Вы находитесь на странице: 1из 4

¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-¤É, +ÉìC]õÉä¤É®ú 21, 2016/+ÉÊ·ÉxÉ 29, ¶ÉEäò 1938 1

RNI No. MAHBIL /2009/37831

¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ


+ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú--¤É
´É¹ÉÇ 2, +ÆEòú 137(3)] ¶ÉÖGò´ÉÉ®úú, +ÉìC]õÉä¤É®ú 21, 2016/+ÉÊ·ÉxÉ 29, ¶ÉEäò 1938 [{ÉÞ¹`ä 4, ËEò¨ÉiÉ : ¯û{ɪÉä 9.00

+ºÉÉvÉÉ®úhÉ Gò¨ÉÉÆEòú 273


|ÉÉÊvÉEÞòiÉ |ÉEòɶÉxÉ
¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉÉxÉä ¨É½þÉ®úɹ]Åõ +ÊvÉÊxɪɨÉÉÆx´ÉªÉä iɪÉÉ®ú Eäò±Éä±Éä
(¦ÉÉMÉ BEò, BEò-+ +ÉÊhÉ BEò-±É ªÉÉƨÉvªÉä |ÉʺÉrù Eäò±Éä±Éä ÊxÉªÉ¨É ´É +Énäù¶É ªÉÉÆ´ªÉÊiÉÊ®úCiÉ) ÊxÉªÉ¨É ´É +Énäù¶É.
=tÉäMÉ, >ðVÉÉÇ ´É EòɨÉMÉÉ®ú ʴɦÉÉMÉ
¨ÉÉnùÉ¨É EòɨÉÉ ¨ÉÉMÉÇ, ½ÖþiÉÉi¨ÉÉ ®úÉVÉMÉÖ°ü SÉÉèEò, ÊiɺɮúÉ ¨ÉVɱÉÉ, ¨ÉÖJªÉ <¨ÉÉ®úiÉ,
¨ÉÆjÉɱɪÉ, ¨ÉÖƤÉ<Ç 400 032, ÊnùxÉÉÆEò 21 +ÉìC]õÉä¤É®ú 2016
+ÊvɺÉÚSÉxÉÉ
¨É½þÉ®úɹ]Åõ Ê´ÉtÖiÉ ¶ÉÖ±Eò +ÊvÉÊxɪɨÉ, 2016.
Gò¨ÉÉÆEò <B±Éb÷Ò. 2016/|É.Gò. 252/>ðVÉÉÇ-1.-----¨É½þÉ®úɹ]Åõ Ê´ÉtÖiÉ ¶ÉÖ±Eò +ÊvÉÊxɪɨÉ, 2016 (2016 SÉÉ ¨É½þÉ. 26) SªÉÉ Eò±É¨É 3 SªÉÉ {ÉÉä]õ-
Eò±É¨É (1) +ÉÊhÉ +xÉÖºÉÚSÉÒ Eò, JÉ ´É MÉ +x´ÉªÉä |ÉnùÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ +ÊvÉEòÉ®úÉÆSÉÉ ´ÉÉ{É®ú Eò°üxÉ +ÉÊhÉ ªÉÉuùÉ®äú |ÉnùÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ <iÉ®ú
ºÉ´ÉÇ +ÊvÉEòÉ®úÉÆSÉÉ ´ÉÉ{É®ú Eò°üxÉ +ÉÊhÉ =tÉäMÉ, >ðVÉÉÇ ´É EòɨÉMÉÉ®ú ʴɦÉÉMÉ, +ÊvɺÉÚSÉxÉÉ Gò¨ÉÉÆEò <B±Éb÷Ò. 2015/|É. Gò. 21/>ðVÉÉÇ 1, ÊnùxÉÉÆEò 13 BÊ|ɱÉ,
2015 SÉä +ÊvÉGò¨ÉhÉ Eò°üxÉ, ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ªÉÉuùÉ®äú ºÉ{]åõ¤É®ú, 2016 ªÉÉ Ê¤É±ÉÓMÉ ¨ÉʽþxªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ ºÉÉä¤ÉiÉSªÉÉ iÉCiªÉÉiÉÒ±É ºiÉÆ¦É (2) ¨ÉvªÉä xɨÉÚnù Eäò±É䱪ÉÉ
´ÉÒVÉ ´ÉÉ{É®úɺÉÉ`öÒ =CiÉ iÉCiªÉÉiÉÒ±É ºiÉÆ¦É (3) ¨ÉvªÉä xɨÉÚnù Eäò±Éä±Éä Ê´ÉtÖiÉ ¶ÉÖ±EòÉSÉä nù®ú Ê´ÉÊxÉÌnù¹]õ Eò®úÒiÉ +ɽäþ :-----
iÉCiÉÉ - +
+.Gò. ´ÉÒVÉ näùªÉEòÉSÉä |ɶÉÖ±Eò |É´ÉMÉÇ Ê´ÉtÖiÉ ¶ÉÖ±EòÉSÉä nù®ú
(1) (2) (3)
1 ¦ÉÉMÉ Eò : ÊxÉ´ÉɺÉÒ ´ÉÉ{É®ú +ÉEòÉ®úÉSªÉÉ 16 ]õCEäò
2 ¦ÉÉMÉ JÉ : ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò ´ÉÉ{É®ú +ÉEòÉ®úÉSªÉÉ 21 ]õCEäò
3 ¦ÉÉMÉ MÉ : EÞò¹ÉÒ (EÞò¹ÉÒ {ÉÆ{É ´ÉMɳÚýxÉ) ´ÉÉ{É®ú +ÉEòÉ®úÉSªÉÉ 9.3 ]õCEäò
4 ¦ÉÉMÉ PÉ : iÉÉi{ÉÖ®úiÉÉ ´ÉÉ{É®ú +ÉEòÉ®úÉSªÉÉ 21 ]õCEäò
5 ¦ÉÉMÉ b÷ : VÉÉʽþ®úÉiÉÒ ´É ¡ò±ÉEò (½þÉäÍb÷MVÉ) ´ÉÉ{É®ú +ÉEòÉ®úÉSªÉÉ 21 ]õCEäò
6 ¦ÉÉMÉ SÉ : +ÉètÉäÊMÉEò ´ÉÉ{É®ú +ÉEòÉ®úÉSªÉÉ 9.3 ]õCEäò
7 ¦ÉÉMÉ Uô : ¨Éä]ÅõÉä ®äú±´Éä ´ÉÉ{É®ú +ÉEòÉ®úÉSªÉÉ 20 ]õCEäò

(1)
¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú--¤É--273--1
2 ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-¤É, +ÉìC]õÉä¤É®ú 21, 2016/+ÉÊ·ÉxÉ 29, ¶ÉEäò 1938
iÉCiÉÉ - ¤É
+.Gò. ´ÉÒVÉ näùªÉEòÉSÉä |ɶÉÖ±Eò |É´ÉMÉÇ ={ɪÉÉäVÉxÉÉSÉä |ɪÉÉäVÉxÉ Ê´ÉtÖiÉ ¶ÉÖ±EòÉSÉä nù®ú
(1) (2) (3) (4)
1 (BEò) Eìò{]õÒ´½þ {ÉÉì´É®ú (º´ÉÊxĘ́ÉiÉ ´ÉÒVÉ) (BEò) º´É-´ÉÉ{É®ú 120 {ÉèºÉä |ÉÊiÉ ªÉÖÊxÉ]õ
(nùÉäxÉ) ºÉ½þ´ÉÒVÉ ÊxĘ́ÉiÉÒ{ÉɺÉÚxÉ ´ÉÒVÉ (nùÉäxÉ) <iÉ®ú ´ªÉCiÉÒ Ê´ÉiÉ®úhÉ EÆò{ÉxÉÒ ËEò´ÉÉ ±ÉɪɺÉxÉvÉÉ®úEò ªÉÉÆSªÉÉ |ÉSÉʱÉiÉ
(iÉÒxÉ) {ɪÉÉǪÉÒ ´ÉÒVÉÊxĘ́ÉiÉÒ ËEò´ÉÉ ´ªÉCiÉÓxÉÉ {ÉÖ®ú´É`öÉ. ´ÉÉ{É®ú +ÉEòÉ®úÉ´É®ú iÉCiÉÉ “+” ¨ÉvªÉä xɨÉÚnù Eäò±É䱪ÉÉ
(SÉÉ®ú) xÉ´ÉÒEò®úhÉÒªÉ ºjÉÉäiÉÉ{ÉɺÉÚxÉ ´ÉÒVÉ nù®úÉ|ɨÉÉhÉä.
({ÉÉSÉ) º´ÉiÉÆjÉ ´ÉÒVÉ =i{ÉÉnùEò (+ɪÉ{ÉÒ{ÉÒ)
iÉCiÉÉ - Eò
+.Gò. ´ÉÒVÉ näùªÉEòÉSÉä |ɶÉÖ±Eò |É´ÉMÉÇ ={ɪÉÉäVÉxÉÉSÉä |ɪÉÉäVÉxÉ Ê´ÉtÖiÉ ¶ÉÖ±EòÉSÉä nù®ú
(1) (2) (3) (4)
1 ¨ÉÖCiÉ |É´Éä¶É (BEò) º´É-´ÉÉ{É®ú Ê´ÉiÉ®úhÉ EÆò{ÉxÉÒ ËEò´ÉÉ ±ÉɪɺÉxÉvÉÉ®úEò ªÉÉÆSªÉÉ |ÉSÉʱÉiÉ
2 <iÉ®ú (nùÉäxÉ) <iÉ®ú ´ªÉCiÉÒ ´ÉÉ{É®ú +ÉEòÉ®úÉ´É®ú iÉCiÉÉ “+” ¨ÉvªÉä xɨÉÚnù Eäò±É䱪ÉÉ
ËEò´ÉÉ ´ªÉCiÉÓxÉÉ {ÉÖ®ú´É`öÉ. nù®úÉ|ɨÉÉhÉä.

¨É½þÉ®úɹ]ÅõÉSÉä ®úÉVªÉ{ÉÉ±É ªÉÉÆSªÉÉ +Énäù¶ÉÉxÉÖºÉÉ®ú ´É xÉÉ´ÉÉxÉä,


ʤÉÊ{ÉxÉ ¸ÉÒ¨ÉɳýÒ,
¶ÉɺÉxÉÉSÉä ºÉÊSÉ´É.
¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-¤É, +ÉìC]õÉä¤É®ú 21, 2016/+ÉÊ·ÉxÉ 29, ¶ÉEäò 1938 3
INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 21st October 2016.

NOTIFICATION
MAHARASHTRA ELECTRICITY DUTY ACT, 2016.
No. ELD. 2016/CR. 252/Energy-1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of
section 3 and Schedule A, B and C of the Maharashtra Electricity Duty Act, 2016 (Mah. XXVI of
2016) and of all other powers enabling it in this behalf, and in supersession of the Government
Notification, Industries, Energy and Labour Department, No. ELD. 2015/CR. 21/NRG. 1, dated the
13th April 2015 the Government of Maharashtra hereby specifies with effect from the billing month
of September 2016, the rates mentioned in column (3) of the Tables appended here to, to be the
rates at which the electricity duty shall be levied and paid in respect of the consumption of energy
mentioned in column (2) of the said Tables.
Table ‘A’

Sr. Tariff Category of Rate of Electricity Duty


No. Electricity Bill
(1) (2) (3)

1 Part A : Residential 16 percent of the consumption charges


2 Part B : Commercial 21 percent of the consumption charges
3 Part C : Agricultural ( Excluding 9.30 percent of the consumption charges
agricultural pumps).
4 Part D : Temporary 21 percent of the consumption charges
5 Part E : Advertisements and 21 percent of the consumption charges
Hoardings.
6 Part F : Industrial 9.30 percent of the consumption charges
7 Part G : Metro Rail 20 percent of the consumption charges.

Table ‘B’

Sr. Tariff Category of Utilisation Rate of


No. Electricity Bill Purpose Electricity Duty
(1) (2) (3) (4)

1 (i) Captive Power (i) Self-use 120 Paise per unit.


(ii) Power from Co-Generation (ii) Supply to other On the prevailing consumption
(iii) Stand by Generation person or persons. charges of distribution company
(iv) Power from Renewable or licensee as per the rates
Energy. specified in Table ‘A’.
(v) Independent Power Producer
(IPP).
4 ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-¤É, +ÉìC]õÉä¤É®ú 21, 2016/+ÉÊ·ÉxÉ 29, ¶ÉEäò 1938
Table ‘C’

Sr. Tariff Category of Utilisation Rate of


No. Electricity Bill Purpose Electricity Duty
(1) (2) (3) (4)

1 Open access (i) Self-use On the prevailing consumption


2 Other (ii) Supply to other charges of distribution company
person or persons. or licensee as per the rates
specified in Table ‘A’.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

BIPIN SHRIMALI,
Secretary to Government.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING,
STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.