You are on page 1of 12

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn


KHOA GIÁO DỤC

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM ĐẠI HỌIC


Môn: ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
(Tiếng Anh:EVALUATION IN HIGHER EDUCATION)
Chương trình đào tạo: Nghiệp vụ sư phạm đại học

(Cập nhật tháng 3 năm 2018)

Người biên soạn: TS. Nguyễn Thành Nhân

TP. HCM - 2018

1
1. Thông tin về giảng viên:
- Họ và tên: Nguyễn Thành Nhân
- Chức danh, học vị: Giảng viên/Tiến sĩ
- Thời gian làm việc: Chiều thứ hai và sáng thứ năm trong giờ hành chính
- Địa điểm làm vịêc: tại VP. Khoa Giáo dục, P. B005
- Điện thoại: 0903628835 Email: nhanussh@gmail.com
2. Thông tin về môn học
- Tên môn học: ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
- Đối tượng học tập: những người chuẩn bị trở thành giảng viên cao đẳng - đại học
- Mã môn học: -
- Số tín chỉ: 02
- Loại môn học: bắt buộc
- Môn học tiên quyết: Lý luận và phương pháp giảng dạy đại học
- Số giờ tín chỉ: 45 (15 tiết lý thuyết và 30 tiết thực hành)
+ Lí thuyết: 15 tiết
+ Thực hành: 30 tiết
+ Tự học bắt buộc: 60 tiết
- Phòng học:-
3. Mục tiêu môn học và chuẩn đầu ra
3.1. Mục tiêu
3.1.1. Mục tiêu chung: Trang bị cho người học những lí luận về phương pháp đánh giá kết
quả học tập của sinh viên và những hiểu biết cơ bản về hệ thống đảm bảo chất lượng nhằm
nâng cao hiệu quả hoạt động trong cơ sở giáo dục đại học.
3.1.2. Mục tiêu cụ thể
Sau khi hoàn thành môn học này người học có thể có được các khả năng sau:
Về kiến thức:
-Hiểu và phân biệt được các khái niệm cơ bản có liên quan đến đánh giá chất lượng giáo
dục đại học và đánh giá kết quả học tập ở đại học;
-Nhận ra nét đặc trưng trong các cấp độ quản lý chất lượng giáo dục đại học và mối quan
hệ giữa chúng ;
-Giải thích được ý nghĩa, vai trò và các yêu cầu của đánh giá kết quả học tập ở đại học;
-Nắm bắt được một cách cụ thể các bước chính trong quy trình quản lý chất lượng giáo dục
đại học và quy trình đánh giá kết quả học tập qua môn học cụ thể; mối liên hệ giữa các
bước trong quy trình cũng như giữa các yếu tố trong mỗi bước của các quy trình đó.
Về kỹ năng:
-Thiết kế quy trình, thủ tục đảm bảo chất lượng cấp chương trình đại học và thu thập các
minh chứng cần thiết cho việc xây dựng báo cáo tự đánh giá chất lượng;
-Phân tích và phân nhóm được các công cụ, hình thức và kỹ thuật đánh giá kết quả học tập
ở đại học;
-Lựa chọn, phối hợp các công cụ, hình thức đánh giá kết quả học tập và vận dụng được các
phương pháp, kỹ thuật đánh giá kết quả học tập của sinh viên qua môn dạy phụ trách;
-Đánh giá được sự phù hợp của các thông tin minh chứng trong quá trình đảm bảo chất
lượng giáo dục đại học cũng như đánh giá được sự phù hợp, độ tin cậy và tính giá trị của
các công cụ kiểm tra- đo lường trong đánh giá kết quả học tập của sinh viên…

2
-Quy hoạch một bài kiểm tra hay triển khai một chương trình đánh giá kết quả học tập của
sinh viện qua môn học.
Về thái độ, phẩm chất:
-Tin tưởng vào ý nghĩa khoa học cũng như giá trị thực tế của kiến thức môn học trong việc
áp dụng vào quá trình đào tạo và đánh giá chất lượng trong giáo dục đại học;
-Nhìn nhận một cách nghiêm túc và có trách nhiệm đối với hoạt động giảng dạy và đánh
giá kết quả học tập của người học cũng như tầm quan trọng của việc đánh giá- đảm bảo
chất lượng giáo dục đại học.
3.2. Chuẩn đầu ra:
Người học cần đạt được (mức tối thiểu) các kết quả cụ thể sau:
3.2.1. Hiểu biết:
- Phân biệt và nhận diện được những ưu điểm và hạn chế chủ yếu trong các quan điểm
tiếp cận về chất lượng trong giáo dục đại học;
- Đánh giá được mức độ ảnh hưởng của các yếu tố cơ bản góp phần làm nên chất lượng
giáo dục trong giáo dục đại học;
- Mô tả những nội dung, yêu cầu và thủ tục quan trọng trong các bước thực hiện quy trình
đảm bảo chất lượng GDĐH;
- Xác định được những đặc điểm cơ bản và mối quan hệ giữa mục tiêu- nội dung- phương
pháp- kỹ thuật và hình thức tổ chức đánh giá kết quả học tập của sinh viên;
- Hình dung được tổng thể và chi tiết quy trình xây dựng và tổ chức thực hiện hoạt động
đánh giá KQHT của sinh viên qua môn học.
3.2.2. Kỹ năng:
- Phân tích được ưu điểm và hạn chế cốt tử trong hoạt động đảm bảo CLGD đại học của
Việt Nam hiện nay;
- Thiết kế được một đề cương môn học trong đó lồng ghép ĐGKQHT của SV (một cách
thích hợp theo định hướng phát triển năng lực người học) trong hoạt động giảng dạy môn
học, qua đó góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo trong GDĐH;
3.2.3. Thái độ:
- Nhìn nhận đúng tầm quan trọng và tính phức tạp của hoạt động đánh giá, đảm bảo chất
lượng trong giáo dục đại học;
- Có ý thức và tinh thần trách nhiệm trong công tác giảng dạy và đánh giá KQHT của SV
một cách khách quan và công tâm.
4. Mô tả tóm tắt nội dung môn học
Môn học đề cập đến những vấn đề chung về đánh giá và quản lý chất lượng trong
giáo dục đại học; giới thiệu các cấp độ của quản lý chất lượng và quy trình quản lý chất
lượng trong giáo dục đại học. Đồng thời, người học cũng được tìm hiểu những quan điểm
lý luận và các hoạt động thực tiễn về đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở đại học; các
công cụ, hình thức tổ chức đánh giá kết quả học tập cũng như các bước chính trong quy
trình xây dựng chương trình đánh giá kết quả học tập qua môn học cũng được giới thiệu và
người học được thực hành những nội dung này.
5. Yêu cầu đối với người học
- Dự lớp đầy đủ;
-Tham gia tích cực, nghiêm túc các hoạt động thảo luận, thực hành học tập trên lớp theo
yêu cầu và tích cực tự nghiên cứu nội dung môn học theo hướng dẫn;
-Thực hiện các bài tập kiểm tra đầy đủ và đúng thời gian quy định.
6.Nội dung chi tiết môn học
HỌC PHẦN 1:

3
Quản lý chất lượng giáo dục đại học (CLGDĐH)
(2 buổi trên lớp và 6 buổi tự nghiên cứu cá nhân và làm việc nhóm nhỏ)
1. Bối cảnh xem xét CLGD hiện nay
 Xu hướng phát triển của xã hội hiện đại;
 Những thay đổi và thách thức trong nền GD hiện đại;
 Bối cảnh GD và kỷ nguyên chất lượng.
2. Các khái niệm, quan niệm về CL và đánh giá CLGDĐH
 Chất lượng, Chất lượng giáo dục, Đánh giá CLGDĐH
 Tiêu chí đánh giá CLGDĐH và các yếu tố ảnh hưởng đến CLGD
 Chuẩn mực chất lượng và chỉ số chất lượng GD.
3. Các mô hình quản lý và đảm bảo chất lượng trong cơ sở GDĐH
 Các mô hình QLCLGD: kiểm soát CL, đảm bảo CL, quản lý CL tổng thể, kiểm
định CL, kiểm toán chất lượng.
 Các lĩnh vực quản lý chất lượng: đào tạo, NCKH, dịch vụ cộng đồng, đội ngũ cán
bộ, sinh viên, dịch vụ hổ trợ đào tạo, nguồn lực và tài sản…
 Đảm bảo chất lượng: quan niệm và quá trình đảm bảo CLGD
4. Kiểm định chất lượng GDĐH
 Kiểm định chất lượng cấp chương trình và cấp cơ sở đào tạo: bản chất và quy trình
 Giới thiệu bộ tiêu chuẩn kiểm định CLGDĐH của Việt Nam.

HỌC PHẦN 2:
Đánh giá kết quả học tập môn học của sinh viên
(3 buổi trên lớp + 1 buổi hoàn thành BT cá nhân;
8 buổi chuẩn bị thực hiện các bài tập thực hành cặp đôi )
1. Những vấn đề chung
1.1. Các khái niệm cơ bản:
 Kết quả học tập;
 Kiểm tra;
 Đo lường;
 Đánh giá;
 Đánh giá kết quả học tập (ĐGKQHT)
1.2.Vai trò và nguyên tắc ĐGKQHT
1.2.1. Vai trò của ĐGKQHT: xác nhận, điều chỉnh, tạo động lực…
1.2.2. Nguyên tắc ĐGKQHT: toàn diện, độ tin cậy, tính giá trị, công bằng, linh
hoạt, thúc đẩy tự đánh giá…
2. Phương thức và quy trình ĐGKQHT
2.1. Phương thức ĐGKQHT
2.2. Quy trình ĐGKQHT
2.3. Liên hệ áp dụng trong thực tiễn dạy học đại học
3. Đổi mới kiểm tra- đánh giá KQHT theo định hướng phát triển năng lực sinh
viên trong GDĐH
4. Bài tập áp dụng: “Xây dựng chương trình kiểm tra- đánh giá KQHT của SV qua môn
học cụ thể”.
7.Tài liệu học tập
7.1. Tài liệu bắt buộc

4
1. Phạm Thành Nghị (2000), Quản lý chất lượng giáo dục đại học, Nhà xuất bản ĐHQG
HN.
2. Nguyễn Thành Nhân (2016), Đánh giá kết quả học tập môn học theo định hướng
phát triển năng lực sinh viên, Nhà xuất bản ĐHQG TP.HCM.
3. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2007), “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy
theo hệ thống tín chỉ”, Số: 43/2007/QĐ-BGD&ĐT, Hà Nội ngày 15/08/2007.
4. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2016), Thông tư Số: 04/2016/TT-BGDÐT ngày 14 tháng 3
năm 2016 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các
trình độ của giáo dục đại học, Hà Nội.
5. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017), Thông tư Số: 12/2017/TT-BGDÐT ngày 19 tháng 5
năm 2017 Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, Hà Nội.
6. CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC (2016), Công văn Số:
1075/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28 tháng 6 năm 2016 V/v hướng dẫn tự đánh giá
chương trình đào tạo, Hà Nội.
7. http://www.moet.gov.vn/?page=6.12&type=documents&view=17325
8. Trần Thị Tuyết Oanh (2007), Đánh giá và đo lường kết quả học tập, Nhà xuất bản
Đại học quốc gia Hà Nội.
7.2. Tài liệu tham khảo thêm
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2007), “Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho giảng viên
đại học, cao đẳng”, Số: 61/2007/QĐ-BGD&ĐT, Hà Nội ngày 16/10/2007.
2. Nguyễn Đức Chính (2002), Kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học, Nhà xuất
bản Đại học quốc gia Hà Nội.
3. Trần Khánh Đức (2004), Quản lý và kiểm định chất lượng đào tạo nhân lực, Nhà
xuất bản Giáo dục.
4. Trần Thị Bích Liễu (2007), Đánh giá chất lượng giáo dục: Nội dung-phương pháp-
kỹ thuật, NXB. Đại học Sư phạm.
5. Dương Thiệu Tống (1995, 1998), Trắc nghiệm và đo lường thành quả học tập, Đại
học tổng hợp TP.HCM.
6. http://www.montgomerycollege.edu/Departments/outcomes/documents/sloa_handbook
.pdf
7. http://www.learningoutcomeassessment.org/documents/fullreportrevised-L.pdf
8. Phương pháp và phương tiên dạy học
-Phương pháp giảng dạy chủ yếu: hướng dẫn nghiên cứu tài liệu; hướng dẫn thực hành
và diễn giải theo chủ đề.
- Học liệu: các nguồn tài liệu được sử dụng trên lớp và máy chiếu các slides.
9. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập
9.1. Khung kiểm tra-đánh giá KQHT môn học
Học phần 1: (40% điểm số)
Chủ đề: “Đối sánh chất lượng lượng các ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học ở nước
ta hiện nay theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ GD-ĐT (2016)”
Hình thức thực hiện: thảo luận nhóm trên lớp buổi học thứ 2 (20% điểm), sau đó nhóm
tổng hợp thành bài báo cáo nhóm (20% điểm).
Yêu cầu sản phẩm:
(1) Biên bản thảo luận nhóm nộp trên lớp buổi học thứ 2, và

5
(2) Báo cáo nhóm: bài viết trên giấy A 4, tối thiểu 03 trang, nộp trực tiếp cho lớp trưởng
vào buổi học cuối.
Học phần 2: (60% điểm số)
(1) 3 bài tập thực hành cặp đôi trên lớp (30% điểm)
(2) Bài tập cá nhân: “Xây dựng chương trình kiểm tra- đánh giá kết quả học tập của sinh
viên qua 1 môn học cụ thể” (30% điểm)
Hình thức thực hiện: vận dụng thực hành trên lớp qua các buồi học, sau đó cá nhân hoàn
thành bài tập riêng của mình.
Yêu cầu sản phẩm:
Bài thực hành cặp đôi HP2: làm và nộp qua mail sau buổi học cuối
Bài làm cá nhân HP2: bài viết trên giấy A 4 (theo mẫu đề cương môn học), nộp trực tiếp
cho lớp trưởng sau khi kết thúc môn học 01 tuần.
9.2. Thông tin cụ thể
Học phần 1
1.1. Chủ đề thảo luận NHÓM trên lớp (20% điểm)

A. Nội dung chính: “Đối sánh chất lượng đào tạo đại học theo bộ tiêu chuẩn đánh giá
chất lượng (2016)”. Cụ thể:

Mỗi nhóm căn cứ trên Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT của Bộ GD-
ĐT (2016), chọn 1 TIÊU CHUẨN bất kỳ trong bộ tiêu chuẩn để nhận định và bình
luận gắn với một ngành đào tạo cụ thể.

B. Hình thức thực hiện:


- Trao đổi trong nhóm nhỏ (<=10 HV/1 nhóm) trong 15 phút đầu;
- Sau đó, đại diện nhóm trình bày (khoảng 7-10 phút) theo chỉ định của GV;
- Các nhóm còn lại bổ sung thông tin, đặt câu hỏi… sau mỗi nhóm trình bày.
C. Sản phẩm:
- Các nhóm nộp lại DS nhóm tham gia thảo luận trên lớp (hiện diện) và kết quả
thảo luận nhóm theo mẫu sau:
1.Tên tiêu đề:….
2. Danh sách các thành viên (có mặt thực tế ):
……
3. Nội dung thảo luận:
……
1.2. Bài tập NHÓM kết thúc HP 1 (20% điểm)
Các nhóm đúc kết và hoàn chỉnh bài thuyết trình sau buổi thảo luận trên lớp.
-Thời điểm thực hiện: sau khi kết thúc học phần 1
-Thời gian thực hiện: từ khi nhận được thông báo
-Thời gian nộp bài: buổi học cuối
-Hình thức kiểm tra- đánh giá: Làm bài theo nhóm nhỏ (tối đa một nhóm 10 người) ngoài
giờ lên lớp
-Công cụ kiểm tra - đo lường: chủ đề mở- tự chọn theo định hướng.
-Sản phẩm cần đạt và phương thức nộp sản phẩm: bài viết trên GIẤY theo nhóm in trên
giấy A4 (tối thiểu 3 trang) NỘP CHO LỚP TRƯỞNG.
6
-Trọng số điểm: 20%
-Thang đo điểm số: thang điểm 10
B. Yêu cầu về cấu trúc bài viết:
Đảm bảo đầy đủ các thông tin về:
1- Giới thiệu chung về nội dung 1 tiêu chuẩn chất lượng (do nhóm chọn từ bộ tiêu
chuẩn của Bộ GD-ĐT), diễn giải thao cách hiểu của nhóm (khoảng tối thiểu 2
trang);
2- Đối sách chất lượng của 1 ngành đào tạo cụ thể theo các tiêu chí đánh giáđược mô
tả trong tiêu chuẩn (khoảng tối thiểu 1 trang);
3- Đưa ra ý kiến nhận và bình luận về mức độ đạt chuẩn chất lượng ngành đào tạo
theo yêu cầu của tiêu chuẩn chất lượng trên (khoảng tối thiểu 2 trang).
C. Tiêu chí đánh giá kết quả của bài viết:
Tiêu chí 1: Nội dung bài viết thể hiện được các thông tin phù hợp với yêu cầu của nội dung
bài tập (thang điểm tối đa 3/10);
Tiêu chí 2: Nội dung thông tin trong bài viết đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và có căn cứ
thực tế (thang điểm tối đa 4/10);
Tiêu chí 3: Dung lượng thông tin cân đối; hình thức văn phong súc tích, logic; bố cục bài
viết chặc chẽ (thang điểm tối đa 3/10).
C. Hình thức trình bày: như 1 báo cáo thực tế.
Chú ý : Danh sách nhóm cần ghi rõ nhóm trưởng và các thành viên, số thứ theo danh sách;
mức độ đóng góp của cá nhân đối với bài viết của nhóm theo 3 mức: A (đóng góp mức
Cao); B (mức TB); C (mức Thấp).

Mẫu DS nhóm:
STT HỌ TÊN STT (Theo DS) Mức đóng góp GHI CHÚ
(A/B/C)
1. Nguyễn Văn A 35 B Nhóm trưởng
2. 54 C

10.

BÀI CÁ NHÂN THAY THỀ HP 1:


Anh/Chị hãy trình bày vai trò, nhiệm vụ của giảng viên trong việc góp phần đảm bảo, nâng
cao chất lượng đào tạo trong GDĐH hiện nay?
(Bài tiểu luận ca 1nha6n, từ 1,5 đến 3 trang A 4)- in nộp cho lớp trưởng buổi học cuối.

7
Học phần 2

2.1. Bài tập cặp đội HP2 - 30% [thực hành 3 BT cặp đôi trên lớp(giảng viên sẽ cung
cấp trên lớp), nộp kết quả qua e-mail vào sau buổi học cuối 1 ngày]

Bài tập 1: Xác định mục tiêu, chuẩn đầu ra và mô tả nội dung môn học

1. Thông tin về môn học


- Tên môn học:
- Đối tượng học tập:
- Mã môn học: (không bắt buộc)
- Số tín chỉ:
- Loại môn học:
- Môn học tiên quyết:
- Số giờ tín chỉ:
+ Lí thuyết:
+ Thực hành:
+ Khác:
2. Mục tiêu, chuẩn đầu ra và mô tả nội dung môn học
Các thành Mục tiêu Chuẩn đầu ra
phần (KQHT SV có thể đạt) (KQHT SV phải đạt)
Kiến thức

Kỹ năng

Thái độ

Năng lực
Mô tả nội dung môn học:
1. Nội dung cốt lõi/cơ bản
2. Nội dung mở rộng
3. Nội dung nâng cao

8
Bài tập 2: Xây dựng bảng ma trận kiểm tra- đánh giá KQHT môn học

Bài tập 3: Thiết kế khung thông tin về kiểm tra- ĐGKQHT môn học

STT Thời điểm Hình thức Công cụ Trọng Thang Tiêu chí
kiểm tra KTĐG KTĐG số điểm đánh giá
1
2
3
vv

2.2. Bài tập cá nhân HP 2 (30%):


A. Chủ đề: Xây dựng chương trình đánh giá KQHT của SV qua 1 môn học cụ thể
(chú trọng làm rõ mục kiểm tra- đánh giá kết quả học tập trong đề cương môn học).
-Thời điểm thực hiện: sau khi kết thúc môn học
-Thời gian thực hiện: 07 ngày
-Thời gian hoàn tất: sau khi kết thúc môn học một tuần
-Hình thức kiểm tra- đánh giá: Làm bài tập cá nhân ngoài giờ lên lớp
-Công cụ kiểm tra- đo lường: Bài tập thực hành
B. Sản phẩm cần đạt: đề cương môn học (trong đó cần thể hiện chi tiết các mục 2, 3, 4
và 9 theo mẫu đề cương môn học) in ra GIẤY nộp cho lớp trưởng.
-Trọng số điểm: 30%
-Thang đo điểm số: thang điểm 10
-Yêu cầu về cấu trúc của sản phẩm: theo mẫu đề cương môn học học viên đã nhận được.
-Tiêu chí đánh giá kết quả của bài tập thực hành:
Tiêu chí 1: Có thông tin phù hợp trong các mục theo mẫu đề cương môn học (thang điểm
tối đa 2/10);

9
Tiêu chí 2: Các công cụ kiểm tra- đo lường và mức độ yêu cầu về nội dung đánh giá được
quy hoạch và thể hiện rõ (thang điểm tối đa 2/10);
Tiêu chí 3: Các thông tin cần thiết theo quy định của chương trình kiểm tra- đánh giá kết
quả học tập được thể hiện đủ (thang điểm tối đa 3/10);
Tiêu chí 4: Tính khả thi và mức độ đáp ứng mục tiêu môn học thông qua việc thực hiện
chương trình kiểm tra- đánh giá kết quả học tập (thang điểm tối đa 3/10).

Lưu ý quan trọng: Điều kiện tiên quyết: điểm HP 1 và bài cá nhân HP 2 phải đạt từ
trung bình trở lên.

10. Kế hoạch cụ thể:

10
Buổi Nội dung chính Hoạt động Hoạt động Kết quả
của GV của học viên cần đạt
1 - Các quan niệm về chất lượng 1. Trình bày-giới 1. Dự lớp; - Nắm bắt được bối cảnh và xu
trong GDĐH; thiệu; 2. Nghiên cứu tài liệu; hướng quản lý chất lượng
-Tìm hiểu bộ tiêu chuẩn đánh giá 2. Nêu vấn đề thực tế 3. Làm việc nhóm nhỏ theo trong giáo dục trên thế giới
CLGDĐH của VN hiện nay. lĩnh vực đào tạo. cũng như trong nước hiện nay;
- Hoạt động đảm bảo chất lượng 4. Tự nghiên cứu chủ đề: - Nhìn nhận đúng về tầm quan
GDĐH (lý thuyết và liên hệ thực “Lịch sử của phong trào trọng của QLCL trong GD đại
tế Việt Nam) đảm bảo chất lượng trong học, từ đó thấy được vai trò và
- Đặc điểm, quy trình và mối liên giáo dục đại học trên thế nhiệm vụ của GV CĐ-ĐH;
hệ giữa hoạt động tự đánh giá và giới”. - Đánh giá được cơ bản thực
kiểm định CLGD ĐH (cấp cơ sở trạng về chất lượng đào tạo
GD và cấp CT) trong GDĐH Việt Nam.

2 - Chủ đề thảo luận: 1. Hướng dẫn tìm hiểu các 1. Tham gia ý kiến theo chủ -
Các cấp độ quản lý chất lượng
“Thực trạng và giải pháp nâng vấn đề lý thuyết về Đảm đề thảo luận trên lớp. và mối liên hệ giữa chúng;
cao chất lượng các ngành đào bảo, Kiểm định CL trong 2. Tự nghiên cứu: “Các mô - Quy trình đảm bảo chất lượng
tạo cao đẳng/đại học ở nước ta GDĐH; hình đảm bảo chất lượng GDĐH;
hiện nay” 2. Điều phồi thảo luận. trong giáo dục đại học phổ- Nhìn nhận một cách đầy đủ và
biến hiện nay” khách quan về thực trạng
CTĐT và phương thức đào tạo
trong học chế tín chỉ ở nước ta
hiện nay.
3 và 4 Các khái niệm về ĐGKQHT của 1. Hướng dẫn nghiên cứu 1. Dự lớp; - Thiết đế được phần mục tiêu, chuẩn
SV và mối liên giữa chúng trong lý thuyết; 2. Thực hành cá nhân: xây dựng đầu ra và mô tả tóm tắt nội dung môn
dạy học đại học; 2. Hướng dẫn thực hành mục tiêu, chuẩn đầu ra và mô tả học trong Syllabus..
Cấu trúc quá trình dạy học đại thiết kế đề cương môn học. tóm tắt nội dung môn học trong
11
Buổi Nội dung chính Hoạt động Hoạt động Kết quả
của GV của học viên cần đạt
học và cấu trúc (theo logic nội Syllabus.
dung) của quá trình ĐGKQHT 3. Tự nghiên cứu: “Nguyên tắc,
của SV. phương thức và quy trình kiềm tra-
-Thực hành thiết kế mục tiêu đánh giá KQHT của SV trong dạy
môn học-chuẩn đầu ra, xác định học đại học”
nội dung (cốt lõi/cơ bản- mở
rộng- nâng cao) của môn học.
5 -Nguyên tắc và phương pháp 1.Hướng dẫn lý thuyết 1. Dự lớp; Hoàn thành theo yêu cầu mục kiểm
ĐGKQHT của SV qua môn học 2. Tổ chức hướng dẫn và 2. Thực hành tra- đánh giá kết quả học tập của SV
-Giới thiệu Quy trình ĐGKQHT điều phối thực hành. 3. Tự nghiên cứu: “Đổi mới theo mẫu trong Syllabus.
của SV; kiểm tra- đánh giá KQHT
- Thực hành: Xây dựng bảng quy theo tiếp cận năng lực
định 2 chiều và xác định các người học trong GDĐH”
công cụ, kỹ thuật ĐGKQHT của
SV qua môn học

11. Ngày phê duyệt:


12. Cấp phê duyệt:
Duyệt Chủ nhiệm bộ môn TP. Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 3 năm 2018
(Khoa/Trường) (Ký tên) Giảng viên phụ trách môn học
(Ký tên)
TS. Nguyễn Thành Nhân

12