro pentru instruirea unui număr
cuprins între 100 și 250 de persoane din grupul țintă, punctându-se costul cel mai mic pentru o zi de
instruire/fermier.
6

Măsura 1 - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni


de informare, submăsura 1.1 Sprijin pentru formarea
profesională și dobândirea de competențe
În data de 17.05.2017 a fost aprobată Metodologia privind determinarea costului unitar standard de
către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, rezultând două
costuri:
 COSTUL UNITAR STANDARD - A = 55 euro/persoană/zi
 COSTUL UNITAR STANDARD -B = 103 euro/persoană/zi.
Valoarea costului unitar standard (B) este de 103 euro /persoană/zi față de 55 euro /persoană/zi aferent
costului unitar standard (A) deoarece cuprinde și cheltuieli de cazare și transport cursanți.
În baza acestei metodologii a fost lansată o sesiune de înscriere în cadrul unei platforme electronice
care se desfășoară în 2 etape, astfel:
Etapa I
Înregistrarea on line a furnizorilor de formare profesională în „Registrul furnizorilor eligibili de
servicii de formare profesională”
Până în prezent au fost înregistrați 54 de furnizori de servicii de formare profesională, dintre care au fost
declarați eligibili 45.
Etapa II
Depunerea on line a Cererilor de finanțare de către furnizorii eligibili de formare profesională.
Au fost selectate pentru finanțare 50 de proiecte cu o valoare de 5.437.440,00 euro, proiecte aflate în
etapa de contractare, pentru instruirea unui nr. de 11.232 de fermieri.
7

Măsura 1 - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni


de informare, submăsura 1.1. Sprijin pentru formarea
profesională și dobândirea de competențe
Participarea fermierilor la toate cursurile de formare profesionala este gratuită.
Grupul țintă căruia i se adresează cursurile de formare profesională este format din beneficiari ai
M 10, precum și fermieri, în special beneficiari de sprijin ai sub-măsurilor 6.1 și 6.3.
Fermierii interesați să participe la cursurile de formare profesională organizate prin sM 1.1 pot accesa
următorul link: https://m01.afir.info, secțiunea Informații utile – Lista proiectelor selectate / neselectate
din cadrul platformei on-line, unde se regăsesc informații referitoare la:
 inițiatorul proiectului
 perioada de implementare
 domeniul de instruire
 modulele/ pachetele
 locațiile de desfășurare a cursurilor
 descrierea proiectului

Înscrierea se va realiza prin selectarea unui furnizor de formare profesională din cei regăsiți în cadrul
Listei și ulterior prin apăsarea butonului Inscrie-te la curs.
8

Măsura 1 - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni


de informare, submăsura 1.1 Sprijin pentru formarea
profesională și dobândirea de competențe
În cadrul acestei sesiuni solicitanții au putut depune Cereri de finanțare pe 2 domenii de formare profesională, respectiv:

Domeniul 1 „Îmbunătățirea cunoștințelor tehnice și economice, specifice pentru practicarea și gestionarea activităților în domeniul
agricol și agroalimentar ale fermierilor, precum și a managementului general al fermei.
Ca rezultat se așteaptă ca fermierii (în special tinerii fermieri care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.1 și fermierii care activează in ferme
mici și care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.3) să pună în practică tehnici și tehnologii agricole, inclusiv rezultatele cercetării.
Acest domeniu de formare profesională cuprinde următoarele module:
a) Îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor în scopul practicării de tehnici și tehnologii agricole și inovative, inclusiv ca urmare a rezultatelor
cercetării în special tineri fermieri care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.1, fermieri care activează în ferme mici și care vor beneficia de
sprijin prin sub-măsura 6.3 –32 ore maximum;
b) Îmbunătățirea cunoștințelor legate de standarde comunitare la nivelul fermei, gestionarea gunoiului de grajd, îmbunătățirea calității producției -
în special tineri fermieri care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.1 –24 ore maximum;
c) Diversificarea activităților în exploatațiile agricole - în special tineri fermieri care vor beneficia de sprijin prin submăsura 6.1, fermieri care
activează în ferme mici și care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.3 –24 ore maximum;
d) Managementul general al fermei (contabilitate, marketing, cunoștințe TIC, etc) în special tineri fermieri care vor beneficia de sprijin prin sub-
măsura 6.1, fermieri care activează in ferme mici si care vor beneficia de sprijin prin sub-măsura 6.3 –40 ore maximum.
Pentru acest domeniu, un proiect de formare profesională poate să cuprindă în programă (curriculă) referințe din toate modulele. Durata
cursului trebuie să fie de 40 de ore (8 ore/zi, 5 zile). Pentru acest domeniu, un proiect de formare profesională trebuie să cuprindă în programă
(curriculă) referințe din cel putin doua module, pentru 6.1.
Un participant nu poate beneficia de instruire pe același modul în cadrul mai multor proiecte finanțate prin submăsura 1.1. De asemenea, în
cadrul proiectului pot fi prevăzute și activități practice.
9

Măsura 1 - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni


de informare, submăsura 1.1. Sprijin pentru formarea
profesională și dobândirea de competențe
Domeniul 2 „Dobândirea și îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor privind aspectele de mediu, schimbări climatice, gestionarea
eficientă a resurselor naturale, precum și implementarea angajamentelor de agro-mediu și climă și agricultură ecologică”.

Ca rezultat, se așteaptă ca beneficiarii măsurilor de agro-mediu și climă sa-și însușească metode de producție compatibile cu întreținerea și
ameliorarea peisajului, respectiv protecția mediului, respectarea condițiilor de eco-condiționalitate și adaptarea la efectele schimbărilor climatice
și reducerea concentrației de GES din atmosferă – 40 de ore maximum.
În cadrul acestui domeniu instruirea fermierilor se face în funcție de pachetele accesate prin angajamentele semnate de către aceștia prin M 10
din PNDR.

Cele 8 pachete aferente Măsura 10 sunt:


1. Pachetul 1 – pajişti cu înaltă valoare naturală (HNV) care contribuie la domeniile de intervenţie 4A principal, 4B şi 5D secundar*;
2. Pachetul 2 – practici agricole tradiţionale care contribuie la domeniile de intervenţie 4A principal şi 5D secundar * varianta 2.1 – lucrări
manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe (varianta 2.2) – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe;
3. Pachetul 3 – pajişti importante pentru păsări care contribuie la domeniile de intervenţie 4A principal, 4B şi 5D secundare * varianta 3.1 – Crex
crex varianta 3.2 – Lanius minor şi Falco vespertinus;
4. Pachetul 4 – culturi verzi care contribuie la domeniile de intervenţie 4C principal, 5D şi 5E secundare*;
5. Pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice care contribuie la domeniile de intervenţie 4C secundar şi 5A principal *;
6. Pachetul 6 – pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) care contribuie la domeniile de intervenţie 4A principal, 4B şi 5D secundare *;
7. Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis) care contribuie la domeniile de
intervenţie 4A principal şi 4B secundar *;
8. Pachetul 8 – creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon(domeniul de intervenţie 4A principal *)
* Domeniile de intervenție conform PNDR 2014-2020, respectiv fișa Măsurii 10.

Durata cursului este de 40 de ore (8 ore/zi, 5 zile).


10

Măsura 1 - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni


de informare, submăsura 1.1 Sprijin pentru formarea
profesională și dobândirea de competențe
Nr. total Contracte Din care pentru regiunea Nr. total de fermieri ce Din care pentru regiunea
Apeluri de proiecte Nord Vest vor fi instruiți Nord Vest
37 11 10.000 3.400
Nr. total Proiecte
Din care pentru regiunea Nr. total de fermieri ce Din care pentru regiunea
selectate în cadrul
Nord Vest vor fi instruiți Nord Vest
Platformei
50 6* 11.232 2.333
Nr. total Proiecte
Din care pentru regiunea Nr. total de fermieri ce Din care pentru regiunea
contractate în cadrul
Nord Vest vor fi instruiți Nord Vest
Platformei
7 1 1.391 793

*/ Din cele 6 cereri selectate, un proiect se află în implementare, 2 se află în etapa de depunere a documentelor, 2 au fost
respinse de către AFIR deoarece nu au încărcat documentele în intervalul de 30 de zile prevăzut în ghid și o contestație
respinsă ca urmare a neîndeplinirii criteriului de eligibilitate privind asigurarea capacității financiare.
11

Măsura 1 - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni


de informare, submăsura 1.2 „Sprijin pentru acţiuni de
informare și activităţi demonstrative”
Apel nr.1/2018 Acţiuni de informare pentru fermieri pentru sesiuni de informare de scurtă durată (1 zi însumând 8 ore), adresate fermierilor, în
special reprezentanți ai grupurilor de producători (sub-măsura 9.1), fermieri din cadrul parteneriatelor constituite în vederea implementării sub-
măsurii 16.4, entități din industria agro-alimentară (submăsura 4.2), fermieri care își prevăd în cadrul proiectului investiții în echipamente și irigații
prin sub-măsura 4.1, membrii OUAI care implementează proiecte în cadrul sub-măsurii 4.3, fermieri care activează în ferme mici și care vor beneficia
de sprijin prin sub-măsura 6.3, potențiali participanți la fondurile mutuale - măsura 17, potențiali beneficiari ai sM 4.1, micii procesatori din categoria
microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și vizează 4 domenii:

1. Agricultură, protecția mediului,


2. Tehnologii şi practici agricole
3. Gestionarea riscurilor în agricultură
4. Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole prin creşterea competitivităţii activităţii agricole, a diversificării activităților
agricole şi creșterii calităţii produselor obţinute, restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatații
comerciale; Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiţii, creşterea valorii adăugate a produselor agricole prin
procesarea produselor la nivelul fermei şi comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor alimentare integrate.
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 120.000 Euro, fără TVA.

Sesiunea de depunere aferentă Apelului de propuneri de proiecte nr.1/2018 Acţiuni de informare pentru fermieri este continuă, începând cu data de
09.08.2018, până la epuizarea sumei de12.813.333,00 Euro alocate sesiunii. Au fost depuse 6 propuneri de proiecte cu o valoare totală de
731.380,00 Euro, din care pentru Regiunea Nord Vest au fost depuse 2 propuneri de proiecte cu o valoare totală de 239.999,9 Euro.

Anunțul privind epuizarea sumei alocate sesiunii va fi postat pe site-ul M.A.D.R www.madr.ro unde se regăsesc și Ghidul Solicitantului, Manualul de
procedură și Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului de Selecție și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor aferente Apelului
nr.1/2018.
12

Măsura 1 - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni


de informare, submăsura 1.2 „Sprijin pentru acţiuni de
informare și activităţi demonstrative”
Apel nr.2/2018 Activități demonstrative pentru fermierii care vor beneficia de sprijin prin Măsura de Agricultură ecologică (Măsura 11) pentru
sesiuni de activități demonstrative de scurtă durată (1 zi, respectiv 8 ore) și vizează:

1. Măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la:


- cerinţele specifice ale angajamentelor pentru Măsura 11 (stabilite conform legislației aplicabile agriculturii ecologice),
- cerinţele de bază (stabilite conform fișei tehnice a Măsurii 11),
- standardele de eco-condiționalitate (stabilite conform legislației specifice aplicării PAC în România)
- standardele stabilite prin legislația națională relevantă pentru Măsura 11.

2. Tehnologii specifice de cultură în agricultura ecologică pe categorii de folosință (în funcție de culturile eligibile pentru pachetele Măsurii 11)
și tehnici de întreținere ecologică a pajiștilor permanente (cu respectarea legislației aplicabile agriculturii ecologice).
3. Identificarea corectă a parcelelor agricole, completarea și depunerea angajamentelor și a cererilor de plată.
Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 5.000 Euro, fără TVA.
Propunerile de proiecte aferente Apelului de propuneri de proiecte nr.2/2018 Activități demonstrative pentru fermierii care vor beneficia de
sprijin prin Măsura de Agricultură ecologică (Măsura 11) se vor depune/transmite în perioada 09.08.2018 – 09.11.2018, sesiunea de depunere
având o alocare financiară de 90.000 Euro. Până la această dată nu a fost depusă nicio propunere de proiect.

Informaţii detaliate privind evaluarea și selecţia proiectelor în cadrul Apelului de propuneri de proiecte nr.2/2018 sunt cuprinse în Ghidul
Solicitantului, Manualul de procedură și Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului de Selecție și a Comisiei de Soluționare a
Contestațiilor disponibile pe pagina de internet a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, www.madr.ro.
13

Măsura 2 - Servicii de consiliere, servicii de gestionare a


fermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei
CONSILIERE PENTRU FERMIERI
DGDR AM PNDR prin SFP derulează Măsura 2 „Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei”

În anul 2018 s-au semnat 2 contracte:


 Consiliere acordată fermierilor care activează în ferme mici - Lotul 1 - Regiunile Nord-Est și Sud-Est (județele Bacău, Botoșani, Iași,
Neamț, Suceava, Vaslui, Brăila, Galați, Tulcea, Constanța, Vrancea și Buzău” - fermieri care activează în ferme mici, consiliați pentru
pregătirea și implementarea planului de afaceri în vederea dezvoltării exploatației agricole pentru a se orienta spre piață și pentru a-și
îmbunătăți managementul în contextul respectării standardelor comunitare depus în cadrul submăsurii 6.3. „Sprijin pentru dezvoltarea
fermelor mici" – 600 fermieri
 Consiliere acordată fermierilor care activează în ferme mici - Lotul 7 Tot teritoriul României”-fermieri care activează în ferme mici, consiliați
pentru pregătirea și implementarea planului de afaceri în vederea dezvoltării exploatației agricole pentru a se orienta spre piață și pentru a-
și îmbunătăți managementul în contextul respectării standardelor comunitare depus în cadrul submăsurii 6.1. „Sprijin pentru instalarea
tinerilor fermieri"– 400 fermieri
Totodată, au fost semnate 7 contracte ulterior derulării unei proceduri de achiziție publică pentru servicii de „Consiliere acordată producătorilor
agricoli în vederea înființării și dezvoltării formelor asociative în sectorul agricol”, pentru consilierea unui număr de minimum 10.000 de
producători agricoli și înființarea a maximum 350 de forme asociative din care minimum 8 grupuri de producători agricoli.
 Consiliere acordată producătorilor agricoli în vederea înființării și dezvoltării formelor asociative în sectorul agricol LOT 6 (judeţele Bihor,
Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj)
• Număr de producători agricoli consiliați – minimum 1488;
• Număr de forme asociative înfiinţate şi dezvoltate maxim 50 din care minim 1 grup de producători agricoli recunoscute conform
legislaţiei naţionale în vigoare;
14

M 09-Înființarea de grupuri și organizații de producători în agricultură și


silvicultură

Alocarea măsurii 9: 20.037 mil. Euro, din care:


 9.1: 14,73 mil . Euro
 9.1a: 5,3 mil. Euro
Obiectiv: încurajarea înfiinţării şi funcţionării administrative a grupurilor de producători, recunoscute în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare, în
scopul:
Îmbunătăţirii performanţelor generale si cresterea veniturilor exploataţiilor agricole;

Unei mai bune integrări pe piață a producătorilor primari prin adaptarea producției acestora la cerințele pieței și comercializarea în comun a producției lor;

Creării și promovării lanțurilor scurte;

Respectării standardelor comunitare de mediu și climă, siguranță alimentară etc.

Sprijinul se acordă grupurilor de producători recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare, pentru : produse agricole, produse horticole (excepție
grupuri sprijinite prin subprogramul pomicol pentru speciile de pomi si arbuști fructiferi - Anexa I a STP) produse de origine animală, mixte.

Submăsura 9.1 Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol: au fost lansate 2 sesiuni de depunere proiecte
la nivel național ( în anul 2016 și în 2017), alocare de 9,9 mil. Euro – proiecte depuse 10, selectate: 10 proiecte în valoare
de 3,7 mil. euro, contractate: 10 proiecte în valoare de 3,3 mil. euro. Au fost efectuate plăți în valoare de 1,3 mil. euro.
Buget disponibil până la 11.10.2018: 7,7 mil. Euro

Submăsura 9.1a Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol: au fost lansate 2 sesiuni de depunere
proiecte la nivel național (în anul 2016 și în 2017) cu alocare de 4,2 mil. euro. Nu s-au depus proiecte.
Buget disponibil până la 11.10.2018: 5,3 mil. Euro sM 9.1a
15

M 09-Înființarea de grupuri și organizații de producători în


agricultură și silvicultură
Având în vedere că accesarea acestei submăsuri depinde de numărul de grupuri de producători recunoscute oficial de către MADR
înainte de solicitarea sprijinului, o nouă sesiune va fi deschisă după ce prin intermediul măsurii 2 (Servicii de consiliere) se va
facilita formarea* (consiliere privind înființarea și dezvoltarea formelor asociative ale producătorilor agricoli) și recunoașterea
grupurilor de producători.

Rata sprijinului public nerambursabil acordat va fi de 100% din cuantumul sprijinului și nu poate să depășească 10% din valoarea
producției comercializate în primii 5 ani de la recunoaștere , și suma maximă de 100.000 Euro/an.
Sprijinul este forfetar, degresiv, plătit în tranșe anuale, pentru o perioadă care nu poate depăși 5 ani de la data la care grupul de
producători a fost recunoscut, acordat în baza unui plan de afaceri.
Sprijinul nerambursabil se va acorda ca procent din producția comercializată prin intermediul grupului astfel:
Anul I de la recunoaștere 10%,
Anul II - 8%,
Anul III - 6%,
Anul IV - 5%,
Anul IV - 4%.
Beneficiari eligibili: Grupurile de producători din sectorul agricol (exceptând grupurile sprijinite prin sub-programul
pomicol) care se încadrează în definiția IMM-urilor și care au fost recunoscute oficial de către autoritatea competentă
înainte de solicitarea sprijinului, dar după 1 ianuarie 2014.

*Au fost semnate 7 contracte ulterior derulării unei proceduri de achiziție publică pentru servicii de „Consiliere acordată
producătorilor agricoli în vederea înființării și dezvoltării formelor asociative în sectorul agricol”, pentru consilierea unui număr de
minimum 10 000 de producători agricoli și înființarea a maximum 350 de forme asociative din care minimum 8 grupuri de
producători agricoli.
16

Grupuri de producători

Grupurile de producători (conform OG nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizatiilor de
producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice aprobată cu modificările şi completările ulterioare)
reprezintă persoanele juridice constituite din producători agricoli şi silvici dacă îndeplinesc şi respectă condiţiile de
recunoaştere prevăzute de prezenta ordonanţă.

Art.12 .(2) Pot fi recunoscute ca grupuri de producători sau ca organizaţii de producători următoarele forme juridice:

a) societăţi comerciale, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare;


b) societăţi agricole şi alte forme de asociere în agricultură, conform Legii nr. 36/1991;
c) asociaţii şi fundaţii, conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005;
d) cooperative agricole, conform Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004;
e) orice altă formă juridică de asociere, conform legislaţiei în vigoare.
17

M 09-Înființarea de grupuri și organizații de producători în


agricultură și silvicultură

Condiții de eligibilitate:
Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Solicitantul prezintă un plan de afaceri care trebuie să detalieze activitățile planificate ale grupului în raport
cu una sau mai multe dintre categoriile enumerate mai jos (art. 27 (1) R 1305/2013):

adaptarea producției și produselor producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerințele pieței;

introducerea în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, centralizarea vânzărilor și
aprovizionarea cumpărătorilor en gros;

stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție deosebită recoltării și
disponibilității;

alte activități care pot fi desfășurate de către grupurile de producători, cum ar fi dezvoltarea competențelor în
materie de exploatare și de comercializare, precum și organizarea și facilitarea proceselor de inovare
18

sM16.1 Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor


operaționale ale PEI pentru productivitatea și durabilitatea agriculturii

Buget alocat : 12,5 mil. Euro, din care:


 16.1: 6,7 mil. Euro
 16.1a: 5,8 mil. Euro
Descrierea operațiunii:
oObiectivul specific al sub-măsurii este de a sprijini înființarea și funcționarea Grupurilor Operaționale
(GO) cu scopul de a realiza, în comun, un proiect de dezvoltare-inovare nou prin care să se adreseze
anumite probleme specifice și să se valorifice oportunitățile existente în sectoarele agro-alimentar și
forestier.

oProiectele se vor axa pe soluții inovatoare care vor genera beneficii directe pentru membrii GO, implicit
pentru economia locală și/sau condițiile sociale și de mediu din zonele rurale, inclusiv prin diseminarea
rezultatelor către toți actorii interesați.

oscopul GO este de a stimula inovarea prin furnizarea de soluții la probleme practice sau abordarea unei
oportunități care poate conduce la o soluție inovatoare și de a nu continua o cercetare în mod
independent.
19

sM16.1 Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor


operaționale ale PEI pentru productivitatea și durabilitatea agriculturii

Sesiunile de proiecte vor viza teme specifice, identificate în conformitate cu:


(a) prioritățile strategice ale PNDR 2014-2020;

(b) temele și direcţiile prioritare relevante identificate în Strategia Națională de Cercetare,


Dezvoltare și Inovare (SNCI) pentru perioada 2014-2020 și/sau Strategia de Cercetare,
Dezvoltare și Inovare pe termen mediu și lung în sectorul agro-alimentar 2014-2020-2030.

Tipul de sprijin:
• rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate și plătite, inclusiv pentru activităţile pregătitoare;
• plată în avans pentru cheltuieli de investiții, cu condiția constituirii unei garanții bancare
corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu articolul
45(4) și articolul 63 din Reg. UE 1305/2014.
20

sM 16.1 Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor


operaționale ale PEI pentru productivitatea și durabilitatea agriculturii

Beneficiari:
•Grupurile Operaționale (GO).
•GO este un parteneriat
•GO este constituit din minim un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier/un grup
de producători/ o cooperativă sau un silvicultor/un composesorat/o obște de moșneni/o obște
răzeșească, în funcție de tema proiectului:
 partener cu domeniul de activitate - cercetare;
 partener cu domeniul principal de activitate în sectorul agro-alimentar sau silvic.

Pe baza temei proiectului și problemei specifice/oportunității care vor fi abordate de Grupul


Operațional, alți parteneri relevanți (de ex. consilieri, ONG-uri, alți consultanți, întreprinderi private,
etc.) se pot alătura parteneriatului.
Prin această sub-măsură, se poate acorda sprijin și parteneriatelor existente, dacă îndeplinesc
condițiile de mai sus și dacă depun exclusiv proiecte noi.
21

sM16.1 Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor


operaționale ale PEI pentru productivitatea și durabilitatea agriculturii
Condiții de eligibilitate
Pentru etapa 1
•Solicitantul potențial trebuie să fie un grup operațional potențial alcătuit din cel puțin doi parteneri sau mai
mulți;
•Proiectul propus trebuie să respecte acțiunile comune prevăzute la art. 35 (2) (a) (b) din Reg. (UE) nr.
1305/2013 și să implice fie un "proiect pilot" în sectoarele agro-alimentar și forestier SAU "dezvoltarea de noi
produse, practici, procese și tehnologii în sectoarele agro-alimentar și forestier".
•Proiectul propus trebuie să abordeze o problemă practică identificată în mod clar în sectorul agro-alimentar
sau forestier care necesită o soluție nouă/inovatoare.
Pentru etapa 2
•Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili;
•Solicitantul a fost selectat în etapa 1;
•Solicitantul prezintă un acord de cooperare care face referire la o perioadă de funcționare cel puțin egală cu
perioada pentru care se acordă finanțarea;
•Proiectul GO trebuie sa fie nou și nu în derulare sau finalizat;
•GO se angajează că rezultatele proiectelor vor fi diseminate în conformitate cu articolul 57(3) al
Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 și în deplină conformitate cu liniile directoare ale CE pentru diseminarea
rezultatelor proiectului PEI, inclusiv prin RNDR și PEI la nivelul UE;
22

sM16.1 Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor


operaționale ale PEI pentru productivitatea și durabilitatea agriculturii
Condiții de eligibilitate pentru etapa 2 – continuare
•Solicitantul va depune planul de proiect (care se încadrează în aria de cuprindere a PEI-AGRI
conform prevederilor Articolului 55 din Regulamentul nr. 1305/2013) și care cuprinde în mod
obligatoriu o descriere a:
- proiectului inovator care urmează să fie dezvoltat, testat, adaptat sau implementat;
- rezultatelor preconizate și a contribuției la obiectivul PEI de creștere a productivității și de
gestionare durabilă a resurselor;
- procedurilor interne pentru asigurarea transparenței în procesul de luare a deciziilor și evitarea
conflictului de interese.
Alte condiții pentru sprijin:
Durata de implementare a unui proiect-pilot/de dezvoltare este de maximum 3 ani.
•În termen de cel mult șase luni de la finalizarea proiectului, beneficiarii acestei sub-măsuri vor
disemina informațiile complete cu privire la rezultatele proiectului, astfel încât rezultatele să poată
fi utilizate și de alte părți interesate. Plata finală în cadrul proiectului se va face numai după
finalizarea acestei activități.
23

sM16.1 Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor


operaționale ale PEI pentru productivitatea și durabilitatea agriculturii
Cheltuieli eligibile:
elaborarea de studii pregătitoare, studii de fezabilitate și planuri, inclusiv planul
proiectului;
cheltuieli de funcționare a GO;
costurile directe generate în mod specific de activitățile incluse în planul de proiect depus
de GO, inclusiv de diseminarea rezultatelor
În cazul în care planul proiectului include și acțiuni care sunt eligibile prin alte măsuri,
costurile sunt acoperite prin sub-măsura 16.1, cu respectarea ratei maxime a ajutorului și
sumelor aplicabile în cadrul măsurilor respective.
Cheltuieli neeligibile:
proiecte de cercetare independente.
proiecte ale GO din sectorul pomicol.
Ajutorul se va plăti în conformitate cu normele de ajutor de stat corespunzătoare, dacă
este cazul.
24

sM16.1 Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor


operaționale ale PEI pentru productivitatea și durabilitatea agriculturii
Sume (aplicabile) și rata sprijinului:
Valoarea maximă a sprijinului public este de 500.000 de euro, inclusiv procentul maxim acordat în condiţiile
stabilite mai jos pentru activitățile pregătitoare. Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 100% din totalul
cheltuielilor eligibile, cu excepția acțiunilor care sunt eligibile în cadrul altor măsuri ale PNDR. În acest caz
costurile sunt acoperite în conformitate cu rata maximă a ajutorului și sumele aplicabile în cadrul acestor
măsuri.
Pentru proiectele ce intră sub incidența regulilor ajutorului de stat se acordă ajutor de minimis în valoare de
200.000 de euro. Intensitatea ajutorului de minimis este 100%.

Sprijinul acordat pentru activitățile pregătitoare nu trebuie să depășească următoarele


praguri:
4% din costul total eligibil al proiectului GO, pentru proiecte cu un cost total între 5.000 - 50.000 euro;
3% din costul total eligibil al proiectului GO, pentru proiecte cu un cost total între 50.001-150.000 euro;
2,5% din costul total eligibil al proiectului GO, pentru proiecte cu un cost total între 150.001-250.000 euro;
1.5% din costul total eligibil al proiectului GO, pentru proiectele cu un cost total între 250.001-500.000 euro.
Costurile de funcționare ale GO nu vor depăși 35% din valoarea maximă a sprijinului acordat pentru proiectul
depus (închirierea sălii de întâlnire, costurile de deplasare la locul de întâlnire, costurile generate de activitatea
entității care asigură coordonarea, alte costuri de închiriere (de ex. – diferite echipamente).
25

sM16.1 Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor


operaționale ale PEI pentru productivitatea și durabilitatea agriculturii
Principii de selecție:
Pentru etapa 1
Principiul sectorului prioritar în conformitate cu Strategia Națională de Competitivitate 2014-2020 și strategiei PNDR
2014-2020;
Principiul respectării temelor și direcțiilor prioritare în funcție de Strategia Națională de Dezvoltare-Cercetare și
Inovare 2014-2020 și/sau Strategia de Cercetare - Dezvoltare - Inovare pe termen mediu și lung în sectorul agro-
alimentar 2014-2020-2030
Principiul produselor de calitate, dezvoltarea de produse sau tehnologii cu valoare adăugată mare;

Pentru etapa 2
Principiul sectorului prioritar, conform Strategiei Naționale pentru Competitivitate 2014-2020 și strategiei PNDR 2014-
2020;
Principiul conformității cu temele și direcţiile prioritare, conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și
Inovare 2014-2020 și/sau Strategiei de Cercetare, Dezvoltare și Inovare pe termen mediu și lung în sectorul agro-
alimentar 2014-2020-2030;
Principiul produselor de calitate, dezvoltarea de produse sau tehnologii cu valoare adăugată mare;
Principiul structurii adecvate de parteneriat pe baza obiectivelor proiectului;
Principiul asocierii (Grupurile Operaționale care au în componență lor grupuri de producători sau cooperative din
sectorul agricol, respectiv composesorate, obști de moșneni, obști răzesești, din sectorul forestier).
26

sM16.1 Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor


operaționale ale PEI pentru productivitatea și durabilitatea agriculturii

Stadiul măsurii 16.1


A fost finalizată analiza contestațiilor.
În prezent se așteaptă depunerea contestaților solicitanților repuși în termen, ca urmare a admiterii
contestațiilor acestora.
16.1
Nr. CEI Nr. CEI eligibile Nr. CEI nelegibile Nr. contestatii
depuse depuse

117 61 56 36

16.1a

Nr. CEI Nr. CEI eligibile Nr. CEI nelegibile Nr. contestatii
depuse depuse

73 48 25 25
27

Submăsura 16.4 Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi


verticală între actorii din lanţul de aprovizionare

Obiectivul sub-măsurii:
Promovarea cooperării între actorii locali, în scopul comercializării produselor agroalimentare prin
intermediul lanțurilor scurte.

Tipul sprijinului:
- rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate și plătite efectiv;
- plată în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare corespunzătoare procentului de 100%
din valoarea avansului, în conformitate cu articolul 45(4) și articolul 63 din Regulamentul 1305/2014.

Dacă proiectele de parteneriat intră în sfera de aplicare a normelor privind ajutoarele de stat (în
afara sectorului agricol) sprijinul va fi acordat în conformitate cu Regulamentul privind ajutoarele de
minimis nr. 1407/2013 și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar timp de trei ani fiscali.
28

Submăsura 16.4 Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi


verticală între actorii din lanţul de aprovizionare

Beneficiari:
• Parteneriate constituite din minimum un partener din categoriile de mai jos și cel putin un fermier
sau un/o grup de producători/cooperativă care activează în sectorul agricol.
• Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
• Organizații neguvernamentale;
• Consilii locale;
• Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică;
• Fermieri.

Cheltuielile eligibile:
•Studii/planuri;
•Costurile de funcţionare a cooperării;
•Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului;
•Costuri de promovare.

Sprijinul se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul planului
proiectului.
29

Submăsura 16.4 Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi


verticală între actorii din lanţul de aprovizionare

Principii de selecție:
- Principiul reprezentativității cooperării, respectiv numărul de parteneri implicați;
- Principiul structurii adecvate de parteneriat;
- Principiul valorii adăugate (parteneriatele care produc si comercializeaza produse cu valoare adăugată
mare - ecologice, care participă la scheme de calitate etc.)
- Principiul “piețelor locale” (i.e. distanță geografică mai mică între punctul de producție și punctul de
vânzare).

Ponderea sprijinului:
- Ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
- Cuantumul maxim al sprijinului este de până la 100.000 Euro.
- Costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe
proiectul depus.
- În cazul în care planul de proiect include, de asemenea, acțiuni care sunt eligibile în cadrul altor măsuri,
atunci costurile sunt acoperite din sub-măsura 16.4, în conformitate cu rata maximă a ajutorului și sumele
aplicabile în cadrul acelor măsuri. Cu toate acestea, valoarea maximă a cheltuielilor eligibile în cadrul altor
măsuri nu va depăși valoarea maximă acordată în cadrul submăsurii 16.4.
30

Submăsura 16.4 Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi


verticală între actorii din lanţul de aprovizionare

Condiții de eligibilitate:
- Solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili;
- Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă de funcționare cel puțin
egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea;
- Pentru proiectele legate de lanțurile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un studiu/plan, privitor
la conceptul de proiect privind lanțul scurt de aprovizionare;
- Pentru proiectele legate de piețele locale, solicitantul va prezinta un concept de marketing adaptat la
piața locală care să cuprindă, dacă este cazul, și o descriere a activităților de promovare propuse;
- Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau finalizat;

Dacă este cazul, solicitantul va respecta definițiile cu privire la lanțurile scurte de aprovizionare și piețele
locale stabilite în conformitate cu prevederile din articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 807/2014 și
descrise în secțiunea Informații specifice operațiunii din fișa măsurii.
192 GAL-uri 239
ASOCIERE
STRATEGII DE
Aprox. 20 MIL. EURO DEZVOLTARE 2735 COMUNE
LOCALĂ
142 ORAȘE SUB
236 GAL-uri 20.000 LOCUITORI
INFRASTRUCTURĂ
SOCIALĂ

Aprox. 49 MIL. ACOPERIRE DE


EURO 88% DIN
SUPRAFAȚA
ROMÂNIEI
75 GAL-uri
SCHEME DE
CALITATE

Aprox. 6 MIL.
EURO
3038 LOCURI
DE MUNCA NOU
CREATE
209 GAL-uri
MINORITATI

Aprox. 27 MIL.
EURO 37 GAL-uri 100 GAL-uri
MĂSURI CARE SPRIJINĂ
BROADBAND TINERII
31 Aprox. 2 MIL. Aprox. 26 MIL.
EURO EURO
Disponibil pe tipuri de activități
(milioane euro)
Formare profesională și consiliere sM 1,1, 1.2, 2.1,
Grupuri de producători sM 9.1, 9.1a
Gestionarea riscurilor Cooperare sM 16.4, 16.4a
M 17 * 37,20 mil. euro
84,90 mil. euro

Activități agricole
sM 3.2, 4.1a, 4.2, 4.2a, 6.3, 6.5
181,77 mil. euro

755
LEADER
sM 19.2, 19.3, 19.4;
25,25 mil. euro

mil. euro

Împădurire și silvomediu
sM 8.1, 15.1
183,40 mil. euro

Infrastructură agricolă
sM 4.3 irigatii;
242 mil. euro

* A 7-a modificare a PNDR va transfera jumătate din disponibilul măsurii 7 către măsura 5 - Restaurarea potențialului agricol
32
Măsuri lansate (apeluri în derulare) - 1
stadiul la data de 18.10.2018

Alocare licitată Perioada de depunere proiecte


Sub-măsura Componenta
(mil. euro) conform anunțului de lansare
Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competențe pentru formarea beneficiarilor
sM1.1 submăsurilor 6.1, 6.3 și 10 (cost standard) (75 proiecte depuse cu valoare publică 7,90 mil. euro) 46,31 14 februarie 2018 – sesiune continuă

Sprijin pentru activități demonstrative și de informare - acțiuni de informare pentru fermieri


sM1.2 12,81 09 august 2018 - sesiune continuă
(6 proiecte depuse cu valoare publică 0,73 mil. euro)
Sprijin pentru activitati demonstrative și de informare - activități demonstrative pentru fermierii
sM1.2 0,09 09 august - 09 noiembrie 2018
care vor beneficia de sprijin prin Măsura 11 "Agricultură ecologică” (0 proiecte depuse)

sM3.1 Sprijin pentru participarea pentru prima dată la schemele de calitate (0 proiecte depuse) 6,11 02 august - 31 decembrie 2018
Sprijin pentru servicii de consultanţă în vederea implementării proiectelor de investiţii pentru
sM4.2 MINIMIS procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole aferentă 12,00 03 mai 2017 - 31 decembrie 2018
submasurii 4.2 (37 proiecte depuse cu valoare publică 0,71 mil. euro)
Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole
sM4.2 121,80 03 august 2018 - 31 ianuarie 2019
- Sector creare unități de procesare (41 proiecte depuse cu valoare publică 55,58 mil. euro)
Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole
sM4.2 - Sector dezvoltare și modernizare unități de procesare (17 proiecte depuse cu valoare publică 81,20 03 august 2018 - 31 ianuarie 2019
14,44 mil. euro)
Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
sM6.1 11,00 01 august - 31 decembrie 2018
(fonduri epuizate din 06.09.2018)
Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici - ITI Delta Dunării (87 proiecte depuse cu valoare publică
sM6.3 3,71 01 august - 31 decembrie 2018
1,31 mil. euro)
Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici - nivel național
sM6.3 47,79 01 august - 31 decembrie 2018
(fonduri epuizate din 15.10.2018)
33 Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală -
sM19.3 Componenta A "Asistenţă tehnică pregătitoare pentru proiectele de cooperare ale GAL-urilor din 2,32 30 iulie - 28 decembrie 2018
cadrul submăsurii 19.3" (12 proiecte depuse cu valoare publică 0,04 mil. euro)
43
Măsuri lansate (apeluri în derulare) – 2
stadiul la data de 18.10.2018

Sub- Alocare licitată Perioada de depunere proiecte conform


Componenta
măsura (mil. euro) anunțului de lansare

sM4.1 Investiții în exploatații agricole - sector zootehnic, din care: 165,00

- zona non-montană (fonduri epuizate din 08.09.2018) 111,00 03 septembrie – 31 decembrie 2018
- zona montană (fonduri epuizate din 09.09.2018) 54,00 03 septembrie – 31 decembrie 2018

sM4.1 Investiții în exploatații agricole - sector vegetal, din care: 79,00

- zona non-montană (fonduri epuizate din 19.09.2018) 53,00 03 septembrie 2018 – 31 martie 2019

- zona montană (0 proiecte depuse) 26,00 03 septembrie 2018 – 31 martie 2019


Investiții în exploatații agricole - ferma de familie și ferma mică
sM4.1 59,00 03 septembrie 2018 – 31 martie 2019
(fonduri epuizate din 19.09.2018)
Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale - ITI Delta
sM6.2 1,40 03 septembrie – 31 decembrie 2018
Dunării (fonduri epuizate din 08.09.2018)

Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole - ITI Delta Dunării


sM6.4 3,00 03 septembrie – 31 decembrie 2018
(fonduri epuizate din 08.09.2018)

34
Măsuri ce urmează a fi lansate în anul 2018

Disponibil
Submăsura Componenta Perioada de depunere proiecte propusă
(mil. euro)

sM4.1a Investiții în exploatații pomicole 52,06 trimestrul IV - 2018

Schema de ajutor de stat GBER - Sprijin pentru investiții în


sM4.2 35,36 trimestrul IV - 2018
procesarea/marketingul produselor agricole
sM4.2a Investiții in procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol 26,40 -
sM9.1 Înființarea grupurilor de producători 7,73 trimestrul IV - 2018
sM9.1a Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol 5,3 trimestrul IV - 2018
Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO),
sM16.1 dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese în sectorul agricol - 6,72 trimestrul IV - 2018
Etapa 2
Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO),
sM16.1a dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese în sectorul pomicol- 5,82 trimestrul IV - 2018
Etapa 2
Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală
sM16.4 4,74 trimestrul IV - 2018
între actorii din lanțul de aprovizionare
Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală
sM16.4a 6,67 trimestrul IV - 2018
între actorii din lanțul de aprovizionare - sector pomicol
Urmează a se stabili perioada de depunere având în
Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea vedere faptul că trebuie efectuată o modificare
sM4.3 200,00
infrastructurii agricole și silvice - componenta irigații legislativă pentru corelarea Acordului de Parteneriat
cu Legea nr.138/2004 a îmbunătățirilor funciare
Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale GAL-
sM19.3 Componenta B "Implementarea activităților de cooperare ale GAL- 9,27 trimestrul IV - 2018
35
urilor selectate"
36

Vă mulțumim,
Direcția Generală Dezvoltare Rurală -Autoritate de Management
pentru PNDR
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Web : www.madr.ro
E-mail : pndr@madr.ro

Tel. : 021.307.85.65
Bulevardul Carol I nr. 2 – 4, sector 3, Bucureşti, cod 030163