Вы находитесь на странице: 1из 2

Эрчим хүчний системийн үйлдвэрлэлийн мэдээ

ХШҮДАГ 2019 оны 02 дугаар сарын 11-ны өдөр


2019 оны өссөн
2018 он 2019 оны 01-р сар
№ Компани Нэгж дүн
Мөн үе гүйц Төл Гүйц Хувь Гүйц
1 "ДЦС-2" ТӨХК цах м.квтц 13,363.27 13,373.91 12,520.32 93.62% 12,520.32
2 "ДЦС-3" ТӨХК цах м.квтц 103,396.04 91,380.00 94,904.56 103.86% 94,904.56
ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

"ДЦС-4" ТӨХК
ЦАХИЛГААН

3 цах м.квтц 341,079.10 347,215.20 349,612.60 100.69% 349,612.60


4 "ДДЦС" ТӨХК цах м.квтц 26,108.59 25,630.16 25,883.01 100.99% 25,883.01
5 "ЭДЦС" ТӨХК цах м.квтц 16,515.64 16,351.00 16,593.98 101.49% 16,593.98
6 "ДБЭХС" ТӨХК цах м.квтц 24,711.50 24,110.50 25,861.00 107.26% 25,861.00
7 "ДзДЦС" ТӨХК цах м.квтц 407.37 2,083.20 1,528.77 73.39% 1,528.77
8 "ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР ДЦС" цах м.квтц 16,397.17 20,686.29 21,665.69 104.73% 21,665.69
ДҮН цах м.квтц 541,978.68 540,830.26 548,569.92 101.43% 548,569.92
1 "ДЦС-2" ТӨХК дул Гкал 37,965.00 38,349.00 39,004.00 101.71% 39,004.00
2 "ДЦС-3" ТӨХК дул Гкал 365,180.00 368,436.00 344,429.00 93.48% 344,429.00
3 "ДЦС-4" ТӨХК дул Гкал 546,003.00 557,524.00 542,198.00 97.25% 542,198.00
ДУЛААН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

4 "ДДЦС" ТӨХК дул Гкал 92,254.00 95,214.00 95,656.00 100.46% 95,656.00


5 "ЭДЦС" ТӨХК дул Гкал 88,186.00 88,336.00 88,403.00 100.08% 88,403.00
6 "ДБЭХС" ТӨХК дул Гкал 45,100.00 44,700.00 45,700.00 102.24% 45,700.00
7 "ДзДЦС" ТӨХК дул Гкал 6,528.45 5,485.30 9,158.21 166.96% 9,158.21
8 "БНДС" ТӨХК дул Гкал 30,439.70 29,539.70 26,087.87 88.31% 26,087.87
9 "НДС" ТӨХК дул Гкал 20,900.00 17,873.00 14,052.04 78.62% 14,052.04
10 "ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ" ТӨХК дул Гкал 6,703.10 6,703.10 6,645.60 99.14% 6,645.60
11 "ХӨВСГӨЛ ДС"ТӨХК дул Гкал 12,700.00 12,100.00 12,649.00 104.54% 12,649.00
12 "ХОВД ДС"ТӨХК дул Гкал 8,552.00 11,717.00 8,405.90 71.74% 8,405.90
13 "АМГАЛАН ДС"ХХК дул Гкал 119,733.00 140,252.00 140,852.00 100.43% 140,852.00
ДҮН дул Гкал 1,380,244.25 1,416,229.10 1,373,240.62 96.96% 1,373,240.62
1 "ГОВЬ-АЛТАЙ" /Есөнбулаг/ цах м.квтц
ДИЗЕЛЬ

303.86 296.30 237.27 80.08% 237.27


2 "УЛИАСТАЙ" дизель цах м.квтц 258.80 - - 0.00% -
3 БАЯНТООРОЙ. АЛТАЙ сум /дизель/ цах м.квтц 27.75 27.80 33.07 118.96% 33.07
ДҮН цах м.квтц 590.41 324.10 270.34 83.41% 270.34
1 "ДӨРГӨН УЦС" цах м.квтц 4,132.44 3,868.80 5,045.31 130.41% 5,045.31
2 "ТАЙШИР УЦС" цах м.квтц 2,155.69 2,147.00 3,976.09 185.19% 3,976.09
3 "ГУУЛИН УЦС" цах м.квтц - - - 0.00% -
СЭХ-НИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

4 "БОГДЫН ГОЛЫН УЦС" цах м.квтц - - - 0.00% -


5 "ТОСОНЦЭНГЭЛ УЦС" цах м.квтц 8.76 7.50 6.02 80.27% 6.02
6 "ХҮНГҮЙН УЦС" цах м.квтц - - - 0.00% -
7 "ГАЛУУТАЙН УЦС" цах м.квтц - - - 0.00% -
8 БАЯНТООРОЙ. АЛТАЙ сум цах м.квтц 8.76 20.91 25.92 123.96% 25.92
9 "САЛХИТ СЦС" ХХК цах м.квтц 12,110.41 12,951.85 13,969.30 107.86% 13,969.30
10 "ЦЭЦИЙ СЦС"ХХК цах м.квтц 10,811.42 10,640.58 15,804.98 148.53% 15,804.98
11 "НАР НЦС"ХХК цах м.квтц 1,042.21 889.06 1,199.04 134.87% 1,199.04
12 "МОННАРАН" НЦС ХХК цах м.квтц 1,151.25 987.83 1,351.22 136.79% 1,351.22
13 ГЭГЭЭН СЦС цах м.квтц - 2,057.74 2,442.89 118.72% 2,442.89
14 САЙНШАНД СЦС цах м.квтц - 13,643.29 12,838.98 94.10% 12,838.98
ДҮН цах м.квтц 31,420.93 47,214.56 56,659.75 120.00% 56,659.75
дул Гкал 1,380,244.25 1,416,229.10 1,373,240.62 96.96% 1,373,240.62
ЭХС НИЙТ ДҮН
цах м.квтц 573,990.02 588,368.91 605,500.00 102.91% 605,500.00