Вы находитесь на странице: 1из 46

Predmet,

Predmet, metod i naziv nomotehnike Nazivi nauke


 Predmet nomotehnike jesu PN,
PN, pravni propisi (PA)  za nauku koja izučava pravila o stvaranju prava
i njihovo donosš enje.
nje. koriste se različiti nazivi.
 nomotehnika izučava formalna obilježja PA.  to nije osobenost samo ove nauke.
 ostavlja po strani njihovu sadržinu koja se  svaka relativno mlada nauka kakva je i
izučava u drugim pravnim naukama. nomotehnika, na samom početku svog
 formu PA određuje skup različitih metoda, konstituisanja u samostalnu naučnu discipline
postupaka i instrumenata čijom primjenom se duže ili kraće vrijeme traga za nazivom koji
uobličava, formuliše i zapisuje PN.
PN. najadekvatnije odražava predmet kojeg ta
nauka izučava.
ŠŠ ta izučš ava nomotehnika?  danas: brojni i različiti nazivi.
 nomotehnika izučava pravila koja se odnose na  npr: "nomotehnika"; "zakonodavna tehnika" ;
stvaranje PN i PA. "tehnika stvaranja prava"; "tehnika izrade
 za pravni propis formalne karakteristike imaju propisa",
veliki značaj.  kao i nazivi: "pravno normiranje"; "nauka o
 s obzirom na formalna svojstva PA određuje se izradi propisa"; "nomografija"; "zakonografija“...
njegovo mjesto u hijerarhiji PA i odnos prema
drugim PA. 2. Nastanak i razvoj pravnog normiranja
 nastanak prava, pravnih pravila i PA tijesno je
Koja dva (tri) elementa određuju formalne povezan sa nastankom države.
karakteristike PA?  i prije nastanka države, postojala su određena
 1. organi nadležni za donošenje PA pravila koja su uređivala ponašanje pripadnika
 2. postupak donošenja PA određene zajednice i odnose među njima.
 3. materijalizacija PA
 s obzirom na to koji organ i po kom postupku Nastanak i razvoj pravnog normiranja
donosi PA, PA se međusobno razlikuju i  veoma davno razvila se svijest o potrebi
zauzimaju različito mjesto u hijerarhiji PA. uređivanja, pomoću određenih pravila,
međusobnih odnosa pripadnika određene
Predmet nomotehnike jeste izučš avanje... zajednice.
 1. opštih načela i pravnih znanja, kao i znanja iz  Platon je pisao da je „neophodno da ljudi imaju
drugih nauka (logika, jezik…) koja su neophodna zakone i da se prema njima upravljaju...»; u
za donošenje PA; suprotnom, imali bismo anarhiju i zakon jačega.
 2. osnovnih pravila pravno - tehničkog
oblikovanja PA, kao i oblika i različitih vrsta PA; Tri osnovne faze – I faza
 3. nadležnosti različitih organa za donošenje PA, i  I faza - period do stvaranja drzš ave .
postupak donošenja PA.  u zajednicama koje su prethodile stvaranju države
 kompleksan, složen i interdisciplinaran, jer postojala su pravila koja su uređivala ponašanje
zahtijeva znanja ne samo iz različitih oblasti pripadnika te zajednice, kao i odnose između
prava, već i iz drugih nauka. njih.
 nastajala su tokom dužeg vremena, ponavljanjem
Metode nomotehnike određenog načina ponašanja i prihvatanjem
 sadrže načš ine, postupak i tehnike stvaranja opsš tih tako nastalih pravila od strane svih pripadnika
PA. zajednice kao opštih i za sve važećih pravila.
 kompleksnost predmeta kojeg izučava nomot. kao I faza
i interdisciplinarnost znanja neophodnih za  to su bila običajna pravila u čijem uobličavanju su
njegovo izučavanje zahtijeva i primjenu učestvovali na određeni način svi članovi
raznovrsnih metoda. zajednice.
 karakteristika - nepisana pravila.
Metode nomotehnike kao drusš tvene nauke
 1. opšte: koriste i druge društvene nauke II faza
(istorijski, sociološki, komparativni...),  II faza - otpočš inje sa nastankom drzš ave , a zavrsš ava
 2. posebne: lingvistički i logički metodi koji se sa nastankom građanskog drusš tva.
primjenjuju prilikom donošenja PA, kao i kasnije,  uz običajno pravo nastaju i prvi pisani PA.
prilikom njegove interpretacije; strukturalni  prvi PA nastali su već u starom vijeku u moćnim
metod koji nalazi svoju primjenu naročito u državama:
oblikovanju strukture i sistematike PA;  Mesopotamija - Hamurabijev zakonik (17921750
semantički metod posebno značajan za precizno pne);
određivanje značenja PN...  Egipat - Bokhorisovi zakoni;
 Rim - Zakon XII tablica (451-449 god. pne);
1
 Kina - Klasik zakona Fa-King (IV vijek pne); (donose se prvi poslovnici u parlamentima).
 Grčka - Drakonovi zakoni (VII vijek pne) i  brojna i precizna procesna pravila najprije su se
Solonovi zakoni (oko 638 - oko 559 pne)... razvila u oblasti primjene prava, u odnosu na
 Vizantija - Justinijanova kodifikacija (483 - 565); donošenje pojedinačnih PA prvenstveno u
 Indija - Zakonik Manua (oko 200 god.); sudovima koji su primjenjivali pravo (krivično -
 Salijski zakonik (V vijek-Franačka država); procesno pravo; parnični postupak ), a tek potom
 u Rusiji, Ruska pravda (978-1054 u Kijevu), i u oblasti stvaranja prava u odnosu na opšte PA,
Sudbenik (1497 u Novgorodu); prvenstveno u odnosu na ustav i zakone koje
 u Njemačkoj, Alarikov brevijar (506), Sasko donosi zakonodavno tijelo.
ogledalo (1215-1275);  3. veoma složena i raznorodna materija koju treba
 u Srbiji Dušanov zakonik (1349-1353)... urediti pravom, 4. brojni i raznovrsni propisi
 zajedničš ko obiljezš je - zapisivanje običš ajnog prava. kojima se ta materija uređuje (ustav, zakoni,
 nastali su prvi pisani pravni propisi nazvani podzakonski akti) kao i 5. različiti i brojni organi
najčešće po državi u kojoj su nastali, Danski zakon koji donose PA (parlament, vlada, organi lokalne
iz 1683; Norveški zakon iz 1687; Bavarski zakonik vlasti, organi vlasti u federalnim jedinicama i
iz 1616), po imenu vladara koji je odlučio da se sl.).
ova pravila zapišu (npr. Zbornik Mafije Korvina  ove potrebe dovele su i do svestranijeg
iz 1486; Alarikov brevijar iz 506) ili po imenu proučavanja stvaranja PA.
njegovog sastavljača (npr. Verbecijev tripartit iz  ovim pitanjima naročito se bave teoretičari koji su
1517). izučavali opšta teorijska pitanja države i prava
 najveći broj PN u ovim PA - zapis običš ajnog prava i (npr: H. Kelzen u djelu „Opšta teorija države i
naredbe i odluke vladara. prava„; Rudolf Jering u djelu „Cilj u pravu„) kao i
 stvaranjem prava – bavi se jedan sloj društva, a teoretičari konstitucionalisti posebno u okviru
prvenstveno sam vladar. izučavanja parlamentarizma.
 ovo razdoblje obilježava prvenstveno primjena  u novije vrijeme nastaju i prva sistematska djela
prava, dok se pisani PA donose povremeno. koja se bave izučavanjem donošenja i stvaranja
PA (npr: D. A. Kerimov i grupa autora
III faza „Zakonodavna tehnika„, 1965; S. Aleksejev
 otpočš inje stvaranjem građanskog drusš tva. „Mehanizam pravnog regulisanja,„ 1966; A.A.
Ušakov „O pojmu pravne tehnike i njenim
 karakter i priroda PN i PA mijenjaju se.
osnovnim problemima", 1961 i „O zakonografiji,
 PA nisu više samo zapis običajnog prava i
njenoj sadržini i zadacima", 1975; H. Miler
eventualno vladarevih zapovijesti.
„Tehnika donošenja zakona,„ 1963 i dr.).
 zakoni koje donosi parlament su novostvorena
pravila koja, u okviru svoje nadležnosti donosi
U nasš oj pravnoj nauči o problemima pravnog
zakonodavni organ.
normiranja pisali su:
III faza - karakteristike
 Baltazar Bogišić koji u „Opštem imovinskom
 cilj PN - da uredi buduće ponašanje i odnose između
zakoniku za Knjaževinu Crnu Goru" (1888) piše i
subjekata jedne zajednice
o principima donošenja zakona;
 zakon postaje opšti akt, a PN apstraktno pravilo
 M. Vuković „Izrada pravnih propisa -
koje se odnosi na sve, i na građane i na vlast.
nomotehnika„ (1966 i više kasnijih ponovljenih
 zakon doprinosi pravnoj sigurnosti, on je jednak izdanja);
za sve bilo da štiti ili kažnjava.
 M. Zečević „Proces stvaranja opštih akata„ (više
 vlast koja donosi zakone ograničena je zakonima izdanja);
koje je sama donijela, zakoni se odnose na sve,
 M. Zečević i Lj. Jović: Metodologija pripreme
vlast ih se mora pridržavati.
normativnih akata,1984;
III faza – potreba da se izučš ava nastanak PA i PN
 B. Perić: Pravni sustav i pravna tehnika,1980;
 potreba da se izučavaju pravila o nastajanju PA i
 B. Ivanović:Uvod u pravno normiranje, 1983;
PN javlja se sa nastankom i razvojem građanskog
 I. Borković: Postupak i tehnika izrade pravnih
drusš tva, a na to je uticalo više činilaca:
propisa,1985 više izdanja;
 1. pravna pravila počinju da se donose za budućnost
 Z. Jelić:Osnovi normativne tehnike, 1986.
(zakoni više nisu zapis običajnih pravila iz
prošlosti već nova kreacija koja uređuje buduće
Nastanak nomotehnike kao posebne metodolosš ko -
odnose).
pravne disčipline
 2. parlament stvara nova pravna pravila donoseći
 mlada metodološko - pravna disciplina.
zakone, dok vladar prvenstveno primjenjuje, a
manje stvara pravo.  znanja o stvaranju PN i izradi PA bila su
parcijalna.
 sa nastankom i razvojem parlamentarizma nastaju
 kvalitet pravnog propisa često je zavisio od ličnih
i razvijaju se i pravila parlamentarne procedure
osobina i znanja autora koji je bio angažovan na
među kojima i pravila o donošenju zakona
2
poslovima pripreme PA. saopštavanja bilo koje druge misli.
 u počš etku se pravno normiranje svodilo na tzv.
Izučš avanje u okviru drugih nauka kazuističko (od latinske riječi: kasus = slučaj),
 do nedavno predmet nomotehnike izučavan je u dakle primjerično navođenje pojedinih slučajeva ili
okviru drugih pravnih nauka. rješenja koja su se nalazila u praksi.
 opšta pravna znanja i opšti teorijsko -  vremenom su se takvi slučajevi višestruko
metodološki principi od značaja za donošenje PA umnožili tako da je zbog nepreglednosti bilo nužno
- teorija države i prava. njihovo sažimanje u određene forme opštosti.
 pravila o postupku donošenja ustava i zakona -
ustavno pravo, Naučš na disčiplina ili vjesš tina
 pravila o donošenju PA uprave - upravno p.  istorijski posmatrano, stvaranje propisa je
najprije bilo običš na improvizačija, prakticizam ili
Argumenti u prilog konstituisanju posebne naučš ne u najboljem slučaju vještina.
disčipline:  i danas se neopravdano postavlja pitanje:
 1. mnogobrojnost PA - veliki broj raznovrsnih  da li je nomotehnika?
društvenih odnosa mora se urediti pravom;  1. naučna disciplina ili
stalno se uvećava broj pravnih propisa;  2. samo vještina.
 raznovrsnost odnosa koji se uređuju pravom i  vještina je uvijek vezana za ličnost - pojedinca i
raznovrsnost PA (ustav, zakoni, uredbe, odluke, rijetko se uspješno prenosi na druge (vještina
pravilnici, poslovnici, naredbe uputstva...); rukovođenja, slikanja...).
 2.povećavanje broja subjekata koji donose PA: a)  osim toga sama vještina nije zadovoljavala
drzš avni - parlament, vlada, šef države, centralni: potrebe stručnosti jer su se vremenom, a
lokalni organi vlasti, organi vlasti u federalnim pogotovu danas, sve više tražili propisi sa širim
jedinicama i b) nedrzš avni organi - ustanove, uopštavanjem i apstrakcijama.
privredni subjekti udruženja; npr. BiH.  savremene potrebe pravnog poretka i složenost
propisa daleko su prevazišli i improvizaciju i
Kakav treba da bude PA? prakticizam i vještinu.
 mora odgovarati društvenim potrebama.
 1. kvalitetan - rješenja u PA moraju biti realna i Potreba postojanja posebne naučš ne disčipline
cjelovita, međusobno usklađena i  nesporna je danas potreba postojanja posebne
neprotivrječna, PN saopštena jasno i razumljivo, naučš ne disčipline koja se sa naučnog aspekta bavi
PA integrisan u cjelinu pravnog sistema, pitanjima stvaranja PA koja je šira i dublja od
usklađen sa drugim PA i neprotivrječan PA koji same vještine.
čine cjelinu pravnog sistema.  danas se nomotehnika usmjerava na način
 2. komunikativan - mora biti razumljiv i izražavanja i formulaciju PA, ne zanemarujući pri
pristupačan za onoga na koga se odnosi, a PN tom i sadržaj.
razumljiva, kratka i precizna.  nomotehnika se odnosi na stvaranje opsš tih PN, a
 3. praktičš no primjenjiv - rješenja sadržana u ne i pojedinačnih.
propisu primjenjiva u praksi.  nije sporno da su opšte PN neuporedivo važnije od
 donošenje pravnog propisa mora pratiti potpuno i pojedinačnih.
valjano obrazloženje.  njima se određuje način postupanja u
 Nomotehnika kao nauka neograničenom vremenu za neodređen broj
 nomotehnika (od grčkih riječi: nomos = zakon i slučajeva i na taj način provodi pravna politika.
tehne = vještina) ili pravno normiranje,  nomotehnika treba da stvori određene teorijske
stvaranje prava, izrada pravnih propisa. pretpostavke za vođenje efikasne i racionalne
 jedna od najmlađih naučnih disciplina i najmlađih pravne politike.
nastavnih predmeta.
 prvi put - kao posebna naučna disciplina na Kakvu ulogu imaju pravni propisi danas?
nekim pravnim fakultetima početkom šezdesetih  stvaralačš ku, regulativnu i zasš titnu ulogu s ciljem
godina 20 vijeka. ostvarenja društvenih ciljeva i s većim
stepenom društvenog razvoja.
Nomotehnika kao nauka  u praksi - određeni problemi.
 danas - potrebe za nomotehnikom svakim danom  nestručna izrada propisa vodi ka preopširnosti,
sve večć e. prazninama, ponavljanjima, stalnim izmjenama
 ipak - još uvijek nije zauzela potrebno mjesto u i dopunama i na kraju pravnoj nesigurnosti.
sistemu pravnih nauka.
 u prošlosti su stvaraoci pravnih propisa radili Šukob naučš nog i tehničš kog pristupa
prema dotadašnjoj poznatoj praksi i vlastitoj  dominacija praktične birokratske moći u
intuiciji koristeći način izražavanja, kao i kod normativnoj djelatnosti svodi nomotehniku na
3
rang vještine, negirajući joj naučni sadržaj i karakter, u čemu je u prednosti nad naukama
značaj. materijalnog prava.
 prisutan je u praksi stalni sukob između naučš nog i
tehničš kog pristupa pravnom normiranju. 4. ŠŠ ta je normativna djelatnost?
 ljudska djelatnost čiji je rezultat stvaranje pravnih
Jačš anje značš aja nomotehnike pravila (PN) i pravnih propisa (PA).
 nestručno i neznalački izrađeni pravni propisi  svjesna ljudska aktivnost čiji je cilj usmjeren na
mogu upropastiti i najbolje osmišljenu društvenu stvaranje PN kojima se pro futuro (za ubuduće)
politiku. reguliše ponašanje ljudi i odnosi u zajednici u
 značaj nomotehnike se povećava sa izgradnjom kojoj oni žive i donose PA u kojima se
sistema lokalne i regionalne samouprave koje sistematizuju i objedinjuju PN iz jedne ili više
takođe donose propise. srodnih oblasti društvenog života.

Značš aj nomotehnike... Nomotehnika po svojoj sadrzš ini...


 najveći značaj nomotehnike je da na naučnim  ...je složena djelatnost.
principima olakša pravno ostvarenje ciljeva  odvija se u različitim oblicima zavisno od
društvene politike. subjekata koji obavljaju normativnu djelatnost.
 s tog stanovništva pravno normiranje je jedan od  najopštije - normativna djelatnost je stvaranje
najslozš enijih i najodgovornijih drusš tvenih poslova . prava donosš enjem opsš tih PA.

ŠŠ ta je nomotehnika? Normativna djelatnost po svojoj sadrzš ini...


 nauka o jezičš kom, logičš kom i političš kom  skup postupaka, pravila i materijalnih radnji čš iji je
izrazš avanju pravnih propisa, te o njihovoj strukturi. rezultat stvaranje pravnih propisa.
 nema posebnih nomotehnika za pojedina  normativnom djelatnošću se unose promjene u
područja materijalnog prava. postojeći pravni sistem.
 služi se i drugim naukama: gramatika, logika,  način na koji se to čini je različit.
psihologija, stilistika, politika...
 konstatacija - nomotehnika je jedinstvena naučna Normativna djelatnost obuhvata:
disciplina.  1. donošenje opšteg PA kojim se po prvi put
uređuje određena društvena oblast,
Karakterističš na svojstva nomotehnike  2. dopunjavanje PA,
 nauka o pripremi pravnih propisa naročito sa  3. izmjena PA i
njihove metodološke, strukturne i jezične strane.  4. ukidanje PA.
 dva karakteristična svojstva nomotehnike kao  Kada se vrsš i dopunjavanje i izmjena pravnih akata?
nauke određuju odnos nomotehnike prema  2. kada postoji pravna praznina, kada neki
drugim pravnim naukama: društveni odnos nije uređen pravom, a postoji
 1. načelo jedinstvenosti i potreba da se on pravno uredi.
 2. načelo univerzalnosti.  dopunjavati se može već postojeći PA kada se u
njega unosi nova PN.
Načš elo jedinstvenosti  3.izmjena PA je donošenje nove PN umjesto
 znači da ne postoji više različitih nauka o postojeće (djelimična izmjena PA); nova PN
nomotehnici, već je u pitanju jedna jedinstvena zamjenjuje staru koja prestaje da važi.
nauka koja prikuplja i sistematizuje saznanja iz
oblasti donošenja PA i izučava donošenje PA. 4. Ukidanje pravnog akta - razlozi
 ukidanje PA je donošenje odluke o prestanku
Načš elo univerzalnosti važenja PA.
 označava karakter ove nauke čija saznanja su  do ukidanja PA dolazi iz dva razloga:
opšteg karaktera, te su primjenjiva u svakoj  1. zato što je prestala potreba za pravnim
pojedinoj oblasti prava i to kako u unutrašnjem uređivanjem određenog pitanja uopšte,
pravu tako često i u komparativnom pravu.  2. zato što se o istom pitanju, odnosno u istoj
 nomotehnika je opšta metodološko-pravna nauka, oblasti donosi novi PA kojim se uređuje to pitanje.
jer ne izučava samo jednu oblast prava, jednu (ZOMUKD – KZ).
granu pravnog sistema, već opšta metodološka
pravila od značaja za pojedine pravne nauke. Da li normativna djelatnost obuhvata samo donosš enje
 materijalno pravo uglavnom ima nacionalni opsš tih PA ili i donosš enje pojedinačš nih PA?
karakter.  1. normativna djelatnost ne obuhvata donošenje
 nomotehnika nema tih ograničenja. pojedinačnih PA - tim aktima pravo se ne stvara,
 ona uzima izvore i iz domaćeg i iz stranog već se primjenjuje.
zakonodavstva i literature, ona ima univerzalni  2. normativna djelatnost obuhvata i donošenje
4
pojedinačnih PA - i ovim aktima pravo se stvara, a  1. kada i pod kojim uslovima treba neki društveni
ne samo primjenjuje (npr. precedentno pravo). odnos regulisati PA i time ga pretvoriti u pravni
odnos,
Ko obavlja normativnu djelatnost danas?  2. ko treba da donese PA,
 više različitih subjekata, a s obzirom na to koji  3. kojim PA treba urediti dati odnos,
subjekti obavljaju normativnu djelatnost ona  4. koje sankcije predvidjeti,
može biti:  5. ko će sankciju primijeniti i
 1. djelatnost državnih organa i  6. kojim metodama i tehnikama izraditi konkretni
 2. djelatnost nedržavnih subjekata. opšti PA.
 prvenstveno djelatnost državnih organa koji u
okviru svojih ovlašćenja stvaraju pravo donoseći Šusš tinsko i najvazš nije pitanje nomotehnike...
PA.  koji društveni odnos treba normiranjem pretvoriti u
pravni?
Djelatnost nedrzš avnih subjekata  odgovor – to su oni društveni odnosi koji su od
 sa razvojem društva i uvećavanjem broja pitanja bitnog značaja za ekonomske i političke odnose,
koja je nužno normativno urediti, normativnu te ih zato treba pravno normirati i zaštititi
djelatnost ostvaruju i nedržavni subjekti - privredni državnom silom i prinudom.
subjekti, privredne asocijacije, udruženja,
ustanove.. Opsš te pretpostavke da bi se uopsš te na legalan i
legitiman načš in pristupilo pravnom normiranju nekog
Razvijenost normativne djelatnosti nedrzš avnih drusš tvenog odnosa
subjekata  1. vladavina prava,
 normativna djelatnost nedržavnih subjekata danas  2. pravna država,
je veoma razvijena i obuhvata brojne i različite  3. jednakost svih,
propise (statuti, pravila, pravilnici, odluke...)  4. pravna sigurnost,
 akti koje donose nedržavni subjekti normativno  5. izgrađene institucije demokratskog društva,
uređuju različita pitanja i odnose od značaja za  6. prava i slobode,
njihov rad, ali i za građane.  7. uređen pravni sistem,
 8. jasna podjela nadležnosti između državnih
5. Polazne osnove stvaranja prava organa i drugih.
 međusobni odnosi ljudi i njihovih asocijacija su
svakodnevni i mnogobrojni. Kriteriji za utvrđivanje potrebe normiranja nekog
 mogu nastati spontano ili organizovano. drusš tvenog odnosa
 velika većina tih odnosa ostaje na nivou društvenih  da li neki društveni odnos normiranjem
(nepravnih) pravila. pretvoriti u pravni odnos, osnovni kriteriji:
 pojedinci i asocijacije ih dobrovoljno ostvaruju  1. značaj konkretnog društvenog odnosa,
ili krše.  2. vrsta i metode zaštite pravnih odnosa i
 najčešće se radi o nepisanim pravilima i običajima  3. nadležnost za pravno normiranje.
koji se vrše u porodici, naselju, preduzeću, na
skupovima, svečanostima... 1. Značš aj konkretnog drusš tvenog odnosa
 prije pristupanja pravnom normiranju nekog
Šankčije za krsš enje običš ajnih pravila društvenog odnosa, neophodno je prethodno
 griža savjesti, samoprijekor ili osuda i prezir ocijeniti da li taj odnos ima tako veliki značaj za
vanjske sredine, opomena, ukor ili isključenje iz društvo da se njegovo uređivanje više ne može
određene društvene organiz. prepustiti autonomnim subjektima, već se mora
 u osnovi su to društvene - nepravne sankcije pravno urediti i time pretvoriti u pravni odnos.
kojima se pojedinci dobrovoljno ili podvrgavaju
ili ih ignorišu. Kada čć e se konkretni drusš tveni odnos pretvoriti u
pravni?
Pitanja od interesa za nomotehniku  onda kada se određeni društveni odnos ne ostvaruje
 ovi društveni odnosi i pravila nisu predmet na način koji odgovara nosiocu vlasti -
nomotehnike. zakonodavcu, odnosno kada se subjekti ponašaju
 interes nomotehnike usmjerava se na one na drugačiji način i ne žele to promijeniti.
drusš tvene odnose koji su regulisani pravnim  zakonodavac tada nameće način ponašanja koji
propisima i time pretvoreni u pravne odnose. njemu odgovara i propisuje sankcije za kršenje
 osnovna pitanja koja su značajna za predmet novouspostavljene pravne norme.
izučavanja nomotehnike su:
2. Vrsta i metode zasš tite pravnih odnosa
Pitanja od interesa za nomotehniku  pretvaranje nekog društvenog odnosa u pravni
5
ima smisla samo ako će se ostvarenje tog odnosa  5. kada.
zaštititi prijetnjom sankcije državnom prinudom.
 sankcija ima raznih vrsta: fizička sila, kazne za
krivična djela, prekršajne kazne, disciplinske
1. Koje (drusš tvene odnose treba normirati)?
mjere, naknada štete, poništavanje i ukidanje  najvažnije pitanje - koje to drusš tvene odnose treba
propisa... normirati?
 od odgovora na to pitanje zavisi da li će se
3. Nadlezš nost za pravno normiranje uopšte donijeti novi opšti PA.
 da bi budući PA bio u skladu s postojećim  u ranijoj praksi se često znalo dešavati da se
pravnim sistemom, odnosno da u postupku upravo zanemarujući potrebu i značaj ovog
zaštite ustavnosti i zakonitosti ne bi bio ukinut pitanja, donesu ishitreni i u praksi neprovodivi
ili poništen značajno je poštivanje kriterija propisi (Zakon o utvrđivanju porijekla
nadležnosti za donošenje konkretnog PA. imovine...).
 državni organ mora se kretati u okvirima svoje
nadležnosti i ne može biti sasvim slobodan i 2. Zasš to (drusš tveni odnos normirati)?
nezavisan u stvaranju prava.  prije donošenja novog PA treba ispitati:
 a) zašto je potrebno regulisati pravom neki
Uređivanje drusš tvenih odnosa autonomnim pravom društveni odnos,
 država nikad nije u stanju da uredi sve društvene  b) da li je to zaista neophodno,
odnose, niti za tim ima potrebe.  c) može li se taj odnos urediti autonomnim
 drzš ava svojim propisima uređuje samo one pravom i
drusš tvene odnose koji su od sš ireg značš aja za  d) kako u konkretnom slučaju djeluju zakoni
nosioča političš ke vlasti - zakonodavča. tržišta?
 određeni društveni odnosi ipak treba da budu na
određen način uređeni. 1. Zasš to mijenjati ili dopunjavati PA?
 ako se radi o promjeni ili dopuni postoječć eg PA
Razlozi prepusš tanja pravnog normiranja autonomnom treba istražiti:
pravu  1. da li je postojeći neadekvatan, pogrešan, da li
 društvene odnose koji su manjeg značaja država dovodi do nejednakosti subjekata, do
prepušta nedržavnim organizacijama da ih urede neostvarivanja postavljenog cilja,
svojim pravilima, a razlozi su sljedeći:  2. da li je postupak njegove realizacije
 1. država nije u mogućnosti da uspješno i komplikovan i neracionalan, ima li prigovora i
pravovremeno uredi sve društvene odnose, protesta iz prakse i da li su do tada i s kolikim
efektom već vršene izmjene i dopune.
Uređivanje drusš tvenih odnosa autonomnim pravom,
zasš to? 2. Kako (vrsš iti pravno normiranje)?
 2. zbog manje važnosti, država nije ni  ako je nakon analize dobijen pozitivan odgovor
zainteresovana da određene odnose uređuje i na pitanja «koje» i «zašto» sljedeći korak je kako
 3. nedržavni subjekti su sposobniji i kvalifikovaniji izvršiti normiranje.
da sami urede svoje unutrašnje odnose.  najvažnije utvrditi:
 naravno, država i dalje zadržava snažan uticaj na  1. kojom vrstom opšteg PA normirati društveni
to autonomno pravo pružajući mu zaštitu putem odnos,
sankcije, odnosno državne prinude.
 2. koje vrste normi primijeniti i
 3. koje sankcije propisati.
Istrazš ivanje i analiza kao uslov stvaranja pravnih normi
 stvaranje opštih PN je veoma složen i odgovoran
Izbor vrste opsš teg akta
posao.
 pravni osnov i nadležnost stvaraoca PA ukazuju
 stvaranju novog pravnog propisa mora
na vrstu opšteg PA kojim treba normirati neki
prethoditi temeljna analiza i proučš avanje
društveni odnos.
drusš tvenih odnosa koji se zš ele pravno normirati.
 to mogu biti zakoni, podzakonski akti, odluke,
statuti, planovi...
Dekarteova pravila
 prilikom analize treba imati na umu Dekarteova
Od čš ega zavisi izbor vrste opsš teg PA?
pravila istraživačkog rada modifikovana u pet
 1. značaja društvenog odnosa koji se normira,
pitanja:
 2. pravnog osnova koji proističe iz ustavno-
 1. što ili koje,
pravnog ovlašćenja i
 2. zašto,
 3. nadležnosti.
 3. kako,
 stvaraoci prava nisu slobodni i nezavisni u svom
 4. ko i
poslu.
6
Koje vrste PN primijeniti i Pračć enje drusš tvenih odnosa i stanja u kompletnom
koje sankčije propisati? drusš tvu
 zavisi od značaja društvenog odnosa.  posebno je pitanje praćenja društvenih odnosa i
 A. 1. uslovnim - apstraktnim ili stanja u kompletnom društvu i s tog stanovišta
 2. bezuslovnim ili konkretnim PN. prilagođavanja opštih PA i pravnog sistema u cjelini.
 B. zabranjujućim, naređujućim, ovlašćujućim ili  to je pitanje više sociološko, no nije nevažno za
dopuštajućim; nomotehniku.
 C. generalnim ili partikularnim ili
 D. strogim–kogentnim ili disjunktivnim... 5. Norma uopsš te, pojam
 norma je pravilo ponasš anja koje regulisš e
Koje sankčije propisati? međuljudske odnose, stanja i ponasš anja.
 kada su u pitanju sankcije, kao negativne  stare koliko i organizovan život u društvu.
posljedice koje pogađaju subjekta koji se ne  1. društvene i
ponaša u skladu s dispozicijom PN, treba prvo  2. prirodne norme.
odlučiti da li će se uopšte predvidjeti sankcija, sa
stanovišta njene svrsishodnosti ili činjenice da je Drusš tvena norma, pojam
već sadržana u drugom PA.  društvena norma - pravilo ili standard ponašanja
u okviru neke društvene grupe koje pripadnici
3. Ko (normira)? te grupe smatraju obaveznim.
 ko treba da donese opšti PA?  pravna norma predstavlja samo jednu vrstu
 praktično - koji organ ili organizacija to treba da društvenih normi.
uradi, odnosno ko je nadležan za donošenje
konkretnog opšteg PA. Šankčija uz drusš tvenu normu
 odgovor na ovo pitanje podrazumijeva dobro  normama može biti dodata i sankcija, odnosno
poznavanje ustava, zakona, statuta, poslovnika i određena prinudna mjera kao posljedica kršenja
drugih opštih PA, obzirom da je pitanje norme.
razgraničenja nadležnosti često vrlo složeno  međutim, sankcija nije jedini razlog pokoravanja
pitanje. normi, ona može biti poštovana i iz razloga
prihvatanja njenih ciljeva.
4. Kada (normirati)?
 kada donijeti opšti PA? Autonome i heteronomne norme
 vrijeme za donošenje opšteg PA može biti 1.  A. autonomne - prihvaćene od pojedinaca i poštuju
unaprijed određeno ili 2.neodređeno. se bez uticaja sankcija.
 ukoliko je nekim drugim, prethodnim aktom  B. heteronomne - subjekt ne usvaja, a normi se
određeno, čitav postupak donošenja PA treba pokorava zbog prijetnje sankcija ili nekog drugog
prilagoditi zadanim rokovima. razloga (npr. zbog autoriteta donosioca norme).
 kada su u pitanju podzakonski akti rokovi se
obično utvrđuju zakonima (ZOMUKD) Prirodni zakon - drusš tvena norma - pojam
 rok može proisteći iz odluke ustavnog suda.  A) prirodni zakon je iskaz koji opisuje pravilnosti
u odnosima između zapaženih prirodnih pojava,
Kada? to je tvrdnja o pravilnom slijedu prirodnih događaja.
 određivanje rokova ne bi smjelo biti stvar  B) društvena norma (moralna, običajna, pravna)
proizvoljnosti, a mora biti u skladu s kadrovskim, jeste pravilo ponasš anja koje reguliše određene
tehničkim i dr. mogućnostima organa nadležnog odnose između pojedinaca i drugih subjekata u
za donošenje opšteg PA. društvu.
 treba nastojati da se PA donese u pravo vrijeme, jer
je i preuranjano ili još više zakašnjelo pravno Drusš tvene norme i prirodni zakoni - razlike
normiranje štetno po društveni interes koji se  A. način stvaranja - prirodni zakoni su zadati od
štiti. same prirode, a DN stvara čovjek.
 B. snaga - prirodni zakoni djeluju bez izuzetaka i
Kada treba vrsš iti izmjene i dopune ili stavljanje van neminovni su, DN dopuštaju i mogućnost
snage vazš ečć ih PA? nepoštivanja.
 PA treba stalno pratiti, a rezultate njihovog  C. podloga - prirodni zakoni djeluju neposredno
provođenja u praksi pomno analizirati. na materiju, a DN na svijest i volju čovjeka.
 praksa će pokazati da li je neki PA neadekvatan,
preoštar, preblag ili na neki drugi način Drusš tvene norme i prirodni zakoni - razlike
neodgovarajući, nakon čega je nužno pokrenuti  D. cilj - prirodni zakoni nemaju nikakav cilj, oni
postupak promjene. djeluju sami po sebi, DN djeluju na čovjeka s
7
ciljem da ostvare određeni efekat.
 E. ocjena - vrednovanje prirodnih zakona je 4. Ko primjenjuje sankčije?
besmisleno, DN se cijene prema vrijednosti cilja  prema ovom kriterijumu razlikujemo:
koji ostvaruju.  1. DN čije sankcije primjenjuje neorganizovana
 F. sankcija - prirodni zakoni nemaju sankcija jer zajednica, i to tako da se sa sigurnošću unaprijed
se ne mogu prekršiti, DN da upravo iz suprotnog ne zna ni ko će, ni kada će, ni koju će od mogućih
razloga. sankcija primijeniti i
 2. DN čije sankcije primjenjuju posebni i
Podjela drusš tvenih normi specijalizovani organi zajednice, u posebnom, i
 sve društvene norme se dalje dijele na: precizno propisanom postupku.
 1. tehničke norme i 5. Šadrzš ina norme ili drusš tveni odnos koji regulisš e
 2. društvene norme u užem smislu. norma
 DN se mogu razlikovati prema oblastima
Tehničš ke norme društvenog života na koje se odnose (vrstama
 utvrđuju određena pravila ponašanja čovjeka društvenih odnosa koji se normiraju) i prema
prema prirodi; zasnovane na prirodnim zakonima. kojima se grupišu da bi se lako i potpuno utvrdio
 nemaju sankciju, jer bi njihovo kršenje samo po pregled ukupne uređenosti društvenih odnosa u
sebi izazvalo negativne posljedice. toj oblasti (npr. DN o braku, porodici,
 to su praktična uputstva, zasnovana na finansijama, porezima, politici, jeziku...)
poznavanju prirodnih zakona.
 prisutne u društvenim oblastima: medicina, Prva grupa drusš tvenih normi?
građevinarstvo, tehnika, agronomija...  na osnovu ovih kriterijuma, sve DN se mogu
grupisati u tri grupe:
Drusš tvene norme u uzš em smislu  1. malobrojne, nepisane, neprecizne i
 neki autori DN klasifikuju prema pet jednostavne DN, nastale stihijski i spontano u
karakterističnih osobina koje one imaju: dužem vremenskom periodu koje je stvaralo i
 1. ko stvara DN, koje sankcioniše neorganizovano društvo.
 2. način njenog stvaranja,  moral, običaji i druga sl. pravila ponašanja.
 3. vrsta sankcije,
 4. ko primjenjuje sankciju i Druga grupa drusš tvenih normi?
 5. sadržina DN.  2. brojnije, složenije, pisane i preciznije DN koje
stvaraju organizacije užih zajednica u okviru
društva i one primjenjuju sankcije za njihovu
1. Ko stvara drusš tvene norme? povredu.
 DN mogu stvarati:  predmet ovih DN su uži i specifični društveni
 1. dijelovi društva, odnosno njegove uže zajednice odnosi posebnih grupacija ljudi.
(gradovi, opštine, preduzeća...)  primjena fizičke prinude je rijetka; sankcije -
 2. cijelo društvo kao globalna zajednica (država) djelimični ili potpuni gubitak statusnih prava u
ili toj zajednici.
 3. skup svih globalnih zajednica u svijetu ili jedan  norme crkve, političkih partija, udruženja..
njegov dio (Ujedinjene Nacije, Evropska Unija).
Trečć a grupa drusš tvenih normi?
2. Načš in stvaranja normi  3. jesu pravne norme koje su najbrojnije,
 1. DN se mogu stvarati spontano, stihijski, u najsloženije i najpreciznije.
dužem vremenu i bez posebno donesene odluke i  njih, po pravilu, stvaraju specijalizovani organi
plana usljed čega su tako nastale DN, po pravilu, države, a postoje i posebni organi države za
nepisane i nedovoljno precizne; primjenu sankcija, po sankcijama se ove DN
 2. DN se mogu stvarati svjesno i planski i tada su, razlikuju od ostalih DN.
po pravilu, pisane, kodifikovane i precizne u  primjena ili samo prijetnja primjenom fizičke
formulacijama. prinude - bitno svojstvo PN.

3. Vrste sankčija Moral


 za prekršaj DN mogu biti predviđene različite  višeznačna riječ koju je teško definisati.
sankcije u vidu:  društvena norma koja svoju obaveznost izvodi iz
 1. organizovane fizičke prinude ili svijesti da je ono što moral zapovijeda dobro, a ono
 2. sankcije druge vrste (podsmjeh, prezir, bojkot) što zabranjuje zlo.
ili  moral nema organizovanu sankciju.
 1. DN s psihičkom i s fizičkom prinudom,  moralne norme su autonomne i svoju
 2. DN s lakšim i težim sankcijama. obaveznost izvode iz svijesti o dobru i zlu.
8
planski stvorena norma, koja teško može da
Švojevrsne sankčije za krsš enje moralnih normi predvidi sve okolnosti slučajeva koje reguliše.
 griža savjesti (unutrašnje) i podsmijeh, prezir,  loše - njegova konzervativnost; on se teško i sporo
krvna osveta (spoljne). mijenja, jer ni ljudi nisu skloni da lako mijenjaju
 moral nije jedinstven. nešto što dugo postoji.
 individualni moral, moral užih ili širih  Šankčije za neposš tivanje običš aja
društvenih zajednica, moral vjerskih  običaji postoje u svim oblastima društvenog
organizacija, urbanih i moralnih sredina. života.
 moral cijelog društva i zajedničke moralne  sankcije za nepoštivanje običaja su od blagih
vrijednosti. (podsmjeh, prezir) do težih (isključenje iz
društvene organizacije).
Odnos morala i prava
 posmatrano istorijski, proces odvajanja morala i Običš ajni, moralni i pravni poredak
prava bio je vrlo dug.  običajni poredak– ukupnost svih običajnih normi
 u antičkoj Grčkoj moral i pravo su bili uopšte ili u jednom društvu.
pomiješani.  moralni poredak ili moral – ukupnost svih
 u Rimu je napravljena jasna razlika i u moralnih normi.
zakonodavstu i u praksi.  ukupnost PN uopšte ili u jednom društvu
 u srednjem v. moral je često bio obuhvaćen nazivamo pravni poredak, pravni sistem ili prosto
pravom i nije postojala jasna granica. pravo.

Odnos morala i prava, danas 6. Pravo i pravda


 jedno od najznačajnijih pitanja i problema  pojam pravda - latinska riječ “iustitia” složenica
pravne teorije; različita shvatanja: od riječi ius, stiti, sisto: pravo dati, postaviti.
 1. pravo i moral su odvojeni, čak i suprotni jedno  isti korijen ima engleska i francuska riječ
drugom, “justice” kao i naša u prevodu (pravo+dati,
 2. pravo je dio morala i pravdati, pravda).
 3. preovlađujuće, pravo i moral su različiti i  pravda je moralna vrijednost.
nezavisni, ali nisu potpuno odvojeni.  mjeri se odnosom prema drugima i postupcima
države prema pojedincima.
Kakvo mozš e biti ljudsko ponasš anje sa stanovisš ta
morala? Kako se formulisš e pravda?
 1. podložno samo moralnom vrednovanju,  pravda se formuliše kroz dva principa:
 2. podložno pravnom vrednovanju i  1. svaki pojedinac treba da uživa jednaka prava i
 3. ono koje potpada i pod moralne i pravne kriterije. slobode u mjeri u kojoj to ne ugrožava slobode
 diskutabilno; nesporno s pravnog, ali veoma drugih pojedinaca i
sporno s moralnog stanovišta - ubijanje u ratu,  2. tzv. princip razlike - društveni poredak ne treba
ubistvo u nužnoj odbrani, eutanazija... da štiti povlastice onih koji su inače u boljem
položaju, osim ako takvo postupanje koristi
Tri vrste PN sa stanovisš ta odnosa PN prema moralu: onima koji su u nepovoljnijem položaju.
 1. PN koje su u saglasnosti s moralnim -npr. ubistvo.
 2. PN koje su za moral indiferentne - npr. lakši Šimbol pravde
prekršaj.  simbol pravde - djevojka s povezom preko očiju, u
 3. PN koje su suprotne moralnim normama - npr. svečanoj odori, s mačem u jednoj i vagom u
prinudna naplata od dužnika u bijedi. drugoj ruci.
 vaga - simbol mjerenja, ispravnog odlučivanja i
Običš aj presuđivanja.
 teško razgraničiti od morala, kao što je teško  mač - simbolizuje snagu, moć i strogost koja
razgraničiti i običaj i običajno pravo. prati pravdu (pravda ne zna za milost).
 običš aj je norma koja predstavlja rezultat dugog i  mač bez vage bi bio gola sila, a vaga bez mača
stihijskog izgrađivanja od strane drusš tvene mase. nemoć prava.
 pojedinac se osjeća obaveznim poštivati neki  povez preko očiju - simbol nepristrasnosti, potreba
običaj zbog dugog ponavljanja istog ponašanja u da se provede ispravan postupak i odluka donese
istoj situaciji. samo na bazi okolnosti, a ne na subjektivizmu -
pravda ne poznaje ni oca ni majku, ona vidi
Dobre i losš e strane običš aja samo istinu.
 dobre - nastaje postepeno, prilagođavajući se  povez - simbolizuje distancu i nezavisnost
društvenim odnosima, te je daleko bolje pravosuđa od svake druge vlasti.
prilagođen odnosima koje reguliše nego svjesno i  pravda - oni koji u njeno ime rade treba da budu
9
pošteni, nepristrasni, lišeni korupcije, straha, primorani silom kojom raspolazš e drzš ava.
predrasuda i pohlepe.  fizička sila je oduvijek bitna i nezaobilazna
karakteristika primjene prava.
Pojam pravičš nosti  iskustvo - većina ljudi poštuje PN isključivo zbog
 pravda se vezuje uz pojam pravičnosti. zaprijećene sankcije i rizika od kažnjavanja.
 i najbolji zakoni mogu proizvesti veliku
nepravdu zato što ne mogu voditi dovoljno U čš emu se ogleda prinudnost prava?
računa o svim pojedinostima i posebnostima  vizualizacija prinude je oličena u institucijama -
konkretnih slučajeva. policija, zatvori, sud...
 pravičnost treba da izrazi osjećaj pravde.  sve PN nisu uvijek prinudne.
 zadatak pravičnosti - da popravi krutost i  postoje PN koje nisu sankcionisane i izvršavaju se
apstraktnost opšte PN. same po sebi (npr. ustavne norme koje propisuju
dužnosti najviših organa države).
 sankcije za nepoštivanje ovih PN nisu prinudne -
7. Pojam prava moralne ili političke.
 šta je pravo? kakva je uloga prava u društvu? šta
su izvori prava? kakav je sastav prava? 3. Normativnost prava
 pitanja koja se od antičke Grčke do danas  pravo je prvenstveno normativna pojava.
postavljaju filozofima, politikolozima,  PN se propisuje kakvo ponašanje ljudi treba da bude.
pravnicima…  u praktičnom smislu, to je uputstvo za ponašanje
 po Kantu: “pravnici još traže definiciju za svoj ljudi u društvu (npr. zašto se zaustavljamo,
pojam prava”; Del Veki: “precizna definicija usred noći, na praznom bulevaru, pred
prava izaziva znatne teškoće, iako svako približno semaforom na kojem je upaljeno crveno svjetlo).
zna šta je pravo”.
3. Prinudnost prava
 prinudnost prava nije jedini razlog zbog kojeg
Pojam prava subjekti poštuju PN.
 veliki broj definicija koje proističu iz činjenice da  poštivanje PN može da proizilazi i iz saglasnosti s
je pravo veoma složena pojava. moralnim normama, tradicije, vlastitih interesa...
 zavisno od naučnog metoda koji primjenjuje, ugla  sama prinuda nije dovoljan garant sprovođenja
iz kojeg posmatra i pitanja na koja želi dati prava.
odgovor.  ako se pravo drži samo i isključivo na sili ono neće
 ugao posmatranja prava može biti: pravnički, biti efikasno, stabilno i dugotrajno.
sociološki, politikološki, psihološki, zatim ugao
zakonodavca, sudije, advokata, poslovnog Pojam pravnog propisa
čovjeka, studenta, običnog građanina...  pravni propisi su ona pravila koja su na visš em
stepenu drusš tvene kulture i političš ke organizačije
Osobine prava kao drusš tvene pojave zabiljezš ena pismom.
 pravo nije lako i jednostavno definisati.  javljaju se u pisanom obliku; pismo daje glavni
 bez obzira na različitost definicija, postoji oblik pravnim propisima; oni se mogu izraziti
saglasnost da pravo ima osobine koje ga slikama, tehničkim sredstvima, simbolima,
razlikuju od drugih društvenih pojava i to: matematičkim formulama...
 1. institucionalnost,
 2. prinudnost, Pravni propis određen negativno
 3. normativnost.  nije pravni propis ako nije:
 izražen pismom,
1. Institučionalnost prava  izražen eksplicitno,
 znači da su stvaranje, promjene i primjena prava u  izražen još prije svoje primjene,
najuzš oj vezi s određenim institučijama.  nastao u kasnijoj etapi razvoja društvene
 država je naročita društvena organizacija (sa kulture,
svojim organima) bez koje pravo ne bi moglo da  nastao formalno; on može sadržavati apstraktne
djeluje, pa čak ni da postoji. elemente, ali i odluku za sasvim konkretan
 pravo je svoje postojanje vezalo za državu kao slučaj.
najsnažniju društvenu silu i monopol kojim ona  Pojam pravnog propisa
obezbjeđuje vršenje prava.  pravni propisi su redovno čisti apstraktni propisi;
ima i takvih koji su kombinovani s rješenjem za
2. Prinudnost prava sasvim konkretan slučaj (npr. propis o osnivanju
 pravo je od samog nastanka bilo vezano uz neke ustanove).
prijetnju da čć e oni koji ga ne posš tuju biti na to  najstarija pravna pravila su se javila u
10
usmenom obliku. drugim ljudima kojima je upućen.
 razvojem društvene kulture i pravnog poretka  zbog ovakvog karaktera, PA se mora
pravila su stavljana na pismo i tako prerasla u materijalizovati kako bi njegovu sadržinu mogli
propise (usmena pravila su ostala i dalje, ali da saznaju subjekti prava čime se PA
samo kao sporedan dio poretka). obezbjeđuje dejstvo u spoljnem svijetu.

Pojam pravne norme Š druge strane, normativni PA je


 riječ norma dolazi iz latinskog jezika i znači  pisani jezički oblik - tekst koji sadrži PN, tekst koji
zapovijest, propis, naredbu. sadrži jednu, više ili mnogo PN.
 Jering „norma je pravilo prema kojem se treba  sastoji se od jedne, više ili mnogo rečenica-
upravljati". odredbi, u kojima su ili cjelovite PN ili, u pravilu,
 pravo predstavlja svojevrstan sistem ili skup PN; pojedini elementi PN.
one su element prava.  npr. presuda je PA koji sadrži samo jednu PN,
 pravna norma - pravilo o ponašanju subjekta prava ustav ili zakon, mnoštvo PN i veliki broj
sankcionisano monopolom fizičke sile kojim odredaba – članci i stavovi.
raspolaže država.
 norma koju donosi suverena vlast ili od nje
delegirani subjekt.
 obavezna pravila, zapovijesti o ponašanju u 8. Pojam pravnog akta
društvu, garantovana drž. autoritetom.  pravni akt je skup pravnih normi uobličš en u
 poslednji, najprostiji element prava – pravni odgovarajučć u formu, u obliku jednog
atom koji se više ne može razložiti. pravnostvaralačš kog akta.
 vrsta društvenih normi u užem smislu riječi i od  zakon je PA, a ne PN.
ostalih društvenih normi razlikuju se prema  dakle, 1. PA je akt ili radnja stvaranja PN, ali i 2.
sankciji koja stoji iza dispozicije sadržane u pisani dokument koji sadrži PN, sam njegov tekst.
njima.
 PN, u odnosu na ostale društvene norme, pojavile Elementi pravnog akta
su se najkasnije, sa nastankom države.  u formalnom smislu svaki PA ima tri elementa:
 one su pravila ponašanja koja uređuju određene  a. nadležnost subjekta za donošenje PA,
odnose među ljudima – pravne odnose.  b. postupak za donošenje PA i
 različite vrste pravnih normi.  c. materijalizacija PA.
 pravilo o određenom ponašanju – zabranjeno je
ubijati pod prijetnjom određene sankcije; ko
učini štetu dužan je da je naknadi... Nadlezš nost za donosš enje PA
 zahtjev koji izdavalac PN upućuje drugima da  nadlezš nost - ovlasš čćenje za donosš enje određenog
motiviše njihovo ponašanje. PA.
 izdavalac PN - adresant - onaj koji PN upućuje  subjekti za donošenje PA su brojni i različiti, od
drugima. čitavog niza državnih do nedržavnih subjekata;
 oni kojima je PN upućena – adresati PN. državni - zakonodavni, izvršni i sudski organi.
 PN ne treba miješati s članovima ili paragrafima  ukoliko bi nenadležan organ donio PA, to bi bio
zakona ili drugih PA. razlog za utvrđivanje njegove nezakonitosti.
 rijetko se poklapa s jednim članom.
 jedan član sadrži ili dio jedne ili više PN ili rjeđe Postupak za donosš enje PA
nekoliko PN, a rijetko kad potpunu PN.  skup radnji koje je organ nadlezš an za donosš enje PA
 dešava se da se jedan dio PN nalazi u jednom PA, duzš an da preduzme u toku donosš enja PA iz svoje
a drugi u drugom. nadlezš nosti.
 postupak je po pravilu pravno propisan, precizno
Pojam PA kao ljudske radnje i detaljno uređen (krivični, građanski, upravni...)
 predstavlja izjavu volje i razuma kojom se stvaraju  to nije puka forma, naprotiv, ima veliku važnost
opšte ili pojedinačne PN ili neki od elemenata u procesu donošenja PA.
pojedinačne PN, odnosno uslovi za primjenu već
postojeće PN. Materijalizačija PA
 psihičš ki akt, tj. pojava koja nije realna čš injeniča, večć  jeste skup radnji kojima se PA saopsš tava javnosti.
tvorevina ljudske svijesti, razuma i volje njegovog  predstavlja način da se sadržina PA saopšti drugim
donosioča. subjektima.
 PA je unutrašnji akt koji ne može proizvesti  obično je to jezikom, pismeno, a rjeđe usmeno
nikakvo dejstvo u spoljnem svijetu u svom (npr. čitanje sudske presude) ili izuzetno i
osnovnom obliku. pokretima, odnosno drugim znacima ili
 kao psihički akt, PA je nepoznat okolini, odnosno sredstvima.
11
 I - državni, akti drugih organizacija i akti
Klasifikačija PA građana;
 PA možemo svrstati u opšte (one kojima se  II – ustavni i zakonodavni akti, akti šefa države,
stvaraju opšte PN) i pojedinačne (one kojima se akti vlade, sudski i upravni akti;
stvaraju pojedinačne PN).  III – viši i niži akti;
 PA mogu biti potpuni (sadrže PN koje imaju i  IV – opšti i pojedinačni akti;
dispoziciju i sankciju) ili nepotpuni (sadrže PN  V – generalni i partikularni akti;
koje imaju samo dispoziciju ili samo sankciju).  VI – akti ustavnog, krivičnog, građ. prava...
 opšti PA su po pravilu potpuni, a pojedinačni
nepotpuni. Ustav (constitution) - karakteristike
 formalno pravno - najviši opšti PA jedne države,
Hijerarhija PA viši od zakona i svih drugih opštih PA.
 svi PA čš ine jedan hijerarhijski sistem.  ustav se uvijek donosi po posebnom postupku koji
 prema svojoj snazi oni mogu biti viši ili niži. je veoma složen.
 najviše mjesto na toj hijerarhijskoj listi zauzima  ustav se donosi od strane ustavotvorne skupštine
ustav, ispod njega je zakon, zatim niz ili ga donosi redovna zakonodavna skupština po
podzakonskih opštih PA državnih organa posebnom post.
(uredbe, pravilnici, odluke, naredbe, uputstva,
statuti...) Ustav – načš ini donosš enja
 u nekim zemljama ustav se donosi referendumom.
Ko donosi PA?  posebna vrsta tzv. oktroisani ustav (nastaju
 niže mjesto u hijerarhiji zauzimaju pojedinačni PA nametanjem od strane vladara - monarhija,
kao što su sudski akti, upravni akti i pravni diktatura...)
poslovi.  jedinstven je slučaj da je ustav jedne zemlje
 ustav i zakone donose zakonodavni organi. rezultat višestranog međunarodnog sporazuma
 podzakonske akte donose organi izvršne vlasti. kao što je to slučaj sa BiH.
 sudske i upravne akte donose sudovi i organi
uprave. Ustav i izmjene ustava
 neke zemlje uopšte nemaju pisane ustave (Velika
Pravni poredak i pravna snaga Britanija), ustavi nekih zemalja su veoma kratki
 pravni poredak - skup PN, odnosno PA koji su (SAD), neke propisuju tzv. nepromjenjivost ustava
međusobno u strogim hijerarhijskim odnosima - (u cjelosti – Španija 1812. god. ili u pojedinim
odnosima viših i nižih elemenata. dijelovima - Francuska, Grčka, Turska).
 razlika između visš eg i nizš eg PA (PN) naziva se  formalno - PA kojima se vrše izmjene ustava su
pravna snaga. ustavni amandmani.
 hijerarhija PA zavisi od moći subjekata koji ih
stvaraju. Tri obiljezš ja ustava u formalnom smislu
 pravna snaga svakog PA srazmjerna je moći  1. to je pisani PA,
subjekta koji ga donosi.  2. to je kodifikovani, jedinstveni PA,
 3. to je pisani opšti PA najjače pravne snage, što je
Izvori prava u formalnom smislu svojstvo koje proizlazi iz položaja državnog
 opsš ti PA, odnosno PA kojima se stvaraju opsš te PN - organa koji donosi ustav u hijerarhiji državnih
ustav, zakoni, uredbe, pravilnici, naredbe, organa i postupka po kome ovaj organ donosi
statuti, kolektivni ugovori, pravni običaji... ustav.
 pojedinačnim PA se rješava jedan konkretan
slučaj uređen opštom PN sadržanom u Zakon - pojam
određenom formalnom pravnom izvoru.  Zakon predstavlja:
 1) pisani izvor prava, odnosno opšti PA sa
Izvori prava u formalnom smislu najvišom pravnom snagom, poslije ustava,
 ustavi, zakoni i drugi opsš ti PA su jezičš ke forme  2) opšti PA koji donose posebni zakonodavni organi
(tekstovi) u kojima se nalaze najvisš e PN; temelj i
pravnog poretka.  3) opšti PA koji se donosi po posebnom
 iz njih izviru svi niži opšti i svi pojedinačni PA: zakonodavnom postupku.
presuda (sudski akt), rješenje (upravni akti) i
privatni pravni posao. Postupak za donosš enje zakona - zakonodavni postupak
 pojedinačni akti se donose na osnovu opštih PA i  relativno je složen i dugotrajan, ovaj postupak
ne predstavljaju izvore prava. obuhvata više faza.
 prva faza - predlaganje (uključujući pravo
Vrste PA - klasifikačije zakonodavne inicijative) i izrada nacrta zakona,
12
na što imaju pravo poslanici u parlamentu, u Podjela zakona prema potpunosti regulisanja
pravilu šef države, vlada kao i određen broj drusš tvenih odnosa
građana.  1. osnovni zakoni kojima se sveobuhvatno regulišu
 u stvarnosti najveći broj prijedloga zakona određene osnovne materije i
dolazi od izvršne vlasti, tj. vlade.  2. izvedene zakone koji se nastavljaju na osnovne,
najčešće savezne zakone (u složenim državama),
Dva postupka donosš enja zakona okvirne, kojima se utvrđuju okviri, osnovna načela
 1. redovni i i pravci regulisanja neke materije koja se
 2. skraćeni postupak. detaljnije reguliše izvedenim ili dopunskim
 redovni ima jednu fazu više jer se u parlament zakonima.
upućuje nacrt zakona.
 ukoliko se radi o skraćenom postupku (koji je Klasifikačija zakona prema stepenu opsš tosti PN koje
izuzetan), onda se ova faza izostavlja i u parlament zakoni sadrzš e
se upućuje prijedlog zakona.  1.opšti zakoni - odnose se na sve građane jedne
zemlje (npr. krivični i građanski);
Prijedlog, odnosno načrt zakona na speč. tijelima  2. specijalni zakoni - odnose se na pojedine
 prijedlog, odnosno nacrt zakona ne razmatra kategorije subjekata prava (zakon o policiji,
odmah parlament u plenumu već se on najprije zakon o univerzitetu...);
upućuje određenim specijalizovanim tijelima,  3. individualni zakoni – sadrže pojedinačne PN;
odborima ili komisijama parlamenta koji su regulišu konkretnu situaciju; predstavljaju
sastavljeni od manjeg broja poslanika i individualni upravni akt.
eksperata i njihov je zadatak da prethodno
ispitaju osnovanost prijedloga te da daju Dijelovi ili čjeline zakona
mišljenje o njemu kao i vlastite prijedloge  obično imaju sljedeće cjeline:
eventualnih izmjena i dopuna.  1. uvodne odredbe (predmet, cilj i vrsta odnosa
koji se regulišu),
Postupak za donosš enje zakona - zakonodavni postupak  2. glavne (sadržinske) odredbe - materija koja je
 nakon toga, prijedlog ili nacrt zakona, sa even. predmet regulisanja,
dopunama i izmjenama odbora ide u skupštinu  3. kaznene odredbe,
gdje se vodi rasprava i daju even. nove izmjene i  4. prelazne i
dopune (amandmani).  5. završne odredbe.
 iza toga - glasanje o prijedlogu (nacrtu).
 za usvajanje zakona potrebna je većina (najčešće Štruktura zakona
obična) glasova poslanika.  početni element strukture zakona je njegov naziv.
 nakon ovoga šef države vrši ukazom proglašenje  osnovna klasifikaciona jedinica zakona je član ili
(promulgaciju) zakona. paragraf; označava se arapskim brojem iza kojeg
se stavlja tačka.
Postupak za donosš enje zakona - zakonodavni postupak  član može sadržavati veći broj tzv. stavova; stav
 šef države može uskratiti proglašenje zakona kada počinje novim redom, predstavlja poseban pasus
smatra da je donošenjem zakona prekršen ustav, u okviru člana i završava se tačkom.
zbog čega se zakon ponovo vraća u parlament koji,
ovoga puta, treba da ga izmijeni ili usvoji, Štruktura zakona
najčešće, dvotrećinskom većinom.  stavovi se dalje dijele na tačke, tačke na podtačke.
 na kraju, zakon se objavljuje u službenim glasilima  svaka tačka i podtačka počinju novim redom.
i stupa na snagu, najčešće nakon isteka  ako se radi o obimnijem zakonu on može da se
određenog roka od dana objavljivanja (osam dijeli u dijelove kao veće cjeline, glave i odjeljke i
dana - vačatio legis). pododjeljke.
 manji zakoni (npr. ispod 20 članova) se ne
Postupak za donosš enje zakona - zakonodavni postupak klasifikuju.
 ovaj vremenski period postoji da bi se adresati
upoznali sa sadržajem zakona. Zakonik ili kodeks
 ukoliko se radi o značajnijim zakonima, moguće je  u savremenim pravnim sistemima razlikuje se
da se povodom donošenja takvih zakona provede zakonik ili kodeks od zakona.
javna rasprava koja predstavlja fazu koja  u formalnom smislu nema razlike, to su PA iste
prethodi usvajanju zakona u parlamentu. pravne snage.
 moguće je da se određeni zakoni donose  razlika u obimu materije koja se uređuje.
referendumskim izjašnjavanjem tj. neposrednim  zakonikom se uređuje čitava jedna oblast
glasanjem građana. društvenih odnosa (npr. krivičnim zakonikom
krivičnopravna oblast..)
13
 kodifikacija - postupak donošenja zakonika.  akt najvišeg organa vlasti kojim se nešto
izjavljuje, proklamuje i utvrđuju načelni stavovi.
Primjeri kodifikačija  to je najstariji ustavno-pravni dokument (Magna
 prva kodifikacija je Hamurabijev zakonik. Charta Libertatum iz 1215. god.)
 prva velika kodifikacija u moderno doba jeste  deklaracijom se izražava opšti načelan stav i
donošenje Napoleonovih pet zakonika od 1804. do opredjeljuje o značajnim pitanjima unutrašnje i
1810. godine (Građanski zakonik, Zakonik o spoljne politike.
građanskom postupku, Trgovački zakonik,
Krivični zakonik i Zakonik o krivičnom Rezolučija
postupku).  pismeni akt najvišeg organa vlasti kojom se
 Srbija i Crna Gora kodifikovale su svoje Građansko izražava stav i gledište o konkretnim određenim
pravo 1844 i 1888. godine. pitanjima, te utvrđuju zahtjevi i prijedlozi ka
određenim subjektima.
Podzakonski propisi drzš avnih organa  samostalan politički akt koji u pravilu ne sadrži
 drzš avni opsš ti akti nizš i od zakona koje donosi opšte PN i za čije donošenje nije potreban pravni
egzekutiva i lokalni organi samoup. osnov u zakonu.
 opšti PA manje pravne snage od zakona.  djeluje ispravnošću stavova i zahtjeva,
 s obzirom na svoj sadržaj, oni su zakoni u uvjerljivošću, argumentacijom i autoritetom
materijalnom smislu riječi. donosioca.
 najvažniji podzakonski akti su: uredbe, pravilnici,
uputstva, naredbe i odluke. Preporuka
 posebna vrsta političkog akta parlamenta koji
Uredba – ko ih donosi? ima direktni i usmjeravajući karakter, a ne sadrži
 najvisš i opsš ti PA poslije zakona, koje donose šef pravne norme i sankcije.
države ili vlada (najvisš i organi izvrsš ne vlasti).  ona proizilazi iz činjenice da svaki parlament
 PA koji ima moć manju od zakona. ima i jednu posebno značajnu funkciju -funkciju
 uredba je zakon u materijalnom smislu (sa aspekta društvenog nadzora.
svoje sadržine).  njima se iznose stavovi u pogledu stanja u
određenoj oblasti društvenih odnosa, izražava
Klasifikačija uredbi na: mišljenje o pojedinim pitanjima od opšteg
 1. uredbe za provođenje zakona - u pravom smislu interesa.
riječi akti organa izvršne vlasti;  preporuka nije generalni akt upućen ka svima,
 2. uredbe - zakone (dekret - zakon, uredba sa nego parcijalni upućen samo određenim organima i
zakonskom snagom), koje su izuzetne, i pojedincima s konkretnim prijedlozima mjera i
 3. uredbe iz nužde - donose se u vanrednim akcija.
situacijama.

Akti političš kog izjasš njavanja, utičaja i usmjeravanja II dio


 parlamenti donose određene političš ke akte kojima
izražavaju svoje stavove o određenim IZRADA PRAVNIH PROPIŠA 11.1.Pretpostavke
11.1.Pretpostavke za izradu
međunarodnim i unutrašnjim pitanjima: pravnih propisa
 1. deklaracije,  pretpostavke za izradu pravnih propisa su:
 2. rezolucije,  A. pravna svijest i
 3. preporuke,  B. opšte i pravno znanje.
znanje.
 4. zaključci i  A.ŠŠ ta je pravna svijest i kada je stvorena?
 5. smjernice.  stvaranjem pravnog poretka i države, stvorena je i
jedna posebna vrsta svijesti - pravna svijest.
Akti političš kog izjasš njavanja, utičaja i usmjeravanja -  pravna svijest je posebna sposobnost čš ovjeka da
karakteristike pojedine drusš tvene odnose očjenjuje prema
 akti političkog karaktera nekad čak i svečani način pravnim kriterijima i stvara svoje uvjerenje o
donošenja; opravdanosti te očjene.
 donose se u pisanoj formi; A. Od čš ega zavisi pravna svijest?
 djeluju autoritetom donosioca, snagom  pravna svijest na određen način proističe iz
argumenata i svojom uvjerljivošću, a ne na pravnog poretka.
osnovu pravne snage i prinude.  sa promjenom poretka mijenja se i pravna
 za nepoštivanje tih akata odgovornost je svijest o njemu.
isključš ivo političš ka.  pravna svijest najviše zavisi od: 1. aktuelne
društvene politike, 2. sudske prakse i 3. pravne
Deklaračija teorije.
14
 pojam - metodologija prava je nauka koja
B. Posebna znanja nuzš na u izradi pravnih propisa proučava metode koji se upotrebljavaju u pravu.
 izrada pravnih propisa jeste specifičan zadatak  predmet izučavanja metodologije prava jesu
stručnog karaktera koji traži posebna znanja, i to: metodi prava.
 a. opšte obrazovanje,  zadatak: da metode prava nabroji, opiše, ukaže
 b. poznavanje jezika, na njihovu primjenu, konstatuje kakve rezultate
 c. poznavanje društvenog uređenja, daju pojedini metodi, utvrdi njihove međusobne
 d. poznavanje društvene politike, veze i objasni njihov razvoj.
 e. poznavanje prava i
 f. poznavanje nomotehnike. Pojam metoda
 dobrog i uspješnog praktičnog ili teorijskog rada
B.a. Opsš te obrazovanje nema bez određene organizacije, odnosno, bez
 stvaraoči pravnih propisa moraju imati veoma pažljivo odbranih postupaka, redosljeda
sš iroko opsš te obrazovanje i poznavati razne oblasti misaonih i praktičnih radnji, tj. bez odabranih
drusš tvenih nauka. metoda.
 sociologija, filozofija, logika, psihologija, istorija  metod je putokaz i način rada, odnosno, metod je
i kultura. “planski načš in rada kojim se dolazi do određenog
 vrlo često su potrebna znanja iz određenih čilja”.
prirodnih i tehničkih nauka.
Tri osnovne karakteristike svih metoda
B.b. Poznavanje jezika  1. objektivnost – težnja ka objektivnoj istini;
 da bi pravni propisi bili lako razumljivi barem  2. pouzdanost - svaki stav, sud i zaključak moraju
večć ini građana podrazumijeva se visok stepen biti obrazloženi - potkrepljeni argumentima,
poznavanja jezika kojim se oni izrazš avaju. dokazani;
 da bi bili razumljivi moraju biti sastavljeni  3. preciznost - izbor odgovarajućih instrumenata
prema pravilima gramatike, lingvistike, stilistike i i postupaka, sažetost i jasnoća dokaza i
interpunkcije. definicija.

B.č. Poznavanje drusš tvenog uređenja i drusš tvene Vrste metoda


politike Neki osnovni - opsš ti metodi
 nuzš na pretpostavka za izradu pravnih propisa je  istorijski posmatrano osnovni metodi su začeti
poznavanje drusš tvenog uređenja drzš ave u kojoj se kroz posmatranje i ispitivanje, zatim eksperiment)
propisi stvaraju, ali i komparativno poznavanje iz kojih je direktno proizilazilo - zaključivanje.
osnova uređenja drugih drzš ava.  vremenom - čitav niz osnovnih metoda: analiza i
sinteza, apstrakcija, konkretizacija, generalizacija i
B.d. Poznavanje drusš tvene politike specijalizacija, indukcija i dedukcija...
 stvaraoci pravnih propisa moraju imati
potrebna znanja o društvenoj politici, ali i Analiza i sinteza
sposobnost predviđanja kretanja te politike.  1) analiza – rastavljanje cjeline na dijelove,
razmatranje svakog dijela posebno, ulaženje u
B.e. Poznavanje prava strukturu logičnosti i protivrječnosti i na toj
 precizno poznavanje sadrzš aja drusš tvenog odnosa i osnovi dolaženje do zaključka.
postoječć eg materijalnog prava koje do tada  2) sinteza – sjedinjavanje različitih elemenata u
reguliše taj odnos. jednu cjelinu; operacija kojom se iz detalja
 neophodno je poznavati i sudsku praksu, stručš nu i rekonstruiše cjelina.
naučš nu literaturu i pravni poredak kao sistem u
koji se taj novi propis mora uklopiti. Dedukčija i indukčija
 3) deduktivna metoda – koristi se u
B.f. Poznavanje nomotehnike istraživanjima iz oblasti društvenih nauka, a
 nomotehnika je nauka o izradi pravnih propisa. polazi od pretpostavke da ono što vrijedi uopšte,
 posebna naučna disciplina u okviru pravnih vrijedi i pojedinačno.
nauka.  4) induktivna metoda – polazi od niza konkretnih
 ona ima svoje metode, ciljeve i sistem. i nepobitnih činjenica koje se slažu u jedna sistem,
 nije dovoljno biti samo pravnik (pogotovo te se tako dolazi do zaključka.
stručnjak nekog drugog profila), a ne poznavati
nomotehniku da bi se uopšte pristupilo izradi Posebne metode u pravu
pravnih propisa.  1) dogmatsko-normativna metoda – po mnogima
osnovna; sastavljena od dogmatske i normativne
Pojam, predmet i zadatak metodologije prava metode.

15
 dogmatska – odvaja pravo od politike, izoluje ga i  b. načelna,
želi prikazati kao dogmu, insistirajući na načelu  c. taksativna,
zakonitosti.  d. primjerična,
 normativna – ovom metodom utvrđuje se  e. kazuistička i
struktura prava i kako pravo funkcioniše.  f. precedentna.
2) Komparativna (uporedna) metoda
 dominantna i neizbježna metoda. U čš emu se sastoji metod apstraktnog normiranja?
 da bi dala željene rezultate treba da postoji  u stvaranju PN koja se odnosi na neograničš eni broj
mogućnost uporedivosti pojava. slučš ajeva na određenom područš ju i u datom
 do bitnih saznanja može se dolaziti 1. sinhrono vremenu.
(uporedbom današnjih institucija, npr. ustavnih  apstraktnost - bitno svojstvo PN.
sudova u zaštiti i kontroli ustavnosti i  apstraktnim normiranjem se dobivaju PN koje se
zakonitosti) i 2. dijahrono (upotrebom ranijih primjenjuju na neograničen broj slučajeva u
sistema zaštite i kontrole sa sadašnjim). prostoru i vremenu.

Dijalektičš ka i istorijska metoda Metod apstraktnog normiranja


 3) dijalektička metoda – koristi se kao generalna,  apstraktne PN moraju biti tako izražene da
opšta osnova. jasno ukazuju na koga se odnose i pod kojim
 postaviti tezu, zatim antitezu, konačno doći do uslovima se primjenjuju.
sinteze i rezultata.  ove PN primjenjuju se na konkretni slučaj zato što se
 4) istorijski metod – posebno biten za proučavanje taj slučaj može podvesti pod sadržaj te apstraktne
ranijih pravnih sistema. PN.

Posebne metode u pravu Primjer


 5) statistički metod – koristi se prilikom analize  npr. “Ko ošteti tuđu stvar, kazniće se...”
kvantitativnih podataka (npr. broj riješenih  ova PN iz krivičnog prava odnosi se na bezbroj
predmeta, njihova struktura...) različitih slučajeva u kojima je osš tečć enje bilo
 6) sociološka metoda – pomoću nje se istražuju koje tuđe stvari bitna zajednička karakteristika
društveni sistemi i društvene pojave. bez obzira na oblik ili način oštećenja i odnosi se
na svačiju stvar, koja ne pripada učiniocu.
7) Aksiolosš ki metod ili metod vrednovanja
 аksiolosš kim metodom očjenjujemo, vrednujemo Metod apstraktnog normiranja
pravne norme, pravne odnose i pravni poredak u  obzirom da se apstraktna PN ima primijeniti na
čjelini. sve iste slučajeve u budućnosti, a oni su ipak
 оvim metodom se ocjenjuje kakvo bi trebalo da različiti, PN mora težiti da se obuhvate svi
bude pravo (a ne kakvo jeste). slučajevi na osnovu takvih kriterija i uslova koji
 vrednovanje se vrši na osnovu određenih neće biti ni prestrogi ni preblagi nego će značiti
vrijednosnih kriterijuma, principa. prosjek, odnosno srednju mjeru.
 apstraktne PN - najbrojnije i najčešće u većini
ŠŠ ta su tehničš ki pravni metodi i od čš ega zavisi vrsta pravnih sistema; najpogodnije za pravno
TPM? uređivanje društvenih odnosa.
 TPM - skup postupaka i uputstava koji upučć uju na
načš in stvaranja opsš te PN praktičš kom djelatnosš čću Prednosti apstraktne metode normiranja
stručš njaka.  racionalnost,
 vrsta TPM zavisi od vrste PA koji se stvara.  obezbjeđenje jednakosti u društvu,
 metodi će biti različiti ako se stvara ustav, zakon,  povoljan uticaj na izgradnju svijesti o
podzakonski akt, kao i u slučaju da se stvara pravednosti,
zabranjujuća, naređujuća ili ovlašćujuća pravna  učvršćivanje pravne sigurnosti,
norma.  lakša kontrola nad radom pojedinaca,
 homogenizirajuće djelovanje na rad i
Tehničš ki pravni metodi poslovanje...
 tehnički pravni metodi su metodi kojima se pravo
stvara ili kad je stvoreno, kojima se primjenjuje. Račionalnost i jednakost metode apstraktnog
 tehnička pravna metodologija – dio metodologije normiranja
prava koji proučava pravne metode.  racionalnost - jednom PN ili skupom PN u okviru
 nauka o tehničkim pravnim metodama. opsš teg PA jedinstveno se uređuje mnosš tvo sličš nih
slučš ajeva, zamjenjujući time hiljade pojedinačnih
Tehničš ke metode stvaranja opsš tih PN PN koje bi izricale naređenja, zabrane...
 a. apstraktna – najznačajnija metoda,  jednakost - apstraktna PN odnosi se na sve
16
subjekte pod istim uslovima i sa istim posljedičama pogrešno primjenjuje.
što je garancija demokratičnosti prava i pravne
sigurnosti te izbjegavanje neizvjesnosti i Metoda taksativnog pravnog normiranja
arbitrarnosti.  u PN se jasno navode svi slučš ajevi na koje se ta PN
odnosi.
Nedostači apstraktnih PN  ovakav metod normiranja je najpotpuniji i
 1. stalno povećanje obima propisa što dovodi do najsigurniji, a u primjeni tako stvorenih PN nema
prenormiranosti, nikakvih nejasnoća.
 2. upotreba neodređenih pojmova koji izazivaju  ovakve PN se primjenjuju isključivo na slučajeve
nedoumice u primjeni i koji su u njoj taksativno navedeni.
 3. elastičnost u primjeni iz koje proizilazi i  zastupljena je u slučaju kada je naglašen širi
pravna nesigurnost i arbitratnost. društveni interes ili se radi o ograničavanju
prava i sloboda ljudi.
Kad se pojavila metoda načš elnog pravnog normiranja?  u nekim granama prava (krivično, prekršajno)
 pojavila se kao neophodna u onom trenutku kad primjenjuje se isključivo ova metoda normiranja.
je društveni poredak postao veoma složen , a propisi  prednosti - u izričitom navođenju svih slučajeva
sve složeniji i mnogobrojniji, pa je snalaženje u na koje se PN mora primijeniti, kao i uslovi koji
njima postalo mnogo teško. se moraju uzeti u obzir.
 u toj nepreglednosti teško su se snalazili ne  propisuju se konkretna naređenja, zabrane.
samo građani nego i pravni stručnjaci.  osnovni nedostaci - glomaznost i nepreglednost
propisa i podložnost čestim izmjenama propisa,
Metoda načš elnog pravnog normiranja jer nijedan zakonodavac nije u mogućnosti
 kao posljedica svega javilo se nastojanje da se unaprijed predvidjeti sve slučajeve na koje
normiranje i primjena propisa pojednostave i to propis treba da se odnosi.
tako da bi se PN u propisima svele na što manji broj
načela (principa). Metoda primjeričš nog normiranja, normiranje putem
 prvobitno, dakle, metoda načelnog pravnog navođenja primjera
normiranja trebala je biti sredstvo  propisuju se pravila ponasš anja za nekoliko tipičš nih
pojednostavljivanja i smanjivanja broja i obima slučš ajeva koji se u PN izričš ito - primjeričš no navode,
opštih PN u društvu. s tim da se ta PN primjenjuje i na sve sličš ne
slučš ajeve.
Prvi načš in izrazš avanja metode načš elnog pravnog  primjenjivaču PN se ostavlja da analogijom
normiranja utvrdi sličnost slučajeva i na njih primijeni PN.
 putem pravnog normiranja utvrđuju se samo
osnovna načš ela - razrade i konkretizačija Metoda primjeričš nog pravnog normiranja
prepusš taju se praksi.  za razliku od taksativnog normiranja,
 to bi dovodilo do nejednakosti i primjeričš ne PN su elastičš nije i u njihovoj primjeni
neravnopravnosti, povećanja pravne skoro da nema pravnih praznina.
nesigurnosti i ugrožavanja samog sistema; zato  propisi su kraći, racionalniji i ekonomičniji.
ovaj metod nije nigdje dosljedno primjenjen kao  kod široke primjene analogije, na primjenjivača
isključiv metod. se prenosi i normativna f-ja što ostavlja
mogućnost zloupotrebe.
Drugi načš in izrazš avanja metode načš elnog pr. norm.
 u zakonodavstvu složene države utvrđuju se Metoda primjeričš nog ili eksemplaričš nog normiranja
samo načš ela, a razrada prepusš ta organizačionim  ovaj metod nikako ne treba koristiti u krivičnim
dijelovima te drzš ave. propisima i drugim gdje bi to moglo proizvesti
 utvrđivanjem osnovnih načela u ustavu ili teže posljedice.
zakonu nastoji se odrediti: suština i karakter  česta upotreba termina “naročito” ili “i u drugim
društvenih odnosa; osnovni uslovi ostvarivanja primjerima”.
prava i obaveza; definisanje značajnih pojmova
koji se u propisu nalaze; način tumačenja i Primjer
interpretacije propisa i način popunjavanja  Autorsko djelo je svako individualno
pravnih praznina. intelektualno djelo sa područja umjetnosti,
književnosti i nauke, naročš ito:
Trečć i načš in izrazš avanja metode načš elnog pr. norm.  - literarna djela,
 kombinovanje pravila i načš ela u jednom propisu.  - muzička djela,
 zaključak - metoda načelnog, odnosno  - arhitekturna djela...
principijelnog pravnog normiranja potrebna i  ovakav apstraktni opis više mogućih slučajeva
upotrebljiva, ali se u praksi često neadekvatno i zove se generalna klauzula.
17
 zato se iz prethodnog sistema preuzimaju određeni
Metoda kazuističš kog normiranja instituti ili dijelovi propisa koji nisu u suprotnosti s
 od mnogih autora nije prihvaćena kao posebna nastalim sistemom i proglašavaju obavezujućim
jer ima mnogo sličnosti s primjeričnim pravnim pravil.
normiranjem.
 koristi se kod stvaranja opsš tih PN koje se odnose Kada se primjenjuju pravna pravila?
samo na jedno konkretno pitanje ili za određenog  primjenjuju se samo ako:
pravnog subjekta (Zakon o proglašenju parka  A) konkretno pitanje nije pravno uređeno novim
prirode...). propisima - postoji pravna praznina,
 prihvatljiva samo ako se primjenjuje izuzetno i  B) ako pravno pravilo ili standard nije suprotno
restriktivno. ustavu i novoizgrađenom sistemu,
 C) ako postoji konkretan slučaj koji treba riješiti.
Metoda prečedentnog normiranja
 se odnosi na stvaranje pojedinačš ne PN za jedan 12. TEHNIKA IZRADE PRAVNIH PROPIŠA
konkretan slučš aj, a zatim se toj PN daje funkčija a. Pojam, razvoj i oblik izrazš avanja pravnih propisa
opsš te PN tako sš to se ona obavezno primjenjuje na  pravni propisi su ona pravna pravila koja su
sve takve slučš ajeve. izrazš ena pismom (u pisanom obliku), slikama,
 za razliku od svih drugih metoda kod ovog je nomotehničš kim formulama ili nekim drugim
objedinjena uloga primjenjivača i stvaraoca PN. tehničš kim sredstvima.
 izuzetna i sporedna kad treba riješiti konkretan
slučaj koji nije uređen opštom PN. Razlike između pravnih propisa i pravnih pravila:
 opravdanje - mnoga pitanja nisu pravno uređena,  1. pravni propis - pisani ili sl. oblik, a pravilo nema
a u praksi je neophodno riješiti konkretne vidljiv oblik,
slučajeve i sporove ne čekajući dug i spor  2. propis je uvijek izražen eksplicitno, a pravilo
zakonodavni proces. može biti i implicitno,
 3. propis se izražava prije svoje primjene, a pravilo
Rečepčija prava je.... se može izraziti i samom primjenom,
 poseban oblik stvaranja prava koji se sastoji u  4. pravna pravila istorijski prethode pravnim
usklađivanju načionalnog zakonodavstva sa propisima koji su nastali kasnije,
međunarodnopravnim instrumentima i  5. propisi nastaju samo u formalnom obliku, a
preuzimanju pravnih instituta ili čijelih propisa pravila i drugačije,
drugih drzš ava ili drzš avnih oblika.  6. propisi mogu biti apstraktni i konkretni, pravila
 neizbježna pojava međunarodnih odnosa, su uvijek apstraktna.
uslovljena potrebom ujednačavanja domaćeg
prava s pravima drugih zemalja. Kako pravni propisi treba da budu izrazš eni?
 mogu biti izraženi na različite načine, ali svakako
Unutrasš nja rečepčija je.... nedvosmisleni, jasni i precizni, da ih razumiju i
 unutrašnja recepcija - usaglašavanje “prava države” ljudi koji nisu pravno obrazov.
i prava nižih oblika organizovanja (federalne  Jering - stvaralac pravne norme treba da misli
jedinice, kantoni, opštine) ili usaglašavanje kao filozof, a da normu piše narodnim jezikom tj.
zakona sa ustavom, podzakonskih akata sa da govori kao seljak.
zakonom...  izbjegavati stručne i naučne izraze i upotrebljavati
 prenaglašena recepcija (prepisivanje čitavih ih samo ako za to nema uobičajenog izraza u
dijelova) je nepotrebna i dovodi do apsurda. narodnom jeziku.

Unifikačija i usklađivanje prava b. Vrste opsš tih pravnih normi


 unifikacija (unification) – potpuno preuzimanje  I - prema subjektima koji PN stvaraju:
prava.  1. državne,
 usklađivanje (harmonization) – nije potpuno  2. PN drugih organizacija i
preuzimanje stranog prava, već preuzimanje  3. PN građana.
onih pravnih instituta čije prisustvo uklanja  II - prema sadržaju PN:
bitne razlike između tog i domaćeg prava.  1. naređujuće,
 2. zabranjujuće i
Pravna pravila kao metod stvaranja prava
 3. ovlašćujuće.
 po završetku revolucionarnih promjena - stvara se
 III - prema državnim djelatnostima i organima koji
ogromna pravna praznina.
stvaraju PN:
 stvaranje novog prava je složen i dugotrajan
 1. ustavne i zakonodavne,
proces, a određeni društveni odnosi moraju biti
 2. PN šefa države,
uređeni odmah.
 3. PN vlade,
18
 4. sudske i upravne PN. svakog od njih”.
 IV - prema vrsti društvenih odnosa:
 ustavne, građanske, porodične, upravne, VI. – Vrste PN prema kriterijumu broja subjekata prema
finansijske , radne, krivične... kojima su upučć ene
 V. - prema kriterijumu uslovnosti –  opšte - se odnose na unaprijed neodređen broj
 a) uslovne ili apstraktne i subjekata, odnosno na sve građane jedne države.
 b) bezuslovne ili konkretne PN.  posebne - subjekti se označavaju kao kategorije
 VI. - prema kriterijumu broja subjekata prema ljudi ili ustanova - npr. studenti, penzioneri,
kojima su upućene (adresati) – univerziteti...
 a) opšte,  pojedinačne - odnose se na tačno određene
 b) posebne i subjekte.
 c) pojedinačne PN.
 VII - po načinu nastanka PN se dijele na običajne i Opsš te pravne norme - vrste
postavljene.  univerzalne - odnose se na sve državljane ili sva
 običajne nastaju u dugom vremenskom procesu, pravna lica – npr. “svako ima pravo” “niko ne
spontano i tvorac im je neorganizovano društvo. može biti” “pravna lica su dužna”...
 postavljene PN nastaju u tačno određenom  partikularne ili posebne - odnose na određene
vremenu i imaju određenog tvorca. kategorije subjekata, svrstane prema
 VIII - po načinu izražavanja PN mogu biti pisane i geografskom, polnom, starosnom,
nepisane. profesionalnom kriterijumu – “zaposleni u
državnim organima su dužni”, “student ima
Zabranjujučć e pravne norme pravo”, “preduzeća su dužna”...
 mnogo su češće partikularne opšte PN.
 primjenjuju se kada se zš ele spriječš iti neke radnje
ili aktivnosti određenih subjekata.
Podjela PN s obzirom na stepen određenosti radnje
 po pravilu se radi o heteronomnim PN (zakonima
predviđene njima
ili drugim propisima drž. organa).
 a. PN sa nedovoljno određenim pojmovima
 npr. “ko drugog liši života”...kazniće se...
(pravni standardi);
 zabranjeno je kloniranje ljudskih bića.
 b. alternativne PN;
Naređujučć e pravne norme  c. diskrecione PN i
 d. dispozitivne(zamjenjive)blanketne PN.
 koriste se onda kada je potrebno nekom subjektu
nametnuti obavezu da nesš to učš ini ili ne učš ini ili
Pravni standard
trpi, protiv svoje volje.
 heteronomne su, a neki autori smatraju da ove PN  česte neodređene PN koje sadrže tzv. pravne
imaju i izvjestan politički karakter. standarde koji predstavljaju pojmove koji svoju
sadržinu mogu mijenjati zavisno od konkretnih
 npr. “ko ima određenu imovinu”...”dužan je da
oklonosti u kojima se primjenjuju. npr. savjesno
plati porez”.
postupanje, dobar domaćin, neprilagođena
brzina, brza vožnja, javni moral, JRM...
Dopusš tajučć e pravne norme
 pravni standardi – normativni pojmovi koji se
 koriste se u PA kada se zš eli dopustiti određenom
često koriste u građanskom, porodič., upravnom
subjektu određeno čš injenje ili nečš injenje u skladu s
pravu, ne i u krivičnom.
propisanim uslovima.
 ove PN predstavljaju izuzetak u odnosu na
Alternativne PN
zabranjujuće i naređujuće.
 one kojima se predviđa visš e mogučć ih pravila
 npr. “stranac za vrijeme boravka na teritoriji”...
ponasš anja, tako da subjekt ima mogučć nost izbora.
“može se kretati, boraviti, koristiti..”
 najpoželjnije u pravnom poretku jer pravu daju
elastičnost, a za subjekte su povoljnije, tako da bi
Ovlasš čćujučć e ili dispozitivne pravne norme
ih stvaraoci prava trebali koristiti kad god je to
 omogučć avaju subjektima da sami po svojoj volji
moguće.
uređuju međusobne odnose, s tim da to mora biti u
skladu s ustavom i zakonom.
Diskrečione PN
 veoma pogodne za uređivanje porodičnih
 ovlasš čćuju nadlezš ni organ da sam slobodno odlučš uje
odnosa (brak, odnosi roditelja i djece...)
o određenim pravima i obavez.
 ograničavaju slobodu subjekta svojim
 direktno se suprotstavljaju principu vladavine
sadržajem.
prava i značajno ruše pravnu sigurnost i prava i
 dopušteno je sve ono što pravom nije zabranjeno i
slobode ljudi.
ograničeno.
 treba ih koristiti oprezno i restriktivno.
 npr. “prilikom zaključenja braka, bračni drugovi
 npr. organ uprave nadležan za izdavanje
se mogu sporazumjeti”... “o budućem prezimenu
19
odobrenja za držanje vatrenog oružja može
odbiti zahtjev stranke bez posebnog Kako se ostvaruje jezik?
obrazloženja.  riječš nikom, gramatičš kim obličima, mimikom,
gestikulačijom, pa i namjernim čć utanjem.
Blanketne PN  lingvistička nauka razlikuje tri vrste jezika:
 one u kojima je svjesno izostavljena ili dispozičija govorni, vizuelni i pisani.
ili sankčija, s tim da je dato ovlasš čćenje određenom  za pravna pravila i pravnu praksu od značaja je
organu da svojom odlukom utvrdi nedostajučć i dio govorni i donekle vizuelni jezik.
PN.  za izradu pravnih propisa bitan je pisani jezik.
 treba ih izbjegavati jer otvaraju mogućnost
zloupotrebe prava, suprotne su principu Govorni jezik
vladavine prava i pravne države, kao i drugim  ima mnogo prednosti nad pisanim jezikom.
demokratskim principima.  izražava se akustičkim glasovima, a može se
 opravdanje za njihovo postojanje je činjenica da pojačavati intonacijom, pauzama...
postoje određeni društveni odnosi koje je veoma  dovodi ljude u neposrednu vremensku i prostornu
teško unaprijed predvidjeti i precizno pravno vezu i izražava se u sadašnjosti.
normirati; zbog toga se u takvim slučajevima  ista rečenica, zavisno od intonacije, može imati više
stvara samo pravno načelo i pravna osnova koja značenja (tvrdnja, pitanje...)
daje ovlašćenje nadležnom organu da slobodno  glas «a« zavisno od intonacije može izražavati
izabere i primijeni rješenje koje najbolje bol, radost, strah, iznenađenje...
odgovara konkretnom slučaju.  za razliku od govornog, pisani jezik ima samo
 karakteristične - PN koje se tiču vanred. prilika ili značenje posrednosti.
ratnog stanja u državi.
 iz ovakve vrste PN došlo je u praksi do značajnog Vizuelni jezik
narušavanja demokratskih principa vladavine  izražava se mimikom, gestama i stvarnim
prava i pravne države, kroz slučajeve da se na situacijama, a njegova percepcija je vizuelna.
izvršne organe delegira pravo donošenja  mimika - različiti pokreti glave i očiju čime se
podzakonskih propisa koji bi po svom sadržaju izražava misao samostalno ili se dopunjava ono
morali biti uređeni zakonom. izrečeno govorom.
 to je istovremeno i povreda nadležnosti.  za razumijevanje govornog jezika od značaja
mogu biti razne situaciije: npr.ćutanje može biti
Blanketna norma u kaznenom pravu pristanak ili odricanje.
 propis koji se poziva na posebne propise kojima se
upotpunjuje zakonski opis KD (kd izazivanja Pisani jezik
saobraćajne nesreće upućuje se na ZOBS);  pojam koji označš ava pismom izrazš enu misao.
 PN kojoj nije određena sankcija već je ostavljeno u  pismo je u pravni poredak ušlo još u starom
nadležnost određenom subjektu da je sam vijeku.
odredi (npr. pustošenje šuma; postojanje  bio je to preokret i u pravnom poretku, ali i u
generalne klauzule “ili na drugi način” – ne društvenoj kulturi uopšte.
propisuju se sve radnje počinjenja kd.  započinje razmišljanje o tehnici izrade pravnih
č. Jezičš ko izrazš avanje propisa.
 pisani jezik ima svojih prednosti, ali i
1. Uopsš te o jeziku i vrste jezika nedostataka.
 jezikom se bavi posebna nauka-lingvistika.
 jezik je glavno sredstvo za izrazš avanje u pravnim Pisani jezik - prednosti
propisima; zato je o njemu nužno govoriti i u  pismo je veoma pogodno sredstvo za čuvanje,
okvirima nomotehnike. reprodukciju i prenošenje sadržaja.
 jezik - pretežno biološka tvorevina, razvio se na  ono je postalo glavno sredstvo izražavanja u
određenom stepenu društvenog razvoja tj. kad pravnom pokretu.
se društvo razvilo kao viši stepen nad biološkim  njime se najlakše čuva kontinuitet pravnih propisa.
životom ljudi.
Pisani jezik - mane
Uopsš te o jeziku i vrste jezika  1. u pisanom jeziku otpadaju mimika, geste,
 naime, u društvu je došlo do potrebe zajedničkog intonacija i stvarne situacije što praktično znači da
života kroz koegzistenciju i kooperaciju koje pisani jezik po snazi izražavanja ipak zaostaje za
podrazumijevaju međusobnu komunikaciju. govornim jezikom.
 komunikaciji treba međusobno saopštavanje misli,  2. u usmenim pravilima praznine i
a osnovno sredstvo za to je jezik. nerazumljivosti se mogu ispraviti odmah, kod
 neki govore o književnom i narodnom jeziku. pisanih propisa takvi se nedostaci mogu ukloniti
20
samo u formalnoj proceduri.  u pravnoj terminologiji nove riječš i se nazivaju
pravnim konstrukčijama.
Pisani jezik  generalne ili opštepoznate riječi - one koje se
 3. pisani jezik je u odnosu na govorni siromašniji i upotrebljavaju na cijelom području na kojem se
prazniji i često se tumači kao njegova koristi konkretni jezik.
transformacija, čak i deformacija.
 danas - težište na smislu, dopušta se da u propisu Regionalne i strane riječš i
može biti suvišnih i neprikladnih izraza koji se kroz  regionalne ili provincijalne riječi - one koje se po
primjenu ispravljaju. pravilu koriste samo u određenoj regiji ili uzš em
 izrađivači propisa moraju se truditi da takvih područš ju.
riječi u propisima bude što manje.  njihovu upotrebu u pravnim propisima treba
 sve navedeno zahtijeva od redaktora propisa težak potpuno izbjegavati, a samo izuzetno koristiti u
rad, poznavanje jezika, znanja iz nomotehnike, lokalnim propisima.
poznavanje materijalnog prava i ciljeva  upotreba stranih riječi u propisima bila je česta do
društvene politike. 18. vijeka.
 pisani jezik se izražava pismom.  od 19. vijeka preovladavaju nacionalni izrazi.
 kod nas su u službenoj upotrebi ćirilica i latinica;
ijekavski izgovor. Mjera upotrebe stranih riječš i
 u današnjem poretku, s razvojem materijalne
Gramatičš ka pravila u izradi pravnih propisa kulture, ulazi u pravne propise mnoštvo stranih
 gramatika je dio nauke o jeziku koji govori o riječi (fond, bilans, element, investiranje,
glasovima, vrstama riječš i i njihovim promjenama. komisija, kredit, marža, procenat...)
 gramatika je važna za uspješno stvaranje pravnih  strane riječi treba koristiti u određenoj mjeri i to
propisa. samo ako nema domaćih adekvatnih termina.
 pravila gramatike se moraju poštovati i svaki
redaktor propisa bi ih morao poznavati. Od čš ega zavisi značš enje riječš i?
 značenje riječi nije uvijek isto.
Pojam i sadrzš aj riječš i  to zavisi od toga da li ona stoji sama za sebe ili je u
 riječš i su sastavljene od jednog ili visš e glasova i sastavu s drugim riječš ima.
imaju određeno značš enje u jeziku.  npr: riječ izdavanje - dozvole, zemlje, tajne,
 riječ služi da se izrazi misao o nekoj stvari, knjige;
pojavi ili situaciji.  član - porodice, suda, zakona;
 riječ je sredstvo za komuniciranje između ljudi,  tijelo - ljudsko, predstavničko...
znak ili simbol za razumijevanje pojmova bez
koga bi pravni propisi bili nezamislivi. Šlozš eniče i kratiče
 riječ je glavno sredstvo za nastanak i primjenu  složenice su riječš i koje su nastale spajanjem dviju ili
propisa. visš e riječš i u jednu (djelokrug, međunarodni,
poljoprivreda, štetočina, nomotehnika,
Upotreba riječš i automobil, televizija...)
 demokratski princip - da se propisi pišu na  kratice se ponekad upotrebljavaju u pravnim
narodnom jeziku. propisima.
 zahtjev da se jedna riječ upotrebljava u istom
značenju kako u okviru istog propisa, tako po Kratiče
mogućnosti i u okviru cijelog pravnog poretka, što  ima ih raznih vrsta.
je teško ostvarivo.  takve su: t. (tačka), g. (godina), V. (vidi), v.d.
(vršilac dužnosti), М.Р. (mjesto pečata), str.
Arhaizmi – grčš . archaios - drevan (stranica), sl. (slično), up. (uporedi), dr (doktor),
 riječi tokom vremena često mijenjaju svoje itd. (i tako dalje), npr. (na primjer).
značenje ili oblik.
 stvaraju se nove, a neke postaju zastarjele i gube Koje su to vrste riječš i?
se iz svakodnene upotrebe (arhaizmi).  lingvisti su veliku količinu riječi rasporedili u
 aeroplan – avion; astal – sto; različite vrste riječi i tako ih učinili preglednijim:
 eglenisati – razgovarati; prdekana – zatvor;  imenice, pridjevi,
rospija – zla žena.  zamjenice, brojevi,
 glagoli, prilozi,
Pravne konstrukčije  prijedlozi, veznici,
 nove riječš i su one koje su nastale s drusš tvenim  uzvici i rječice.
razvojem (npr. telefon, radioaparat, stanarina,
vikendica, računovodstvo...) Imeniče
21
 pravni propisi su prepuni imenica. uzrok, sredstvo, odnos, mjesto, vrijeme, cilj,
 vlastite, zajedničke, zbirne, gradivne.. djelokrug...
 npr. šteta, krivica, namjera, zaštita, zastara,  npr. “u tekstu”, “kod banke”, “na području”.
stvar, ugovor, posjed, vlasništvo...
 bez imenica se u propisima ne bi mogli odrediti Vezniči
pravni subjekti, objekti, definicije...  veznici su nepromjenljive riječš i koje spajaju ili
 izražavanje je najpreciznije kad se upotrijebi razdvajaju riječš i ili rečš eniče.
imenica.  ima ih više vrsta: sastavni (i, pa, te), rastavni (ili),
suprotni (a, ali, nego, već), odnosni (koji, čiji,
Pridjevi kakav), načinski (kako, kao, što, odakle),
 da bi se u pravnim propisima, kao bitne poredbeni (nego, što, kao), mjesni (gdje, kamo,
karakteristike izrazila svojstvo i stanja, kuda), vremenski (čim, dok, kada, kako, pošto),
upotrebljavaju se pridjevi. uzročni (jer, budući da, kako), posljedični (da,
 npr. poslovna sposobnost, zatezne kamate, gruba tako, pošto), uslovni (ako, li, kad, da) i dopunski
nemarnost, prodajna cijena... (ako i, tako, premda, ma, iako).
 ponekad se osim u pozitivu, pridjevi
upotrebljavaju i u komparativu ili superlativu Promjene riječš i – deklinačija i konjugačija
(jači, širi...).  bogatstvo jezika nije samo u mnoštvu riječi, već i
u njihovim promjenama.
Zamjeniče  deklinačija je mijenjanje riječš i po padezš ima.
 riječš i koje zamjenjuju imeniče, pridjeve i brojeve u  po padežima se mijenjanju imenice, zamjenice,
svrhu naglasš avanja, ističanja ili skračć ivanja teksta. pridjevi i brojevi.
 postoji više vrsta zamjenica: lične, povratne,  naš jezik ima sedam padeža; to su nominativ,
prisvojne, povratno-prisvojne, pokazne, upitne, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, instrumental i
odnosne, određene i neodređene. lokativ.
 upitne zamjenice se ne koriste u propisima - propisi
po svojoj prirodi, pitanja zatvaraju, a ne Nominativ – ko, sš ta
otvaraju.  kad se u pravnom propisu hočć e jačš e istaknuti
subjekt kojem se u nadležnost stavlja neko pravo,
Brojevi obaveza, sticanje, on se stavlja u nominativ.
 riječš i pomočć u kojih se izrazš avaju određene veličš ine  npr. „ministar finansija će...".
ili količš ine u prostoru (redni brojevi) i vremenu  nominativ je padež subjekta.
(glavni brojevi) ili redosljed stvari.  ako se naslov sastoji od jedne riječi, on se takođe
 redovno se pišu arapskim znakovima, izuzetno stavlja u nominativ.
rimskim, a samo u posebno važnim slučajevima i
slovima. Genitiv – koga, čš ega
 u propisima se preporučuje datum izražavati u  drugi padezš ,vezan uz subjekt ili objekt.
genitivu, a ne u nominativu (npr. prvog januara,  njime se izražava količina, kvalitet, pripadanje
a ne prvi januar). (naknada štete, kvalitet sjemena...), imenici daje
partitivno značenje (količina potrošene vode),
Glagoli izražava svojstvo ili izvor (čovjek stranog
 glagoli - veliki značaj u pravnim propisima; njima se porijekla, posao tržišne kontrole), može označiti
izražavaju aktivna, pasivna i uzajamna stanja, vrijeme kada se nešto događa (zakup se plaća
činjenje, nečinjenje, ovlašćenje, zabrane... svakog prvog u mjesecu).
 važno je naglasiti razliku između nesvršenih  javlja se uz: više, koliko, toliko, malo, dosta (više
(pisati, raditi) i svršenih glagola (viknuti, dužnika, koliko povjerilaca, mnogo tereta, malo
udariti, skočiti). vremena).
 nesvršeni izražavaju određeni kontinuitet, a
svršeni određeni finalitet. Dativ – kome, čš emu
 nedopustivo je pomiješati ova dva glagolska  dativ je trečć i padezš kojim se izrazš ava odnos
oblika u pravnom propisu. pripadanja, oduzimanja, zabrane, dugovanja.
 njime se može izraziti i neka radnja u nečiju
Prilozi i prijedlozi korist ili štetu.
 prilozi - riječš i koje upučć uju na mjesto, vrijeme,  npr. plaća se povjeriocu, banka daje kredit
uzrok, načš in, razlog...vrsš enja glagolske radnje. preduzeću, to ide meni u korist...
 npr. od, iz, ispod, ovdje, ondje, gdje, tamo, uvijek,
samo, zato, kada, danas… Akuzativ – koga, sš ta
 obično se vežu uz glagole i pridjeve.  akuzativ izražava uzrok, namjeru ili način nekog
 prijedlozi su nepromjenljive riječi koje izražavaju odnosa (prouzrokovao je štetu) ili objekat
22
obaveze (onaj ko je prouzrokovao štetu - štetnik  nosilač određenog stanja ili djelovanja i uvijek ono
će nadoknaditi štetu), mjeru vrijednosti (dužnik o čš emu se u predikatu govori.
duguje povjeriocu 1.000 eura), vrijeme koliko  dio rečenice koji govori ko nešto radi, o kome se
dugo je nešto trajalo (rok traje godinu dana). ili o čemu se u rečenici govori.
 npr. čovjek ima pravo da ... ili nadležni organ će
Vokativ (sluzš i za dozivanje) i instrumental (s kim, s čš im) donijeti odluku...
 vokativ se u pravnim propisima ne upotrebljava.  subjekt može biti imenica (sud rješava...),
zamjenica (on je nadležan...), pridjev (punoljetni
Instrumental imaju pravo...), broj (dvojica trećeg čekaju),
 izražava sredstvo pomoću kojeg se može obaviti prilog (malo je nedovoljno određen izraz),
neka radnja (vozač upravlja autobusom), odnos infinitiv (učiti je korisno), pa čak i cijela
između subjekata i objekata (oštećeni je rečenica.
povrijeđen kamenom), pa čak i vrijeme (radnja  u propisima su moguće i rečenice bez subjekta
se otvara sa izlaskom sunca). (npr. priča se, dešava se...).
 bitno je naglasiti da subjekt u rečenici treba
Lokativ razlikovati od pravnog subjekta.
 lokativ se danas upotrebljava s prijedlogom gdje,  pravni subjekt može biti samo lice, a rečenični
kada, kako i pogodan je da se njime odredi subjekt i neka stvar.
objekt, radnja, mjesto i odnos u propisima (npr.
nestašica pogonskog goriva u tolikoj mjeri). Predikat
 predikat je dio rečš eniče koji pokazuje sš to radi, sš to
Konjugačija glagola se o subjektu govori, odnosno koji govori nesš to o
 konjugačija glagola tj. mijenjanje glagola po ličima i subjektu.
vremenima.  predikat i subjekat su povezani pod određenim
 konjugacijom se izražava razlika između prošlog, okolnostima.
sadašnjeg i budućeg vremena.  predikat se uvijek izražava glagolom ili pomoćnim
 za izradu propisa uglavnom se koristi sadašnje i glagolom (rješenje se izdaje, ili direktor je
buduće vrijeme, prošlo vrlo rijetko (samo kad ovlašćen).
nešto treba konstatovati).
 ukoliko se radi o propisima koji naređuju, Objekat
zabranjuju, dopuštaju ili objašnjavaju koristi se  objekat je dio rečš eniče koji se odnosi na djelatnost
sadašnje vrijeme (npr. poreska stopa se subjekta i preciznije je određuje (nadležno
povećava...). ministarstvo donosi drugostepeno rješenje u
 ako su propisi kaznenog tipa koristi se buduće upravnom postupku).
vrijeme (npr. za prekršaj će se kazniti...).  od objekta u rečenici, razlikuju se objekti u
 stupanje na snagu ili stavljanje van snage pravnim odnosima.
propisa izražava se u sadašnjem vremenu.  u pravnim odnosima su to stvari, imovina,
subjektivna prava činjenja i pravni interesi.
Šintaksa u pravnim propisima  svaki pravni propis mozš e biti od dvije ili visš e
 nauka o rečš eniči, njenim dijelovima i redosljedu rečš eniča koje mogu biti međusobno nezavisne, ali
riječš i u rečš eniči; od velikog značaja za su misaono i pravno povezane (npr. drvo koje
nomotehniku jer su propisi sačinjeni od rečenica. raste na zemljištu smatra se nekretninom, a
 sintaksa je dio gramatike koji izučava principe na osnov sticanja vlasništva na njemu je
osnovu kojih se, formiranjem i kombinovanjem kupoprodaja).
odgovarajućih jezičkih jedinica, od riječi
formulišu rečenice kao cjelovite (završene) Povezanost rečš eniča
jedinice usmene ili pisane komunikacije.  moguće je da rečenice ne budu gramatički
međusobno povezane, ali njihov smisao pokazuje
Rečš eniča pravnu povezanost (npr. penzije se povećavaju
 rečenica je osnovna sintaksičš ka jediniča. mjesečno, a njihov rast se vezuje za rast plata u
 ona je skup riječi ili samo jedna riječ kojom se kazuje privredi).
potpuna misao.  povezanost rečenica može biti različita
 osnovni značaj rečenice je da je subjekti (u (pogodbena, uzročna, posljedična, odnosna,
nomotehničkom smislu: oni na koje se pravni uporedna...)
propisi odnose) razumiju.  najčešće je glavna rečenica na prvom, a zavisna
 prema strukturi rečenica se sastoji od: subjekta, na drugom mjestu, moguće je i obrnuto, a takođe
predikata i objekta. i da rečenice budu umetnute jedna u drugu.
 jedino treba izbjegavati višestruko, tzv.
Šubjekt stepenasto umetanje.
23
politike.
Šintagma
 za razliku od rečenice, sintagma predstavlja Vazš nost pravne terminologije
udruzš ivanje dviju ili visš e riječš i koje čš ine određeni  ima veliki značaj u izradi pravnih propisa,
iskaz i nemaju značš enje rečš eniče. posebno s aspekta pravne sigurnosti.
 sintagma nema bitne elemente rečenice  dobra terminologija mora biti i savremena i
(subjekat i predikat) već označava jedan pojam ili precizna.
cjelinu bez obzira na broj riječi (npr. državno  svaki termin bi trebao imati stalan sadržaj, a isti
vlasništvo nad prirodnim bogatstvima, poslovi termin ne bi smio biti upotrijebljen za razne
od posebnog društvenog interesa...) stvari.
 to je bitno i kod izrade pravnih propisa, ali je
Cilj sintagme važno i pri naučnoj obradi prava.
 osnovni cilj primjene sintagmi u pravnim
propisima je racionalnost i ekonomičnost upotrebe Latinski termini
riječi, skraćivanje teksta, izbjegavanje ponavljanja i  nekad se jedinstvo pravne terminologije
uvođenja novih izraza. obezbjeđivalo upotrebom latinskih termina.
 stvaranje sintagmi ne bi trebala biti stvar  danas je to u pravu sve manje prisutno, a propisi
intuicije i slučajnosti, već prethodne analize i se pišu na narodnom jeziku kako bi građanima bili
iznalaženja pravog sadržaja, pogotovu iz što razumljiviji.
razloga što sintagme često imaju karakter  latinski termini se još uvijek mogu upotrijebiti, ali
pravnih standarda. samo uz domaće kao njihovo preciziranje.
 Štilizačija u pravnim propisima
CŠ ime se izrazš avaju propisi?  stilizačija je načš in izrazš avanja u bilo kojoj grani
 propisi se izrazš avaju riječš ima i rečš eničama. stvaralačš ke djelatnosti.
 riječi se uzimaju iz jezika koji se koristi u  za nas je posebno važna stilizacija u izradi pravnih
uobičajenoj komunikaciji među ljudima. propisa.
 obzirom da se pravnim propisima ostvaruju  stilizaciju treba razlikovati od gramatike.
ciljevi društvene politike, javlja se potreba da se  gramatika objašnjava sadržaj napisanog, a
pored uobičajenih koriste i određeni stručni stilizačija objasš njava načš in pisanja.
termini.
Štilizačija u pravnim propisima
Dvije grupe termina u pravnim propisima  nekad su se pravni propisi izražavali u stihovima,
 zbog toga kažemo da se u pravnim propisima radi lakšeg pamćenja.
koriste dvije grupe termina: običš ni i stručš ni.  danas - isključivo proza - stilistika proze.
 obični termini upotrebljavaju se u pravnim  značaj - prihvatljivom stilizacijom propisa dolazi
propisima u jednakom značenju, kao i u do lakšeg razumijevanja, a time se ostvaruju i
svakodnevnoj društvenoj komunikaciji između veća pravna sigurnost i ukupni ciljevi društvene
ljudi. politike.
Kako nastaju stručš ni termini?  loša stilizacija pravnih propisa dovodi do
 onog trenutka kada se u bilo kojem području nejasnoća, dvosmislenosti, teškoća u primjeni,
društvene kulture ostvaruju određeni društveni gubljenja vremena, nepotrebnih sporova i
ciljevi i obični termini dobijaju posebno značenje - uopšte do pravne nesigurnosti.
postaju stručni termini.  pravni propis se sastoji od rečenica, rečenice od
 razvojem pravnog poretka, narastanjem riječi, riječi od glasova, ali sve to ništa ne bi
specifičnosti izražavanja sve više termina dobija značilo da nije uobličeno u jednu cjelinu i ako ne
posebno stručno značenje tako da govorimo o predstavlja jedinstvo u stilističkom smislu.
jednom širem pojmu pravne terminologije (npr.  bitno je da su svi dijelovi povezani u cjelinu koja
vlasništvo, posjed, ugovor, zalog, krivica). nešto izražava, jer bi bez toga svako stvaranje
pravnih propisa bilo uzaludno (npr. na promet
Značš enje termina u pravnim propisima nekretnina plaća se porez na promet. Visinu
 razlika između običnih termina i pravne poreza utvrđuje nadležni organ poreske uprave).
terminologije je u tome što je za obične termine  nejedinstvenost stila otežava razumijevanje i
mjerodavan duh i pravila jezika, a za pravnu primjenu propisa pogotovo ako su obimni,
terminologiju mjerodavno je pravo. mnogobrojni i u sadržinskom smislu se nalaze
 pravna terminologija nije uvođenje nekih novih na više mjesta.
termina nego davanje postoječć im posebnog  stil pri stvaranju propisa mora odgovarati
značš enja. shvatanjima prosječš nog čš ovjeka, s prosječnim
 obični termini dolaze od društva kao stvaraoca pamćenjem i mentalnim sklopom.
jezika, a pravni od pravnog poretka i društvene

24
Redoslijed riječš i u pravnim propisima Šinonim
 bitno je da i redoslijed riječi u propisima odgovara grčš . sin-visš e; onoma-ime
pravilima jezika i percepcije u svijesti čovjeka.  je riječš koja je po značš enju identičš na ili vrlo sličš na
 važnu ulogu ima i intonacija ili naglašavanje. nekoj drugoj riječš i, ali se od nje razlikuje po svom
 za razliku od govornog jezika, u pisanom se obliku.
naglašavanje postiže tako što se najvažniji  npr. inspekcija i nadzor; cesta, put, drum; kruh i
termini stavljaju na prvo i posljednje mjesto u hljeb; zrak i vazduh; vlasništvo i svojina;
rečenici (npr. udruženje građana stiče svojstvo nemarnost i nehat; dom i kuća...
pravnog lica upisom u registar).  u propisima sinonime treba izbjegavati u cilju
jednakosti izražavanja i izbjegavanja pogrešnog
Kvantitet stila u propisu tumačenja.
 značš i broj grafičš kih jediniča kojima je izrazš ena
jedna misao. Antonimi
 najbolji je omjer onaj u kojem je broj grčš .anti – protiv; onoma -ime
upotrijebljenih grafičkih znakova tačno onoliki  antonimi su riječš i suprotnog značš enja (npr. visok -
koliki je potreban da bi se namjeravana misao nizak; lijep - ružan; sposoban - nesposoban).
jasno i precizno izrazila.  antonimi, dakle, imaju uporedno značenje.
 ukoliko je upotrijebljeno manje grafičkih  u propisima su neizbježni, ali treba voditi
znakova od potrebnih govorimo o sabijenosti stila računa o njihovoj pravilnoj upotrebi.
i obrnuto o razvučenosti stila (npr. događaj je
potvrdilo 40 svjedoka od kojih su neki još živi, a Paronimi
neki su već umrli).  riječš i izvedene iz istog korijena koje su, sličš ne
 i sabijenost i razvučenost stila su nepotrebni. drugim riječš ima, ali u odnosu na njih imaju
 prva dovodi do nerazumljivosti i besmislica (npr. drugačš ije značš enje (raspravljanje i rasprava,
otac je Petru umro već u šestoj godini), a drugo razvod i rastava, prethodno pitanje i prijašnje
do nepotrebnog ponavljanja, opširnosti pa i stanje).
nesuvislosti.  paronimi mogu dovesti do pogrešne formulacije
 u pravnim propisima treba izbjegavati upotrebu pravnog propisa, a time i do pogrešne primjene.
pleonazama (dva sinonima za isti pojam).  zbog toga ih treba izbjegavati.
 npr. ni traga, ni glasa; nastupila je šteta i kvar.
 se mjeri određenim odnosom između jezičš kog Homonimi
izraza i logičš kog smisla pravnog propisa.  riječš i jednake po glasovnom sastavu, a različš ite po
 vrijednost nekog propisa se određuje prema značš enju.
tome da li je kvalitet stila ostvaren potpuno,  npr. u šumi šumi lišće.
djelimično ili nepotpuno.  pao grad na grad.
 smatra se da je kvalitet stila potpun kad jedan  Jela je jela razna jela.
izraz uvijek izražava istu misao.
 zahtjev za razumljivošću pravnih propisa Difuzne riječš i
podrazumijeva da su oni sastavljeni prema  su one kojima se ne mozš e odrediti tačš ka značš enja
zahtjevima lingvistike, logike i pravne nauke. zbog širine, dubine i razvučenosti njihovog
 zlatno pravilo da se za određeni pojam sadržaja.
upotrebljava samo određeni izraz, što praktično  takve su riječi: malo, mnogo, hitno, teško, lako,
znači da je jezički izraz upravo ono što je i misao znatno, odgovarajuće, veoma, važno...
htjela izraziti.  u propisima ih treba izbjegavati, ali to uvijek neće
 pojednostavljeno rečeno: piši tako da te ne samo biti moguće.
mogu, već i moraju razumjeti.
 pri izradi pravnih propisa treba koristiti termine Metafora
koji se koriste na cijelom jezičkom području i  metafora je način izražavanja u slikama,
izbjegavati provincijalizme. uporedbama, sličnostima i prenesenim značenjima
(npr. nema krova nad glavom - nema stana,
Nedostači u pravnim propisima zadržavanje cijena na zatečenom nivou
 postoje u pravnim propisima neki već ustaljeni -zatečene cijene).
nedostaci tako da se mogu smatrati tipičnim.  metaforičkim izražavanjem hoće se nešto življe
 homonimi su one riječš i koje imaju visš e značš enja istaknuti.
(kosa, oružje, isprava, red, javni prevoz, ugovor).  metaforički izrazi nisu pogodni za stvaranje
 homonime je u izradi pravnih propisa teško pravnih propisa, te ih ne treba koristiti.
izbjeći, pa ih zato treba precizirati (kosa na glavi,
drumski javni prevoz...) Eufemizam (eu-dobar; pheme-govor
 eufemizam – stilska figura kojom se određeni
25
izraz zamjenjuje ublažavajućim izrazom (npr. iz riječi koje se doslovno citiraju.
pristojnosti, vjere..)  u pravnim propisima se rijetko primjenjuju.
 način izražavanja u pravnim propisima koji nije  upitnik i uzvičnik, znak jednakosti i zagrade se u
siguran i treba ga izbjegavati. propisima skoro i ne upotrebljavaju.
 npr. malo je veseo (pijan je); uvijek obilazi istinu
(laže); on nas je zauvijek napustio... Crta
 disfemizam – namjerno korišćenje ružnijeg,  crta se stavlja ispred riječi ili rečenice koja se želi
oštrijeg izraza (on je hrana crvima...) posebno naglasiti ili kad se ističe nešto
neočekivano ili suprotno.
Ljepota stila  može se koristiti umjesto navodnika (samo
 spada u estetsko izražavanje i ocjenjuje se prvog dijela), kao jače naglašena pauza umjesto
mjerilima koje spadaju u osjećajno područje zapete.
čovjeka.  piše se i između brojeva u značenju prijedloga
 radi se o višem stepenu društvene kulture. “do” (1958 - 2038.).
 ljepota stila je svojevrsno posebno naučno
područje - književna stilistika. Pojam rečš eniče
 o ovome bi stvaraoci pravnih propisa, barem kod  ako se napiše samo jedna riječ, bez misaone
značajnijih zakonodavnih projekata morali povezanosti s drugim riječima, ne izražava se
konsultovati lingvističke stručnjake. time nikakva misao.
 tek kad se upotrijebi više riječi ili jedna misaono
Interpukčijski znači povezana s nečim što označava druga, dobijamo
 tačka, tačka i zapeta, zapeta, jasno izraženu misao koju nazivamo rečenicom.
dvije tačke (dvotačka) navodnici,
crta, upitnik, Kakve mogu biti rečš eniče po svom sastavu?
uzvičnik, znak jednakosti i  po svom sastavu rečenice mogu biti:
zagrada.  1. proste,
 služe da se jasnije prenese misao izražena  2. proširene i
rečenicom.  3. složene.
 svaka od navedenih rečenica može biti potvrdna
Tačš ka ili odrična, uzvična i upitna.
 tačka se stavlja na kraj izjavne (obavještajne)
rečenice kojom se završava misao. Pojam i sastav rečš eniče
 iza naslova i potpisa tačka se ne stavlja.  rečš eniča je misao kazana ili napisana riječš ima.
 stavlja se iza skraćenica (itd., i sl., i dr.).  svaka rečenica ima:
 tačka pri čitanju signalizuje određenu pauzu, što  1. subjekt (ono o čemu se u rečenici govori)
joj daje i psihološki značaj.  2. predikat (riječi koje o subjektu nešto govore).

Zapeta Proste rečš eniče


 stavlja se između riječi i rečenica koje nisu  se sastoje samo od subjekta i predikata, obično
tijesno povezane i u slučaju riječi koje znače sadržanih u dvije, a rijetko više riječi.
nabrajanje, naknadno dodavanje, suprotnost i  proste rečenice se vrlo rijetko koriste za izradu
naknadno isticanje, a takođe ako to zahtijeva pravnih propisa jer zbog svoje šturosti ne ukazuju
dužina i složenost misli. dovoljno na svoj sadržaj i ne pružaju potpune
 umetnute rečenice se obavezno odvajaju informacije.
zapetama, kao i sve suprotne, isključne,  prosta rečenica se ponekad može sastojati od
zaključne, zavisne, uzročne i posljedične samo jedne riječi u kojoj je sadržan i subjekat i
rečenice. predikat (npr. govorim, pišem, grmi).

Tačš ka i zapeta Prosš irene rečš eniče i atributi


 tačka i zapeta se stavlja između rečenica koje su u  proširene rečenice su one koje pored subjekta i
međusobnoj vezi te se ne mogu odvajati tačkom, predikata sadrže i druge dodatke.
ali je veza među njima nešto slabija nego u  dodaci mogu biti: imenični i glagolski.
rečenicama koje se odvajaju zapetama.  imenični - one riječi koje se dodaju nekom imenu
 dvije tačke se stavljaju iza riječi koje slijedi u rečenici, s ciljem da bliže opišu njegove
nabrajanje, ispred navođenja tuđih riječi kao i karakteristike, a zovu se atributi.
između brojeva u značenju «prema« (6:2).  atributi su neophodan sadržaj pravnih propisa
(npr. opštinski sud, okružni sud, državna vlast...)
Navodniči, upitnik i uzvičš nik
 navodnici se stavljaju na početku i kraju tuđih Glagolski dodači
26
 glagolski dodaci su riječi koje se dodaju glagolima
s ciljem da odrede vrijeme vršenja glagolske Korisš čćenje brojeva i grafikona u propisima
radnje, mjesto, način, sredstvo, uzrok, oruđe i sl.  u pravnim propisima se takođe mogu koristiti
kojim se ta radnja vrši (npr. čistoća vrste, brojevi da bi se izrazili određeni kvantitativni
autentičnost i čistoća sorte...) odnosi među pojavama.
 glagolski dodaci su neophodni u propisima s  međutim izražavanje brojevima je ograničeno i
ciljem da se preciznije označi sadržaj pravne slabo razumljivo prosječnom građaninu.
norme i uslovi njene primjene.  da bi se ovaj nedostatak donekle ispravio
 najpogodniji u izradi pravnih propisa. upotrebljava se koordinatni sistem uz pomoć
kojeg se izrađuju grafikoni.
Šlozš ene rečš eniče
 složene rečenice su sastavljene od dvije ili više Korisš čćenje matematičš kih formula u propisima
prostih ili proširenih rečenica koje zajedno čine  u izradi pravnih propisa mogu se koristiti i
cjelinu. matematičke formule.
 ukoliko se proste ili proširene rečenice u sastavu  one su ipak ograničene u izražavanju i u
složene mogu samostalno upotrijebiti nazivaju propisima imaju samo značaj dodatka.
se nezavisnim, a ukoliko je njihov sadržaj jasan  s druge strane, sve više je u praksi situacija koje
samo ako je u vezi s drugim to su zavisne rečenice. se na taj način mogu izraziti pa i njihova primjena
ima perspektivu, a formule sve veći značaj.
Glavne i sporedne rečš eniče
 nezavisne (glavne) rečenice u okviru složene Logičš ko izrazš avanje
rečenice, a zavisne su sporedne.  logika - nauka o prinčipima misš ljenja i zakonima
 sporedne mogu biti različite s osnovnim ciljem saznanja istine.
da dopune rečenicu o kojoj zavise.  u stvaranju prava važno mjesto pripada logici.
 u zavisnosti od tog cilja to su: vremenske,  jezičš ko izrazš avanje nuzš no mora biti povezano s
poredbene, uzročne, uslovne, odnosne, izrične, logičš kim jer bi rečenica bez logičkog sadržaja
načinske... bila obična besmislica.

Kvalitet rečš eniča Nuzš nost logičš kog izrazš avanja


 pravni propisi se sastoje od rečenica, jer se na drugi  logičko izražavanje, zajedno s jezičkim, neophodno
način i ne mogu pismeno izraziti. za stvaranje i primjenu pravnih propisa.
 od kvaliteta rečš eniča zavisi kvalitet propisa,  s aspekta pravnog poretka zakoni mišljenja su
njegova račionalnost i razumljivost. bitan sastavni dio pravnih propisa.
 zbog toga su glomazne rečenice nedostatak u  poznavanje logike je neophodno za izradu pravnih
pravnim propisima koji treba izbjegavati. propisa, a logika je na određen način dio
nomotehnike, pa čak i jedan od njenih
Izrazš avanje sličš no jezičš kom najvažnijih dijelova.
 kako je nivo društvene kulture rastao govorni,
vizuelni i pisani jezik je postajao nedovoljan da Pojmovi u pravnim propisima
kvalitetno i precizno do kraja izrazi nove  pravne norme se sastoje od pojmova koji su
elemente u komuniciranju i prenošenju misli i logičš kim vezama misaono povezani.
sadržaja.  dvije vrste:
 došlo je do mnogih novosti u načinu izražavanja, a  1. obični - nepravi – iz običnog života...
neke od njih su postepeno našle svoje mjesto i u  2. pravni – izražavaju pravne pojave, njima se
pravnim propisima. postojeća stvarnost preobražava u pravnu.
 izražavanjem sličnom jezičkom služe se razne
tehničke nauke, matematika, ekonomija... Pojmovi u pravnim propisima
Klasifikačija pojmova
Šlike,načrti,tabliče i sl.  ne postoji potpuna klasifikacija pojmova.
u propisima
 u cilju preciznijeg izražavanja u nekim pravnim  opšti, posebni, individualni, jednaki,
propisima dodaju se razne slike, nacrti, tablice... koordinirani, kontrarni, kontradiktorni,
 ovo se koristi naročito u propisima kojima se subordinirani, superordinirani, slični,
utvrđuju zastave, grbovi, novčanice, ordenje, apsolutni, relativni, korelativni, pravni ...
geografske karte...
 ako su manjeg formata slike se uklapaju u tekst Opsš ti ili kolektivni pojmovi
propisa, a veći formati se dodaju propisima kao  opsš ti ili kolektivni (univerzalni) pojmovi su oni
prilog, s tim da se u samom propisu to mora koji izrazš avaju karakterističš ne osobine grupe
izričito naglasiti. predmeta.
27
 pod kolektivne pojmove se mogu podvesti svi kupoprodaja, zalog i hipoteka.
predmeti ili niži pojmovi jedne vrste.  slični pojmovi se u pravnim propisima
 takvi su npr. biće (živo biće, kičmenjak, sisar, normiraju svaki posebno.
čovjek) stvarno pravo (posjed, vlasništvo, zalog,
služnost, pravo građenja). Apsolutni i relativni pojmovi
 apsolutni pojmovi su oni kojima se izražava neko
Posebni i pojedinačš ni pojmovi jače subjektivno pravo u odnosu na neko drugo
 posebni ili uži pojmovi su oni koji spadaju u pravo, a relativni oni koji u primjeni izražavaju
kolektivne i čine njihov poseban dio koji se može neko slabije subjektivno pravo u odnosu na neko
dalje diferencirati; npr. porodično pravo (bračno drago.
pravo, roditeljsko pravo, starateljstvo,  takvi su pojmovi: stvarno pravo (apsolutni
usvojenje). pojam) u odnosu na obligaciono pravo (relativni
 pojedinačni ili individualni pojmovi su oni kojima pojam).
se označava samo jedan predmet, pojava ili
stanje; oni se ne mogu dalje dijeliti, a da ne Pravni pojmovi
izgube svoj značaj. npr. obična krađa.  u pravnom poretku se pojavljuje i posebna vrsta
pojmova.
Jednaki ili identičš ni pojmovi  to su tzv. pravni pojmovi, kojima je pravo dalo
 jednaki ili identični pojmovi su oni koji imaju poseban karakter obzirom na sadržaj i posljedice
jednak sadržaj i obim. u poretku.
 oni su logički jednaki, a razlikuju se samo jezički  npr. posjed, vlasništvo, ugovor, obaveza...
(npr. testament - oporuka ).  i oni kao i svi drugi potpadaju pod zakone logike.
 to su u jezičkom smislu sinonimi i u pravnim  pravni pojmovi su svojevrsni pravni instrumenti
propisima ih treba izbjegavati. ostvarenja čiljeva drusš tvene politike.
 bez njih bi se ti ciljevi teže ostvarivali.
Koordinirani pojmovi
 koordinirani pojmovi - oni koji između sebe ne CŠ isti pravni pojmovi
moraju imati direktnu vezu, nego samo  čisti pravni pojmovi - oni koji se posebno stvaraju za
indirektnu. potrebe pravnog normiranja.
 takvi su pojmovi posjed i vlasništvo, a svode se  npr. pravni posao, upravni spor, prethodno
pod pojam stvarno pravo. pitanje, pravična naknada...
 oni se stvaraju zbog toga što u jeziku nema tih
Kontrarni i kontradiktorni pojmovi pojmova kao gotovih, a bitni su jer se bez njih ne
 kontrarni - pojmovi koji se sadržajno međusobno mogu određeni društveni odnosi formulisati kao
razlikuju, ali se ne isključuju. npr. siromašan i pravni.
bogat, namjera i nehat, rentabilan i
nerentabilan. Pravne konstrukčije
 kontradiktorni - pojmovi koji su sadržajno toliko  posebna vrsta izvedenih pojmova.
suprotni da se međusobno isključuju. npr.  stvaraju se tako da se iz više nižih pojmova iste
pravedan i nepravedan, kriv i nevin. vrste uzimaju njihovi bitni elementi i unose u novi
 upotrebu ovih pojmova u pravnim propisima pojam.
treba izbjegavati koliko je moguće.  taj novi pojam izražava sve te niže pojmove.
 npr. industrijske mineralne sirovine, javno
Šubordinirani i superordinirani pojmovi ovlašćenje nedržavnih organizacija.
 subordinirani pojmovi su oni koji se sadržajno
mogu svesti pod neki drugi viši pojam; pojam Pravna terminologija
vlasništva se svodi pod pojam stvarnog prava,  označava stručš ne izraze koji su prihvačć eni u
ovaj pod pojam građanskog, a ovaj pod opšti pravnoj nauči i koji se upotrebljavaju u pravnim
pojam prava. propisima.
 superordinirani pojmovi - pojmovi pod koje se  stvaranje pravne terminologije je dug proces, u
mogu sadržajno podvesti drugi pojmovi; npr. nekim slučajevima neki pojmovi su stari hiljade
pojam prava je superordiniran pojmu godina, a većina nosi pečat uslova i vremena u
građanskog prava, ovaj stvarnom, a ovaj kojima su nastali.
vlasništvu.
Definisanje pravnih pojmova
Šličš ni pojmovi  jeste određivanje pojma po njegovim svojstvima s
 slični pojmovi su oni koji se djelimično ciljem da bude jasan i razumljiv po sadržaju i
međusobno pokrivaju, ali i sadržajem razlikuju. razgraničen od nižih i viših istorodnih pojmova.
 takvi su: zakupac i kupac, zamjena i  definisanjem se postiže jasnoća, preciznost, pravna
28
sigurnost, olakšava tumačenje...  analitičke definicije - opisuju i nabrajaju
 potreba za definisanjem postoji samo za one karakteristike i sadrzš aj pojma.
pojmove koji nisu dovoljno jasni i precizni.  one su stilski šire od sintetičkih, daju jasniju
sliku pojma i zgodnije su za upotrebu u praksi.
Definičije  ali su istovremeno i glomazne i neracionalne (npr.
 definicije u pravu imaju veliki značaj. pojam eksproprijacije...).
 pojam i njegova definicija treba tačno da
odgovaraju ciljevima koji se propisima Šintetičš ke definičije
ostvaruju.  sintetičke definicije su one kojima se pravni pojam
 definicija ne bi trebala biti ni preširoka ni preuska. određuje jedinstvenim i zajedničš kim oznakama
 nepovoljnost definicije je u tome što kad se neki koje odgovaraju i sastavnim dijelovima toga
pojam definiše, zaustavlja se njegov dalji razvoj. pojma, te utvrđuju neophodne relacije tog
pojma i drugih pojmova sa kojima je on u vezi
Definisanje pravnih pojmova - vrste (npr. redovni sudovi su organi državne vlasti...).
 A. opšte definisanje se sastoji u tome da se u
određenom propisu definiše neki pojam i ta se
definicija primjenjuje generalno i obavezuje sve Blanketne i čirkularne definičije
stvaraoce pravnih propisa kao opšteobavezna  blanketne - one koje samo označš avaju pojam, ali ne
(krivično djelo, umišljaj, zabluda). određuju njegov sadrzš aj, nego prepuštaju da to
 B. posebno definisanje pravnih pojmova vrši se učini neko drugi u skladu s društvenim
posebno u svakom propisu u kojem se pojam shvatanjima (npr. pojam morala).
upotrebljava i to na dva načina: 1. u uvodnim  cirkularne - postoje kad se jedan pojam definisš e uz
odredbama 2. u pojedinim dijelovima propisa. pomočć drugog,a drugi uz pomočć prvog (npr.
 prvi je način mnogo jasniji, pregledniji i zabranjeno je ono što se ne smije činiti; ne smije
racionalniji. se činiti ono što je zabranjeno).

Vrste definičija Varijabilne i problematičš ne definičije


 1. afirmativne i negativne,  varijabilne - one koje su već jednom utvrđene, ali
 2. apsolutne i relativne, su kasnije zbog izmijenjenih drusš tvenih okolnosti u
 3. sintetičke, praksi (obično sudskoj) izmijenjene.
 3. analitičke,  problematičš ne definicije (npr. pivo kao
 4. cirkularne, prehrambeni proizvod, duvan kao živežna
 5. blanketne, namirnica, brod kao nekretnina...)
 6. varijabilne i tzv. problematične.
Šudovi u pravnim propisima
Afirmativne i negativne definičije  bez sudova nema ni opštih PN.
 afirmativne - one kojima se pojam potvrdno  PN se sastoje iz pravnih pojmova koji se
definisš e tj. određuje se sš ta on sadrzš i (npr. povezuju u logične cjeline - sudove.
zdravstvena zaštita je skup mjera, aktivnosti i  jedan ili više sudova čine PN.
postupaka na očuvanju i zaštiti zdravlja).  sud je spoj dva ili visš e pravnih pojmova koji
 negativne - određuju sš ta određeni pravni pojam ne predstavljaju logičš ku čjelinu kojom se nesš to tvrdi,
sadrzš i i na sš ta se ne odnosi (npr. nije krivično poričš e, trazš i ili izrazš ava.
djelo ono djelo koje je učinjeno u nužnoj  sud se izražava jednom ili više rečenica.
odbrani).
Šudovi kojima se nesš to tvrdi, poričš e, trazš i ili izrazš ava
Apsolutne i relativne  da bi rečenica imala sadržaj suda mora povezivati
 apsolutne - potpuno i definitivno određuju sadrzš aj više pravnih pojmova u jednu logičnu cjelinu
nekog pojma ne stavljajući ga u odnos prema kojom se nešto tvrdi, poriče, traži ili izražava.
nekom drugom pravu (npr. pojam vlasništva:  rečenica koja nema neki od ovih elemenata
vlasnik ima pravo raspolagati svojom imovinom (tvrdnja, poricanje, traženje i izražavanje) nema
u skladu sa zakonom). svojstvo suda.
 relativne - one u kojima se određeni pravni pojam  sud kojim se nešto tvrdi: “obradivim zemljištem
definisš e u odnosu na druga prava ili obaveze (npr. smatraju se njive, livade..”
država je dužna pružiti starateljstvo maloljetnoj  sud kojim se nešto poriče: “površine obradivog
djeci bez roditeljskog staranja kao i punoljetnim zemljišta ne mogu se smanjivati, niti se zemljište
licima koja nisu sposobna da se sama brinu o može koristiti u nepoljoprivredne svrhe”.
sebi).  sud kojim se nešto traži:”vlasnik poljoprivrednog
zemljišta dužan je da ga koristi u skladu sa
Analitičš ke definičije propisanim uslovima”.
29
 sud kojim se nešto izražava: “država poreskom  sudovi s presumpcijama,
politikom podstiče potpunije korišćenje  sudovi s fikcijama i
poljoprivrednog zemljišta.”  kategorički sudovi.

Štav I.1. Univerzalni sudovi


 stvaraoci pravnih propisa treba da razlikuju  univerzalni - obuhvataju sve pojmove iste vrste.
stavove od sudova.  npr. ustavna odredba prema kojoj su građani
 stav je nepotpuni izraz koga čine dva ili više jednaki u pravima i dužnostima bez obzira na
pojmova, u rečenici koja ima smisao, ali ništa ne rasu, naciju – ovim sudom se osigurava
tvrdi, ne poriče. jednakost svih.
 stavovi ne moraju biti ni istiniti, ni lažni, oni  imaju kvantitativni karakter jer se njima izražava
jednostavno nešto opisuju. količina.
 zbog toga stavove treba izbjegavati u pravnim  ove sudove treba unositi u pravne propise kad
propisima. god je to moguće, jer doprinose pravnoj sigurnosti i
jednakosti svih.
Bitni elementi sudova
 sudovi se sastoje od tri bitna elementa: I.2. Partikularni sudovi
 1. subjekt - o kome se nešto tvrdi,  oni kojim se nesš to tvrdi, poričš e, trazš i ili izrazš ava, ali
 2. predikat - misao koja o subjektu nešto tvrdi ili samo djelimičš no, samo za određena liča ili
poriče i predmete ili pod određenim okolnostima.
 3. kopola - tj. veza između subjekta i predikata.  izražavaju se pojmom: neki, koji.... građani koji
su mobilisani imaju pravo...
Šud  partikulame sudove treba pažljivo unositi u
 sudovi se u pravu nazivaju PN jer se njima uređuje propise jer se njima stvara nejednakost među
status ili ponasš anje subjekata na koje se norma subjektima, neki se stavljaju u bolji ili lošiji
odnosi. položaj.
 sud ili PN ne mora se odnositi na stvarnost, ono
što jeste i egzistira, nego na to kakav odnos I.3. Pojedinačš ni ili singularni sudovi
treba biti, šta se nalaže i očekuje.  su sudovi kojima se nesš to tvrdi ili poričš e, ali samo
 sudovi su najfunkcionalnije sredstvo za izražavanje za neki konkretan slučš aj.
ciljeva društvene politike.  i njima se izražava kvantitet, ali u najmanjem
 u poređenju s pojmovima, sudovi su širi od njih. obimu.
 oni izražavaju stanje, svojstvo, radnju... što se  pojedinačni sudovi su u primjeni karakteristični
samim pojmom ne može postići. za pojedinačne pravne norme, ali se izuzetno mogu
 sudovi izražavaju odnos između pojmova. primijeniti i u opštim pravnim normama.
 sudovi su sredstvo za izražavanje odnosa
između ljudi. II.1.Afirmativni sudovi
 pravni propisi jesu večć i broj sudova raznih vrsta.  oni kojim se izrazš ava sš to jeste ili sš to treba biti.
 ovim sudovima se izražava kvalitet.
Vrste sudova  ovi sudovi su vrlo važni jer se na njima zasniva
 I - po obimu (kvantitetu): pravni sistem svake države.
 1. univerzalni,  najčešće korišćeni pojmovi u ovim sudovima su:
 2. partikularni, jeste, treba, mora, može, ne može...; npr. građani
 3. pojedinačni (singularni). su dužni plaćati porez.
 II – po kvalitetu:
 1. afirmativni i II.2. Negativni sudovi
 2. negativni.  oni sudovi kojima se u pravnoj normi nesš to
 III – po strukturi: zabranjuje, ne dopusš ta, odbija...
 1. prosti i  npr. nije dopušteno činiti štetu.
 2. složeni  najčešće se izražavaju terminima: ne smije, ne
 prosti: relacioni, predikativni, sudovi kojima se može, zabranjuje se, odbija se...
imenuje sadržaj ili egzistencioni i impersonalni  instrument sprečavanja razvoja društva u
(bezlični). nedopuštenom pravcu.
 složeni: konjuktivni, disjunktivni, hipotetički,  karakteristični za krivično, prekršajno,
 IV – po modalitetu: privredno-prestupno pravo..
 1. apodiktički,
III. 1. Prosti sudovi
 2. asertorički,
 oni koji se ne mogu dijeliti na uže cjeline koje bi
 3. problematički.
imale samostalni smisao.
30
 relacioni: odnosi između ljudi i predmeta, uslov...
 predikativni: ukazuju na predmet suda,  npr. ako podnosilac prijedloga za dozvolu
 egzistencioni ili sudovi kojima se imenuje sadržaj izvršenja pripremnih radnji učini vjerovatnim
– oni kojima se označava suština, da su pripremne radnje potrebne, za svrhe
 impersonalni – bezlični. određene ovim zakonom, nadležni organ
dozvoliće rješenjem pripremne radnje.
III.Šlozš eni sudovi
III.1. Konjuktivni sudovi Dispozitivni sudovi
 onaj kojim se izrazš ava volja (sadrzš aj) i koji je  imaju još slabiji intenzitet od hipotetičkih.
povezan sa drugim pravnim sudom, on ne može  propisi sastavljeni od ovih sudova primjenjuju se
stajati samostalno, već mora biti povezan sa samo onda kada subjekti nisu neke svoje odnose
drugim prostim sudom ili više njih. uredili samostalno, na drugačš iji načš in.
 npr. radnici u naučno-istraživačkim  ovi sudovi ostavljaju veliku ličnu slobodu i posebno
organizacijama, kao donosioci usluga.. su značajni u robno - novčanim tokovima.
 npr. propisi o mjestu i vremenu isporuke robe.
III.2. Hipotetičš ki sudovi
 onaj koji ukazuje na odnose između uslova i Šudovi s presumpčijama
posljediča izrečš enih u pravnoj normi; i ovdje se radi  sudovi s presumpčijama imaju značš aja za pravni
o međusobnim odnosima dva ili visš e sudova koji su poredak u situačijama koje se mogu izraziti samo
povezani veznikom: ako, onda, tada... propisima koji su vezani za presumpčije.
 hipotetički propis je sastavljen od 2 suda; jednog  npr. ostavinski postupak se može pokrenuti
uzročnog i drugog posljedičnog nakon smrti ostavioca, odnosno njegovim
 npr. ako je neko učinio kd, kazniće se. proglašenjem za umrlog.
 imaju značajno mjesto u pravnom poretku jer  u ovom slučaju proglašenje je ta presumpcija.
djeluju regulativno i zaštitno.
Šudovi s fikčijama
III.3. Disjunktivni sudovi  sudovi s fikčijama su takvi koji polaze od toga da
 oni kojima se izrazš ava alternativno pravo ili neka čš injeniča postoji iako se zna da niti je nastala,
obaveza subjekta. niti čć e nastati.
 npr. kupac mora platiti kupoprodajnu cijenu ili  npr. ugovor o zastupanju ima lični karakter i
odustanicu. prestaje smrću zastupanog.
 unose u normu elastičnost, omogućavaju njeno  ali da prestankom zastupanja u trenutku smrti
prilagođavanje pojedinim situacijama, podobni ne bi nastupila šteta po interese zastupanog
za dispozitivne norme. fingira se da je on živ, a zastupanje se može
nastaviti.
IV. 1. Apodiktičš ki sudovi
 oni kojima se izrazš ava izvjesna nuzš nost, Kategoričš ki sudovi
neophodnost, i zato se zovu i sudovi istine,a u opsš te  kategoričš ki sudovi su takvi u kojima veza između
pravne norme ih treba unositi samo kada treba subjekta i predikata nije ničš im uslovljena.
nesš to izričš ito naglasiti.  npr. olovo je težak metal, zlato je metal koji ne
 npr. volja za zaključenje ugovora može se izjaviti hrđa.
riječima, uobičajenim znacima ili ponašanjem iz  uloga ovih sudova je prisutna svugdje gdje
koga se može sa sigurnošću zaključiti o njenom postoji stvaralaštvo, zaštita, odgajanje...
postojanju.  njihova uloga je velika u izgradnji društvenih
odnosa; sudovi o osnivanju fondova, javnih
IV.2. Asertoričš ki sudovi ustanova, pravnih lica...
 oni kojima se u propisu nesš to određuje ili utvrđuje
sš to u stvarnosti i ne mora biti tako. Zaključš či u pravnim propisima
 drugačije se zovu i normativni sudovi ili sudovi  zaključš ak ili konkluzija je sud koji se operačijom
odluke (termini: dužnost, obaveza, smije, ne zaključš ivanja izvodi iz jednog ili visš e sudova.
smije...)  zaključivanje je psihički, misaoni proces kojim se
 npr. smatra se da je neko punoljetan kad navrši iz jednog ili više sudova izvodi zak.
18 godina, ili kupoprodajni ugovor mora biti u  zaključak se izražava pomoću jedne ili više
pisanom obliku. rečenica, a rečenica je vanjski oblik i sredstvo za
 uglavnom sadržani u propisima o braku, izražavanje zaključka.
državljanstvu, novcu, putnim ispravama.  sudovi iz kojih se izvode zaključš či nazivaju se
premisama.
IV.3. Problematičš ki sudovi
 oni kojima se izrazš ava mogučć nost, vjerovatnočć a, Klasifikačija zaključš aka
31
 u nomotehnici klasifikacija zaključaka je pojave vjerovatno jednake.
sljedeća:
 zaključak po konverziji, Zaključš ak po korelačiji i uzročš nosti
 zaključak po kontrapoziciji,  zaključak po korelaciji podrazumijeva takvu
 zaključak po suprotnosti, povezanost između dvije strane jednog odnosa tako
 zaključak od manjeg na veće, da jedna bez druge ne može postojati; npr. ne može
 zaključak od većeg na manje, neko biti povjerilac, a da istovremeno ne postoji i
 zaključak po analogiji, dužnik.
 zaključak po korelaciji,  zaključak po uzročnosti znači da ukoliko postoji
 zaključak po uzročnosti, odnos uzročnosti, onda postoji i posljedica i obratno.
 zaključak po indukciji i
Zaključš ak po indukčiji
 silogizam.
 je zaključak u kojem se više pojedinačnih sudova
Zaključš ak po konverziji svodi na jedan opšti sud, odnosno zajedničku
 zaključak po konverziji - subjekat se pretvori u misao.
predikat, a predikat u subjekat.  npr. posjed, zalog, vlasništvo, služnost se svode
na sud o stvarnom pravu.
 npr. „brak je zakonom uređena zajednica..."ili
„zakonom uređena zajednica...je brak".  indukcija ima veliki značaj pri izradi pravnih
 konverzija služi boljem objašnjenju propisa. propisa.

Zaključš ak po kontrapozičiji Šilogizam je..


 zaključš ivanje iz dvije premise (suda) koje ima
 sastoji se u tome da članovi suda zamijene mjesta i
osobinu da zaključš ak (konkluzija) mora biti istinit
da se afirmativni sud pretvori u negaciju ili obrnuto.
ako su istinite premise.
 npr. „ugovor je ništav kad se ne slaže s moralom"
odnosno „kad se ugovor slaže s moralom nije  primjer jednostavnog silogizma je: Svi Grci su
ništav". plavi. Sokrat je Grk = Sokrat je plav.
 kontrapozicija takođe služi boljem
13.Klasifikačije pravnih propisa s aspekta ostvarenja
pojašnjavanju propisa.
drusš tvenih, odnosno političš kih čiljeva
 A. obzirom na sadržaj propisa,
Zaključš ak po suprotnosti
 zaključak po suprotnosti (kontradikciji) ima veliki  B. obzirom na obim propisa,
značaj za primjenu propisa jer se njime mogu  C. obzirom na prostor važenja,
stvarati nova pravila.  D. obzirom na vrijeme važenja,
 npr. „štedne uloge mogu imati samo fizička lica".  E. obzirom na nadležnost donošenja i
 zaključak je „pravna lica ne mogu imati štedne  F. obzirom na djelovanje.
uloge".
Klasifikačija propisa s obzirom na sadrzš aj propisa
Zaključš ak od manjeg na večć e  s obzirom na sadržaj, propisi se mogu podijeliti
 se sastoji u tome da se iz jednog užeg suda izvede na:
drugi širi sud, odnosno iz užeg pravila, drugo šire  a. propisi koji naređuju,
pravilo veće vrijednosti.  b. propisi koji zabranjuju i
 npr. „šteta učinjena iz nemara je protivpravna" i  c. propisi koji dopuštaju.
„protivpravna je i šteta učinjena s umišljajem".
A.a. Naređujučć i propisi
Zaključš ak od večć eg na manje  oni koji subjektima namečć u obavezu nekog davanja
 sastoji se u tome da se iz šireg suda ili pravila ili djelovanja.
većeg obima izvodi drugi uži sud ili pravilo manje  npr. plaćanje poreza, služenje vojne obav...
vrijednosti.  tim propisima se subjekti praktično stavljaju u
 npr. „ostavilac može nasljednike isključiti iz aktivnu ulogu radi ostvarenja nekog društvenog
nasljedstva" i „ostavilac može nasljednika cilja.
ograničiti na manji dio".
 ili „za štetu nanesenu umišljajem se odgovara" i A.b. Zabranjujučć i propisi
„odgovara se i za štetu nanesenu nehatom".  suprotni od naređujućih i oni subjektima
zabranjuju da vrsš e određene radnje.
Zaključš ak po analogiji  ovi propisi izražavaju zahtjeve pravnog poretka,
 zaključak po analogiji znači da se iz jednog suda te njihova povreda predstavlja protivpravnost.
izvodi drugi koji mu je sličan.  istovremeno se ovim propisima i čuvaju lične
 smisao je analogije što se od jednakosti u nekim slobode pojedinaca.
elementima dviju pojava zaključuje da su te dvije
32
A.č.Dopusš tajučć i propisi primjenjuje se na pojedince koji žive ili se zateknu
 predstavljaju izuzetke od naređujućih i na datom prostoru.
zabranjujućih jer se odnose na slobodu ponasš anja  primjena PN određena je granicama unutar
subjekata u određenim situačijama. kojih egzistira državna vlast koja je te PN
 njihovo kršenje nije protivpravno. donijela i koje njihovo ostvarivanje u praksi štiti
 svako dopušteno djelovanje ne izražava se monopolom fizičke sile.
propisima.  od ovog principa postoje i neka odstupanja.
 ako bi svako dopušteno djelovanje bilo utvrđeno  radi se o načelu eksteritorijalnosti.
propisom, to bi značilo da je zabranjeno sve što  postoje neki dijelovi teritorije države na kojima
nije dopušteno. se ne primjenjuje pravo te, nego neke druge
države.
B. Propisi s obzirom na obim -generalni  postoje takođe i pojedinci koji su, iako se nalaze
 generalni propisi podrazumijevaju da je njima na teritoriji određene države, izuzeti od
čš itav jedan niz slučš ajeva uređen jednim primjene PN te države.
zajedničš kim propisom.  postoji još jedna mogućnost izuzeća važenja
 doprinose homogeniziranju raznih društvenih domaćih PN.
situacija i uklanjanju nepotrebnih razlika koje  to su tzv. slučajevi sa elementima inostranosti kad
društvenoj politici ne odgovaraju. se primjenjuju ili djelimično ili u potpunosti PN
stranog prava.
Propisi obzirom na obim -  većina pravnih sistema današnjice dozvoljava
spečijalni ovakve izuzetke.
 specijalni propisi su obimom uži od generalnih i D. Propisi s obzirom na vrijeme
proizilaze iz društvene potrebe da se određeni  za pravni poredak vrijeme je posebno važno.
drusš tveni odnosi urede posebnim propisima.  u starije doba, dok su važili moral i običaji ono s
 razlika između generalnih i specijalnih propisa aspekta pravnog poretka nije imalo značaja.
važna je i u njihovoj primjeni.  na višem stepenu razvoja društvene kulture
 ukoliko u istoj materiji postoje i jedni i drugi, pravni poredak se počinje izražavati propisima,
primjenjivaće se specijalni. a vrijeme postaje mjerilo početka i prestanka
važenja pravnih propisa.
B. Propisi obzirom na obim -
singularni Počš etak vazš enja propisa
 singularni propisi su pojedinačni propisi gdje se  je osnovno načelo primjene propisa , jer od tog
odredbama nadležnog organa uređuju pojedini trenutka počinje da se ostvaruje stvaralačka,
konkretni slučš ajevi. obrazovna, regulativna i zaštitna funkcija
 oni su relikt apsolutističkog vremena kada se propisa usmjerena ka budućnosti.
propis označava prema donosiocu, a ne prema  početak važenja propisa treba razlikovati od
sadržaju. datiranja propisa.
 obično cijeli propis počinje da važi istog dana.
Izuzeči  to ne mora biti uvijek tako.
 izuzeci postoje u normativnoj djelatnosti gdje je  moguće je da različiti dijelovi propisa počinju da
neophodno da se zbog ciljeva društvene politike, važe u različito vrijeme ili da isti propis počinje
pored širokih propisa stvaraju uži, a zatim od da važi u različita vremena u različitim
užih i određeni izuzeci za pojedine slučajeve. dijelovima države.
 imaju zadatak da ostvare određene posebne ciljeve,
razne društvene povlastice, ali i regulisanje drugih Retroaktivno vazš enje
djelatnosti.  postoje situacije kad je neophodno da propis
bude primijenjen i na događaje koji su nastali
C. Propisi s obzirom na prostor prije nastanka propisa - tzv. retroaktivno važenje.
 teritorija je područje važenja pravnog poretka  njega u pravilu treba izbjegavati, a u nekim
jedne države. pravnim granama i potpuno isključiti jer ne
 ima veliki značaj za državu i on je jedan od doprinosi pravnoj sigurnosti.
bitnih elemenata države.  to posebno važi za krivično pravo (“niko ne može
 obzirom na prostor propisi se dijele na: 1. biti kažnjen za KD koje u vrijeme kad je
univerzalne i 2. partikularne. počinjeno nije bilo utvrđeno zakonom kao KD”).
 univerzalni vrijede za čitav prostor jedne države,  ukoliko, ipak, postoji društvena potreba i
a partikularni samo za jedan njen dio (entitetski, opravdan cilj da se neki propisi primjene
kantonalni, opštinski). retroaktivno, to se u njima mora izričito naznačiti.
 važenje svakog propisa vezano je za određenu  dakle, generalno ga treba izbjegavati, a ukoliko
teritoriju, tj. svaka PN važi na određenoj teritoriji i se i primjenjuje vremenski period retroaktivnosti
33
mora biti što kraći. propise i bez da se to posebno navodi.
 neposredna derogacija je moguća na nekoliko
Počš etak vazš enja propisa načš ina:
 početak važenja propisa je najsigurnije odrediti  1. stari propis prestaje da važi onog časa kada na
kalendarski (npr. ovaj zakon stupa na snagu 1. 1. snagu stupi novi,
2007. godine).  2. da se tačno kalendarski utvrdi datum prestanka
 uzima se da u tom slučaju propis stupa na snagu važenja propisa (po opštem shvatanju prestanak
naznačenog dana u 00,00 časova. važenja pada na kraj dana, a početak važenja na
 ako je u propisu naznačeno da isti stupa na početak naznačenog dana).
snagu danom objavljivanja, da ne bi u praksi bilo  3. važenje propisa se može vezati uz neki
sumnji, treba uzeti da stupa na snagu istekom događaj, pa će i propis važiti dok traje taj
tog dana tj. u 24,00 časa. događaj.
 u slučaju posebnih političkih prilika može se
predvidjeti da propis stupi na snagu i prije Posredna derogačija
objavljivanja; zbog razloga pravne nesigurnosti  posrednu derogačiju imamo u slučš aju da se donese
ovo treba izbjegavati. novi propis u kojem se materija ranijeg propisa
 u većini propisa danas, određuje se da isti stupa drugačš ije uređuje.
na snagu “osam dana ili osmi dan po objavljivanju”.  ostaje problem ukoliko novi propis samo
 moguće je važenje propisa vezati i za neki događaj djelimično uređuje materiju starog.
- npr. početak ili završetak rata.  podrazumijeva se da bi na snazi iz starog
 tada je važno znati kad je tačno taj događaj propisa ostalo ono što u novom nije regulisano.
nastao ili prestao.
 u ustavnoj praksi nekih zemalja prihvaćeno je Odumiranje propisa
rješenje da se samim ustavom određuje stupanje  odumiranje propisa nastaje kad propis nije
na snagu zakona i dr. akata (tada ti propisi ne formalno stavljen van snage, ali je izgubio svoj
sadrže odredbe o stupanju na snagu). drusš tveni osnov primjene.
 ne postoje više društveni odnosi koje je on
Pitanje prestanka vazš enja propisa regulisao, pa kažemo da je propis istrošen (npr.
 veoma važno pitanje ne samo sa stanovišta prelazne odredbe važe samo dok ima slučajeva
nomotehnike. na koje se odnose).
 prestati mogu važiti: E. Propisi s obzirom na nadlezš nost donosš enja
 a) cijeli propisi,  propise donosi država preko svojih nadležnih
 b) pojedini dijelovi propisa, ako je to izričito tijela i razne društvene organizacije koje imaju
naznačeno, ali i svojstvo pravnog lica.
 c) svi dodatni propisi doneseni na osnovu  državni propisi su:
konkretnog koji prestaje da važi.  ustav, zakon, uredba,
 odluka, pravilnik, naredba,
Privremeno vazš enje propisa  uputstvo, statut, poslovnik.
 vazš enje propisa je mogučć e i privremeno kad je to u  drugu grupu čine:
njemu izričito navedeno (npr. ovaj zakon važi do  a. preporuke,
31.12.2007. godine).  b. deklaracije,
 taj datum je istovremeno i datum prestanka  c. Rezolucije,
važenja.  d. objašnjenja...
 moguće je da se određeni propisi vežu uz neku  nedržavni propisi - društvene organizacije i
situaciju za koju se tačno zna koliko će trajati udruženja donose razna pravila i akte o svom
(npr. budžetski propisi). radu, organizaciji i djelatnosti.

Štavljanje propisa van snage Pravni sistem


 neposredna derogačija - izričš ito stavljanje van  svi propisi čš ine pravni sistem kao čjelinu zasnovanu
snage propisa novim PA. na hijerarhiji visš ih i nizš ih PA.
 staviti se van snage može samo propisom  osnovni propis, s najvišom pravnom snagom je
jednakog ili višeg ranga. ustav.
 treba izričito navesti propis koji se stavlja van  u nomotehničkom smislu zakon je nakon ustava
snage označavajući ga naslovom i mjestom najviši PA s najvišom snagom.
objavljivanja.  zakone donose posebna zakonodavna tijela po
 ako se jednim propisom stavlja van snage više posebno uređenom postupku.
propisa treba ih pojedinačno svakog navesti.
 kad se propis neposredno stavlja van snage, to se Uredbe
odnosi i na sve njegove izmjene i provedbene  uredbe su najviši podzakonski PA poslije zakona.
34
 služe za razradu i provođenje zakona.  ne treba ih poistovjetiti s obaveznim
 danas se uredbe često donose s ciljem da se tumačenjima.
rastereti zakonodavno tijelo.
 treba imati granicu jer takvom širokom Autonomna pravila
praksom se slabi uloga zakonodavca.  donose sami subjekti i njima regulisš u međusobne
 uredbe donosi vlada ili šef države. odnose i ponasš anje.
 posebno prisutna u trgovačkom pravu (uzanse,
Odluke klauzule), te u profesionalnim udruženjima,
 posebna vrsta uredbi su uredbe sa zakonskom komorama, berzama...
snagom.  u ovu grupu spadaju i kolektivni ugovori (njima se
 one imaju pravnu snagu zakona, ali se moraju regulišu pitanja radnopravnih odnosa između
podnijeti na potvrdu zakonodavcu. sindikata i poslodavaca).
 odlukama se mogu regulisati razna pitanja od  udruženja građana donose: pravilnike, odluke,
interesa za izvršenje zakona. poslovnike...
 obuhvataju određenu materiju i odnose se na
određenu situaciju. F. Propisi s obzirom na djelovanje
 ciljevi društvene politike su mnogobrojni i veoma
Pravilnik različiti, a često suprotni tako da se ne mogu
 pravilnici su propisi koji se donose radi izvršenja ostvariti pravnim propisima koji bi djelovali na
zakona, uredbi ili odluka. isti način.
 u pravilnicima treba izbjegavati ponavljanje  te suprotnosti se moraju regulisati različitim
odredaba višeg propisa na bazi kojeg se donose. pravnim propisima koji se moraju međusobno
 njima se samo podrobnije uređuju ili dopunjuju razlikovati obzirom na djelovanje.
odredbe tog višeg propisa.  obzirom na djelovanje propisi se dijele na:
 a. kategoričke,
Naredba  b. hipotetičke,
 naredbe su propisi koji se donose radi izvršenja  c. stroge,
zakona ili drugih opštih PA.  d. dispozitivne i
 užeg su obima od pravilnika i njima se ne mogu  d. diskrecione.
utvrđivati obaveze koje nisu zasnovane na višem
propisu. Kategoričš ki propisi
 su sastavljeni od kategoričkih sudova.
Uputstvo  u hipotetičkom propisu postoje dva suda:
 propisi kojima se regulisš e kako čć e se primjenjivati uzročni i posljedični.
neki drugi visš i propis.  u kategoričkom postoji samo posljedični.
 uputstvima se ne donose nove PN već uređuje  u kategoričkom postoji samo posljedica, a uzrok je u
način primjene postojećih. ciljevima društvene politike.
 donose ih upravni organi.  ciljevi društvene politike utiču ne samo na
 statuti lokalnih zajedniča su osnovni propisi koji normiranje, nego i na primjenu propisa.
uređuju organizaciju i djelovanje, prava i  značaj kategoričkih propisa je stvaralački, kao što
dužnosti organa lokalne samouprave. je npr. osnivanje katastra, osnivanje fondova,
organizacija privrednih djelatnosti...
Poslovnik i preporuka  to znači da su kategorički pravni propisi jak
 poslovniči su propisi kojima drzš avni organi uređuju pravni instrument za ostvarenje ciljeva
svoju unutrasš nju organizačiju, načš in rada i društvene politike.
djelatnost.
 preporuke ne sadrže obavezne PN. Hipotetičš ki i dispozitivni propisi
 njima se izražava mišljenje ili daju savjeti od  hipotetički propisi sadrže dva suda u istom
strane parlamenta ili drugog državnog tijela. propisu, uzročni i posljedični (npr. ko je počinio
 preporuka ima samo moralnu snagu koja krivično djelo, kazniće se...).
proizilazi iz autoriteta tijela koje ju je donijelo.  dispozitivni propisi su oni pravni propisi koji se
primjenjuju ako subjekti nisu neke svoje odnose sami
Deklaračije i objasš njenja drugačije uredili (npr. propisi o mjestu i vremenu
 deklaračije i rezolučije su akti parlamenta o ispunjenja ugovora).
određenim načš elnim stavovima o opsš tim
(deklaračije) ili pojedinim (rezolučije) pitanjima. Štrogi propisi
 nemaju pravnu snagu, nego samo političku.  suprotni su dispozitivnim propisima.
 objašnjenja se odnose na konkretne slučajeve u  njima se izražava volja pravnog poretka i ne mogu
primjeni propisa. se mijenjati voljom pojedinih subjekata.
35
 ima ih najviše u krivičnom i upravnom pravu, a  praktično to izgleda ovako: neki državni organ
najmanje u građanskom. naplaćuje nekom subjektu novčanu kaznu.
 kazna se naplaćuje jer je tako odlučeno
Diskrečioni propisi pravosnažnom sudskom presudom.
 postoje u pravnom poretku da bi ublažili njegovu  presuda je donesena u skladu s važećom
krutost i strogost. normom krivičnog zakona, a norme tog zakona
 pravni poredak je kruta tvorevina, kao i sami proističu iz samog ustava.
propisi.
 radi ublažavanja toga postoji niz instituta kao što Vazš enje PA
su dispozitivnost, izuzeci, zastara, etička načela,  posebno je pitanje šta se dešava ako PN nije u
nagodbe... skladu s višom koja propisuje njeno stvaranje
 da bi pravni poredak bio još elastičniji postoje i (neustavan zakon, nezakonit upravni akt,
diskrecioni propisi. nezakonita sudska presuda).
 to su takvi propisi koji ostavljaju na volju i ocjenu  važeći stav - svaki zakon (propis, akt) je važeći dok
državnom organu da li će uopšte primijeniti na propisan način ne bude proglašen neustavnim ili
određeni propis ili neće ili će to učiniti samo nezakonitim pa makar prije toga ta činjenica bila
djelimično (npr. propisi o izdavanju viza sasvim očigledna.
strancima, naknada štete izazvane u stanju
nužde).
III dio
Vazš enje prava
 šta uopšte znači važenje prava? 13. POŠTUPAK I PRAKŠA NORMIRANJA
 važenje je normativan pojam, tj. vezano je  pravni propisi predstavljaju veoma složenu
isključivo za norme i to PN, moralne i dr. materiju.
 važenje norme je sinonim za njeno postojanje,  njihovo stvaranje osim stručnog rada nužno
rečć i da norma vazš i, značš i rečć i da postoji. zahtijeva i određeni postupak u zakonodavnoj
 dakle, postojanje norme poistovjećuje se sa praksi i znanje kako neki propis ostvariti.
njenim važenjem, a važenje kroz njihovu  težnja
težnja za boljim i efikasnijim pravnim
obaveznost. regulisanjem (better
(better legal regulation).
regulation).

Globalno i interno ili sistematsko vazš enje Šlozš enost zakonodavne prakse
 norma vazš i ako ima obaveznu snagu za one čš ije  razvojem društvene kulture i sve većom
ponasš anje regulisš e. složenošću društvenog poretka postajao je sve
 važeća norma ima istu obavezujuću snagu i kad složeniji i postupak zakonodavne prakse.
zapovijeda, kad ovlašćuje i kad dozvoljava  danas je to najsloženiji postupak u savremenoj
određeno ponašanje. državi.
 razlikujemo dvije vrste važenja prava:  zakonodavna praksa se stvarala stalnim radom
 1. globalno i zakonodavnih tijela.
 2. interno ili sistematsko.
Faze zakonodavne prakse
Globalno vazš enje  zakonodavna praksa običš no ima sedam faza:
 globalno vazš enje se odnosi na pravni poredak u o plan normativne djelatnosti,
čjelini, te se smatra da je poredak u čjelini vazš ečć i o utvrđivanje građe za pojedini propis,
ako su njegove PN u cjelini uzeto efikasne , ako se u  izrada teza,
većini primjenjuju i ako im se većina građana  izrada prednačrta,
pokorava.  Faze zakonodavne prakse
 za ocjenu globalnog važenja bitno je da se  sastavljanje obrazlozš enja,
primjenjuju najvažnije PN.  rasprava o propisu i njegovo donosš enje,
 priprema za objavljivanje.
Interno ili sistematsko vazš enje  s aspekta nomotehnike postupak s nacrtom i
 s druge strane, svaki pravni poredak prijedlogom i samo donošenje propisa nema veći
podrazumijeva i važenje svih njegovih pojedinačnih značaj.
dijelova, odnosno pojedinih PN.
 određena PN važi ako je dio pravnog poretka, Donosš enje propisa
ako pripada poretku koji je efikasan tj. ako se  ako se radi o PA koji nema snagu zakona postupak
primjenjuje u praksi i ako je u saglasnosti s se skraćuje, neke faze otpadaju, a neke se
višom PN iz koje proizilazi. pojednostavljuju.
 sličan način donošenja propisa u nedržavnim
Primjer vazš enja PN organima.
36
 u praksi se često insistira na brzom donošenju podrazumijeva:
propisa; brzina jeste korisna, ali pri tome se ipak  a) utvrđivanje materijala - građe koja će se
treba osloniti na ozbiljnost rada i poštovanje regulisati i
pravila nomot.  b) odabir samog propisa koji će se stvarati.
1. Plan normativne djelatnosti
 planom normativne djelatnosti bi trebalo utvrditi Utvrđivanje građe za pojedini propis
koje i kakve PA je nužno donijeti u konkretnom  ono podrazumijeva utvrđivanje činjeničnog stanja,
pravnom sistemu. dotadašnja pozitivna pravna rješenja, ali i činjenice
 prethodno izvršiti analizu društvenog stanja, a koje se odnose na ranija istorijska rješenja.
posebno pravnog sistema u zemlji.  sama izrada PA ne trpi improvizaciju, te je
 nakon toga je moguće utvrditi šta je sve upravo zbog toga uvijek potrebno obaviti
potrebno normirati i kojim normativnim pripremne radnje, odnosno svestrano, opsežno i
oblicima i sredstvima. znalački pripremiti materijal.
 važne su i društvene, materijalne i pravne
mogućnosti jer, pitanje je vrijedi li donositi neki 3. Izrada teza
zakon ako za njegovu realizaciju u praksi ne postoje  teze su izraz za prikupljeni materijal za izradu
finansijska sredstva. propisa.
 u svom osnovnom značenju teza znači tvrdnju ili
Plan izrade propisa određenu postavku.
 republički organ uprave u godišnji plan rada  teze s mišljenjima o izradi propisa ne mogu se
obavezno unosi i izradu propisa, bilo da je riječ o poistovjetiti ni s prednacrtom, a pogotovo ne s
novom propisu ili izmjenama i dopunama propisom koji je dobio pravnu snagu.
postojećeg.  teze su opširnije od prednacrta.
 plan sadrži cilj propisa koji se priprema sa  služe da se sagledaju politički i stručni problemi
rokom u kojem se mora izraditi. i pitanja, različita mišljenja i ukupno društveno
 nosilac izrade propisa je organizaciona jedinica stanje u oblasti kojoj pripada materija koja se
nadležna za normativne poslove. normira.
 posebno su korisne kod normiranja materije
Radna grupa za izradu propisa koja je nova ili se prvi put uređuje.
 ako je riječ o složenom propisu pa se stručnost
ne može obezbijediti unutar republičkog organa 4. Izrada prednačrta
uprave, starješina organa će obezbijediti tim  nakon prihvatanja teza pristupa se izradi
stručnjaka, uz odobrenje Vlade, iz drugih prednacrta pravnog propisa.
republičkih organa koji čine radnu grupu -  prednačrt je sš iri i obimniji tekst s visš e dodatnih
eksperte. pojasš njenja, riječš nikom pojmova i alternativnim
 rad grupe koordinira org.jedinica za normativne rjesš enjima.
poslove iz sastava organa.  dostavlja se širem krugu zainteresovanih lica i
stručnjaka.
Izrada propisa u RŠ – eventualne konsultačije
 zakoni i drugi propisi u republičkom organu
uprave izrađuju se u obliku prednacrta, nacrta i 5. Šastavljanje obrazlozš enja, pojam i kakvo treba da
prijedloga. bude
 moguće konsultacije i sa drugim organima uprave  obrazloženje je poseban dodatak, elaborat
na koje se odnosi materija propisa, udruženjima budućeg pravnog propisa ili “motivi” kako se
građana i zainteresovanim privrednim nekad govorilo.
subjektima.  treba da je pregledno, stručno, argumentovano i
uvjerljivo, jasnog i preciznog stila.
Postupak konsultačija kroz koji prolazi načrt propisa  nedopustivo je da obrazloženje bude samo
 1. ministarstvo nadležno za budžet, prepisani tekst prednacrta, da bi se ispunila
 2. ministarstvo nadležno za davanje potvrde o formalnost.
usklađenosti propisa sa zakonodavstvom EU,  upravo obrnuto, obrazloženjem se tumači propis i
 3. ministarstvo nadležno za davanje mišljenja o time je njegov značaj veći.
usklađenosti propisa sa krivičnim zakonodavstvom,  u prilogu obrazloženja bi trebala biti i potrebna
 4. republički organ uprave nadležan za davanje dokumentacija.
mišljenja o usklađenosti propisa sa Ustavom i  obrazloženje je veoma važno i korisno kad se
pravnim sistemom RS. propis donosi u parlamentu, ali može koristiti i
subjektima koji će propis primjenjivati kako bi im
2. Utvrđivanje građe za konkretni propis on bio razumljiviji.
 faza utvrđivanja materijala za konkretni propis  nije neracionalno obrazloženje javno objavljivati

37
uz propis.  istovremeno, stara je istina da propisi rješavaju
 daje se uz definitivni prijedlog teksta zakona. jedne, otvaraju istovremeno druge, nove
probleme.
Šadrzš aj obrazlozš enja
 sastavni dio propisa, obavezno sadrži: Nuzš nost postojanja propisa
 1. ustavni i zakonski osnov za donošenje propisa,  prvobitno društvo moglo je postojati bez pravnih
 2. razloge za donošenje propisa i objašnjenje propisa.
odabrane politike,  danas su pravni propisi nuzš nost bez kojih nema
 3. usklađenost propisa sa evropskim opstanka društva.
zakonodavstvom,  međutim uvijek, pa i danas, ima područja u
 4. mehanizme i način obezbjeđenja sprovođenja društvu uopšte, a posebno u pravnom poretku
propisa, koja nisu propisima uređena, pa čak i koja se ne
 5. obrazloženje ponuđenih rješenja s posebnim mogu ni urediti.
osvrtom na cilj koji se želi postići ponuđenim
rješenjem, Šupsidijarna primjena propisa
 6. obrazloženje finansijskih sredstava i izvora  često su pravni propisi nedovoljni, pa se određeni
potrebnih za sprovođenje propisa, kao i odnosi rješavaju supsidijarno prema
finansijske efekte koje će proizvesti njegova opšteprihvaćenim društvenim shvatanjima.
primjena,  u društvenim odnosima ima i situacija koje su
 7. reviziju postojećih propisa. tipične, ali se ne mogu izraziti propisima
(savjesnost, pravednost, upotrebljivost,
6. Rasprava o propisu i njegovo donosš enje opasnost).
 sljedeća faza je razmatranje propisa u  često postojanje dva ili više propisa u jednoj
zakonodavnom tijelu, stavljanje primjedbi, i pravnoj oblasti: jedan – opšti – lex generalis i
glasanje o prijedlogu propisa. drugi posebni – lex specialis.
 ova faza ne spada u domen nomotehnike pa  u posebnom propisu se izričito određuje da se
ćemo se time ukratko baviti. osim prava utvrđenih tim propisom, primjenjuju
sva ostala pravila opšteg propisa (ZOP i KZ,
7. Priprema za objavljivanje odnosno ZKP RS).
 nakon što se propis usvoji, posebno ako je bilo
amandmana, treba ga dotjerati. Ostvarenje drusš tvenih čiljeva pravnim propisima
 u konačni tekst za objavljivanje propisa stavljaju  narastanje i izgradnja društvenih odnosa dovela
se sve usvojene primjedbe, otklanjaju jezičke, je i do raznovrsnosti u pravnom poretku,
stilske, terminološke i eventualne druge greške i odnosno raznovrsnosti pravnih propisa.
nedostaci.  veoma je važan zadatak stvaraoca prava da
 nakon konačne redakcije tekst propisa se poznaje društvene ciljeve i tačno zna kojom vrstom
objavljuje. propisa ih može ostvariti (u koje pravno područje
spadaju, da li će koristiti dispozitivne,
Ostvarenje čiljeva drusš tvene politike – sredstva kategoričke, hipotetičke ili diskrecione propise
 ciljevi društvene politike mogu se ostvariti itd.)
različitim sredstvima.
 to mogu biti tehnička, organizaciona, Odabir propisa
administrativna i pravna.  ovaj zadatak se rješava odabirom propisa.
 nas ovdje interesuju prvenstveno pravna sredstva -  odabir je pravno i političko pitanje.
odnosno pravni propisi u funkciji ostvarenja  za ostvarenje ciljeva društvene politike nije
društvenih ciljeva. dovoljno samo odabrati i stvarati pravne
propise.
Realizačija drusš tvenih čiljeva uz pomočć pravnih propisa  veoma je važno da propisi budu u skladu sa
 da bi stvaraoci prava tačno znali koji ciljevi shvatanjima i potrebama sredine - društva za koje su
društvene politike se mogu ostvariti propisima određeni - psihološki osnov propisa.
moraju prije svega poznavati te ciljeve, a onda i  psihološki osnov propisa (pored političkog i
mogućnost njihove pravne realizacije. pravnog) - idealno je ako se psihološki osnov
 nakon toga mora se odgovoriti i na pitanje kako podudara s političkim, ali je veoma teško kad
će se nešto normirati? postoji neslaganje ili pak potpuna suprotnost.
 to je posebno značajno jer se propisi pišu za  da bi se ciljevi pravnih propisa ostvarili oni
budućnost. moraju imati određenu snagu.
 budućnost podrazumijeva toliko raznovrsnih i
nepoznatih situacija da ih teško bilo koji propis Neophodnost aparata drzš avne prinude
može predvidjeti.  propisi moraju biti tako izgrađeni da
38
obezbjeđuju ostvarenje ciljeva društvene  npr. za zaštitu prava vlasništva mogu se
politike. kumulativno primijenjivati građanski, krivični i
 pravni propisi sami po sebi su teško ostvarivi. upravni propisi.
 za to je potreban poseban aparat državne prinude
koji će obezbijediti primjenu propisa. Šupsidijarnost i alternativnost
 no ni u tom slučaju propisi se ne ostvaruju bez  supsidijarnost znači da neki propis dopušta
posebnih instrumenata. primjenu drugog propisa kao dopunskog.
 obzirom da društvo još uvijek nije toliko  npr. primjena građanskih i propisa trgovačkog
napredovalo da bi subjekti sami, na osnovu prava.
pravne svijesti, poštovali i provodili propise -  alternativnost u primjeni znači mogućnost izbora
neophodne su sankcije. više propisa na jednu situaciju.

Šankčija Propisi u okviru pravnog poretka


 sankcija je dio pravne norme, u suštinskom smislu  svaki propis je sastavni dio pravnog poretka kao
nije predmet nomotehnike pa se time ovdje cjeline i vrši određeni uticaj na pravni poredak.
nećemo šire baviti.  taj uticaj zavisi od snage propisa i može biti jači
 sankcije se svode na savladavanje tuđe volje, ili slabiji.
vremenom su se mijenjale, postoje krivične,  propisi između sebe nisu uvijek tekstualno,
prekršajne, disciplinske, imovinske... misaono niti sa drugih tehničkih, a pogotovu
sadržinskih aspekata jednaki.
Potpunost nekog propisa  oni to ne mogu biti jer su različite vrste i kvalitete.
 da bi propis ostvario određeni cilj društvene  ono što ih veže u jednu cjelinu je upravo potreba
politike mora se unaprijed utvrditi njegov pravnog jedinstva radi ostvarivanja jedinstvenog
sadržaj. pravnog poretka i ciljeva društvene politike koji
 mora se nastojati da njime budu obuhvaćene sve se njima ostvaruju.
pojedinosti koje garantuju ostvarenje tog  ukoliko to nije slučaj i postoje određene
društvenog cilja. kontradikcije i nesaglasnosti neophodno je
 sadržaj i obim moraju biti u određenoj izvršiti usklađivanje propisa.
ravnoteži.
Načš ini usklađivanja propisa
Preglednost  1. interpretacija,
 obimni propisi, s mnogo pojedinosti moraju biti  2. analogija,
sređeni i sistematizovani s posebnom pažnjom;  3. obavezno tumačenje,
ali to nije dovoljno.  4. izmjene i dopune propisa,
 neophodno je obezbijediti i potrebnu preglednost.  5. usklađivanje s ustavom,
 bez preglednosti nema praktične upotrebe niti  6. izrada prečišćenog teksta propisa i
brzog i lakog pronalaženja pojedinosti.  7. donošenje novog propisa.

Preglednost propisa Interpretačija


 sadržaj propisa se lakše pamti ako se ide od šireg  svaki propis je u trenutku svog donošenja odraz
pojma ka užem. određenog stanja u društvu.
 redosljed dijelova propisa mora izražavati neki  obzirom da je svako društvo u stalnom procesu
logički misaoni put. promjena, jednom doneseni propisi u određenom
 najracionalnije je pojedinosti slagati u skupine, trenutku manje ili više odstupaju od stanja u
zatim skupine grupisati u kolektivne pojmove, ove u društvu s aspekta društvenog cilja zbog kojeg su
opšte pojmove koji treba da izraze osnovni donijeti.
smisao i sadržaj koji se može staviti u sam  taj nesklad neophodno je izbjeći, odnosno izvršiti
naslov propisa. usklađivanje propisa sa stanjem u društvu.
 isto tako bitno je da postoji preglednost propisa  ukoliko je nesklad manji usklađivanje se vrši
međusobno, odnosno u okviru pravnog sistema u interpretacijom (tumačenjem) bilo jezičkom ili
cjelini. logičkom.
 propisi se međusobno razgraničavaju prema  zakone ne treba razdvajati od cilja, oni se danas
području kojem pripadaju. prvenstveno shvataju kao sredstvo za ostvarenje
 važno pitanje - uključivanje kaznenih odredaba ciljeva društvene politike.
u određeni propis.
Određivanje analogne primjene drugog propisa
Kumulativnost  analogna primjena drugog propisa može biti:
 znači da se na određenu situaciju treba istovremeno interna i eksterna.
i uporedo primjeniti više pojmova ili pravila.  kada se jednim propisom određuje primjena PN
39
sadržanih u nekom drugom propisu. jer i dopune su samo izmjene osnovnog teksta
propisa.
Obavezno ili autentičš no tumačš enje
 posebno značajno kao instrument usklađivanja Istrazš ivanje, analiza, pribavljanje misš ljenja prije
propisa. izmjena
 njega po pravilu daje organ koji je donio opšti akt  važno - prije pristupanja izmjenama propisa,
za koji se daje tumačenje. uraditi istraživanje i analizu, te sastaviti osnovne
 akt o autentičnom tumačenju mora biti u teze i pribaviti mišljenje o njima raznih državnih
pismenoj formi: naziv organa nadležnog za organa, udruženja, naučnih ustanova,
donošenje, naziv opšteg akta i konkretne njegove stručnjaka, ali i šire javnosti.
odredbe koje su sadržaj tumačenja i sadržaj  nova norma ne smije biti protivrječna ostalim
(tekst) tumačenja. normama u propisu.
 praksa - okrugli stolovi često nisu efikasni i ne
Izmjene i dopune propisa daju očekivani rezultat.
 se donose kada propisi ne odgovaraju promjenama
u pravnom sistemu ili promjenama u politici u Izrada prečš isš čćenog teksta propisa
određenoj oblasti ili ih treba prilagoditi stvarnim  prečš isš čćeni tekst se izrađuje kada se na propisu
potrebama i društvenim ciljevima. izvrsš e najmanje tri izmjene ili se izmijeni visš e od
 izraz su nezadovoljavajućeg stanja ili u društvu 10% osnovnog teksta, tako da njegova primjena
ili u propisima. postane nepregledna.
 važno - da stvaraoci pravnih propisa veoma  prečišćeni tekst propisa ima zvanični karakter,
ozbiljno pristupaju izradi propisa kako bi kasnije, objavljuje se u službenom glasilu, a utvrđuje ga
izmjena i dopuna bilo što manje. za to ovlašćeni organ (Odbor za zakon. NS RS ili
 ako se visš e od polovine čš lanova osnovnog propisa Str. služba Vlade RS).
mijenja, odnosno dopunjuje, pristupa se
donosš enju novog propisa. ŠŠ ta sadrzš i prečš isš čćeni tekst?
 izmjene i dopune propisa mogu se vršiti samo  on sadrzš i osnovni tekst u koji su ugrađene sve
propisom istog naziva i važnosti i u postupku izmjene i dopune koje su usvojene i objavljene.
propisanom za njegovo donošenje.  sadrži:
 naziv izmjena i dopuna u propisu treba da  a) uvod - preambulu koja sadrži pravni osnov,
odgovara njegovom sadržaju i ostaje isti.  b) naziv organa ovlašćenog za izradu prečišćenog
 ako se vrši samo jedna izmjena - dopuna , propis se teksta i
naziva “o izmjeni” ili “dopuni”.  c) datum kada je utvrđen prečišćeni tekst.
 ako se vrše dvije ili više izmjena - dopuna propis  ŠŠ ta se smije unositi u prečš isš čćeni tekst propisa?
se naziva: “o izmjenama i dopunama”.  ne smije se unositi ništa što nije bilo predmet
 uvodna odredba propisa o izmjenama i izmjena i dopuna.
dopunama sadrži naziv propisa koji se mijenja i  u prečišćenom tekstu je dozvoljeno ispravljati
dopunjuje, broj sl.glasila u kome je objavljen, greške, izostavljati bespredmetne odredbe, ali i
brojeve svih glasila u kojima su objavljene obavezno izostaviti eventualno poništene
izmjene i dopune tog propisa i prvu odredbu u odredbe od strane ustavnog suda.
kojoj se vrši izmjena i dopuna.
 unutrašnja struktura u izmjenama ostaje Propisi po ovlasš čćenju
neizmijenjena, u izmjenama treba zadržati staru  propisi po ovlašćenju se donose u granicama
numeraciju članova propisa. datog ovlašćenja iz višeg propisa.
 novi članovi dobijaju broj člana poslije kojeg se  praktično razrađuju tekst osnovnog propisa.
dodaju, sa odgovarajućom slovnom oznakom;  radi se o donošenju uredbi na osnovu zakona ili
npr. 11a. pravilnika, uputstava...
 na taj način se izmjene razlikuju od prečišćenog
teksta gdje se mijenja i numeracija članova. Ispravka propisa koji je objavljen u sluzš benom glasilu
 vrši se u slučaju kada se utvrdi da objavljeni tekst
Problem čš estih izmjena i dopuna propisa propisa ne odgovara izvornom tekstu propisa.
 česte izmjene stvaraju pravnu nesigurn.  izvorni tekst propisa je tekst koji je usvojen i
 subjekti na koje se propisi odnose i oni koji ih potpisan od nadlezš nog organa i čiji se primjerak
primjenjuju u situaciji su često da tek što su čuva u stručnoj službi donosioca propisa.
saznali ili počeli da primjenjuju određene PA  ispravke propisa ne vrši donosilac već upravno-
imaju nove što sve u primjeni stvara značajne stručne službe.
teškoće i probleme.
 uobičajeno u praksi se koristi termin “izmjene i Ispravke gresš aka u propisima
dopune” - adekvatan i dovoljan je termin “izmjene”  čest slučaj - kada je propis objavljen s nekom
40
očiglednom manjom greškom.  3. zakon (i u RS),
 daje se ispravka teksta uz potrebu da se navede  4. uredba (samo u RS)
ispravljeni i pogresš ni tekst propisa.  5. poslovnik (i u RS),
 ispravak se utvrđuje pismenim aktom kojeg čine  6. odluka (i u RS),
uvod, naziv, tekst ispravke i potpis ovlašćenog  7. uputstvo (i u RS),
lica.  8. naredba (samo u RS),
 ispravka se objavljuje u službenom glasilu u  9. pravilnik (i u RS) i
kojem je objavljen propis koji se ispravlja.  10. drugi opšti pravni akti.
 važno je istaći da se ispravka ne smije koristiti za
izmjenu teksta propisa u sadrzš inskom i susš tinskom Originalni tekst propisa
smislu.  treba razlikovati originalni tekst propisa od onog
 time bi se dogodilo da pravo zakonodavca bude koji se objavljuje u službenom glasilu.
prisvojeno od strane drugog neovlašćenog  originalni tekst se potpisuje vlastoručno, a
organa. objavljeni tekst faksimilom ili štampom.
 u slučaju neslaganja mjerodavan je originalni
Šadrzš aj propisa tekst.
 veliki broj propisa je sam po sebi nepregledan,
najčešće zbog značajnog obima. Promulgačija zakona
 jedan od osnovnih zahtjeva je da propisi budu  odluka o proglašenju propisa (promulgacija) je
sastavljeni na što je moguće pregledniji način. poseban akt, ukaz visokog državnog organa
 cilj preglednosti - da se subjekti -primjenjivači (obično predsjednika države) kojim se potvrđuje
na što lakši, razumljiviji i brži način mogu da je zakon donesen po određenom postupku te
upoznati sa sadržajem propisa. da je postao obavezan.
 proglašavaju se samo zakoni.
Kakav mora biti sadrzš aj propisa?
 informativan, Naslov ili naziv propisa – konkretna oznaka propisa
 imperativan,  naslov propisa (titulus) izražava njegovu
 logički i pregledno raspoređen, specifičnost, odnosno razliku od drugih propisa;
 bez upitnih i nepotpunih rečenica i misli, sadrži osnovne podatke o predmetu regulisanja.
 normalnog i razumljivog jezičkog stila,  u starom Rimu propisi su nazivani po imenima
 jasno definisanih rečenica i misli, svojih predlagača, u Austrougarskoj je takođe
 bez metafora ili poslovica, ponekad korišćen isti način imenovanja propisa,
 bez poetskog stila, latinskih citata i uz upotrebu a u SAD se i danas slično postupa.
stranih riječi samo kad za to ne postoji
adekvatan nacionalni izraz. Kakav mora biti naslov propisa?
 pojmovi koji se koriste ne smiju biti ni preširoki ni  mora se podvrgnuti pravilima jezičkog
preuski, a jednom upotrijebljen pojam treba koristiti izražavanja, pisati punim sadržajem, bez
do kraja. skraćenica, stavlja se iznad teksta, bez
 da bi se izbjegla nepreglednost i monotonost interpunkcije, štampa se posebnim slogom.
propisa on se razdvaja na dijelove, i to:  s gramatičkog aspekta naslov predstavlja jednu
rečenicu; bez stranih riječi i složenica.
Dijelovi propisa  sastavljen je od riječi; ne preporučuje se da se
 1. naslov ili naziv propisa, naslov označava brojem.
 2. uvodni dio ili osnovne odredbe,
 3. središnji - glavni dio - sadržinske odredbe, Naslov ili naziv propisa
 4. kaznene odredbe,  iz samog naslova bi trebalo da se vidi o čemu se
 5. prelazne odredbe i u propisu radi.
 6. završni dio ili završne odredbe.  naslov treba načelno izražavati sadržaj propisa
 ukoliko je propis većeg obima, on sadrži i (npr. Zakon o radnim odnosima).
pregled sadržaja.  naslov ne treba da bude sadržan od više riječi
koje su sinonimi ili homonimi, ne smije biti
Propisi u BiH i RŠ preopširan niti alternativan.
 prema Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih  nužno je da bude što kraći, jasniji do granice
propisa u institucijama BiH (Sl. glasnik BiH, broj razumljivosti sadržaja propisa.
11/05) i Pravilima normativno-pravne tehnike  u slučaju izmjene naslova ili izrade prečišćenog
za izradu zakona i drugih propisa RS (Sl. glasnik teksta koji podrazumijeva novi naslov propisa,
RS, broj 13/06) propisom se smatra: uz taj novi treba staviti i stari naslov.
 1. ustav,  s pravnog aspekta, naslov propisa ima samo
 2. sporazum (ako je druga strana saglasna), interpretativni - informativni karakter.
41
 ako je naziv RS bitna odrednica samog zakona, o cilju propisa.
naziv zakona može da sadrži i riječi: Republika  definicija je dio propisa koji se stavlja iza
Srpska (KZ RS; ZOP RS). predmeta, a sadrži informaciju o značenju
 ako zakon reguliše dvije ili više različitih izraza korišćenih u propisu.
materija, naziv treba da izrazi sadržaj one
materije koja je za zakon najznačajnija. Šredisš nji ili glavni dio propisa – sadrzš inske odredbe
 ispisuje se bez znakova interpunkcije.  sadrži PN koje služe ostvarenju postavljenih
 sastavljen iz sva dijela: prvi-ustav,zakon.. drugi ciljeva.
dio- od 2-5 riječi, max 9.  pravno i politički je najvažniji dio propisa i ima
najveću snagu.
Podnaslovi propisa  u njemu se razrađuje ono što je postavljeno u
 propis može imati i podnaslove. naslovu i uvodu.
 podnaslovi imaju uže značenje od naslova,  po svom karakteru on može biti stvaralački,
stavljaju se iznad, ili sa strane teksta. regulativni, zaštitni, obrazovni ili kombinovani.
 oni bi trebali biti izraz jedinstva teksta propisa
(npr. - opšti i posebni dio ili prvi i drugi dio...) Šredisš nji dio propisa
 u središnjem dijelu propisa ostvaruje se i sama
Pregled sadrzš aja propisa suština nomotehnike.
 nije obavezan sastavni dio PA.  ovdje se takođe odlučuje hoće li taj konkretni
 potreban u slučaju da se radi o propisu koji je propis biti jedino pravno sredstvo za ostvarenje
većeg obima, kad se normira neka nova materija postavljenog cilja ili će djelovati uporedo s
ili se to čini nekom drugom metodologijom drugim propisima.
različitom od uobičajene.  npr. krivični zakon djeluje samostalno, a
 cilj - da propis bude sadržajno pregledniji, te da građanski zajedno s nizom drugih propisa.
se s njim može lakše i brže upoznati.
 cjelishodno je da se stavi na početak propisa te Šadrzš inske odredbe
da ima službeni karakter.  sadržinske odredbe regulišu društvene odnose
koji su predmet zakona, prava i obaveze
Uvodni dio propisa subjekata koje proizilaze iz zakona, te ovlašćenja
 ima za čilj da istakne pravni i političš ki smisao za donošenje podzakonskih propisa i odredbe o
propisa. primjeni.
 u pravilu sadrži: preambulu, naziv propisa i  nastojanje da se jednim zakonom obuhvate sva
predmet propisa. pitanja i odnosi iz jedne oblasti.
 obično propis ima samo jedan uvodni dio, a
izuzetno veliki propisi (npr. Građanski zakonik Kaznene odredbe
Njemačke) za svako područje imaju svoj uvodni  da bi se ostvarili određeni društveni ciljevi zbog
dio. kojih je PA donesen, često je neophodno
predvidjeti kaznene odredbe za slučaj kršenja
Preambula određenog PA.
 uvodni stručš ni izraz za dio propisa koji se nalazi na  uobičajeno - kaznene odredbe se unose u poseban PA
samom počš etku, prije formalnog uvoda i naslova (KZ, zakon o prekršajima).
propisa, a kojim se objasš njavaju razlozi donosš enja i  ove odredbe imaju zakoni koji sadrže naređujuće
čiljevi propisa (pravni osnov za usvajanje i zabranjujuće norme.
propisa).  da bi se nekom propisu dao poseban značaj u
 u preambuli se ne koriste skraćenice. njemu samom predviđene sankcije.
 unosi se samo u najznačajnije pravne propise  sankcije - krivične, građanske, prekršajne..
(ustav, zakoni, kolektivni ugovori...).  vrlo je osjetljivo pitanje da li su sankcije uopšte
potrebne za ostvarenje društvenih ciljeva, i ako
Uvodni dio propisa jesu koje su to sankcije.
 nekad se u uvodni dio stavlja i sasvim konkretan  sankcije je najbolje izbjegavati, a ako su nužne,
događaj - povod za donošenje propisa (Ustav treba pribjegavati blažim.
BiH).
 danas se eventualno u uvodnom dijelu posebno Prelazne i zavrsš ne odredbe
značajnog propisa mogu navesti određeni ciljevi  obavezni dio svakog propisa i opšteg akta.
društvene politike za njegovo donošenje.  novi propis – ove odredbe su kratke (sadrže rok
stupanja na snagu i rokove za donošenje
Predmet i definičija provedbenih akata).
 predmet je dio propisa koji se stavlja iza naziva  ustav i ustavni mandmani ne sadrže ove odredbe
ili ispod pregleda sadržaja, a sadrži informacije (donosi se poseban ustavni zakon).
42
zakon važi samo za...).
Prelazne odredbe
 u društvu i u pravnom poretku dešavaju se stalne Koja tri momenta su vazš na za vremensko vazš enje
promjene; u određenom trenutku postoji potreba propisa?
da se neki društveni odnosi urede drugačije nego  što se tiče vremena važenja propisa, u propisima
ranije. su bitna tri momenta:
 u takvim situacijama javiće se zaostali slučajevi  1. početak važenja, odnosno stupanja na snagu ili
koji su nastupili u vrijeme važenja starog početak primjene propisa,
propisa, a do donošenja novog nisu riješeni; takvi  2. prestanak važenja propisa i
slučajevi rješavaju se u novom propisu tzv.  3. datiranje propisa.
prelaznim odredbama.  dan stupanja na snagu mora biti određen u
svakom opštem aktu.
Koji slučš ajevi se rjesš avaju prelaznim odredbama?
 nisu potrebne u propisima koji neke društvene Datiranje propisa
odnose regulišu po prvi put.  datiranje je vremenska klauzula koja se nalazi
 s pravnog aspekta, prelaznim odredbama se ispod teksta propisa i pokazuje dan kada je propis
rješavaju oni slučajevi koji su nastali u vrijeme nastao.
važenja starog propisa, a treba ih riješiti po  dan nastanka zakona – dan kada je prijedlog
stupanju na snagu novoga. zakona potpisan od strane predlagača.
 direktno datiranje postoji kad je ispod teksta
Kakvo vazš enje imaju prelazne odredbe? propisa objavljen datum, a indirektno ako taj
 prelazne odredbe imaju uslovno važenje tj. samo datum nije naznačen pa se uzima dan objave u
dok postoje slučajevi iz prethodnog režima koji službenom glasilu.
se trebaju riješiti.
 prelazne odredbe odumiru s rješavanjem slučajeva Neophodnost objavljivanja propisa i načš ini
na koje se odnose.  neophodno da bi se subjekti i primjenjivači
 odumiranje PA ne može se poistovijetiti sa propisa mogli blagovremeno upoznati sa
stavljanjem propisa van snage. sadržajem propisa i ponašati onako kako oni
određuju.
Kakav postupak se propisuje prelaznim odredbama?  objavljivanje je zbog toga javno i pretpostavka je
 ako se novim zakonom drugačije uređuju važenja propisa.
materijalno-pravni odnosi i postupak za  istorijski, propisi su se objavljivali na razne
ostvarivanje pojedinih prava, u prelaznim načine: usmeno, saopštavanjem na javnim
odredbama se propisuje da će se postupak u mjestima, na oglasnoj tabli, putem dnevnih
stvarima u kojima je započet prema odredbama novina...
ranijeg zakona završiti po odredbama ranijeg
zakona. (novi NPP). Objavljivanje propisa danas
 prelaznim odredbama se utvrđuju i rokovi za  danas - savremene države imaju svoja javna glasila
donošenje novih akata. koja služe za ove namjene.
 javna glasila mogu imati i pojedini državni organi,
Prelazne odredbe kao i jedinice lokalne samoup.
 prelaznim odredbama se utvrđuju rokovi za  objavljuju se propisi i njihove izmjene, odnosno
preuzimanje prava i obaveza od strane novog dopune i obavezna tumačenja, kao i odluke
subjekta koji je nosilac tih prava i obaveza, kao i ustavnog suda kojima se neki propis mijenja,
prestanak rada onog subjekta koji je bio nosilac ukida ili potvrđuje.
prava i obaveza po zakonu koji prestaje da važi.
 kad je neophodno da postojeći subjekti usklade Kada i kako se zakon objavljuje i stupa na snagu?
svoj rad sa novim zakonom, u prelaznim  praktički i formalni razlozi nalažu da se propis
odredbama određuje se rok za to usklađivanje. objavljuje odjednom i u cjelosti, a ne u nastavcima,
pa i kad je veoma obiman.
ŠŠ ta se određuje zavrsš nim odredbama?  zakoni se objavljuju u Sl.glasniku RS-BiH.
 zavrsš nim odredbama određuje se datum stupanja  zakon stupa na snagu nakon proteka određenog
na snagu zakona i prestanak vazš enja ranijeg zakona roka od dana objavljivanja (u pravilu 8 dana, u
ili jednog njegovog dijela, kao i podzakonskih akata opravdanim slučajevima i kraće, ne ranije od
koji su doneseni po ranijem zakonu. jednog dana).
 prostorno važenje je vidljivo iz samog ustava ili  “Štupanje na snagu” i “primjena” zakona
naslova zakona, a u slučaju da se odnosi samo  prilikom određivanja dana stupanja na snagu
na određena područja u državi, to mora biti zakona, primjenjuje se pravilo da dan “stupanja na
posebno naglašeno u završnim odred (ovaj snagu” i početak “primjene” zakona imaju isto
43
značenje. naslove i podnaslove, crtice, navodnike, a moguće je i
 izuzetno, može se odložiti primjena pojedinih u samom tekstu.
odredaba ili cijelog zakona za pojedine složenije
zakone (teh. i org. pripreme, priprema Citiranje
podzakonskih akata...  u propisima se često upotrebljava.
 ono može biti:
ŠŠ ta se josš navodi u zavrsš nim odredbama?  1. interno (u velikim propisima ima potrebe da se
 u završnim odredbama mora se odrediti kad navodi neka odredba istog propisa) ili
prestaju važiti propisi kojima su do tada bila  2. eksterno (pozivanje na drugi propis).
uređena ta pitanja.
 retroaktivno djelovanje propisa se takođe navodi u Oponasš anje stranih propisa
završnim odredbama.  svaki propis je izraz domaćih društvenih odnosa
i društvene politike.
ŠŠ ta značš i dosljednost u izrazš avanju?  zbog toga se kod stvaranja propisa treba čuvati
 znači da upotrijebljen termin u jednom značenju nekritičkog oponašanja stranih PA.
mora u istom tom značenju da se upotrebljava  svakako da dobra rješenja treba prihvatiti, ali ih
kroz cijeli propis. treba prilagoditi domaćim potrebama.
 dosljednost je preporučljiva i na nivou pravnog
sistema, odnosno barem u okvirima više srodnih Šastav i oblik propisa u nasš oj pravnoj praksi
propisa jedne pravne grane.  svaki veći propis je obično podijeljen na dijelove
(najveće cjeline zakona),
Nabrajanje u tekstu propisa  dijelovi na poglavlja (glave),
 mora biti jasno vidljivo, a bolje je da bude  poglavlja na odsjeke (odjeljke),
eksplicitno nego implicitno.  odsjeci na pododsjeke (pododjeljke),
 pri tom se ne smiju upotrebljavati riječi  pododsjeci na članove,
homonimnog značenja.  članovi na stavove,
 nabrajanje članova u propisu treba da bude  stavovi na tačke i
arapskim brojevima, jer su razumljiviji i  tačke na podtačke ili alineje.
pregledniji od rimskih.  raspoređivanje ide od šireg ka užem pojmu.
Ponavljanje u propisima CŠ lan ili paragraf kao oznaka
 za razliku od naučne literature, bilješke ispod  osnovna klasifikaciona jedinica.
teksta (fusnote) nisu u propisima dozvoljene.  najmanji dio propisa koji predstavlja samostalnu
 ponavljanje u propisima je česta pojava, a znači da cjelinu kojom se izražava određeno pravilo.
se jedna misao izražena na jednom mjestu  može biti sastavljen od jedne ili više rečenica koje
ponavlja u istom ili drugom propisu. su povezane gramatički i logički.
 član se označava riječju “Član” i arapskim
Ponavljanje u propisima
brojem, iza kog se stavlja tačka.
 ono se događa posebno u velikim propisima.
 ima svoje prednosti (lakša percepcija, lakše Štav je dio čš lana...
pamćenje, lakša upotreba), ali i mane (povećava  član koji sadrži više PN raspoređuje se na stavove.
tekst, povećava nepreglednost, izaziva
 stavom se izražava uža cjelina koja je povezana sa
monotoniju i nepotrebne dileme).
ostalim stavovima i s njima čini cjelinu.
 u praksi prisutno ponavljanje propisa višeg ranga
 stav može biti sastavljen od jedne ili više
u propisu nižeg ranga.
rečenica.
 stvaralac prava treba da koliko je god moguće
 počinje novim redom i označava se (1), a završava
izbjegava ponavljanje u propisima.
se tačkom.
Razumljivost propisa
Štav, tačš ka, podtačš ka
 je zasnovana na tačnosti i preciznosti jezičkog
 ako član sadrži samo jedan stav, ne vrši se njegovo
izražavanja.
brojčano obilježavanje.
 u svakom slučaju je neophodno poznavanje
 stavovi se mogu dijeliti na tačš ke koje se označš avaju
nomotehnike, tehničkih znanja i ukupnog pravnog
malim slovima azbučš nim redom, sa jednostranom
poretka, odnosno sistema.
zagradom.
 ne treba izgubiti iz vida da se propisi pišu za sve,
 tačke se mogu dijeliti na podtačš ke ili alineje koje se
pa i slabije obrazovane građane, pa je
označavaju arapskim brojem sa jednostranom
razumljivost važan element svakog PA.
zagradom ili crticana (alineje).
 ponekad se radi bolje preglednosti i lakše
 svaka tačka i podtačka počinju novim redom, a
percepcije koristi naglašavanje u propisima kroz
završavaju se zapetom.
44
Dio, glava, odjeljak Pojam primjene propisa
 zavisno od obima i sadržaja propisa, članovi se  podvođenje određenog drusš tvenog odnosa pod
grupišu u dijelove, glave i odjeljke. odgovarajučć i pravni propis s čiljem ostvarenja
 dio kao zakonska cjelina mora da sadrži pravne posljediče predviđene u propisu.
najmanje dvije glave, a glava najmanje dva  primjena propisa otkriva njihovu ulogu u
odjeljka. društvenim odnosima (stvaralačku, obrazovnu,
 odjeljak mora da sadrži najmanje 2 člana. regulativnu, zaštitnu).
 zakon koji sadrži do 20 članova oblikuje se bez  bez primjene pravni propisi ne bi ni imali
grupisanja. nikakvo značenje.

Šistematizačija pojedinog propisa Primjena propisa


 1. preambula  društveni odnosi su konkretni, a pravni propisi
 2. uvod apstraktni.
 3. naslov  primjenom propisa, ostvaruje se njihova veza sa
 4. dio stvarnošću kroz realizaciju zakona uzročnosti.
 5. glava  naime, kod nastanka propisa polazi se od
 6. odsjek stvarnosti prema apstraktnosti, a kod njihove
 7. član primjene proces je obrnut - polazi se od
 8. stav apstraktnosti prema stvarnosti.
 9. tačka
 10. alineja. Značš aj primjene propisa
 mjeri se i prema efikasnosti samih propisa u
Označš avanje dijela i glave postizanju nekog cilja društvene politike.
 dijelovi, kao najveće cjeline zakona , označavaju se  ostvarenje tog cilja može biti manje, veće ili
velikim slovima, a koriste se u zakonima sa nikakvo.
obimnijom materijom ili za isticanje posebnih  ako su cilj i propis takvi da je ostvarenje
tematskih oblasti. nemoguće, ni primjena propisa nema nikakav
 glava se označava rimskim brojem, a u nastavku u značaj.
istom redu naslov glave ispisuje se velikim
slovima (ona ne mogu biti veća od velikih slova Faze u postupku primjene propisa
kojima se označavaju dijelovi).  primjena propisa znači njegovu konkretizaciju na
određen slučaj.
Označš avanje odjeljka i pododjeljka  postupak primjene ima tri faze:
 odjeljci u zakonu označavaju se tako što se iznad  1. utvrđivanje konkretnog slučaja,
teksta odjeljka stavlja naslov malim slovima, a  2. odabiranje pravnog propisa,
ispred naslova stavlja se odgovarajući arapski  3. izvođenje zaključka.
broj sa tačkom.
 ukoliko odjeljak sadrži pododjeljak, on se Konkretni slučš aj i njegovo utvrđivanje
označava tako da se iza broja odjeljka označava  jeste stvarni događaj koji nastaje u sadašnjosti,
broj pododjeljka. prošlosti ili budućnosti, odnosno postoji
trenutno ili ima vremensko trajanje.
Kakve moraju biti rečš eniče u propisu?  sve što je vezano za konkretni slučaj naziva se
 moraju biti što: drugačije činjenično stanje.
 jednostavnije i jasnije,  prilikom utvrđivanja činjeničnog stanja neće se
 preciznije i razumljivije, uzimati u obzir sve činjenice, već samo one koje
 potpune, su za konkretni slučaj pravno relevantne.
 sažete, odnosno ne predugačke, sa što manje,
odnosno bez suvišnih riječi, Odabiranje pravnog propisa
 isključuje se svaka dvosmislenost.  u pravnom poretku postoji mnoštvo propisa koji
su između sebe različiti, a ponekad i međusobno
Pojam primjene propisa suprotni.
 primjena propisa - postupak u kojem se faktički  zbog toga je veoma važno da primjenjivač
odnosi pretvaraju u pravne. propisa zna odabrati pravni propis koji će najbolje
 sama primjena je istovremeno i vrlo efikasan odgovarati za konkretni slučaj.
način da se u praksi provjeri da li su propisi
normirani onako kako to najbolje odgovara Odabiranje pravnog propisa
ciljevima društvene politike, kao i pravilima  za to je potrebno dobro poznavanje pravnih propisa,
nomotehnike. ali i društvenih okolnosti.
45
 ima pravnih propisa koji se mogu primijeniti tek
kad se dobro poznaju društveni odnosi na koje se
oni primjenjuju.

Izvođenje zaključš ka
 nakon što je činjenično stanje utvrđeno i pravni
propis odabran dolazi se do treće faze primjene.
 to je podvođenje činjeničkog stanja pod odgovarjući
propis s pomoću deduktivne metode (od opšteg
ka posebnom, od apstraktnog ka konkretnom) i
izvođenje zaključka.
 ovdje se praktično završava logički proces primjene
pravnih propisa.
 od dvije premise (pravni propis i konkretan
slučaj) izvodi se zaključak, odnosno rješenje
slučaja.
 da bi zaključak u primjeni bio ispravan , konkretan
slučaj mora biti tačno utvrđen, a pravni propis
tačno izabran.
 međutim, zaključivanje ne smije biti svedeno na
strogi formalizam, niti smije zanemariti stvarni
društveni cilj konkretnog pravnog propisa.
 ovo zapravo znači prelazak na društvenu
koncepciju prava, odnosno uzimanje sve više u
obzir društvenih ciljeva prava , a sve manje stroge
forme i logike.
 tako dolazimo do novog shvatanja primjene
propisa.
 primjena prava se više ne tretira samo kao neka
logič