You are on page 1of 2

Stru£ni studiji 1. zavr²ni ispit iz Matematike (1.

dio, skupina B), 2017/18

1. (5 bodova) Na papirima za rje²avanje s DA ili NE nazna£ite istinitost sljede¢ih tvrdnji


(svaki to£an odgovor vrijedi 1 bod, a neto£an −1 bod):

a) (−i)34 = −1.
b) Determinanta jedini£ne matrice je 1 bez obzira na veli£inu matrice.
c) Ako je ~a = {3, −3, 1} i ~b = {3, 1, −4}, onda je ~a⊥~b.
d) Funkcija f (x) = x2 sin x je neparna.
e) Ako funkcija f ima lijevi i desni limes u to£ki x0 , oni moraju biti jednaki.

2. (4 boda) U skupu C rije²ite jednadºbu


 50
8
z3 = √ (−1 + i) .
2

3. (4 boda) Rije²ite sustav

2x − y − 3z = −2
−2x + y + z = 1
x − 2y − 2z = 1
3x + 2y + 2z = 19.

4. (4 boda) Dane su to£ke A(0, 0, 2), B(0, 1, 6), C(−2, −1, 4) i D(1, 1, 3). Jesu li kompla-
−−→ −−→ −→
narne? Ako jesu, prikaºite vektor AD kao linearnu kombinaciju vektora AB i AC .
 
p  x−3
5. a) (2 boda) Odredite domenu funkcije f (x) = log5 x2 − 1 + arcsin .
x+1
2x2
x2 + 5
  x+1
b) (2 boda) Izra£unajte limes lim .
x→+∞ x2 − 2
 
x−1
6. (4 boda) Odredite derivaciju funkcije f (x) = 3 ln x2 + 1 .
p
+
x+1
7. a) (3 boda) Objasnite vezu izmežu trigonometrijskog i algebarskog oblika komplek-
snog broja. Kako mnoºimo, dijelimo i potenciramo kompleksne brojeve u trigono-
metrijskom obliku? Koji je trigonometrijski oblik za broj 2?
b) (3 boda) Skicirajte graf funkcije arccos. Koje joj je podru£je denicije i ²to joj je
slika? Za koje vrijednosti argumenta x su funkcijske vrijednosti arccos x pozitivne?
c) (4 boda) Navedite deniciju grani£ne vrijednosti niza. Konvergira li niz s op¢im
  n
1
£lanom an = 1 + ?
n
Stru£ni studiji 1. zavr²ni ispit iz Matematike (1. dio, skupina B), 2017/18

Rje²enja:

1. da, da, ne, da, ne


!
√ 3π
+ 2kπ 3π
+ 2kπ
2. z1,2,3 = , k = 0, 1, 2.
3 2 2
2125 · cos + i sin
3 3

3. Sustav je nemogu¢.
−−→ −−→ −→
4. To£ke su komplanarne. AD = 12 AB − 12 AC .
5. a) Df = h1, +∞i b) 1.
6. f 0 (x) = 6
x2 −1
+ √ x
x2 +1
.