Вы находитесь на странице: 1из 267

Sl.No

ফআয়েযনাভ

BOOK'S NAME

 

লরঔয়ওযডাভ

Writer's Name

Digital No.

8792

mwܶb

SANDHIKHAN

8792 mwܶb SANDHIKHAN A P J ABDUL KALAM 354.5403

A P J ABDUL KALAM

354.5403

9398

The Bigger They Come

The Bigger They Come

A.A.Fair

A.A.Fair

823

8604

8604 MAGIC O BHOJBAJI G.wm.miKvi A.C.SARKAR 793.8

MAGIC O BHOJBAJI

G.wm.miKvi

A.C.SARKAR

793.8

8605

8605 TASER MAIC G.wm.miKvi A.C.SARKAR 793.8

TASER MAIC

G.wm.miKvi

A.C.SARKAR

793.8

7697

7697 SUNDARBANER ITIHAS G Gd Gg Avãyj A.F.M.ABDUL JALIL 915.14

SUNDARBANER ITIHAS

G

Gd Gg Avãyj

A.F.M.ABDUL JALIL

915.14

7705

mvfvmKvi I wnÜyZ¡

SAVASKAR O HINDUTYA

G

wR byivbx

A.G.NURANI

303.6

7702

mvfvmKvi I wnÜyZ¡

SAVASKAR O HINDUTYA

G

wR byivbx

A.G.NURANI

823

9403

Jackey

Jackey

A.J.Palmerio

A.J.Palmerio

823

8774

8774 TARIT AROGYA BIDHAN A.K.CHAKLADAR 615.532

TARIT AROGYA BIDHAN

8774 TARIT AROGYA BIDHAN A.K.CHAKLADAR 615.532

A.K.CHAKLADAR

615.532

7680

7680 PRASANGE MARXS A.LAJOVASKI 335.43

PRASANGE MARXS

7680 PRASANGE MARXS A.LAJOVASKI 335.43

A.LAJOVASKI

335.43

7676

` য

`

7676 ` য JATIYATABADER SAMAJIK A.R.DESAI 320.54

JATIYATABADER SAMAJIK

7676 ` য JATIYATABADER SAMAJIK A.R.DESAI 320.54

A.R.DESAI

320.54

7690

7690 KASMIR PRINCESS G Gm KviwbK A.S. KARNIK 823

KASMIR PRINCESS

G

Gm KviwbK

A.S. KARNIK

823

7086

7086 BHALOBASHA Aea~Z ABADHUT 891.443

BHALOBASHA

Aea~Z

ABADHUT

891.443

7104

7104 EKAGHNI AeayZ ABADHUT 891.443

EKAGHNI

AeayZ

ABADHUT

891.443

7085

7085 MARUTIRTHA HINGLAJ Aea~Z ABADHUT 915.4

MARUTIRTHA HINGLAJ

Aea~Z

ABADHUT

915.4

4676

অচফধাঁধাযঢাচফফআ

BAI

঄ফনফ঳ু

ABAN BASU

739.73

7120

7120 TALA THEKE TAMILNADU Aebx mvnv ABANI SAHA 915.4

TALA THEKE TAMILNADU

Aebx mvnv

ABANI SAHA

915.4

5181

ল঱ষ্ঠ্র঄ভননফা঳

SESTHRA AMANIBUS

঄ফনীন্ধনাণঞাকুয

THAKUR

891.443

7613

7613 RACHANBALI 3 THAKUR 891.44

RACHANBALI 3

7613 RACHANBALI 3 THAKUR 891.44

THAKUR

891.44

7614

7614 RACHANBALI 4 THAKUR 891.44

RACHANBALI 4

7614 RACHANBALI 4 THAKUR 891.44

THAKUR

891.44

7615

7615 RACHANBALI 5 THAKUR 891.44

RACHANBALI 5

7615 RACHANBALI 5 THAKUR 891.44

THAKUR

891.44

7612

7612 CHOTODER SAMBHAR THAKUR 891.44301

CHOTODER SAMBHAR

7612 CHOTODER SAMBHAR THAKUR 891.44301

THAKUR

891.44301

7096

7096 HIRE MOTI PANNA THAKUR O ANNANA 891.443

HIRE MOTI PANNA

7096 HIRE MOTI PANNA THAKUR O ANNANA 891.443

THAKUR O ANNANA

891.443

4443

লঢ঩ান্তয

TEPANTAR

঄ফনীন্ধনাণঞাকুয

THAKUR

891.443

7582

7582 DOSH ABANTI KUMAR NANDA 600.92

DOSH

7582 DOSH ABANTI KUMAR NANDA 600.92

ABANTI KUMAR NANDA

600.92

2885

রাস্টফ্রানিোয

LAST FRANTIAR

঄ফন্তীকুভায঳ানযার

ABANTI KUMAR SANNAL

823

7523

7523 CHAITANADEB SANNAL EBNG ASHOK 294.555

CHAITANADEB

7523 CHAITANADEB SANNAL EBNG ASHOK 294.555

SANNAL EBNG ASHOK

294.555

3228

চন঳ংঔযা঑঄নযানয঳ভ঳যা

SAMASYA

অব্বা঳ঈদ্দীনঅ঴য়ভদ

ABBAS UDDIN AHAMED

951

8483

8483 RACHANASANGRAHA 5 ABDHAN BERA 335.43

RACHANASANGRAHA 5

8483 RACHANASANGRAHA 5 ABDHAN BERA 335.43

ABDHAN BERA

335.43

8484

8484 RACHANASANGRAHA 4 ABDHAN BERA 335.43

RACHANASANGRAHA 4

8484 RACHANASANGRAHA 4 ABDHAN BERA 335.43

ABDHAN BERA

335.43

8485

8485 RACHANASANGRAHA 1 ABDHAN BERA 335.43

RACHANASANGRAHA 1

8485 RACHANASANGRAHA 1 ABDHAN BERA 335.43

ABDHAN BERA

335.43

8486

8486 RACHANASANGRAHA 3 ABDHAN BERA 335.43

RACHANASANGRAHA 3

8486 RACHANASANGRAHA 3 ABDHAN BERA 335.43

ABDHAN BERA

335.43

7769

evsjvi PvjwPÎ

BANGLAR CHALCHITRA

7769 evsjvi PvjwPÎ BANGLAR CHALCHITRA ABDUL JABBAR 398

ABDUL JABBAR

398

7298

AvcbRb

APANJAN

Avãyj Rveevi

ABDUL JABBAR

891.443

7802

7802 ASHANTA JHILAM ABDUL JABBAR 891.443

ASHANTA JHILAM

7802 ASHANTA JHILAM ABDUL JABBAR 891.443

ABDUL JABBAR

891.443

7869

7869 BANGLAR JALACHABI ABDUL JABBAR 891.443

BANGLAR JALACHABI

7869 BANGLAR JALACHABI ABDUL JABBAR 891.443

ABDUL JABBAR

891.443

Sl.No

ফআয়েযনাভ

BOOK'S NAME

লরঔয়ওযডাভ

Writer's Name

Digital No.

7955

7955 GANDIR BAIRE ABDUL JABBAR 891.443

GANDIR BAIRE

7955 GANDIR BAIRE ABDUL JABBAR 891.443

ABDUL JABBAR

891.443

7981

7981 PATHE ABDUL JABBAR 891.443

PATHE

7981 PATHE ABDUL JABBAR 891.443

ABDUL JABBAR

891.443

8002

jvjevby

LALBANU

8002 jvjevby LALBANU ABDUL JABBAR 891.443

ABDUL JABBAR

891.443

8056

8056 SANKHABELA ABDUL JABBAR 891.443

SANKHABELA

8056 SANKHABELA ABDUL JABBAR 891.443

ABDUL JABBAR

891.443

8084

Bwjk gvwii Pi

ILISH MARIR CHAR

8084 Bwjk gvwii Pi ILISH MARIR CHAR ABDUL JABBAR 891.443

ABDUL JABBAR

891.443

8085

8085 MODA MATI NONA JAAL ABDUL JABBAR 891.443

MODA MATI NONA JAAL

8085 MODA MATI NONA JAAL ABDUL JABBAR 891.443

ABDUL JABBAR

891.443

8086

gvwUi KvQvKvwQ

MATIR KACHAKACHI

8086 gvwUi KvQvKvwQ MATIR KACHAKACHI ABDUL JABBAR 891.443

ABDUL JABBAR

891.443

8119

8119 RUPABATI RAAT ABDUL JABBAR 891.443

RUPABATI RAAT

8119 RUPABATI RAAT ABDUL JABBAR 891.443

ABDUL JABBAR

891.443

8121

8121 AMRIT SAMAN ABDUL JABBAR 891.443

AMRIT SAMAN

8121 AMRIT SAMAN ABDUL JABBAR 891.443

ABDUL JABBAR

891.443

8129

gvbylRb

MANUSHJAN

8129 gvbylRb MANUSHJAN ABDUL JABBAR 891.44301

ABDUL JABBAR

891.44301

8148

8148 MOGAL PREMKATHA ABDUL JABBAR 954.025

MOGAL PREMKATHA

8148 MOGAL PREMKATHA ABDUL JABBAR 954.025

ABDUL JABBAR

954.025

7814

evsjvi is jvj

BANGLAR RANG LAL

Ave`yj gyLvwR©

ABDUL MUKHERJEE

954

8146

wewPÎ `ywU bvix

BICHITRA DUTI NARI

Avfv e¨vbvwR©

ABHA BANERJEE

891.443

7967

7967 JANNAT Avfv emy ABHA BASU 891.443

JANNAT

Avfv emy

ABHA BASU

891.443

4709

ভচাযলঔরাচাকনরং

MAJAR KHELA JUGLING

঄বেনভত্র

ABHAY MITRA

793

7494

Kb¨v Rb¥ Kb¨v wemR©b

BISARJAN

Afx `vm

ABHI DAS

361

7309

Kb¨v Rb¥ Kb¨v wemR©b

BISARJAN

Afx `vm

ABHI DAS

891.443

8828

8828 JANTRA 1 RAYCHOUDHURI O 680

JANTRA 1

8828 JANTRA 1 RAYCHOUDHURI O 680

RAYCHOUDHURI O

680

8829

8829 JANTRA 2 RAYCHOUDHURI O 680

JANTRA 2

8829 JANTRA 2 RAYCHOUDHURI O 680

RAYCHOUDHURI O

680

7458

7458 TAIHOK THEKE BHARATE AwfwRr ABHIJIT 324.2092

TAIHOK THEKE BHARATE

AwfwRr

ABHIJIT

324.2092

7677

i³-mgy`ª

RAKTA SAMUDRA

AwfwRr `Ë

ABHIJIT DUTTA

823

7180

7180 GARSIYA AwfwRr `Ë ABHIJIT DUTTA 891.443

GARSIYA

AwfwRr `Ë

ABHIJIT DUTTA

891.443

7253

¯cvBK¨v¤c wmqv

SPYCAMP SIYA

AwfwRr `Ë

ABHIJIT DUTTA

891.443

7301

7301 DEBANGSHI ABHIJIT SEN 891.443

DEBANGSHI

7301 DEBANGSHI ABHIJIT SEN 891.443

ABHIJIT SEN

891.443

7308

Avuavi gwnl

ANDHAR MAHISH

7308 Avuavi gwnl ANDHAR MAHISH ABHIJIT SEN 891.443

ABHIJIT SEN

891.443

7310

Qvqvi cvwL

CHAYAR PAKHI

7310 Qvqvi cvwL CHAYAR PAKHI ABHIJIT SEN 891.443

ABHIJIT SEN

891.443

7342

7342 LAKHINDAR ABHIJIT SEN 891.443

LAKHINDAR

7342 LAKHINDAR ABHIJIT SEN 891.443

ABHIJIT SEN

891.443

7420

7420 RAHU CHANDALER HAAR ABHIJIT SEN 891.443

RAHU CHANDALER HAAR

7420 RAHU CHANDALER HAAR ABHIJIT SEN 891.443

ABHIJIT SEN

891.443

7508

7508 NILIMA ABHIJIT SEN 891.443

NILIMA

7508 NILIMA ABHIJIT SEN 891.443

ABHIJIT SEN

891.443

7535

7535 BAKUL AAJ ASHCHE ABHIJIT SEN 891.443

BAKUL AAJ ASHCHE

7535 BAKUL AAJ ASHCHE ABHIJIT SEN 891.443

ABHIJIT SEN

891.443

7513

RvZK

JATAK

AwfwRr Zid`vi

ABHIJIT TARAFDAR

891.443

7574

gnvRvMwZK

MAHAJAGATIK

AwfwRr Zid`vi

ABHIJIT TARAFDAR

891.443

7591

PZz_© ü`q

CATURTHA HRIDAY

AwfwRr Zid`vi

ABHIJIT TARAFDAR

891.443

7596

7596 BIKELER RANG AwfwRr Zid`vi ABHIJIT TARAFDAR 891.443

BIKELER RANG

AwfwRr Zid`vi

ABHIJIT TARAFDAR

891.443

7560

7560 BAKUL AAJ ASHCHE AwfwRr Zid`vi ABHIJIT TARAFDAR 891.44301

BAKUL AAJ ASHCHE

AwfwRr Zid`vi

ABHIJIT TARAFDAR

891.44301

7626

7626 ALANGKARAN ABHIK KUMAR DEY 891.44092

ALANGKARAN

7626 ALANGKARAN ABHIK KUMAR DEY 891.44092

ABHIK KUMAR DEY

891.44092

Sl.No ফআয়েযনাভ BOOK'S NAME লরঔয়ওযডাভ Writer's Name Digital No. A TO Z
Sl.No
ফআয়েযনাভ
BOOK'S NAME
লরঔয়ওযডাভ
Writer's Name
Digital No.
A TO Z
ABINASWAR RAY
616.39
8691
BIBHUTIBHUSHAN
MUKHOPADHYAY
891.44092
8055
Avweijvj
SURYA DIGHAL BARI
ABU ISHAK
891.443
7992
m~h©© `xNj evox
Avey BmnvK
GALIBER GAJAL THEKE
ABU SAYID AIYUB
780
7807
Avey mqx` AvBqye
PANTHAJANER SAKHA
ABU SAYID AIYUB
780.09
7808
Avey mqx` AvBqye
PATHER SESH KOTHAY
ABU SAYID AIYUB
891.443
7806
Avey mqx` AvBqye
SAIDA BAI
ABUL BASAR
891.443
4497
঳ইদাফাই
অফরুফা঳ায
FOOLBAU
ABUL BASAR
891.443
7910
dzjeD
Aveyj emvi
ANYA NAKSHI
ABUL BASAR
891.443
7916
Ab¨ bKwm
Aveyj evkvi
SEAMER
ABUL BASAR
891.443
7917
wmgvi
Aveyj evkvi
BHORER PRASUTI
ABUL BASAR
891.443
7920
Aveyj evkvi
AMRIT BARIDHI
ABUL BASAR
891.443
7934
Aveyj evkvi
MATI CHARE JAY
ABUL BASAR
891.443
7937
Aveyj evkvi
SWAPNAHIN
ABUL BASAR
891.443
7943
Aveyj evkvi
MADHABSUNDARI
ABUL BASAR
891.443
7971
Aveyj evkvi
AGNIBALAKA
ABUL BASAR
891.443
8007
Aveyj evkvi
AKASHLEENA
ABUL BASAR
891.443
8035
AvKvkjxbv
Aveyj evkvi
MADHAB SUNDARI
ABUL BASAR
891.443
8036
Aveyj evkvi
SAIDA BAI
ABUL BASAR
891.443
8037
mC`v evC
Aveyj evkvi
SPASER BAIRE
ABUL BASAR
891.443
8045
Aveyj evkvi
MATI AGUER UPAKHAN
ABUL BASAR
891.443
8050
Aveyj evkvi
SPASER BAIRE
ABUL BASAR
891.443
8051
Aveyj evkvi
BHOR POYATI RAAT
ABUL BASAR
891.443
8074
Aveyj evkvi
RAJABALI
ABUL BASAR
891.443
8097
ivRvewj
Aveyj evkvi
ANYA NAKLI
ABUL BASAR
891.443
8102
Ab¨ bKwj
Aveyj evkvi
ESH ROOPKATHA
ABUL BASAR
891.443
8106
Aveyj evkvi
PABITRA ASUKH
ABUL BASAR
891.443
8125
cweÎ AmyL
Aveyj evkvi
MAYER SANGE KHELA
ABUL BASAR
891.443
8133
Aveyj evkvi
FOOLBAU
ABUL BASAR
891.443
8134
dzjeD
Aveyj evkvi
SIMAR
ABUL BASAR
891.443
8142
wmgvi
Aveyj evkvi
AGNIBALAKA
ABUL BASAR
891.443
8145
Aveyj evkvi
PANI KAYED
ABUL BASAR
891.44301
7945
Aveyj evkvi
RAAJSARIK
ABUL BASAR
891.44301
7952
ivRkwiK
Aveyj evkvi
GALPO SAMAGRA
ABUL BASAR
891.44301
8023
Mí mgMÖ
Aveyj evkvi
CHIRAYMAN
ACHARNA CHOUDHURI
891.443
7284
wPivqgvb
CHOTODER JATAK
ACHIN CHOUDHURI
294.3
7234
Sl.No ফআয়েযনাভ BOOK'S NAME লরঔয়ওযডাভ Writer's Name Digital No. ARTHASASTRA
Sl.No
ফআয়েযনাভ
BOOK'S NAME
লরঔয়ওযডাভ
Writer's Name
Digital No.
ARTHASASTRA ABHIDHAN
ACHINTA BHUKTA
303.3
7637
A_©kv¯¿ Awfavb
AMRITBODHAN
SENGUPTA
280
7573
RAMKRISHNA
SENGUPTA
294.555
7102
RAMKRISHNA 1,2,3,4
SENGUPTA
294.555
7103
RAMKRISHNA
SENGUPTA
294.555
7607
SUBHASH
SENGUPTA
324.2092
7198
D`¨Z Lÿ myfvl
DHAL DHAL KANCHA
SENGUPTA
891.443
7101
Xj Xj KvuPv
MANDACRANTA
SENGUPTA
891.443
7108
PRATHAM KADAM FHOOL
SENGUPTA
891.443
7543
cÖ_g K`g dzj
KAHINI
ACHINTA MANDAL
303.6
7606
9465
In a Far Country
In a Far Country
Adam Kennedy
Adam Kennedy
823
SHOW BAROSHA SATAK
ADHIR BAGCHI
780
7358
Aaxi evMPx
JACHI NIRUDDESHE
ADHIR BISWAS
891.443
7269
Aaxi wek¦vm
GHORA SHUYAI GHOMAY
ADHIR BISWAS
891.44301
4670
লখাড়া঱য়ুেআখয়ুভাে
঄ধীযনফশ্বা঳
JAJABAR
ADHIR GHATAK
891.443
7427
hvhvei
Aaxi NUK
PARABASHI
ADHIR GHATAK
891.443
7428
cievmx
Aaxi NUK
BINIMAYE RAJYAPAT
BHATTACHARYAY
891.443
8094
Avw`bv_ fÆvPvh©
RACHANASAMAGRA
MALLABARDHAN
891.44
7239
TITAS EKTI NADIR NAAM
MALLABARDHAN
891.443
7151
wZZvm GKwU b`xi bvg
SAMALOCHANAR DHARA
ADITYA OHADEDAR
891.44
8155
RABINDRA RAMYA KATHA
ADITYA OHADEDAR
891.447
8073
MAIN CAMP
ADLOF HITLER
823
7865
gvBb K¨vç
AvWjd wnUjvi
AMAR MAA SAB JANE
ADRISH BARDHAN
1
8649
A`ªxk ea©b
AMANIBUS
ADRISH BARDHAN
500
7076
A`ªxk ea©b
FICTION
ADRISH BARDHAN
500
7078
A`ªxk ea©b
KALOGARTO
ADRISH BARDHAN
823
7281
A`ªxk ea©b
SAMUDRA SAYTAN
ADRISH BARDHAN
823
7282
mgy`ª kqZvb
A`ªxk ea©b
ATANKA AMANIBUS
ADRISH BARDHAN
891.44
7635
AvZ¼ Agwbevm
A`ªxk ea©b
MAKARSA ATANKA
ADRISH BARDHAN
891.443
5054
ভাওড়঳াঅঢঙ্ক
঄দ্রী঱ফধনধ
LOHAR KOT
ADRISH BARDHAN
891.443
7064
A`ªxk ea©b
BANMANUSHER HAAR
ADRISH BARDHAN
891.443
7079
A`ªxk ea©b
CONCRETE BOOK
ADRISH BARDHAN
891.443
7114
KsKxU eyK
A`ªxk ea©b
RACHANABALI
ADRISH BARDHAN
891.443
7230
A`ªxk ea©b iPbvejx
A`ªxk ea©b
RACHANABALI 2
ADRISH BARDHAN
891.443
7232
A`ªxk ea©b iPbvejx 2
A`ªxk ea©b
PATAY PATAY RAHASYA
ADRISH BARDHAN
891.443
7542
cvZvq cvZvq inm¨
A`ªxk ea©b
KAHINI
ADRISH BARDHAN
891.44301
7077
A`ªxk ea©b

Sl.No

ফআয়েযনাভ

BOOK'S NAME

লরঔয়ওযডাভ

Writer's Name

Digital No.

7075

`k inm¨

DAS RAHASYA

A`ªxk ea©b

ADRISH BARDHAN

891.443011

9514

Aesop's Fables

Aesop's Fables

Aesop

Aesop

891.44301

7968

LÊweLÊ

KHANDABIKHANDA

7968 LÊweLÊ KHANDABIKHANDA AFSAR AHAMED 891.443

AFSAR AHAMED

891.443

8003

ANTAPUR8003   AFSAR AHAMED 891.443

 
8003 ANTAPUR   AFSAR AHAMED 891.443

AFSAR AHAMED

891.443

8010

ANTAPUR8010   AFSAR AHAMED 891.443

 
8010 ANTAPUR   AFSAR AHAMED 891.443

AFSAR AHAMED

891.443

8026

emevm

BASABAS

8026 emevm BASABAS AFSAR AHAMED 891.443

AFSAR AHAMED

891.443

8027

8027 TALAKER BIBI AFSAR AHAMED 891.443

TALAKER BIBI

8027 TALAKER BIBI AFSAR AHAMED 891.443

AFSAR AHAMED

891.443

8072

wØZxq wewe

DITIYA BIBI

8072 wØZxq wewe DITIYA BIBI AFSAR AHAMED 891.443

AFSAR AHAMED

891.443

8104

emevm

BASABAS

8104 emevm BASABAS AFSAR AHAMED 891.443

AFSAR AHAMED

891.443

8105

8105 ALOUKIK DINRAT AFSAR AHAMED 891.443

ALOUKIK DINRAT

8105 ALOUKIK DINRAT AFSAR AHAMED 891.443

AFSAR AHAMED

891.443

8118

8118 KHOJ AFSAR AHAMED 891.443

KHOJ

8118 KHOJ AFSAR AHAMED 891.443

AFSAR AHAMED

891.443

8126

8126 ASRUMANGAL AFSAR AHAMED 891.443

ASRUMANGAL

8126 ASRUMANGAL AFSAR AHAMED 891.443

AFSAR AHAMED

891.443

8143

8143 PREMIKA NAI AFSAR AHAMED 891.443

PREMIKA NAI

8143 PREMIKA NAI AFSAR AHAMED 891.443

AFSAR AHAMED

891.443

9374

The Moving Finger

The Moving Finger

Agatha Christie

Agatha Christie

823

7346

7346 REMEMBER AGATHA CRISTI 823

REMEMBER

7346 REMEMBER AGATHA CRISTI 823

AGATHA CRISTI

823

7423

7423 AYNAY MRITUR CHAYA AGATHA CRISTI 823

AYNAY MRITUR CHAYA

7423 AYNAY MRITUR CHAYA AGATHA CRISTI 823

AGATHA CRISTI

823

7758

bxie mv¶x

NIRAB SAKSHI

7758 bxie mv¶x NIRAB SAKSHI AGATHA CRISTI 823

AGATHA CRISTI

823

7759

gvDmUªvc

MOUSETRAP

7759 gvDmUªvc MOUSETRAP AGATHA CRISTI 823

AGATHA CRISTI

823

7760

AvuwL Zvivi i³

AKHI TARAR RAKTO

7760 AvuwL Zvivi i³ AKHI TARAR RAKTO AGATHA CRISTI 823

AGATHA CRISTI

823

7761

7761 EI MUKH MUKHOSH AGATHA CRISTI 823

EI MUKH MUKHOSH

7761 EI MUKH MUKHOSH AGATHA CRISTI 823

AGATHA CRISTI

823

7762

AÜKvi Avw`g

ANDHAKAR AADIM

7762 AÜKvi Avw`g ANDHAKAR AADIM AGATHA CRISTI 823

AGATHA CRISTI

823

7763

7763 GHUMER KOLE AGATHA CRISTI 823

GHUMER KOLE

7763 GHUMER KOLE AGATHA CRISTI 823

AGATHA CRISTI

823

7764

w¯¬wcs gvW©vi

SLEEPING MURDER

7764 w¯¬wcs gvW©vi SLEEPING MURDER AGATHA CRISTI 823

AGATHA CRISTI

823

7765

7765 ERKUL PAYARE AGATHA CRISTI 823

ERKUL PAYARE

7765 ERKUL PAYARE AGATHA CRISTI 823

AGATHA CRISTI

823

7766

7766 TIN ANKE NATAK AGATHA CRISTI 823

TIN ANKE NATAK

7766 TIN ANKE NATAK AGATHA CRISTI 823

AGATHA CRISTI

823

7767

7767 MAMIR DESHER MEYE AGATHA CRISTI 823

MAMIR DESHER MEYE

7767 MAMIR DESHER MEYE AGATHA CRISTI 823

AGATHA CRISTI

823

7768

7768 BISHER SWAD MRITTU AGATHA CRISTI 823

BISHER SWAD MRITTU

7768 BISHER SWAD MRITTU AGATHA CRISTI 823

AGATHA CRISTI

823

7770

wel Kzqvkv

BISH KUYASHA

7770 wel Kzqvkv BISH KUYASHA AGATHA CRISTI 823

AGATHA CRISTI

823

7771

7771 NEPATHE SWAPAD AGATHA CRISTI 823

NEPATHE SWAPAD

7771 NEPATHE SWAPAD AGATHA CRISTI 823

AGATHA CRISTI

823

7821

7821 MRITUR CHOKHE HIM AGATHA CRISTI 823

MRITUR CHOKHE HIM

7821 MRITUR CHOKHE HIM AGATHA CRISTI 823

AGATHA CRISTI

823

7838

wbqwZ wbVzi

NIYATI NITHUR

7838 wbqwZ wbVzi NIYATI NITHUR AGATHA CRISTI 823

AGATHA CRISTI

823

7862

dvBf wjUj wcMm

FIVE LITTLE PIGES

7862 dvBf wjUj wcMm FIVE LITTLE PIGES AGATHA CRISTI 823

AGATHA CRISTI

823

7864

7864 THE HALLO AGATHA CRISTI 823

THE HALLO

7864 THE HALLO AGATHA CRISTI 823

AGATHA CRISTI

823

7868

7868 EXPRESS AGATHA CRISTI 823

EXPRESS

7868 EXPRESS AGATHA CRISTI 823

AGATHA CRISTI

823

7879

w¯¬wcs gvW©vi

SLIPING MURDER

7879 w¯¬wcs gvW©vi SLIPING MURDER AGATHA CRISTI 823

AGATHA CRISTI

823

7880

n¨vjyBb cvU©x

HALUIN PARTY

7880 n¨vjyBb cvU©x HALUIN PARTY AGATHA CRISTI 823

AGATHA CRISTI

823

Sl.No

ফআয়েযনাভ

BOOK'S NAME

লরঔয়ওযডাভ

Writer's Name

Digital No.

7889

4.50 d«g c¨vwRsUb

4.50 FROM PAJIGTAN

7889 4.50 d«g c¨vwRsUb 4.50 FROM PAJIGTAN AGATHA CRISTI 823

AGATHA CRISTI

823

7891

w` g¨vb Bb `¨ eªvDb m¨yU

SUIT

7891 w` g¨vb Bb `¨ eªvDb m¨yU SUIT AGATHA CRISTI 823

AGATHA CRISTI

823

7901

7901 EKER MADHYE CHAR AGATHA CRISTI 823

EKER MADHYE CHAR

7901 EKER MADHYE CHAR AGATHA CRISTI 823

AGATHA CRISTI

823

7902

dvBf wjUj wcMm

FIVE LITTLE PIGES

7902 dvBf wjUj wcMm FIVE LITTLE PIGES AGATHA CRISTI 823

AGATHA CRISTI

823

7928

7928 SANDHYA BAITHAK AGATHA CRISTI 823

SANDHYA BAITHAK

7928 SANDHYA BAITHAK AGATHA CRISTI 823

AGATHA CRISTI

823

7941

7941 AKROYED KHON HALEN AGATHA CRISTI 823

AKROYED KHON HALEN

7941 AKROYED KHON HALEN AGATHA CRISTI 823

AGATHA CRISTI

823

7942

7942 CARDS ON THE TALES AGATHA CRISTI 823

CARDS ON THE TALES

7942 CARDS ON THE TALES AGATHA CRISTI 823

AGATHA CRISTI

823

7951

7951 SEVEN DAYALAS MISTRI AGATHA CRISTI 823

SEVEN DAYALAS MISTRI

7951 SEVEN DAYALAS MISTRI AGATHA CRISTI 823

AGATHA CRISTI

823

7953

7953 BEST EIGHT AGATHA CRISTI 823

BEST EIGHT

7953 BEST EIGHT AGATHA CRISTI 823

AGATHA CRISTI

823

7982

7982 SIXTH GREAT MISTRYS AGATHA CRISTI 823

SIXTH GREAT MISTRYS

7982 SIXTH GREAT MISTRYS AGATHA CRISTI 823

AGATHA CRISTI

823

8021

wgm gvicj

MIS MARPAL

8021 wgm gvicj MIS MARPAL AGATHA CRISTI 823

AGATHA CRISTI

823

8033

8033 ASUBHA TERO AGATHA CRISTI 823

ASUBHA TERO

8033 ASUBHA TERO AGATHA CRISTI 823

AGATHA CRISTI

823

8047

wgm gvicj 1

MIS MARPAL 1

8047 wgm gvicj 1 MIS MARPAL 1 AGATHA CRISTI 823

AGATHA CRISTI

823

8048

wgm gvicj 2

MIS MARPAL 2

8048 wgm gvicj 2 MIS MARPAL 2 AGATHA CRISTI 823

AGATHA CRISTI

823

8049

wgm gvicj 3

MIS MARPAL 3

8049 wgm gvicj 3 MIS MARPAL 3 AGATHA CRISTI 823

AGATHA CRISTI

823

8068

8068 KHUNER SANKET AGATHA CRISTI 823

KHUNER SANKET

8068 KHUNER SANKET AGATHA CRISTI 823

AGATHA CRISTI

823

8069

8069 NEEL TRAINER RAHASYA AGATHA CRISTI 823

NEEL TRAINER RAHASYA

8069 NEEL TRAINER RAHASYA AGATHA CRISTI 823

AGATHA CRISTI

823

8077

8077 KHOONER SANKET AGATHA CRISTI 823

KHOONER SANKET

8077 KHOONER SANKET AGATHA CRISTI 823

AGATHA CRISTI

823

8078

8078 EKHANE MRITUR HAOYA AGATHA CRISTI 823

EKHANE MRITUR HAOYA

8078 EKHANE MRITUR HAOYA AGATHA CRISTI 823

AGATHA CRISTI

823

8100

8100 ALO CHAYAR KHELA AGATHA CRISTI 823

ALO CHAYAR KHELA

8100 ALO CHAYAR KHELA AGATHA CRISTI 823

AGATHA CRISTI

823

8103

8103 KHOONER SANKET AGATHA CRISTI 823

KHOONER SANKET

8103 KHOONER SANKET AGATHA CRISTI 823

AGATHA CRISTI

823

8120

`kwU inm¨ Dcb¨vm

DASTI RAHASYA UPANAS

8120 `kwU inm¨ Dcb¨vm DASTI RAHASYA UPANAS AGATHA CRISTI 823

AGATHA CRISTI

823

7929

7929 PEYORESH BEST FIVE AGATHA CRISTI 823.008

PEYORESH BEST FIVE

7929 PEYORESH BEST FIVE AGATHA CRISTI 823.008

AGATHA CRISTI

823.008

7944

7944 BEST OF ERKUL PEARO AGATHA CRISTI 823.01

BEST OF ERKUL PEARO

7944 BEST OF ERKUL PEARO AGATHA CRISTI 823.01

AGATHA CRISTI

823.01

8054

cvK©vi cvBb inm¨

PARKAR PAYIN RAHASYA

8054 cvK©vi cvBb inm¨ PARKAR PAYIN RAHASYA AGATHA CRISTI 823.01

AGATHA CRISTI

823.01

7604

7604 BEST OF AGATHA KRISTI AGATHA CRISTI 823.08

BEST OF AGATHA KRISTI

7604 BEST OF AGATHA KRISTI AGATHA CRISTI 823.08

AGATHA CRISTI

823.08

8519

8519 JHAKMARI AMÖ`~Z AGRADUT 891.442

JHAKMARI

AMÖ`~Z

AGRADUT

891.442

7509

7509 ARSHINAGARE TABU Anbv wek¦vm AHANA BISWAS 891.443

ARSHINAGARE TABU

Anbv wek¦vm

AHANA BISWAS

891.443

7112

7112 PARENGA EUROPA AwnfzlY gvwjK AHIBHUSHAN MALIK 915.4

PARENGA EUROPA

AwnfzlY gvwjK

AHIBHUSHAN MALIK

915.4

9053

AvB wQs wbe©vwPZ KweZv

NIRBACHITA KABITA

AvB wQs

AI CHING

821

4594

টভযুযনঘঢ

DAMRU RACHIT

ঐরওযনাণভয়ুঔা঩াধযাে

MUKHOPADHAYAY

891.443

8798

8798 BISWAKOSH 1 AINKURUNURU 30

BISWAKOSH 1

8798 BISWAKOSH 1 AINKURUNURU 30

AINKURUNURU

30

8800

8800 BISWAKOSH 3 A¨vIwjqvb AIOLIYAN INDABARAS 30

BISWAKOSH 3

A¨vIwjqvb

AIOLIYAN INDABARAS

30

7188

a¨vb

DHYAN

AhvPK

AJACHAK

133.4

7098

bxj Wzswi

NIL DUNGRI

7098 bxj Wzswi NIL DUNGRI AJATASASTRU 891.443

AJATASASTRU

891.443

7100

7100 NANGA TALOYAR AJATASASTRU 954.035

NANGA TALOYAR

7100 NANGA TALOYAR AJATASASTRU 954.035

AJATASASTRU

954.035

Sl.No

ফআয়েযনাভ

BOOK'S NAME

লরঔয়ওযডাভ

Writer's Name

Digital No.

7432

7432 APICITA ANDHAKARE AJATASATRU 891.443

APICITA ANDHAKARE

7432 APICITA ANDHAKARE AJATASATRU 891.443

AJATASATRU

891.443

7128

7128 MAYDANER NAYAK ARq emy AJAY BASU 796.334

MAYDANER NAYAK

ARq emy

AJAY BASU

796.334

7129

7129 FOOTBALLER DIKPAL ARq emy AJAY BASU 796.334

FOOTBALLER DIKPAL

ARq emy

AJAY BASU

796.334

7585

7585 FHIRE FHIRE CHAI ARq emy AJAY BASU 891.444

FHIRE FHIRE CHAI

ARq emy

AJAY BASU

891.444

7145

7145 O PURAN PERIYE ARq fÆvPvh© AJAY BHATTACHARYAY 294.5925

O PURAN PERIYE

ARq fÆvPvh©

AJAY BHATTACHARYAY

294.5925

8645

gMR mvdvB

MAGAJ SAFAI

ARq PµeZ©x

AJAY CHAKRABORTY

1

5094

নপনচক্সকুআচ

PHYSICS QUIZ

঄চেঘক্রফঢী

AJAY CHAKRABORTY

530

7349

7349 FRAYEDIYA BHALOBASHA AJAY CHATTOPADHYAY 891.443

FRAYEDIYA BHALOBASHA

7349 FRAYEDIYA BHALOBASHA AJAY CHATTOPADHYAY 891.443

AJAY CHATTOPADHYAY

891.443

4501

ভনীলী঱ঢও

MANISHI SATAK

঄চেদা঳

AJAY DAS

920

7189

7189 BHOOT NIYE ADBHOOT ARq `vk¸ß AJAY DASGUPTA 891.443011

BHOOT NIYE ADBHOOT

ARq `vk¸ß

AJAY DASGUPTA

891.443011

7639

7639 CHENA ACHENA PAKHI AJAY HOM 598

CHENA ACHENA PAKHI

7639 CHENA ACHENA PAKHI AJAY HOM 598

AJAY HOM

598

5146

লঘনা-঄য়ঘনা঩ানঔ

CHENA -ACHENA PAKHI

঄চেল঴াভ

AJAY HOM

636.609541

7451

7451 AKALER GANDHA ARq Kzgvi evM AJAY KUMAR BAG 891.443

AKALER GANDHA

ARq Kzgvi evM

AJAY KUMAR BAG

891.443

7368

7368 BASTUBADI BICHAR AJAY KUMAR GHOSH 891.443009

BASTUBADI BICHAR

7368 BASTUBADI BICHAR AJAY KUMAR GHOSH 891.443009

AJAY KUMAR GHOSH

891.443009

7340

7340 BASTUBADI BICHAR AJAY KUMAR GHOSH 891.444

BASTUBADI BICHAR

7340 BASTUBADI BICHAR AJAY KUMAR GHOSH 891.444

AJAY KUMAR GHOSH

891.444

5099

ন঳য়নভা঳ংয়ওঢ঳ঢযনচ ১

ন঳য়নভা঳ংয়ওঢ঳ঢযনচ ১

SATYAJIT 1

Aচেনভশ্র

AJAY MISRA

791.4092

4677

লপয়যাভন

FOREMAN

঄য়চেযাে

AJEYA RAY

891.443

7110

7110 AMAJONER GAHANE AJEYA RAY 891.443

AMAJONER GAHANE

7110 AMAJONER GAHANE AJEYA RAY 891.443

AJEYA RAY

891.443

4638

নওয়঱াযযঘনা঳ংগ্র঴

SANGRAHA

঄য়চেযাে

AJEYA RAY

891.44301

9257

9257 GITIR SWARALIPI 2 AJI ANIRUDHA 891.441

GITIR SWARALIPI 2

9257 GITIR SWARALIPI 2 AJI ANIRUDHA 891.441

AJI ANIRUDHA

891.441

7305

7305 AGNISROT AJIT BANDOPADHYAY 891.443

AGNISROT

7305 AGNISROT AJIT BANDOPADHYAY 891.443

AJIT BANDOPADHYAY

891.443

8562

8562 NATYA SANKALON AJIT GANGOPADHYAY 891.442

NATYA SANKALON

8562 NATYA SANKALON AJIT GANGOPADHYAY 891.442

AJIT GANGOPADHYAY

891.442

7294

7294 SAAT SAGARER PARE AwRZ Kzgvi eg©b AJIT KUMAR BARMAN 910

SAAT SAGARER PARE

AwRZ Kzgvi eg©b

AJIT KUMAR BARMAN

910

7321

7321 SAAT SAGARER PARE AwRZ Kzgvi eg©b AJIT KUMAR BARMAN 910

SAAT SAGARER PARE

AwRZ Kzgvi eg©b

AJIT KUMAR BARMAN

910

7642

7642 SAMAJE O SANSKRITITE AwRZKzgvi emy AJIT KUMAR BASU 915.4

SAMAJE O SANSKRITITE

AwRZKzgvi emy

AJIT KUMAR BASU

915.4

7643

7643 SAMAJE O SANSKRITITE AwRZKzgvi emy AJIT KUMAR BASU 915.4

SAMAJE O SANSKRITITE

AwRZKzgvi emy

AJIT KUMAR BASU

915.4

8610

8610 TAPHIN ALO AwRZ Kzgvi CHAKRABORTY EBNG 530

TAPHIN ALO

AwRZ Kzgvi

CHAKRABORTY EBNG

530

4482

ঙড়াঅযঙড়াকান

CHARA AAR CHARA GAN

঄নচঢকুভায঩ার

AJIT KUMAR PAL

891.441

7210

7210 SWET ASWER AROHI AwRZ cyZZzÛ AJIT PUTTUND 891.443

SWET ASWER AROHI

AwRZ cyZZzÛ

AJIT PUTTUND

891.443

7354

7354 ASHA BHATTACHARYAY 891.444

ASHA

7354 ASHA BHATTACHARYAY 891.444

BHATTACHARYAY

891.444

8076

8076 KHOYABNAMA AKHTARUJJAMAN ILIAS 891.443

KHOYABNAMA

8076 KHOYABNAMA AKHTARUJJAMAN ILIAS 891.443

AKHTARUJJAMAN ILIAS

891.443

7552

7552 SANSKAR 3 A¶qKzgvi BANDOPADHYAY 200

SANSKAR 3

A¶qKzgvi

BANDOPADHYAY

200

7553

7553 SANSKAR 2 A¶qKzgvi BANDOPADHYAY 200

SANSKAR 2

A¶qKzgvi

BANDOPADHYAY

200

7137

7137 SIRAJDOULLA MAITRAYA 954.025

SIRAJDOULLA

7137 SIRAJDOULLA MAITRAYA 954.025

MAITRAYA

954.025

9034

9034 KABITA Avj gvngy` AL AHAMED 891.441

KABITA

Avj gvngy`

AL AHAMED

891.441

9225

9225 SESTHRA KABITA Avj gvngy` AL MAHMUD 891.441

SESTHRA KABITA

Avj gvngy`

AL MAHMUD

891.441

Sl.No ফআয়েযনাভ BOOK'S NAME লরঔয়ওযডাভ Writer's Name Digital No. PHYSICS
Sl.No
ফআয়েযনাভ
BOOK'S NAME
লরঔয়ওযডাভ
Writer's Name
Digital No.
PHYSICS QUIZ
ALAOK CHAKRBORTY
530
8602
wdwRKm K¨yBR
AjK PµeZ©x
SANDHYA
BANDOPADHYAY
891.44009
8111
evOvjxi mKvj mܨv
Avjvcb
APEKHABAD
ALBERT AINSTAIN
515.7
7938
AvjevU© AvBb÷vBb
BIBARTAN
ALBERT AINSTAIN
530
7939
c`v_©we`¨vi weeZ©b
AvjevU© AvBb÷vBb
9278
Ideas and Opinions
Ideas and Opinions
Albert Einsten
Albert Einsten
820
9297
Ideas and Opinions
Ideas and Opinions
Albert Einsten
Albert Einsten
820
9346
The Fetish
The Fetish
Alberto Moravia
Alberto Moravia
823.01
9352
The Wayward Wife
The Wayward Wife
Alberto Moravia
Alberto Moravia
839.01
9349
Conjugai Love
Conjugai Love
Alberto Moravia
Alberto Moravia
859.3
9350
Roman Tales
Roman Tales
Alberto Moravia
Alberto Moravia
859.301
BHALOBASHA
ALBERTO MORAVOA
823
7816
TO WOMEN
ALBERTO MORAVOA
823
7863
MAMJEL
ALBERTO MORAVOA
823
7875
LAJLAJJA
ALBERTO MORAVOA
823
7878
jvRj¾v
DEHADAHA
ALBERTO MORAVOA
823
7903
SERA PREMER GALPO
ALBERTO MORAVOA
823
7904
THE WOMEN OF ROOM
ALBERTO MORAVOA
823
7985
THE OUTSIDER
ALBUYER AKMU
823
8034
w` AvDUmvBWvi
PRASNAI UTTAR
ALEN PEEZ
150
8978
G¨vjvb cxR
SIKARER SANDHANE
ALEX HELLY
823
6785
MANTECRISTO
ALEXANDER DUMA
823.01
7874
NIRBACHITA
ALEXANDER PUSKIN
820
8149
NIRBACHITA
ALEXANDER PUSKIN
820
8150
CAPTAIN KANYA
ALEXANDER PUSKIN
823
7911
GULAL DEEPPUNJA
NIVSIN
823
7801
¸jvM ØxccyÄ
PRATHAM BRITTA
NIVSIN
823
7912
CANCER WARD 1
NIVSIN
823
7996
K¨vbmvi IqvW© 1
CANCER WARD 2
NIVSIN
823
7998
K¨vbmvi IqvW© 2
9279
The First Circle
The First Circle
Solzhenitsyn
Solzhenitsyn
822
SESH KADAMBARI
ALFA SAROYAGI
891.444
7592
AjKv mivIMx
DRAGANER BISH-NISSAS
ALFRED HIC KACK
823
4447
ড্রাকয়নযনফল-ননঃস্বা঳
অরয়ফ্রটন঴ঘওও
SUBMERINE RAHASYA
ALFRED HIC KACK
823
4668
঳াফয়ভনযনয঴঳য
অরয়ফ্রটন঴ঘওও
MURDER IN THE HOTEL
ALFRED HICKAK
823
7332
BHOLER MASHUL
ALFRED HICKAK
823
7417
SONAR MURTI
ALFRED HICKAK
823
7799
SANDHANE
ALFRED HICKAK
823
7809

Sl.No

 

ফআয়েযনাভ

BOOK'S NAME

লরঔয়ওযডাভ

Writer's Name

Digital No.

7822

7822 DAS DIGUNE BISH ALFRED HICKAK 823

DAS DIGUNE BISH

7822 DAS DIGUNE BISH ALFRED HICKAK 823

ALFRED HICKAK

823

7861

7861 ANDHANE ALFRED HICKAK 823

ANDHANE

7861 ANDHANE ALFRED HICKAK 823

ALFRED HICKAK

823

7906

K_v ejv gwg

KATHA BALA MAMI

7906 K_v ejv gwg KATHA BALA MAMI ALFRED HICKAK 823

ALFRED HICKAK

823

7907

inm¨gq Nwo

RAHASYAMAY GHARI

7907 inm¨gq Nwo RAHASYAMAY GHARI ALFRED HICKAK 823

ALFRED HICKAK

823

7918

7918 KANKALDEEPER RAHASYA ALFRED HICKAK 823

KANKALDEEPER RAHASYA

7918 KANKALDEEPER RAHASYA ALFRED HICKAK 823

ALFRED HICKAK

823

8032

¸ßab inm¨

GUPTADHAN RAHASYA

8032 ¸ßab inm¨ GUPTADHAN RAHASYA ALFRED HICKAK 823

ALFRED HICKAK

823

8107

8107 KISHOR AMANIBUS 1 ALFRED HICKAK 823

KISHOR AMANIBUS 1

8107 KISHOR AMANIBUS 1 ALFRED HICKAK 823

ALFRED HICKAK

823

8110

8110 KISHOR AMANIBUS 2 ALFRED HICKAK 823

KISHOR AMANIBUS 2

8110 KISHOR AMANIBUS 2 ALFRED HICKAK 823

ALFRED HICKAK

823

8020

8020 FOUR GREAT SUSPENSE ALFRED HICKAK 823.01

FOUR GREAT SUSPENSE

8020 FOUR GREAT SUSPENSE ALFRED HICKAK 823.01

ALFRED HICKAK

823.01

8025

wbe©vwPZ wnPKK inm¨

RAYASYA

8025 wbe©vwPZ wnPKK inm¨ RAYASYA ALFRED HICKAK 823.01008

ALFRED HICKAK

823.01008

9288

The Mystry of Taking S

Skull

Alfred Hitchcock

Alfred Hitchcock

823

9295

The Ministry of Singing

Serpent

Alfred Hitchcock

Alfred Hitchcock

823

9300

The Ministry of Vanish

Vanishing Treasure

Alfred Hitchcock

Alfred Hitchcock

823

7621

য
5
5

RAHASYA GALPO 5

A¨vwjsn¨vg I

ALINGHOM O ANNANA

823

9276

The Last Frontair

The Last Frontair

Alistair Maclean

Alistair Maclean

823

9277

Where Eagles Dare

Where Eagles Dare

Alistair Maclean

Alistair Maclean

823

9283

The Golden Gate

The Golden Gate

Alistair Maclean

Alistair Maclean

823

9299

The Way to Dusty Dea

Death

Alistair Maclean

Alistair Maclean

823

9373

Floodgate

Floodgate

Alistair Maclean

Alistair Maclean

823

9391

Goodbye California

Goodbye California

Alistair Maclean

Alistair Maclean

823

9420

Death Train

Death Train

Alistair Maclean

Alistair Maclean

823

9479

Caravan to Vaccares

Caravan to Vaccares

Alistair Maclean

Alistair Maclean

823

9480

Puppet on a Chain

Puppet on a Chain

Alistair Maclean

Alistair Maclean

823

9481

When Eight Bell Toll

When Eight Bell Toll

Alistair Maclean

Alistair Maclean

823

9482

H.M.S. Ulysses

H.M.S. Ulysses

Alistair Maclean

Alistair Maclean

823

9483

The Satan Bug

The Satan Bug

Alistair Maclean

Alistair Maclean

823

9484

Seawitch

Seawitch

Alistair Maclean

Alistair Maclean

823

7797

7797 CARAVEN TO VACERESH ALISTAIR MACLIN 823

CARAVEN TO VACERESH

7797 CARAVEN TO VACERESH ALISTAIR MACLIN 823

ALISTAIR MACLIN

823

7805

7805 GOLDEN GATE ALISTAIR MACLIN 823

GOLDEN GATE

7805 GOLDEN GATE ALISTAIR MACLIN 823

ALISTAIR MACLIN

823

7823

i³-mgy`ª

RAKTO SAMUDRA

7823 i³-mgy`ª RAKTO SAMUDRA ALISTAIR MACLIN 823

ALISTAIR MACLIN

823

7827

7827 ALISTAIR MAKLIN ALISTAIR MACLIN 823

ALISTAIR MAKLIN

7827 ALISTAIR MAKLIN ALISTAIR MACLIN 823

ALISTAIR MACLIN

823

7839

7839 TUSHARE MRITUR CHAYA ALISTAIR MACLIN 823

TUSHARE MRITUR CHAYA

7839 TUSHARE MRITUR CHAYA ALISTAIR MACLIN 823

ALISTAIR MACLIN

823

7841

7841 RIVER OF DEATH ALISTAIR MACLIN 823

RIVER OF DEATH

7841 RIVER OF DEATH ALISTAIR MACLIN 823

ALISTAIR MACLIN

823

7842

7842 AIR FORCE ONE IS DOWN ALISTAIR MACLIN 823

AIR FORCE ONE IS DOWN

7842 AIR FORCE ONE IS DOWN ALISTAIR MACLIN 823

ALISTAIR MACLIN

823

7850

7850 GOODBY CALIFORNIA ALISTAIR MACLIN 823

GOODBY CALIFORNIA

7850 GOODBY CALIFORNIA ALISTAIR MACLIN 823

ALISTAIR MACLIN

823

7851

mx DBP

SEA OUICH

7851 mx DBP SEA OUICH ALISTAIR MACLIN 823

ALISTAIR MACLIN

823

Sl.No ফআয়েযনাভ BOOK'S NAME লরঔয়ওযডাভ Writer's Name Digital No. FEAR IS THE
Sl.No
ফআয়েযনাভ
BOOK'S NAME
লরঔয়ওযডাভ
Writer's Name
Digital No.
FEAR IS THE KEY
ALISTAIR MACLIN
823
7852
dxqvi BR `¨ Kx
PARTIJEN
ALISTAIR MACLIN
823
7867
cvwU©Rvb
FLOODGATE
ALISTAIR MACLIN
823
7908
BEST FOUR
ALISTAIR MACLIN
823
7909
SUN ANDRIYAS
ALISTAIR MACLIN
823
7926
mvb A¨vbwWªqvm
TARAL SONAR RAHASYA
ALISTAIR MACLIN
823
7927
SUN ANDRIYAS
ALISTAIR MACLIN
823
7984
mvb A¨vbwWªqvm
RED ALERT
ALISTAIR MACLIN
823
8052
KEEP THE FRAME ALIED
ALISTAIR MACLIN
823
8092
SIX JAMES
ALISTAIR MACLIN
823.008
7946
SESH KADAMBARI
ALKA SARAYOGI
891.443
7602
AjKv mivIMx
PHYSICS QUIZ
ALOK CHAKRABOTY
530
4889
নপনচক্সকুআচ
঄রওঘক্রফঢী
CRICKET EBANG CRICKET
CHATTOPADHAYAY
796.35
4992
নক্রয়ওঝএফংনক্রয়ওঝ
঄রওঘয়টা঩াধযাে
UTTARAYAN
ALOK GOSWAMI
891.443011
7593
DËivqb
DHARMER NAME
CHAKRABORTY
200
7504
DHARMER BHAYE
CHAKRABORTY
200
7505
NETAJI
CHAKRABORTY
324.2092
7205
RAHASYA
CHAKRABORTY
354
7521
SABARIMANGAL
MAJUMDAR
891.443
6526
keixg½j
O UKTI
MUKHOPADHYAY
294.555
7475
SASWATABANI
ALOK KUMAR SEN
294.5921
8906
RAJANI
ALOK KUMAR SEN
398.2
7132
KHELOYARDER
ALOK KUMAR SEN
920
5183
ননফাধঘঢলঔয়রাড়াযয়দযলঙয়রয়ফরা
঄য়রাওকুভাযল঳ন
MANAB SANSKRITI
ALOK MUKHOPADHYAY
891.444
7227
ALOKCHAYAY
DASGUPTA
891.44
7522
BANDHU NICLEOUS
DASGUPTA
891.441
9140
AGNIGARBHA KASMIR
ALOK RANJAN PAL
320
7364
AjKiÄb cvj
PAHARE JUNGLEE
ALOKMAY DUTTA
891.443
8004
PARABAS
MUKHOPADHYAY
891.44301
8044
cievm
GANITER GOLMAL
AMAL BHOUMIK
510
7195
GANITER GOLMAL
AMAL BHOUMIK
510
7196
JIBAN O
AMAL CHATTOPADHYAY
324.2092
7528
PARIBESH
AMAL CHATTOPADHYAY
500
8646
PRITHIBIR THIKANA
AMAL DASGUPTA
520
7093
Agj `vk¸ß
MAHAKASHER THIKANA
AMAL DASGUPTA
520
7136
Agj `vk¸ß
MANUSHER THIKANA
AMAL DASGUPTA
891.44
7097
Agj `vk¸ß

Sl.No

ফআয়েযনাভ

BOOK'S NAME

লরঔয়ওযডাভ

Writer's Name

Digital No.

7228

Kviv bMix

KARA NAGARI

Agj `vk¸ß

AMAL DASGUPTA

891.443

7142

Kviv bMix

KARA NAGARI

Agj `vk¸ß

AMAL DASGUPTA

891.444

7517

7517 FOOTBALL KHLTE HALE Agj `Ë AMAL DUTTA 796.334

FOOTBALL KHLTE HALE

Agj `Ë

AMAL DUTTA

796.334

7413

7413 O SMRITIKATHA CHAKRABORTY 361.3

O SMRITIKATHA

7413 O SMRITIKATHA CHAKRABORTY 361.3

CHAKRABORTY

361.3

7130

7130 AKALER SANDHANE CHAKRABORTY 891.443

AKALER SANDHANE

7130 AKALER SANDHANE CHAKRABORTY 891.443

CHAKRABORTY

891.443

7218

hve¾xeb

JABAJIBAN

7218 hve¾xeb JABAJIBAN CHAKRABORTY 891.443

CHAKRABORTY

891.443

7412

7412 RADHIKA SUNDARI 1 CHAKRABORTY 891.443

RADHIKA SUNDARI 1

7412 RADHIKA SUNDARI 1 CHAKRABORTY 891.443

CHAKRABORTY

891.443

7434

7434 JAPAN CHAKRABORTY 891.443

JAPAN

7434 JAPAN CHAKRABORTY 891.443

CHAKRABORTY

891.443

7435

7435 RADHIKA SUNDARI 2 CHAKRABORTY 891.443

RADHIKA SUNDARI 2

7435 RADHIKA SUNDARI 2 CHAKRABORTY 891.443

CHAKRABORTY

891.443

7437

7437 AKALER SANDHANE CHAKRABORTY 891.443

AKALER SANDHANE

7437 AKALER SANDHANE CHAKRABORTY 891.443

CHAKRABORTY

891.443

7457

7457 RADHIKA SUNDARI 1 CHAKRABORTY 891.443

RADHIKA SUNDARI 1

7457 RADHIKA SUNDARI 1 CHAKRABORTY 891.443

CHAKRABORTY

891.443

7631

RvZxq msnwZi m¼U

JATIYA SANHATIR SANKAT

7631 RvZxq msnwZi m¼U JATIYA SANHATIR SANKAT AMALENDU DASGUPTA 891.443

AMALENDU DASGUPTA

891.443

7201

7201 FAJLUL HAQ AMALENDU DEY 320

FAJLUL HAQ

7201 FAJLUL HAQ AMALENDU DEY 320

AMALENDU DEY

320

7347

7347 ANUPRABESH AMALENDU DEY 320

ANUPRABESH

7347 ANUPRABESH AMALENDU DEY 320

AMALENDU DEY

320

7225

7225 MAO CHIN ASHCHE AMALENDU DEY 891.444

MAO CHIN ASHCHE

7225 MAO CHIN ASHCHE AMALENDU DEY 891.444

AMALENDU DEY

891.444

7304

RvZxq msnwZi msKU

SANGKAT

7304 RvZxq msnwZi msKU SANGKAT DUTTAGUPTA 320

DUTTAGUPTA

320

7246

7246 BHARATE COMMUNISM AMALENDU GHOSH 335.43

BHARATE COMMUNISM

7246 BHARATE COMMUNISM AMALENDU GHOSH 335.43

AMALENDU GHOSH

335.43

7250

DËvj Pwj-k

UTTAL CHALLISH

7250 DËvj Pwj-k UTTAL CHALLISH AMALENDU SENGUPTA 891.443

AMALENDU SENGUPTA

891.443

7109

7109 SWAPNA TAPNA ADATE AMALENDU SUR 891.443

SWAPNA TAPNA ADATE

7109 SWAPNA TAPNA ADATE AMALENDU SUR 891.443

AMALENDU SUR

891.443

7168

DËivwaKvi

UTTARADHIKAR

7168 DËivwaKvi UTTARADHIKAR CHAKRABORTY 891.443

CHAKRABORTY

891.443

7438

¯^vaxbZvi myL

SWADHINATAR SUKH

7438 ¯^vaxbZvi myL SWADHINATAR SUKH AMALESH TRIPATHI 891.443

AMALESH TRIPATHI

891.443

7633

7633 BANGALIR SANSKRITI AMALESH TRIPATHI 891.443

BANGALIR SANSKRITI