Вы находитесь на странице: 1из 1

6 27 - 29 ñåíòéàáð 2011

ÑÎÚÀÐ-äàí óüóðëó ñòàðò


Ñåíòéàáðûí 25-äÿ Ñëîâåíèéàíûí Ðîãàñêà Ñëàòèíà éàðàã, ÑÎÚÀÐ ðÿãèáèíÿ ëàéèãëè ìöãàâèìÿò
“Îëèìïèéà äöíéàñû” - 2011
øÿùÿðèíäÿ øàùìàò öçðÿ êëóáëàðàðàñû Àâðîïà ÷åìïèî-
íàòû ñòàðò ýþòöðöá. 40 þëêÿäÿí 77 êîìàíäàíûí (56 êè-
ýþñòÿðÿ áèëèá- 0,5:5,5. Áó òóðäà Åìèë Ñóòîâñ-
êè, Àíäðåé Âîëîêèòèí, Ðöñòÿì Ãàñûìúàíîâ,
à ÿçåòèìèçèí 2011-úè èë ö÷öí øàùìàò áÿñòÿëÿðèíèí òÿðòèáè öçðÿ
êå÷èðäèéè áåéíÿëõàëã éàðûøà ýþíäÿðèëìèø ñÿêêèç ÿñÿðè òÿã-
äèì åäèðèê. 730 - èòàëèéàëû ìöÿëëèôèí êâàðòåò ïèéàäà åòöäöíäÿ øàùëàðûí
øè, 12 ãàäûí) ìöáàðèçÿ àïàðäûüû ãèòÿ éàðûøûíäà þëêÿìè- Ðàóô Ìÿììÿäîâ, Åëòàú Ñÿôÿðëè îíëàðà áÿñ-
ìöáàðèçÿñè ÿêñ îëóíóá. 731 - ÀÁØ-ûí òàíûíìûø åòöä÷öñöíöí ÿñÿðèí-
çè Áàêûíûí ÑÎÚÀÐ øàùìàò êëóáó òÿìñèë åäèð. ëÿíèëÿí öìèäëÿðè äîüðóëäà áèëèáëÿð. Ãèòÿ ÷åì-
äÿ àü ïèéàäà êîìïëåêòè ãàðà ôèãóðëàðëà ìöáàðèçÿäÿ òàì ãóðáàí âåðè-
ïèîíàòûíûí ðåéòèíã ôàâîðèòè îëàí ÑÎÚÀÐ-ûí ëÿðÿê, ïàò ìþâãåéè àëûíûð. Íþâáÿòè ö÷ ìÿñÿëÿ èñÿ ìèíèàòöðäöð, éÿíè
åéìóð Ðÿúÿáîâ, Øÿùðèéàð Ìÿììÿäéàðîâ, Ðàóô öçâëÿðèíäÿí éàëíûç Øÿùðèéàð äàøëàðûí ñàéû 7-äÿí àðòûã äåéèë. 732 - èëê ìÿñÿëÿ ýÿíúÿëè âåòåðàí áÿñ-
Ò Ìÿììÿäîâ âÿ Åëòàú Ñÿôÿðëè êèìè éåðëè
øàùìàò÷ûëàðäàí èáàðÿò êëóá êîìàíäàìûç-
Ìÿììÿäéàðîâ õàë èòè-
ðèá. Àëåêñàíäð Íàó-
òÿ÷èìèçèí, 733 - Àçÿðáàéúàí Øàùìàò Ôåäåðàñèéàñûíûí âèòñå-ïðåçèäåí-
òèíèí, 734 - øàáðàíëû ýÿíú áÿñòÿ÷èíèí ÿñÿðèäèð. 735-736 - èòàëèéàëû áÿñ-
äà ðóñèéàëû Àëåêñàíäð Ãðèøóê âÿ ìàí èëÿ ãàðøûëàøàí òÿ÷è èêèýåäèøëè æàíðäà ýóøÿìèçèí ÿí ôÿàë ãîíàãëàðûíäàíäûð, îíóí ìÿ-
þçáÿêèñòàíëû Ðöñòÿì Ãà- ãðîññ- ñÿëÿëÿðèíäÿ ìàòëàðûí äÿéèøìÿñè áàø âåðèð. 737 - áó ìÿñÿëÿ èëÿ èëê àä-
ñûìúàíîâ Ñëîâåíèéàäà ìåéñ- äûìëàðûíû àòàí åêâàäîðëó áÿñòÿ÷è ö÷ýåäèøëè æàíðäà äà þçöíö ñûíàéûð.
êå÷èðèëÿí ãèòÿ éàðûøûíäà òåðèìèç ùå÷- ëûá. Òÿìñèë÷èëÿðèìèç èëê úÿùääÿ 49 êëóá àðàñûíäà 4-úö îë- Òàïøûðûãëàðû ìöñòÿãèë ùÿëë åäèí, îíëàðûí úàâàáû èëÿ ýÿëÿí ñàéëàðû-
ÑÎÚÀÐ-ûí øÿðÿôèíè ãî- ùå÷ÿ èëÿ êè- ìóøäó. ìûçäà òàíûø îëà áèëÿðñèíèç.
ðóéóðëàð. Áóíäàí áàøãà, ôàéÿòëÿíèá.
èñðàèëëè Åìèë Ñóòîâñêè âÿ óê- Èêèíúè òóðäà Û òóð È Ë Ê Í ß Ø Ð
ðàéíàëû Àíäðåé Âîëîêèòèí äÿ Áàêû êîìàíäàìûç
Èòàëèéàíûí “Ëèáåðòàñ ÑÝ ÑÎËÈÍÝÅÍ (Àëìàíèéà) - 730. Åíçî Ìèíåðâà (Èòàëèéà) 731. Ðèúùàðä Áåúêåð (ÀÁØ)
êëóáóíó òÿìñèë åäèðëÿð. Êëóáóìó-
çóí áóäÿôÿêè ëåýèîíåðëÿðè þòÿí èë êå÷èðè- Íåðåòî” êëóáó èëÿ ãàðøûëàøûá. ÑÎÚÀÐ (Àçÿðáàéúàí) - 0,5:5,5
ëÿí àíàëîæè éàðûøäà èøòèðàê åäÿí èñïàíèéàëû Äöíÿí àõøàì ñààòëàðûíäà
Àëåêñàíäð Øèðîâ âÿ ôðàíñàëû Ìàêñèì Âàøéå- êå÷èðèëÿí ýþðöøëÿðäÿ Òåéìóð Ðÿúÿ- Àëåêñàíäð Íàóìàí - Øÿùðèéàð Ìÿììÿäéàðîâ - 0,5:0,5
Ëàãðàâû ÿâÿç åäèáëÿð. áîâ Ðàôàë Àíòîíèéåâñêè èëÿ, Àëåêñàíäð Ãðè-
Ìàðêóñ Øàôåð - Åìèë Ñóòîâñêè - 0:1
7 òóðäàí èáàðÿò êëóáëàðàðàñû ãèòÿ ÷åìïèîíàòûíäà òÿì- øóê Àðòóð Êîãàíëà, Åìèë Ñóòîâñêè Ôåðíàíäî
Áðàãà èëÿ, Ðöñòÿì Ãàñûìúàíîâ Ôàáèî Áðóíî èëÿ, Ðàóô Òîìàñ Ìèõàë÷àê - Àíäðåé Âîëîêèòèí - 0:1
ñèë÷èëÿðèìèçèí ðÿãèáëÿðè Àëìàíèéàíûí “ÑÝ Ñîëèíýåí” êî-
ìàíäàñû îëóá. ÑÎÚÀÐ èëê ýþðöøäÿ àëìàíèéà òÿìñèë÷èñèíè Ìÿììÿäîâ Ïèñêîïî Ïéåðëóúè èëÿ, Åëòàú Ñÿôÿðëè èñÿ Ìàðèî Ìèëîí Ãóïòà - Ðöñòÿì Ãàñûìúàíîâ - 0:1
ìÿüëóáèééÿòÿ óüðàäûá. “ÑÝ Ñîëèíýåí”ëÿ ýþðöøäÿ ÿñàñ Ñèáèëëî èëÿ öç-öçÿ ýÿëèá. Îéóíëàð ýåú áàøà ÷àòäûüûíäàí íÿ-
Àêñåë Øåôôíåð - Ðàóô Ìÿììÿäîâ - 0:1
éûüìàíûí êàïèòàíû Âëàäèìèð Òóêìàêîâ Òåéìóð Ðÿúÿáîâ òèúÿëÿðëÿ íþâáÿòè ñàéûìûçäà òàíûø îëà áèëÿðñèíèç.
Ãåéä åäÿê êè, ÑÎÚÀÐ àíàëîæè éàðûøà èêèíúè äÿôÿ ãàòû- Àíäðåàñ Ïåøåë - Åëòàú Ñÿôÿðëè - 0:1
âÿ Àëåêñàíäð Ãðèøóêó åùòèéàòäà ñàõëàéûá. Áóíà áàõìà-
Ùå÷-ùå÷ÿ (=) Ùå÷-ùå÷ÿ (=)

Àçÿðáàéúàí Ìÿäÿíèééÿò Ìÿðêÿçèíèí Ãàéàéàäûðìàíàíëàð


õåéðèééÿ éàðûøûíäà
ñûíäà âîëåéáîë öçðÿ Àâðîïà ÷åìïèî-
íàòûíû êå÷èðèëÿúÿê.
ýöí ñöëù” àäëû éàðûøäà Áàêû-Àáøåðîí
âÿ Ñóìãàéûòäàí 10 êîìàíäà ìöáàðè-
732. Ñàëìàí Úàâàäçàäÿ (Ýÿíúÿ) 733. Ìàùèð Ìÿììÿäîâ (Áàêû)

êîìàíäàñû 8 ìåäàë ãàçàíûá Ñåíòéàáðûí 29-äàí îêòéàáðûí


À éûí 16-íà êèìè äàâàì åäÿ-
úÿê òóðíèðäÿ þëêÿìèçè èêè
ìÿøã÷èíèí ðÿùáÿðëèéè àëòûíäà ñÿêêèç
çÿ àïàðûá. Îüëàíëàðûí ìöáàðèçÿñèíäÿ
Õÿçÿð ðàéîíó 12 ñàéëû õöñóñè èíòåðíàò
ìÿêòÿáèíèí êîìàíäàñû òóðíèðèí ãàëèáè
Äàøêÿíääÿêè Àçÿðáàéúàí Ìÿäÿíèééÿò Ìÿðêÿçèíèí 2-äÿê Àëïèíèçì Ôåäåðàñèéàñûíûí ãà- èäìàí÷û òÿìñèë åäÿúÿê. Ãåéä åäÿê êè, àäûíû ãàçàíûá. Ãàðàäàü ðàéîíó 14 ñàé-
(ÀÌÌ) òÿøÿááöñö èëÿ øÿùÿðäÿ ìèëëè ìÿäÿíèééÿò ìÿðêÿçëÿ- éàéàäûðìàíìà íþâö öçðÿ ãàéàéà- ãèòÿ ÷åìïèîíàòûíäà ãöââÿñèíè ñûíàéà- ëû õöñóñè èíòåðíàò ìÿêòÿáè âÿ Õÿçÿð ðà-
ðè àðàñûíäà éóíàí-Ðîìà âÿ ñÿðáÿñò ýöëÿø öçðÿ éàðûøëàð êå- äûðìàíìà êóáîêóíóí 3-úö ìÿðùÿ- úàã èäìàí÷ûëàð îòóðàã âîëåéáîë öçðÿ éîíó Å.Ìèðçÿéåâ àäûíà íèòãè ãöñóðëó
÷èðèëèá. Òóðíèðäÿ ìÿäÿíèééÿò ìÿðêÿçëÿðèíèí îí áåø êî- ëÿñè êå÷èðèëÿúÿê. êå÷èðèëÿí à÷ûã Àçÿðáàéúàí ÷åìïèîíàòû- óøàãëàð ö÷öí ðåñïóáëèêà õöñóñè èíòåðíàò
ìàíäàñû èøòèðàê åäèá.
Õ åéðèééÿ ìÿãñÿäèëÿ òÿøêèë
îëóíàúàã òóðíèð äþðä ýöí äà-
íûí éåêóíëàðûíà ÿñàñÿí ìöÿééÿíëÿøèá. ìÿêòÿáèíèí êîìàíäàëàðû èñÿ, ìöâàôèã
îëàðàã, èêèíúè âÿ ö÷öíúö éåðëÿ êèôàéÿò-

É àðûøëàðûí à÷ûëûø ìÿðàñèìèíäÿ ÷ûõûø åäÿí Àçÿðáàéúàíûí


Þçáÿêèñòàíäàêû ñÿôèðëèéèíèí ìöøàâèðè Àêèô ßëèéåâ,
Äàøêÿíääÿêè Áåéíÿëìèëÿë Ìÿäÿíèééÿò Ìÿðêÿçèíèí ñÿäðè
âàì åäÿúÿê. “Áåø Áàðìàã” ãàéà
ìàññèâèíäÿ êå÷èðèëÿúÿê òóðíèðäÿ ãàçà-
Áåéíÿëõàëã Ñöëù
Ýöíöíÿ ùÿñð îëóíìóø
ëÿíìÿëè îëóáëàð. Ãûçëàðûí éàðûøûíäà èñÿ
Õÿçÿð ðàéîíó Å.Ìèðçÿéåâ àäûíà íèòãè
2# (2 ýåäèøÿ ìàò) 2# (2 ýåäèøÿ ìàò)
íûëàí ïóë ìöêàôàòëàðû èêè óøàüûí ãöñóðëó óøàãëàð ö÷öí ðåñïóáëèêà õöñóñè
Íÿñðÿääèí Ìÿùÿììÿäèéåâ, ÀÌÌ-èí ñÿäðè Ìîáèë Ìÿììÿ- 734. Ðàìèë Ñÿôÿðÿëèéåâ (Øàáðàí) 735. Àëáåðòî Àðìåíè (Èòàëèéà)
úÿððàùèééÿ ÿìÿëèééàòû ö÷öí àéðûëàúàã.
äîâ âÿ áàøãàëàðû Àçÿðáàéúàíëà Þçáÿêèñòàí àðàñûíäà ÿëàãÿëÿð-
òóðíèð êå÷èðèëèá èíòåðíàò ìÿêòÿáèíèí êîìàíäàñû òóðíè-
ðèí áàø ìöêàôàòûíà ñàùèá ÷ûõûá. Õÿçÿð
äÿí äàíûøûá, òàðèõèìèç, ìÿäÿíèééÿòèìèç âÿ àäÿò-ÿíÿíÿëÿðèìè-
çèí åéíèëèéèíè ãåéä åäÿðÿê, Äàøêÿíääÿ êå÷èðèëÿí áåéíÿëõàëã Èäìàí÷ûëàðûìûç Ñåíòéàáðûí 19-äàí 21-äÿê îüëàí ðàéîíó 12 ñàéëû õöñóñè èíòåðíàò ìÿêòÿ-
âÿ ãûçëàð àðàñûíäà Áåéíÿëõàëã Ñöëù áè éàëíûç ôèíàëäà óäóçàðàã, èêèíúè éåðÿ
èäìàí éàðûøëàðûíäà Àçÿðáàéúàí èäìàí÷ûëàðûíûí ìöíòÿçÿì èøòè- Àâðîïà ÷åìïèîíàòûíà Ýöíöíÿ ùÿñð îëóíìóø ôóòáîë òóðíèðè ëàéèã ýþðöëöá. Ãàðàäàü ðàéîíó 14 ñàé-
ðàê åòäèêëÿðèíè áèëäèðèáëÿð.
Ýÿðýèí êå÷ÿí éàðûøëàðäà êîìàíäàìûçûí öçâëÿðèíäÿí Èñëàì ùàçûðëàøûðëàð êå÷èðèëèá. ëû õöñóñè èíòåðíàò ìÿêòÿáè èñÿ ö÷öíúö
éåðäÿ ãÿðàðëàøûá. Ãàëèá ýÿëÿí êîìàí-
Áÿùðàìîâ (40 êã), Àááàñ Ðÿùìàíîâ (46 êã), Çàêèð Ìàøóðîâ
(58 êã), Äèëùàéàò Úóðàéåâ (63 êã), Øþâêÿò Àäèíàéåâ (100 êã) Îêòéàáðûí 7-äÿ Ùîëëàíäèéàíûí
Ðîòòåðäàì øÿùÿðèíäÿ äàéàã-ùÿðÿêÿò
À çÿðáàéúàí Õöñóñè Îëèìïèéà
Êîìèòÿñè âÿ “Ãàðàáàü” Ïå-
øÿêàð Ôóòáîë Êëóáóíóí áèðýÿ òÿøêèëàò-
äàëàð Àçÿðáàéúàí Õöñóñè Îëèìïèéà
Êîìèòÿñèíèí äèïëîìëàðû, ìåäàëëàðû âÿ
ãûçûë, Íÿúèä Çåéíàëîâ (54 êã) ýöìöø, Ìèðàíøàù Ùÿñÿíîâ
(50 êã) âÿ Èñëàìèääèí Ðÿùèìîâ (76 êã) èñÿ áöðöíú ìåäàë ãà- àïàðàòû çÿäÿëÿíìèø èäìàí÷ûëàð àðà- ÷ûëûüû èëÿ êå÷èðèëÿí “21 ñåíòéàáð - áèð êóáîêëàðû èëÿ ìöêàôàòëàíäûðûëûáëàð.
çàíûáëàð.
2# (2 ýåäèøÿ ìàò) 2# (2 ýåäèøÿ ìàò)

“ßñàñ ìÿãñÿäèìèç íþâáÿòè ãèòÿ


736. Àëáåðòî Àðìåíè (Èòàëèéà) 737. Õàâèåð Æèìåíåç (Åêâàäîð)

÷åìïèîíàòûíäà ÷ûõûø åòìÿêäèð”


Õÿáÿð âåðäèéèìèç êèìè, áàñêåòáîë öçðÿ
ìèëëè éûüìàìûç àâãóñòóí 12-24-äÿ Àâð
íó ñå÷ìÿ ìÿðùÿëÿñèíèí îéóíëàðûíäà îïà ÷åìïèîíàòû Á äèâèçèî-
ãöââÿñèíè ñûíàéûá. Áàñêåòáîë÷óëàðûìûç
íóíäà êîìàíäàìûçûí öçâëÿðèíäÿí ûí Èñâå÷ éûüìàñû èëÿ ñîí îéó-
Òàùèð Áàõøèéåâ, Àëåêñàíäð Ðûíäûí
(13 õàë), Çàóð Ïàøàéåâ (9 õàë), Àì (ùÿð èêèñè 14 õàë), Ôóàä Íèôòÿëèéåâ
èë Ùÿìçÿéåâ (8 õàë) âÿ Àíàð Ñàðûéåâ
êåòáîë÷óëàðûìûçûí ÷ûõûøëàðû áàðÿäÿ (3 õàë) ôÿðãëÿíèáëÿð. Éàðûøäà áàñ-
ÿòðàôëû ìÿëóìàò àëìàã ìÿãñÿäèëÿ Àçÿ
íûí è÷ðà÷û äèðåêòîðó Ðöñòÿì Ðöñòÿì ðáàéúàí Áàñêåòáîë Ôåäåðàñèéàñû- 2# (2 ýåäèøÿ ìàò) #3 (3 ýåäèøÿ ìàò)
îâëà ýþðöøäöê. Î, éàðûø áàðÿäÿ òÿÿñ
áàüëû ôèêèðëÿðèíè áèçèìëÿ áþëöøäö. ñöðàòëàðûíû âÿ áèð ñûðà ìÿñÿëÿëÿðëÿ
722. Êÿíàí Âÿëèõàíîâ (Èìèøëè) 1.ú4 ý5 2.ú5 ý4 3.ú6 ý3 4.ú7 ý2
5.ú8Â ý1Â 6.Âù8+ Øý5 7.Âý7+! (7.Âý8+? Øô6! 8.Âõý1 ïàò) 7...Øô4
8.Âõý1 óäóø. 723. Ãÿðèá Ùöñåéíîâ (Áÿðäÿ) 1.Øô7 Ôõå7 2.Øõå7 Øå5
À âðîïà ÷åìïèîíàòû Á äèâè-
çèîíóíóí ñå÷ìÿ ìÿðùÿ-
ëÿñèíäÿ áàñêåòáîë÷óëàðûìûç Àëáà-
ñå÷ìÿ îéóíëàðûíû èêè ãÿëÿáÿ âÿ èêè
ìÿüëóáèééÿòëÿ áèòèðäèê. Öìóìèé-
éÿòëÿ, èêè äþâðÿíèí íÿòèúÿñèíÿ ýþðÿ
ýÿëÿíè åòäèëÿð. Èñâå÷ëÿ îéóíäà
óäóçìàüûìûçà áàõìàéàðàã, Ôóàä
Íèôòÿëèéåâ, Çàóð Ïàøàéåâ, õöñóñèëÿ
òèøäèéèíè áèëäèðäè. Îíóí ñþçëÿðèíÿ éÿ, Íåëñîí Ñïåíñåð èñÿ Èñïàíèéà
3.Àô6 Øä4 4.Øä6 Øú3 5.Àä5+ Øá2 6.Àá4 Øú3 7.Øú5 óäóø. 724. Ðàóô
ßëþâñÿòçàäÿ (ÀÁØ) 1.Âá4!. 725. Ðàìèë Ñÿôÿðÿëèéåâ (Øàáðàí) âÿ
ýþðÿ, áþëýÿäÿ äÿ èøëÿðè ýöúëÿíäèð- ÷åìïèîíàòûíäà ýþçÿë îéóí íöìàéèø Èëùàì ßëèéåâ (Ñóìãàéûò) 1.Òà8! (2.Âà6#). 726. Èñëàì Ìàùìóäîâ
íèéà, Ðóìûíèéà, Áåëàðóñ âÿ Èñâå÷ áèç þç ãðóïóìóçäà 13 õàëëà èêèíúè äÿ Òàùèð Áàõøèéåâ éàõøû îéóí ýþñ- ìÿê âÿ áàúàðûãëû èäìàí÷ûëàðû öçÿ åòäèðäè. Áóíäàí ñîíðà îíëàð éûü-
éûüìàëàðû èëÿ ãàðøûëàøûáëàð. Òÿÿññöô éåðè òóòäóã. Áó, èñòÿíèëÿí ùàëäà òÿðäèëÿð. Áèç Ðóìûíèéà, Áåëàðóñ êè- (Áàêû) 1.Àäú5! (2.Âú7, Àá6#). 727. Õàâèåð Æèìåíåç (Åêâàäîð)
÷ûõàðìàã ëàçûìäûð. “Ìèëëè éûüìà- ìàìûçà äÿâÿò àëäûëàð. ×àê Äåâèñ 1.Ôù5! Øä7 2.Ôà5 Øå6 3.ä5+ Øä7, Øô6 4.Ôå8#, Ôä8#, 1...Øô6 2.Ôô7
êè, òÿúðöáÿëè ìÿøã÷è Åëõàí ßëèéå- éàõøû íÿòèúÿäèð. Èñâå÷ëÿ îéóíà ÷îõ ìè éûüìàëàðû äà ìÿüëóá åòäèê. äà, ÿñàñÿí, èêè ýÿíú ïåðåñïåêòèâëè éàõøû ôîðìàäà îëñà, íþâáÿòè îéóí-
âèí éåòèðìÿëÿðè 61:128 õàë ôÿðãè èëÿ éàõøû ùàçûðëàøìûøäûã. Îíëàð 15 Öìóìèééÿòëÿ, íÿòèúÿëÿðÿ íÿçÿð ñàë- Øý5 3.Øô3 Øô6 4.Ôù4#. 728. Àðàç Àëìÿììÿäîâ (Ãÿáÿëÿ) 1.Øä3
èäìàí÷û - Áÿõòèéàð Íÿáèéåâ âÿ Ðå- ëàðäà äà áàñêåòáîë÷óëàðûìûçëà áèð- Øô5 2.Àå7+ Øå5 (2...Øô4 3.Ôù5! Øå5 4.Ôý4) 3.Ôá3 Øô4 4.Ôä1 Øå5
ñàã, ýþðÿðèê êè, áàñêåòáîë éûüìà- íàò Óðàçàéåâ ÷ûõûø åäèðëÿð. Îíëàð ýÿ ÷ûõûø åäÿúÿê. Î, îéóíëàðäà 27-
ìûçûí Àâðîïà ÷åìïèîíàòûíûí Á äè- 5.Ôý4 Øô4 6.Àý6#. 729. Àðàç Àëìÿììÿäîâ (Ãÿáÿëÿ) 1.Øå3 Øå5
þç öçÿðëÿðèíäÿ èøëÿñÿëÿð, ýÿëÿúÿêäÿ 30 õàë ãàçàíàðàã, éöêñÿê íÿòèúÿëÿð 2.ô3 Øô5 3.Ôý4+ Øå5 4.Àä3+ Øä5 5.Àõá4+ Øå5 6.ô4#.
âèçèîíóíäà èêèíúè éåðè òóòìàñû áþ- äàùà óüóðëó íÿòèúÿëÿð ýþñòÿðÿ áè- ýþñòÿðÿ áèëèð. Êîìàíäàíû þç àðäûí- È.ßëèéåâ (Ñóìãàéûò),
éöê íàèëèééÿòäèð. Áåëÿ óüóðëàðûí ÿë- ëÿðëÿð. Ïåðñïåêòèâëè èäìàí÷ûëàðû- úà àïàðàúàã óëäóç îéóí÷óéà åùòè- øàùìàò áÿñòÿ÷èëèéè öçðÿ áåéíÿëõàëã ùàêèì
äÿ îëóíìàñûíäà ùÿì îéóí÷óëàðûí, ìûçäàí Êàìðàí Èìðàíîâ ùàçûðäà éàú âàð. Àçÿðáàéúàí ìÿêòÿáèíèí
áàø ìÿøã÷èíèí, ùÿì äÿ ôåäåðàñèéà- ùÿðáè õèäìÿòäÿäèð. Öìèä åäèðèê êè, éåòèðìÿñè Ðàñèì Áàøàê äà éàõøû
íûí ïðåçèäåíòè Íàäèð Íÿñèáîâóí
áþéöê ÿìÿéè âàð. Ìèëëè Îëèìïèéà
îðäóäà ãóëëóüóíó áàøà âóðäóãäàí
ñîíðà î äà éûüìàìûçà ãàéûäàúàã.
áàñêåòáîë÷óäóð. Ðóìûíèéà èëÿ îéó-
íóíäà î, ëèäåðëèéè þç þùäÿñèíÿ ýþ-
Èäìàí÷ûëàð ðàéîí áèðèíúèëèéèíäÿ
Êîìèòÿñè, Ýÿíúëÿð âÿ Èäìàí Íàçèð-
ëèéè äÿ ùÿìèøÿ áèçè äÿñòÿêëÿéèð”, -
äåéÿ î ÿëàâÿ åòäè.
Áþëýÿëÿðäÿ äÿ èøëÿðè ýöúëÿíäèðìÿê
ëàçûìäûð. Ùàçûðäà áèç ÿñàñ äèããÿòè-
òöðäö. Äèýÿð îéóíëàðäà èñÿ íèñáÿ-
òÿí ñþíöê îéóí íöìàéèø åòäèðäè”. Á åéëÿãàí
Ð à é î í
Ýÿíúëÿð âÿ Èäìàí
ìèçè ãÿðá çîíàñûíà - Ýÿíúÿ, Ãà- Àçÿðáàéúàí Áàñêåòáîë Ôåäåðà-
Ôåäåðàñèéàíûí èúðà÷û äèðåêòîðó çàõ, Àüñòàôà, Øÿìêèðÿ éþíÿëòìèøèê. ñèéàñûíûí èúðà÷û äèðåêòîðó Ðöñòÿì Èäàðÿñèíèí òÿøêèëàò-
éûüìàìûçûí ãàðøûäàêû ïëàíëàðûíäàí Ôåäåðàñèéàíûí ñÿëàùèééÿòëè íöìà- Ðöñòÿìîâ éûüìàìûçûí áèð ñûðà ÷ûëûüû èëÿ Àçÿðáàé-
äà äàíûøäû: “Áàñêåòáîë éûüìàìûç éÿíäÿñè Ðèçâàí Ñÿôÿðîâ àäû÷ÿêèëÿí ïðîáëåìëÿðè îëäóüóíó äà äèëÿ ýÿ- úàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
áóýöíëÿðäÿ Ëèòâàäà êå÷èðèëÿí Àâðî- áþëýÿëÿðäÿ áàñêåòáîëóí èíêèøàôû èñ- òèðäè. Îíóí ñþçëÿðèíÿ ýþðÿ, áàñêåò- äþâëÿò ìöñòÿãèëëèéè-
ïà ÷åìïèîíàòûíäà ÷ûõûø åäèá. Öìó- íèí áÿðïàñûíûí 20-úè
òèãàìÿòèíäÿ èøëÿð ýþðöð âÿ òóðíèðëÿð áîë÷óëàðûìûçûí ìÿøã åòìÿñè ö÷öí
ìèééÿòëÿ, áàñêåòáîë öçðÿ Àâðîïà èëäþíöìöíÿ ùÿñð
êå÷èðèð. Ùÿðäÿí ýþðöðöê êè, ýþçëÿ- õöñóñè àðåíàíûí òèêèëìÿñèíÿ åùòè-
ðÿãèáëÿðèíÿ ìÿüëóá îëóáëàð. Áóíà õàëëà áèçè ãàáàãëàäûëàð. Àììà òÿ- ÷åìïèîíàòû èêè èëäÿí áèð êå÷èðèëèð. îëóíìóø ñÿðáÿñò ýö-
íèëìÿäÿí áèð ñûðà ïåðñïåêòèâëè èä- éàú âàð. “ßñàñ ïðîáëåìèìèç àðåíà
áàõìàéàðàã, Ðöñòÿì ìöÿëëèì þòÿí- ÿññöô êè, àìåðèêàëû ëåýèîíåðèìèç Íþâáÿòè ÷åìïèîíàò 2013-úö èëäÿ ëÿø öçðÿ ðàéîí áèðèí-
ìàí÷ûëàð öçÿ ÷ûõûð. Ìÿñÿëÿí, 1990- ìÿñÿëÿñè èëÿ áàüëûäûð. Áó ìÿñÿëÿíèí
èëêè éàðûøëà éàíàøû, áàñêåòáîë÷óëàðû- Äåâèä Éàí áó îéóíäà éûüìàìûçëà îëàúàã. ßñàñ ìÿãñÿäèìèç íþâáÿòè úèëèéè êå÷èðèëèá. Éà-
úû èë òÿâÿëëöäëö Ýÿíúÿ òÿìñèë÷èìèç ùÿëëè èëÿ áàüëû áèð èëÿ éàõûíäûð êè,
ìûçûí áóèëêè ÷ûõûøûíäàí äà ðàçû ãàë- áèðýÿ ÷ûõûø åäÿ áèëìÿäè. Èêèíúè ãèòÿ ÷åìïèîíàòûíäà ÷ûõûø åòìÿêäèð. ðûøäà éåðëè èäìàí÷ûëàðëà éàíàøû, Àüúàáÿäè, Ôöçóëè, Ìàñàëëû âÿ Õîúà-
Àìèë Ùÿìçÿéåâ áåëÿ îéóí÷óëàð- Àçÿðáàéúàí Áàñêåòáîë Ôåäåðàñèéà-
äûüûíû áèëäèðäè. “Áàñêåòáîëäà áåëÿ ìÿøãäÿí ñîíðà îíóí öðÿéèíäÿ Áó éàðûøäà äàùà ýöúëö áàñêåòáîë âÿíä ðàéîíóíóí òÿìñèë÷èëÿðè äÿ èøòèðàê åäèáëÿð. 70-ÿ éàõûí ýöëÿø÷è 13
äàíäûð. Úÿíóá áþëýÿñèíäÿ äÿ èøè ñû Áàêû Øÿùÿð Èúðà Ùàêèìèééÿòèíÿ
áèð áþëýö âàð: À âÿ Á äèâèçèîíó. Áó ïðîáëåì îëäóüó àøêàðëàíäû âÿ î, êîìàíäàëàðû ìöáàðèçÿ àïàðàúàãëàð. ÷ÿêè äÿðÿúÿñè öçðÿ ìöáàðèçÿ àïàðûá. Áèðèíúèëèêäÿ ôÿðãëÿíÿíëÿð ðàéîí
ýöúëÿíäèðìÿê ëàçûìäûð. Òÿúðöáÿëè ðÿñìÿí ìöðàúèÿò åäèá. Àììà ùÿëÿ
èêèäþâðÿëè éàðûø ñèñòåìèäèð. Þòÿí èë âÿòÿíèíÿ ýåðè ãàéûòäû. ×àê Äåâèñèí Áèç ïåðñïåêòèâëè èäìàí÷ûëàðûí öçÿ- Ýÿíúëÿð âÿ Èäìàí Èäàðÿñèíèí äèïëîì âÿ ùÿäèééÿëÿðè òÿëòèô îëóíóáëàð.
áàñêåòáîë÷óìóç Çàóð Ïàøàéåâ Úÿ- êè, Áàêû Øÿùÿð Èúðà Ùàêèìèééÿòè
éàðûøûí áèðèíúè äþâðÿñè êå÷èðèëäè. äÿ äèçèíäÿ ïðîáëåì âàð èäè. Áåëÿëèê- ðèíäÿ èøëÿìÿëè âÿ ýöúëö ëåýèîíåðëÿðè ëèëàáàä áþëýÿñèíèí éåòèðìÿñèäèð”, - ìöðàúèÿòèìèçÿ úàâàá âåðìÿéèá.
Ìèëëè éûüìàìûç 4 êîìàíäà èëÿ öç- ëÿ, éàðûøäà èêè ëåýèîíåð èëÿ ãàëäûã: éûüìàéà úÿëá åòìÿêëÿ äàùà áþéöê
öçÿ ýÿëäè. Áó êîìàíäàëàð àðàñûíäà
îéóíó áèç ö÷ ãÿëÿáÿ èëÿ áàøà âóð-
áèðè àìåðèêàëû, äèýÿðè èñÿ þç éåòèð-
ìÿìèç îëàí Ðàñèì Áàøàê. Ö÷
íàèëèééÿòëÿðÿ èìçà àòìàëûéûã. Ñå÷-
ìÿ ìÿðùÿëÿäÿ èøòèðàê åòìÿéèìèç
äåéÿ Ðöñòÿì ìöÿëëèì áèëäèðäè.
Èúðà÷û äèðåêòîð éûüìàäà ÷ûõûø
Áàñêåòáîë÷óëàðûí ìÿøã åòìÿñè
ö÷öí áàçà, ëàçûìè øÿðàèò îëìàñà, Øÿêèäÿ ýöëÿø éàðûøëàðû
åäÿí ëåýèîíåð èäìàí÷ûëàðûí áþéöê áó èäìàí íþâöíäÿ èíêèøàôäàí ñþç
äóã. Èêè îéóíó ñÿôÿðäÿ, áèð îéóíó îéóíäà éàõøû íÿòèúÿ ýþñòÿðäèê. Àë- áàðÿäÿ ãÿòè ãÿðàð âåðìÿìèøèê. ×öí-
Áàêûäà êå÷èðäèê. Éàëíûç Èñâå÷ êî-
ìàíäàñû èëÿ îéóíäà ìÿüëóá îëäóã.
áàíèéàéà ãàëèá ýÿëäèê. Áåëàðóñà
úöçè áèð ôÿðãëÿ ìÿüëóá îëäóã. Èêèí-
êè ùÿëÿ êè, Àâðîïà Áàñêåòáîë Ôåäå-
ðàñèéàñûíäàí áèçÿ áåëÿ áèð ñîðüó
ïåðñïåêòèâÿ ìàëèê îëóãëàðûíû äà
âóðüóëàäû: “Ìèëëè éûüìàìûçûí áàø
ýåäÿ áèëìÿç. Èäìàí÷ûëàðûìûç ö÷öí
õöñóñè ìÿøã çàëû àéðûëñà, ÷îõ éàõøû Ø ÿêè ðàéîíóíóí Êè÷èê Äÿùíÿ êÿíäèíäÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëè-
êàñûíûí äþâëÿò ìöñòÿãèëëèéèíèí áÿðïàñûíûí 20 èëëèê éóáèëåéèíÿ
ùÿñð îëóíìóø ñÿðáÿñò ýöëÿø öçðÿ à÷ûø øÿùÿð áèðèíúèëèéè êå÷èðèëèá. Ðàéîí
ìÿøã÷èñè Åëõàí ìöÿëëèì âÿ êîìàí- îëàð. Öìèä åäèðèê êè, áó ìÿñÿëÿ òåç-
Áó èë Àëáàíèéà âÿ Ðóìûíèéà éûüìà- úè éåð óüðóíäà ÿñàñ ðÿãèáèìèç Ðó- ýÿëìÿéèá. Áèð àé ñîíðà îíëàð ñîðüó- äàìûçûí ìåíåúåðè Ëåâåíò Òöðêíàñ ëèêëÿ þç ìöñáÿò ùÿëëèíè òàïàúàã”, - Ýÿíúëÿð âÿ Èäìàí Èäàðÿñèíèí òÿøêèëàò÷ûüû èëÿ êå÷èðèëÿí éàðûøäà Øÿêè èä-
ëàðû èëÿ îéóíëàð Áàêûäà îëäó. Áåëà- ìûíèéàíû äà 18 õàë ôÿðãè èëÿ öñòÿëÿ- íó áèçÿ ýþíäÿðÿúÿê”. ìàí÷ûëàðû èëÿ éàíàøû, Ãàõ, Àüäàì âÿ Áÿðäÿ ýöëÿø÷èëÿðè äÿ áàúàðûãëàðû-
ëåýèîíåð èäìàí÷ûëàðû ñå÷èá éûüìà- äåéÿ î ãåéä åòäè.
ðóñ âÿ Èñâå÷ èëÿ èñÿ îðàäà îéíàäûã. äèê. Ëåýèîíåð èäìàí÷ûìûçëà éàíàøû, Ðöñòÿì ìöÿëëèì éûüìàäà áèð íû íöìàéèø åòäèðèáëÿð. Éöçÿ éàõûí ýöëÿø÷è 16 ÷ÿêè äÿðÿúÿñèíäÿ ãöââÿ-
éà äÿâÿò åäèðëÿð. ×àê Äåâèñ Òöðêè- Õàíûì Ìóõòàðîâà
À äèâèçèîíóíóí Á ìÿðùÿëÿñèíèí äèýÿð îéóí÷óëàðûìûç äà ÿëëÿðèíäÿí ñûðà òÿúðöáÿëè áàñêåòáîë÷óëàðûí éå- ñèíè ñûíàéûá.