You are on page 1of 1

SULIT

MAC
BIOLOGI
1223

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PERLIS


JALAN RAJA SYED ALWI, 01000 KANGAR, PERLIS

UJIAN 1
BIOLOGI
TINGKATAN EMPAT

1 JAM

Arahan:

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN


BERBUAT DEMIKIAN.

1. Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak termasuk muka depan.


2. Tulis nama anda pada ruangan yang disediakan.
3. Kertas soalan ini mengandungi 2 bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B.
4. Jawab semua soalan pada kedua-dua bahagian.
5. Jawapan Bahagian A hendaklah di tulis pada kertas jawapan yang dibekalkan.
6. Jawapan Bahagian B hendaklah di tulis pada ruangan yang disediakan di dalam kertas
soalan.

Nama : ____________________________________ Kelas : ___________

Disediakan oleh: Disahkan oleh:

........................................................... ....................................................................................
EN. MOHD ZAMRI BIN MD ZIN PN. WAN ELIZA BT WAN MOHAMED NOOR
KP Biologi GK Sains & Matematik