You are on page 1of 3

ACTA DE LA REUNIÓ DE L’ESPLET

DIA: 5 de febrer de 2010


LLOC: Foment Cultural i Recreatiu
HORA: 19h.
Ordre del dia:
1- Presentació de propostes procedents dels grups de treball o
d’individuals
2- Debat i reflexió de temes pendents i nous

1- COMISSIÓ D’ADMINISTRACIÓ I DIFUSIÓ


La comissió d’Administració i difusió ens proposa per poder fer les
comandes mitjançant el programa informàtic que fan servir els de la
cooperativa l’Aixada. Per posar-lo en marxa es necessiten un mínim de 3
ordinadors en xarxa.
L’assemblea acorda que s’instal·li aquest programa donat que ens permetrà
fer les comandes el mateix dia que es reculli la comanda de la setmana
anterior i des del mateix local. El fet de no fer la comanda des de casa farà
que no ens oblidem de fer-la a temps, i també facilitarà el poder donar-nos
un cop de mà entre nosaltres ja que no tots tenim la mateixa facilitat per
l’ús de l’eina informàtica.
De moment disposem de 2 ordinadors que semblen que funcionen. A
l’assemblea es fa la demanda d’un tercer ordinador. En Jaume diu que
possiblement el podrà obtenir, i també tenim l’oferiment de l’Emili que té
una torre. Per altre part en Joan ens porta la impressora que ens havia
promès.
El calendari previst és que en el termini d’unes dues o tres setmanes estigui
instal·lat el programa, i se’ns convoqui per fer una comanda de prova i
veure si tot funciona.
Al final de l’assemblea es signen els fulls d’inscripció de part de les unitats
de consum i es paguen els 20 euros.
2- COMISSIÓ LEGAL
La comissió legal presenta a l’assemblea un model d’estatuts per a la seva
aprovació. La proposta d’estatuts planteja fer una modificació mínima
d’aquells articles que necessitem personalitzar com ara el nom, la finalitat,
el domicili social i la manera de prendre les decisions.
- Com a denominació de l’associació s’acorda: “Associació de L’Esplet,
Associació per a la promoció i difusió del consum ecològic i responsable”
- Com a fins de l’associació s’acorden:
a. Promoure la producció i el consum de productes ecològics
b. Promoure la producció i el consum de productes locals, i que impliquin
una relació directa entre les persones productores i consumidores
c. Sensibilitzar a la ciutadania i a la pagesia sobre la importància i la
necessitat de la producció i consum ecològics, que tinguin en compte
el respecte al medi i a la salut de les persones, i que compleixin
criteris ètics i socials
d. Donar suport a iniciatives que impliquin formes alternatives de
produir i de consumir, que estimulin relacions més solidàries i
recuperin lligams socials comunitaris i de proximitat
e. Fer xarxa amb altres associacions amb finalitats similars
- El domicili de l’associació s’estableix al carrer Baltasar d’Espanya, núm.
4. de Sant Joan Despí
- També els estatuts de l’associació recullen que l’assemblea sempre
s’intentarà prendre els acords per consens i només si no és possible es
farà per majoria.
El sentir general de les persones assistents va en la línia de que l’únic òrgan
de govern de l’associació sigui l’assemblea integrada per totes les persones
sòcies en una relació d’iguals. Qualsevol persona sòcia a títol individual,
qualsevol grup de treball, i les persones membres de la Junta Directiva
creada per imperatiu legal, no podran prendre cap decisió en nom de
l’associació, i en tot cas només la representaran en aquelles circumstancies
que l’assemblea acordi. Necessitem dotar-nos d’una forma jurídica mínima
per poder entre d’altres coses obtenir un NIF que ens permetrà obrir
comptes corrents a nom de l’associació i que els nostre proveïdors ens
puguin emetre factures si és el cas.
La comissió legal presenta un esborrany de proposta de reglament intern
sobre el qual no ha arribat de moment a cap acord. El punt que suscita
discussió és el tema de qui té vot a les assembles i de com es finança
l’associació (si es grava el producte i/o si es paga una quota per unitat de
consum i si aquesta quota ha d’estar o no en funció del número de
membres de la unitat de consum, o si es paga com a persona sòcia?¿).
L’Àngel expressa la idea de que cada unitat de consum tingui un vot a les
assemblees.
La comissió legal es compromet a fer una proposta més definida i en tot cas
si en algun punt no arriba a un acord, és discutirà en assemblea i
s’intentarà prendre un acord per consens.
3- COMISSIÓ LOCAL
Ens informen de que s’han tapat els forats de les parets i s’han pintat la
resta de prestatges. Cal muntar alguns prestatges més però pràcticament ja
estaria bastant llest.
La comissió del local ens comunica que la gent del Foment han fet la
proposta de que a partir del més de juny o juliol ens cobraran 300€/mes pel
lloguer del local. D’entrada sembla una quantitat una mica excessiva donat
que el local està molt poc condicionat i que ens van dir els del Foment que
pel local del bar que és molt més gran i està equipat estan cobrant uns
700€. Aquest tema ens fa pensar que haurien de mirar d’altres possibilitats
com a local per a la cooperativa, malgrat el parer és que sembla que els
lloguers al poble no són més baixos.
Resta pendent el tema de la balança i s’acorda que la comissió local prengui
una decisió entre la proposta de la Teresa (una balança de segona mà que
costa uns 100€) i la de la Marie (una balança nova que serveix per pesar
bebès i que costa uns 60€).
Arribat a aquest punt sorgeix el debat de la dificultat que tindrem per fer el
pes exacte en determinats productes com ara la fuita i les patates o les
cebes. Alguns parlen de que cada setmana es comenci per diferents
cistelles i en diferent ordre en el repartiment per tal de que no siguin
sempre les mateixes unitats de consum les que quedin pel final del
repartiment. També es parla sobre que cadascú pagui pel pes real del que
compra, fet que d’entrada sembla afegir molta dificultat a l’organització i
pagament de les comandes.
La Laura ens parla de que li ofereixen una nevera gratis. Decidim que
estaria be poder tenir-la al local per quan comencem a adquirir producte
que necessiti estar refrigerat. La Laura es posarà en contacte amb la
comissió legal si necessita ajuda pel transport.
4- COMISSIÓ CONSUM
L’Àngel ens comenta que els de Ca la Paca tenen assemblea el dia 21 de
febrer i que per la propera assembla nostra que serà el dia 19 de febrer
hauríem d’acordar una proposta sobre quin volum de productes (pa i altres
productes de forn, melmelades, oli, ous, vi i cava) els hi demanaríem cada
setmana. També hem de fer una proposta sobre la nostra manera de
participar del projecte de Ca la Paca, ja que si consumim hauríem de
participar a les seves assemblees cada mes i mig, i hauríem de pagar una
quantitat per cada unitat de consum (els que consumeixen tots els
productes paguen dos euros per Unitat de consum, potser si nosaltres
només consumim una part podríem dir que paguem menys...).
Arribat aquest punt surt el tema de que els preus de Cal Rosset semblen
una mica cars. Segurament a mesura que ens anem organitzant tindrem
més capacitat per trobar nous proveïdors i diversificar-los en funció del
producte i dels preus. En tot cas cal que els preus siguin justos pel que
produeix, però també pel que consumeix.
En finalitzar l’assemblea es proposa d’organitzar una calçotada (li podríem
comprar el producte al Josep Pasqual pagès de Sant Joan Despí). Cal buscar
un lloc on poder-la fer.
En finalitzar la reunió es convoca la propera assemblea pel
divendres dia 19 de febrer a les 19h al Foment Cultural (carrer
Major, 54).