Вы находитесь на странице: 1из 16

SSCCTTBB

Trabajemos Hoy en la Obra


COLECCIÓN DE CONFERENCIA GENERAL
para Coro Mezclado (S.S.C.C.T.T.B.B) y Órgano

Letra y Música por EVAN STEPHENS (1854-1930)


Arreglo por RICHARD ELLIOTT (b. 1957)

Pioneer
para del Coro Tabernacle Mormón
2 Let Us All Press On
para del
para
Coro
delTabernacle
Coro Tabernacle
MormónMormón

Trabajemos
para Coro Let Hoy en la
Us(S.S.C.C.T.T.B.B)
Mezclado All Press Obra
On
y Órgano
para
para Coro
Coro Mezclado
Mezclado (S.S.C.C.T.T.B.B)
(S.S.C.C.T.T.B.B) y Órgano
y Órgano
Letra y Música por EVAN STEPHENS Arreglo por RICHARD ELLIOTT
LetraLetra
y Música por EVAN
y Música STEPHENS
por EVAN STEPHENS Arreglo
Arreglo
por RICHARD
por RICHARD
ELLIOTT
ELLIOTT
° ## c T. mp
Tenor & ∑ ∑ ∑ Ó ŒT. mpœ T.™ œmp
° #°# c # # c
‹ &
&
TenorTenor ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Ó Ó Œ TraœŒ ™-baœ œ ™ œ
‹ ‹
Bajo ¢
? ## c ∑ ∑ ∑ Ó Œ B. mpœ B.™ œmp
B. mp
Tra -baTra -ba

?# ? c# c œŒ ™-baœ œ ™ œ
¢ ¢# # ∑ ∑
Bajo Bajo ∑ ∑ ∑ ∑ Ó Ó Œ Tra
## c Π,
œ
& # # œœ ™™ œœ œœ œ œœ œœ œœ ™™ œœ œœ ™™ œœ œœ , œ ™ œ,œœ œœ
Tra -baTra -ba

œ œœ œœ ™™ œœ œœ ™™ œœ

{{ {
&mp#& c Œ# cœ Œ™ œœ œœ ™ œœœ œœ œœ œœ œ œœ œœ™™ œœ œœ ™™ œœœ œœœ™™ œœ œ œ™ œœ œ œœ œ œœ œœ œ œœ œœ™™ œœ œœ ™™ œœ œœ ™™ œ
II: 8'œ mp
™ œ™ œ™ œ œ œ œ™ œ œ ™ œ œ
œ˙w ™ œ œ ™ œœ œ
Órgano
˙
ww ™ ™ œ ™ œ ˙ww ™ œ œ œ
? # w ˙ ™ ™ ™
Órganomp# c mp
Órgano wwII: 8' mp w˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ œ ™ œ
˙˙ ™ ˙˙ ™
II: 8' mp
? # #? #ww# c ww ww ww œ ™ œ œ˙ww™ ™œ ˙ww ™ œ wwœ ww
cPed.:w 16'w + 8' mp; II/Ped.
? ## c
? # #?c #˙#™c œ ˙™ œ ˙™ œ ˙™ œ
Ped.: 16' Ped.:
+ 8'
16'mp;
+ 8'II/Ped.
mp; II/Ped.

˙ ™ ˙ ™ œ ˙œ ™ ˙ ™ œ œ˙ ™ ˙ ™ œ ˙œ ™ ˙ ™ œ œ

A
° # #5A Aœ
5

Œ œ™ œ œ™ œ œ™ œ ˙ Œ œ™ œ
T 5
°& #°# œ # # œ ˙œ ˙ ˙
T &‹T &jeœ - mosœ hoy˙ ˙ ˙ ˙ Œ enœŒ™ laœ œ œo™ -œ™ bra
œ œdel
œ™ œ™ Señ
œ œ or,
˙™ œ ˙ ˙ ˙ Œ œy Œ™ gaœ œ ™ œ
?‹ # ‹jeœ - mos
œje - hoy œ odel
#
¢? # ?œ # œœ œ ˙
mos hoy ˙ Œ enœ ™ laœ en œo la-™ bra -œbra œdelor,
™ Señ ˙Señ or, ˙ Œ œy ™ gaœ y ga
˙ Œ œŒ™ œ œ œ™ œ™ œ œ œ™ œ™ œ œ ˙™ œ ˙
B
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ Œ œŒ™ œ œ ™ œ
B ¢ B ¢# je - #mos hoy en la o - bra del Señ or, y ga
A je - mos
# #A A Œ
je - hoy
mos hoy en laen o la
- braodel
- bra
Señ
delor,
Señ or, y ga y ga
œ Ó Œ œ ™ œ œœ ™™ j
& # ˙# œœ ™™ œœ œœ œœ ˙˙œ œœj ˙ j

{{ {
& #&˙˙ # ˙ Œ œœŒ™™ œœ œœ œœ™™ œœ œœœ ˙˙œ ˙˙ Ó Ó Œ œŒ™™ œœ œ™ œ™™ œœ ™™ ˙˙ œ ˙
ww œ œ œ wœ œ œ ˙œ ˙
? # # ˙ww ˙ ww ww œ ™ œ ww™
? # #?www# # ww ww w
ww ww ww ww
w
ww
w
ww
w
w w
? ##
? # #?˙ #™ # œ ˙™ œ ˙™ œ ˙™ œ
˙™ ˙™ œ œ˙™ ˙™ œ œ˙™
TIEMPO DE RENDIMIENTO: aprox. 4:40
˙™ œ œ˙™ ˙™ œ œ
Copyright © 2018 by JACKMAN MUSIC, All Rights Reserved
Tel (801) 225-0859 • Fax (801) 225-0851 • www.jackmanmusic.com
This work ay not be reproduced, whether for personal, nonprofit, educational, private,
emergency, Chrurch use, or otherwise.
(#01886)
3

° ##
9

T & œ œ™ œ ˙ ˙ Œ œ™ œ œ™ œ œ™ œ ˙ ˙ Œ œ™ œ
‹ ne - mos a - sí un ho - gar ce - le stial. En la

? ## œ œ ™ œ ˙ ˙ Œ œ™ œ œ™ œ œ™ œ ˙ ˙ Œ œ™ œ
B ¢
ne - mos a - sí un ho - gar ce - le stial. En la

#
& # Ó Œ œ
œœ ™™ œœ œœ œ ˙˙
Ó Œ j
œ ™™ œœ œœ ™™ œœ ˙

{
œ ˙
Œ ™œ
? # # ˙˙ ˙˙ ww ˙˙ ˙˙ ẇ œ œ
˙ ˙ w ˙ ˙ w
? ##
˙™ œ ˙™ œ ˙™ œ ˙™ œ

° ##
13
œ Œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™# œ ˙ ˙ Œ œ™ œ
T & œ ˙ ˙
‹ lu - cha cruel em pu - ñe- mos, sin te mor, la es
œ™ œ œ™ œ ˙ ˙
? ## œ œ ˙ ˙ Œ œ™ œ Œ œ™ œ
B ¢
lu - cha cruel em pu - ñe- mos, sin te mor, la es

#
& # Ó Œ œ ™ œœ œœ œœ ˙ Ó Œ œ ™ œ œœ œœ œ̇ œ
œ™ ˙

{
œ™ œ
? # # www www ww ww
w w ww ww

? ##
˙™ œ ˙™ œ ˙™ œ ˙™ œ

(#01886)
4

° ## ˙
17

& œ œ ˙ œ œ w Ó ∑
T
˙

pa - da de la ver - dad.

? ## ˙ œ œ ˙ œ œ w ˙ Ó ∑
B ¢
pa - da de la ver - dad.

## ˙ Ó Œ œ ™ œ œœ œœ œ œœ œœ ™™ œœ œœ ™™ œ œ

& ˙ œ™œ œ œ œ œ ™ œœ œœ œœ

{
Ϫ
? # # www ˙˙ ˙˙˙
˙˙ ˙
ww
ww ˙ẇ Œ œ ™ œ www
w w w

? ##
˙™ œ ˙™ œ ˙™ œ ˙™ œ ˙™ œ

B
° ## ˙
22 mf
T & ∑ ˙ ˙ Œ œ ™ œ œ ™#œ œ ™ œ ˙
‹ Fir - mes y va - lien-tes en la lid,

˙ ˙ ˙ Œ œ œ œ ™#œ œ ™ œ ˙
mf
? ## ™
B ¢ ∑
Fir - mes y va - lien-tes en la lid,

## B
& Œ œ Ó Œ œ ™ œœ
œ œœ œœ ™™ œœ œ ™™ œœ ˙˙ œœ ™™ œœ œœ œ ˙˙ œ™

{
œ œ
? # # www ww ww œœ œœ ™™ œœ œœ œœ ™™ œœ
w w w w

? ##
˙™ œ ˙™ œ ˙™ œ ˙™ œ

(#01886)
5

° ## ˙
Œ œ™ œ œ™ œ œ™ œ ˙
26

T & ˙ Ó ˙ ˙
‹ to - do e - ne - mi - go con-fun did.
˙ ˙ ˙ œ™ œ œ™ œ œ™ œ ˙
? ## ˙ Ó Œ
B ¢
to - do e - ne - mi - go con-fun did.

#
& # œœ œœ œ œ ˙˙ Œ ˙
œ ™ œ œœ œ œœ # œœ ™ œ ˙

{
œ œ Ó̇
ww ˙˙˙ ™™ œ ™ œœ ˙˙˙ ™™™ œœ
? # # ˙˙ œ œœ
œ w w™ w
˙

? ## ˙ ˙™ œ ˙™ œ
˙ ˙™ œ

° ##
30

Œ ˙ œ œ œ #œ œ œ
T & ˙ œ™ œ w
‹ Lu - cha - re - mos a ven - cer el e -

? ## ˙ Œ œ™ œ w ˙ œ œ ˙ œ œ
B ¢
Lu - cha - re - mos a ven - cer el e -

#
& # œ œ œ w
3

˙™ œœ œw # œ œ œ

{
œœœ II:

œ œ œœ ™™ œ œœ ™™ œ w œ
? # # œw œ œ w œ œ œ ww œ œ œ ˙w ™ œ

? ##
˙™ œ ˙™ œ ˙™ œ ˙™ œ

(#01886)
6

° ## œ œ œ œ
34

T & ˙ Œ œ œ œ œ œ w ˙ Ó
‹ rror; se - gui - re - mos só - lo al Se - ñor.
œ œ ˙
? ## ˙ œ œ œ œ œ w
Œ œ œ œ œ œ w
˙˙
Ó
B ¢
rror; se - gui - re - mos só - lo al Se - ñor.

## , I: trompeta (o principales 8' + 4')


& œ œœ œœ œ œœ œœ ™™ œœ œœ ™™ œœ
˙ œ œœ ˙˙ ™™ œ œœ œœ œœ œœ œ
œœ œ ™ ™ œ œ

{ ? # # ww

? ##
ww ww www
II: 8' + 4' mf

w
˙˙
˙˙ ˙˙˙
˙

#˙ ™ œ ˙™ œ ˙™ œ ˙™ œ ˙™ œ

C
° ##
39

Œ œ™ œ œ œ ˙
S. mf
S & ∑ Ó ˙ Œ œ™ œ
Nues -tras fi - las chi cas ja

## ∑ Ó
C.
A. mf
Œ Œ
C & œ™ œ œ œ ˙ ˙ œ™ œ
Nues -tras fi - las chi cas ja
## )
Œ œ ™ œ œ œ œj ‰ œ ™ œ
T. mp (
T & ∑ ∑ Ó
‹ Nues -tras fi - las chi - cas ja
( )
? ## œ œ œ œ ‰ œ™ œ
B. mp
∑ ∑ Ó Œ œ ™
B ¢ J
Nues -tras fi - las chi - cas ja

## , C
II:
& œœ œ ™ œ œœ œœ œœ œ œ œœ ww
˙ ™™

{
w
œ™ œ œ œ œœ ˙ œ
? # # ˙˙w ™™ œœ ˙w˙ ™™ œ™ œ w
ww
ww
w w

? ##
˙™ œ ˙™ œ ˙™ œ ˙™ œ
(#01886)
7

° ##
43

S & œ™ œ œ™ œ ˙ ˙ Œ œ™ œ œ œ™ œ ˙
más des ma ya rán a pe - sar de las hues
## Œ
C & œ™ œ œ™ œ ˙ ˙ œ™ œ œ œ™ œ ˙
más des ma ya rán a pe - sar de las hues
#
T & # œ™ œ œ™ œ ˙ ˙ Ó Ó Œ œ™ œ
‹ más des ma ya rán a pe-
? ## œ ™ œ œ ™ œ ˙ ˙ Ó Ó Œ œ™ œ
B ¢
más des ma ya rán a pe-
# j
& # ˙˙ ™™
I: II:
œ ™ œœ œœ ™™ œœ ˙ ˙˙ ™™ œœ

{
œ™ ˙
? # # www www www
? ##
˙™ œ ˙™ œ ˙™ œ

° ##
46

S & ˙ Œ œ™ œ œ™ œ œ™ œ ˙ ˙ Œ œ™ œ
##
tes que con - ten - de rán, y del

& Œ œ™ œ œ™ œ œ™ œ ˙ Œ
C
˙ ˙ œ™ œ
tes que con - ten - de rán, y del
#
T & # œ œ™ œ œ œ™ œ œ™ œ œ™ œ ˙ ˙ Ó
‹ sar de las hues - tes que con - ten - de rán,
? ## œ œ ™ œ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ ˙ ˙ Ó
B ¢
sar de las hues - tes que con - ten - de rán,

## I:
j
& ww ˙˙ œœ œ ™™ œœ œœ ™™ œœ ˙

{
œ ˙
? # # www ˙˙ ˙˙˙ ˙ẇ Œ œ ™ œœ
˙
? ##
˙™ œ ˙™ œ ˙™ œ
(#01886)
849
° ## œ œ œ œ
œ œ ˙ œ ™ œ œ œ œ ™# œ ˙
Œ ™
S & ˙
cie - lo, Cris to po - der nos da rá en de -

#
C & # œ œ ˙ ˙
Œ œ™ œ œ™ œ œ™ œ ˙ œ œ œœ œœ
cie - lo, Cris to po - der nos da rá en de -
( )
## œ œ œ œ
T & Ó Œ œ ™ œ œ œ œj ‰ œ ™ œ œ ™ œ œ ™# œ ˙
‹ y del cie - lo, Cris - to po - der nos da rá en de -

?#
( ) œ™ œ œ™ œ ˙ œ œ œœ œœ
¢ # Ó Œ œ™ œ œ œ œ ‰ œ
B
J
y del cie - lo, Cris - to po - der nos da rá en de -
# ˙˙ œœœ œœœœ
& # ww ˙˙ œœœ œœœ œœ œœœ
II:
˙˙

{? # # www
? ##
˙˙ ˙˙
˙
˙˙˙ œœœ œœœ œœœ œœ œœœ œœœœ

˙™ œ ˙™ œ ˙™ œ œ œ ˙

° ## ˙ œ œ ˙
53

S & ˙ w ˙ Ó
fen - sa de la ver - dad.
#
C & # ˙˙ œœ œ
œ ˙ œ œ w ˙ Ó
fen - sa de la ver - dad.

# ˙ œ œ ˙ œ œ w ˙
T & # Ó
‹ fen - sa de la ver - dad.
˙ œœ œ
? ## ˙ ˙ ˙ w ˙
Ó
B ¢
fen - sa de la ver - dad.
# ˙ ˙ œ œ œ œ
& # ˙˙
˙˙ œ œ
˙ ˙˙ ˙ œ œ œœ œœ œ œ œ #œ

{? ##
˙˙
? ## ˙
˙˙
˙
˙˙˙˙
Ó
˙˙ œ œ
˙
˙˙ ™™™
II + 2'; 8' oboe
˙ œœ œœ œœ
3
˙˙
˙
œœ œœ

œ œ ˙
œ #œ

˙™ œ ˙™ œ
˙™ œ (#01886)
D 9
° ## ˙
57
˙ ˙ Œ œ ™ œ œ ™#œ œ ™ œ ˙
f
S & ˙ Ó
Fir - mes y va - lien-tes en la lid,

#
& # ˙
f
C ˙ ˙ Œ œ ™ œ œ ™#œ œ ™ œ ˙ ˙ Ó
Fir - mes y va - lien-tes en la lid,
# # ˙˙f
˙ ˙
T & Œ œ ™ œ œ ™#œ œ ™ œ ˙ ˙ Ó
‹ Fir - mes y va - lien-tes en la lid,

? ## ˙ ˙ ˙ œ ™ œ œ ™#œ œ ™ œ ˙ ˙
f
Œ Ó
B ¢
Fir - mes y va - lien-tes en la lid,

# ˙™ œ œ˙
D
˙˙ ™™ œœ ™™ œœ œœ œ œ œ ˙
3 II: I:

& # ˙˙ ™™ ˙
œœ ™™ œœ œœ œœ œ œœ ˙
I:
˙™

{ w œw œ ˙ ˙˙ ™™™ ˙ ™ œœ
3

? # # ww w ˙ œœ ˙˙ ™™

? ## ˙ ˙
˙™ œ ˙™ œ ˙™ œ

° # # ˙˙
Œ œ™ œ œ™ œ œ™ œ ˙
61

S &
˙ ˙ ˙ Œ œ™ œ
to - do e - ne - mi - go con-fun did. Lu - cha
#
C & # ˙ ˙ ˙ Œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ #œ ˙ ˙ Œ œ™ œ
to - do e - ne - mi - go con-fun did. Lu - cha
# ˙˙ ˙ ˙ Œ œ™ œ œ™ œ œ™ œ ˙
T & # ˙ Œ œ™ œ
‹ to
™ œ œ ™ œ œ ™ #œ ˙
- do e - ne - mi - go con-fun did. Lu - cha
? ## ˙ ˙ ˙
Œ œ ˙
Œ
œ™ œ
B ¢
to - do e - ne - mi - go con-fun did. Lu - cha

# # II:˙˙ œœ œ
3
œ ˙˙ Œ œ œ œ œœ œœ œœœ œ œœœ
II: 3

œ ™ œ œœ œœ œ œœ œ
I:
& œ œ œ œ

{ www
? ## w
? ## ˙ ™ œ
˙˙˙˙ ™™™™ œœ
œ
ww
w

˙™ œ
ww
w

˙™ œ
˙™ œ
(#01886)
10

° ## œ œ œ œ
65

S & w ˙ œ œ œ #œ œ œ
re - - mos a ven - cer el e - rror; se - gui -
## ˙ œ œœ
C & w ˙˙ œœ œ œ œ œ œ
re - - mos a ven - cer el e - rror; se - gui -
# ˙ œ œ œ œ œ œœ
T & # w œ #œ œ œ
‹ re - - mos a ven - cer el e - rror; se - gui -

? ## w ˙˙ œœ œ œ œ œ œ ˙ œ œ
B ¢
re - - mos a ven - cer el e - rror; se - gui -
#
& # ww ww ww ww

{ ? # # ww œ œ œ œ

? ##
ww
wœ œ œ œ
ww
w
ww

˙™ œ ˙™ œ ˙™ œ #˙ ™ œ

° ## ˙
69

S & Œ œ œ œ œ œ w ˙ Ó
re - mos só - lo al Se - ñor.
# ˙
C & # ˙ Œ œœ œœ œœ œœ œœ ww ˙˙ Ó
re - mos só - lo al Se - ñor.
# ˙
T & # ˙ Œ œ œ œ œ œ w ˙ Ó
‹ re - mos só - lo al Se - ñor.
? ## ˙ Œ œ
œ œ œ œ ww ˙˙
Ó
B ¢
re - mos só - lo al Se - ñor.
##
œ œ ™ œ œœ œœ
I:
& ww w œ œœ œœ œœ

{
œ™ œ œ
œw œ œ œ ww ww
? # # ww w w
II: pleno, menos 16'
w
? ## ˙™ œ n˙ ™ œ
˙™ œ ˙™ œ

(#01886)
11

#### ˙
E
° ## ˙
73 f

S & ∑ Ó #œ œ ˙ œ œ
## #### ˙
f To - da o - bra bue - na a-
C & ∑ Ó #œ œ ˙ ˙ œ œ

## #### ˙
To - da o - bra bue - na a-
∑ Ó
f
˙ œ œ
T & #œ œ ˙

˙
To - da o - bra bue - na a-

? ## #œ œ #### ˙ ˙ œ œ
f
∑ Ó
B ¢
To - da o - bra bue - na a-

####
E I: = 8', 4', 2' f, II/I
##
& ˙˙˙ ˙˙
# œœ œ ™ œ œœ œœ œœ # œœ œ w ˙

{
œ œ w
#œ ™ #œ
# www # www w
? ## w w # # # # ww www

? ## ˙ ™ œ ####
˙™ œ œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ-

° ####
77

S & œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ ˙ œ œ
˙
#### œ œ
le - ja el te - mor, pues te - ne - mos en Cri - sto un

œ œ œ Œ œ œ œ œ ˙ œ œ
C & ˙
le - ja el te - mor, pues te - ne - mos en Cri - sto un
#### œ œ œ œ œ œ
T & œ œ œ Œ œ œ ˙ ˙

œ œ
le - ja el te - mor, pues te - ne - mos en Cri - sto un
œ œ œ œ œ
? #### œ œ Œ œ œ ˙ ˙
B ¢
le - ja el te - mor, pues te - ne - mos en Cri - sto un

#### ˙˙ œœ œœ œ œ ˙
& ẇ œ œ ˙
ẇw ẇw

{ w
? # # # # ww
? ####
˙˙
˙
œœ œœ Ów
w
œ œ ww
w

œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
(#01886) etc.
12

° #### ˙ œ œ
81

S & œ œ œ œ œ Œ œ œ ˙ ˙
####
gran De - fen - sor. En las du - ras prue - bas nos
˙ œ œ
C & œ œ œ œ œ Œ œ œ ˙ ˙
####
gran De - fen - sor. En las du - ras prue - bas nos
˙ œ œ
T & œ œ œ œ œ Œ œ œ ˙ ˙

˙ œ œ
gran De - fen - sor. En las du - ras prue - bas nos

? #### œ œ œ œ œ Œ œ œ ˙ ˙
B ¢
gran De - fen - sor. En las du - ras prue - bas nos
#### ˙ œ œ ẇw ˙w ™ œ ˙˙ ™™™
˙ œœ
& ẇw œ œ w œ

{ ? # # # # ẇw
? ####
œ œ ẇw

œ œ œ œ
œ œ
˙w ™
w
œ ˙˙ ™™
˙™

œ œ œ
œœœœ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ

° #### œ œ œ ˙
85

S & #œ œ Œ œ œ œ œ ˙ ˙

#### œ œ œ #œ ˙
da el va - lor de lu - char por la ver -

C & œ Œ œ œ œ œ ˙ œ œ
#### œ œ œ #œ ˙
da el va - lor de lu - char por la ver -

T & œ Œ œ œ œ œ ˙ ˙

œ œ œ #œ ˙
da el va - lor de lu - char por la ver -
œ œ œ
?# # œ œ ˙ œ œ
B ¢ ## Œ
da el va - lor de lu - char por la ver -

# # # # œœ œœ œœ # œœ œ̇ œ ˙ ˙˙ ˙˙˙ ˙˙ ™
w ˙ ˙˙ ˙˙ œ
& ˙ ˙

{ #
? ## #
? ####
œœw œœ œœ # œœ

œ œ œ œ
˙˙
˙
˙˙

œ œ œ œ
˙ ˙˙
˙

œ œ œ
œ
œœœ œœœ ˙˙ ™
˙

œ œ ˙
˙˙ œ

(#01886)
13
F

° # # # # ww ˙˙
ff
˙˙
89

S & Ó ˙ œ Œ Œ œ™ œ
dad. Fir - mes y va
#### œ œ
f
C & w ˙ Ó Ó œ Œ œ œ
dad. Fir - mes, fir -
# # # # ww ˙˙ Ó
ff
˙˙ ˙ œ Œ Œ œ™ œ
T &
‹ dad. Fir - mes y va

? #### w ˙
f
œ œ œ œ œ
Ó Ó Œ
B ¢
dad. Fir - mes, fir -
# # # # œ œ œ3 œ œ
F
œ œ # œœ œœ www
˙˙ ™™ œœ
& œ œ œ œ œœ œ œ œ

{ w ˙˙ # ˙˙˙ ww ww
ff
? # # # # ww ˙ w
? #### w œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

° #### œ ™ œ ™ œ ˙ ˙ ˙ œ Œ Œ œ™ œ
93

S & #œ ˙ Ó

####
lien-tes en la lid, to - do e - ne

C & œ Œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ Œ œ œ™ œ
mes, y va - lien - tes en la lid, to - do e - ne
#### œ ™ œ ™ œ ˙ ˙ Ó
˙ ˙ œ Œ Œ œ™ œ
T & #œ
‹ lien-tes en la lid, to - do e - ne

? #### œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ™ œ
Œ Œ
B ¢
mes, y va - lien - tes en la lid, to - do e - ne
#### œ œ ww ˙˙ ™™ œœ ™™ # œœ
& ww ˙ ™ œ œ œ œœ œœ w w

{ ? # # # # ẇ ™
? #### œ œ œ œ
œ ˙˙ ™™

œ œ œ œ
œœ ww
w

œ œ œ œ
˙˙ ™™
w
œ Œ
œœ ™™ # œœ

Œ
(#01886)
œ
14

° #### œ ™ œ œ ™ œ ˙˙ œœ œ
97

S & ˙ œ Œ œ œ w

#### œ
mi - go con-fun did. Lu - cha - re - mos a ven -

C & œ œ œ œ Œ œ œ w ˙ œ œ
#### œ ™ œ œ ™ œ
mi - go con - fun did. Lu - cha - re - mos a ven -
˙ œ Œ œ œ w ˙˙ œœ œ
T &

œ œ œ œ
mi - go con-fun did.
œ
Lu - cha - re
œ œ
- mos a ven -
? #### Œ w ˙ œ œ
B ¢
mi - go con - fun did. Lu - cha - re - mos a ven -
# # # # ˙˙ ™™ œœ ˙˙˙ ˙˙ œœ œ ˙˙ œ œœ
& w w œ œ œœ œœ œ

{ ? ####
˙™
? # # # # ˙w ™

œ œ œ œ
œœ ww
w

œ œ œ œ
ww
w
ww
w

œ œ œ œ
œ œ œ œ

° #### ˙ œ̇ œ œ œ
Œ œœ œœ œœ œœ œœ
101

S &
œ œ ˙
cer el e - rror; se - gui - re - mos só - lo al Se -
####
C & œ œ œ œ ˙ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ œ
cer el e - rror; se - gui - re - mos só - lo al Se -

#### ˙ œ œ œ̇ œ œ œ ˙ Œ œœ œœ œœ œœ œœ
T &
‹ cer el e - rror; se - gui - re - mos só - lo al Se -

? #### œ œ œ œ ˙ œ œ ˙ Œ
œ œ œ œ œ
B ¢
cer el e - rror; se - gui - re - mos só - lo al Se -
#### œ̇ œ œ œ
œœ œœ œœ œœœ
˙˙
& œ̇ œ œœ œœ ˙˙ œœ œ ˙˙ ˙
œ

{ ˙˙
? # # # # ˙˙

? ####
œœ œœ
œ œ
˙˙˙ œœ œœ ˙˙ ™™ œœœ œw œ œ œ
w

œ œ œ œ w ˙™ œ œ œ œ œ
(#01886)
15

° # # # # ww
105 G

S & ∑ ∑ ∑
ñor.
####
C & w ∑ ∑ ∑
ñor.
# # # # ww mf
˙ œ œ
T & Ó œ œ ˙ ˙
‹ ñor. Y del cie - lo, Cris - to po -

? # # # # ww ∑ ∑ ∑
B ¢
ñor.

#### œ œ œ œ
G
˙
& w ˙˙ ˙ w w

{ ? #### ˙ ™
w
? # # # # ww
n ww
w
II: mf
www ww
w

œ n˙ ™ œ ˙™ œ ˙™ œ

° #### œ œ ˙
109
œ œ
mp
œ #œ œ Œ œ
T ¢& œ
‹ der nos da - rá en de - fen - sa de

####
& w w w

{ w
? #### w˙ œ œ ˙˙
˙
˙˙˙ ˙˙
˙
˙˙
˙

? #### ˙ œ
˙™ œ œ œ ˙ œ

(#01886)
16

° ####
112


rall.

T ¢& ˙ œ œ w w
‹ la ver - dad.

#### œ
I: 8' principal

& ˙ œœ œœ œ ™ œ œ
œœ œ ™ œ œ
œ œœ œœ œœ ™™ œœ œœ ™™ œœ œœ œ ™ œ œœ œœ

{
œ™ œ
? # # # # ˙˙˙ ˙˙˙ ww ˙˙ ˙˙ ˙˙ ™™ œ
rall.

w ˙ ˙ ˙™ œ
? #### ˙ ˙
˙™ œ ˙™ œ ˙™ œ

° ####
116 mp rit.
S & ˙ ˙ w w w
La ver - dad.
#### mp rit.
C & ˙ ˙ w w w
La ver - dad.
#### ˙ mp
n˙ w w
rit.
w
T &
‹ La ver - dad.

? #### ˙ ˙ w w w
mp rit.

B ¢
La ver - dad.
####
& ˙˙ ˙˙ w w w

{
w w rit. w
mp

? # # # # ˙˙ ˙ ˙˙ ˙˙ ww
˙ n ˙˙˙ ˙ Ó ˙ Ó w
? #### Œ Œ Ó Ó
œ œ ˙ ˙ w
FOTO DE CUBIERTA: Spires of Mormon Temple © by Glassfish Utilizado cortesía de iStock. #000010801545

TRABAJEMOS HOY EN LA OBRA JACKMAN MUSIC


Tel (801) 225-0859
Fax (801) 225-0851
TM www.jackmanmusic.com

#01886 Pioneer Music Press, Inc. (#01886)

Оценить