You are on page 1of 6

Măsurile active sunt cele care conduc la crearea de noi locuri de muncă, la reconversie

profesională sau cele prin care se oferă anumite facilități pentru angajtorii care angajează șomeri.
În tabelul următor sunt prezentate măsurile active în vederea diminuări și combaterii șomajului
în România.

Tabel 2.1 Măsuri active pentru stimularea ocupării forței de muncă

Măsuri
active
Persoana în căutarea unui loc de muncă
• Servicii de preconcediere
• Informare și consiliere în carieră
• Medierea muncii
• Cursuri de calificare și recalificare
• Consultanța pentru începerea unei afaceri
• Completarea veniturilor salariale
• Încadrarea absolvenților de învățământ
• Stimularea mobilității forței de muncă.

Angajator
• Facilității acordate angajatorilor
•Programe de formare profesională pentru proprii angajați
•Subvenționarea locurilor de muncă
•Acordarea de credite avantajoase
•Încadrarea elevilor și studenților pe perioada vacanțelor
•Încadrarea tinerilor cu vârsta între 16-25 ani aflați în dificultate și confruntați cu riscul excluderii
profesionale.

*sursa: Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Servicii de preconcediere - În cazul unor restructurări ale activității care pot cauza modificarea
substanțială a numărului și structurii profesionale a personalului, angajatorii sunt obligați să
aducă la cunoștință agențiile pentru ocuparea forței de muncă referitor la adoptarea unor măsuri
pentru combaterea șomajului și prevenirea efectelor sociale nefavorabile. De aceea, angajatorii
au obligația să acorde un preaviz conform prevederilor Codului Muncii sau a contractului
colectiv de muncă, angajaților ce urmează a fi disponibilizați. În perioada de preaviz, angajații
vor participa la servicii de preconcediere realizate de către agentiile pentru ocuparea forței de
muncă. Pe a ajuta persoanele afectate de restructurările care au lor în economie, angajatorii, sunt
obligați să anunțe agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă cu cel puțin 30 de zile
înaintea acordării preavizelor prevăzute de lege. Agențiile județene, prin propriul personal pot să
execute următoarele activități:

 Informarea referitor la prevederile legale în ceea ce privește protecția șomerilor și


prestarea serviciilor de ocupare și de formare profesională;
 Plasarea pe locurile de muncă care sunt vacante, existente pe plan local;
 Instruirea în modalități de căutare a unui loc de muncă;
 Reorientarea profesională în cadrul unei unități sau cu ajutorul unor cursuri de formare de
termen scurt;
 Sondarea opiniei salariaților și consilierea lor privind măsurile de combatere a șomajului.

Informare și consiliere în carieră – această măsură constituie un ansamblu de servicii propuse


în mod gratuit persoanelor care sunt în căutarea unui loc de muncă, ei au ca scop:

 Furnizarea de informații referitor la piața muncii și evoluția ocupațiilor;


 Profilarea și includerea în nivelul de ocupabilitate ca spre exemplu: ușor ocupabil, mediu
ocupabil, greu ocupabil și ocupabil;
 Dezvoltatea abilității și încrederii în sine a oamenilor ce sunt în cautarea unui loc de
muncă, în ceea ce privește luării deciziei privind propria carieră;
 Instruirea în modalități și tehnici de căutarea unui loc de muncă;
 Îndrumarea pe parcursul procesului de integrare, socioprofesională la noul loc de muncă.

Aceste servicii sunt oferite de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă, în timp ce unele
servicii se pot realiza chiar și de furnizori de servicii din sectorul public sau privat acreditați,
cum ar fi ultima măsură prezentată. În plus, persoanele cărora le-a fost stabilit nivelul de
ocupabilitate greu și foarte greu, în urma profilării, ele pot beneficia de îndrumarea la noul loc de
muncă pe o perioadă de maxim 3 luni, doar cu acordul angajatorului.

Medierea muncii - Serviciile de mediere sunt obligatorii și gratuite pentru șomerii care
beneficiază de indemnizații de șomaj și ele constau în identificarea locurilor de muncă vacante și
oferirea informațiilor despre ele persoanelor în căutarea unui loc de muncă. Agențiile județene
pentru ocuparea forței de muncă sunt obligate să publice informațiile despre locurile vacante.
Medierea electronică este mai comodă, din cauza că pune automat în corespondență cererea și
oferta de locuri de muncă prin intermediul tehnicii de calcul.Agențiile fac preselecția
candidaților corespunzător cerințelor locurilor de muncă propuse și în raport cu pregătirea,
experiența, interesele acestora.

În plus, Agențiile sunt obligate să întocmească pentru fiecare persoană în parte un plan
individual de mediere.

De servicii gratuite de mediere, la cerere, pot beneficia și următoarele categorii de persoane:

 Persoane ce au un loc de muncă, dar din diverse motive, doresc sa-l schimbe;
 Au obținut statutul de refugiat sau altă formă de protecție internațională, prin lege;
 Cetățenii străini care au fost încadrați în muncă sau care au înregistrat venituri în
România, conform legii;
 Nu au putut ocupa un loc de muncă după repatriere sau după eliberarea din detenție.

De Serviciile de mediere se pot realiza și contracost de către furnizori de servicii specializate din
sectorul public sau privat, care sunt acreditați de ANOFM.

Cursuri de calificare și recalificare – această măsură le este propusă persoanelor aflate în


căutarea unui loc de muncă și li se oferă posibilitatea dobândirii de cunoștințe teoretice și
practice specifice unei noi profesii care să-i mărească șansele ocupării unui loc de muncă.
Formele prin care se realizează formarea profesională sunt: cursuri, stagii de practică și
socializare, precum și în alte forme, conform legii. Aceste cursuri sunt realizate de către
Agențiile pentru Ocuparea Forței de Muncă prin centrele de formare profesională din subordinea
acestora și prin centrele regionale pentru formarea profesională a adulților ale ANOFM, precum
și prin furnizori de servicii din sectorul privat sau public.

Persoanele care sunt înscrise la cursurile gratuite de formare profesională au anumite drepturi,
cum am fi: beneficiază de pregătire teoretică și practică pe toată durata cursului; beneficiază de
rechizite și materiale de instruire și de manuale; beneficiază de echipament de protecție pe
timpul instruirii practice, dacă e cazul, beneficiază pe traseul de la domiciliu la unitatea de
pregătire de abonament gratuit pentru mijloacele de transport în comun, beneficiază de
consulații medicale, analize medicale și teste necesare frecventării cursului.

Consultanța pentru începerea unei afaceri – respectiva măsură se acordă șomerilor și


studenților. În cazul șomerilor, consultanța și asistența pentru începerea unei activități
independente sau pentru conceperea unei afaceri, se acordă la cererea, sub forma de servicii
juridice, de marketing, financiare, management și alte servicii de consultanță În ceea ce privește
consultanța pentru studenți, le este oferit în regim de gratuitate, pentru începerea unei activități
independente sau pentru o afacere studenților care cer credite cu dobândă avantajoasă din
bugetul asigurărilor pentru șomaj. În așa caz, studenții beneficiază de consultanță gratuită sub
forma de servicii juridice, marketing, financiare etc.

Completarea veniturilor salariale – Persoanele care au fost angajate pentru un program normal
de lucru în perioada în care primesc indemnizații de șomaj, beneficiază din momentul angajării și
până la sfârșitul perioade pentru care erau îndreptățite sa fie indemnizate, de o sumă în fiecare
lună, care este neimpozabilă și reprezintă 30% din indemnizația de șomaj.

Încadrarea absolvenților de învățământ – Absolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenții


scolilor speciale, ce au vârsta de minim 16 ani, înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de
muncă, în cazul în care se angajează cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de
12 luni, oricum beneficiază din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o primă de încadrare egală
cu valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării. Nu pot beneficia de
drepturi bănești absolvenții care la data absolvirii studiilor aveau raporturi de muncă sau de
serviciu, absolvenții care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de
serviciu în ultimii 2 ani, absolvenții care la data solicitării dreptului studiază.

Stimularea mobilității forței de muncă- Persoanele care în perioada în care beneficiază de


indemnizația de șomaj, se află într-o localitate aflată la peste 50 km de domiciliu, beneficiază de
o primă de încadrare, acordată din bugetul asigurărilor pentru șomaj ce este egală cu de două ori
valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data acordării. Cei care se află într-o altă
localitate și astfel își schimbă domiciliul, primesc o primă de instalare, ce este egală cu șapte ori
valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data instalării.

Pentru angajatori au fost elaborate o serie diferită de măsuri active.

Facilitățile acordate angajatorilor – Angajatori care încadrează în muncă persoane șomere, pe


care le mențin în activitate pe o perioadă de cel puțin 6 luni, beneficiază de reducerea sumei
reprezentând contribuția datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru șomaj. Reducerea
este cu 0,5 % mai puțin pentru fiecare procent din ponderea personalului nou-angajat, din
numărul mediu scriptic de personal încadrat cu contract individual de muncă din anul respectiv.
Această reducere se aplică din anul fiscal următor, pe o perioadă de 6 luni. La fel primesc
reducere și angajatorii care primesc credite din bugetul asigurărilor pentru șomaj, și cei care
primesc fonduri nerambursabile din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Programe de formare profesionale pentru proprii angajați – În vederea prevenirii șomajului


și consolidării locurilor de muncă prin majorarea și diversificarea competențelor profesionale ale
persoanelor încadrate în muncă, angajatorilor care organizează, programe de formare
profesională pentru proprii angajați, care sunt efectuate de furnizori de servicii de pregătire
profesională, se acordă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, o sumă reprezentând 50% din
cheltuielile cu serviciile de formare profesională organizate pentru un număr de cel mult 20% din
personalul angajat. Angajatorii pot beneficia de suma respectiva pentru derularea unui singur
curs de formare profesională pe o perioadă de un an. Angajatorii sunt obligații să mențină un
raport de muncă sau de serviciu ale persoanelor care participa la programe profesionale pentru
care a fost acordată suma prevăzută, în cazul în care ei încetează să facă respectivele raporturi,
angajatorii sunt obligați să restituie suma în totalitate agențiilor pentru ocuparea forței de muncă
și plus dobânda de referință a BNR.

Acordarea de credite avantajoase – Creditele cu dobânda subventionată sunt acordate IMM-


urilor, unităților cooperatiste, asociațiilor familiale și persoanelor fizice autorizate să desfășoare
activități independente și șomerilor care inaugurează societăți în scopul creării de noi locuri de
muncă, din care minimum 50% pentru șomeri. Creditele ANOFM au ceam mai avantajoasă
dobândă de pe piață.

Încadrarea tinerilor cu vârsta între 16 și 25 de ani care se află în dificultate și confruntați


cu riscul excluderii profesionale – Acesta categorie de personae pot beneficia de plasare în
muncă la un angajator avizat de ANOFM, în baza unui contract de solidaritate. Angajatorii care
încadrează acești tineri în conditiile unui contract de solidaritate, încheie convenții cu ANOFM,
și prin aceasta se angajează să întoarcă lunar salariul de bază stability la data angajării, dar să nu
depășească 75% din câștigul salarial mediu net pe economie.

În dependență de suma care e prevăzută în bugetul asigurarilor pentru somaj ANOFM va încheia
contracte de solidaritate cu tinerii, portrivit următoarelor priorități:

 Tineri care provin din centre de plasament și centre de primire a copilului din cadrul
serviciilor publice specializate și al organismelor private autorizate în domeniul protecției
copiilor;
 Tineri singuri ce au copii în întreținere;
 Tineri familiști ce au copii în întreținere;
 Tineri familiști fără copii în întreținere;
 Tineri familiști care au efectuat pedepse privative de libertate.