You are on page 1of 2

Ádk'kukFkZ

y[kuÅ 05 Qjojh 2019] Hkkjrh; turk ikVhZ izns'k dh


fo/kkulHkkvksa esa fot; ladYi ckbd jSyh fudkysxhA izR;sd
cwFk ls ikap ckbd lokj ;qok fot; dk ladYi ysdj jSyh esa
fudysaxsA izR;sd fo/kkulHkk esa jSyh izHkkjh cuk,a x,A
Hkktik izns'k eq[;ky; esa izns'k egkea=h ¼laxBu½ lquhy
caly us ckbd jSyh ds lQy fØ;kUo;u ds fy, ftyk ckbd jSyh
izeq[kksa dk ekxZn'kZu fd;kA

izns'k egkea=h ¼laxBu½ lquhy caly us fot; ladYi


ckbd jSyh ds ftyk izeq[kksa dh cSBd esa dgk fd 2 ekpZ
dks nksigj 12 cts lHkh fo/kkulHkkvksa esa iwoZ fu/kkZfjr
LFkku ls fot; ladYi jSyh fudysxhA izR;sd cwFk ls de ls de 5
ckbd lokj Hkktik dk;ZdrkZ jSyh dk fgLlk cusaxsA ckbd ij
Hkktik dk >.Mk] xys esa Hkktik ifV~Vdk vkSj flj ij dey dSi
yxkdj Hkktik dk;ZdrkZ fot; dk ladYi ysdj xkao] xyh]
pkSckjs ij fudysaxsA Jh caly us dgk fd ckbd jSyh 'kgjh
fo/kkulHkkvksa eas 30 fdyksehVj vkSj xzkeh.k
fo/kkuHkkvksa esa 100 ls 150 fdyksehVj dk ekxZ r;
djsxhA ns'k HkfDr xhrksa ds lkFk fudys Hkktik dk;ZdrkZ
^^Hkkjr ekrk dh t; t;dkj&ujsUnz eksnh fQj ,d ckj** ds
ukjksa ds lkFk vkxs c<+saxsA mUgksaus dgk fd ckbd
jSyh esa chp&chp esa eksVj lkbfdyksa ij cM+s vkdkj dss
Hkktik >.Ms dey lans'k ysdj vkxs c<+saxsA ckbd jSyh
esa ikVhZ ds lHkh inkf/kdkjh] ekspZs] izdks"B] lkaln o
fo/kk;d lgHkkxh jgsaxsA
izns'k egkea=h o ckbd jSyh izHkkjh fot; cgknqj ikBd
us dgk fd fot; ladYi ckbd jSyh iwjs izns'k dk okrkoj.k
Hkktik ds jax esa jaxus dk dke djsxhA izns'k inkf/kdkjh o
izns'k ljdkj ds ea=h ckbd jSfy;ksa esa lgHkkfxrk djus
igqapsaxsA gj cwFk ls 5 ckbd lokjkas ds uke o eksckbZy
uEcj rFkk ckbd uEcj dh lwph rS;kj djuk gSA

fot; ladYi ckbd jSyh ds jk"Vªh; izHkkjh latho pkSjfl;k


us jSyh ds izpkj ij ckr dhA le; ls jSyh izkjEHk gksus ds fy,
dk;ZdrkZvksa ds 'kh?kz tkxj.k dh O;oLFkk rFkk lwph ds
HkkSfrd lR;kiu ij vius fopkj O;Dr fd,A jSyh ds izns'k
la;kstd f'koHkw"k.k flag us lapkyu fd;kA
¼euh"k
nhf{kr½
izns'k ehfM;k
izHkkjh
Hkktik]m-iz-