Вы находитесь на странице: 1из 41

CODUL MUNCII AL REPUBLICII MOLDOVA ТРУДОВОЙ KОДЕКС РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

TITLUL I. DISPOZIŢII GENERALE РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


Capitolul I. Dispoziţii introductive Глава I. Вступительные положения
Articolul 1. Domeniu de aplicare Статья 1. Сфера действия
1. Prezenta lege reglementează raporturile de muncă şi raporturile conexe 1. Настоящий Закон регулирует трудовые и сопутствующие им
acestora pe teritoriul Republicii Moldova în cazul în care acestea nu sunt отношения на территории Республики Молдова, если они не
reglementate în alt mod de altă lege specială sau de acorduri internaţionale регулируются иным образом другим специальным законом или
semnate de Republica Moldova. международными договорами Республики Молдова.
2. Aspectele legate de raporturile de muncă care nu sunt reglementate de 2. Вопросы, связанные с трудовыми отношениями, которые не
prezenta Lege sau de altă lege specială, sunt reglementate de normele регулируются настоящим Законом или другим специальным законом,
Codului Civil al Republicii Moldova. регулируются нормами Гражданского кодекса Республики Молдова.
3. Contractul de muncă nu poate conţine norme care se deosebesc de cele 3. Трудовым договором не могут определяться отличающиеся от
prevăzute de prezenta Lege şi înrăutăţesc situaţia salariatului. предусмотренных настоящим Законом нормы, ухудшающие
положение работника.

Articolul 2. Raporturi de muncă Статья 2. Трудовые отношения


1. Raporturile de muncă constituie munca prestată de salariat pentru 1. Трудовыми отношениями является выполнение работником работы
angajator în schimbul unei plăţi în condiţiile reglementării organizaţionale для работодателя за плату в условиях организационного
a muncii. регулирования труда.
2. Raporturile de muncă apar conform înţelegerii la care au ajuns părţile în 2. Трудовые отношения возникают по соглашению, достигнутому в
rezultatul acordului liber exprimat pe baza egalităţii părţilor. результате свободного волеизъявления сторон на основании
3. În raporturile de muncă şi cele precontractuale este interzisă orice равноправия сторон.
discriminare pe criterii de rasă, culoare, limbă, apartenență etnică şi 3. В трудовых и преддоговорных отношениях запрещается любая
socială, naţionalitate, origine, avere şi poziţie, reşedinţă, vârstă, gen, дискриминация в зависимости от расы, цвета кожи, языка, этнической
orientare sexuală, capacitate limitată, afiliere unor asociaţii religioase, и социальной принадлежности, национальности, происхождения,
publice, politice sau de alt gen, inclusiv unor uniuni profesionale, pe имущественного и сословного положения, места жительства,
motive de stare familială, convingeri politice sau de altă natură. возраста, пола, сексуальной ориентации, ограниченных
4. Se consideră discriminare orice oprimare directă sau indirectă a unei возможностей, принадлежности к религиозным, общественным,
persoane cu scopul de a crea o situaţie de intimidare, ostilitate, umilire, политическим либо иным объединениям, в том числе –
negare sau ofensare a demnităţii acesteia sau de creare a unor circumstanţe профессиональным союзам, от семейного положения, политических
care direct sau indirect înrăutăţesc situaţia persoanei în cauză în raport cu или иных взглядов.
alte persoane care se află în condiţii similare. 4. Дискриминацией считается прямое или косвенное притеснение
5. Nu constituie discriminare necesitatea diferenţierii persoanelor în funcţie лица, которое ставит целью или влечет создание для него
de esenţa, cerinţele specifice unei munci sau de condiţiile de îndeplinire a устрашающей, враждебной, унизительной, ущемляющей либо
acesteia, care serveşte pentru atingerea obiectivului legal şi constituie un оскорбляющей достоинство обстановки либо создание лицу условий,
mijloc comensurabil şi necesar pentru îndeplinirea muncii respective. которые прямо или косвенно ухудшают его положение по сравнению
6. În cadrul raporturilor de muncă părţile sunt obligate să respecte с другими лицами, находящимися в аналогичных условиях.
drepturile fundamentale şi libertăţile omului stabilite de legislaţia 5. Дискриминацией не считается необходимость различать лиц в
Republicii Moldova. зависимости от сути, специфики работы или условий ее выполнения,
служащая достижению законной цели и являющаяся соразмерным и
необходимым средством ее достижения.
6. В трудовых отношениях стороны должны соблюдать основные
права и свободы человека, определенные законодательством
Республики Молдова.

Articolul 3. Subiecţi ai raporturilor de muncă Статья 3. Субъекты трудовых отношений


1. Subiecţii raporturilor de muncă sunt după cum urmează: angajatorul sau 1. Субъектами трудовых отношений являются: работодатель или
asociaţia angajatorilor şi salariatul sau asociaţia salariaţilor, create în объединение работодателей и работник или объединение работников,
scopul şi în ordinea prevăzute de Legea sindicatelor şi de convenţiile nr. 87 созданное в целях и порядке, предусмотренных Законом Республики
şi nr. 98 ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii (în continuare – asociaţia Молдова «О профессиональных союзах» и конвенциями
salariaţilor). Международной организации труда № 87 и № 98 (далее –
2. În rol de angajator se află persoana fizică sau juridică sau asociaţia de объединение работников).
persoane pentru care sunt prestate anumite munci pe baza contractului de 2. Работодателем является физическое или юридическое лицо либо
muncă. объединение лиц, для которых на основании трудового договора
3. Salariat este persoana fizică care prestează pentru angajator o muncă pe выполняется определенная работа.
baza contractului de muncă. 3. Работником является физическое лицо, выполняющее для
4. Subiecţi ai raporturilor individuale de muncă sunt angajatorul şi работодателя определенную работу на основании трудового договора.
salariatul. 4. Субъектами индивидуальных трудовых отношений являются
5. Subiecţi ai raporturilor colective de muncă sunt unul sau mai mulţi работодатель и работник.
angajatori sau una sau mai multe asociaţii ale angajatorilor şi una sau mai 5. Субъектами коллективных трудовых отношений являются один
multe asociaţii ale salariaţilor. или более работодателей или одно или более объединений
работодателей и одно или более объединений работников.

TITLUL II. RAPORTURI INDIVIDUALE DE MUNCĂ Раздел II. Индивидуальные трудовые отношения
Capitolul II. Apariţia raporturilor de muncă Глава II. Возникновение трудовых отношений

Articolul 4. Vârsta minimă pentru încadrarea în muncă şi dobândirea Статья 4. Минимальный возраст для приема на работу и
capacităţii de exerciţiu возникновение трудовой дееспособности
1. La împlinirea vârstei de 16 ani persoanele fizice dobândesc capacitatea 1. Трудовая дееспособность физических лиц возникает с 16-летнего
deplină de exerciţiu. возраста.
2. Minorii în vârstă da la 15 la 16 ani pot dobândi capacitatea de exerciţiu 2. Трудовая дееспособность несовершеннолетних лиц в возрасте от 15
cu acordul reprezentantului legal sau al organismelor de tutelă/curatelă în до 16 лет возникает с согласия их законного представителя или
cazul în care raporturile de muncă nu contravin intereselor minorilor, nu le органов опеки/попечительства, если трудовые отношения не
afectează capacitatea de dezvoltare morală, fizică şi intelectuală şi nu-i противоречат интересам несовершеннолетних, не причиняют вреда
privează de dreptul şi posibilitatea de a-şi urma studiile primare şi их нравственному, физическому и умственному развитию и не
secundare. Acordul reprezentantului legal sau al organismelor de ограничивают их в праве и возможности получения обязательного
tutelă/curatelă rămâne în vigoare şi în cazul raporturilor ulterioare de начального и базового образования. Согласие законного
muncă de acest gen. представителя или органа опеки/попечительства остается в силе и
3. Contractul de muncă poate fi încheiat cu minorii în vârsta de până la 15 применительно к последующим трудовым отношениям подобного
doar pentru activitatea în domeniul sportului, artei şi culturii, precum şi характера.
pentru îndeplinirea lucrărilor de publicitate cu respectarea condiţiilor 3. С несовершеннолетними в возрасте до 15 лет трудовой договор
prevăzute la punctul 2 din prezentul Articol. может заключаться только на деятельность в сфере спорта, искусства
4. Este interzisă încheierea contractelor de muncă cu minorii pentru и культуры, а также на выполнение рекламных работ, с соблюдением
îndeplinirea activităţilor legate de jocurile de noroc, pentru instituţiile de условии предусмотренным частью 2 данной статьи.
agrement nocturn, pentru producerea, transportarea şi realizarea 4. Запрещается заключение с несовершеннолетними трудовых
materialelor erotice şi pornografice, precum şi a substanţelor farmaceutice договоров на выполнение работ, связанных с игорным бизнесом,
şi toxice. ночными развлекательными заведениями, изготовлением, перевозкой
5. Este interzisă încheierea contractelor de muncă cu minorii şi cu femeile и реализацией эротической и порнографической продукции,
gravide sau cu mamele care alăptează pentru îndeplinirea unor munci фармацевтических и токсических веществ.
grele, nocive şi a muncii în condiţii periculoase. 5. Запрещается заключение с несовершеннолетними , а также
беременными женщинами или кормящими матерями трудового
договора на выполнение тяжелых, вредных работ и работ в опасных
условиях.

Articolul 5. Raporturi pre-contractuale şi schimbul de informaţii care Статья 5. Преддоговорные отношения и обмен информацией до
precedă încheierea contractului de muncă заключения трудового договора
1. Angajatorul are dreptul să obţină informaţii despre candidat care sunt 1. Работодатель правомочен добывать информацию о кандидате,
necesare pentru adoptarea deciziei privind încadrarea acestuia în muncă. требующуюся для принятия решения о его приеме на работу.
2. Candidatul este obligat să informeze angajatorul despre orice 2. Кандидат обязан известить работодателя о любых обстоятельствах,
circumstanţe care îl pot împiedica să presteze munca sau pot dăuna которые могут препятствовать ему в выполнении работы или создать
intereselor angajatorului sau ale unui terţ. угрозу интересам работодателя или третьего лица.
3. Angajatorul are dreptul să verifice fiabilitatea informaţiilor oferite de 3. Работодатель вправе проверять достоверность представленной
către candidat. кандидатом информации.
4. Informaţiile despre candidat obţinute de către angajator şi informaţiile 4. Информация о кандидате, добытая работодателем, и информация,
oferite de către candidat nu pot fi dezvăluite altor persoane fără acordul представленная кандидатом, не могут быть доступны другим лицам
candidatului, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie. без согласия кандидата, кроме случаев, предусмотренных
5. Candidatul are dreptul să retragă documentele depuse în cazul în care законодательством.
angajatorul nu a încheiat cu el/ea un contract de muncă. 5. Кандидат вправе отозвать представленные им документы, если
6. Angajatorul este obligat sa-i ofere candidatului informaţii despre: работодатель не заключил с ним трудовой договор.
a) munca ce urmează a fi prestată; 6. Работодатель обязан предоставить кандидату информацию:
b) durata (determinată sau nedeterminată) contractului de muncă; a) о подлежащей выполнению работе;
c) condiţiile de muncă; b) сроках (определенных или неопределенных) трудового
d) statutul juridic al salariatului în cadrul raporturilor de muncă; договора;
e) remunerarea muncii. c) об условиях труда;
7. Raporturile precontractuale cu candidatul se consideră epuizate odată cu d) о правовом положении работника в трудовых отношениях;
încheierea contractului de muncă de către părţi sau odată cu notificarea e) об оплате труда.
candidatului despre refuzul de încadrare în muncă. 7. Преддоговорные отношения с кандидатом считаются
8. Angajatorul nu este obligat să argumenteze decizia despre refuzul de завершенными с заключением сторонами трудового договора или
încadrare în muncă. уведомлением об отказе в приеме на работу.
8. Работодатель не обязан аргументировать свое решение об отказе в
приеме на работу.
Articolul 6. Încheierea contractului de muncă Статья 6. Заключение трудового договора
1. Contractul de muncă este încheiat în formă scrisă pe o perioadă 1. Трудовой договор заключается в письменной форме, на
determinată sau nedeterminată. определенный или неопределенный срок.
2. Cu excepţia cazului în care termenul contractului de muncă constituie un 2. Кроме случая, когда срок трудового договора составляет один год
an sau mai mult de un an, contractul de muncă este încheiat pe o perioadă или более одного года, трудовой договор заключается на
determinată doar atunci când: определенный срок только тогда, когда:
a) urmează a fi îndeplinit un volum concret de lucrări; a) подлежит выполнению конкретный объем работы;
b) urmează a fi îndeplinite lucrări sezoniere; b) подлежат выполнению сезонные работы;
c) volumul de lucrări se măreşte temporar; c) объем работы временно увеличивается;
d) pentru perioada îndeplinirii obligaţiilor de muncă ale salariatului al d) на период временного отсутствия работника, действие
cărui contract individual de muncă este suspendat (cu excepţia cazurilor индивидуального договора которого приостановлено (за
de aflare a acestuia în grevă), sau pentru perioada în care acesta absentează исключением случаев его участия в забастовке), либо на период его
de la serviciu din alte motive; отсутствия на работе по другим причинам;
e) există şi alte circumstanţe obiective care justifică încheierea e) существуют другие объективные обстоятельства,
contractului pe o durată determinată; оправдывающие заключение договора на определенный срок;
f) pentru perioada stagierii şi instruirii profesionale a salariatului la o altă f) на время стажировки и профессиональной подготовки работника на
unitate; другом предприятии;
g) cu persoane care îşi fac studiile la instituţiile de învăţămînt la cursurile g) с лицами, обучающимися по дневной форме обучения;
de zi; h) с лицами, вышедшими согласно действующему законодательству
h) cu persoanele pensionate, conform legislaţiei în vigoare, pentru limită на пенсию по возрасту или пенсию за выслугу лет (либо
de vîrstă ori vechime în muncă (sau care au obţinut dreptul la pensie pentru приобретшими право на такую пенсию) и нетрудоустроенными;
limită de vîrstă ori vechime în muncă) şi nu sînt încadrate în cîmpul i) на период выполнения безработными оплачиваемых общественных
muncii; работ в порядке, установленном Правительством;
i) pentru perioada îndeplinirii de către şomeri a lucrărilor publice j) на период реализации инвестиционного проекта или программы
remunerate, în modul stabilit de Guvern; технической и финансовой помощи.
j) pentru perioada implementării unui proiect investiţional sau a unui 3. Если трудовой договор заключен на срок более 60 месяцев или
program de asistenţă tehnică şi financiară.. если трудовые отношения длятся в результате последовательного
3. În cazul în care contractul de muncă este încheiat pe o durată ce заключения срочных трудовых договоров дважды или более раз и их
depăşeşte 60 de luni sau în cazul în care raporturile de muncă continuă în продолжительность превышает 60 месяцев, считается, что заключен
rezultatul încheierii consecutive a raporturilor de muncă pe o durată бессрочный трудовой договор. Срочные трудовые договора
determinată de 2 şi mai multe ori, iar durata acestora depăşeşte 60 de luni, считаются заключенными последовательно, если существующий
se consideră că contractul de muncă este încheiat pe o durată трудовой договор был продлен с истечением его срока или
nedeterminată. Se consideră că raporturile de muncă pe o perioadă следующий срочный трудовой договор заключен в течение 60 дней
determinată sunt încheiate consecutiv în cazul în care contractul de muncă после истечения срока первого договора.
existent a fost extins odată cu expirarea termenului acestuia sau contractul 4. Ограничения, настоящей статьей установленные в отношении
ulterior pe o durată determinată a fost încheiat timp de 60 de zile după заключения срочного трудового договора не распространяются на
expirarea termenului contractului precedent. микро и малых предприятиях – предприятиях-дебютант, согласно
4. Limitările prevăzute la prezentul Articol în raport cu încheierea определениям Закона Республики Молдова «о малых и средних
contractului de muncă pe o durată determinată nu sunt aplicabile предприятиях», в течение 36 месяцев с момента их государственной
întreprinderilor micro şi mici – întreprinderilor debutante conform регистрации.
dispoziţiilor Legii cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii, timp de 36 5. Действие пункта 4 настоящей статьи не распространяется на
de luni de la data înregistrării de stat. предпринимательский субъект, созданный в результате
5. Acţiunea punctul 4 din prezentul Articol nu este aplicabilă în raport cu реорганизации, на основании передачи в собственность или
subiectul antreprenor creat în rezultatul reorganizării pe baza transmiterii пользование активов другого предпринимательского субъекта либо
în proprietate sau în folosinţă a activelor altui subiect antreprenor sau în притворной сделки.
rezultatul unei tranzacții pretinse. 6. Кроме случаев, предусмотренных подпунктами «a» - «e» пункта 2
6. Cu excepţia situaţiilor prevăzute la subpunctele “a” - “e”, punctul 2 din настоящей статьи, если трудовые отношения были начаты в
prezentul Articol, în cazul în care raporturile de muncă au fost iniţiate în определенный пунктом 4 настоящей статьи период, составляющий 60
perioada indicată la punctul 4 din prezentul Articol, care constituie 60 de месяцев, после истечения этого срока считается, что был заключен
luni, după expirarea acestui termen se consideră că a fost încheiat un бессрочный трудовой договор.
contract de muncă cu o durată nedeterminată. 7. Трудовой договор заключается на румынском языке.
7. Contractul de muncă se încheie în limba română. 8. Работодатель обязан в случае требования работника выдать
8. La solicitarea salariatului, angajatorul este obligat să-i elibereze un справку о занятости, включающую данные о выполненной работе,
certificat despre încadrarea în muncă, inclusiv date despre munca prestată, оплате труда, продолжительности срока трудового договора.
remunerarea muncii, durata contractului de muncă. 9. Трудовым договором может определяться трудовой распорядок в
9. Contractul de muncă poate stabili programul de muncă ca parte качестве части договора. В таком случае работодатель обязан до
componentă a acestuia. În această situaţie angajatorul este obligat până la заключения трудового договора ознакомить лицо с трудовым
încheierea contractului de muncă să informeze persoana vizată despre распорядком (в случае наличия такового), а затем – с любыми
programul de muncă (în cazul existenţei unui asemenea program), iar, изменениями в нем.
ulterior, despre toate schimbările operate în acest program. 10. Индивидуальный трудовой договор может быть изменен только
10. Contractul individual de muncă nu poate fi modificat decît printr-un на основании подписанного сторонами дополнительного соглашения,
acord suplimentar semnat de părţi, care se anexează la contract şi este parte прилагаемого к договору и являющегося его составной частью.
integrantă a acestuia.. 11. Предыдущий трудовой договор сохраняет силу в той мере, в какой
11. Contractul de muncă precedent, la fel, îşi păstrează valabilitatea în его положения не изменены положениями последующего договора.
măsura în care dispoziţiile acestuia nu sunt modificate de dispoziţiile 12. При наличии нескольких трудовых договоров, заключенных с
contractului subsecvent. работником на одном и том же условии, предпочтение отдается
12. În cazul existenţei câtorva contracte de muncă, încheiate cu salariatul договору, заключенному в последнюю очередь.
în condiţii similare, prioritate are contractul încheiat în ultimul rând. 13. Существенными условиями трудового договора являются:
13. Se consideră esenţiale următoarele condiţii ale contractului de muncă: a) дата начала работы и продолжительность трудовых
a) data începerii activităţii şi durata raporturilor de muncă; отношений;
b) timpul de lucru şi timpul de repaos; b) рабочее время и время отдыха;
c) locul de muncă; c) место работы;
d) funcţia şi genul de muncă care va fi prestat; d) должность и вид подлежащей выполнению работы;
e) cuantumul salariului şi modul de achitare; e) размер оплаты труда и порядок выплаты;
f) modul de achitare a muncii suplimentare; f) порядок оплаты сверхурочной работы;
g) durata concediului plătit şi ordinea de acordare a concediului. g) продолжительность оплачиваемого отпуска и порядок
14. Nu este valabilă condiţia contractului individual de muncă care предоставления отпуска.
contravine prezentei Legi sau contractului colectiv de muncă încheiat cu 14. Недействительно условие индивидуального трудового договора
acelaşi salariat, cu excepţia cazului în care contractul individual de muncă противоречащее настоящему Закону либо заключенному с тем же
îmbunătăţeşte situaţia salariatului. работником коллективному договору, кроме случая, когда
индивидуальный трудовой договор улучшает положение работника.
Articolul 7. Garanţii pentru salariaţii încadraţi în muncă pe o durată Статья 7. Гарантии работникам, принятым на работу на
determinată определенный срок
1. Nu se admite un tratament mai puţin favorabil al salariaţilor angajaţi pe 1. Не допускается менее благоприятное обращение с работниками,
o durată determinată în raport cu salariaţii permanenţi care prestează o принятыми на работу на определенный срок, по сравнению с
muncă echivalentă la aceeaşi întreprindere, dacă un asemenea tratament se постоянными работниками, выполняющими равноценную работу на
bazează exclusiv pe durata raportului de muncă şi nu are o justificare том же предприятии, если такое обращение основывается
obiectivă. исключительно на продолжительности трудовых отношений и не
2. Angajatorul este obligat să-i informeze în timp util pe salariaţii angajaţi имеет объективного обоснования.
pe o durată determinată despre funcţiile vacante apărute la întreprindere 2. Работодатель обязан своевременно проинформировать работников,
astfel încât aceştia să poată accede la funcţii permanente în condiţii egale принятых на работу на определенный срок, о вакантных должностях,
cu ceilalţi salariaţi. появившихся на предприятии, с тем чтобы обеспечить указанным
работникам доступ к постоянным должностям на равных с
3. Informaţia privind funcţiile vacante va fi adusă la cunoştinţa salariaţilor остальными работниками условиях.
în formă scrisă, inclusiv prin intermediul poştei electronice, anunţurile 3. Информация о вакантных должностях может быть доведена до
publicate pe Intranet, printr-un anunţ public plasat pe un panou informativ сведения работников в письменной форме, включительно
cu acces general la sediul întreprinderii (inclusiv la filialele şi посредством электронной почты, обьявления в интранете,
reprezentanţele acesteia) sau prin intermediul diferitor mijloace de посредством публичного объявления, размещенного на
informare. общедоступном информационном стенде в местонахождении
предприятия (включая его филиалы или представительства), или
любыми средствами информирование.
Articolul 8. Apariţia raporturilor de muncă Статья 8. Возникновение трудовых отношений
Raporturile de muncă apar din momentul când salariatul efectiv începe să Трудовые отношения возникают с момента, когда работник
presteze munca în cazul în care contractul de muncă nu prevede altfel. фактически приступает к выполнению работы, если трудовым
договором не определено иное.

Articolul 9. Limitarea care se referă la încheierea contractului de muncă Статья 9. Ограничение, касающееся заключения трудового
prin cumul şi clauza de neconcurență договора на работу по совместительству и условие
1. Contractul de muncă prin cumul poate fi încheiat cu persoana care în неконкурентности
afara ocupaţiei de bază poate presta altă muncă contra plată. 1. Трудовой договор на работу по совместительству может
2. Dreptul salariatului de a îndeplini altă muncă poate fi limitat de заключаться с лицом, которое в свободное от основной работы время
contractul de muncă, în cazul în care îndeplinirea unei astfel de munci îl может выполнять другую оплачиваемую работу.
poate împiedica să-şi îndeplinească obligaţiile ocupaţiei de bază sau (şi) în 2. Право работника выполнять другую работу может ограничиваться
cazul în care persoana, pentru care urmează a fi prestată muncă prin cumul, трудовым договором, если выполнение подобной работы может
este concurentul angajatorului. препятствовать исполнению обязанностей, связанных с основной
3. Contractul de muncă poate prevedea limitarea activităţii la un alt работой, или (и) если лицо, для которого должна быть выполнена
angajator-concurent şi/sau limitarea activităţii de întreprinzător, și după работа по совместительству, является конкурентом работодателя.
încheierea termenului contractului (clauza de neconcurență), în perioada 3. Трудовым договором может быть предусмотренно ограничение
agreată de părţi, dar nu mai mult de 3 ani. În acest caz, în perioada работы у другого работодателя – конкурента и/или ограничение
indicată, angajatorul îi achită salariatului o indemnizaţie lunară în cuantum занятия предпринимательской деятельности, и после окончании
de 50% din salariul mediu lunar al acestuia din ultimele 3 luni depline de действия договора (условие неконкурентности), в течении
muncă. определенного сторонами периода, но не более чем на 3 года. В этом
4. Pentru încălcarea clauzei de neconcurență, salariatul urmează să случае, на протяжение данного периода, работодатель выплачивает
recupereze angajatorului prejudicial cauzat, precum și să restituie toată работнику ежемесячное пособие в размере не менее 50% от его
îndemnizația primită pentru respectarea clauzei. средней заработной платы, за последние 3 полных рабочих месяцев.
4. При нарушение условия неконкурентности, работник возмещает
работодателю причиненый в связи с этим материальный ущерб и
возвращает полученную пособие.
Articolul 10. Condiţia de mobilitate Статья 10. Условие мобильности
Mobilitatea ca o condiţie a contractului semnifică posibilitatea Мобильность как условие договора означает возможность
angajatorului de a încadra salariatul pentru îndeplinirea muncii care, în работодателя нанимать работника для работы, которая в силу своей
virtutea specificului său, nu presupune existenţa unui loc de muncă stabil специфики не предполагает стабильного рабочего места, в рамках
la întreprinderea dată. того же предприятия.
Articolul 11. Condiţia de confidenţialitate Статья 11. Условие конфиденциальности
Confidenţialitatea ca şi condiţie a contractului semnifică faptul că părţile s- Конфиденциальность как условие договора означает, что стороны
au înţeles să nu divulge datele sau informaţiile pe care le-au aflat în договорились не разглашать сведения или информацию, ставшие им
legătură cu îndeplinirea raporturilor de muncă, în conformitate cu известными в связи с реализации трудовых отношенний, в
legislaţia, normele regulamentului intern al întreprinderii, contractul соответствии с законодательством, правилами внутреннего
colectiv sau individual de muncă. распорядка предприятия, коллективным или индивидуальным
трудовым договором.
Articolul 12. Perioada de probă Статья 12. Испытательный срок
1. În vederea stabilirii corespunderii persoanei muncii ce urmează a fi
îndeplinite, în conformitate cu acordul părţilor, contractul de muncă poate 1. В целях установления соответствия лица подлежащей выполнению
fi încheiat cu salariatul cu condiţia unei perioade unice de probă ce nu va работе, по согласованию сторон трудовой договор может заключаться
depăşi 6 luni. с работником с условием испытательного срока исключительно в
2. Munca prestată în perioada de probă trebuie să fie remunerată. разовом порядке, не более чем на 6 месяцев.
Cuantumul acestei plăţi şi modul de achitare sunt stabilite prin acordul 2. Работа с испытательным сроком должна быть оплачиваемой.
părţilor. Размер этой оплаты и порядок выплаты определяются соглашением
3. În perioada de probă, angajatorul are dreptul să rezilieze contractul de сторон.
muncă în orice timp fără să-şi justifice decizia. 3. Работодатель вправе в любое время в течение испытательного
срока расторгнуть трудовой договор, без обоснования решения.
Capitolul III. Prestarea muncii Глава III. Выполнение работы
Articolul 13. Obligaţia legată de prestarea personală a muncii Статья 13. Обязательство, связанное с выполнением работы
Salariatul este obligat să presteze munca personal. лично
Работник обязан выполнять работу лично.
Articolul 14. Modificarea condiţiilor contractului de muncă Статья 14. Изменение условий трудового договора
1. Angajatorul are dreptul să-i concretizeze salariatului prin notificare 1. Работодатель вправе путем уведомления уточнить для работника
anumite circumstanţe de prestare a muncii, prevăzute de contractul de отдельные обстоятельства выполнения работы, предусмотренной
muncă, care nu schimbă condiţiile esenţiale ale contractului. трудовым договором, не меняющие существенные условия договора.
2. Modificarea condiţiilor esenţiale ale contractului de muncă poate fi 2. Изменение существенных условий трудового договора может
realizată doar cu acordul părţilor. În cazul în care contractul de muncă nu осуществляться только по согласованию сторон. Если трудовым
include astfel de condiţii esenţiale, cele din urmă pot fi determinate cu договором не предусматривается какое-либо существенное условие,
acordul salariatului. такое условие может быть определено с согласия работника.
3. Modificarea condiţiilor esenţiale ale contractului de muncă determinată 3. Изменение существенных условий трудового договора,
de modificarea legislaţiei nu necesită acordul salariatului. обусловленное изменением законодательства, не требует согласия
4. Nu sunt considerate modificări ale condiţiilor esenţiale ale contractului работника.
de muncă: 4. Изменением существенных условий трудового договора не
a) Modificarea locului de muncă indicat salariatului de către считаются:
angajator, în cazul în care deplasarea salariatului de la locul de trai până la a) изменение места выполнения работы, указанного
noul loc de muncă şi înapoi cu folosirea mijloacelor de transport работодателем работнику, если проезд работника от места жительства
disponibile nu depăşeşte 2 ore pe zi şi nu implică cheltuieli до нового места выполнения работы и обратно общедоступными
disproporţionate; транспортными средствами занимает не более 2 часов в день и не
b) Modificarea orei de începere şi terminare a programului de muncă вызывает при этом несоразмерных расходов;
cu cel mult 90 de minute. b) изменение времени начала или окончания работы не более чем
5. Modificarea concomitentă a ambelor situaţii prevăzute la punctul 4 din на 90 минут.
prezentul Articol se consideră modificare a condiţiilor esenţiale ale 5. Одновременное изменение обоих обстоятельств, предусмотренных
contractului de muncă. пунктом 4 настоящей статьи, признается изменением существенных
условий трудового договора.
Articolul 15. Deplasarea Статья 15. Командировка
1. Deplasarea reprezintă modificarea temporară de către angajator a locului 1. Командировкой является временное изменение работодателем
de prestare a muncii salariatului în funcţie de interesele de serviciu. места выполнения работы работника исходя из интересов работы.
2. Delegarea salariatului în deplasare de către angajator nu se consideră 2. Направление работодателем работника в командировку не
modificare a condiţiilor esenţiale ale contractului de muncă, în cazul în считается изменением существенных условий трудового договора,
care durata deplasării nu depăşeşte 60 de zile calendaristice pe an. если период командировки не превышает 60 календарных дней в год.
3. Situaţia în care angajatorul depăşeşte termenul prevăzut la punctul 2 din 3. Случай превышения работодателем срока, предусмотренного
prezentul Articol se consideră modificare a condiţiilor esenţiale ale пунктом 2 настоящей статьи, считается изменением существенных
contractului de muncă. условий трудового договора.
4. Angajatorul este obligat să-i compenseze integral salariatului toate 4. Работодатель обязан полностью возместить работнику расходы,
cheltuielile suportate în legătură cu deplasarea. связанные с командировкой.
5. Normele prevăzute de prezentul Articol se aplică doar în cazul în care 5. Нормы, предусмотренные настоящей статьей, применяются только
contractul de muncă nu prevede altfel. в случае, если трудовым договором не определено иное.
Articolul 16. Detaşarea Статья 16. Откомандирование
1. Detaşarea salariatului la alt loc de muncă poate fi realizată numai cu 1. Откомандирование работника на другое место работы может быть
acordul în formă scrisă al acestuia pe baza unui contract individual de произведено только с его письменного согласия осуществляется на
muncă separat pe o durată determinată. основании отдельного срочного индивидуального трудового
2. În caz de necesitate termenul detaşării poate fi extins cu acordul părţilor. договора.
3. Angajatorul este obligat să-i compenseze integral salariatului toate 2. При необходимости срок откомандирования может быть продлен
cheltuielile suportate în legătură cu detașarea. по соглашению сторон.
3. Работодатель обязан полностью возместить работнику расходы,
связанные с откомандированием.
Articolul 161. Permutarea Статья 16.1 Перемещение
Nu se consideră transfer şi nu necesită consimţămîntul salariatului Не считается переводом на другую работу и не требует согласия
permutarea lui în cadrul aceleiaşi unităţi la un alt loc de muncă, în altă работника перемещение его на том же предприятии на другое
subdiviziune a unităţii situată în aceeaşi localitate, însărcinarea de a рабочее место, в другое структурное подразделение в той же
îndeplini lucrul la un alt mecanism ori agregat în limitele specialităţii, местности, поручение работы на другом механизме или агрегате в
calificării sau funcţiei specificate în contractul individual de muncă. пределах специальности, квалификации или должности,
обусловленной индивидуальным трудовым договором.
Articolul 162. Staționarea Статья 16.2 Простой
(1) Staționarea reprezintă imposibilitatea temporară a continuării (1) Простой представляет собой временную невозможность
activităţii de producţie de către unitate, de către o subdiviziune продолжения предприятием, его структурным подразделением
(subdiviziunile) interioară a acesteia, de către un salariat sau un grup de (подразделениями), работником или группой работников
salariați și poate fi produsă: производственной деятельности и может иметь место:
a) din cauze ce nu depind de angajator sau salariat; a) по причинам, не зависящим от работодателя или работника;
b) din vina angajatorului; b) по вине работодателя;
c) din vina salariatului. c) по вине работника.
(2) Retribuirea timpului de staţionare produsă din cauze ce nu (2) Оплата времени простоя по причинам, не зависящим от
depind de angajator sau salariat, cu excepţia perioadei şomajului tehnic, se работодателя или работника, за исключением периода технического
efectuează în mărime de cel puţin 2/3 din salariul de bază pe unitate de простоя, производится в размере не менее 2/3 часовой основной
timp stabilit salariatului, dar nu mai puţin decît în mărimea unui salariu заработной платы, установленной работнику, но не менее одной
minim pe unitate de timp, stabilit de legislaţia în vigoare, pentru fiecare oră минимальной часовой ставки, установленной действующим
de staţionare. законодательством, за каждый час простоя.
(3) În caz de staţionare produsă din vina angajatorului, cu excepţia (3) В случае простоя по вине работодателя, за исключением периода
perioadei şomajului tehnic, angajatorul este obligat să-i compenseze технического простоя, работодатель обязан возместить работнику не
salariatului salariul pe care acesta nu l-a primit. полученную им заработную плату.
(4) Salariatul din vina căruia s-a produs staționarea nu este (4) Работнику, по вине которого имел место простой, время простоя
remunerat pentru orele de staţionare. не оплачивается.
(5) Modul de înregistrare a staţionării şi mărimea concretă a (5) Порядок регистрации простоя и конкретный размер оплаты
retribuţiei se stabilesc, după caz, în contractul colectiv şi/sau în cel устанавливаются, по обстоятельствам, коллективным и/или
individual de muncă ori în regulamentul intern.” индивидуальным трудовыми договорами или внутренним
положением.»
Articolul 163. Şomajul ethnic Статья 163. Технический простой

(1) Şomajul tehnic reprezintă imposibilitatea temporară a continuării (1) Технический простой означает временную невозможность
activităţii de producţie de către angajator unitate sau de către o продолжения предприятием или его структурным
subdiviziune interioară a acesteia pentru motive economice obiective. подразделением производственной деятельности по объективным
(2) Durata şomajului tehnic nu poate depăşi 4 luni în decursul unui an экономическим причинам.
calendaristic. (2) Продолжительность технического простоя не может
(3) Pe durata şomajului tehnic, salariaţii se vor afla la dispoziţia превышать 4 месяцев в течение календарного года.
angajatorului, acesta avînd oricînd posibilitatea să dispună reluarea (3) Во время технического простоя работники находятся в
activităţii. распоряжении работодателя, с тем чтобы он имел возможность в
(4) În perioada şomajului tehnic, salariaţii vor beneficia de o любое время распорядиться о возобновлении деятельности.
indemnizaţie ce nu poate fi mai mică de 50 la sută din salariul lor de bază, (4) На период технического простоя работники получают пособие в
cu excepţia cazurilor de suspendare a contractului individual de muncă. размере не менее 50 процентов основной заработной платы, за
(5) Modul în care salariaţii vor executa obligaţia de a se afla la dispoziţia исключением случаев приостановления индивидуального трудового
angajatorului, precum şi mărimea concretă a indemnizaţiei de care договора.
beneficiază salariaţii în perioada şomajului tehnic, se stabilesc prin ordinul (5) Порядок выполнения работниками обязанности находиться в
(dispoziţia, decizia, hotărîrea) angajatorului, de contractul colectiv de распоряжении работодателя, а также конкретный размер получаемого
muncă şi de convenţiile colective. ими пособия в период технического простоя устанавливаются
приказом (распоряжением, решением, постановлением) работодателя,
коллективным трудовым договором и коллективными соглашениями.
Articolul 17. Regulamentul de muncă Статья 17. Трудовой распорядок
1. Angajatorul are dreptul să stabilească regulamentul de muncă şi este 1. Работодатель вправе устанавливать трудовой распорядок и обязан
obligat să-l aducă la cunoştinţa salariatului. ознакомить с ним работника.
2. Regulamentul de muncă este un document în formă scrisă prin care se 2. Трудовой распорядок – это письменный документ, которым могут
determină: определяться:
a) durata săptămânii de muncă, ora începerii şi ora terminării muncii a) продолжительность рабочей недели, время начала и
zilnice, iar în cazul muncii în schimburi – durata schimbului; завершения ежедневной работы, при посменной работе –
b) durata perioadei de repaos; продолжительность смены;
c) ora, locul şi ordinea de achitare a salariilor; b) продолжительность отдыха;
d) durata şi modul de oferire a concediului plătit; c) время, место и порядок выдачи оплаты труда;
e) durata şi modul de oferire a concediului fără plată; d) продолжительность и порядок предоставления оплачиваемого
f) normele de respectare a condiţiilor de muncă; отпуска;
g) tipurile şi ordinea/procedura de utilizare a stimulărilor şi e) продолжительность и порядок предоставления отпуска без
responsabilităţii; сохранения заработной платы;
h) procedura de examinare a cererilor/plângerilor. f) правила соблюдения условий труда;
3. Prin Regulamentul de muncă angajatorul poate stabili reguli speciale, g) виды и порядок применения поощрения и ответственности;
ţinând cont de specificul muncii. h) порядок рассмотрения заявлений/жалоб.
4. Dispoziţiile Regulamentului intern de muncă care contravin contractului 3. С учетом специфики работы работодатель может определять
individual sau colectiv de muncă sau prezentei Legi se consideră распорядком труда специальные правила.
nule/inaplicabile. 4. Недействительно положение внутреннего трудового распорядка,
противоречащее индивидуальному трудовому договору или
коллективному договору, либо настоящему Закону.

Capitolul IV. Munca, pauza şi perioada de repaus Глава IV. Работа, время перерыва и отдыха
Articolul 18. Durata timpului de muncă Статья 18. Продолжительность рабочего времени
1. Durata timpului de muncă determinată de către angajator, în limitele 1. Определенная работодателем продолжительность рабочего
căruia salariatul prestează o muncă, nu va depăşi 40 de ore pe săptămână. времени, в течение которого работник выполняет работу, не должна
2. În cazul în care activitatea angajatorului prevede un regim de превышать 40 часов в неделю.
lucru/proces de producţie neîntrerupt de 24 de ore, părţile sunt în drept să 2. Если деятельность работодателя предусматривает 24-часовой
încheie contractul de muncă pe schimburi, ţinând cont de dispoziţiile непрерывный режим производственного/трудового процесса,
prevăzute la punctul 2 din prezentul Articol şi cu condiţia acordării стороны правомочны заключить трудовой договор о сменной работе,
salariatului timpului de repaus proporţional timpului de muncă. с учетом условий пункта 2 настоящей статьи и с условием
3. Durata timpului de repaus dintre zilele (schimburile) de lucru trebuie să предоставления работнику времени отдыха, адекватного
fie cel puţin 11 ore consecutive într-o perioadă de 24 de ore. проработанным часам.
4. Durata timpului de muncă a tânărului în vârstă da la 16 la 18 ani nu va 3. Продолжительность отдыха между рабочими днями (сменами)
depăşi 35 de ore pe săptămână. должна быть не менее 11 последовательных часов в 24-часовой
5. Durata timpului de muncă a minorului în vârstă da la 15 la 16 ani nu va период ».
depăşi 24 de ore pe săptămână. 4. Продолжительность рабочего времени несовершеннолетнего в
6. Durata timpului de muncă al tânărului în vârstă de până la 15 ani în возрасте от 16 до 18 лет не должна превышать 35 часов в неделю.
perioada anului şcolar nu va depăşi 2 ore pe zi şi 12 ore pe săptămână şi 5. Продолжительность рабочего времени несовершеннолетнего в
exclusiv în afara orelor de studii. În perioada vacanţei durata timpului de возрасте от 15 до 16 лет не должна превышать 24 часов в неделю.
muncă nu va depăşi 24 de ore pe săptămână . 6. Продолжительность рабочего времени несовершеннолетнего в
возрасте до 15 лет, в учебный период года, не может превышать 2
часа в день, но не более 12 часов в неделю и исключительно в не
учебных уроков. Во время каникул продолжительность рабочего
времени не должна превышать 24 часов в неделю .
Articolul 19. Timpul de muncă parţial Статья 19. Неполное рабочее время
1. Angajatorul poate încadra în muncă salariaţi în condiţiile unei zile de 1. Работодатель может нанимать на работу работников на условиях
muncă parţiale sau ale unei săptămâni de muncă parţiale. Timpul de muncă неполного рабочего дня или неполной рабочей недели. Неполное
parţial poate fi stabilit ulterior prin acordul salariatului şi al angajatorului. рабочее время может быть установлена и впоследствии, по
2. Retribuirea muncii în cazul timpului de muncă parţial se efectuează соглашению между работником и работодателем.
proporţional timpului lucrat sau în funcţie de volumul lucrului efectuat. 2. Оплата труда при неполном рабочем времени, производится
3. Nu se permite un tratament mai puţin favorabil în raport cu salariaţii пропорционально отработанному времени или в зависимости от
angajaţi în condiţiile timpului de muncă parţial comparativ cu salariaţii выполненного объема работ.
care îndeplinesc munci echivalente la aceeaşi întreprindere, dar au program 3. Не допускается менее благоприятное обращение с работниками,
deplin de muncă deplin, în cazul în care un asemenea tratament se bazează принятыми на работу на условиях неполного рабочего времени, по
exclusiv pe durata timpului de muncă şi nu este fundamentat obiectiv. сравнению с работниками с полным рабочим временем,
4. Angajatorul este obligat să informeze salariaţii în timp util despre выполняющими равноценную работу на том же предприятии, если
funcţiile vacante cu program de muncă deplin sau parţial care apar la такое обращение основывается исключительно на длительность
întreprindere. рабочего времени и не имеет объективного обоснования.
5. Informaţiile despre funcţiile vacante pot fi aduse la cunoştinţa 4. Работодатель, обязан своевременно проинформировать работников,
salariaţilor în formă scrisă, inclusiv prin poşta electronică, anunţurile о вакантных должностях, появившихся на предприятии, с условиями
publicate pe Intranet, printr-un anunţ public plasat pe un panou informativ полного или неполного рабочего времени.
cu acces general la sediul întreprinderii (inclusiv la filialele şi 5. Информация о вакантных должностях может быть доведена до
reprezentanţele acesteia) sau prin intermediul diferitor mijloace de сведения работников в письменной форме, включительно
informare. посредством электронной почты, обьявления в интранете,
посредством публичного объявления, размещенного на
общедоступном информационном стенде в местонахождении
предприятия (включая его филиалы или представительства), или
любыми средствами информирование.
Articolul 20. Timpul de muncă determinat în cazul muncii în Статья 20. Рабочее время, определяемое при сменной работе
schimburi Сменная работа и переход из одной смены в другую определяются
Munca în schimburi şi trecerea dintr-un schimb în altul sunt determinate de графиком сменности, которое утверждает работодатель с учетом
orarul schimburilor aprobat de angajator ţinând cont de specificul muncii. специфики работы. Об изменениях в графике сменности работник
Despre orice modificare a orarului schimburilor salariatul va fi informat cu должен быть извещен 10 днями ранее, если это не представляется
10 zile înainte în situaţia în care acest fapt este inevitabil din cauza невозможным ввиду крайней производственной необходимости.
necesităţii procesului de producţie.
Articolul 21. Evidenţa globală a timpului de muncă Статья 21. Порядок суммированного учета рабочего времени
În funcţie de condiţiile de muncă în care nu este posibil de respectat durata С учетом условий работы, при которых невозможно соблюдение
timpului zilnic sau săptămânal de muncă se permite introducerea evidenţei продолжительности ежедневного или еженедельного рабочего
globale a timpului de muncă; perioada căruia nu va depăși 1 an de zile. времени, допускается введение порядка суммированного учета
рабочего времени, период которого не должен превысить 1 год.
Articolul 22. Munca suplimentară Статья 22. Сверхурочная работа
1. Salariatul este obligat să îndeplinească munca suplimentară: 1. Работник обязан выполнять сверхурочную работу:
a) în vederea prevenirii calamităţilor naturale sau (şi) lichidării a) по предотвращению стихийных бедствий или (и) ликвидации
consecinţelor acestora – fără remuneraţie; их последствий – без вознаграждения;
b) în vederea prevenirii accidentelor profesionale sau (şi) lichidării b) по предотвращению производственных аварий или (и)
consecinţelor acestora – cu remuneraţie adecvată. ликвидации их последствий – с надлежащим вознаграждением.
2. Este interzisă impunerea femeilor gravide sau femeilor care au 2. Запрещается поручать выполнение сверхурочных работ
născut recent, persoanelor cu capacităţi limitate sau minorilor să беременным женщинам или роженицам, лицам с ограниченными
îndeplinească munci suplimentare fără acordul acestora. возможностями, несовершеннолетним без их согласия.
3. Se consideră muncă suplimentară prestarea muncii de către salariat, 3. Сверхурочной работой считается выполнение по согласованию
cu acordul părţilor, într-o perioadă durata căreia depăşeşte 40 de ore pe сторон работником работы в течение отрезка времени,
săptămână pentru un adult, 36 de ore pe săptămână pentru un tânăr în продолжительность которого для совершеннолетнего превышает 40
vârstă de la 16 la 18 ani şi 24 de ore pe săptămână pentru un tânăr în vârstă часов в неделю, для несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет –
de până la 16 ani. 36 часов в неделю, а для несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет –
4. Durata medie săptămânală a timpului de muncă, inclusiv a timpului 24 часов в неделю.
de muncă suplimentară, nu va depăşi 48 de ore . 4. Средняя еженедельная продолжительность рабочего времени,
5. Primele 2 ore de munca suplimentară, din ziua de muncă sunt включая сверхурочные, не должна превышать 48 часов .
remunerate cel puţin în cuantum de 1.5 ori mai mare decât salariului de 5. Сверхурочная работа оплачивается не менее чем в полуторном
bază al salariatului , iar urătoarele ore – cel puţin, în cuantum dublu. размере установленной работнику основной заработной платы за
6. Părţile pot încheia un acord prin care salariatului i se oferă timp первые два часа на протяжение рабочего дня, а за последующие часы
suplimentar de repaus în loc de remuneraţie pentru munca suplimentară. – не менее чем в двойном размере.
6. Стороны могут заключить соглашение о предоставлении
работнику времени дополнительного отдыха вместо оплаты
сверхурочных работ.
Articolul 23. Munca de noapte Статья 23. Работа в ночное время
1. Se consideră muncă de noapte munca prestată între orele 22:00 şi 1. Работой в ночное время считается работа с 22 часов до 6 часов.
6:00. 2. Ночные работники чья работа связана с особыми опасностями
2. Salariaţilor de noapte a căror muncă este asociată cu pericole или тяжелое физическое или психическое напряжение запрещается
deosebite sau cu tensiune fizică sau psihică sporită li se interzice să работать больше 8 часов в течение любого 24-часового периода.
muncească mai mult de 8 ore în decurs de orice perioadă cu durata de 24 3. В целях обеспечения здоровья работников работающих в
de ore. ночное время при приеме на работу и периодически им
3. În scopul asigurării/ocrotirii sănătăţii salariaţilor care muncesc pe гарантированно медицинский осмотр за счет работодателя .
timp de noapte aceştia sunt supuşi unui examen medical garantat la 4. В отношении ночных работников, страдающих от проблем со
angajare şi periodic, cheltuielile fiind suportate de angajator . здоровьем связана с тем, что они выполняют работу в ночное время,
4. Cât priveşte salariaţii de noapte care se confruntă cu probleme de работадатель должен, когда это возможно, перевести их в дневное
sănătate din cauza muncii de noapte, angajatorul este obligat să-i transfere время работы, соглосно их профессиональной подготовке.
la munca de zi, când are posibilitate, conform formării profesionale a 5. Запрещается поручать выполнение ночных работ ,
acestora. беременным женщинам, роженицам или кормящим матерям, а лицам,
5. Este interzisă impunerea femeilor gravide, femeilor care au născut ухаживающим за детьми в возрасте до 3 лет, или лицам с
recent sau mamelor care alăptează, persoanelor care îngrijesc de copii în ограниченными возможностями – без их согласия.
vârstă de până la 3 ani sau persoanelor cu capacităţi limitate să muncească
pe timp de noapte fără acordul acestora.
Articolul 24. Pauză suplimentară pentru femeile gravide Статья 24. Дополнительный перерыв для беременных женщин
Femeilor gravide li se oferă timp de repaus cu o durată maximă de 16 ore Беременным женщинам, предоставляется свободное время, в размере
pe lună în vederea efectuării consultaţiilor prenatale, fiind eliberate în не более 16 часов в месяц, для проведения пренатальных
perioada timpului de muncă, cu păstrarea salariului. консультаций, с освобождением от работы в течение рабочего
времени, с сохранением заработной платы.
Articolul 25. Pauză suplimentară pentru mamele care alăptează Статья 25. Дополнительный перерыв для кормящих матерей
1. Salariatei – mamă care îşi alăptează copilul i se oferă, la solicitare, una 1. Работнице – кормящей матери ребенка по ее требованию
sau mai multe pauze suplimentare cu durata sumară de 1 oră pe zi. предоставляется один или несколько дополнительных перерывов
2. Pauza pentru alimentarea copilului se include în timpul de lucru şi se общей продолжительностью 1 часа в день.
achită. 2. Перерыв на кормление ребенка засчитывается в рабочее время и
оплачивается.
Articolul 26. Zilele de sărbătoare Статья 26. Праздничные дни
1. Zilele de sărbătoare, cu menținerea salariului mediu, sunt după cum 1. Праздничными днями, с сохранением средней заработной платы,
urmează: являются:
a) 1 ianuarie – Revelionul; a) 1 Января – дни новогодних праздников;
b) 7 ianuarie – Crăciunul – Ziua naşterii Domnului Isus Hristos (pe b) 7 Января – День Рождества Господа нашего Иисуса Христа
stil vechi); (по старому стилю);
c) ; c) ;
d) 8 martie – Ziua internaţională a femeii; d) 8 Марта – Международный женский день;
e) Zilele pascale –Paştele – Ziua învierii lui Isus Hristos, a doua zi de e) Пасхальные дни –День Светлого Воскресения Господа нашего
Paşti; Paştele Blajinilor – a doua zi de luni după Paşti (datele se schimbă); Иисуса Христа, Второй день Пасхи; День поминовения усопших
f) 1 mai – Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii; (Радуница) – второй понедельник после Пасхи, (даты переходящие);
g) 9 mai – Ziua Europei. Ziua comemorării eroilor căzuţi pentru f) 1 мая – День международной солидарности трудящихся;
independenţa Patriei; g) 9 Мая – День Европы. День памяти героев, павших за
h) 27 august – Ziua independenţii Republicii Moldova; независимость Родины;
i) ; h) 27 Августа – День независимости Республики Молдова;
j) 31 august – sărbătoarea “Limba noastră”; i) ;
k) 25 decembrie – Crăciunul – Ziua naşterii Domnului Isus Hristos j) 31 августа – праздник “Лимба ноастрэ”
(pe stil nou); k) 25 декабря – Рождество Христово по новому стилю;
l) Hramul localităţii stabilit în conformitate cu legislaţia de către l) престольный праздник населенного пункта, установленный
administraţia publică locală a municipiului, oraşului, comunei, satului. согласно закону местным советом муниципия, города, коммуны, села.
2. În loc de sărbătorile stabilite de prezenta lege, părţile pot stabili alte zile 2. Стороны, вместо установленных настоящим Законом, праздничных
de repaus indicate în contractul de muncă. дней, могут установить другие выходные дни, что должно быть
3. Prestarea muncii de către salariat în zilele de sărbătoare prevăzute la определено трудовым договором.
punctul 1 din prezentul Articol se consideră muncă suplimentară, iar 3. Выполнение работником работы в праздничные дни,
condiţiile de remunerare se stabilesc în conformitate cu dispoziţiile предусмотренные пунктом первым настоящей статьи, считается
punctului 5 şi Punctului 6, Articolul 22 din prezenta Lege. сверхурочной работой, и условия ее оплаты определяются в порядке,
4. În zilele de sărbătoare nelucrătoare se admit lucrările în unităţile a căror установленном пунктами 5 и 6 статьи 22 настоящего Закона.
oprire nu este posibilă în legătură cu condiţiile tehnice şi de producţie 4. В нерабочие праздничные дни допускаются работы, приостановка
(unităţile cu flux continuu), lucrările determinate de necesitatea deservirii которых невозможна в связи с производственно-техническими
populaţiei, precum şi lucrările urgente de reparaţie şi de încărcare- условиями (непрерывно действующие предприятия), работы,
descărcare. вызванные необходимостью обслуживания населения, а также
неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.
Capitolul V. Concediu Глава V. Отпуск
Articolul 27. Durata concediului Статья 27. Продолжительность отпуска
1. Salariatul are dreptul la concediu anual plătit cu o durată de cel puţin 28 1. Работник вправе пользоваться оплачиваемым отпуском – не менее
de zile calendaristice pe an. 28 календарных дней в году.
2. Părţile pot negocia durata şi modul de acordare a concediului fără 2. Стороны могут договариватся о продолжительности и порядке
menţinerea salariului. предоставления отпуска без сохранения заработной платы.
3. Contractul de muncă poate stipula termene şi condiţii ce diferă de cele 3. Трудовым договором могут определяться отличные от
prevăzute de prezentul Articol, care nu vor înrăutăţi situaţia salariatului. предусмотренных настоящей статьей сроки и условия, которые не
4. În cazul rezilierii contractului de muncă, angajatorul este obligat să-i должны ухудшать положения работника.
compenseze salariatului concediul nefolosit proporţional duratei 4. При расторжении трудового договора, работодатель обязан
raporturilor de muncă. возместить работнику неиспользованный отпуск пропорционально
продолжительности трудовых отношений.
Articolul 28. Modul de acordare a concediului Статья 28. Порядок предоставления отпуска
1. Dreptul salariatului la concediu apare după 6 luni de activitate. 1. Право работника на отпуск возникает по истечении шести месяцев
Conform acordului părţilor, concediul poate fi oferit salariatului şi înainte работы. По соглашению сторон отпуск может предоставляться
de atingerea termenului indicat. работнику и до истечения указанного срока.
2. Începând cu al doilea an de activitate, potrivit acordului părţilor, 2. Со второго года работы по соглашению сторон отпуск может
concediul poate fi oferit salariatului în orice perioadă a anului. предоставляться работнику в любое время рабочего года.
3. Conform acordului părţilor, concediul poate fi utilizat pe părţi, una 3. По соглашению сторон отпуск может быть использован по частям,
dintre aceste părţi ale concediului constă, cel puţin, din 2 săptămâni одна из таких частей отпуска состоит по крайней мере из двух
neîntrerupte. непрерывных рабочих недель.
4. Concediul nu include: perioada incapacităţii temporare de muncă, 4. В отпуск не засчитываются: период временной
concediul de maternitate şi de îngrijire a copilului, concediul de adopţie a нетрудоспособности, отпуск по беременности, родам и уходу за
unui copil nou-născut şi concediul suplimentar de îngrijire a copilului. ребенком, отпуск по усыновлению новорожденного ребенка и
5. În cazul în care contractul de muncă nu prevede altfel, angajatorul are дополнительный отпуск по уходу за ребенком.
dreptul să stabilească ordinea de acordare a concediilor plătite salariaţilor 5. Если трудовым договором не предусмотрено иное, работодатель
pe parcursul anului. вправе устанавливать очередность предоставления оплачиваемых
отпусков работникам в течение года.
Articolul 29. Apariţia dreptului de a solicita acordarea concediului Статья 29. Возникновение права требовать предоставление
1. În termenul de formare a dreptului de a solicita concediul se include отпуска
timpul efectiv lucrat de salariat, precum şi timpul de staţionare din vina 1. В срок возникновения права требовать предоставления отпуска
angajatorului. засчитывается фактически отработанное работником время, а также
2. În termenul de formare a dreptului de a solicita concediul nu se include время вынужденного простоя по вине работодателя.
timpul lipsei de la muncă din motive neîntemeiate sau aflării în concediu 2. В срок возникновения права требовать предоставления отпуска не
fără păstrarea salariului ce depăşeşte 7 zile. засчитывается время отсутствия на работе без уважительных причин
или пребывания в отпуске без сохранения заработной платы в течение
более 7 рабочих дней.
Articolul 30. Cazuri excepţionale de transferare a concediului plătit Статья 30. Составляющие исключение случаи перенесения
1. În cazul în care acordarea concediului anual plătit salariatului poate оплачиваемого отпуска
afecta negativ activitatea normală, se permite transferarea concediului pe 1. Если предоставление работнику оплачиваемого отпуска в текущем
anul următor cu acordul salariatului. Este interzisă transferarea concediului году может отрицательно повлиять на нормальный ход работы, с
plătit pe anul următor acordat unui minor. согласия работника допускается перенос отпуска на будущий год.
2. Este interzisă transferarea concediului plătit pe anul următor de 2 ori la Запрещается перенос на будущий год оплачиваемого отпуска
rând. несовершеннолетнего.
2. Запрещается перенос оплачиваемого отпуска в течение 2 лет
подряд.
Articolul 31. Plăţi concediale Статья 31. Выплаты к отпуску
Plăţile concediale se determină pe baza salariului mediu al salariatului Выплаты к отпуску определяются исходя из средней оплаты труда
pentru 3 luni anterioare; în cazul în care durata perioadei lucrate de la работника за 3 предыдущих месяца, если время, проработанное с
angajare sau după ultimul concediu este mai mică de 3 luni, – pe baza начала работы или после последнего отпуска, – менее 3 месяцев, –
salariului mediu pentru lunile lucrate, iar în cazul unui salariu lunar fix – исходя из средней оплаты за проработанные месяцы, а в случае
pe baza salariului achitat în ultima lună. ежемесячной фиксированной оплаты труда – исходя из оплаты за
последний месяц.

Articolul 32. Concediu suplimentar acordat salariaţilor care prestează Статья 32. Дополнительный отпуск для работников, занятых на
munci în condiţii grele, nocive sau periculoase работах с тяжелыми, вредными или опасными условиями труда
Salariaţilor angajaţi în prestarea de munci în condiţii grele, nocive sau Работникам, занятым на работах с тяжелыми, вредными или
periculoase li se oferă concediul suplimentar plătit – 10 zile calendaristice опасными условиями труда, предоставляется дополнительный
pe an. оплачиваемый отпуск – 10 календарных дней в год.
Capitolul VI. Concediu de maternitate şi de îngrijire a copilului, Глава VI. Отпуск по беременности, родам и уходу за ребенком,
concediu de adopţie a unui copil nou-născut şi concediu suplimentar отпуск по усыновлению новорожденного ребенка и
de îngrijire a copilului дополнительный отпуск по уходу за ребенком
Articolul 33. Concediu de maternitate şi de îngrijire a copilului Статья 33. Отпуск по беременности, родам и уходу за ребенком
1. Femeilor angajate şi femeilor cu care angajatorul a încheiat contract de 1. Работающим женщинам и женщинам, с которыми работодателем
ucenicie, precum şi soţiilor salariaţilor, aflate la întreţinerea celor din urmă,
заключен ученический договор, а также женам работников,
li se oferă concediu de maternitate, care include concediul prenatal cu o находящимся у них на содержании, предоставляется отпуск по
durată de 70 de zile calendaristice (în cazul unei sarcini cu tripleţi şi mai беременности и родам, включающий дородовой отпуск
mulţi feţi – 112 zile calendaristice) şi concediul postnatal cu o durată de 56продолжительностью 70 календарных дней (в случае беременности
de zile calendaristice (în cazul unei naşteri cu complicaţii sau naşterii a 2 şi
тремя или более детьми – 112 календарных дней) и послеродовой
mai mulţi copii – 70 de zile calendaristice), cu achitarea indemnizaţiei отпуск продолжительностью 56 календарных дней (в случае
prevăzute de legislaţie. осложненных родов или рождения двух или более детей – 70
2. Persoanelor indicate la punctul 1, la expirarea concediului de maternitate календарных дней), с выплатой им пособий в порядке, установленном
li se oferă concediu parţial plătit de îngrijire a copilului până la vârsta de 3
законодательством.
ani cu achitarea indemnizaţiei din contul bugetului asigurărilor sociale de 2. Лицам, указанным в части (1), по истечении отпуска по
stat. беременности и родам предоставляется по их письменному
заявлению частично оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет с выплатой пособия из средств
бюджета государственного социального страхования.
Articolul 34. Concediu de paternitate Статья 34. Отпуск по отцовству
1. Concediul de paternitate este oferit în conformitate cu dispoziţiile 1. Отпуск по отцовству предоставляется в соответствии с
prezentului Articol în vederea asigurării participării efective a tatălui la предусмотренными настоящей статьей условиями с целью
îngrijirea nou-născutului. обеспечения фактического участия отца в уходе за новорожденным
2. Tatăl nou-născutului are dreptul la concediu de paternitate cu o durată de ребенком.
14 zile calendaristice. 2. Отец новорожденного ребенка имеет право на отпуск по отцовству
3. Concediul de paternitate este acordat pe baza cererii scrise depuse în продолжительностью 14 календарных дней.
termen de 56 de zile după naşterea copilului. La cerere se anexează copia 3. Отпуск по отцовству предоставляется по письменному заявлению в
certificatului de naştere a copilului. течение первых 56 дней после рождения ребенка. К заявлению
4. În perioada concediului de paternitate oferit salariatul primeşte прилагается копия свидетельства о рождении ребенка.
indemnizaţie de paternitate achitată din contul bugetului asigurărilor 4. В период предоставляемого отпуска по отцовству работник
sociale de stat, care nu va fi mai mică decât cuantumul salariului mediu получает выплачиваемое из фонда социального страхования пособие
lunar pentru perioada corespunzătoare. по отцовству, которое не может быть меньше величины средней
заработной платы за соответствующий период.

Articolul 35. Concediu pentru adopţia unui copil nou-născut Статья 35. Отпуск по усыновлению новорожденного ребенка
Angajatului care a adoptat un copil nou-născut direct de la maternitate sau Работнику, усыновившему новорожденного ребенка непосредственно
care l-a luat sub tutelă i se acordă concediu plătit pentru perioada ce curge в родильном доме или установившему над ним опеку,
din ziua adopţiei (luării sub tutelă) şi până la expirarea a 56 de zile предоставляется оплачиваемый отпуск на период со дня усыновления
calendaristice din ziua naşterii copilului (în cazul adopţiei a 2 şi mai mulţi (установления опеки) и до истечения 56 календарных дней со дня
copii – 70 de zile calendaristice) şi, la solicitare, concediu parţial plătit de рождения ребенка (при одновременном усыновлении двух и более
îngrijire a copilului până când acesta atinge vârsta de 3 ani. Indemnizaţiile детей – 70 календарных дней), а также по его письменному заявлению
la concediule indicate sunt achitate din contul bugetului asigurărilor sociale частично оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до достижения
de stat. им возраста трех лет. Пособия к указанным отпускам выплачиваются
из средств бюджета государственного социального страхования.
Articolul 36. Achitarea concediului de maternitate şi de îngrijire a Статья 36. Оплата отпуска по беременности, родам и уходу за
copilului şi a concediului pentru adopţia unui copil nou-născut ребенком и отпуска по усыновлению новорожденного ребенка
Concediul de maternitate şi de îngrijire a copilului şi concediul pentru Отпуск по беременности, родам и уходу за ребенком и отпуск по
adopţia unui copil nou-născut se achită din contul bugetului de stat al усыновлению новорожденного ребенка оплачиваются из
Republicii Moldova în modul stabilit de legislaţia Republicii Moldova. государственного бюджета Республики Молдова в порядке,
установленном законодательством Республики Молдова.
Articolul 37. Concediu suplimentar de îngrijire a copilului Статья 37. Дополнительный отпуск по уходу за ребенком
1. La solicitare, angajatului i se acordă concediu continuu sau pe părţi de 1. Работнику по его просьбе непрерывно или по частям,
îngrijire a copilului fără păstrarea salariului până când copilul împlineşte предоставляется отпуск без сохранения заработной платы по уходу
vârsta de 5 ani cu o durată sumară de 14 zile calendaristice pe an. за ребенком, до того как ребенку исполнится 5 лет, общей
2. Concediu suplimentar de îngrijire a copilului poate fi acordat oricăror продолжительностью в 14 календарных дней в год.
persoane care efectiv îngrijesc de copil. 2. Дополнительный отпуск по уходу за ребенком может
предоставляться любым лицам, фактически ухаживающим за
ребенком.
Capitolul VII. Remunerarea muncii Глава VII. Оплата труда
Articolul 38. Forma şi cuantumul salariului, perioada şi locul de Статья 38. Форма и размер оплаты труда, время и место ее
achitare a acestuia выплаты
1. Forma şi cuantumul salariului sunt determinate în contractul de muncă. 1. Форма и размер оплаты труда определяются трудовым договором.
2. 2.
3. Remunerarea muncii este efectuată cel puţin lunar. 3. Оплата труда выдается не реже раза в месяц.
4. Pentru fiecare zi de reţinere a salariului sau a achitării, angajatorul este 4. Работодатель обязан за каждый день задержки любого
obligat să plătească salariatului 0,3% din suma reţinută. вознаграждения или расчета выплачивать работнику 0,3 процента от
5. Normele prezentului Articol sunt aplicabile doar în cazul în care задержанной суммы.
contractul de muncă nu prevede altfel. 5. Нормы настоящей статьи применяются только в случае, если
трудовым договором не предусмотрено иное.
Articolul 39 Modul de retribuire a muncii în caz de însuşire a unor Статья 39 Порядок оплаты работы при освоении нового
noi procese de producţie. производственного процесса.
На период освоения нового производственного процесса работникам
Pentru perioada de însuşire a unor noi procese de producţie гарантируется сохранение средней заработной платы.
salariaților li se garantează menținerea salariului mediu.

Articolul 40. Deduceri din salariu Статья 40. Вычеты из заработной платы
1. Angajatorul are dreptul să deducă din remuneraţia salariatului sumele 1. Работодатель вправе вычесть из оплаты труда работника излишне
achitate în plus sau orice altă sumă datorată de salariat pe baza raporturilor выплаченную сумму или любую другую сумму, причитающуюся ему
de muncă. от работника, исходя из трудовых отношений.
2. Cuantumul integral al deducerilor unice din salariu nu va depăşi 50% 2. Общий размер разового вычета из заработной платы не должен
din mărimea salariului. превышать 50 процентов заработной платы.
Articolul 41. Achitarea finală în caz de încetare a raporturilor de
muncă Статья 41. Окончательный расчет при прекращении трудовых
În cazul încetării raporturilor de muncă angajatorul este obligat să отношений
efectueze achitarea finală a salariatului în termen de 7 zile calendaristice, При прекращении трудовых отношений работодатель обязан
în cazul în care contractul de muncă sau legea nu prevede altfel. произвести окончательный расчет с работником не позднее 7
календарных дней, если трудовым договором или законом не
определено иное.
Capitolul VIII. Respectarea condiţiilor de muncă Глава VIII. Соблюдение условий труда
Articolul 42. Dreptul la un mediu inofensiv şi sănătos de muncă Статья 42. Право на безопасную и здоровую рабочую среду
1. Angajatorul este obligat să le asigure salariaţilor un mediu de muncă 1. Работодатель обязан обеспечить работникам максимально
maximal inofensiv pentru viaţa şi sănătatea acestora. безопасную для жизни и здоровья рабочую среду.
2. Angajatorul este obligat să-i ofere salariatului, în termeni rezonabili, 2. Работодатель обязан в разумные сроки предоставить работнику
informaţiile depline, obiective şi inteligibile de care dispune despre toţi имеющуюся у него полную, объективную и понятную информацию
factorii care afectează viaţa şi sănătatea salariatului sau siguranţa mediului обо всех факторах, влияющих на жизнь и здоровье работника или
ambiant. безопасность природной среды.
3. Salariatul are dreptul să refuze prestarea muncii, sarcinii sau a indicaţiei 3. Работник вправе отказаться от выполнения работы, поручения либо
care contravine legii sau, în virtutea nerespectării securităţii muncii, crează указания, противоречащего закону, или ввиду несоблюдения условий
un pericol evident sau esenţial pentru viaţa, sănătatea, proprietatea безопасности труда создающего явную и существенную угрозу
personală sau a unor terţi ori pentru siguranţa mediului ambiant. Salariatul жизни, здоровью, собственности его самого или третьих лиц либо
este obligat să informeze fără întârziere angajatorul despre circumstanţele безопасности природной среды. Работник обязан незамедлительно
din cauza cărora el/ea refuză să îndeplinească obligaţiile asumate pe baza извещать работодателя об обстоятельствах, ввиду которых он
contractului de muncă. отказывается от выполнения обязательств, взятых по трудовому
4. Angajatorul este obligat să implementeze un sistem de prevenire care să договору.
garanteze securitatea muncii şi să-o ofere salariatului informaţiile 4. Работодатель обязан внедрять превентивную систему,
pertinente despre riscurile referitoare la securitatea muncii, măsurile de обеспечивающую безопасность труда, и своевременно предоставлять
prevenire a riscurilor, precum şi despre regulile de utilizare a работнику надлежащую информацию о рисках, касающихся
echipamentelor/utilajelor periculoase, iar în caz de necesitate sa-i asigure безопасности труда, мерах по их превенции, а также правилах
salariatului mijloace personale de protecţie, să înlocuiască обращения с опасными видами оборудования, в случае
echipamentele/utilajele periculoase cu altele inofensive sau mai puţin необходимости обеспечивать работника персональным защитным
periculoase, să întreprindă măsuri rezonabile în vederea garantării снаряжением, по мере технологического прогресса заменять опасные
siguranţei salariatului şi ocrotirii sănătăţii acestuia. виды оборудования безопасными или менее опасными, принимать все
5. Angajatorul este obligat să întreprindă toate măsuri rezonabile în разумные меры по обеспечению безопасности работника и охраны
vederea localizării şi lichidării în timp util a consecinţelor accidentelor его здоровья.
profesionale, acordării primului ajutor şi evacuării. 5. Работодатель обязан принимать все разумные меры по
6. Angajatorul este obligat să-i compenseze integral salariatului prejudiciul своевременной локализации и ликвидации последствий случаев на
cauzat în timpul prestării muncii care s-a soldat cu înrăutăţirea sănătăţii производстве, оказанию первичной помощи и эвакуации.
acestuia, acoperindu-i cheltuielile pentru tratamentul necesar. 6. Работодатель обязан в полном объеме возместить работнику
7. Angajatorul este obligat să asigure protecţia femeii gravide de munca связанный с выполнением работы вред, причиненный ухудшением
care-i poate cauza pericol pentru bunăstarea, sănătatea fizică şi psihică a состояния здоровья, и расходы на необходимое лечение.
acesteia sau a fătului. 7. Работодатель обязан обеспечить защиту беременной женщины от
8. Lista muncilor grele, nocive şi a condiţiilor periculoase de muncă, работы, создающей угрозу благополучию, физическому и
regulile de securitate a muncii, inclusiv cazurile şi regulile de examinare психическому здоровью ее самой или плода.
medicală periodică a salariaţilor din contul angajatorului este determinată 8. Перечень тяжелых, вредных работ и опасных условий работы,
de legislaţia Republicii Moldova. правила безопасности труда, в том числе – случаи и правила
периодического медицинского обследования работников за счет
средств работодателя, определяются законодательством Республики
Молдова.
Capitolul IX. Suspendarea raporturilor de muncă şi încetarea Глава IX. Приостановление трудовых отношений и прекращение
contractului de muncă трудового договора
Articolul 43. Suspendarea raporturilor de muncă Статья 43. Приостановление трудовых отношений
1. Suspendarea raporturilor de muncă se referă la neîndeplinirea temporară 1. Приостановлением трудовых отношений является временное
a muncii prevăzute în contractul de muncă care nu presupune încetarea невыполнение работы, предусмотренной трудовым договором, не
raporturilor de muncă. влекущее прекращения трудовых отношений.
2. Drept motiv pentru suspendarea raporturilor de muncă poate servi: 2. Основания для приостановления трудовых отношений:
a) greva; a) забастовка;
b) blocajele; b) локаут;
c) detaşarea; c) откомандирование;
d) realizarea dreptului activ sau (şi) pasiv de vot; d) осуществление активного или (и) пассивного избирательного
e) prezentarea la organismele de investigaţie, organismele procuraturii права;
sau la organismele de judecată în cazurile prevăzute de legislaţia e) явка в следственные органы, органы прокуратуры или
procesuală a Republicii Moldova; судебные органы в случаях, предусмотренных процессуальным
f) recrutarea pentru serviciul militar obligatoriu şi recrutarea законодательством Республики Молдова;
rezerviştilor; f) призыв на обязательную военную службу и призыв на
g) concediul de maternitate şi de îngrijire a copilului, concediul pentru резервную военную службу;
adopţia unui copil nou-născut şi concediul suplimentar de îngrijire a g) отпуск по беременности, родам и уходу за ребенком, отпуск по
copilului; усыновлению новорожденного ребенка и дополнительный отпуск по
h) adăpostirea jertfei violenţei în familie în azil sau (şi) centru de criză уходу за ребенком;
în perioada căreia persoana în cauză nu poate să-şi îndeplinească h) помещение жертвы насилия в семье в убежище или (и)
obligaţiile de serviciu, dar perioada respectivă nu va depăşi 30 de zile кризисный центр, во время которого становится невозможным
calendaristice pe an; исполнение им служебных обязанностей, но не более 30 календарных
i) incapacitatea temporară de muncă; дней в год;
j) formarea sau instruirea profesională; i) временная нетрудоспособность;
k) concediul fără păstrarea salariului; j) повышение квалификации, профессиональная переподготовка
l) concediul plătit; или обучение;
m) detașarea. k) отпуск без сохранения заработной платы;
l) оплачиваемый отпуск:
4. În cazul suspendării raporturilor de muncă salariatul nu este remunerat, m) откомандирование.
cu excepţia situaţiilor când legislaţia Republicii Moldova sau contractul de
muncă prevăd altfel. 4. В случае приостановления трудовых отношений, работнику не
5. Suspendarea contractului individual de muncă și reluarea activității de выдается оплата труда, если законодательством Республики Молдова
muncă, se face prin ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre) al angajatorului, или трудовым договором не определено иное.
care se aduce la cunoştinţa salariatului, contra semnătură. 5. Приостановление действия индивидуального трудового договора и
6. Salariatul este obligat să informeze de îndată angajatorul sau возобновление работы, производится путем издания работодателем
conducătorul nemijlocit despre imposibilitatea de a se prezenta la serviciu, приказа (распоряжения, решения, постановления), который доводится
cu prezentarea, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare după reluarea до сведения работника под расписку.
activității de muncă, a documentelor care motivează absența. 6. Работник обязан незамедлительно сообщать работодателю или
непосредственному руководителю о невозможности прийти на
работу, с представлением в течение не более 5 рабочих дней после
возобновления работы документов, мотивирующих отсутствие.
Articolul 44. Motive pentru încetarea contractului de muncă Статья 44. Основания для прекращения трудового договора
1. Temeiuri pentru încetarea contractului de muncă sunt după cum 1. Основаниями для прекращения трудового договора являются:
urmează: a) экономические обстоятельства, технологические либо
a) circumstanţele economice, modificările tehnologice sau организационные изменения, ввиду которых необходимо сокращение
organizaţionale care impun disponibilizarea forţei de muncă; рабочей силы;
b) rezultatul nesatisfăcător al perioadei de probă; b) неудовлетворительный результат испытательного срока;
c) recunoaşterea nevalabilităţii contractului de către instanţa de c) признание судебной инстанции недействительности договора;
judecată; d) истечение срока трудового договора;
d) expirarea termenului contractului de muncă; e) выполнение работы, предусмотренной трудовым договором;
e) finalizarea muncii prevăzute în contractul de muncă; f) уход работника с должности/работы по собственному
f) demisionarea salariatului din funcţia ocupată/plecarea de la locul de желанию на основании письменного заявления;
muncă din dorinţă proprie pe baza unei cereri scrise; g) письменное соглашение сторон;
g) acordul scris al părţilor; h) несоответствие квалификации или профессиональных навыков
h) necorespunderea calificării sau a abilităţilor şi competenţelor и умений работника занимаемой им должности/выполняемой работе;
profesionale ale salariatului funcţiei ocupate /muncii îndeplinite; i) установление факта несоответствия работника занимаемой
i) constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcţiei ocupate должности или выполняемой работе по состоянию здоровья согласно
sau muncii îndeplinite din motive de sănătate conform verdictului medical; медицинскому заключению;
j) refuzul salariatului de a accepta propunerile (circumstanţele j) отказ работника принять обоснованное (экономические
economice, modificări tehnologice, organizatorice sau necesitatea de обстоятельства, технологические, организационные изменения либо
dezvoltare a întreprinderii) justificate de modificare a condiţiilor esenţiale нужды развития предприятия) предложения об изменение
ale contractului; существенных условий договора;
k) încălcarea gravă de către salariat a obligaţiilor asumate pe baza k) грубое нарушение работником обязательств, возложенных на
contractului individual sau colectiv de muncă sau (şi) pe baza него индивидуальным трудовым договором или коллективным
regulamentului intern de muncă; договором или (и) внутренним трудовым распорядком;
l) încălcarea de către salariat a obligaţiilor asumate pe baza l) нарушение работником обязательств, возложенных на него
contractului individual sau colectiv de muncă sau (şi) pe baza индивидуальным трудовым договором или коллективным договором
regulamentului intern de muncă în cazul în care salariatul a fost anterior, или (и) внутренним трудовым распорядком, если в отношении
pe parcursul unui an, sancţionat disciplinar, în conormitate cu contractul работника в течение 1 последнего года уже применялась какая-либо
individual sau colectiv de muncă sau (şi) de regulamentul intern de muncă; мера дисциплинарной ответственности, предусмотренная
m) în cazul în care contractul de muncă nu prevede altfel, incapacitatea индивидуальным трудовым договором или коллективным договором
de muncă de lungă durată, atunci când perioada de incapacitate depăşeşte или (и) внутренним трудовым распорядком;
120 de zile calendaristice la rând sau perioada totală a acesteia timp de un m) если трудовым договором не определено иное,
an depăşeşte 180 de zile calendaristice , iar salariatul a folosit deja продолжительная нетрудоспособность, когда срок
concediul prevăzut la Articolul 27 din prezenta Lege; Perioada în cauză нетрудоспособности превышает 120 календарных дней подряд или
poate fi prelungită pentru anumite boli conform legislaţiei Republicii ее общий срок в течение года превышает 180 календарных дней и
Moldova. при этом работником использован отпуск, предусмотренный статьей
n) intrarea în vigoare a verdictului sau hotărârii instanţei de judecată 27 настоящего Закона; Данный срок может быть увеличен для
care anulează posibilitatea de a presta munca; отдельных заболеваний согласно законодательству RM.
o) adoptarea şi intrarea în vigoare conform punctul 4, Articolul 79 din n) вступление в законную силу судебного приговора или
prezenta Lege a hotărârii despre nelegitimitatea grevei; решения, исключающего возможность выполнения работы;
p) decesul angajatorului – persoană fizică sau a salariatului; o) принятое судом и вступившее в законную силу согласно
q) lansarea procesului de producţie în legătură cu lichidarea пункту 4 статьи 79 настоящего Закона решение о признании
angajatorului – persoană juridică; забастовки незаконной;
r) stabilirea pensiei pentru limita de vârstă și a pensiei special pentru p) смерть работодателя – физического лица или работника;
militari. Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) şi casele teritoriale q) начало производства в связи с ликвидацией работодателя –
de asigurări sociale sunt obligate să le ofere angajatorilor informaţii despre юридического лица;
stabilirea pensiei pentru salariaţi pentru limita de vârstă; r) назначение пенсии по возрасту или специальной пенсии для
s) concedierea conducătorului întreprinderii. Conducătorul военных лиц. Национальная и территориальные кассы социального
întreprinderii, locțiitorii acestuia şi contabilul şef pot fi eliberaţi din funcţie страхования обязанны предоставить работодателям информацию о
înainte de termen cu sau fără indicarea motivelor şi cu achitarea назначение его работникам пенсии по возрасту;
compensaţiei prevăzute în contract;t) retragere, de către autoritățile s) увольнение руководителя предприятия. Руководитель
competente, a autorizației (licenței), permisului, care îi acordă salariatului предприятия, его заместители и главный бухгалтер, могут быть в
dreptul de a activa într-o anumită profesie, meserie sau de a efectua o любое время, досрочно освобождены от занимаемой должности, с
anumită lucrare – de la data retragerii acesteia; указанием или без указания причины, с выплатой компенсации
u) ; оговоренной в договоре;
v) din alte motive specificate de prezentul Cod şi de alte legi. t) отзыв компетентными органами авторизации (лицензии),
2. Nu se permite încetarea contractului de muncă: разрешения, которые предоставляют работнику право работать в
a) din alte motive decât cele prevăzute la punctul 1 din prezentul определенной профессии, специальности или выполнять
Articol; определенную работу, – со дня их отзыва;
b) pe baza discriminării prevăzute la Articolul 2 din prezenta Lege; u) ;
c) în perioada următoare zilei când o salariată şi-a notificat v)) по другим основаниям, предусмотренным настоящим
angajatorul că este gravidă, determinată la subpunctul “g”, punctul 2, кодексом и иными законами.
Articolul 43 din prezenta Lege, cu excepţia motivelor prevăzute la 2. Не допускается прекращение трудового договора:
subpunctele “b” - “g”, “j” - “l”, “n” şi “q”, punctul 1 din prezentul Articol; a) по другим основаниям, кроме оснований, предусмотренных
d) din cauza recrutării salariatului în serviciul militar obligatoriu sau a
пунктом первым настоящей статьи;
rezervistului sau (şi) în perioada satisfacerii de către salariat a serviciuluib) на основании дискриминации, предусмотренной статьей 2
militar obligatoriu sau recrutării rezervistului, cu excepţia motivelor настоящего Закона;
prevăzute la subpunctele “b” - “g”, “j” - “l”, “n” şi “q”, punctul 1 din c) в течение следующего за уведомлением работодателя
prezentul Articol; работницей о своей беременности периода, определенного
подпунктом «g» пункта 2 статьи 43 настоящего Закона, кроме
оснований, предусмотренных подпунктами «b» - «g», «j» - «l», «n» и
«q» пункта первого настоящей статьи;
d) ввиду призыва работника на обязательную военную или
резервную военную службу или (и) в период прохождения
работником обязательной военной или резервной военной службы,
кроме оснований, предусмотренных подпунктами «b» - «g», «j» - «l»,
«n» и «q» пункта первого настоящей статьи;
Articolul 45. Modul de încetare a contractului de muncă Статья 45. Порядок прекращения трудового договора
1. În cazul încetării de către angajator a contractului de muncă din motivele 1. При прекращении работодателем трудового договора по какому-
indicate la subpunctele а), m), q), r), t) şi u), punctul 1, Articolul 44 din либо из оснований, предусмотренных подпунктами а), m), q), r), t) и u)
prezenta Lege, angajatorul este obligat să-l informeze pe salariat cu cel пункта первого статьи 44 настоящего Закона, работодатель обязан не
puţin 30 de zile calendaristice înainte, expediind în adresa acestuia o менее чем за 30 календарных дней предупредить работника, направив
scrisoare de notificare preliminară. Concomitent, salariatului i se achită ему предварительное письменное извещение. Вместе с тем работнику
compensaţia în cuantumul unui salariu pentru cel puţin o lună, în termen de выплачивается компенсация в размере оплаты труда не менее, чем за
30 de zile calendaristice de la data încetării contractului de muncă. 1 месяц, в течение 30 календарных дней со дня прекращения
2. La încetarea de către angajator a contractului de muncă din motivele трудового договора.
indicate la subpunctele а), m), q), r), t) şi u), punctul 1, Articolul 44 din 2. При прекращении работодателем трудового договора по какому-
prezenta Lege, angajatorul are dreptul să preîntâmpine salariatul cu cel либо из оснований, предусмотренных подпунктами а), m), q), r), t) и u)
puţin 3 zile calendaristice înainte, expediind în adresa acestuia o scrisoare пункта первого статьи 44 настоящего Закона, работодатель вправе не
de notificare preliminară. În asemenea caz salariatului i se achită менее чем за 3 календарных дня ранее предупредить работника,
compensaţia în cuantumul unui salariu pentru cel puţin 2 luni, în termen de направив ему предварительное письменное извещение. В таком
30 de zile calendaristice de la data încetării contractului de muncă. случае работнику выплачивается компенсация в размере оплаты
3. La încetarea contractului de muncă din iniţiativa salariatului din motivul труда не менее чем за 2 месяца, в течение 30 календарных дней со дня
indicat la subpunctul “f”, punctul 1, Articolul 44 din prezenta Lege, прекращения трудового договора.
salariatul este obligat să preîntâmpine angajatorul cu cel puţin 30 de zile 3. При прекращении трудового договора по инициативе работника по
calendaristice înainte, expediind în adresa acestuia o scrisoare de notificare основанию, предусмотренному подпунктом «f» пункта первого статьи
preliminară. 44 настоящего Закона, работник обязан не менее чем за 30
4. În termen de 30 zile calendaristice de la primirea notificării din partea календарных дней предупредить работодателя, направив ему
angajatorului despre încetarea contractului de muncă, salariatul are dreptul предварительное письменное извещение.
să expedieze în adresa acestuia o scrisoare prin care să solicite justificarea4. Работник вправе в течение 30 календарных дней со дня получения
în formă scrisă a motivelor de încetare a contractului. от работодателя извещения о прекращении трудового договора
5. Angajatorul este obligat în termen de 7 zile calendaristice din ziua направить ему письменное уведомление, содержащее требование о
представлении письменного обоснования причин прекращения
depunerii solicitării salariatului să justifice în formă scrisă cauzele încetării
contractului de muncă. договора.
5. Работодатель обязан в течение 7 календарных дней со дня
6. Salariatul are dreptul în termen de 30 zile calendaristice din ziua primirii
justificării în formă scrisă să atace în instanţă hotărârea angajatorului предъявления требования работника письменно обосновать причины
privind încetarea contractului de muncă. прекращения трудового договора.
7. În cazul în care angajatorul timp de 7 zile calendaristice din ziua 6. Работник вправе в течение 30 календарных дней со дня получения
depunerii solicitării salariatului nu va oferi justificarea scrisă a încetăriiписьменного обоснования обжаловать в суд решение работодателя о
contractului de muncă, salariatul are dreptul în termen de 30 zile прекращении трудового договора.
calendaristice să atace în instanţa de judecată hotărârea angajatorului 7. Если работодатель в течение 7 календарных дней со дня
privind încetarea contractului de muncă. În asemenea caz povara представления работником требования не представит письменного
demonstrării motivelor faptice revine angajatorului. обоснования прекращения трудового договора, работник вправе в
8. În cazul în care instanţa de judecată consideră nulă hotărârea течение 30 календарных дней обжаловать в суд решение работодателя
angajatorului privind încetarea contractului de muncă cu salariatul, о прекращении трудового договора. В таком случае бремя
angajatorul este obligat conform hotărârii instanţei să restabilească la loculдоказывания фактических обстоятельств спора возлагается на
de muncă precedent persoana cu care a încetat contractul de muncă sau să-i работодателя.
asigure un loc de muncă similar. La cererea angajatorului, în loc de 8. В случае признания судом недействительным решения
restabilirea la locul de muncă instanţa de judecată poate obliga angajatorul работодателя о прекращении трудового договора с работником,
să-i achite salariatului o compensaţie pecuniară în mărime de cel puţin 6 работодатель обязан по решению суда восстановить на прежнем
salarii medii lunare. рабочем месте лицо, трудовой договор с которым был прекращен, или
обеспечить его равноценной работой. По требованию работодателя,
вместо восстановления на работе судебная инстанция взыскивает с
работодателя в пользу работника денежную компенсацию, в размере
не менее шести его средних месячных заработных плат.
Articolul 46. Disponibilizare Статья 46. Массовое увольнение
1. În cazul încetării raporturilor de muncă din motivul indicat la subpunctul 1. В случае прекращения по основанию, предусмотренному
“а”, punctul 1, Articolul 44 din prezenta Lege, în decurs de 15 zile подпунктом «а» пункта первого статьи 44 настоящего Закона, в
calendaristice cu cel puţin 100 de salariaţii (disponibilizare) angajatorul течение 15 календарных дней трудовых договоров не менее чем со
este obligat în termen de cel puţin 45 de zile calendaristice să expedieze o 100 работниками (массового увольнения) работодатель обязан не
notificare scrisă în adresa Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Protecţiei менее чем за 45 календарных дней направить письменное извещение
Sociale al Republicii Moldova şi în adresa salariaţilor cu care încetează Министерству труда, здравоохранения и социальной защиты
contractele de muncă. Республики Молдова и работникам, трудовые договора с которыми
2. În cazul prevăzut la punctul 1 din prezentul Articol, nu sunt aplicabile прекращаются.
termenele de notificare prevăzute şa punctul 1 şi punctul 2, Articolul 45 2. В случае, предусмотренном пунктом первым настоящей статьи, не
din prezenta Lege. действуют сроки предупреждения, предусмотренные пунктами
первым и 2 статьи 45 настоящего Закона.
Articolul 47. Încetarea contractului de muncă cu un minor Статья 47. Прекращение трудового договора с
Reprezentantul legal al minorului sau organismul de tutelă/curatelă are несовершеннолетним
dreptul să solicite încetarea contractului de muncă cu un minor în cazul în Законный представитель несовершеннолетнего или орган
care continuarea activităţii poate pricinui prejudicii vieţii, sănătăţii sau попечительства/опеки вправе требовать прекращения трудового
unor interese vitale ale acestuia. договора с несовершеннолетним, если продолжение работы причинит
вред жизни, здоровью или иным значительным интересам
несовершеннолетнего.
Articolul 48. Continuarea forţată a muncii Статья 48. Вынужденное продолжение работы
În cazul în care termenul contractului de muncă a expirat, însă din cauza Если срок трудового договора истек, но исходя из характера работы
caracterului specific al muncii, încetarea acesteia poate aduce daune немедленное прекращение работы повлечет значительный вред и
semnificative şi crea pericole pentru sănătatea oamenilor, salariatul este создаст угрозу здоровью человека, работник обязан продолжать
obligat să continue munca până la remedierea situaţiei, iar angajatorul este работу до устранения такого положения, а работодатель обязан
obligat să-i achite acestuia salariu. выплачивать ему заработную плату.
Articolul 49. Garanţii în cazul reorganizării, schimbării tipului de Статья 49. Гарантии при реорганизации, смене типа
proprietate sau schimbării proprietarului întreprinderii собственности или смене собственника предприятия
1. În cazul reorganizării, schimbării tipului de proprietate sau schimbării 1. При реорганизации, смене типа собственности или смене
proprietarului întreprinderii, la momentul reorganizării sau schimbării собственника предприятия к правопреемнику переходят все
proprietarului cesionarul legal întră în toate drepturile şi obligaţiile существующие на момент реорганизации или смены собственника
existente ce decurg din raporturilor individuale de muncă. права и обязанности, вытекающие из индивидуальных трудовых
2. În cazul reorganizării, schimbării tipului de proprietate sau schimbării договоров.
proprietarului întreprinderii contractul colectiv de muncă îşi păstrează 2. При реорганизации, смене типа собственности, смене собственника
valabilitatea timp de un an din ziua cesionării drepturilor de proprietate. предприятия коллективный трудовой договор сохраняет свое
3. Reorganizarea, schimbarea tipului de proprietate sau schimbarea действие в течение одного года со дня перехода права собственности.
proprietarului întreprinderii nu reprezintă în sine temei pentru încetarea 3. Реорганизация, смена типа собственности или смена собственника
contractului individual de muncă (cu excepţia unor categorii concrete de предприятия, само по себе, не является основанием для прекращения
salariaţi). Concedierea salariaţilor în asemenea cazuri se permite numai cu индивидуального трудового договора (за исключениями
condiţia reducerii numărului de salariaţi sau a statelor de personal ale определенных категорий работников). Увольнение работников в этих
întreprinderii. случаях допускается только при условии сокращения численности
4. În cazul reorganizării, schimbării tipului de proprietate sau schimbării или штата работников предприятия.
proprietarului întreprinderii, până la cesionare, angajatorul cedent 4. При реорганизации, смене типа собственности или смене
informează în formă scrisă în timp util reprezentanţii salariaţilor despre: собственника предприятия, работодатель цедент, своевременно, до
a) data exactă sau estimată a schimbării tipului de proprietate, осуществления действия, информирует представителей работников в
schimbării proprietarului întreprinderii sau despre iniţierea procedurii de письменной форме о:
reorganizare; a) дате или предлагаемой дате смене типа собственности, смене
b) cauza cesionării; собственника предприятия или о начале процедуре реорганизации;
c) consecinţele legale, economice şi sociale ale reorganizării, b) причине цессии;
schimbării tipului de proprietate sau schimbării proprietarului întreprinderii c) правовые, экономические и социальные последствия
pentru salariaţi; реорганизации, смене типа собственности или смене собственника
d) măsurile prevăzute în raport cu salariaţii. предприятия для сотрудников;
5. În cazul în care la întreprindere nu există organizaţie sindicală sau d) меры, предусмотренные в отношении работников.
reprezentanţi aleşi ai salariaţilor, informaţiile indicate la punctul 3 sunt 5. Если на предприятии не существуют просоюзы или избранные
aduse la cunoştinţa salariaţilor . представители работников, информация, указанная в пункте. (3)
доводится до сведения работников .
Articolul 50. Contractul de ucenicie şi contractul în cadrul Статья 50. Ученический договор и договор в рамках дуального
învăţământului dual образования
1. Angajatorul are dreptul să încheie un contract de ucenicie cu persoana 1. Работодатель вправе заключить с лицом, находящимся в поиске
care se află în căutarea unui loc de muncă şi care nu are calificarea работы и не имеющим необходимой профессиональной
profesională necesară. квалификации, ученический договор.
2. Contractul de ucenicie este încheiat în formă scrisă. 2. Ученический договор заключается в письменной форме.
3. Angajatorul are dreptul să încheie un contract de ucenicie pe o durată 3. Работодатель имеет право заключить срочный договор
determinată în cadrul învăţământului dual cu persoana care este numită ученичества, в рамках дуального образование, с лицом именуемым
ucenic şi studiază în cadrul programelor corespunzătoare de învăţământ, учащийся, который изучает в рамках соответсвующих программах
autorizate şi acreditate în conformitate cu legislaţia în vigoare. образования, авторизированных и аккредитованых в соответствии с
4. În conformitate cu contractul de ucenicie în cadrul învăţământului dual, действующим законодательством.
ucenicul îşi asumă angajamentul de formare profesională şi de a munci, 4. В соответствии с договором ученичества в рамках дуального
respectând normele regulamentului intern, iar angajatorul este obligat să образование, учащийся обязуется подготовить себя профессионально
asigure achitarea plății de ucenicie şi să creeze condiţiile necesare pentru и приложить свою рабочую силу при соблюдении правил
formarea profesională a ucenicului. внутреннего распорядка, а работодатель обязан обеспечить выплату
5. Principiile de organizare şi funcţionare a învăţământului dual sunt заработной ученической платы и создать необходимые условия для
stabilite de Guvern la propunerea Ministerului Educaţiei în procesul de професиональной подготовки.
consultări cu partenerii sociali. 5. Организация и функционирование двойного обучения в области
образования устанавливаются Правительством по предложению
Министерства образования в процессе консультаций с социальными
партнерами.
Articolul 51. Conţinutul contractului de ucenicie şi a contractului în Статья 51. Содержание ученического договора и договора в
cadrul învăţământului dual рамках дуального образование
1. Contractul de ucenicie şi contractul în cadrul învăţământului dual va 1. Ученический договор и договор в рамках дуального образование
include urătoarele informaţii: должен содержать:
а) numele şi prenumele sau denumirea părţilor; а) фамилию и имя или наименование сторон;
b) indicarea profesiei, specialităţii, calificării pe care o va primi ucenicul; b) указание на профессию, специальность, квалификацию, которую
с) obligaţiile angajatorului de a crea condiţii de formare/instruire în получит ученик;
conformitate cu dispoziţiile contractului; с) обязанности работодателя по созданию условий для обучения в
d) durata contractului; соответствии с положениями договора;
е) obligaţiile persoanei de a frecventa cursul de formare profesională şi de d) срок договора;
a munci în conformitate cu profesia, specialitatea, calificarea primită pe е) обязанности лица пройти курс профессиональной подготовки и
durata stabilită de contract; проработать в соответствии с полученной профессией,
f) condiţiile de remunerare a muncii în perioada de ucenicie; специальностью и квалификацией в течение срока, установленного
g) condiţiile de acoperire (compensare) a cheltuielilor suportate de părţi договором;
(una dintre părţi) în perioada de ucenicie în cazul eliberării salariatului din f) условия оплаты труда в период ученичества;
iniţiativa proprie sau din motive disciplinare. g) условия покрытия (возмещения) понесенных сторонами
2. În contractul încheiat în cadrul învăţământului dual angajatorul indică un (стороной) расходов в период ученичества в случае освобождения
maistru-instructor în producţie sub conducerea directă a căruia se работника по собственной инициативе или по дисциплинарным
realizează instruirea. основаниям.
3. Contractul încheiat în cadrul învăţământului dual îşi încetează acţiunea: 2. В договоре заключенным в рамках дуального образование
a) în legătură cu expirarea valabilităţii contractului; работодатель указывает мастер-инструктора на производстве, под
b) în legătură cu abandonarea instruirii de către ucenic; непосредственном руководстве которого проводится обучение.
c) la iniţiativa ucenicului în legătură cu neîndeplinirea semnificativă a 3. Договор заключенный в рамках дуального образование прекращает
angajamentelor contractuale de către angajator; свое действие:
d) la iniţiativa angajatorului pentru încălcarea disciplinei, deteriorarea a) в связи с истечением срока действия договора;
echipamentului/utilajului sau pentru alte încălcări serioase comise de b) в связи с оставление учащимся учебы;
ucenic sau în legătură circumstanţele economice şi tehnologice ori cu c) по инициативе учащегося в связи с существенным
schimbările organizaţionale. неисполнением договорных обязательств со стороны работодателя;
d) по инициативе работодателя за нарушение дисциплины,
повреждения оборудования или других серьезных нарушений,
совершенных учащимся или в связи с экономическими
обстоятельствами, технологическими обстоятельствами, либо
организационными изменениями.
Articolul 52. Contractul de formare profesională şi de formare Статья 52. Договор профессиональной подготовки и
profesională continuă непрерывной профессиональной подготовки
1. Contractul de formare profesională este un contract special încheiat în 1. Договор профессиональной подготовки – это специальный договор,
formă scrisă în conformitate cu care salariatul se obligă să frecventeze un заключенный в письменной форме, в соответствии с которым
curs de formare profesională achitat din contul angajatorului pentru a primi работник обязуется пройти курс профессиональной подготовки, за
calificare profesională, fiind un supliment la contractul individual de счет средств работодателя, для получения профессиональной
muncă. квалификации, и являющийся дополнительным к индивидуальному
2. Contractul de formare profesională continuă încheiat în formă scrisă este трудовому договору.
un supliment la contractul individual de muncă, fiind reglementat de 2. Договор непрерывной профессиональной подготовки заключается
legislaţia muncii şi de alte acte normative care conţin norme ale dreptului в письменной форме, является дополнительным к индивидуальному
muncii. трудовому договору и регулируется трудовым законодательством и
3. În contractul de formare profesională şi contractul de formare иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права.
profesională continuă părţile indică obligaţiile persoanei de a munci la 3. В договоре профессиональной подготовки и договоре непрерывной
întreprindere în conformitate cu profesia, specialitatea, calificarea primită профессиональной подготовки стороны указывают обязанности лица
pe o durată determinată ce nu va depăşi 3 ani. проработать на предприятии, в соответствии с полученной
4. Salariaţilor care s-au înmatriculat din proprie iniţiativă în instituţiile de профессией, специальностью и квалификацией в течение
învăţămînt superior sau mediu de specialitate acreditate în condiţiile legii, определенного срока, но не более чем на 3 года.
la secţiile serale şi fără frecvenţă şi care învaţă cu succes li se pot acorda 4. Работникам, самостоятельно поступившим в высшие или средние
anumite garanţii şi compensaţii în modul prevăzut de contractul colectiv специальные учебные заведения, аккредитованные согласно закону,
sau de cel individual de muncă. по заочной и вечерней формам обучения и успешно обучающимся в
них, могут быть предоставлены определенные гарантии и
компенсации в порядке, предусмотренном коллективным или
индивидуальным трудовым договором.

Articolul 53. Munca prin intermediul agentului temporar de muncă Статья 53. Труд посредством временного трудового агента
1. Munca prin intermediul agentului temporar de muncă constituie munca 1. Труд посредством временного трудового агента является трудом
prestată de un salariat temporar, care a încheiat un contract temporar de выполняемым временным работником, который заключил временный
muncă cu un agent temporar de muncă şi care este oferit utilizatorului în трудовой договор с временным трудовым агентом и который
vederea prestării temporare a muncii sub supravegherea şi conducerea предоставлен пользователю, с целью временного применения труда
celui din urmă. под наблюдением и руководством последнего.
2. Agentul temporar de muncă este o persoană juridică aprobată de 2. Временный трудовой агент является юридическим лицом,
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei care încheie contracte утвержденным Министерством труда, семьи и социальной защиты,
temporare de muncă cu salariaţii temporari în scopul oferirii acestora который заключает временные трудовые договора с временными
utilizatorului pentru prestarea muncii în perioada stabilită de contract sub работниками, с тем чтобы предоставить их пользователю для
supravegherea şi conducerea acestuia. Modul de creare şi acţiune a выполнения работ в течение периода, определенного договором, под
agentului temporar de muncă sunt stabilite prin hotărâre de Guvern. его наблюдением и руководством. Порядок создания и действия
3. Utilizator este persoana juridică sau fizică pentru care şi sub временного трудового агента устанавливаются постановлением
supravegherea şi conducerea căreia salariatul temporar acordat de agentul Правительства.
temporar de muncă prestează temporar munca. 3. Пользователем является физическое или юридическое лицо, для
4. Sarcina (misiunea) temporară de muncă semnifică perioada în care которого и под наблюдением и руководством которого, временно
salariatul temporar este acordat utilizatorului în vederea prestării temporare применяет свою рабочую силу, временный работник,
a muncii sub supravegherea şi conducerea celui din urmă. предоставленный временным трудовым агентом.
4. Временная трудовая задача (миссия) означает срок на который
временный работник, предоставлен пользователю, с целью
временного применения труда под наблюдением и руководством
последнего.
Articolul 54. Contractul individual de muncă încheiat prin Статья 54. Индивидуальный трудовой договор заключенный
intermediul agentului temporar de muncă посредством временного трудового агента
1. Contractul individual de muncă încheiat prin intermediul agentului 1. Индивидуальный трудовой договор заключенный посредством
temporar de muncă reprezintă un contract încheiat în formă scrisă între временного трудового агента – индивидуальный трудовой договор,
agentul temporar de muncă şi salariatul temporar pentru perioada заключенный в письменной форме между временным трудовым
îndeplinirii sarcinii de muncă. агентом и временным работником на время выполнения трудовой
2. În contractul individual de muncă încheiat prin intermediul agentului задачи.
temporar de muncă se indică suplimentar condiţiile pentru îndeplinirea 2. В индивидуальном трудовом договоре заключенным посредством
sarcinii, durata sarcinii, identitatea şi locaţia utilizatorului, cuantumul şi временного трудового агента, дополнительно указывается условия
modul de achitare a salariatului temporar. для выполнения задачи, длительность задачи, идентичность и
3. Principalele condiţii de recrutare şi condiţiile de prestare a muncii местоположения пользователя, размер и порядок оплаты временного
utilizate de salariatul temporar în procesul de realizare a sarcinii temporare работника.
nu vor fi inferioare celor aplicabile în cazul în care salariatul ar fi fost 3. Основные условия найма труда и условия выполнения труда,
angajat nemijlocit de către utilizator pentru prestarea aceleaşi munci. применимые временным работникам при реализации временной
4. Salariaţii temporari urmează a fi informaţi despre orice funcţie vacantă задачи, не должны быть ниже, чем те, которые были бы применимы,
existentă la utilizator în vederea oferirii de oportunităţi egale acestora если бы работник был принят на работу непосредственно
pentru a ocupa un loc permanent de muncă analogic altor salariaţi de la пользователем, для выполнения той же работы.
întreprindere. 4. Временные работники должны быть информированы о
5. Contractul individual de muncă încheiat prin intermediul agentului существовании любой вакантной должности у пользователя, с целью
temporar de muncă îşi încetează acţiunea în cazul finalizării sarcinii предоставления равной возможности занять постоянное рабочее
temporare sau în cazul refuzului utilizatorului de a-i fi prestate servicii în место, аналогично другим работникам на предприятии.
conformitate cu condiţiile contractuale. 5. Индивидуальный трудовой договор заключенный посредством
временного трудового агента прекращает свое действие при
реализации временной задачи или при отказе пользователя от услуг, в
соответствие с договорными условиями.
TITLUL III. RAPORTURI COLECTIVE DE MUNCĂ Раздел III. Коллективные трудовые отношения
Capitolul X. Libertatea de asociere Глава X. Свобода объединений
Articolul 55. Dispoziţii generale Статья 55. Общие положения
1. Salariatul şi angajatorul au dreptul fără autorizare preliminară să 1. Работник и работодатель вправе без предварительного разрешения
formeze asociaţii sau (şi) să devină membri ai altor asociaţii. создавать объединения или (и) вступать в члены других объединений.
2. Asociaţia angajatorilor şi asociaţia salariaţilor au dreptul să elaboreze 2. Объединение работодателей и объединение работников вправе
statutul şi regulamentul propriu, să-şi creeze organismele de conducere, să- разрабатывать собственный устав и регламент, создавать органы
şi aleagă reprezentanţii şi să-şi orienteze activitatea. управления, избирать представителей и направлять свою
3. Asociaţia angajatorilor şi asociaţia salariaţilor au dreptul să formeze деятельность.
federaţii şi confederaţii şi să adere la acestea. Orice asociaţie, federaţie şi 3. Объединение работодателей и объединение работников вправе
confederaţie de acest gen are dreptul să adere la Asociaţia internaţională a создавать федерации и конфедерации и объединяться с ними. Каждое
angajatorilor şi la Asociaţia internaţională a salariaţilor. такое объединение, федерация, конфедерация вправе присоединяться
к международному объединению работодателей и международному
объединению работников.
Articolul 56. Interzicerea discriminării Статья 56. Запрет на дискриминацию
1. Este interzisă discriminarea salariatului în temeiul membriei acestuia în 1. Запрещается дискриминация работника ввиду его членства в
asociaţia salariaţilor sau participării în activitatea unei asemenea asociaţii объединении работников или участия в деятельности такого
sau (şi) în alte activităţi, scopul cărora este: объединения или (и) иное действие, целью которого являются:
a) încadrarea în muncă a salariatului sau păstrarea locului de muncă în a) прием работника на работу или сохранение за ним работы взамен
schimbul refuzului calităţii de membru al asociaţiei salariaţilor sau отказа от членства в объединении работников или выхода из такого
abandonării unei asemenea asociaţii; объединения;
b) încetarea raporturilor de muncă cu salariatul sau orice alt gen de b) прекращение трудовых отношений с работником или иного рода
oprimare din cauza calităţii de membru al asociaţiei salariaţilor sau притеснение по причине членства в объединении работников или
participării în activitatea unei asemenea asociaţii. участия в деятельности такого объединения.
2. Participarea salariatului în activitatea asociaţiei salariaţilor în timpul de 2. Участие работника времени в деятельности объединения
muncă se permite numai cu acordul angajatorului. работников в течение рабочего времени допускается только по
3. În cazul prevăzut la subpunctul “b”, punctul 1 din prezentul Articol sau соглашению с работодателем.
(şi) în legătură cu acţiunea în justiţie depusă în temeiul prevăzut la 3. В случае, предусмотренном подпунктом «b» пункта первого
subpunctul “b”, punctul 3, Articolul 44 din prezenta Lege, povara настоящей статьи, или (и) в связи с иском, поданным на основании,
demonstrării îi revine angajatorului în cazul în care salariatul va indica предусмотренном подпунктом «b» пункта 3 статьи 44 настоящего
circumstanţele care permit formularea unor presupuneri rezonabile că Закона, бремя доказывания возлагается на работодателя, если
angajatorul a acționat în detrimentul condițiilor prevăzute la subpunctul работником будут указаны обстоятельства, создающие основания для
“b”, punctul 1 din prezentul Articol sau (şi) subpunctul “b”, punctul 3, разумного предположения о том, что работодатель действовал в
Articolul 44 din prezenta Lege. нарушение требования (требований), предусмотренных подпунктом
«b» пункта первого настоящей статьи или (и) подпунктом «b» пункта
3 статьи 44 настоящего Закона.
Articolul 57. Interzicerea imixtiunii în activitatea asociaţiei Статья 57. Запрет на вмешательство в деятельность объединений
angajatorilor şi asociaţiei salariaţilor работодателей и работников
1. Asociaţiile angajatorilor şi asociaţiile salariaţilor, membrii acestora sau 1. Объединения работодателей и объединения работников, их члены
reprezentanţii nu trebuie să se amestece reciproc în orice formă de или представители не должны вмешиваться в какой бы то ни было
activitate desfăşurată de acestea. форме в деятельность друг друга.
2. În sensul prezentului Articol, imixtiunea în activitatea asociaţiilor 2. Для целей настоящей статьи вмешательство в деятельность
înseamnă orice acţiune scopul căreia este împiedicarea activităţii asociaţiei объединения подразумевает любое действие, целью которого
prin mijloace financiare sau de alt gen în vederea exercitării controlului является препятствование деятельности объединения финансовыми
asupra acestora. или иными средствами для осуществления контроля над ним.
Articolul 58. Informarea şi consultarea salariaţilor Статья 58. Информирование и консультирование работников
1. Angajatorul informează şi consultă reprezentanţii salariaţilor în ceea ce 1. Работодатель информирует и консультирует представителей
priveşte aspectele relevante cu privire la munca lor la întreprindere. работников в отношении соответствующих вопросов в связи с их
2. Obligaţia de informare se referă la: работой на предприятии.
a) dezvoltarea curentă şi probabilă a întreprinderii, precum şi la situaţia 2. Обязанность информировать касается:
economică a acesteia; a) текущего и вероятного развития и экономическое положение
b) situaţiile, structurile şi dezvoltarea probabilă a ocupării forţei de muncă предприятия;
la întreprindere, precum şi la măsurile preventive prevăzute, în special, în b) ситуации, структуры и вероятного развития занятости на
cazul iminenţei unui pericol pentru ocuparea forţei de muncă; предприятии, а также любых упреждающих мер, предусмотренные, в
c) hotărârile care pot aduce modificări semnificative în organizarea muncii частности, когда существует угроза для занятости;
sau în raporturile contractuale, inclusiv legate de disponibilizarea c) решении которые могут принести существенные изменения в
angajaţilor sau schimbarea proprietarului întreprinderii; организации работы или в договорных отношениях, в том числе
3. Informaţiile depline şi exacte urmează a fi diseminate prin expedierea связанные с массовым сокращением или смене собственника
acestora, în formă scrisă, reprezentanţilor salariaţilor care să le permită предприятия;
celor din urmă să pregătească consultări în funcţie de necesitate. 3. Информация должна быть доведена до сведения путем отправки в
4. În procesul consultărilor, reprezentanţii salariaţilor au dreptul să se письменной форме, представителям работников соответствующих
întrevadă cu angajatorul şi să primească un răspuns argumentat la orice данных, полной и точной информации, своевременно, что позволило
întrebare pe care aceştia ar formula-o. бы представителям работников подготовку, в случае необходимости,
5. Reprezentanţii salariaţilor, precum şi alţi specialişti, experţi care îi ajută, консультации.
nu sunt autorizaţi să divulge salariaţilor sau unor terţi informaţiile 4. В процессе консультаций, представители работников имеют право
confidenţiale primite. Această limitare este aplicabilă oriunde s-ar afla встречаться с работодателем и получить аргументированный ответ на
reprezentanţii respectivi sau terţii, chiar şi după expirarea termenului de любой отзыв, который они могли бы сформулировать.
reprezentare. În cazurile prevăzute de legislaţie, reprezentanţii salariaţilor, 5. Представители работников, а также любые специалисты, эксперты,
specialiştii şi experţi care îi ajută pot transmite informaţiile confidenţiale которые помогают им, не уполномочены раскрывать работникам или
salariaţilor sau unor terţi, care sunt obligaţi să nu o divulge. Încălcarea третьим лицам, информацию которая была предоставлена, с грифом
acestei obligaţii îi oferă angajatorului dreptul de a solicita compensarea секретности. Это ограничение будет применяться везде, где бы не
prejudiciului cauzat. находились указанные представители или третьи лица, даже после
6 Dispoziţiile prezentului articol sunt aplicabile tuturor întreprinderilor cu истечения срока их представительства. В случаях предусмотренных
un număr de salariaţi de 50 de persoane, cel puţin . законодательством, представители работников, специалисты и
эксперты, которые им помогают, могут передать конфиденциальную
информацию работникам или третьим лицам, которые должны
соблюдать обязательство ее неразглашения. Нарушение данного
обязательство дает работодателю право требовать возмещение
причиненного ущерба.
6 Положения данной статьи распостроняются на все предприятия
численностью не менее 50 работников .
Capitolul XI. Contractul colectiv Глава XI. Коллективный договор
Articolul 59. Dispoziţii generale Статья 59. Общие положения
1. Contractul colectiv este încheiat între unul sau mai mulţi angajatori sau 1. Коллективный договор заключается между одним или более
între una sau mai multe asociaţii ale angajatorilor cu una sau mai multe работодателями или одним или более объединениями работодателей
asociaţii ale salariaţilor. и одним или более объединениями работников.
2. Contractul colectiv: 2. Коллективный договор:
a) determină condiţiile de muncă; a) определяет условия труда;
b) reglementează raporturile dintre angajator şi salariat; b) регулирует отношения между работодателем и работником;
c) reglementează raporturile dintre unul sau mai mulţi angajatori sau una c) регулирует отношения между одним или более работодателями или
sau mai multe asociaţii ale angajatorilor cu una sau mai multe asociaţii ale одним или более объединениями работодателей и одним или более
salariaţilor. объединениями работников.
3. Părţile determină în mod individual condiţiile contractului colectiv. 3. Стороны сами определяют условия коллективного договора.
4. În cazul unei iniţiative de a încheia un contract colectiv exprimate de 4. В случае исходящей от одной из сторон инициативы о заключении
una dintre părţi, părţile sunt obligate să negocieze bona fide. коллективного договора стороны обязаны вести переговоры
5. În procesul de negocieri părţile îşi oferă reciproc informaţii referitoare la добросовестно.
aspectul (aspectele) legate de negocieri. Orice parte are dreptul să nu-i 5. В процессе переговоров стороны предоставляют друг другу
ofere celeilalte părţi informaţii confidenţiale, iar în cazul oferirii unor astfel информацию по вопросу (вопросам), связанным с переговорами.
de informaţii, precum şi a informaţiilor de alt gen, are dreptul să ceară Сторона вправе не предоставлять другой стороне конфиденциальную
respectarea confidenţialităţii în raport cu aceste informaţii. информацию, а в случае предоставления конфиденциальной или (и)
6. Nu se permite imixtiunea organismelor de stat sau a organismelor de иной информации – требовать соблюдения конфиденциальности
autogestiune locală în procesul de încheiere a contractului colectiv. Orice указанной информации.
contract colectiv încheiat cu imixiunea acestor organisme este declarat nul. 6. Не допускается вмешательство государственных органов или
органов местного самоуправления в процесс заключения
коллективного договора. Коллективный договор, заключенный при
подобном вмешательстве, недействителен.
Articolul 60. Reprezentare Статья 60. Представительство
1. În scopul încheierii ori încetării contractului colectiv, modificării 1. В целях заключения либо прекращения коллективного договора,
condiţiilor acestuia sau apărării drepturilor salariaţilor, asociaţia salariaţilor изменения его условий или защиты прав работников объединение
acţionează prin intermediul reprezentanţilor săi. работников действует через представителей.
2. Reprezentarea este certificată prin procură scrisă semnată de salariaţii 2. Представительство удостоверяется письменной доверенностью,
interesaţi şi persoana căreia i se oferă dreptul de reprezentare. которую подписывают заинтересованные работники и лицо, которому
3. Reprezentant poate fi orice persoana cu capacitate de exerciţiu. предоставляется право на представительство.
4. Reprezentantul acţionează din numele şi în interesul acelor salariaţi care 3. Представителем может быть любое дееспособное физическое лицо.
i-au oferit dreptul de reprezentare. 4. Представитель действует исходя из интересов только тех
работников, которые предоставили ему право на представительство.
Articolul 61. Contractul colectiv Статья 61. Коллективный договор
1. Contractul colectiv este încheiat doar în formă scrisă. 1. Коллективный договор заключается только в письменной форме.
2. Contractul colectiv este încheiat pe o durată determinată. 2. Коллективный договор заключается на определенный срок.
3. În contractul colectiv încheiat pe o durată determinată sunt prevăzute 3. В коллективном договоре, заключенном на определенный срок,
data intrării în vigoare şi data expirării. должны быть предусмотрены: дата его вступления в силу и дата
4. Existenţa unui contract colectiv nu limitează dreptul angajatorului sau al истечения его срока.
salariatului de a înceta raporturile de muncă, ceea ce nu duce la încetarea 4. Наличие коллективного договора не ограничивает работодателя
raporturilor de muncă cu alţi salariaţi – participanţi ai aceluiași contract. или работника в праве прекращать трудовые отношения, что не
5. În contractul colectiv sunt determinaţi explicit subiecţii contractului. влечет прекращения трудовых отношений с другими работниками –
6. Angajamentele prevăzute de contractul colectiv sunt aplicabile părţilor участниками того же договора.
contractului. În cazul în care contractul colectiv este încheiat între 5. В коллективном договоре должны точно определяться субъекты
angajator şi una sau mai multe asociaţii ale salariaţilor şi din una sau mai договора.
multe asociaţii ale salariaţilor fac parte mai mult de 50% dintre salariaţii 6. Предусмотренные коллективным договором обязательства
încadraţi la întreprinderea dată, orice alt salariat angajat la aceeaşi распространяются на стороны договора. Если коллективный договор
întreprindere are dreptul să ceară în formă scrisă de la angajator să fie şi el заключен между работодателем и одним или более объединениями
considerat parte a unui asemenea contract. Angajatorul este obligat să работников и в такое одно или более объединений работников входят
satisfacă solicitarea în scris în termen de 30 zile calendaristice după более 50 процентов работников, занятых на данном предприятии,
primirea acesteia. Condiţiile acestui punct nu interzic altei asociaţii de любой другой работник, занятый на этом же предприятии, вправе в
salariaţi, care reuneşte mai puţin de 50% dintre salariaţii angajaţi la письменной форме потребовать от работодателя считать и его
întreprinderea dată, să negocieze separat cu angajatorul şi să încheie un стороной такого договора. Работодатель обязан удовлетворить
contract colectiv separat. указанное письменное требование в течение 30 календарных дней
7. Dispoziţiile contractului colectiv constituie parte integrantă a после его получения. Условия настоящего пункта не запрещают
contractelor individuale de muncă ale salariaţilor, prevăzute de această другому объединению работников, объединяющему менее 50
Lege. процентов работников, занятых на указанном предприятии, вести с
8. Condiţiile contractului colectiv care contravin prezentei Legi sunt работодателем переговоры отдельно и заключить отдельный
considerate nule. коллективный договор.
7. Положения коллективного договора являются неотъемлемой
частью индивидуальных трудовых договоров работников,
предусмотренных этим договором.
8. Условия коллективного договора, противоречащие настоящему
Закону, недействительны.

Capitolul XII. Comisia tripartită pentru parteneriatul social Глава XII Трехсторонняя комиссия по социальному партнерству
Articolul 62. Dispoziţii generale Статья 62. Общие положения
1. Comisia tripartită pentru parteneriatul social (în continuare – Comisia 1. Трехсторонняя комиссия по социальному партнерству (далее –
tripartită) este un organism consultativ care-i raportează Preşedintelui трехсторонняя комиссия) является совещательным органом,
Comisiei tripartite – Prim-ministrului Republicii Moldova. подотчетным председателю трехсторонней комиссии – Премьер-
2. În activitatea sa, Comisia tripartită se conduce de Constituţia Republicii министру Республики Молдова.
Moldova, acordurile internaţionale semnate de Republica Moldova, 2. Трехсторонняя комиссия в своей деятельности руководствуется
legislaţia Republicii Moldova, hotărârile Parlamentului Republicii Конституцией Республики Молдова, международными договорами
Moldova, decretele şi dispoziţiile Preşedintelui Republicii Moldova, Республики Молдова, законами Республики Молдова,
hotărârile şi dispoziţiile Guvernului Republicii Moldova, ordinele Prim- постановлениями Парламента Республики Молдова, указами и
ministrului Republicii Moldova şi de alte acte normative. распоряжениями Президента Республики Молдова, постановлениями
3. Părţile Comisiei tripartite includ Guvernul Republicii Moldova, care и распоряжениями Правительства Республики Молдова, приказами
acţionează în diverse sectoare la nivel naţional, asociaţiile angajatorilor şi Премьер-министра Республики Молдова и другими правовыми
asociaţiile salariaţilor. актами.
4. Fiecare parte din Comisia tripartită are 6 membri, care pot reprezenta 3. Сторонами трехсторонней комиссии являются Правительство
diverse entităţi. Hotărârea de a introduce în componenţa Comisiei tripartite Республики Молдова, действующие в различных секторах в
a reprezentanţilor acestor entităţi este adoptată de Preşedintele Comisiei масштабах страны объединения работодателей и объединения
tripartite. работников.
5. Fiecare asociaţie a angajatorilor şi asociaţie a salariaţilor, care sunt părţi 4. Каждая сторона в трехсторонней комиссии имеет 6 членов,
ale Comisiei tripartite, adoptă individual hotărârea de selectare a могущих представлять различные организации. Решение о введении в
reprezentanţilor proprii pentru a fi incluşi în rândul membrilor Comisiei состав трехсторонней комиссии представителей данных организаций
tripartite. принимает председатель трехсторонней комиссии.
5. Каждое объединение работодателей и объединение работников,
являющиеся сторонами трехсторонней комиссии, самостоятельно
принимают решение о подборе собственных представителей для
представления в качестве членов трехсторонней комиссии.
Articolul 63. Parteneriat social şi principiile de activitate ale Comisiei Статья 63. Социальное партнерство и принципы деятельности
tripartite трехсторонней комиссии
1. Parteneriatul social reprezintă un sistem de dialog şi relaţii dintre 1. Социальное партнерство является системой диалога и отношений
partenerii sociali – angajatori (asociaţii de angajatori), salariaţi (asociaţii de между социальными партнерами – работодателями (объединениями
salariaţi) şi reprezentanţi ai organismelor de stat pe aspecte ce ţin de работодателей), работниками (объединениями работников) и
raporturile de muncă. представителями государственных учреждений по вопросам,
2. Activitatea Comisiei tripartite se bazează pe următoarele principii: связанным с трудовыми отношениями.
a) egalitatea în drepturi şi independenţa părţilor; 2. Деятельность трехсторонней комиссии основана на следующих
b) respectarea intereselor partenerilor sociali; принципах:
c) coordonarea şi responsabilitatea; a) равноправие и независимость сторон;
d) informarea; b) уважение интересов социальных партнеров;
e) îndeplinirea angajamentelor; c) координация и ответственность;
f) tripartism; d) информированность;
g) consens. e) выполнение обязательств;
3. Parteneriatul social poate fi dezvoltat la nivel naţional, sectorial, f) трипартизм;
teritorial, de producţie şi la alte niveluri organizaţionale. g) консенсус.
3. Социальное партнерство может развиваться на национальном,
секторном, территориальном, производственном и других
организационных уровнях.
Articolul 64. Funcţiile Comisiei tripartite Статья 64. Функции трехсторонней комиссии
Funcţiile Comisiei tripartite includ: К функциям трехсторонней комиссии относятся:
a) promovarea dezvoltării parteneriatului social în ţară, precum şi a a) содействие развитию социального партнерства в стране, а
introducerii dialogului dintre salariaţi, angajatori şi Guvernul Republicii также ведению социального диалога между работниками,
Moldova la toate nivelurile; работодателями и Правительством Республики Молдова на всех
b) elaborarea propunerilor şi a recomandărilor pe diverse aspecte ale уровнях;
raporturilor de muncă şi celor conexe. b) разработка предложений и рекомендаций по различным
вопросам в трудовых и сопутствующих им отношениях.
Articolul 65. Competenţele Comisiei tripartite Статья 65. Полномочия трехсторонней комиссии
1. Pentru îndeplinirea funcţiilor sale, în limita competenţelor sale Comisa 1. Для выполнения своих функций, в пределах своей компетенции
tripartită este autorizată să: трехстороння комиссия правомочна:
a) examineze problemele formulate/întrebările adresate de către părţi a) рассматривать поставленные сторонами вопросы в порядке,
în ordinea stabilită de legislaţia Republicii Moldova; установленном законодательством Республики Молдова;
b) audieze la şedinţele Comisiei informaţiile părţilor pe aspecte ce ţin b) заслушивать на заседании комиссии информации сторон по
de competenţa sa; вопросам, отнесенным к ее компетенции;
c) să solicite de la organismele puterii executive şi de la organismele c) в порядке, установленном законодательством Республики
de autogestiune locală relevante, precum şi de la alte entităţi, în ordinea Молдова, запрашивать из органов исполнительной власти и
stabilită de legislaţia Republicii Moldova, materialele necesare pentru соответствующих органов местного самоуправления, а также других
examinarea diferitor aspecte; учреждений материалы, необходимые для рассмотрения ею вопросов;
d) în caz de necesitate să invite, în ordinea stabilită de legislaţia d) в случае необходимости, в порядке, установленном
Republicii Moldova, reprezentanţi ai diferitor entităţi, specialişti şi experţi законодательством Республики Молдова, для разработки надлежащих
din sectoarele corespunzătoare în vederea elaborării propunerilor şi предложений и рекомендаций приглашать представителей различных
recomandărilor relevante. În acest caz se va elimina conflictul de interese; ведомств, специалистов и экспертов в соответствующих отраслях.
e) să elaboreze şi să prezinte persoanelor interesate propuneri pe При этом следует исключить конфликт интересов;
aspecte ce ţin de competenţa sa. e) разрабатывать и представлять заинтересованным лицам
2. Mandatul membrilor Comisiei tripartite este valabil 1 an. Noua предложения по вопросам, отнесенным к ее компетенции.
componenţă a Comisiei tripartite este determinată până la încheierea 2. Срок полномочий членов трехсторонней комиссии составляет
împuternicitor componenţei precedente. один год. Новый состав трехсторонней комиссии определяется до
3. Regulamentul privind Comisia tripartită prin care se determină истечения срока полномочий предыдущего состава.
componenţa, structura, regimul de activitate şi componenţa sunt aprobate 3. Положение о трехсторонней комиссии, которым определяются
prin hotărâre de Guvern. состав, структура, порядок деятельности и утверждения состава
трехсторонней комиссии, постановлением утверждает Правительство
Республики Молдова.

TITLUL IV. RESPONSABILITATE ŞI LITIGII Раздел IV. Ответственность и споры


Capitolul XIII. Responsabilitate Глава XIII. Ответственность
Articolul 66. Răspunderea materială pentru prejudiciul cauzat Статья 66. Материальная ответственность за причиненный вред
1. Prejudiciul cauzat de către una dintre părţi celeilalte părţi în cadrul 1. Вред, причиненный одной стороной другой в трудовых
raporturilor de muncă se compensează în ordinea stabilită de legislaţia отношениях, возмещается в порядке, установленном
Republicii Moldova. законодательством Республики Молдова.
2. La determinarea răspunderii materiale a salariatului, în prejudiciul ce 2. При установлении материальной ответственности работника, в
urmează a fi compensat nu se include avantajul ratat de către angajator în подлежащий возмещению ущерб не включается выгода, упущенная
rezultatul acţiunii comise de salariat, cu excepţia cazului de prejudiciere работодателем вследствие деяния, совершенного работником, за
deliberată. исключением ущерба причиненного умышленно.
3. Volumul prejudiciului material pricinuit angajatorului se determină pe 3. Размер материального ущерба, причиненного работодателю,
baza pierderilor efective, ţinând cont de uzura fizică şi morală a bunurilor. определяется по фактическим потерям, учитывая физический и
моральный износ вещей.
Articolul 67. Contractul de responsabilitate în formă scrisă Статья 67. Письменный договор об ответственности
1. Prin contractul în formă scrisă pot fi determinate limitele răspunderii 1. Письменным договором могут определяться вид и пределы
individuale a salariatului, în cazul în care acest fapt decurge din specificul индивидуальной ответственности работника, если это вытекает из
muncii. специфики работы.
2. Contractul în formă scrisă privind răspunderea materială deplină poate fi 2. Письменный договор о полной материальной ответственности
încheiat cu un salariat adult care asigură păstrarea, prelucrarea, может заключаться с совершеннолетним работником,
comercializarea (transmiterea), transportarea sau utilizarea în procesul de осуществляющим хранение, обработку, продажу (передачу),
producere a bunurilor materiale transmise în gestiunea acestuia. перевозку или использование в процессе производства переданных
ему ценностей.
Articolul 68. Disciplina de muncă Статья 68. Дисциплина труда
Disciplina de muncă reprezintă o obligaţie a tuturor salariaţilor de a se Дисциплина труда представляет собой обязанность всех работников
supune anumitor norme de comportament stabilite în conformitate cu подчиняться определенным правилам поведения, установленным в
prezentul Code, cu alte acte normative, acorduri colective, contracte соответствии с настоящим кодексом, другими нормативными актами,
colective şi individuale de muncă, precum şi cu actele normative la nivel коллективными соглашениями, коллективными и индивидуальными
de întreprindere, inclusiv cu regulamentul intern al întreprinderii. трудовыми договорами, а также нормативными актами на уровне
предприятия, в том числе правилами внутреннего распорядка
предприятия.
Articolul 69. Sancţiuni disciplinare Статья 69. Дисциплинарные взыскания
1. Pentru încălcarea disciplinei muncii angajatorul are dreptul de a aplica 1. За нарушение трудовой дисциплины работодатель вправе
salariatului următoarele sancţiuni disciplinare: применить к работнику следующие дисциплинарные взыскания:
a) avertisment; a) предупреждение;
b) concediere. b) увольнение.
2. Legislaţia în vigoare poate prevedea pentru unele categorii de salariaţi şi 2. Действующим законодательством в отношении некоторых
alte sancţiuni disciplinare. категорий работников могут предусматриваться и другие
3. Se interzice aplicarea amenzilor şi altor sancţiuni pecuniare pentru дисциплинарные взыскания.
încălcarea disciplinei de muncă. 3. Применение за нарушение трудовой дисциплины штрафов или
4. Pentru aceeaşi abatere disciplinară nu se poate aplica decât o singură любых других денежных дисциплинарных взысканий запрещается.
sancţiune. 4. За один и тот же дисциплинарный проступок не может быть
5. La aplicarea sancţiunii disciplinare, angajatorul trebuie să ţină cont de применено более одного дисциплинарного взыскания.
gravitatea abaterii disciplinare comise şi de alte circumstanţe obiective. 5. При наложении дисциплинарного взыскания работодатель должен
учитывать тяжесть совершенного проступка и другие объективные
обстоятельства.
Articolul 691. Încălcarea gravă a obligațiilor de muncă Статья 691. Грубое нарушение обязательств
Drept încălcare gravă a obligațiilor de muncă sînt recunoscute Грубым нарушением служебных полномочий признаются
următoarele acţiuni ale salariatului: следующие действия работника:
a) primirea şi eliberarea de bunuri, precum şi de mijloace băneşti, a) получение и выдача ценностей, а также денежных средств,
fără perfectarea documentelor cuvenite; без оформления необходимых документов;
b) acordarea de servicii prin uzul funcţiei în schimbul unei b) предоставление услуг с использованием должности взамен
remuneraţii, unui serviciu sau altor beneficii; вознаграждения, услуги или иной выгоды;
c) folosirea în scopuri personale a banilor încasaţi; c) использование в личных целях полученных денег;
d) folosirea în scopuri personale a bunurilor angajatorului și a d) использование в личных целях имущества работодателя и
bunurilor aflate în gestiunea angajatorului (mijloace fixe aflate în имущества, находящегося в ведении работодателя (активы,
proprietate, arendă, comodat), fără acordul în scris al acestuia; находящиеся в собственности, аренде, безвозмездном пользовании),
e) nerespectarea clauzei de confidențialitate; без его письменного согласия;
f) încălcarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă, constatată e) несоблюдение конфиденциальности;
în formă scrisă de conducătorul unității, lucrătorul desemnat, serviciul f) нарушение требований по охране здоровья и безопасности
intern sau extern de protecției și prevenire sau de Inspectoratul de Stat al труда, установленное в письменной форме руководителем
Muncii, dacă această încălcare a atras consecințe grave (accident de предприятия, назначенным работником, внутренней или внешней
muncă, avarie) sau a creat un pericol real și iminent al survenirii unor службой защиты и предупреждения или Государственной инспекцией
asemenea consecințe; труда, если это нарушение повлекло серьезные последствия
g) refuzul de a trece examenul medical, atunci cînd acesta este (несчастный случай на производстве, авария) или создало реальную и
obligatoriu, iar salariatul a fost informat de către angajator, în formă scrisă, неизбежную угрозу наступления подобного рода последствий;
despre obligația de a trece examenul medical; g) отказ от прохождения медицинского осмотра, когда осмотр
h) cauzarea unui prejudiciu material în mărime care depășește cinci salarii является обязательным, а работник был проинформирован
medii lunare pe economie prognozate; работодателем в письменной форме об обязанности пройти
i) săvîrșirea unei contravenții sau infracțiuni contra patrimoniului unității, медицинский осмотр;
stabilite prin hotărîrea instanţei de judecată sau a organului de a cărui h) причинение материального ущерба в размере,
competenţă ţine aplicarea sancţiunilor administrative; превышающем пять прогнозируемых среднемесячных заработных
j) comiterea de către salariatul care mînuieşte nemijlocit valori băneşti sau плат по экономике».
materiale, sau care are acces la sistemele informaționale ale angajatorului i) совершение правонарушения или преступления против имущества
(sisteme de colectare și gestiune a informației), sau la cele administrate de предприятия, установленное решением судебной инстанции или
angajator, a unor acţiuni culpabile dacă aceste acţiuni pot servi temei органа, в компетенцию которого входит применение
pentru pierderea încrederii angajatorului faţă de salariatul respectiv. административных взысканий;
j)совершение виновных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или материальные ценности, или
имеющим доступ к информационным системам работодателя
(системы по сбору и управлению информацией), или к системам,
управляемым работодателем, если эти действия могут служить
основанием для утраты доверия работодателя к данному работнику.
Articolul 70. Modul de aplicare a sancţiunilor disciplinare Статья 70. Порядок применения дисциплинарных взысканий
1. Până la aplicarea sancţiunii disciplinare angajatorul este obligat să ceară 1. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен
în scris salariatului o explicaţi în formă scrisă privind fapta comisă. письменно затребовать от работника объяснение об обстоятельствах,
2. Angajatorul poate organiza desfăşurarea unei anchete de serviciu, durata в письменной форме.
căreia nu va depăşi o lună. În perioada desfăşurării anchetei de serviciu 2. Работодатель может организовать служебное расследование,
salariatul are dreptul să explice poziţia proprie şi să depună persoanei продолжительность которого не может превышать одного месяца. В
abilitate cu desfăşurarea anchetei toate probele şi justificările pe care le ходе служебного расследования работник вправе объяснить свою
consideră necesare. позицию и представить лицу, уполномоченному вести расследование,
все доказательства и обоснования, которые считает необходимыми.
Articolul 71. Termenele de aplicare a sancţiunilor disciplinare Статья 71. Сроки применения дисциплинарных взысканий
1. Sancţiunea disciplinară se aplică, de regulă, imediat după constatarea 1. Дисциплинарное взыскание применяется, как правило, сразу же
abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de o lună din ziua constatării ei, fără после обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня
a lua în calcul timpul aflării salariatului în concediul anual de odihnă, în установления виновности работника и обстоятельства проступка, без
perioada pregătirii profesionale sau în concediul medical. учета времени нахождения работника в ежегодном оплачиваемом
2. Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicată după expirarea unui an din отпуске, медицинском отпуске или во время професиональной
ziua comiterii abaterii disciplinare, iar în urma reviziei sau a controlului подготовке.
activităţii economico-financiare – după expirarea a 2 ani de la data 2. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее
comiterii. În termenele indicate nu se include durata desfăşurării procedurii одного года со дня совершения проступка, а по результатам ревизии
penale. Intrarea în vigoare a verdictului emis de instanţa de judecată îi или проверки финансово-экономической деятельности – позднее двух
oferă angajatorului dreptul de a concedia salariatul. лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время
производства по уголовному делу. Вступление в силу приговора суда
дает работодателю право на увольнение работника.
Articolul 72. Termenul de validitate a sancţiunii disciplinare Статья 72. Срок действия дисциплинарного взыскания
1. Termenul de validitate a sancţiunii disciplinare nu poate depăşi un an 1. Срок действия дисциплинарного взыскания не может превышать
din ziua aplicării. În cazul în care pe parcursul acestui termen salariatul nu одного года со дня его применения. Если в течение этого срока
va fi supus unei noi sancţiuni disciplinare, se consideră că sancţiunea работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию,
disciplinară nu i-a fost aplicată. то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
2. Angajatorul care a aplicat sancţiunea disciplinară este în drept să o 2. Работодатель, применивший дисциплинарное взыскание, вправе
revoce în decursul unui an din proprie iniţiativă, la rugămintea salariatului, снять его до истечения года по собственной инициативе, по просьбе
la demersul reprezentanţilor salariaţilor sau al şefului nemijlocit al работника, по ходатайству представителей работников или
salariatului. непосредственного руководителя работника.
Capitolul XIV. Litigii Глава XIV. Споры
Articolul 73. Litigii/Dispute Статья 73. Споры
1. Litigiul constituie un dezacord apărut în procesul raporturilor de muncă, 1. Спором является разногласие, возникшее в процессе трудовых
soluţionarea căruia face parte din interesele legale ale părţilor contractuluiотношений, разрешение которого входит в законные интересы сторон
de muncă. трудового договора.
2. Litigiul apare odată cu expedierea în adresa unei părţi de către cealaltă 2. Спор возникает с направлением одной стороной другой
parte a unei notificări scrise despre dezacordurile constatate. письменного сообщения о разногласиях.
3. Temeiuri pentru apariţia litigiului în procesul raporturilor de muncă pot 3. Основаниями для возникновения спора в процессе трудовых
fi: отношений могут быть:
a) încălcarea drepturilor şi libertăților omului prevăzute de legislaţiaa) нарушение предусмотренных законодательством Республики
Republicii Moldova; Молдова прав и свобод человека;
b) încălcarea condiţiilor contractului individual sau colectiv de muncă b) нарушение условий индивидуального трудового договора или
sau a condiţiilor de muncă; коллективного договора либо условий труда;
c) dezacordurile referitoare la condiţiile esenţiale ale contractului c) разногласия в связи с существенными условиями
individual de muncă dintre salariat şi angajator sau (şi) condiţiile индивидуального трудового договора между работником и
contractului colectiv de muncă. Dezacordurile indicate urmează a fi работодателем или (и) условиями коллективного договора.
remediate cu respectarea procedurilor de conciliere, prevăzute la Articolul Указанные разногласия должны разрешаться с соблюдением
74 sau Articolul 75 din prezenta Lege. согласительных процедур, предусмотренных статьями 74 или 75
4. Examinarea litigiului nu atrage încetarea raporturilor de muncă. настоящего Закона.
5. Litigiul apărut în procesul raporturilor individuale de muncă urmează a 4. Рассмотрение спора не влечет приостановления трудовых
fi soluţionat cu respectarea procedurilor de conciliere prevăzute la отношений.
Articolul 74 din prezenta Lege sau (şi) prin adresarea la instanţa de 5. Спор, возникший в процессе индивидуальных трудовых
judecată sau arbitraj. отношений, должен разрешаться с соблюдением согласительных
6. Litigiul apărut în procesul raporturilor colective de muncă urmează a fi процедур, предусмотренных статьей 74 настоящего Закона, или (и)
soluţionat cu respectarea procedurilor de conciliere, prevăzute la Articolul путем обращения в суд или арбитраж.
75 din prezenta Lege sau (şi) prin adresarea la instanţa de judecată sau 6. Спор, возникший в процессе коллективных трудовых отношений,
arbitraj. должен разрешаться с соблюдением согласительных процедур,
7. Salariatul – participant la contractul colectiv în cazul unui litigiu nu seпредусмотренных статьей 75 настоящего Закона, или (и) путем
limitează la apărarea individuală a drepturilor sale în legătură cu alt aspectобращения в суд или арбитраж.
concret. 7. Работник - участник коллективного договора в случае данного
спора не ограничивается в индивидуальной защите своих прав в связи
с другим конкретным вопросом.
Articolul 74. Examinarea şi soluţionarea litigiilor individuale Статья 74. Рассмотрение и разрешение индивидуального спора
1. Litigiul individual urmează a soluţionat cu aplicarea procedurilor de 1. Индивидуальный спор должен разрешаться путем согласительных
conciliere între părţi, ce presupune negocierea directă dintre salariat şi процедур между сторонами, что подразумевает ведение прямых
angajat. переговоров между работником и работодателем.
2. Una dintre părţi expediază celeilalte părţi o notificare scrisă privind 2. Сторона направляет другой стороне письменное уведомление о
începerea procedurilor de conciliere, în care vor fi consemnate temeiul начале согласительных процедур, в котором должны быть точно
apariţiei litigiului şi cerinţele părţilor. определены основание возникновения спора и требования стороны.
3. Cealaltă parte este obligată să examineze notificarea scrisă menţionată la 3. Другая сторона обязана рассмотреть предусмотренное пунктом 2
punctul 2 din prezentul Articol şi să notifice în scris partea respectivă în настоящей статьи письменное уведомление и письменно уведомить
termen de 10 zile calendaristice după primirea notificării, despre decizia сторону о своем решении в течение 10 календарных дней после
adoptată. получения уведомления.
4. Reprezentanţii sau părţile adoptă o hotărâre scrisă care devine parte a 4. Представители или стороны принимают письменное решение,
contractului de muncă existent. которое становится частью имеющегося трудового договора.
5. În cazul în care în termen de 14 zile calendaristice după primirea 5. Если в течение 14 календарных дней после получения письменного
notificării scrise prevăzute la punctul 2 din prezentul Articol nu se ajunge уведомления, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи,
la un acord/consens, partea are dreptul să se adreseze instanţei de judecată. соглашение не будет достигнуто, сторона вправе обратиться в суд.
6. În cazul în care în termen de 14 zile calendaristice după primirea 6. Если сторона в течение 14 календарных дней после получения
notificării scrise prevăzute la punctul 2 din prezentul Articol, partea s-a письменного уведомления, предусмотренного пунктом 2 настоящей
eschivat de la procedurile de conciliere, povara de a dovedi circumstanţele статьи, уклонялась от участия в согласительных процедурах, бремя
faptice îi va reveni părţii în cauză. доказывания фактических обстоятельств спора возлагается на нее.
7. În procesul de examinare a litigiului nu se permite extinderea cerinţelor 7. В процессе рассмотрения спора не допускается увеличение
de către părţi sau modificarea obiectului litigiului. сторонами требования или изменение предмета спора.
Articolul 75. Examinarea şi soluţionarea litigiilor colective Статья 75. Рассмотрение и разрешение коллективного спора
1. Litigiul colectiv (litigiul dintre angajator şi un grup de salariaţi sau 1. Коллективный спор (спор между работодателем и группой
dintre angajator şi asociaţia salariaţilor) urmează a fi soluţionat de părţi pe работников или работодателем и объединением работников) должен
baza procedurilor de conciliere, fapt ce implică negocieri directe între разрешаться между сторонами путем согласительных процедур, что
angajator şi un grup de salariaţi (nu mai puţin de 20 de salariaţi) sau dintre подразумевает ведение прямых переговоров между работодателем и
angajator şi asociaţia salariaţilor ori prin mediere în cazul în care una группой работников (не менее 20 работников) или между
dintre părţi a expediat o notificare în scris Ministrului muncii, sănătăţii şi работодателем и объединением работников либо медиацию в случае
protecţiei sociale al Republicii Moldova (în continuare – Ministrul). направления одной из сторон соответствующего письменного
2. O parte expediază celeilalte părţi o notificare scrisă despre începutul уведомления Министру труда, здравоохранения и социальной защиты
procedurilor de conciliere, în care sunt specificate concret temeiul apariţiei Республики Молдова (далее – Министр).
litigiului şi cerinţele părţilor. 2. Сторона направляет другой стороне письменное уведомление о
3. La orice etapă de negociere pentru a atinge un acord/consens, fiecare начале согласительных процедур, в котором должны быть точно
partea are dreptul să se adreseze în scris Ministrului solicitând desemnarea определены основание возникновения спора и требования стороны.
unui mediator al litigiului în vederea începerii medierii. Notificarea scrisă 3. На любой стадии переговоров для достижения соглашения сторона
este transmisă în aceeaşi zi în adresa celeilalte părţi. вправе письменно обращаться к Министру по поводу назначения
4. Pe baza notificării scrise primite, prevăzute la punctul 3 din prezentul медиатора спора с целью начала медиации. Письменное уведомление
Articol, Ministrul desemnează mediatorul litigiului conform в тот же день передается также другой стороне.
Regulamentului privind ordinea de examinare şi soluţionare a litigiilor 4. На основании получения письменного уведомления,
colective prin aplicarea procedurilor de conciliere aprobat de Guvernului предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи, Министр назначает
Republicii Moldova printr-un act normativ. La orice etapă a litigiului, în медиатора спора согласно утвержденному нормативным актом
cazul unui interes public sporit, Ministrul are dreptul de a desemna un Правительства Республики Молдова Порядку рассмотрения и
mediator din iniţiativă proprie, fără solicitarea scrisă a părţilor, fapt despre разрешения коллективного спора путем согласительных процедур.
care va informa în scris părţile. Министр вправе на любой стадии спора при наличии высокого
5. La orice etapă a litigiului, Ministrul are dreptul să adopte hotărârea de общественного интереса без письменного обращения стороны по
încetare a procedurilor de conciliere. собственной инициативе назначить медиатора спора, о чем
6. Părţile sunt obligate să participe la procedurile de conciliere şi să fie письменно уведомляются стороны.
prezente la reuniunile organizate de mediatorul litigiului. 5. Министр вправе на любой стадии спора принимать решение о
7. La solicitarea Ministrului, mediatorul litigiului este obligat să-i prezinte прекращении согласительных процедур.
acestuia un raport cu privire la litigiu. 6. Стороны обязаны участвовать в согласительных процедурах и с
8. La orice etapă a litigiului, părţile pot ajunge la înțelegerea de a transmite этой целью присутствовать на встречах, проводимых медиатором
litigiul în arbitraj. спора.
9. Mediatorul litigiului este obligat să nu divulge informaţiile sau 7. В случае требования Министра медиатор спора обязан направлять
documentele despre care a aflat în rezultatul medierii litigiului. ему отчет в связи со спором.
8. Стороны на любой стадии спора могут прийти к соглашению о
передаче спора в арбитраж.
9. Медиатор спора обязан не разглашать информацию или документ,
о которых ему стало известно как медиатору спора.
Articolul 76. Greve şi blocaje Статья 76. Забастовка и локаут
1. Greva reprezintă refuzul benevol al salariaţilor de a-şi îndeplini, total 1. Забастовка – временный добровольный отказ работников от
sau parţial, obligaţiile de muncă prevăzute de contractul de muncă în caz полного или частичного выполнения обязательств, предусмотренных
de litigiu. Nu au drept să participe la grevă anumite persoane determinate трудовым договором, в случае спора. Права участвовать в забастовке
de legislaţia Republicii Moldova. не имеют лица, определенные законодательством Республики
2. Blocajele reprezintă refuzul benevol temporar al salariaţilor de a-şi Молдова.
îndeplini, total sau parţial, obligaţiile de muncă prevăzute de contractul de
muncă în caz de litigiu . 2. Локаут – временный добровольный отказ работодателя от полного
3. În timpul litigiilor colective dreptul la grevă şi blocaje apare după или частичного выполнения обязательств, предусмотренных
expedierea în adresa Ministrului a unei notificări scrise în conformitate cu трудовым договором, в случае спора.
punctul 3, Articolul 75 din prezenta Lege sau după desemnarea de către 3. Во время коллективного спора право на забастовку и локаут
Ministru a mediatorului litigiului din iniţiativă proprie în conformitate cu возникает после направления в соответствии с пунктом 3 статьи 75
punctul 4 din Articolul 75 după expirarea a 21 de zile calendaristice. настоящего Закона письменного сообщения Министру или после
4. În perioada litigiilor colective părţile în termen de cel puţin 3 zile назначения Министром медиатора спора по собственной инициативе
calendaristice până la începerea grevei sau a blocajelor sunt obligate să se в соответствии с пунктом 4 статьи 75 по истечении 21 календарного
informeze reciproc în scris despre timpul, locul şi caracterul grevei sau al дня.
blocajelor, expediind o notificare în scris în adresa Ministrului. 4. Во время коллективного спора стороны не менее чем за 3
5. În perioada grevei sau a blocajelor părţile sunt obligate să continue календарных дня до начала забастовки или локаута должны
procedurile de conciliere. письменно сообщить друг другу и Министру время, место и характер
6. Blocajele nu pot dura mai mult de 90 de zile calendaristice. забастовки или локаута.
7. În perioada grevei sau a blocajelor angajatorul nu este obligat să-i achite 5. Во время забастовки или локаута стороны обязаны продолжить
salariatului salariul. согласительные процедуры.
8. Greva sau blocajele nu pot servi drept temei pentru încetarea raporturilor 6. Локаут не может длиться более 90 календарных дней.
de muncă. 7. Во время забастовки или локаута работодатель не обязан
выплачивать работнику заработную плату.
8. Забастовка или локаут не являются основанием для прекращения
трудовых отношений.
Articolul 77. Amânarea sau suspendarea grevei şi a blocajelor Статья 77. Отсрочка или приостановление забастовки и локаута
În cazul existenţei unui pericol care ameninţă viaţa şi sănătatea umană, Если опасность грозит жизни и здоровью человека, безопасности
securitatea mediului ambiant sau proprietatea unor terţi, precum şi природной среды или собственности третьих лиц, а также
activitatea unor servicii de importanţă vitală, instanţa de judecată are деятельности жизненно важных служб, суд вправе отсрочить начало
dreptul să amâne începutul grevei sau al blocajelor cu cel mult 30 de zile şi забастовки или локаута не более чем на 30 дней, а начатые забастовку
să suspende pe acelaşi termen greva sau blocajele deja declanşate. или локаут приостановить на этот же срок.
Articolul 78. Greve şi blocaje nelegitime Статья 78. Незаконные забастовка и локаут
1. În perioada introducerii legii marţiale, dreptul la grevă sau blocaje poate 1. Во время военного положения право на забастовку или локаут
fi limitat prin decretul Preşedintelui Republicii Moldova, iar în perioada может быть ограничено декретом Президента Республики Молдова, а
stării de urgenţă – prin decretul Preşedintelui Republicii Moldova во время чрезвычайного положения – декретом Президента
contrasemnat de Prim-ministrul Republicii Moldova. Республики Молдова, требующим контрассигнации Премьер-
2. Nu se permite utilizarea dreptului la grevă nemijlocit în procesul de министра Республики Молдова.
muncă de către salariaţii, activitatea cărora este legată de securitatea vieţii 2. Не допускается применение непосредственно в ходе рабочего
şi sănătăţii umane, ori în cazul imposibilităţii de suspendare a acestui процесса права на забастовку работниками, деятельность которых
proces din cauza caracterului tehnologic. связана с безопасностью жизни и здоровья человека, либо при
3. În cazul în care una dintre părţi s-a eschivat de la procedurile de невозможности приостановить эту деятельность исходя из
conciliere şi a declanşat grevă sau blocajele, această grevă sau blocaje se технологического характера.
consideră nelegitime. 3. Если одна из сторон уклонилась от участия в согласительных
4. Instanţa de judecată adoptă hotărârea despre nelegitimitatea grevei sau a процедурах и устраивает забастовку или локаут, такие забастовка или
blocajelor, care este imediat notificată părţilor. Hotărârea instanţei de локаут считаются незаконными.
judecată despre nelegitimitatea grevei sau a blocajelor urmează a fi 4. Суд принимает решение о признании забастовки или локаута
executată fără întârziere. незаконными, о котором незамедлительно извещаются стороны.
Судебное решение о признании забастовки или локаута незаконными
подлежит немедленному исполнению.
Articolul 79. Garanţii pentru salariaţi Статья 79. Гарантии работников
1. Participarea la grevă nu poate fi considerată încălcare a disciplinei de 1. Участие работника в забастовке не может рассматриваться в
muncă şi nu poate servi drept temei pentru rezilierea contractului de качестве нарушения трудовой дисциплины и основания для
muncă, cu excepţia grevei nelegitime. расторжения трудового договора, кроме случая незаконной
2. În cazul în care instanţa de judecată a recunoscut blocajele ca fiind забастовки.
nelegitime, angajatorul este obligat să restabilească raporturile de muncă 2. Если суд признал локаут незаконным, работодатель обязан
cu salariaţii şi să le compenseze orele de muncă lipsite. восстановить трудовые отношения с работниками и возместить им
3. Salariaţii care nu au participat la grevă, dar din cauza grevei nu au reuşit пропущенные рабочие часы.
să-şi îndeplinească munca, angajatorul îi poate transfera la altă muncă sau 3. Работники, которые не участвовали в забастовке, но по причине
le poate compensa perioada de staţionare pornind de la salariul tarifar забастовки не могли выполнять свою работу, могут быть переведены
stabilit pe oră. работодателем на другую работу, или им может возмещаться период
простоя исходя из почасовой рабочей ставки.
TITLUL V. DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE Раздел V. Переходные и заключительные положения
Capitolul XV. Dispoziţii tranzitorii şi finale Глава XV. Переходные и заключительные положения
Articolul 80. Aplicabilitatea Legii faţă de raporturile de muncă Статья 80. Распространение Закона на существующие трудовые
existente отношения
Prezenta Lege este aplicabilă raporturilor de muncă existente indiferent de Настоящий Закон распространяется на существующие трудовые
timpul când au fost stabilite. отношения независимо от времени их возникновения.
Articolul 81. Intrarea în vigoare a legii Статья 81. Введение Закона в действие
Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării. Настоящий Закон вступает в силу после шести месяцев со дня
опубликования.