You are on page 1of 17

Stručni komentar

OBAVEZA I MOGUĆNOST OPREDELJENJA


PRIMENE MRS/MSFI, MSFI ZA MSP ILI
PRAVILNIKA ZA MIKRO I DRUGA PRAVNA
LICA
• Izbor računovodstvene politike i prelazak na
primenu novog Kontnog okvira u 2014. godini •
U okviru prelaznih i završnih odredbi Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br.
62/2013 - dalje: Zakon), članom 49. stav 1. propisano je da će se podzakonska akta za
sprovođenje ovog zakona doneti najkasnije u roku od šest meseci od dana stupanja na
snagu ovog zakona (stupio na snagu 24.7.2013. godine), a počeće da se primenjuju od
finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2014. godine.

Shodno navedenom, objavljena su sledeća podzakonska akta za privredna društva, zadruge


i preduzetnike:

• Rešenje o utvrđivanju prevoda konceptualnog okvira za finansijsko izveštavanje i


osnovnih tekstova Međunarodnih računovodstvenih standarda, odnosno
Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014 -
dalje: MRS/MSFI);

• Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja


za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP) ("Sl. glasnik RS", br. 117/2013 - dalje: MSFI
za MSP);

• Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva,


zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 118/2013 - dalje: Pravilnik o kontnom okviru
za privredna društva);

• Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u


pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br.
118/2013 - dalje: Pravilnik za mikro i druga pravna lica);

• Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva,


zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 118/2013);

• Pravilnik o sadržini pozicija u obrascu Statistički izveštaj za privredna društva,


zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 118/2013);

• Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja


sa stvarnim stanjem ("Sl. glasnik RS", br. 118/2013).

Za druga pravna lica koja se opredele da ne primenjuju standarde, doneta su sledeća


podzakonska akta:
• Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za druga pravna lica
("Sl. glasnik RS", br. 24/2014 - dalje: Pravilnik o Kontnom okviru za druga pravna lica);

• Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za druga pravna lica ("Sl.
glasnik RS", br. 24/2014);

• Pravilnik o sadržini pozicija u obrascu Statistički izveštaj za druga pravna lica ("Sl.
glasnik RS", br. 24/2014).

Komisija za hartije od vrednosti je donela sledeća podzakonska akta za finansijske institucije


iz njene nadležnosti:

• Pravilnik o Kontnom okviru i finansijskim izveštajima za berze ("Sl. glasnik RS", br.
15/2014);

• Pravilnik o Kontnom okviru i finansijskim izveštajima za brokersko-dilerska društva


("Sl. glasnik RS", br. 15/2014);

• Pravilnik o Kontnom okviru i finansijskim izveštajima za društva za upravljanje


investicionim fondovima ("Sl. glasnik RS", br. 15/2014);

• Pravilnik o Kontnom okviru i finansijskim izveštajima za investicione fondove ("Sl.


glasnik RS", br. 15/2014).

Imajući u vidu da se finansijski izveštaji koji se sastavljaju na dan 31. decembar 2014.
godine, sastavljaju u skladu sa novim podzakonskim aktima donetim na osnovu
Zakona, potrebno je izvršiti odgovarajuća usklađivanja:

Privredna društva, zadruge i preduzetnici najpre treba da se:

1) opredele da li će primenjivati MRS/MSFI, MSFI za MSP ili Pravilnika za


mikro i druga pravna lica, u zavisnosti od kriterijuma propisanih odredbama
Zakona;

2) nakon toga je potrebno usvojiti odgovarajuću računovodstvenu politiku


vrednovanja imovine i obaveza; i

3) na kraju izvršiti preknjižavanje sa starih na nove račune kontnog okvira


propisane Pravilnikom o Kontnom okviru za privredna društva.

Druga pravna lica, pre preknjižavanja sa starih na nove račune treba da:

1) se opredele da li će primenjivati standarde ili Pravilnik za mikro i druga


pravna lica. Naime, ukoliko se opredele da će primenjivati MSFI za MSP, druga
pravna lica za knjiženje poslovnih promena primenjuju račune propisane
Pravilnikom o Kontnom okviru za privredna društva, dok ukoliko se opredele da
primenjuju Pravilnik za mikro i druga pravna lica, prilikom evidentiranja poslovnih
promena primenjuju Pravilnik o Kontnom okviru za druga pravna lica;

2) zatim je potrebno izabrati odgovarajuću računovodstvenu politiku


vrednovanja imovine i obaveza; i
3) na kraju izvršiti preknjižavanja sa starih računa na nove račune propisane
Pravilnikom o Kontnom okviru za privredna društva ili Pravilnikom o Kontnom
okviru za druga pravna lica u zavisnosti od toga da li se drugo pravno lice
opredelilo za primenu MSFI za MSP ili Pravilnika za mikro i druga pravna lica.

Kriterijumi za primenu MRS/MSFI, MSFI za MSP ili Pravilnika za


mikro i druga pravna lica
Kriterijumi za primenu MRS/MSFI, MSFI za MSP ili Pravilnika za mikro i druga pravna lica
propisani su odredbama čl. 20-22. Zakona.

Primena MRS/MSFI
Prema članu 20. Zakona, za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija
u finansijskim izveštajima, velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu
sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva,
odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se
uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju MRS/MSFI.

Dakle, navedena pravna lica nemaju mogućnost izbora, već obavezno primenjuju
MRS/MSFI.

Primena MSFI za MSP


U skladu sa članom 21. Zakona, za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i
obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, mala i srednja pravna lica
primenjuju MSFI za MSP. Izuzetno, srednja pravna lica mogu da odluče da primenjuju
MRS/MSFI.

U slučaju da se srednja pravna lica opredele da primenjuju MRS/MSFI dužna su da ih


primenjuju u kontinuitetu, osim, ako postanu malo pravno lice u skladu sa Zakonom.

Mikro i druga pravna lica


Shodno članu 22. Zakona, za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje
pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima, mikro i druga pravna lica nezavisno od
veličine, primenjuju Pravilnik za mikro i druga pravna lica. Izuzetno mikro i druga
pravna lica nezavisno od veličine, mogu da odluče da primenjuju MSFI za MSP.

U slučaju da se mikro i druga pravna lica nezavisno od veličine, opredele za primenu MSFI
za MSP dužna su da primenjuju MSFI za MSP u kontinuitetu.

U skladu sa članom 2. stav 2. Pravilnika o Kontnom okviru za druga pravna lica, druga
pravna lica koja odluče da primenjuju MSFI za MSP u skladu sa članom 22. stav 2.
Zakona, primenjuju Pravilnik o Kontnom okviru za privredna društva.

Tabelarni pregled obavezujuće i dobrovoljne primene MRS/MSFI, MSFI


za MSP i Pravilnika za mikro i druga pravna lica

Kriterijumi za primenu MRS/MSFI MSFI za Pravilnik za


MSP mikro i druga
pravna lica
- velika pravna lica, - pravna lica koja imaju
obavezu sastavljanja konsolidovanih
obavezna
finansijskih izveštaja (matična pravna lica), - x x
primena
javna društva, - društva koja se pripremaju da
postanu javna, nezavisno od veličine
srednja pravna lica ukoliko obavezna
x
odluče primena
mala pravna lica obavezna
x x
primena
Mikro (gde spadaju i preduzetnici) i druga ukoliko obavezna
x
pravna lica odluče primena

Izbor i usvajanje odgovarajuće računovodstvene politike za


vrednovanje imovine i obaveza
Članom 7. Zakona je propisano da pravna lica, odnosno preduzetnici opštim aktom, u
skladu sa ovim zakonom, uređuju organizaciju računovodstva na način koji omogućava
sveobuhvatno evidentiranje, kao i sprečavanje i otkrivanje pogrešno evidentiranih poslovnih
promena, uređuju interne računovodstvene kontrolne postupke, utvrđuju računovodstvene
politike, određuju lica koja su odgovorna za zakonitost i ispravnost nastanka poslovne
promene i sastavljanje i kontrolu računovodstvenih isprava o poslovnoj promeni, uređuju
kretanje računovodstvenih isprava i utvrđuju rokove za njihovo dostavljanje na dalju obradu i
knjiženje u poslovnim knjigama.

Prema paragrafu 15. Međunarodnog računovodstvenog standarda 8 Računovodstvene


politike, promene računovodstvenih procena i greške ("Sl. glasnik RS", br. 35/2014 -
dalje: MRS 8), entitet menja računovodstvenu politiku samo ako:

(a) je ta promena propisana nekim MRS/MSFI; ili

(b) ta promena dovodi do toga da finansijski izveštaji pružaju pouzdane i relevantnije


informacije o efektima transakcija, drugih događaja ili okolnosti na finansijsku poziciju,
finansijske performanse ili tokove gotovine entiteta.

Promena računovodstvene politike kod entiteta koji primenjuju MSFI za MSP je regulisana
na sličan način kao u MRS 8. Promena računovodstvene politike zahteva retroaktivnu
primenu u najvećem broju slučajeva. Prema MSFI za MSP, kada se promena
računovodstvene politike primeni retroaktivno, entitet treba da primeni novu računovodstvenu
politiku na uporedne informacije za prethodne periode na najraniji datum za koji je to
izvodljivo, kao da je nova računovodstvena politika oduvek primenjivana. Kada je
neizvodljivo utvrditi efekte promene računovodstvene politike iz određenog perioda na
uporedne informacije za jedan ili više prezentovanih prethodnih perioda, entitet treba da
primenjuje novu računovodstvenu politiku na knjigovodstvene vrednosti imovine i obaveza od
početka najranijeg perioda za koji je retroaktivna primena izvodljiva, što može biti tekući
period, kao i da izvrši odgovarajuće korigovanje početnog stanja svake komponente kapitala
za taj period na koju se promena odražava.

Pravilnikom za mikro i druga pravna lica (član 7.) propisano je da poslovni subjekt može
menjati računovodstvene politike samo ako je promena zahtevana izmenama
računovodstvenih propisa ili ako promena obezbeđuje pouzdanije i važnije informacije o
finansijskom položaju i rezultatima poslovanja subjekta.

Dakle, pravna lica, zadruge, preduzetnici i druga pravna lice, usled izmene
računovodstvenih propisa su uobavezi da izvrše odabir odgovarajuće
računovodstvene politike ili zadrže postojeću ukoliko je primenjiva i usvoje opšti akt
(u praksi je to najčešće Pravilnik o računovodstvenim politikama) kojim će biti
propisan način priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja imovine i
obaveza u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima.

Privredni subjekti koji su po starim propisima primenjivali MRS/MSFI i sada po novim


propisima nastave da ih primenjuju, izmena računovodstvene politike će se vršiti samo u
delu koji se odnosi na revidirane i novodonete MRS/MSFI o čemu je pisano u Stručnom
komentaru - Poresko-računovodstveni instruktor: KOMENTAR NOVOG REŠENJA O
UTVRĐIVANJU PREVODA KONCEPTUALNOG OKVIRA ZA FINANSIJSKO
IZVEŠTAVANJE I OSNOVNIH TEKSTOVA MEĐUNARODNIH RAČUNOVODSTVENIH
STANDARDA, ODNOSNO MEĐUNARODNIH STANDARDA FINANSIJSKOG
IZVEŠTAVANJA - "Sl. glasnik RS", br. 35/2014 • Primena od finansijskih izveštaja koji se
sastavljaju na dan 31. decembra 2014. godine •.

Privredni subjekti koji prvi put primenjuju MSFI za MSP primenjuju odredbe Odeljka 35
Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja (IFRS) za male i srednje entitete
("Sl. glasnik RS", br. 117/2013).

Preknjižavanje sa starih na nove račune


Kao što je napred navedeno, preknjižavanje sa starih na nove račune se vrši u skladu sa:

• Pravilnikom o Kontnom okviru za privredna društva za:

- privredno društvo,
- zadrugu,
- preduzetnika i
- drugo pravno lice koje se opredelilo da primenjuje MSFI za MSP;

• Pravilnikom o Kontnom okviru za druga pravna lica, za sva druga pravna lica koja su
odlučila da primenjuju ovaj pravilnik.

Preknjižavanje sa starih na nove račune u skladu sa Pravilnikom o


Kontnom okviru za privredna društva
Prelaznim odredbama člana 79. Pravilnika o Kontnom okviru za privredna društva, propisano
je da privredna društva, zadruge i preduzetnici vrše preknjižavanje sa računa Kontnog okvira
propisanih Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna
društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 114/2006, 119/2008,
9/2009, 4/2010, 3/2011, 101/2012 i 118/2013 - dr. Pravilnik - dalje: stari Pravilnik) na račune
Kontnog okvira koji su propisani ovim pravilnikom na osnovu Uporednog pregleda za
preknjižavanje sa računa prethodnog Kontnog okvira na račune novog Kontnog okvira
(dalje: Uporedni pregled), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Imajući u vidu činjenicu da se nova podzakonska akta primenjuju na finansijske
izveštaje koji se sastavljaju na dan 31. decembar 2014. godine, preknjižavanje stanja i
prometa sa starih na nove račune moguće je izvršiti na sledeći način:

1) za privredne subjekte koji ne planiraju da tokom 2014. godine sastavljaju vanredne


finansijske izveštaje, preporuka je da preknjižavanje sa starih na nove račune izvrše što
ranije, odnosno odmah nakon zaključivanja poslovnih knjiga za 2013. Godinu. Naime, s
obzirom na to da je Pravilnik o Kontnom okviru za privredna društva stupio na snagu
1.1.2014. godine, knjiženje i vođenje poslovnih knjiga u skladu sa ovim pravilnikom vrši se od
tog dana. Privredni subjekti imaju mogućnost da preknjižavanje sa starih na nove račune
izvrše na dva načina, i to:

• da odmah prilikom otvaranja poslovnih knjiga za 2014. godinu izvrše preknjižavanje sa


starih računa na nove, ili

• da nakon otvaranja poslovnih knjiga i početnih stanja pod 1.1.2014. godine izvrše
preknjižavanje sa starih računa na nove račune i dalje nastave knjiženja na novim računima.

Međutim, Pravilnikom o Kontnom okviru za privredna društva nije propisan krajnji rok za
preknjižavanje sa starih na nove račune, shodno čemu privredna društva, zadruge i
preduzetnici mogu i u toku 2014. godine da izvrše preknjižavanja, s tim što u tom slučaju
moraju posebno da preknjiže početno stanje, a posebno dugovni i potražni promet sa svakog
starog računa koji se gasi na novi. Na ovaj način obezbeđuju se podaci na novim računima
kao da je preknjižavanje izvršeno odmah nakon otvaranja početnog stanja u 2014. godini i
nastavljeno dalje knjiženje na novim računima.

Podsećamo da se prema članu 12. Zakona, otvaranje poslovnih knjiga vrši na početku
poslovne godine na osnovu zaključnog bilansa stanja prethodne godine. Članom 23. Zakona
je propisano da se poslovne knjige zaključuju najkasnije do roka za dostavljanje finansijskih
izveštaja.

2) privredni subjekti kojima je poslovna godina različita od kalendarske (ukoliko


redovne finansijske izveštaje sastavljaju na dan pre 31. decembra 2014. godine) ne vrše
preknjižavanje sa starih na nove račune sve dok ne sastave godišnji finansijski izveštaj u
2014. godini. Nakon što sastave ovaj izveštaj, mogu da prilikom preknjižavanja sa starih na
nove račune postupe na isti način kao što je objašnjeno pod tačkom 1).

Naime, prelaznim i završnim odredbama člana 80. Pravilnika o Kontnom okviru za privredna
društva je propisano da, pravna lica koja imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske, a
koja se završava pre 31. decembra 2014. godine, za tu poslovnu godinu primenjuju stari
Pravilnik.

3) privredni subjekti koji će u 2014. godini sastavljati vanredni finansijski izveštaj


(usled statusne promene ili otvaranja postupka stečaja ili likvidacije) u obavezi su da koriste
obrasce finansijskih izveštaja koje su koristili i prilikom sastavljanja godišnjih finansijskih
izveštaja za 2013. godinu propisane Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih
izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sl. glasnik
RS", br. 114/2006, 5/2007 - ispr., 119/2008, 2/2010, 101/2012, 118/2012 i 3/2014), shodno
čemu je preporuka da preknjižavanje sa starih na nove račune izvrše nakon sastavljanja
vanrednih finansijskih izveštaja, na način objašnjen pod tačkom 1).

UPOREDNI PREGLED ZA PREKNJIŽAVANJE SA RAČUNA PRETHODNOG KONTNOG


OKVIRA NA RAČUNE NOVOG KONTNOG OKVIRA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA,
ZADRUGE, PREDUZETNIKE I DRUGA PRAVNA LICA KOJA ODLUČE DA PRIMENJUJU
MSFI za MSP

- sadrži samo nove i delimično izmenjene račune -

Red. Novi računi Sa prethodnih računa


broj
1. 012 - Softver i ostala prava 014 - Ostala nematerijalna ulaganja
2. 019 - Ispravka vrednosti nematerijalne Ispravka vrednosti sa analitičkih računa
imovine grupe 01 - Nematerijalna ulaganja
3. 029 - Ispravka vrednosti nekretnina, Ispravka vrednosti sa analitičkih računa u
postrojenja i opreme okviru računa grupe 02, osim računa na
kojima se iskazuju biološka sredstava
4. 030 - Šume Deo računa 021 - Šume i višegodišnji zasadi
5. 031 - Višegodišnji zasadi Deo računa 021 - Šume i višegodišnji zasadi
6. 032 - Osnovno stado 025 - Osnovno stado
7. 037 - Biološka sredstva u pripremi Deo računa 027 - Nekretnine, postrojenja,
oprema i biološka sredstva u pripremi
8. 038 - Avansi za biološka sredstva Deo računa 028 - Avansi za nekretnine,
postrojenja, opremu i biološka sredstva
9. 039 - Ispravka vrednosti bioloških Ispravka vrednosti sa analitičkih računa 021
sredstava i 025 koja se odnosi na biološka sredstava
10. 050 - Potraživanja od matičnih i zavisnih Deo računa na kojima su iskazana
pravnih lica potraživanja od matičnih i zavisnih lica čiji je
rok dospelosti duži od godinu dana
11. 051 - Potraživanja od ostalih povezanih Deo računa na kojima su iskazana
lica potraživanja od ostalih povezanih lica čiji je
rok dospelosti duži od godinu dana
12. 052 - Potraživanja po osnovu prodaje na Deo računa 038 - Ostali dugoročni
robni kredit finansijski plasmani
13. 053 - Potraživanja za prodaju po Deo računa 038 - Ostali dugoročni
ugovorima o finansijskom lizingu finansijski plasmani
14. 054 - Potraživanja po osnovu jemstva Deo računa na kojem su iskazana
dugoročna potraživanja po osnovu jemstva
15. 055 - Sporna i sumnjiva potraživanja Deo računa na kojem su iskazana utužena i
sumnjiva potraživanja
16. 056 - Ostala dugoročna potraživanja Deo računa na kojem su iskazana ostala
dugoročna potraživanja
17. 059 - Ispravka vrednosti dugoročnih Deo računa 039 i drugih računa na kojima je
potraživanja iskazana ispravka vrednosti dugoročnih
potraživanja
18. 104 - Materijal, rezervni delovi, alat i Deo računa 101, 102 i 103
inventar u obradi, doradi i manipulaciji
19. 119 - Odstupanje od cena proizvodnje i Deo računa 110 i 111
usluga
20. 129 - Odstupanje od cena gotovih Deo računa 120
proizvoda
21. 150 - Plaćeni avansi za materijal, Deo računa 150
rezervne delove i inventar u zemlji
22. 151 - Plaćeni avansi za materijal, Deo računa 150
rezervne delove i inventar u inostranstvu
23. 152 - Plaćeni avansi za robu u zemlji Deo računa 150
24. 153 - Plaćeni avansi za robu u Deo računa 150
inostranstvu
25. 154 - Plaćeni avansi za usluge u zemlji Deo računa 150
26. 155 - Plaćeni avansi za usluge u Deo računa 150
inostranstvu
27. 200 - Kupci u zemlji - matična i zavisna Deo računa 200 - Potraživanja - matična i
pravna lica zavisna pravna lica
28. 201 - Kupci u inostranstvu - matična i Deo računa 200 - Potraživanja - matična i
zavisna pravna lica zavisna
29. 202 - Kupci u zemlji - ostala povezana Deo računa 201 - Potraživanja - ostala
pravna lica povezana pravna lica
30. 203 - Kupci u inostranstvu - ostala Deo računa 201 - Potraživanja - ostala
povezana pravna lica povezana pravna lica
31. 204 - Kupci u zemlji 202 - Kupci u zemlji
32. 205 - Kupci u inostranstvu 203 - Kupci u inostranstvu
33. 225 - Potraživanja za naknade zarada Deo računa 228 - Ostala potraživanja
koje se refundiraju
34. 226 - Potraživanja po osnovu naknada Deo računa 228 - Ostala potraživanja
šteta
35. 270 - Porez na dodatu vrednost u Deo računa 287- Razgraničeni porez na
primljenim fakturama po opštoj stopi dodatu vrednost za deo PDV koji je
(osim plaćenih avansa) obračunat po opštoj stopi
36. 271 - Porez na dodatu vrednost u Deo računa 287- Razgraničeni porez na
primljenim fakturama po posebnoj stopi dodatu vrednost za deo PDV koji je
(osim plaćenih avansa) obračunat po posebnoj stopi
37. 35 - Gubitak 290 - Gubitak iznad visine kapitala
38. 306 - Emisiona premija 320 - Emisiona premija
39. 330 - Revalorizacione rezerve po Deo računa 330 - Revalorizacione rezerve
osnovu revalorizacije nematerijalne
imovine, nekretnina, postrojenja i
opreme
40. 331 - Aktuarski dobici ili gubici po
osnovu planova definisanih primanja
41. 332 - Dobici ili gubici po osnovu ulaganja
u vlasničke instrumente kapitala
42. 333 - Dobici ili gubici po osnovu udela u
ostalom sveobuhvatnom dobitku ili
gubitku pridruženih društava
43. 334 - Dobici ili gubici po osnovu 331 - Rezerve po osnovu preračuna
preračuna finansijskih izveštaja finansijskih izveštaja prikazanih u drugoj
inostranog poslovanja funkcionalnoj valuti, odnosno valuti
prikazivanja
44. 335 - Dobici ili gubici od instrumenata
zaštite neto ulaganja u inostrano
poslovanje
45. 336 - Dobici ili gubici po osnovu Deo računa 330 - Revalorizacione rezerve
instrumenata zaštite rizika (hedžinga)
novčanog toka
46. 337 - Dobici ili gubici po osnovu hartija Iznosi sa računa 332 i 333
od vrednosti raspoloživih za prodaju
47. 340 - Neraspoređeni dobitak Račun 592 - Rashodi po osnovu ispravki
grešaka iz ranijih godina koji nisu
materijalno značajni
48. 340 - Neraspoređeni dobitak Račun 692 - Prihodi po osnovu ispravki
grešaka iz ranijih godina koji nisu
materijalno značajni
49. 405 - Rezervisanja za sudske sporove Račun 409 - Ostala dugoročna rezervisanja
50. 416 - Obaveze po osnovu finansijskog Deo računa 419
lizinga
51. 431 - Dobavljači - matična i zavisna Deo računa 431 - Dobavljači - matična i
pravna lica u zemlji zavisna pravna lica
52. 432 - Dobavljači - matična i zavisna Deo računa 431 - Dobavljači - matična i
pravna lica u inostranstvu zavisna pravna lica
53. 433 - Dobavljači - ostala povezana Deo računa 432 - Dobavljači - ostala
pravna lica u zemlji povezana pravna lica
54. 434 - Dobavljači - ostala povezana Deo računa 432 - Dobavljači - ostala
pravna lica u inostranstvu povezana pravna lica
55. 435 - Dobavljači u zemlji 433 - Dobavljači u zemlji
56. 436 - Dobavljači u inostranstvu 434 - Dobavljači u inostranstvu
57. 470 - Obaveze za porez na dodatu Deo računa 497 - Razgraničene obaveze za
vrednost po izdatim fakturama po opštoj porez na dodatu vrednost za deo PDV koji
stopi (osim primljenih avansa) je obračunat po opštoj stopi
58. 471 - Obaveze za porez na dodatu Deo računa 497 - Razgraničene obaveze za
vrednost po izdatim fakturama po porez na dodatu vrednost za deo PDV koji
posebnoj stopi (osim primljenih avansa) je obračunat po posebnoj stopi
59. 514 - Troškovi rezervnih delova Deo sa računa grupe 51
60. 515 - Troškovi jednokratnog otpisa alata Deo sa računa grupe 51
i inventara
61. 572 - Gubici po osnovu prodaje učešća Račun 572 - Gubici po osnovu prodaje
u kapitalu, potraživanja i hartija od učešća u kapitalu i hartija od vrednosti i deo
vrednosti 579 - Ostali nepomenuti rashodi
62. 576 - Rashodi po osnovu direktnih otpisa Račun 576 - Rashodi po osnovu direktnih
potraživanja otpisa potraživanja i deo 579 - Ostali
nepomenuti rashodi
63. 600 - Prihodi od prodaje robe matičnim i Deo računa 600 - Prihodi od prodaje robe
zavisnim pravnim licima na domaćem matičnim i zavisnim pravnim licima
tržištu
64. 601 - Prihodi od prodaje robe matičnim i Deo računa 600 - Prihodi od prodaje robe
zavisnim pravnim licima na inostranom matičnim i zavisnim pravnim licima
tržištu
65. 602 - Prihodi od prodaje robe ostalim Deo računa 601 - Prihodi od prodaje robe
povezanim pravnim licima na domaćem ostalim povezanim pravnim licima
tržištu
66. 603 - Prihodi od prodaje robe ostalim Deo računa 601 - Prihodi od prodaje robe
povezanim pravnim licima na inostranom ostalim povezanim pravnim licima
tržištu
67. 604 - Prihodi od prodaje robe na 602 - Prihodi od prodaje robe na domaćem
domaćem tržištu tržištu
68. 605 - Prihodi od prodaje robe na 603 - Prihodi od prodaje robe na inostranom
inostranom tržištu tržištu
69. 610 - Prihodi od prodaje proizvoda i Deo računa 610 - Prihodi od prodaje
usluga matičnim i zavisnim pravnim proizvoda i usluga matičnim i zavisnim
licima na domaćem tržištu pravnim licima
70. 611 - Prihodi od prodaje proizvoda i Deo računa 610 - Prihodi od prodaje
usluga matičnim i zavisnim pravnim proizvoda i usluga matičnim i zavisnim
licima na inostranom tržištu pravnim licima
71. 612 - Prihodi od prodaje proizvoda i Deo računa 611 - Prihodi od prodaje
usluga ostalim povezanim pravnim proizvoda i usluga ostalim povezanim
licima na domaćem tržištu pravnim licima
72. 613 - Prihodi od prodaje proizvoda i Deo računa 611 - Prihodi od prodaje
usluga ostalim povezanim pravnim proizvoda i usluga ostalim povezanim
licima na inostranom tržištu pravnim licima
73. 614 - Prihodi od prodaje proizvoda i 612 - Prihodi od prodaje proizvoda i usluga
usluga na domaćem tržištu na domaćem tržištu
74. 615 - Prihodi od prodaje proizvoda i 613 - Prihodi od prodaje proizvoda i usluga
usluga na inostranom tržištu na inostranom tržištu
75. 672 - Dobici od prodaje učešća, Račun 672 - Dobici od prodaje učešća i
potraživanja i dugoročnih hartija od dugoročnih hartija od vrednosti i deo 679 -
vrednosti Ostali nepomenuti prihodi
76. 880 - Tuđa sredstva uzeta u operativni Deo sa računa grupe 88 - Vanbilansna
lizing (zakup) aktiva
77. 881 - Preuzeti proizvodi i roba za Deo sa računa grupe 88 - Vanbilansna
zajedničko poslovanje aktiva
78. 882 - Roba uzeta u komision i Deo sa računa grupe 88 - Vanbilansna
konsignaciju aktiva
79. Deo sa računa grupe 88 - Vanbilansna
883 - Materijal i roba primljeni na obradu
i doradu aktiva
80. 884 - Data jemstva, garancije i druga Deo sa računa grupe 88 - Vanbilansna
prava aktiva
81. 885 - Hartije od vrednosti koje su van Deo sa računa grupe 88 - Vanbilansna
prometa aktiva
82. 889 - Imovina kod drugih subjekata Deo sa računa grupe 88 - Vanbilansna
aktiva
83. 890 - Obaveze za sredstva uzeta u Deo sa računa grupe 89 - Vanbilansna
operativni lizing (zakup) pasiva
84. 891 - Obaveze za preuzete proizvode i Deo sa računa grupe 89 - Vanbilansna
robu za zajedničko poslovanje pasiva
85. 892 - Obaveze za robu uzetu u komision Deo sa računa grupe 89 - Vanbilansna
i konsignaciju pasiva
86. 893 - Obaveze za materijal i robu Deo sa računa grupe 89 - Vanbilansna
primljenu na obradu i doradu pasiva
87. 894 - Obaveze za data jemstva, Deo sa računa grupe 89 - Vanbilansna
garancije i druga prava pasiva
88. 895 - Obaveze za hartije od vrednosti Deo sa računa grupe 89 - Vanbilansna
koje su van prometa pasiva
89. 899 - Obaveze za imovinu kod drugih Deo sa računa grupe 89 - Vanbilansna
subjekata pasiva

NAPOMENA: U uporedni pregled uneti su samo novi i inovirani računi na koje se, kod
preknjižavanja prenosi stanje i promet sa prethodnih računa koji se gase sa prelaskom na
primenu novog Kontnog okvira propisanog Pravilnikom o Kontnom okviru za privredna
društva.

Preknjižavanje sa starih na nove račune u skladu sa Pravilnikom o


Kontnom okviru za druga pravna lica
Kao što je napred navedeno, mikro i druga pravna lica mogu izabrati da li će voditi poslovne
knjige i sastavljati finansijske izveštaje u skladu sa Pravilnikom za mikro i druga pravna lica ili
u skladu sa MSFI za MSP. Podsećamo da u mikro pravna lica spadaju i preduzetnici
nezavisno od kriterijuma za razvrstavanje.

Ukoliko se mikro pravno lice i drugo pravno lice opredeli da primenjuje MSFI za MSP,
preknjižavanje sa starih na nove račune vrši u skladu sa Pravilnikom o Kontnom okviru za
privredna društva na način objašnjen u prethodnom podnaslovu.

Međutim, ukoliko se drugo pravno lice odluči da primenjuje Pravilnik za mikro i druga
pravna lica, a ranije je primenjivalo Pravilnik o načinu priznavanja i procenjivanja
imovine, obaveza, prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika ("Sl. glasnik
RS", br. 106/2006 i 111/2006 - ispr. - dalje: Pravilnik za mala pravna lica I preduzetnike),
preknjižavanje se vrši na osnovu Uporednog pregled za preknjižavanje sa računa
prethodnog kontnog okvira na račune novog kontnog okvira (dalje: Uporedni pregled za
druga pravna lica) koji se objavljen u Pravilnik o Kontnom okviru za druga pravna lica i čini
njegov sastavni deo.

Jedna od najznačajnijih razlika propisanih u Pravilniku za mikro i druga pravna lica u odnosu
na stari Pravilnik za mala pravna lica i preduzetnike se odnosi na naknadno vrednovanje
nekretnina. Naime, vrednovanje dugoročne materijalne imovine (obuhvata zemljište,
građevinske objekte, postrojenja i opremu, transportna sredstva, nameštaj, alat i inventar sa
korisnim vekom upotrebe dužim od godinu dana, avanse plaćene za dugoročnu materijalnu
imovinu i ostalu dugoročnu materijalnu imovinu) se prilikom početnog i naknadnog
vrednovanja vrši po nabavnoj vrednosti. Dakle, u odnosu na stari Pravilnik za mala pravna
lica i preduzetnike, isključena je mogućnost naknadnog vrednovanja nekretnina i
zemljišta po fer vrednosti. Ukoliko je drugo pravno lice vrednovalo zemljište ili građevinske
objekte po fer vrednosti, prilikom prelaska na primenu Pravilnika za mikro i druga pravna lica,
fer vrednost iskazana u poslovnim knjigama za konkretnu nekretninu predstavljaće njenu
nabavnu vrednost u svrhu daljeg računovodstvenog evidentiranja, pri čemu će se formirane
revalorizacione rezerve po tom osnovu ukinuti u korist neraspoređene dobiti. Navedeno važi i
za mikro pravna lica.

Ukoliko je drugo pravno lice primenjivalo MRS/MSFI, a sada odluči da primenjuje


Pravilnik za mikro i druga pravna lica, u tom slučaju prilikom preknjižavanja sa starih na
nove račune treba da izvrši ukidanje ili reklasifikaciju onih stavki sredstava, obaveza i
kapitala koja su iskazna u poslovnim knjigama, a koja se na osnovu ovog pravilnika,
odnosno računovodstvene politike ne priznaju (npr. odložena poreska sredstva i obaveze,
revalorizacione rezerve, rezervisanja za otpremnine i druga primanja zaposlenih i sl.).
Navedeno je primenjivo i za mikro pravna lica pod istim uslovima.
UPOREDNI PREGLED ZA PREKNJIŽAVANJE SA RAČUNA PRETHODNOG KONTNOG
OKVIRA NA RAČUNE NOVOG KONTNOG OKVIRA ZA DRUGA PRAVNA LICA (koja ne
primenjuju MSFI za MSP)

- sadrži samo nove i delimično izmenjene račune -

Red.
Novi računi Sa prethodnih računa
broj
1. - 00 - Neuplaćeni upisani kapital
2. 012 - Softver i ostala prava 014 - Ostala nematerijalna ulaganja
3. 013 - Gudvil 012 - Gudvil
4. 019 - Ispravka vrednosti nematerijalne Ispravka vrednosti sa analitičkih računa
imovine grupe 01 - Nematerijalna ulaganja
5. 029 - Ispravka vrednosti nekretnina, Ispravka vrednosti sa analitičkih računa u
postrojenja i opreme okviru računa grupe 02, osim računa na
kojima se iskazuju biološka sredstava
6. 030 - Šume Deo računa 021 - Šume i višegodišnji zasadi
7. 031 - Višegodišnji zasadi Deo računa 021 - Šume i višegodišnji zasadi
8. 032 - Osnovno stado 025 - Osnovno stado
9. 037 - Biološka sredstva u pripremi Deo računa 027 - Nekretnine, postrojenja,
oprema i biološka sredstva u pripremi
10. 038 - Avansi za biološka sredstva Deo računa 028 - Avansi za nekretnine,
postrojenja, opremu i biološka sredstva
11. 039 - Ispravka vrednosti bioloških Ispravka vrednosti sa analitičkih računa 021
sredstava i 025 koja se odnosi na biološka sredstva
12. - 030 - Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica
13. - 031 - Učešća u kapitalu ostalih povezanih
(pridruženih) pravnih lica
14. - 032 - Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i
druge hartije od vrednosti raspoložive za
prodaju
15. - 033 - Dugoročni krediti matičnim, zavisnim i
ostalim povezanim pravnim licima
16. 040 - Dugoročni plasmani u zemlji 034 - Dugoročni krediti u zemlji
17. 041 - Dugoročni plasmani u inostranstvu 035 - Dugoročni krediti u inostranstvu
18. 042 - Hartije od vrednosti koje se drže do 036 - Hartije od vrednosti koje se drže do
dospeća dospeća
19. - 037 - Otkupljenje sopstvene akcije i
otkupljeni sopstveni udeli
20. 043 - Ostali dugoročni finansijski 038 - Ostali dugoročni finansijski plasmani
plasmani
21. 049 - Ispravka vrednosti dugoročnih 039 - Ispravka vrednosti dugoročnih
finansijskih plasmana finansijskih plasmana
22. 050 - Potraživanja od matičnih, zavisnih i Deo računa na kojima su iskazana
ostalih povezanih lica potraživanja od matičnih i zavisnih lica čiji je
rok dospelosti duži od godinu dana
23. 050 - Potraživanja od matičnih, zavisnih i Deo računa na kojima su iskazana
ostalih povezanih lica potraživanja od ostalih povezanih lica čiji je
rok dospelosti duži od godinu dana
24. 051 - Potraživanja po osnovu prodaje na Deo računa 038 - Ostali dugoročni finansijski
robni kredit plasmani
25. 052 - Potraživanja po osnovu jemstva Deo računa na kojem su iskazana
dugoročna potraživanja po osnovu jemstva
26. 053 - Sporna i sumnjiva potraživanja Deo računa na kojem su iskazana utužena i
sumnjiva potraživanja
27. 054 - Ostala dugoročna potraživanja Deo računa na kojem su iskazana ostala
dugoročna potraživanja
28. 059 - Ispravka vrednosti dugoročnih Deo računa 039 i drugih računa na kojima je
potraživanja iskazana ispravka vrednosti dugoročnih
potraživanja
29. 104 - Materijal, rezervni delovi, alat i Deo računa 101, 102 i 103
inventar u obradi, doradi i manipulaciji
30. 119 - Odstupanje od cena proizvodnje i Deo računa 110 i 111
usluga
31. 129 - Odstupanje od cena gotovih Deo računa 120
proizvoda
32. - 140 - Nematerijalna ulaganja namenjena
prodaji
33. - 141 - Zemljište namenjeno prodaji
34. - 142 - Građevinski objekti namenjeni prodaji
35. - 143 - Investicione nekretnine namenjene
prodaji
36. - 144 - Ostale nekretnine namenjene prodaji
37. - 145 - Postrojenja i oprema namenjena
prodaji
38. - 146 - Biološka sredstva namenjena prodaji
39. - 147 - Sredstva poslovanja koje se obustavlja
40. - 149 - Ispravka vrednosti stalnih sredstava i
sredstava obustavljenog poslovanja
namenjenih prodaji
41. 150 - Plaćeni avansi za materijal, Deo računa 150 - Dati avansi za zalihe i
rezervne delove i inventar u zemlji usluge
42. 151 - Plaćeni avansi za materijal, Deo računa 150 - Dati avansi za zalihe i
rezervne delove i inventar u inostranstvu usluge
43. 152 - Plaćeni avansi za robu u zemlji Deo računa 150 - Dati avansi za zalihe i
usluge
44. 153 - Plaćeni avansi za robu u Deo računa 150 - Dati avansi za zalihe i
inostranstvu usluge
45. 154 - Plaćeni avansi za usluge u zemlji Deo računa 150 - Dati avansi za zalihe i
usluge
46. 155 - Plaćeni avansi za usluge u Deo računa 150 - Dati avansi za zalihe i
inostranstvu usluge
47. 200 - Kupci u zemlji Deo računa 200 - Kupci - matična i zavisna
pravna lica
48. 201 - Kupci u inostranstvu Deo računa 200 - Kupci - matična i zavisna
pravna lica
49. 200 - Kupci u zemlji Deo računa 201 - Kupci - ostala povezana
pravna lica
50. 201 - Kupci u inostranstvu Deo računa 201 - Kupci - ostala povezana
pravna lica
51. 200 - Kupci u zemlji 202 - Kupci u zemlji
52. 201 - Kupci u inostranstvu 203 - Kupci u inostranstvu
53. 225 - Potraživanja za naknade zarada Deo računa 228 - Ostala potraživanja
koje se refundiraju
54. 226 - Potraživanja po osnovu naknada Deo računa 228 - Ostala potraživanja
šteta
55. - 237 - Otkupljene sopstvene akcije
namenjene prodaji i otkupljeni sopstveni
udeli namenjeni prodaji ili poništavanju
56. 270 - Porez na dodatu vrednost u Deo računa 287- Razgraničeni porez na
primljenim fakturama po opštoj stopi dodatu vrednost za deo PDV koji je
(osim plaćenih avansa) obračunat po opštoj stopi
57. 271 - Porez na dodatu vrednost u Deo računa 287- Razgraničeni porez na
primljenim fakturama po posebnoj stopi dodatu vrednost za deo PDV koji je
(osim plaćenih avansa) obračunat po posebnoj stopi
58. 290 - Višak rashoda nad prihodima iznad 290 - Gubitak iznad visine kapitala
visine uloga
59. - 300 - Akcijski kapital
60. - 301 - Udeli društava sa ograničenom
odgovornošću
61. - 302 - Ulozi
62. - 303 - Državni kapital
63. - 304 - Društveni kapital
64. - 305 - Zadružni udeli
65. 300 - Ulozi iz javnih prihoda Deo računa 309 - Ostali osnovni kapital
66. 301 - Ulozi iz drugih namenskih izvora Deo računa 309 - Ostali osnovni kapital
67. 302 - Ulozi od donacija Deo računa 309 - Ostali osnovni kapital
68. 309 - Ostali ulozi Deo računa 309 - Ostali osnovni kapital
69. - 310 - Neuplaćene upisane akcije
70. - 311 - Neuplaćeni upisani udeli
71. - 320 - Emisiona premija
72. - 321 - Zakonske rezerve
73. - 322 - Statutarne i druge rezerve
74. - 330 - Revalorizacione rezerve
75. - 331 - Rezerve po osnovu preračuna
finansijskih izveštaja prikazanih u drugoj
funkcionalnoj valuti, odnosno valuti
prikazivanja
76. - 332 - Nerealizovani dobici po osnovu hartija
od vrednosti raspoloživih za prodaju
77. - 333 - Nerealizovani gubici po osnovu hartija
od vrednosti raspoloživih za prodaju
78. 331 - Rezerve po osnovu preračuna
finansijskih izveštaja prikazanih u drugoj
funkcionalnoj valuti, odnosno valuti
prikazivanja
79. 405 - Rezervisanja za sudske sporove 409 - Ostala dugoročna rezervisanja
80. 415 - Obaveze po osnovu finansijskog Deo računa 419
lizinga
81. 431 - Dobavljači - u zemlji Deo računa 431 - Dobavljači - matična i
zavisna pravna lica
82. 432 - Dobavljači - u inostranstvu Deo računa 431 - Dobavljači - matična i
zavisna pravna lica
83. 431 - Dobavljači - u zemlji Deo računa 432 - Dobavljači - ostala
povezana pravna lica
84. 432 - Dobavljači - u inostranstvu Deo računa 432 - Dobavljači - ostala
povezana pravna lica
85. 431 - Dobavljači u zemlji 433 - Dobavljači u zemlji
86. 432 - Dobavljači u inostranstvu 434 - Dobavljači u inostranstvu
87. - 440 - Obaveze prema uvozniku
88. - 441 - Obaveze po osnovu izvoza za tuđ
račun
89. - 442 - Obaveze po osnovu komisione i
konsignacione prodaje
90. - 449 - Ostale obaveze iz specifičnih poslova
91. 462 - Obaveze prema fizičkim licima za 464 - Obaveze prema članovima upravnog i
naknade po ugovorima nadzornog odbora
92. - 466 - Obaveze za neto prihod preduzetnika
koji akontaciju podiže u toku godine
93. 467 - Obaveze za kratkoročna Deo 469 - Ostale obaveze
rezervisanja
94. 469 - Ostale obaveze Deo 469 - Ostale obaveze
95. 470 - Obaveze za porez na dodatu Deo računa 497 - Razgraničene obaveze za
vrednost po izdatim fakturama po opštoj porez na dodatu vrednost za deo PDV koji je
stopi (osim primljenih avansa) obračunat po opštoj stopi
96. 471 - Obaveze za porez na dodatu Deo računa 497 - Razgraničene obaveze za
vrednost po izdatim fakturama po porez na dodatu vrednost za deo PDV koji je
posebnoj stopi (osim primljenih avansa) obračunat po posebnoj stopi
97. - 500 - Nabavka robe
98. 500 - Nabavna vrednost prodate robe 501 - Nabavna vrednost prodate robe
99. - 502 - Nabavna vrednost prodatih nekretnina
pribavljenih radi prodaje
100. - 510 - Nabavka materijala
101. 510 - Troškovi materijala za izradu 511 - Troškovi materijala za izradu
102. 511 - Troškovi ostalog materijala 512 - Troškovi ostalog materijala (režijskog)
(režijskog)
103. 512 - Troškovi goriva i energije 513 - Troškovi goriva i energije
104. 526 - Troškovi naknada direktoru, 526 - Troškovi naknadna članovima
odnosno članovima organa upravljanja i upravnog i nadzornog odbora
nadzora
105. 541 - Troškovi rezervisanja za sudske 549 - Ostala dugoročna rezervisanja
sporove
106. 566 - Rashodi po osnovu efekata 569 - Ostali finansijski rashodi
ugovorene zaštite od rizika, koji ne
ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru
ostalog sveobuhvatnog dobitka
107. 557 - Troškovi donacija Deo računa sa grupe računa 55 -
Nematerijalni troškovi
108. 572 - Gubici po osnovu prodaje učešća u Račun 572 - Gubici po osnovu prodaje
kapitalu, potraživanja i hartija od vrednosti učešća u kapitalu i hartija od vrednosti i deo
579 - Ostali nepomenuti rashodi
109. - 575 - Rashodi po osnovu efekata ugovorene
zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove
da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi
110. 575 - Rashodi po osnovu direktnih otpisa 576 - Rashodi po osnovu direktnih otpisa
potraživanja potraživanja
111. 576 - Rashodi po osnovu rashodovanja 577 - Rashodi po osnovu rashodovanja
zaliha materijala i robe zaliha materijala i robe
112. 600 - Prihodi od prodaje robe na Deo računa 600 - Prihodi od prodaje robe
domaćem tržištu matičnim i zavisnim pravnim licima
113. 601 - Prihodi od prodaje robe na Deo računa 600 - Prihodi od prodaje robe
inostranom tržištu matičnim i zavisnim pravnim licima
114. 600 - Prihodi od prodaje robe domaćem Deo računa 601 - Prihodi od prodaje robe
tržištu ostalim povezanim pravnim licima
115. 601 - Prihodi od prodaje robe inostranom Deo računa 601 - Prihodi od prodaje robe
tržištu ostalim povezanim pravnim licima
116. 600 - Prihodi od prodaje robe na 602 - Prihodi od prodaje robe na domaćem
domaćem tržištu tržištu
117. 601 - Prihodi od prodaje robe na 603 - Prihodi od prodaje robe na inostranom
inostranom tržištu tržištu
118. 610 - Prihodi od prodaje proizvoda i Deo računa 610 - Prihodi od prodaje
usluga na domaćem tržištu proizvoda i usluga matičnim i zavisnim
pravnim licima
119. 611 - Prihodi od prodaje proizvoda i Deo računa 610 - Prihodi od prodaje
usluga na inostranom tržištu proizvoda i usluga matičnim i zavisnim
pravnim licima
120. 610 - Prihodi od prodaje proizvoda i Deo računa 611 - Prihodi od prodaje
usluga na domaćem tržištu proizvoda i usluga ostalim povezanim
pravnim licima
121. 611 - Prihodi od prodaje proizvoda i Deo računa 611 - Prihodi od prodaje
usluga na inostranom tržištu proizvoda i usluga ostalim povezanim
pravnim licima
122. 610 - Prihodi od prodaje proizvoda i 612 - Prihodi od prodaje proizvoda i usluga
usluga na domaćem tržištu na domaćem tržištu
123. 611 - Prihodi od prodaje proizvoda i 613 - Prihodi od prodaje proizvoda i usluga
usluga na inostranom tržištu na inostranom tržištu
124. 691- Prihodi od efekata promene 691 - Prihodi, efekti promene
računovodstvenih politika računovodstvenih politika i ispravke grešaka
iz ranijih perioda
125. - 722 - Odloženi poreski rashodi i prihodi
perioda
126. - 723 - Lična primanja poslodavca
127. 722 - Prenos viška prihoda nad 724 - Prenos dobitka ili gubitka
rashodima ili viška rashoda nad
prihodima
128. - 901 - Račun za preuzimanje nabavke
materijala i robe
129. 901 - Račun za preuzimanje troškova 902 - Račun za preuzimanje troškova
130. - 903 - Račun za preuzimanje prihoda
131. - 97 - Slobodna grupa
132. - 981 - Nabavna vrednost prodate robe
133. 981 - Troškovi perioda 982 - Troškovi perioda
134. 982 - Otpisi, manjkovi i viškovi zaliha 983 - Otpisi, manjkovi i viškovi zaliha
učinaka učinaka
135. - 985 - Slobodan račun
136. - 986 - Prihodi po osnovu proizvoda i usluga
137. - 987 - Prihodi po osnovu robe
138. - 988 - Slobodan račun
139. - 989 - Drugi prihodi
140. - 990 - Poslovni dobitak i gubitak
141. - 991 - Gubitak i dobitak po osnovu prodaje
materijala
142. - 992 - Manjkovi materijala i robe
143. - 993 - Otpisi materijala i robe
144. - 994 - Viškovi materijala i robe

NAPOMENA: U uporedni pregled uneti su samo novi i inovirani računi na koje se, kod
preknjižavanja prenosi stanje i promet sa prethodnih računa koji se gase sa prelaskom na
primenu novog Kontnog okvira propisanog Pravilnikom o Kontnom okviru za druga pravna
lica.