Вы находитесь на странице: 1из 5

I PUC-BUSINESS STUDIES—2017-18

SECTION-E(Practical Oriented Questions and answers:)


1. As the owner of a business unit, what risks are faced by you in running it?
Answer:
1. Natural calamities, strikes, riots,
2. Management inefficiency,
3.Power failure,
4.Competition,
5. Change of technology,
6.Rise in interest rates,
6. Political disturbances,
7. Mechanical failure, etc.-any five
2. You are planning to start a new business. Make a list of any five factors you consider
while selecting a suitable form of business organization.
Answer:
1.Cost and ease in setting up of organization,
2. Liability,
3.Continuity,
4. Management ability,
5. Capital considerations,
6.Degree of control,
7. Nature of business - any five
3.Assuming that you are a businessman, what benefits do you enjoy by entering into Joint
Venture?
Answer:
1. Increased resources and capacity,
2.Access to new markets and distribution networks,
3.Access to technology,
4.Innovation,
5.Low cost of production,
6.Benefit of established brand name -any five
4. As a customer of a Bank, list out any five e-banking Services enjoyed by you.
Answer:
1. EFT,
2.ATM,
3.PoS,
4.EDI–Electronic Data Interchange,
5.Debit Card and Credit Card,
6.Digital Cash,
7.RTGS, etc -any five
5.As an online buyer, mention any five information-intensive products that can be delivered
electronically into your computer on Internet.
Answer:
1.Software,
2.Movies,
3.Music,
4.e-books,
5.e-journals,
6.e-newspapers,
7.Games,
8.Study materials,
9.Tutorials. -any five
6. As a businessman having concern for environment protection, suggest any five measures
to control environment pollution.
Answer;
(1) Top Management Commitment to create, maintain and develop work culture for
environment protection
(2) Employee commitment and participation in pollution control
(3) Developing clear cut policies and programmes for purchasing good quality raw
materials, using superior technology and scientific disposal of waste
(4) Complying with the laws and regulations enacted by the govt. for the prevention of
pollution
(5) Joining hands with the government environment programmes like Swachch
Bharath
(6) Reduction in use of plastic,
(7) Recycling of plastic, used papers, used water, etc.
(8) Afforestation
(9) Conducting environment awareness programmes,
(10) Using public transport, use of bicycles, etc. -any five
7.As a promoter, state five important documents to be prepared for the Incorporation of a
joint stock company.
Answer:
1.Memorandum of Association,
2.Articles of Association,
3.Consent of Proposed Directors,
4. Agreements,
5.Statutory Declaration
8.Suggest any five important sources of finance available for a business organization.
Answer:
1.Shares,
2.Debentures,
3.Retained earnings,
4.Trade Credit,
5.Commercial Banks,
6.Commercial Papers,
7.Financial institutions,
8.Lease Financing,
9.Factoring,
10.International financing, etc. – any five
9. Give a list of any five Institutions which support small business in India.
Answer:
(a) NABARD-National Bank for Agriculture and Rural Development
(b) RSBDC-Rural Small Business Development Centre
(c) NSIC-National Small Industries Corporation
(d) SIDBI-Small Industries Development Bank of India
(e) NCEUS-National Commission for Enterprises in the Unorganized Sector
(f) RWED-Rural and Women Entrepreneurship Development
(g) WASME-World Association for Small and Medium Enterprises
(h) SFURTI-Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries
(i) DICS- District Industries Centres.
-Any five
10. Being a consumer, name the types of large fixed retail shops.
Answer:
(a) Departmental Stores
(b) Multiple/chain Stores
(c) Super Markets
(d) Consumer Co-operative stores
(e) Mail Order Business Houses
11. As an aspirant of doing international business what different modes of entry into
International Business do you find?
Answer:
(a) Exporting and Importing
(b) Contract Manufacturing
(c) Licensing and Franchising
(d) Joint Ventures
(e) Wholly Owned Subsidiaries
12. Mention any five foreign trade promotion measures and schemes undertaken by the
Government of India.
Answer:
(a) Duty Drawback scheme
(b) Export Manufacturing under Bond Scheme
(c) Exemption from Sales taxes
(d) Advance license scheme
(e) EPCG-Export Promotion of Capital Goods scheme
(f) Scheme of recognizing export firms as export house
(g) Trading house and superstar trading house
(h) Export of Services
(i) Export Finance
(j) EPZs-Export Processing Zones
(k) 100 % Export Oriented Units -Any five

Prepared by
ARUNA KUMAR
LECTURER IN BUSINESS STUDIES
G P U C-RIPPONPET-577426
CELL NO 8722242205/9448628462
LzÀÄ CAPÀUÀ¼À ¥ÀæAiÉÆÃUÀ DzsÁjvÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ

1. ªÀåªÀºÁgÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÉÆAzÀgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÁV, CzÀ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀ°è ¤ÃªÀÅ AiÀiÁªÀ £ÀµÀÖ¨sÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ?


2. ¤ÃªÀÅ MAzÀÄ ºÉƸÀ ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß DgÀA©ü¸À®Ä AiÉÆÃf¸ÀÄwÛ¢ÝÃj. CzÀPÉÌ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ ªÀåªÀºÁgÀzÀ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀªÀ£ÀÄß
DAiÉÄ̪ÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¤ÃªÀÅ ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ LzÀÄ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁr.
3. ¤ÃªÀÅ M§â ªÀåªÀºÁgÀ¸ÀÜgÉAzÀÄ ¨sÁ«¹, dAn G¢ÝªÉÄAiÀÄ°è vÉÆqÀUÀĪÀÅzÀjAzÀ AiÀiÁªÀ C£ÀÄPÀÆ®UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆAzÀÄ«gÉAzÀÄ
w½¹.
4. ¨ÁåAPÉÆAzÀgÀ UÁæºÀPÀgÁV ¤ÃªÀÅ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ LzÀÄ E-¨ÁåAQAUï ¸ÉêÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖ ªÀiÁr.
5. D£ï¯ÉÊ£ï UÁæºÀPÀgÁV, ¤ªÀÄä UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÉƼÀUÉ «zÀÄå£Áä£ÀªÁV «¯ÉêÁj ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ LzÀÄ
ªÀiÁ»w-¸ÁAzÀæ GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß w½¹.
6. ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ §UÉUÉ PÁ¼Àf ºÉÆA¢gÀĪÀ M§â ªÀåªÀºÁgÀ¸ÀÜgÁV, ¥Àj¸ÀgÀ ªÀiÁ°£ÀåªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ
LzÀÄ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¹.
7. M§â ¥ÀæªÀvÀðPÀgÁV, PÀÆqÀÄ §AqÀªÁ¼À PÀA¥À¤AiÀÄ £ÉÆÃAzÀtÂUÁV vÀAiÀiÁj¸À¨ÉÃPÁzÀ LzÀÄ ªÀÄÄRå zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß w½¹.
8. MAzÀÄ ªÀåªÀºÁgÀ ¸ÀA¸ÉÜUÉ ®¨sÀå«gÀĪÀ ºÀtPÁ¹£À AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ªÀÄÄRåªÁzÀ LzÀÄ ªÀÄÆ®UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¹.
9. ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÀtÚ ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß ¨ÉA§°¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ LzÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr.
10. M§â UÁæºÀPÀgÁV, ¤ÃªÀÅ ±Á¦AUï ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ §AiÀĸÀĪÀ zÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ ¹ÜgÀ a®ègÉ CAUÀrUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß
ºÉ¸Àj¹.
11. CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä DPÁAQëUÀ¼ÁVgÀĪÀ ¤ÃªÀÅ, CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¸ÀĪÀ AiÀiÁªÀ
¥ÀæPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛÃj?
12. «zÉòà ªÁå¥ÁgÀªÀ£ÀÄß GvÉÛÃf¸À®Ä ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ PÉÊUÉÆArgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ LzÀÄ «zÉòà ªÁå¥ÁgÀ ¥ÀæªÀzsÀð£Á
PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß w½¹.