Вы находитесь на странице: 1из 6

Gudumac Eva, Postolache S., Pasicovschi Tatiana, Maliţev M., Carpov V.

,
Rusanovschi V., Mazuru A., Botnaru S., Cojocaru E., Slusari D., Mârzenco N.

CARACTERISTICA GENERALA A INTOXICATIILOR ACUTE CU CIUPERCI.


(Caz clinic)

Centrul Naţional Ştiinţifico-practic de Chirurgie Pediatrica „Natalia Gheorghiu‖


Director coordonator - Academician al A.S.R.M., dr. hab. în med., prof. universitar, Om emerit Eva Gudumac

Summary
GENERAL CHARACTERISTICS OF INTOXICATIONS WITH MUSHROOMS
The mushrooms are valorous food, which contain proteins, fats, vitamins C, B and other nutritive substances. In their preparation
different technologies are used, habitual and industrial.
Statistical data denotes an increased number of domestic intoxications with mushrooms in population, especially in case of home
preparation.
Victims of intoxications become individuals, groups, or all family. The general review of this problem reveals that intoxications with
mushrooms which contains hepatonephrotoxic toxins, has a high lethality rate, especially in children.

Резюме
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТОКСИКАЦИЙ ГРИБАМИ
Грибы являются продуктом питания богатым белками, жирами, витамином С, В и большим количеством других питательных
веществ, что объясняет повышенный интерес со стороны врачей разных специальностей. Для их обработки существуют
различные методы как индустриальные, так и домашние. В то же время статистикие данные свидетельствуют об увеличении
частоты отравлений грибами, особенно в случаях их обработки в домашних условиях. Отравления встречаются у отдельных
людей, у групп лиц или даже у целых семей. Необходимо отметить, что грибы содержат гепатонефротоксины, которые попадая в
организм за короткий промежуток времени приводят к летальному исходу. Особенно агрессивно данные токсины действуют на
детский организм.

Introducere. Intoxicaţiile cu Amanita Phalloides intoxicaţiile cu ciuperci a suscitat un interes deosebit,


deţin 95% din toate cazurile cu sfârşit letal. Conform deoarece există intoxicaţii diagnosticate şi tratate urgent
datelor literaturii de specialitate, morbiditatea în cazul la etapa precoce cu un exod favorabil. De asemenea
intoxicaţiilor cu ciuperci de toate tipurile este de 12-14%. există intoxicaţii cu ciuperci şi un diagnostic tardiv fără
Ciupercile: Liepiota Galerina, Amanita Phalloides, conţin soluţie terapeutică eficientă. În ultimii ani s-au realizat
amanitotoxine care sporesc mortalitatea până la 40-45%, progrese importante în diagnosticul şi abordarea
iar în formele grave şi extrem de grave o fac practic terapeutică a intoxicaţiilor cu ciuperci la copii. Progresele
inevitabil. Referitor la Republica Moldovei, cel mai înregistrate permit un pronostic favorabil în intoxicaţiile
frecvente sunt intoxicaţiile provocate de ciuperci cu o date.
dezvoltare a sindroamelor caracteristice intoxicaţiilor cu Este cunoscut că toxinele din ciuperci provoacă
Amanita Phalloides - sindromul Phalloidic, cu Giromitra frecvent efecte enterotoxice, hepatotoxice şi nefrotoxice
Esculenta şi Marchella Esculenta - sindromul ghiromitric, asupra organismului. Printre cauzele deceselor sunt
cu Paxillus Atrotumentosus şi Paxillus Involutus -un disfuncţiile hepatice şi renale, de rând cu cea neurologică,
produs alimentar preţios, care conţin proteine, grăsimi, cardio-vasculară, pulmonară.
vitamine С, В şi un şir de alte substanţe nutritive, fapt În mod practic se consideră că un rol major în
prin care se explică interesul sporit şi continuu faţă de ele. îndepărtarea mortalităţii, toxinelor medii şi
Pentru prepararea lor sunt utilizate diverse tehnologii, macromoleculare, a metaboliţilor toxici de proteină legată
industriale sau casnice. Totodată statistica denotă o o deţin metodele de epuraţie extrarenală ca hemodializa
creşterea alarmantă a intoxicaţiilor cu ciuperci, în special clasică şi hemofiltrarea.
în cazurile când acestea au fost preparate în condiţii Tipurile de ciuperci otrăvitoare şi caracteristica
casnice. Victime al intoxicaţiilor devin persoane aparte, generală a intoxicaţiilor cu ciuperci:
grupuri de persoane, uneori familii întregi. O scurtă În cadrul florei mondiale sunt cunoscute mii de tipuri
privire generală a letalităţii de specialitate, ne determină de ciuperci, dintre care aproximativ o sută sînt ciuperci
să afirmăm că intoxicaţiile cu ciuperci care conţin toxine otrăvitoare.
hepatonefrotoxice generează o mor sindromul paxelian şi În Moldova, intoxicaţiilesunt provocate, în special, de
altele. 20-30 de tipuri de ciuperci otrăvitoare (Giromitria
Una din cauzele evoluţiei nefavorabile în intoxicaţiile esculenta, Paxillus involutus, Entoloma sinuatum,
cu ciuperci la copii sînt gravitatea disfuncţiilor Amanita phalloides, Lepiota helveola ş.a.).
hemodinamice, în condiţiile particularităţile morfo- Epidemiologia intoxicaţiilor cu ciuperci otrăvitoare
funcţionale ale copilului şi procesul permanent de are un caracter sezonier bine pronunţat: de la mijlocul
creştere conferă şi intoxicaţiile date un caracter aparete. lunii mai până la mijlocul lunii octombrie, cu un apogeu
De mai mult timp diagnosticul gradului de gravitate în
în lunile august-septembrie, când au loc intoxicaţii în după nimerirea toxinei în organism. Durata eliminării pe
masă, uneori familii întregi. această cale ajunge la peste 60-80 ore, iar durata
Ciupercile otrăvitoare şi cele condiţionat comestibile eliminării amanitotoxinelor cu masele fecale este 96 de
conţin o legătură chimică care provoacă o acţiune toxică ore.
asupra diferitelor organe şi sisteme. După caracterul Amanitotoxinele provoacă, asupra organismului
efectelor asupra omului, intoxicaţiile au două uman, prioritar efecte enterotoxice, hepatotoxice,
caracteristici: intoxicaţiile cu perioadă latentă scurtă şi nefrotoxice. Ele mai au o acţiune specifică asupra
intoxicaţiile cu perioada latentă de lungă durată. Din structurii nucleului celulelor hepatice, stopează formarea
grupa de ciuperci cu perioadă latentă de lungă durata fac ADN şi ARN, în rezultatul dezvoltă autoliza celulei.
parte: Amanita Phalloides, Cortinaris, Giromitria Toxinele deprimează fermenţii ficatului, dereglează
Esculenta. metabolismul proteinelor, grăsimilor, mineralelor,
O intoxicaţie gravă o produce ciupercile de tipul blochează activitatea fermenţilor ciclului Krebs,
Lipiota Galerina, Amanita Phalloides, care, de obicei, sînt împiedică sinteza glucogenului şi eliminarea veninului.
de culoare galbenă, verde sau albă. Toxinele eliminate din Falloidina din sânge pătrunde în ţesuturi, dar, în virtutea
ciuperci sunt reprezentate de ciclopeptide şi derivatele eliminării proaste în tractul gastrointestinal, manifestă o
indolului, şi sunt prezentate de două grupe de substanţe influenţă mică în patogeneza intoxicaţiei.
active: falloidine şi amanitine. După ierarhizările În prezent nu sunt îndoieli că toxinele Amanita
contemporane, în patogeneza intoxicaţiilor, un prim loc îl Phalloides provoacă insuficienţă poliorganică, cu
ocupă toxinele din grupa II. afectarea ficatului, a rinichilor şi a intestinului.
Grupa fallotoxinelor este compusă din 7 toxine, Folosirea în alimentaţie a Giromitra Esculenta şi
reprezentate de heptapeptide, care provoacă simptomatica Morchella Esculenta duce la dezvoltarea sindromului
primară în intoxicaţiile cu ciuperci (Amanita Phalloides). ghiromitrinic. Până nu demult, se considera că substanţa
Efectul lor toxic se manifestă peste 4-6 ore. toxica de bază a Giromitra Esculenta şi a Morchella
Phallotoxinele termostabile, după efectul lor toxic, Esculenta este acidul galivelic, care are o acţiune
cedează aproximativ de 20 ori amanitotoxinelor . hemolitică şi hepatotoxică. Dar, conform deducâiilor
Phallotoxinele sunt predominant hepatotrope, actuale, atare legături nu există. Este cunoscut că
provoacă distrugerea membranei celulare a hepatocitelor Giromitra Esculenta şi Morchella Esculenta, care conţin
şi sunt cunoscute ca toxine membrano-specifice. acizi organici, la o prelucrare nedeplină termică afectează
Phallotoxinele distrug membranele mitocondriilor şi elementele sângelui, cu dezvoltarea hemolizei acute, a
provoacă edem şi deformare, ceea ce este însoţit de nefrozei hemoglobinurice, a insuficienţei renale şi
oprimarea celulei. Ca rezultat, în plasmă sporeşte hepatice acute, a hepatozei fermentative, a anemiei şi a
conţinutul de acid lactic de fosfor neorganic şi de acid hipoxiei hemice.
piruvic, ceea ce provoacă scăderea necesităţii lui. În afară de aceasta, ciupercile în cauză conţin
Phallotoxinele distrug, la fel, şi membranele reticolului girometrină (H-metil-H-formiacetat hydrozon) şi
endoplasmatic, ale lizozomului şi împiedică sinteza amanitotoxine, conţinutul cărora este de 5-8 ori mai mic
glicogenului, provocând micşorarea ADN-ului. decît in Amanita Phalloides. Cantitatea de girometrină
Distrugerea membranei duce la ieşirea fermenţilor poate ajunge la 1,7 -2 gr la 1 kg de ciuperci crude. Toxina
proteolici şi hidrolitici, cu finalul de autoliza celulei. În nu se distruge la fierbere, dar la o uscare îndelungată la
afară de aceasta, falloidina inhibă transportarea activă a aer se produce inactivaţia ei.
Kaliului din celulă, blochează К+- canalului membranelor Simptomatica intoxicaţiilor acute cu ciuperci
excitabile şi provoacă polimerizarea ireversibilă, În tabloul clinic al intoxicaţiei cu Amanita Phalloides,
reductibilitatea proteinelor G şi F actină, ceea ce duce, la se observă anumite faze cronologice.
fel, la mărirea permeabilităţii celulei. Începutul intoxicaţiei are un caracter latent, fără
În componenţa Amanita phalloides se enumeră nouă simptoame şi durează de la 6 până la 36 de ore.
grupe de ciclopeptide ale grupei de amanitotoxine, dintre A doua fază a intoxicaţiei este caracterizată de
care cinci sunt toxice. Masa moleculară diferă de la 900 afectarea tractului gastro-intestinal. Perioada
pîna la 1000 daltoni. În 100 gr de ciuperci proaspete (5 gr gastroenteritei durează de la 1 pîna la 8 zile. Simptoamele
uscate) se conţin aproximativ 10 mg falloidină, 8 mg α– intoxicaţiei se manifestă brusc şi încep cu dureri
amanitină, 5 mg β-amanitină, 0,5 mg γ-amanitină şi urme spasmodice in abdomen: greaţă, vomă repetată, scaun
de falloină. Doza mortală pentru om este 0,5 mg de lichid repetat, urmate de apariţia vomei de tipul ―zaţului
amatoxină la 1 kg/corp. Mortalitatea în aceste cazuri este de cafea‖, a premiselor de sânge în scaun, a scaunului
de 50-60 %. holeric tipic pentru intoxicaţia cu Amanita Phalloides. La
Pericolul acestor intoxicaţii se explică prin faptul că fel, se atestă sete, slăbiciune, astenie adinamică,
până în prezent nu se cunoaşte enzimul în organismul tahicardie, hipotonie arterială, frisoane, transpiraţii
uman, care ar distruge amanitotoxinele. abundente. Creşte tabloul clasic al deshidratării generale.
Toxinele absorbite în baza masei lor se depun în După o perioadă de sfârşit închipuit (faza III), peste 2-
ţesutul ficatului -60%, şi în rinichi -3%. Eliminarea 3 zile apare faza IV – hepatita citolitică sau sindromul
amanitinelor, în cea mai mare parte, are loc prin rinichi, hepatonefrotic.
dar se depistează în urină nu mai devreme de 15-30 ore
În faza terminală a intoxicaţiei cu Amanita Phalloides, Sindromul narcotidian este dat de consumul speciilor
se dezvoltă insuficienţele hepatică şi nefrotică. În afară de de Panaeolus. Simptomul caracteristic este un efect
aceasta, la bolnavii aflaţi în coma hepatica adâncă apare narcotic, beţie, tremurături şi o amnezie momentană. În
decompensarea sistemului cardiovascular şi progresarea anumite doze produce efecte halucinante.
sindromul coagulării intravasculare desiminate,  Sindromul halucinator
encefalopatia şi alte simptoame caracteristice insuficienţei  Sindromul coprinian
poliorganice . Este provocat de Coprinus antramentarius. Ciuperca
Simtoamele intoxicaţiei cu Giromitra Esculenta şi devine mai periculoasa atunci cand se consuma si alcool
Morchella Esculenta se dezvoltă peste 6-10 ore după (imediat sau in zilele ulterioare) Simptome: presiune
folosirea ciupercilor în alimentaţie. Apar dureri în intracraniana, senzaţie de căldura, vasodilatatie, puls
epigastru, greaţă, vomă, diaree până la 10 ori în zi (24 scăzut, respiraţie greoaie, greţuri, transpiraţie, vărsaturi.
ore). Peste 24-36 de ore, apar primele semne ale icterului Se recomanda administrarea de întăritoare si calmante;
hemolitic, ale hiperbilirubinemiei în contul fracţiei perfuzie cu glucoza.
indirecte, are loc ridicarea în plasmă a hemoglobinei  Sindromul resinoidian
libere, hemoglobinuria, reticolocitoza, anemia. În Este provocat de numeroase specii de ciperci toxice.
intoxicaţiile grave, se observă simptomatica Cele mai cunoscute specii sunt : Agaricus xanthodermus,
encefalopatiei, mărirea vădită a ficatului, nefropatia Boletus satanas, Entoloma lividum, hebeloma
hemoglobinureică, până la dezvoltarea insuficienţei crustiliniforme, Hypholoma fasciculare, Lactarius
renale acute. scrobiculatus, Lactarius torminosus, Omphalotus olearius,
1. Intoxicaţii cu perioadă scurtă de incubaţie Ramaria formosa, Russula emetica, Tricholoma pardium.
 Sindromul colinergic (sudoral) Toxinele conţinute de acestea sunt compuşi chimici
Sindromul colinergic este produs de numeroase specii instabili si produc iritatii ale mucoasei aparatului digestiv.
ale genului Inocybe, ( I. brunnea, I. fastigiata. mai ales I. Efectul produs de ele este asemănător cu cel provocat de
patouillardii) şi unele specii de Clitocybe, (C. dealbata, unele purgative puternice. Perioada de incubaţie poate fi
C. candicans, C. cerusata, C. phyllophyla), Mycena, (M. scurta (30 min la o ora) sau lunga (3-8 ore). Simptome:
pura, M. rosea). Aceste specii conţin muscarină, un greţuri, vărsaturi, dureri abdominale, diaree, asociate
alcaloid care excită receptorii colinergici cu afinitate uneori cu stări de depresie psihica si tulburări ale
pentru muscarină, blocaţi de atropină. Se manifestă, (după funcţiilor cardiace. Se produc uneori însemnate pierderi
câteva minute până la 3 ore de la ingestie), prin greţuri, de apa si electroliti. Tratament : spălături gastrice urmate
vărsături, catar oculo-nazal, contracţii ale pupilei, de purgativ salin (atunci când nu sunt prezente vărsaturi
dereglarea văzului, tulburări respiratorii, încărcare sau scaune diareice numeroase) ; in cazul in care
bronşică, salivaţie, diaree, tremurături intense, transpiraţie pacientul si-a golit stomacul insa mai prezintă senzaţia de
abundentă, şi încetinirea pulsului. Ca tratament se voma, spasme fiind prezente, se poate administra un
administrează sulfat de atropină, (în doze de 0,5 mg la 4 antivomitiv, antidiareice si antispastice. Înlocuirea
ore, sau 1 mg în cazuri severe), până la dispariţia pierderilor de apa si electroliti se face prin perfuzare cu
tulburărilor, (de regulă 12 - 24 ore). În cazul ingerării ser fiziologic sau ser glucozat 5%.
ciupercilor în cantităti mari, se fac spălături gastrice cu 2. Intoxicaţii gastrointestinale
cărbune activat, iar pierderile de lichide se vor înlocui Aceste intoxicaţii violente, dar trecătoare, pot fi
prin perfuzie de ser fiziologic. cauzate de următoarele macromicete: Rhodophylus
 Sindromul atropinic lividus, Tricholoma tigrinum, Omphalotus olearius,
 Sindromul muscarian Psaliota xanthoderma, Hebeloma crustuliniforme,
Consumul de Amanita muscaria provoacă intoxicaţii Collybia fusipes s.a.; Clavaria formosa are acţiune
ale sistemului nervos. În acest caz, simptomele otrăvirii purgativă foarte violentă. Diferite specii de Lactarius,
apar brusc, la 1 până la 3 ore după ingestie. Se constată Russula acre, pot de asemenea să provoace tulburări
tulburări gastrointestinale, care duc la evacuarea rapidă a gastrointestinale.
unei parţi din ciupercile ingerate, dar în general acestea 3. Intoxicaţii cu perioadă lungă de incubaţie
sunt urmate de tulburări nervoase, delir (delir muscarian),  Sindromul giromitrian (cauzat de Gyromitra
vesel sau furios, halucinaţii. Intoxicaţiile cu această esculenta),
ciupercă nu sunt mortale.  Sindromul helvetian (Helvella, Morchella
Substanţele toxice din această ciupercă sunt: consumate crude), intoxicaţii ale căilor respiratorii,
muscarina, muscaridina, micoatropina şi micotoxina. cauzată de inhalarea bruscă a sporilor de la unele
 Sindromul panterian Gasteromycete etc.
Sindromul provocat de Amanita pantherina este  Sindromul orelanian
asemănător cu cel descris la Amanita muscaria, dar mai  Sindromul faloidian. Consumarea de Amanita
grav, deoarece se pot constata şi cazuri mortale. În afară phalloides, A. verna si A.virosa, provoacă 90% din
de această specie, intoxicaţii cu acelaşi simptom produc şi otrăvirile mortale cu ciuperci. Efectele otrăvirii apar după
alte specii de Amanita care nu au pigment rosu. 8-12 ore după ingestie şi încep prin dureri stomacale,
 Sindromul narcotidian frisoane, vomă şi diaree. Se constată şi tulburări nervoase,
care alternează cu perioade de acalmie. Apoi apar
sincope, răcirea extremităţilor corpului, slăbirea pulsului. saliva si sudoare, dereglarea văzului si digestiei, crize de
Moartea survine după 24 ore sau 5-6 zile, în funcţie de plâns si râs, halucinaţii. Astfel de otraviri se soldeaza cu
cantitatea de ciuperci consumate şi de rezistenţa însănătoşirea. Consumarea ciupercilor în cantităţi sporite
individului. În cazuri mai puţin grave, bolnavul se poate provoca moartea. Otravirile se lecuiesc cu ajutorul
restabileşte treptat, dar păstrează mult timp simptomele atropinei sau fizostigminei.
de boală, uneori toată viaţa. e. Sindromul panterinian - se datorează speciilor
Toxicitatea acestor ciuperci se datorează mai multor Amanita muscaria, A.gemma (sunt puţine periculoase în
compuşi toxici, printre care falina sau amanita- doze mici, produc probleme cardio-vasculare),
hemolizina (subsatanta hemolitica), amanitina si A.pantherina (e cel mai periculos, produce moartea
faloidina. organismului viu) cu ajutorul acidului ibotenic,
4. Intoxicatii extrinsece - sunt produse de muscimolului, muscazanului, care induc vasoconstrictia
substante toxice, care se acumulează în ciuperci. si tahicardia, însoţit de hipertensiune. Acest ansamblu de
a. metale grele - recoltarea si consumarea manifestări e complicat prin acţiunea altor toxine
ciupercilor, ce cresc de-a lungul autostrazilor, lânga excitante, halucinogene sau afrodisiace (sunt folosite de
industrii poluante etc., determina ingestia cantitatii câtre şamani în câteva triburi extrem-orientale, siberiene
enorme de metale grele si alti poluanti. S-au evidentiat sau americane din Alaska până în Mexic) pentru
cantitati sporite de plumb si mercur în talul ciupercilor. ceremonii religioase si divine.
b. Radioelemente - speciile Laccaria amethystina, f. Sindromul hemolitic - e produs de unele
Xerocomus badius sunt acumulatori excelenti de amanite, helvele etc. toxinele termolabile sunt eliminate
radioelemente. prin fierbere. Simptoame de ordin digestiv: voma, greata.
Intoxicaţiile cu ciuperci menţionate sunt principalele Cauza principala e distrugerea eritrocitelor.
tipuri raportate în literatura de specialitate. 2. Sindroame de latenta lunga - sunt mult mai
Tabloul clinic al intoxicaţiilor cu ciuperci este periculoase decât primele, căci toxina produce
dominat de următoarele sindroame clinice: numeroase ravagii înainte ca intoxicaţia sa fie
1. Sindroame de latenta scurta. vizibila prin primele simptoame.
a. sindromul digestiv - ciupercile (Amanita a. sindromul giromitrian - e produsa de Gyromitra
rubescens, Clitocybe nebularis, Lepista nuda, Armillaria esculenta. Alte specii contin la fel aceeasi toxina
mellea etc.) sunt bogate în chitina, conţin sucuri specifice hemolitica monometilhilrazin, care este solubil în apa
(trehaloza, manitol). Acumularea de trehaloza conduce la fierbinte si poate fi înlaturat din ciuperci în urma fierberii
o fermentare responsabila de diaree. Manitolul induce o apei si spalarii (helvele, Cudonia circinas, Spathularia
presiune osmotica ridicata în intestin. Este descris flavida). Perioada de incubare e de la 5 la 48 de ore.
sindromul intestinal, ce se datoreaza unei toxine, care are Simptoamele debutează cu o faza gastrointestinala,
la baza substanta laxatiful (Ramaria formosa, R.botrytis, însoţita de astenie, cefalee, ameţeli, dureri abdominale,
R.pallida, Suillus). hepatice, greaţa, oboseala, febra (e un fenomen rar pentru
b. Sindromul rezinoidal - este produs de intoxicaţiile cu ciuperci), icter, care durează de la 1 la 2
Tricholoma pardinum (în regiuni muntoase), Omphalotus zile. În cazuri grave de otrăvire au loc modificări a
olcarius, Entoloma lividum, Boletus satanas, tensiunii arteriale convulsii, halucinatii. Sunt cazuri
Macrolepiota. Printre aceste specii, unele provoaca o mortale. Se tratează cu ajutorul penicilinei, tioctacid si
intoxicatie de latenta foarte lunga si un tablou clinic, care vitaminele C, K, B. tratamentul este simptomatic
necesita ospitalizare. E un sindrom gastrointestinal acut si (evacuatie gastrica, hemodializa, calmanti).
dureros, apare destul de rapid (de la câteva minute pâna la b. Sindromul faloidian - apare între 6-12 ore dupa
câteva ore), cu dureri acute, greata, voma, diaree. consumarea speciilor Amanita phalloides, A. virosa, A.
c. Sindromul psilocibian - se datoreaza verna, Lepiota helveola, L.josserandii, L.brunneolilacina,
moleculelor din familia acidului lisergic din care se L.pseudohelveola, L.subincarnata, L.helveloides, L.
produce LSD. E un sindrom halucinogen provocat de brunneoincarnata, Hypholoma fasciculare,
ciuperci tropicale. Câteva specii din familia H.sublateritium, Galerina marginata, G.autumnalis, ce
Strophariaceae sunt utilizate în obiceiuri religioase si contin otrava cu actiune plasmotoxica accentuata.
divine în America Centrala si Meridionala. Amanita phalloides este responsabil de 95% din
d. Sindromul muscarian sau sudorian - ciupercile intoxicaţii mortale prin ingestie. Primele simptoame apar
acţionează asupra sistemului nervos cu ajutorul după 8-72 de ore după consumarea ciupercilor. Toxinele
substanţelor muscarina, acidul ibotenic, muscimol, acţionează asupra sistemului nervos. Se intensifica
micoatropin. Simptoamele, ce apar în urma otrăvirii cu musculatura stomacului, are loc secreţia intensa al sucului
Amanita muscaria, A. pantherma, Inocybe patouillardii gastric, apare diareea, voma. Otrăvirea provoacă moartea.
(e considerat a fi cel mai toxic), Clitocybe dealbata, Managementul este foarte dificil şi include fala- si
C.candicans, C.cerusata, C.phyllophyla, Mycena pura, amatoxina, penicilina, tioctacid, vitaminele C si K.
M.rosea. Rar mortal, uneori grav, sindromul induce o c. Sindromul orelanian - este provocat de
vasodilatatie si bradicardie însoţit de hipotensiune, Cortinarius orellanus, C.rubellus. Ciupercile conţin
creşterea peristaltismului intestinal, diaree. Se manifesta cortinarin, orelanin, grjimalin. Primele simptoame apar
peste 1/2-2 ore: înroşirea fetei, secreţie abundenta de peste 3-17 zile. Apare cefalee, uscarea cavitaţii bucale,
sete, greaţa, voma, diaree, dureri în regiunea taliei. periorală şi periorbitală. Tonurile inimii asurzite, zgomot
Toxinele produc dereglarea respiraţiei, asfixia si plegia sistolic în toate punctele de auscultaţie, tahicardie. În
locomotorie. La început sunt atacaţi rinichii, se manifesta plămâni respiraţia aspră, raluri nu se asculta.
oliguria si albuminuria, uremia, ce produce moartea. Se Abdomenul moale la palpare cu dureri în epigastru.
poate de otrăvit cu ciuperci comestibile, în caz daca sunt Ficatul şi pancreasul mărite. Diureza scăzută.
ţinute mult timp la căldura, timp în care are loc A fost indicată terapia de infuzie în volum de 80 ml/kg
descompunerea proteinelor, formând toxine. Tratamentul în 24 ore sub controlul diurezei. Terapia antibacteriană
este simptomatic. (Penicillina G) ,vitaminoterapia, hepatoproctectori
3. Sindroame particulare. (Essentiale, Acid lipoic, Hepatosol, inhibitori a
a. sindrom ergotic - s-a manifestat pe o scara larga proteolizei, terapia hormonală, Heparină, antioxidanţi,
în Evul Mediu. Substanţele principale sunt derivati ai soluţii coloizi şi cristaloizi. Pe parcurs a 12 ore starea
acidului lizerginic, ce induc o vaso-constrictie intensa, copilului fără dinamica pozitivă. După cateterizarea
antrenând o gangrena a membrelor, convulsii. Intoxicaţia venei subclavii copilului, au fost efectuată şedinţa de
e cunoscuta sub numele de "Focul lui Saint-Antoine" sau plasmafereză în volum egal cu un volum al circuitului
"Mal des Ardents". Sindromul nu e cunoscut în zilele plasmatic (VCP) cu substituirea plasmei copilului cu
noastre. Un caz recent a avut loc în anii '40 în Port-Saint- plasmă proaspăt congelată 1:1.După efectuarea şedinţei
Esprit-Gard). Cândva numit focul sfântului Antoine sau " plasmaferezei starea copilului s-a îmbunătăţit vizibil.
râul arsilor" acest sindrom sa manifestat la scara mare în Copilul în conştiinţă adecvat răspunde la întrebări. S-a
Evul Mediu când faina contaminata de toxinele secretate micşorat intoxicaţia generală. A apărut pofta de
de ergotul de secara (parazit al speciilor de cereale) era mâncare. Peste 24 de ore starea copilului puţin s-a
încorporata în alimente ( un caz descris în Etiopia în agravat, s-a mărit intoxicaţia. A fost efectuată a 2 -a
1979). Este vorba despre toxinele familiei acidului şedinţă de plasmafereză în volum egal volumului
lisergic, producând o vasoconstrictie intensa, putând circuitului plasmatic, cu substituirea plasmei copilului cu
antrena o cangrena a extremitatilor ( cu pierderi de degete plasma proaspăt congelată. După efectuarea procedurii
membre) si adesea cu convulsii. starea copilului s-a îmbunătăţit. Copilul este activ,
b. sindromul coprinian - apare când se consuma răspunde adecvat la întrebări. În analizele s-au
Coprinus atramentarius, C.micaceus, Boletus luridus normalizat transaminazele, bilirubina, indicele
împreuna cu băutura alcoolica. Substanţa otrăvitoare e coagulogramei, ureea şi conţinutul gazos sanguine. În
coprinul (se solubilizează numai în alcool). Otrăvirea continuare a fost prelungită terapie de infuzie şi la a 5- a
apare atunci, când alcoolul este administrat timp de 1-2 zi copilul a fost transferat în secţia somatică de unde la a
zile după consumarea ciupercii. Peste 1/2 ore dupa 12-a zi a fost externat la domiciliu în stare satisfăcătoare
administrarea alcoolului fata si corpul se înroseste, apar sub supravegherea pediatrului de sector.
dureri abdominale, diaree, voma, tahicardie, apare simtul Discuţii:
fricii. Peste 2-4 ore simptoamele dispar, iar în urma noii Problema tratamentului a intoxicaţiilor acute la copii
administrări a alcoolului simptoamele reapar. Toxina din cu ciuperci este mereu în centrul atenţiei ale cercetătorilor
ciuperca este folosit contra alcoolismului; şi savanţilor. Periodic se constată intoxicaţii cu ciuperci
c. sindromul paxilian - este foarte slab cunoscut. familiare în masă, cu un sfârşit letal în unele cazuri.
Se datorează speciei Paxillus involutus, care produce în Morbiditatea în intoxicaţiile cu ciuperci mai ales cu
sânge anticorpi specifici (aglutinine), ce actioneaza ciupercile hepatonefrotrope cu Amanita Phalloides
asupra anticorpilor ciupercii. La oamenii, care consuma rămâne foarte înaltă, trecând de 50%. Pe teritoriul
intens aceasta ciuperca, are loc acumularea aglutininelor Moldovei cel mai des intoxicaţiile sînt provocate de
în cantitate mare, încât are loc distrugerea anticorpilor următoarele tipuri de ciuperci: Amanita Phalloides,
ciupercii si a eritrocitelor. Otrăvirea apare la un interval Marcella Esculenta şi Giromitra Esculenta). Morbiditatea
de câteva ore până la câţiva ani. Simptomele se manifesta rămâne înaltă, până la 18 %.
prin ameţeli, colicule, oligurie, anurie, soc hemolitic cu La cele mai des întâlnite sindroame ale intoxicaţiilor
icter, hemoglobinurie, dereglarea funcţiei ficatului. cu ciuperci otrăvitoare se observau afecţiunile ficatului,
Tratamentul este simptomatic. Intoxicaţia poate avea rinichilor, tractului gastrointestinal cu o dezvoltare a unei
urmări grave, chiar poate duce a moartea organismului. insuficiente acute poliorganice.
Prezentare de caz clinic: In pofida la dezvoltarea în continuu al metodelor de
Pacientul în vârstă de M-ai 14 ani (№FO. 7632) a tratament, actual sînt prea puţine date despre indicii
fost internat în secţia de reanimare chirurgicală, TI, clinici şi biochimici de laborator în intoxicaţiile cu
toxicologie şi metode extracorporale de detoxicare a Amanita Phalloides, mai ales la copiii cu intoxicaţii în
sângelui la copil, Centrul Naţional Ştiinţifico-practic de primele 24-72 ore din momentul intoxicării.
Chirurgie Pediatrică “Natalia Gheorghiu” pentru În prezent in tratamentul intoxicaţiilor cu ciuperci se
Intoxicaţie acută enterală cu ciuperci, faza toxicogenă, foloseşte terapia de detoxicare conservativă, la fel şi
forma extrem de gravă cu o intoxicaţie general a metodele chirurgicale active aşa ca: dializa, filtraţia,
organismului, insuficienţă hepato-renală, insuficienţă hemoplasmolimfosorbţia, care permit eliminarea efectivă
cardio-vasculară. La internare s-a efectuat lavaj gastric. din organism ale metaboliţilor toxici.
Mucoasele şi pielea cu un icter pronunţat, cianoza
BIBLIOGRAFIE
1. Aji D.Y., Caliskan S., Nayir A., Mat A., Can B., Yasar Z., Ozsahin H., Cullu F., Sever L. Haemoperfusion in Amanita
phalloides poising // J. TropPediatr.- 1995.-Vol.41.- N6.- P. 371-375.
2. Alleva F. R.,BalazsT.,Sager A.O., DanoA. K. Failure of thiocsic acid to cure mushroom-poisones mice and dogs. -14th Annual
Meeting Society of Tocsicology,- Williamsburg, 1975. p.12-13.
3. Andres R.U., Prei. W., Amatoxin and anti-amatoxin for radioimmunoassay prepared by a novel approach: chemical and structural
considerations II. Toxicon 1987. 25. N.3. p.915-922.
4. Andres R.Y. Frei W. Amatoxin and anti-amatoxin for radioimmunoassay prepared by a novel approach: chemical and structural
considerations. Toxicon 1987. 25. Nr.3. p.915-922.
5. Bourgeois F., Bourgeois N., Gelin M., Vvan de Stadt J., Doutrelepont J., Adler M. Hepatite aigue et intoxication a laminate
phallodie. [ Acute hepatitis and poisoning by Amanita phalloides]. Acta Gastroenterol. Belg. 1992. vol.55. N4. 358-421.
6. Ананченко В., Лужников Е., Мамонов А., Алгмц Ю., Бунатян А., Анастасьина Г., Кузнецов С., Решетова Н.,
Малашенкова И., Гольдфарб Ю. Гемосорбция и ультрафиолетовое облучение крови при отравлениях. М. Клинич. Мед.
1998. N1, N2.
7. Алексеев В.Г. Отравления различными видами грибов. Клинич. медицина. 1993. N.5. с.63-65.
8. Бойчук Б. Р. Влияние токсинов бледной паганкой на гомеостаз организма. Автореферат. Киев. НИИ Фармакологии и
токсикологии. с.23.
9. Рык А.А. Острые гепато и нефропатия при отравлениях ядовитыми и условно-съедобными. Автореферат. НИИ скорой
помощи им. Склифосовского. М. 1997. с.23.
10. Середняк В.Г. Современные принципы интенсивной терапии при отравлении бледной поганкой у детей. Автореферат.
Воронеж 1997. с.23.

Gudumac Eva, Pasicovschi Tatiana, Postolache S., Maliţev M., Carpov V., Mazuru Angela,
Rusanovschi Vera, Botnaru Svetlana, Cojocaru Elena, Slusari D., Frecautan V., Mîrzenco Natalia, Melinte C.

INTOXICAŢIA ACUTĂ CU IZONIAZIDĂ


(Caz clinic)

Centrul Naţional Ştiinţifico-practic de Chirurgie Pediatrică „Natalia Gheorghiu‖.


Director-coordonator – Academician al A.Ş.R.M., dr.hab. în med., prof. universitar, Om emerit Eva Gudumac

Summary
ACUTE INTOXICATION WITH ISONIAZID
(Clinical case)
The authors present a clinical case of acute intoxication with isoniazid in a child. For correct diagnosis the awareness about the
isoniazid biotransformation and final product toxic action in the growing organism is absolutely necessary.

Резюме
ОСТРОЕ ОТРАВЛЕНИЕ ИЗОНИАЗИДОМ
(Клинический случай)
Авторы представили клинический случай острого отравления изониазидом у ребѐнка. Отмечается, что правильная постановка
диагноза требует от специалиста отличного знания механизма биотрансформации изониазида и токсического действия конечного
продукта на детский организм.

Generalităţi ore. Preparatul prezintă volum mic de răspindire (1,6 l/cg)


Izoniazida (INZ) este una din remediile cele mai si un nivel nesemnificativ de legare cu plasma (pâna la
frecvent utilizate în tratamentul specific al tuberculozei. 10%). In peste 75-95% din cazuri, INZ se elimina in
Studiile denotă la particularităţile lui ca toxic- primele 24 de ore din organism prin rinichi sub forma de
convulsivant. Odată cu creşterea morbidităţii prin metaboliţi. Biotransformarea preparatului are loc in ficat
tuberculoză, izoniazida ramâne preparatul des solicitat în prin reacţii artificiale si naturale. Una din formele de baza
clinică. Totodată cere o diferenţiere atentă între acţiunile a biotransformării îi revine acetilării, care deţine un rol
lui toxice acute (coma, convulsiile)cit si cele cronice special in evoluţia intoxicaţiei cu INZ. EC a preparatului
(hepatita, neuropatia periferica)etc. este de la 0,5 pâna la 10 mg/l. LC mai mult de 20 mg/l.
Toxicocinetica: Studiile confirma ca procesul de biotransformare a
Izoniazida este un acid hidrazid-izonicotinic cu o izoniazidei prezintă variatii determinate genetic. Este
structura chimica asemănătoare cu inhibitorii MAO. Doza cunoscut ca ― acetilatorii lenţi‖ (80 % din populaţia albi si
toxica a INZ - în intoxicaţii acute este de 1,5 g; iar cea negri si 20% la orientali) se caracterizează printr-o
letala de 80-250 mg/cg; in tratamentul cronic 3 mg/cg - activitate relativ reala a acetiltransferazei - enzima
10 mg/cg. INZ se reabsoarbe in scurt timp din stomac si responsabila de acetilarea izoniazidei. Intoxicaţia acuta
atinge apogeul concentratei in plasma pe parcursul a 1-2 are loc la administrarea a 0,9 – 20,0 g şi mai mult, în

Вам также может понравиться