You are on page 1of 1

Áãñßìéá êé áãñéìÜêéá ìïõ

Ðáñáäïóéáêü ÊñÞôçò

%G
ÌïõóéêÞ: Ã. Ìáñêüðïõëïò

6 j j
& b 8 Œ . Œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œj ‰ œj
m Dm F C Gm Dm F C Dm

1.Α -

3.Γκρε -
4.Τα

j , j
& b .. œ œ œ
7 Gm Dm F C Gm Dm

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
γρί - μια κια - γρι - μά - κια μου α - γρί - μια κια - γρι -
στέ μου που'ν' οι τό - ποι σας πε - στέ μου που'ν', οι
μνά 'ναι 'μάς οι τό - ποι μας γκρε - μνά 'ναι 'μας, οι
σπη - λια - ρά - κια του βου - νού τα σπη - λια - ρά, κια

, ,
&b œ j
10 F C Dm Gm F Gm Dm C

œ œ œ œ œ ˙. œ. œœœ œ œ
œ œ. œ. œœœ
μά - κια μου. Λά - φια να λα - φιά μου με,
τό - ποι σας. Και που να και που'ν τα χει,
τό - ποι μας. Λέ - σκες να λε - σκές τα χει,
του βου - νού. Εί - ναι να ει - ναί τα γο,

, ,
& b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j
15 F C Gm Dm F C Gm Dm C

œ. œ œ œ œ
œ œ. œ. œœœ
με - ρω- μέ - να να με, ρω - μέ - να πέ - στε μου που,
χει - μα- διά σας τα χει, μα - διά σας γκρε- μνά 'ναι 'μας,
χει - μα- διά μας τα χει, μα - διά μας τα σπη - λια - ρά,
γο - νι - κά μας τα γο, νι - κά μας α - γρί - μια κια,

, 
F C F C F Dm

j j j‰ j.
&b œ œ œ œ œ œ
20
j œ œ œ œ œ .
1

œ œ œ œ œ
œ œ. œ.
που 'ν'οι το, πε - στέ μου που'ν' οι τό - ποι σας. Α
'μας οι το, γκρε - μνά 'ναι 'μας οι τό - ποι
ρά - κια του, τα σπη - λια - ρά - κια του βου - - - -
α - - γρι - μά, α - γρί - μια

F
%
Dm Dm F/A Dm

j j j Œ Œ.
& b œ. j‰ j j‰ j œ
24

œ œ œ ˙.
2 3

œ œ œ. œ œ œ
σας. 2.Πε
μας. κια - γρι-μά - κια μου.
νού.
Edited © Copyright 2008 by Matthew Legakis