You are on page 1of 18

刀. Maぬi, ⅡL重O.

72. Este vorba de cuv含ntul evanghe重ic′ Care intare?te?i


SPO雌寧te Puterile su鯖etului.
Cuv含ntare la Sfintele

努難語蓮諒。
81. Matei′ XIII, 31" 82. Zaharia, rV, 7.
Pa〆i (1)

護憲蕊1言霊器
88. P§almul VI, 7.
1. 〃Voi sta de str蝉〃, graie§健minunatul Avacum

(2).?i de straja cu el voi §ta Si eu astazi′ Duhul dandu置mi

89. Psalmul XXXVⅢ, 6. puterea?i privirea celor dumnezeie申§i voi privi §i voi
cunoa昨Ceea Ce mi se va ar削a?i mi se va grai. Si am stat
90. PsaImul XXXVⅢ, 7.
91. II蹄raIipomena xxxIⅡ, 13. ?i am privit.?i iata un barbat care pedea deasupra norilor
92.重oan, Ⅱず5. ?i care era foarte inalL §i fa申fi era ca de inger?i haina-i

93・ Luca, XVIII, 13. stralucitoare ca lumina de fulger care brazdeaz為aerul

94・ Matei, XV盤, 28. (3). $?i-a ridicat m餌a spre r為s続t?i a s血gat cu glas
95. Traducerea latiha prefera i岬esul, nu t。X山. mare. gr glasul fi era de廿急mbi邦i in juru-i se飴cea o

96. Matei, VII, 12. mu埠me de o串re cereasca §i a grd距〃Astazi s-a f狂ut
97高嶋ereaz狂ormaIismul moraIei fariseice. m含ntuire lunii, §i celei vazute?i celei nevazute. Hristos

98. Novat a fost un adversar al Sfantului Ciprian in s-a SCulat din mo坤Scula卓-V鵜i voi odata cu el! Hristos

PrOblema la如or声dica a cazu声Ior de la credin担Vremea s-a reintors intr-ale §ale! Re卸mrce申Ⅴ為§i voi餌ru cele ale

persecu軍Ior. voastre! Hristos s-a eliberat de legaturile mormanturilor!


99. Isaia, LIⅡ, 4. 100.しuぐa, V 32. 聯bera申V的i voi de leg独urile p瀧田ui! Po車Ie iadului
101. 0溌a, Vし6. 102. Matei, XVⅡI, 22. se deschid?i moartea se d為r含m着?i Adam cel vechi se
103. II Regi, XIL 13. 104. Matei XXVr, 70. leap狐a’iar cel Nou se des善var§e昨・ Daca este in Hristos
105.重o紬, )O調宣5. 重06・重C〇五n健血, V l.
107・ Ⅱ Cor血teni, Ⅱノア. 108. EfeseれV, 5.
i  五電場脚雪空聖竺竺聖二誓碧三豊:器聖
c合ntau cele cantate mai mainte, la A重為tarea lui Hristos,
重09・聴aia,動(V 5. 110.聴aia,重, 16.
prin na釘erea lui cea de jos, anume: ′′Slava intru cei de
1重工.聴aia〆ず18. 112. Filipeni, IL 5. §uS lui Dumnezeu st pe pam合nt PaCe, intre oameni

bun如oin㌢ @. Cu ei gr狂esc?i eu acestea餌七℃ VOi?i o′ de


ce nu mi se da harul sa dob急ndesc un glas ca cel ingeresc

?i care s為r狂une de jur imprqurul tuturor marginfror

車m合ntului !
60
61
2. Pa卵ile Dormului, Pa?tile,?i iar蒔i voi zice Pa?創e, binefacerea lui asupra firii celei cuget狂oare. Si o voi

in cinstea Treimii. Aceasta este s為rb為toarea sarb着torilor 含ncepe de aici′ C独nu pot s狂a関′ C会nd aduc aceasta

?i praznicul praznicelor (5), Pe tOate intrec合ndu-le, nu jertfa de cuvinte′ legata de Marea Jertfa si despre cea
numai pe cele omene申§i care se t会rasc pe pam含nt, dar mai ma.e zi dintre zile (7), S為nu m託duc cu gandul la
Dumnezeu?i sa nu富mi incep cuvantarea de acoIo. Voi
?i pe cele ale lui Hristos insu?i?i care se s為var?eSC Pentru
el?i le intrece atat c含t soarele stelele. Frumoas為a fost?i insa, 1a care v為place desf紬rea cu asemenea lucruri′
curxpi申-Va?i la minte封a suflet §i la auz - fiindca este
Purtarea Ve?m会ntului lumi重roS de ieri?i purtarea de
lumini de c独e fiecare in parte?i de c犯e to卓Iaolalta (6), vorba de o cuv含ntare despre DtlmneZeu Si dumnezeiasc為
- Ca Sa Pl∝a卑de aici cu adev為rat desfata卓de lucruri
mai tot felul de oameni?i de toata dregatoria, lumin含nd
noaptea cu foc imbel叩gat?i preinchipuitor al marii care nu sunt de?arte.?i cuvantarea are S紅ie imbel§u-

lumini, C合ta O lumineaz為de sus cerul, Care umPle de gat叛i foarte restrans狂n acela§i timp′ Ca S組u aduca
S億alucire lumea intreaga, Prin frumuse封e lui?i pe cea m含hnire prin vreo lipsa §i nici neplacere′ din pricina

C紬este mai presus de cer′ fie lumina din ingeri, din lungimii (8).

Prima na血ra luminoasa dup為cea dint含i, Prin aceea c為


din ea i?i are izvorul, fie cea din Treime din care s-a 3. Dumnezeu era, eSte?i va fi de-a Pururi′ mai bine

n為scut toa略Iumina, Care Se紅nparte?i se cinste咋din zis este de-a Pururea′ fiindctworbele ′′era’守〃Va fi’’sunt

lumina cea neimpa坤t* Dar mai frumoas為?i mal distan#ri ale timpului nos士ru omeneSC §i ale firii

stralucitoare este lumina de astazi?i aceasta cu atat mai vremelhice (9), pe C含nd vorba 〃eSte de-a Pururea’’cu ea

mult, Cu C含t lumina de ieri era o inainte merg紬oare a se nume咋el insu?i pe sine insugらc会nd se m血e申e cu

luminii celei mari, Care a inviat, §i ca o veselie inainte de Moise pe munte. C独′ deoarece cuprinde totul in sine′ el

S為rbatoare. este existen車Cea f脱de inceput §i f網de sf鉦?it′

As偽zi insa s餌b着torim ins約i invierea, Care nu mai 卸acmai ca un ∝ean de existen勘nesf釦sit?i nem激ginib

este n為d却duita, Ci de-a dreptul infaptuit叛i care aduce fapt care cov急rpe§te O血ce cugetare′ Privitoare la timp §i

injuru-i lumea i血eag為・ Sa aduc猫ecare c含te un rod din la natura doar de minte i血ez抽t′ dar §i aceasta cu totul

Cele pe care le are′ Pentru aCeaS協vreme′ S為aduc為prinos nedeslu轟?i sancacios?i nu din cele din el′ Ci din cele

de s拒batoare, mai mic, Sau mai mare, numai s為fie din juru1 1ui′ mtreza血e care de-abia se contureaza ( in

dintre cele duhovnice坤?i pl洗ute lui Dumnezeu, fiecare altceva dec合t din el′ Pentru O lic瀧re c合t de cat a

dup為puterea sa′ fiindc為un dar potrivit mai de ar fi in adev為rului, Care ne SCaPa P含na S為fie cuprins着如care

Stare Sa-l aduc狂ngerii, Care Sunt Primii,?i cugetatori?i fuge pan為s講e in㌍leasa’a§a de putemic ne strafulger為

oura如i v為zatori?i martori ai slavei de sus, daca, CumVa, mintea, dar?i aceasta numai c合nd este curata’C含t ne

li se va fi dat料lor deplin紬tea lumihii lui Dumnezeu・ strafulger為?i v為zul o scaparare de fulger ce nu sta?i

h ce ne prive昨Pe nOi, VOm aduce, Ca dar, O CuV合n- 億eaba aceasta, dupa p紬erea mea′ Ca′ pe de o parte′ Prin

tare dintre cele mai frumoase?i mai de cinste, Pe Care ceea ce §e m珂ege s益ne atrag狙a Sine′ deoarece ceea ce

O Putem aduce astazi’C合nd l如dam pe Cuvantul′ Pentru 。St。.u tO調de nei峠les este de ni坤duit?i de nedo-
63
62
bandit, iar pe de alぬca′ Prin ceea ce nu se叫申ege s為 Dumnezeu, Zic Tatal, Fiul?i Sfantul Duh, Dumnezeirea
uimeasca §i′ Prin uimire′ S為fie §i mai de dorit?王′ Oda撹 de alt fel nerevむs含ndu-Se nici dincdo de aces艇a, SPre a nu
dorit, S着cure声丸dup為ce a cur紳t, S差indumnezeiasca introduce noi o pnderie de Durme獲i′ §i nem独ginindu-Se

?i, Oda略deveh尊a?a, CuVantul ne cuteaLZa un lu僻u de nici in fiecare din acestea′ SPre a nu ne OSandi de s為ぬcie
Curqj, Sa Se intrejina cu cei de un neam cu eL de vreme ce de Dumnezeire, C為utand noi fie in socotinje iudaice
Dumnezeu se une?te Cu Dumnezeii §i se c調nOa持de
pentru credinya intr-O Singur為putere in Dumnezeire, fie

慧謹話蒜諸芸器慧慧講読
in soco血je車gane申, pentru Credin車intr-O SPuZa de
Dumnezei. C証i?i血tr-O S∝O也n革?i intr-alta r急sul este
Cu aneVOie de p狙uns cu mintea?i sin糾r為aceasta, adic益 deopotriv為de mare, Chiar dac為sunt opuse intre ele. A§a
nem紬ginirea ei, Se in申ege Cu tOtul, din esenja ei, Chiar §unt deci Sfintele S描画Or, Care?i de heruvimi se acopere
de va cugeta ca, deoarece este o mr珊ra simplもea eSte, ?i care se sl為vesc in trei sfin㌍nii, unite intr-O Singu重為
Sau Cu aneVOie de in如es, Sau Cu totul de in申es. Fiindc益 Domnie?i Dumnezreire, lucrul despre care s-a CuVantat?i
Ce eSte in sinea sa cel de natur為simPla, r激n盆ne de cerceta与 foarte frumo§?i foarte inalb de catre un inainta? al nostru.
fiindc為′ eVident nu simplitafea fi es健natura de vreme ce

nici la cele a量c為tuite nu e nafura sin糾ra a虹為tu轟ea. 5. Dar, fiindc為nu-i era de ajun§ bun洩閣嘩Iui Dumnezeu

sa se mi昨numai in fa申prOPriilor ei priviri, Ci億eduia


4. Iar c含nd nemむginirea Drmnezei高上se prive時 ca binele sa se reverse?i sa se脆zg含ndeasca, Ca tOt mai
din doua puncte de vedere, dup各組鵬put蔀du車S給r釦t, multe cele p細ta?e la binefacere′ C狭i aceasta este firea
C疑i ce este dincoIo de aceasta?i nu este in aceasfa, eSte bun縄箪SuPreme, atunCi ea cugetZ mai int会i puterile
nemむginiL atunci cand mintea prive昨de jos catre mgere坤?i cere?ti,?i aceast為cugetare s-a inf坤tuit prin
adancul cel de sus′ neaV各nd ea pe ce s為stea?i pe ce s益se Cuv合ntul?i s-a desavar?it de c独e Duhul.
SPrijine血inchipuirile ei despre 】D11mneZeu, atunCi ?i a§a au fost aduse la existen熔Str為lucirile din
nematgihirii?i nesf含r軸i din el i-a Zis ”絡ra de釦鵬putl r含ndul al doilea, Slujitoare ale primei straluciri, fie c為
C含nd prive§艇la cele de jos?i care sunt dup為acestea, trebuie s糾e in珂egem duhuri cugetatoare, fie f∝ nema-
atunci i-a Zis 〃nemuritoare〃 §i 〃nePieritoare〃′ iar c含nd terial?i necorporal′ fie o oarecare alta natura’C含t mai
une?te tO請Iaolal協, i-a Zis 〃Ve?nica〃. cati ve?nicia nu aproape de cele spuse. Vreau sa spun c為sunt nemi§Cate
este nici也mp?i nici o parte de timp, C為ci nu peate fi c着tre r為u?i ca $ au mi?Care numai c負債℃ bine, Ca unele
m鵜urata prin mi§Carea SOarelui′ aCeea eSte la cei ve?nici care sunt in jurul lui Dumnezeu?i care primele餅iau
Ve§nicia, adic為ceea ce se血亀nde laolalta cu cei ve?nici, lumina din Dumnezeu, CaCi cele de aici, din lumea de
in felul unei mi?C放i de timP §i ca un interval.
jos,餅iau lumina dintr-O Stralucire din randul al doilea.
Acestea s為fie g会ndi艇de noi despre工血mnezreu in ?i m為face s為1e zic?i s為le socotesc nu nemi§Cate, Ci
imprejurarea de車庫, C約i nici nu este也mp mai mult anevoie de mi§Cat, acela care, pentru Sを独ucirea lui, eSte
decat penthl atat?i fiindc各?i subiec血I pe care ni l-am socotit?i numit Lucifer, iar pen億u m含ndria lui紅血neric,

PrOPuS nu eSte ,,TeoIogie〃, Ci 〃Iconomie〃 si c金nd zic Ca?i puterile r益zvr独te de sub el′ Care S約ar§eSC rautatea

64 65
Prin fuga Ior de la bine′ rautate堅Care ne-au mijlociトo
iar de la el punandu-i suflare′ fapt pe care cuv急ntul
§i nou託
Scripturii il stie de suflet rajional §i de chip al lui

Dumnezeu,社a?eaZ為pe P為m合nt, Ca pe O a doua lume,


6. A?a deci?i pentru aceste ra声uhi a fost adus狙a
mare in mica, Ca Pe un alt inger,含nchin狭or amestecat,
existen絡lumea cugetatoare′ C含t Sigur pot gandi eu
despre aceasta′ C含nd m拒puc s着masor lucmri mari cu o Privitor al naturii vazute?i ini単at in cea in珂egatoare,
imp狩at al celor de pe p為m合nt,まmp独叩it de sus,
CuVantare mica.?王, Odata ce i-au izbutit bine facerea

--    -     白月i自重〇〇〇ノ当○○書一書---,喜引当1-
P益manteSC §i ceresc′ Vremelnic?i nemuritor′ VaZut?i
Primelor lui creaturi′ Dumnezeu cuget狙a o a doua
in申eg削or, intre m激e声e?i smerenie, unul?i acela?i, duh
lume′ Cea materiala?i vazuta′ aCeSt tOt如acest amestec

din cer §i din prm含nt §i din ceIe de la m恥c, lume


?i came, duh, din pricina Harului, Came, din pricina
m合ndriei, duh, Ca S登r為m鏡e?i s為preamireasc為pe Bine置
Vrednica de lauda pentru firea cea buna a fiec狼i p坤a
facatorul, Came, Ca S益sufere?i suferind s為-§i aduca
ei §i inca §i mai vrednica de laud為堅ntru armonia §i
aminte?i s為se injelep㌍asc差cu infr含narea, C含nd ravne昨
fr咋Iegerea dintre toate cele care o alc削uiesc, fiecare
Cu aPrindere dup為m餌irea de sine; Vie担itor aici jos?i
lucru din ea afl組du-Se in bun為vecin独fe cu celalalt?i
mutator pretu亀ndeni giv lucrul care cov合r?e卵e taina,
髄融亘ao重摘′ SP富e紅np址劇Ⅲ通s血gu融u血, Ca S為ar彊
indumnezeit prin inclinarea-i din fire dup為Dumnezeu.
Ca POate aduce la existenja, nu numai o lume inrudit狂u
C為ci ]a aceasta m為indeam南pu寧na lic為rire a adev為rului
Cea a lui′ Ci §i una cu totul strain為de eL deoarece cu
din via皐de aici, S為vid?i sa suf細stralucirea lui
Dumnezeu inrudite sunt numai naturile cugetatoare?i
Dumnezeu, Vrednic為de cel care m-a alcatuit?i care m為
in申ese numai de minte, iar cu desav含r?ire st胎ina de ea
Va descompune in cele din care am fost alc為tuit §i care′
Cele c含te sunt din lumea sensibiIa §i tot mai departe de
intr-un Chip?i mai inalt, ma Va alcatui iar鵜i.
aceasta cele cu des訊rar如e neinsufle担如nemi§Cate.

8.?i pe vie中itorul acesta l-a a?eZat m rai, Oricare era


7. A?adar mintea?i sim如ea, at釦de mult de。S。bit。
intre ele′ pedeau fiecare intre propriile lor hotare?i purfau pe atunci acest rai, Ciustindu-1 cu libera voin勘Ca binele
s為nu fie mai pu卑n al celui care叶l alege, dec合t al aceluia
in ele m彊廟Cuv含ntului creator′ Ca niste putemici
Care i-a dat semin㌍1e, Cultivator de plante nemu血toare,
VeStitori §i ei・ Dar nu era pe atunci vreun amestec din
de cugete dumnezeie担POate, fie mai simple, fie mai

烏蜜集憑儲愕十∴1∴∴∴← て占居
acestea doua §i nici vreo unire a celor potrivnice f11tre
des託v含r?ite, gOl?i prin simplitate, gOl?i prin via申輸i
ele′ Ceea Ce ar fi fost un semn de tot mai mare in;e-
lipsita de me昨§uguri?i lipsit de imbr勧請minte?i de
Iepciune §i de bog堆e de naturi膏nici nu se aratase pe
ap紬are′ §i aceasta fiindc為a?a trebuie sa fie omul de la
deplin bog堆a bun別格軍dumnezeie?ti.
inceput.?i-i pune o lege, drept materie pentru libera lui
Acest lucru vr含nd s為ni-1 probeze me昨rul Cuv含nt
VOin卑?i legea era o porunc為, anume din care pomi se
丸cugetand un vie担tor din amandou為f ril。, din 。。a
cuvenea s為se i巾rrta§eaSCa?i de care pom nu se cadea
nevazut的i din cea vazuta′ Creeaz為pe om丸dup狂e i-a
Sa Se aprOPie.?i pomul acesta era cel al cuno錘n勘POm
luat trupul din materia mai dinainte aduside el la fii拘
care de altfel nici nu fusese s為dit cu vreun g会nd r机l de la
る6
67
inceput §i care nu fusese oprit din vreo invidie oarecare -
Prin care stぬdania Pntea strivirea rau峰埠i, in cele din
S着nu-§i億imita intr-aCOIo limbile略zhoito轟i ou D伽mezeu
urm為se §imte nevoia unui leac tot mai puternic pentru
§i nici sa nu se umeze sarpelui │ Ci era bun daca se
bolile tot mai cr合ncene′ anume Pentru m洗elurile dintre
inparta§ea din el o vreme cuvenitZ’C独pomul acela,
Oameni, pentru preaCurvii, pentru juraminte strambe,
dup為socotin車mea, era O COr鵬mpla粗Ia care le este cu
pentru desfr盆nari de barbat cu b紬oat, pentru inchinare
Putin蝉Sa可unga, f糾a vreo primejdie, numai celor care
la idoli?i pentru mutarea inchin為rii de la ziditor la
Sunt mai des託v含r?埠dup為firea lor, dar nu era bun
偽pturi’r細山cel mai de pe uma?i cel dint鉦dintre toate
Pentru Cei inca mai simpli §i mai lacomi dupa pofta lor,
relele.
a?a Cum nici manearea desavar§ita nu folose咋Celor
筑fiindca acestea aveau trebuin鱒de un ajutor mai
Care Sunt inca plap合nzi?i se hr狐esc cu lapte.
mare, mai mare se dob合nde昨. $ dyutorul era insa§i
Dar, dupa′ Ce, gra寧e invidiei diavolului?i v割腹mani
Cuvan血1 1ui Dumnezeu, Cel mai inainte de veci, Cel
Suferita de femeie′ Ca una Ce era mai slab串i pe care a
nevazut′ Cel necup血LS de minte’Cel netrupe§C′ inceputul
i血Odus-O Ca una care este mai convingatoare - Vai de
Cel dintru mceput, 1umina din lumina, izvorul vie軍?i al
Slabiciunea mea′ C独a mea este §l紙ciunea primului
nemuriri, eXpreSia frumuse軍Chipului original, PeCetea
prrinte - Omul a uitat de porunca da儀?i s-a rapuS de
nemi§Cata′ Chipul cel neschimbat hotarul?i Cuv含ntul
guStarea cea ama強, dyunge, din pricina rfu坤i, Sa fie
Tat祖Ii; Vine la propriul sau chip?i poarta came din
izgonit totodata?i de la lemnul vie#i?i din rai §i d。 Ia
pricina c為mii?i se ame§teC為cu §ufletul cugetator din
Dumnezeu′ §i se acopere cu imbr網minte din piei de
PrlCma Sufletului meu, Ca Prin cel asemenea s為cureje pe
ahimale′ POate cu o came §l mal groaSa?i muritoare §i
cel asemenea.?i se face om mtru toate, afara de patat,
Vrayma?a’?i aceasta o cunoa昨el mai intai, CunOa如e
zamis耽din Fecioara mai dinainte cur堆ta de c独e Duhul
PrOpria sa ru?ine?i se ascunde de Dumnezeu. Dar
蔀la suflet?i la trup, fiindca se cuvenea sa fie ci鵬tita?i
dob合nde§te §i din aceasta ceva′ dobande昨moartea?i
na§terea?i mai dinainte cinstita?i fecioria, P蒔ind in
Cumarea patatului′ Ca S為nu fie fa雌moarte rautatea §i,
lume Dumnezeu cu firea omeneasc為luata asupr為-giv una
in felu] acesta′ pedeapsa devine iubire de oameni C洗i
din dou為firi potrivnice i血e ele′ din came?i din Duh′
a§a Cred eu c釜pedepse昨Dumnezeu.
una indurmezeind, iar alta indumnezeindu-Se.
O, Ce nemaipomenita impreunare, Ce minuna略
9.?i dup為ce mai intat a fost pedepsit in mu暁
amestecare! Cel ce este se face?i ed nezidit se zide§te?i
Chipuri′ pentru multele lui p洗ate, Vl為s偽rite de re劇cina
cel nem独・girit se m激gine的Prin m叫∝irea sufletului
r為ut堆i′ dup為diferitele pricini?i vremuri, P血cuv盆nt,
cugetator, Care m郵OCeste intre Dumnezeu?i intre
Prin lege′ Prin prof申′ Prin binefaceri, P血amenin即,
grosimea camii?i cel care inbog準§庇se s謝略ce§te′ Caci
Prin pl鳴i′ P血mocuri′ Prin incendii′ Prin r為zboaie, prin
se sar洗e昨Cu Camea mea, SPre a ma inbog堆eu cu
birui咋′ Prin infr餌geri′ Prin semne din cer, Prin semne∴/
Dumnezeirea lui?i cel plin se gole§使de slava sa pentru
din aer’prin semne din車m含叫din mare′ P血schimban
nen紬却duite de oameni, de cet堆, de neamuri, lu..uri pl埠n timp, Ca S為m為faca parta? al plin紬嘩Iui・ Care
este bog縛a acestei bun割略章? Ce taina este aceasta care
68
69
S-a fdeut cu mine? M-am fatut p組ta? al chipului如nu Odata ce cuv含ntul a fost prius de obi糾uin即n f鳴a糾l ei,
l-am PaZit; Se face parta§ al c為mii mele, Ca S為m合ntuiasc為 l-a f謝eut mai putemic, fiindca auzul celor multi a alergat

§i chipul?i ca sa fac益nemuritoare?i camea舟ce cu noi o la el, Ca la un cuv合nt care este mai de evlavie.

a doua p狂t晦ie, mult mai minuna略dec含t cea de la


inceput’Cu a蛤t mai mult cu cat atunci a imp為rt晦it 11. Ca de$i i血eaga lege este o unbra a celor viitoare
Omului ceea ce are mai bun′ iar acum se fdee el insu?i
?i care sunt in申ese de minte numai, aCeaSta a declarat-O

P独taala ceea ce este mai r紀. Fap山acesta este mai limpede dumnezeiescul Apostol (13), mal inainte de noi
dumnezeiesc dec含t primul′ eSte mai inalt pentru cei care ?i, mai inainte de el, Dumnezeu, C含nd s-a intre単nut cu
Cu8e協・ Moise, Pun合nd lege in privin申aceas比,,C放i vezi, Zice,
VOi face toate dupa chipul care Fa fost aratat in munte’’
10. Dar ce ne pasa noua de acestea′ ar Zice poate
(14), indic会ndu-i c為cele ce se vad sunt o descriere in
Vreunul dintre cei prea iubitori de s独batoare?i mai aprin?i umbra?i o ms瀧Iare de linii a celor nevazute.?i sunt
din fire? D為pinteni calului spre如vtal Filozofeaza-n。 まncredin担t c為nimic din acestea nu a fost a?eZat la
despre cele legate de s細atoare §i despre cele pentru intamplare, nici f餌差o chibzuin釣niei in chip josnic?i
Care Stam aZi de fa勘Aceasta voi?i face-O, Chiar dac為am nici nevrednic de legiuirea lui Dumnezeu?i de slujirea
書nceput ceva mai de sus′ Pentru C為a?a m-a indemnat lui Moise, Cu toate Ca eSte greu de a組at pre含nchipuirea
doruI §i cuv含ntarea. Dar poate c為nu ar fi r餌lucrul fiec為rei umbre, CObor含nd la ar削area amanun寧ta a tot ce

pentru cei care iubesc inv轡tura?i frumosul s為spunem S-a legiuit fie privitor la cortul insu?i?i la masur為tori?i
CateVa Cuvinte despre de11.umirea de ,,Pa申〃. caci nu ar la materie?i la levi声i?i slujito誼care針purtau, fie
fi un adaos lipsit de interes pentru auzuri. Acest mare §i
Privitor la jertfe?i la cur紳ri §i la pa車Ie din jert飽
Cinstit Pa§厄era numit la evrei ′′Fasca〃 (10), dupa graiul ing為duite a fi luate, 1ucruri cu putin蝋de intuit numai de
lor §i graiul acesta inseamna ′舟ecerea〃′ pe de o parte C独e cei care vin dupa Moise ca virtute, Sau Care Sunt Cei

(11) f咋Ies istoric′ pentru fuga?i mutarea din専Pt in mai aproape de invき雌tura lui・
Canaan′ iar pe de alta in in申es spiritual, Pentru億ecerea Fiindca chiar ?i pe munte, Dumnezeu apare
de la cele de jos la cele de sus?i pentru inaintarea?i Oamenilor, Parte CObor合nd el insu§i dintru in親やmea sa,
Suirea la pamantul偽gnduinpei.?i, Ceea Ce adese。 aflam
Parte ridic含nd虹ne pe noi din umilin車de jos, Ca Cel
intamplandu-Se in Sfanta Scriptura, anume C着unele necuprins de minte sa fie cuprins c含t de c含t?i numai c含t
numiri s-au SChimbat de la in申esuri mai neclare catre este in afar着de primejdie, de firea muritoare・ C洗i, de
un f咋Ies mai clar′ Sau de la forme mai pu如f担ite la fapしnu se poate ca o grosime de corp material?i de o

露盤書説話器霊葦
forme mai f糾ite, lucrul acesta l-am VaZut?i in 。aZul d。

fa埠C独unii, in socotir申C首numele acesta s。 ref料a la


Patima∴Cea mantuitoare (12), dupa aceea elimin含nd erau invredhici卑de acela?i rang?i de aceea?i stare, Ci unul
VOrba aceasta′ Prin schimbarea lui ′′Fi′′ m 〃Pi′′ §i al lui era mvrednicit de una, altul de alta, fiecare dup為mdsura

′′Ka〃 in 〃Hi’’′ au dat zilei acestea numirea de 〃Pasha〃. §i Cur堆niei lui s∝OteSC eu; iar al埴erau cu totul indepむta声ノ

70 ア1
釦doar sa auda glasul cel de sus ingaduindu-1i-Se, Celor
aceste ra単uni ni s-a dat in ajutor legea, Ca un Zid des-
Ce aVeau mOraVuri de fiare §i erau nevrednici de price-
Pむ寧tor紐血e Dumnezeu §i idoli, SPre a ne indep甜ta de
perea tainelor dumnezeie㌍ (15). ei?i ca s為ne aduc着iar約i la el.?i ing為duie la inceput un
lucru mむunt, Ca Sa Se dob合ndeasca unul mai mare;
12. Noi insa’Ca unii care mergem pe calea de la
ing為duie o vreme jertfele, t∝mai ca s為nimiceasc狂n noi
m叫OC′ adic掴ntre cei cu des酋var§ire gro?i la cuget?i
Pe Dumnezeu; aPOi, C含nd era也mpul, aVea Sa Surpe?i
intre cei prea contemplativi?i cu mintea ridicata la
jerifele, SChimb含ndu輸Se Cu in申epciune?i cugetul, pe
SenSurile spi血ale ale celor cup血朗in Scripturi′ SPre a
Calea i血a皿r独Ior treptate?i aduc含ndu-ne la Evanghelie,
nu ramane nici de tot neactivi?i nemi?Ca舟niei mai
Odata obi?nui# cu asouぬrea (17)。
Zelo?i dec会t trebuie?i cazu邦i in§tr猛na車de la subiectele

PrOPuSe′ C洗i un fel de a privi lucrurile e§te OareCum 13. A?a d∝L?i pentru aceas穏ra如ne a fost introdus為
iuda王c §i umil′ iar altul potrivit cu talcuitorii de vise?i
Iegea scrisもC紺e ne aduce la Hristos車acesta este rolul
amandoua deopo寄iva de vre血tice de condamnare, a§争
je虹felor, dupa parerea mea. Dar, Ca §為nu fii ne?tiutor al
VOm discuta de§Pre aCeaSta′ dup益m縫ura puterilor
ad会ncufui in㌍lepciunii lui Dumnezeu §i al bog縛ei
noastre §i nu int]トun Chip prea laturalnic?i nici cu totul
nep狙unselor lui judec堆, nu a l為sat nici jertfele cu totul
Vrednic de屯s pemm cei mul阜Ga‘王§∝OtE艶Ca, deoa.rece
nesfin声te釦nelipsite de folos, §i nici s為se reduc善numai
CaZuram din pricina p放atului de la mceput?i am fost
la s含nge如atat, Ci, marea?i pejer瞳ita Jert絡, pejertfita, Ca
St坤uga声de placere p金nata ajungerea la idolatrie如la
§為Zic a?a,紅o privinta primei naturi, S-a ame§teCat Cu
g含ndurile cele nelegiuite, trebuie s摘m ia略?i rechema声
jertfele Legii?i s-a蝋cut m含ntuitoare nu a unei mici p洩単
§i readu§i la starea rroas雌de la inc呼ut p血紐drumanle
a iumii si rici pentru scurt dmp ci a intregii lumi?i
milostivirilor lui Dumnezeu Tatal nostru, Care nu a mai
書記ntr批totdeauna・ Pen瞳u aceasta se ia un miel (18), Care
ぬtrdat s講e pedepsit omuL o a§a de mare呼ぬa propriei
Simbolizeaz為ner為utatea §i imbratarea goliciunii celei de
Sa賞e m会心i (16).
demult.
?i cum s着fie rezidit §i ce anume s為se fa⊂羅Pe de o
C為ei a?a eSte Jertfa care s-a jer航t pentru noi,触nd?i
Parfe inl狙randu-Se aSPrimea leacului′ ca neConVingatoare numindu-Se imbr洗aminte de nestric為ciune. ?i este
§i in stare §為Ioveasca, datorita treptat宙schimbむi de
desav含r?irea nu numai din pricina Dumnezeirii, Care
C為tre timp a moravurilor in a doun natu掻’iar pe de alta
decat ea r心mic nu este mai des為v急r?it, Ci din pricina tru-
Pur蛤ndu-§e g雌de indreptare, prin bfajinatatea §i
Pului pe care l-a l調at如care a fost una cu Dumnezeirea §i
bunatatea tratamentului pen血tamaduire」誼ndca aici
devenit deopotriv為cu care I-a unS g心cutez s-O SPun,
ramurica crescuta stramb nu ar putea suferi o indoire
鎚ut?i el Dumnezeu・?i este de parte b拒b細ea§Ca, Ca
fo中ta spre partea din spate?i niei puterea m会inii atunci
unul care se aduce pentru Adam §i, mai bine zis, Ca unul
Cand o indreapta′ C独mal degra厳s-ar ruPe’decat sa se
Care eSte mai tare dec含t cel tare, Care Cel dintai c為zuse
indrepte §i nici calul ap血LS?i varstnie viole叫g fぬului,
Sub paca年§i fiindcもmai ales, nu POarta in sine nimic
餌差o luare cu binisorul?i cu fluie繭uri blaji鳩Pentru
femeiesc?i neb独batesc?i s-a desprins cu putere din
72
73
Iegaturfue fecioresti si de maica’Prin purtarea lui cea
Pentru Cei p繍to§i §i poate cu a蛤t mai mult pentru
mare?i s-a naSCut Parte龍重b独asc益超nproorac埠, a?a
aCe匝′ Cu蝕料de o mai mare indurare avem nevoie.?i
Cum bine veste§te Isaia (19).?i mielul este de un an, prin
rm頑e niniご醜壷i則℃ dac為mielul se caut綱ntr-adins
Simbolu=ui de soare7 al drepta担屯e紺pome昨bde
in触独尊Ca萌a彊揃膏血1hci st in casele celor餌udi声,
acoIo′ fie c為este marginit de partea lui vazuta?i pentru
C含nd se cump細さpun含ndu-Se m鏡de la m会na, din
C為se intoarce la sine?i. Si este coroan為binecuv合ntata a
Pricina s為ratiei′ fiindc机ucrul cel mai bun este ca fiecare,
bun縄軍(20圧i din toate laturile egal如deopotriv親ui?i,
mai ales′ S紅yi fie de垂vns lui §i spre desav合r如re?i sa se
nu numai pentru aceasta, Ci?i ca unul care dきvia埴
aduca jertfa ce se consacr狂ntotdeauna?i prin toate. Iar
Virtu勘Or′ ameSteCate?i unite intre ele cu blandepe,
dac為nu este cu putin鱒a§a′ atunCi sa se foIoseasca la
dup狙egea prieteniei §i a ordir轟. Este apoi neprihanit §i
aCeaSta?i de ajutatori, adica de cei care′ in ce prive§te
neintinat′ Ca unul care tamaduie昨mtin如iunile?i
Virtutea′ Sunt de acela§i neam §i de acelea§i moravuri
Sl細iciunile?i pang独rile venite de la r託utate. Fiindca,
C為ci aceasta mi se pare c紺rea s為insemneze aducerea
de?i ne輸a luat asupra sa pacatale如a purtat bolile noastre
de jertf狂mpreunatu cei mai de aproape, in caz de
(21)′ el nu a suferit nimic din cele care au debui重雌de trebu in埠
tamiduiIe’CaCi′ m partea lui asem独略toare noua, el a fost

ispi瞳t intru toate, dar afar為de p洗at (22). Cati uma-


15. De aici este sfanta noaptca aceasta si potrivnic着
ritorul luminii care lumineaza intru intuneric (23) nu a
nop軍Care Se revarsa peste vi坤de fa蝉′ nOaPte in care
CuPrins-O.
Se risipe昨intunericul cel intai nascut?i in care vin

toate la lumina §i la r含nduiala §i la chipul lor′?i in care


14.?i ce se mai face? Se introduce o lun為prima, Sau,
randuiala de mai inainte i§i redob含nde昨POdoaba. De
mai bine zis, un inceput al lunilor (24), fie c為a fost
alCI PrOVine fuga noastra de Egipt′ de tri血串de prigo-
aceasta cineva la evrei de la incepuL fie c為s-a縮cut mai
nitorul phat $i de faraon′ adic狙e tiranul cel nevazut §i
Pe urma, POmindu-Se de aici?i lu合ndu-Se Chiar de la de ispraunicii lui cei crunt inpilatori′ mutandu-ne la
aceas偽tain為int含ietatea.?i mielul se ia in ziua aceea a
lumea de sus §i ne eliberin de luful?i de c純midana lui
lunii′ CaCi acesta este num為rul cel deplin dintre numere,
§i de alc紬irea de paie §i nestatomica a acestul trup al
Prima dintre monade, des約ar轟益?i ndsc靴oare de desむ nostru de came′ Care la cei mulE nu are putere nici
V含r?ire.?i este申vut vreme de cinci zile, aCeaSta POate
m放ar c含t ra声Onamentele firave ca firul de pai・
Pe血u ra声unea c糾ertfa mea este cur縛toare sim担rilor De aici se face jertfirea mielului?i se pecetluieste cu
noastre′ de la care ne vine patatul?i in jurul c餌ora se
S含ngeIe pre卑OS fapta §i ra如ne′ buna a?eZare?i acti_
POarta raZboiuしpentru c紺as為s為p独und狂n ele boldul vit堆le sufletului′ St会lpii u§ilor noastre亘mi?C狙or?i
p狂a血1ui. hofararilor min声i′ Care Se inchid?i se deschid bine de
?i Jertfa mea se alege nu numai dintre miei (25), Ci?i C独e contemplarea celor dumnezeie犯fiindca ∈ Xist的o
din o specie mai rea′ Se alege如dintre iezii de la s給nga
masur為a cugetelor・ De aici se face ultima §i cea mai grea
(26)′ fiindc鵜e叫junghie nu numai pentru cei dre酉, Ci §i dintre plagi pentru persecutori?i de-a drep山vredhicti
74
75
de noapte?i i?i plange藍giptul pe intaii s凍nascuP ai Cu alte cuvinte/ nu VOm indepdrta nimic?i niei nu
Cugetelor?i faptelor lui (27), lucru chemat de Scriptur為 VOm l鵜a ceva pentru diminea埴(36), pentru raIunea c差

§aman申Chaldeica §mulsa?i prunci babilonieni lov坤de Cele mai multe dintre tainele noas厄e t購rfuiesc ar独油e la

piatra (28), §i le sunt toa洗卸fiie de sffi艶蔀de ur融 Cei din afa掻?i pentru ra寧unea ca niei nu mai este vreo

egiptenilor.?i se va dep細ta atunei de noi distrug剃orul alta cur堆re dincoIo de noap健a aceasta?i fiindc為
acelora de ru§ine?i de frica ungerii adica. De aici provine amanarea nu e§te CeVa de lauda’pentru Cei care §unt

m財turarea aluatului vreme de?apte Zile (29), CaCi num各軸I Parta§i ai Cuv合ntului・ C為ci dupa cum este un lucrul cu
acesta este cel mai tainic dintre numere §i este pus la to血I frumos §i pl洗ut lui Durmezeu sa nu la?i mania ta

temelia lumii acesteia, de aici provine adica inl為血rarea Sa se intinda peste tot restul zilei, Ci §-O risipe㌍ mai

VeChii?i acrei r為uta丸nu aluatul cu care se face paine?i dinainte (37), §i in sens temporal?i m seus spiritual, C為Ci

Care are Via蜂m el, Ca S為nu ne mai adunむn drept nu este lucru飴ra de prim句die lipsa de deasupra noastra

PrOVizii vreo絡ramatura egiptean為(30)?i vreo ram蒔ija a soardui drept堆in vreme ce suntem cupringi de manie,

de inv2崎山r各fariseic短i nelegiuita (31). la fel s着nu prelungim toata noaptea o atare m合ncare?i

nici s為o l繍m pe ziua urm靴oare. Iar partea ca'臨este


16・ Sa se jeleasc為deci ei・ La noi ins為se va m含nea OSOa§a §i nepotrivit pentru mancat?i greu de mistuit′ ea

mielul. Aceasta se va face spre sear為(32), Pentru nu se va zdrobi (38) printr-O rea inp為r申e?i in申egere a
ra単unea c着P靴imirea lui Hristos s-a PetreCut la sfar?itul ei′ Cati la§ S各mai spun ca′ dupa istorie′ nici lui Hristos

Vremurilor?i pentru ca tot seara?i-a inp渡世?it ucenicii nu i §-a Zdrobit, Chiar dac為j §e gr為bea moartea de c独e

de Taina sa, risipind intunericul p各ca血Iui.?i mielul nu r着sdgnitori (39), din pricina s合mbetei?i nici nu se va

Se Va fierbe, Ci se va frige (33), Ca inv轡血ra noastra arunca §i lua qu sine′ Ca S為nu se dea cele sfinte c急inilor?i

adica s為nu ai聯in ea nimic care sa nu fie intuit adanc?i rdilor suapatori ai Cuvan血Iui′ a?a Cum nlCI POrCilor §a

nici lesne de risipit, Ci s益fie intru to調dens為?i tare?i nu se dea stralucirea Cuv餌山ui §i stralucirea lui ca mむga-

incercat為in f∝ul cur堆tor?i liber為de orice zgur為?i ritarul (40), Ci s益se mistuie prin forul de care se mistuie

mate轟e netrebuincioas為, §i s着fim句uta単Cu C為rbunii cei ?i arderile de tot m為ru叫ite?i salvate de c独e Duhul,
buni, Care ne aPrind?i ne cur準SC Cugetul, de c為tre acela Care pe toate le串e尋le cerceteaz為,蝕r為s為se piarda in
Care a Venit s為arunce foc pe pam合nt (34), focul care ape §i §a Se risipeascもin felul cum s-a Pierdut?i risipit

mistuie relele deprinderi?i care sa-i grabeasc為aprinderea. de c独e Moise′ pentru muStrarea inv合rto?irii inimii,

A?adar acea parte a inv轡turii, Care eSte CamOaS為?i CaPul vi申ului acelui in grab雄視rit lui Israel (41).
bun為de mancat, Se Va m合nCa §i se va mistui impreun為

Cu maruntaiele?i cu cele ascunse ale min軍(35)?i se va 17. Nu trebuie ins為s為trec cu vederea nici chipul

da spre mistuire duhovniceasc為de la cap?i p含n養la manc測ii fiindc為nu l-a treCut nici legea′ a?a de multce

PICIOare, adica de la primele medit細i?i intuiri despre S-a in如jit ed de intuirea in litera a acestui fapt. Cifei vom

Dumnezeire?i pana la cele din urma cug下蛸ri despre ConSuma degraba jertfa, manC飢d書O Cu ra重税de camp
組むupa重e ・ ?i avand coapsele incinse st incal姉Cu Sandale?i cu
76 77
toiege in maini, Ca b靴r含nii (42)声n gra悦, Ca nu CumVa S為 18. La cele necuv含nt5toare insa s為le fie膳sa悩
SIoboda coapsa §i nelegata (54), Cati ele nu au ra担ne
P堆m ceea ce i s-a OPrit lui Lot de c独e porunca Le斬S為
nu ne uitam in jur, Sa nu Stam in orice inpr匂urime, S為 Care S狙e infraneze poftele川u mai spun c串i ele cunosc

SCapam la munte, Ca S為nu ne lasam cuprin?i de focul un hotar al pomirii lor fire時. La tine insa s為fie strans着

SOdomifean §i st脆in §i niei s為nu ne inchegam m stalp de Cu Cing為toarea?i細山anarea partea aceea din care se

Sare (41), din pricina intoarcerii noastre la mai r祖, lucru aprinde poffa?i de unde vine zburdarea (55), Cum Zice
dumnezeieasca Scriptura’ C餌d de飴imeaz為 ru§inea
Pe Care il f為ptuie卯e z約ovireaパu l為ptuci (44), din
PrlCma amarului?i asprimii vie軍dupa Dumnezeu料ale Patimii′ Ca S為m託n含nci in cur準nie Pa錘1e, adica dupa ce
ridic5rii?i mai presus de placerile lume?ti, mai ales 戸-ai omorat m独ulare]e de pe p為mant (56)?i du車ce ai
imitat cing激oarea lui Ioan traitorul in pustie?i inainte
pentru cei incepatori・ C洗i, de?i jugul cel nou este placut
?i povara lui u§Oara (45), Cum auZi in Scriptur為, aCeaSta Mergatorul?i marele propov弛uitor al adevarului (57).

Se SPune la g合ndul n細ejdii?i al raspl狂irii viitoare, Care Si mai cunosc inca o cing削oare, CeVa de la osta§i?i
este cu mult mai imbel叩ga悩dec合t patimile din aceas略 de la b如ba札de la care毎i trag numele euzonll?l unll

Vi嘩′ fiindca, altfeL Cine nu ar spune c為Evanghelia este monozoni din Siria (58), Cing削oare cu privire la care?i

mai inpov批toare?i mai grea de purfat pe umeri dec合t Dumnezeu ii spune lui Iov, Cand se intre卑ne cu el: ,,m,

r含nduielile Legii? Ci incinge声COaPSa Ca un b為rbat?i raspunde bむb為te§te′′

C独′ m timp ce Legea opre昨P為Catale d車絡ptuite, (59), Putere Cu Care?i dumnezeiescul David se lauda a fi
noi condamnam p会n為?i pricinile lor, Ca?i cum?i acestea incins (60) de c独e Dumnezeu?i insu?i pe Dumnezeu il

ar fi fapte pur §i simplu. ′′Sa nu desfr含nezi′ Zice Legea aduce ca fiind frnbr洗at cu putere?i incin§ (61),雪mpotri-
Va nelegiui卓Ior adica, afara numai dac組-ar Pl紅ea cuiva
(46)月tu insa nici macar s為nu pofte?ti’’(47), la g細dul ca
S狂nvedereze astfel mul$mea puterii lui Durmezeu?i
Patima se aprinde din o privire iscoditoare?i plirla de
fram合ntare launtrica. ′,Sa nu ucizi’’, Zice Legea (48) 〃pe OChiul opririi ei, in申es in care el se imbraca?i cu lumina

C含nd tu nici m洗ar s為nu r狭punzi la lovitur為(49) ci s着te Ca Si cu o haina (62)・ Caci cine va suferi t独a puterii?i

dai p ha?i pe缶ne ins叫Celui care te love?te. O, luminii lui? fntreb ce este comun i血e coapsa?i adev紹

Doamne, Cu C含t mai pline de frl珂epciune sunt acestea Ce se in桓Iege apoi de c為tre Sf金ntul Pavel c合nd zice:

dec含t acelea. 〃Sa nu juri stramb’’, Zice aceea (50声調ins為 ′′Sta# deci cu coapsa voastra incins為cu adevむul ,, (63)?
S為nu te juri in nici un chip, nici pe lucrul mic, nici Nu cumva紅L in!elesul c為intuirea celor dumnezeie錘
Strange′ Ca?i cu un brau′ aCea Parte a truPului din care
Pe lucrul mare (51), deoarece din jur為m含nt se naste
SPe叫rul・ ′′S為nu adaogi casa peste cas為?i車vina peste Se aPrinde pofta?i nu o las為s為colinde pe unde ii place?
C狭i nu se poate ca ceI care are o dragoste pent則CeVa′
申rina〃, Zice aceea, (52), aSuPrind pe cel s紬ac, Ci sa dai
de la tine bucuros p含na §i pe cele pe care le-ai agonisit S為mai aib串i o egala putere pentru celelalte placeri.

露轟竃轟議鶉詩誌議誓書 19. Iar inc為I蝉mintele′ Ce]譲料亭甲熟慮結線直弾Ide


nev為zute. P為mantul cel s蛤nt?i umblat de Dumnezeu, S為?i le dez-
78 79
lege ca?i Moise pe munte (64), Ca S益nu mai aduc為pe ele P為r誌eSti inchinarea la zei?i s為te la?i in voia lui Moise?i
CeVa mOrt?i desp紅型Or intre Dumnezeu?i oameni, Ca a legiuirii §i a strategiei lul? Aici eu imi dau?i o p沈ere a

?i atunci c含nd un ucenic este trimis la predicarea mea′ dac為privesti luerurile in chip spiritual?i anume:

Evangheliei (65), S為fie cu in申epciune?i cu simplitate?i 含mprumu略de la egipt弧i vase de aur?i de argint (72);

Care, pe l含nga aceea c為nu poart為ba正la el丸pe l金ng為 Ca舶ore昨Cu ele Ia憤ne声aii provizii de drum din cele
toiag §i o §ingur為hainもmai trebuie sa umble?i descu埠y Streine′ Sau mai bine zis, din cele ale tale;声se datoreaz各

Ca S為Se arate frunoase picioarele celor∴Care VeSteSC drept plata pentru robire?i pentru truda ta la c測地middria

Evanghelia pi迂ii (66)書手i orice alt lucru bun. Iar cel care de acoIo; reCurge?i fu la o a調n細re, pe血u cererea

血ge de Egipt?i de cele din Egipt, aCela sa se incalpe (67), datodei; insuse?te一声Cu Virtute cele st胎ine. Fie, te-ai

fie pentru o alta pazire, fie din pricina §COapiilor?i a Chinuit din cale afar為acoIo′ luptandu-te Cu lutul, Cu

?erPilor numero?i hr為niP de藍gipt, Ca S為nu Se Va髄me de aCeSt truP nememic?i intinat?i c宣託dind cet堆stぬine?i

C独e cei care pazesc calcaiul?i peste care ni s-a POrunCit nesta髄toare’a CarOr amintire piere cu zgomot mare.

S為c独drn (68). Iar cu privire la toiag?i la紅LSemnarea lui Oare vei ie§i cu m含na goala §i nepl純t? Vei ldsa egip-

tenilor §i puterilor potriunice pe cele ce le-ai agonisit cu


(69), S∝Otin車mea este: pe un tOiag組坤u de sp巧in, iar
脆utate?i pe care le vor cheltul §i mai略u? Acelea nu
pe a血I il到eu de p誌toresc?i inv轡toresc?i血torc靴or la
Calea cea dreapta a oilor cuvan軸oare. Sunt ale lor声u despuiat pe al邦de ele; au r坤it de la

Acum insa Legea準porunceste?i tdiagul de sprijin, acela care zice: ′′Al neu e§te argintul?i al meu este aurul

in in申esul ca nu cumva sa te da也ni in cugetul tau, (73) grl voi da cui vreau eu〃 (74). Ieri era a=or, fiindc紀i
atunci c含nd auzi de sange al lui Dumnezeu?i de pa血nile Se ingaduia; aStaZi P-l aduce?i P-1 d準e stapanul, Ca S為

?i de moartea lui, Ca nu CumVa S各te surpi in necredin料 te重dose坤bine de el軍pentru mantuire. Sa ne


Ca SuSPn靴or a1 1ui Dumnezeu声i tu, f激為de sfia略?i f粗肴 dobandim prietehi din Mamona al nedrept縛i, Ca a血nci

de indoia賂in §u組e血I tau, m各nanca trupul?i bea s含ngele C合nd vom ajunge s紅aci, S為Iuam un l∝ la vremea

lui, dac為dore申§為ai viata,偽ra sa fii un n∝redincios judec堆i (75).


nici in privin車Celor spuse despre trupul lui?i nici s為nu

te va鰭mi de cele spuse privitor la pa竜mirea lui. Sta王 21. Dac盈e§ti vreo Rahila san vreo Lie, adica suflet

rezemat, bine sprijinit,鉱ofipt cu t犯ie m車mant, f拒為s為 Patriarahicesc §i mare′ fura §i idolii tatalui tau′ pe Care ii
te clatini cumva de c独e cei potrivhici′?i f激a s為fe la?i Vei節si′ nu Ca S狂pastrezi, Ci ca s狂sf粗金mi (76おiar
am纏t de u糾轟n車de convingere a cuvintelor. Stai pe dac為e坤israelifean i巾elepv muta-i in prm包ntul筒ga-
ina岬mea ta, a絆aZa一声Picioarele in curtea Ieru§alimului duin勘pentru care pricin為s為se mantuiasc着urmaritorul

(70), SPrijine?te草-le cu tdrie pe piatra, Ca S為nu se cla血e tau?i s着?tie acum c為a fost inpelat c益zadamic a tirani§it

Pa弾悩王du辞職旭劇場Zeu. ?i a robit pe cei care sunt mai buni dec含t el. Dac着vei face
a?a?i dac為vei ie?i din Egipt a?a, ㌍u bine, Vei fi c親auzit

20. ee ziei? Oare a?a S為fi ho鮭irat acestea Legea, S為 Pe Cale de un stalp de f∝ §i de un nor si noapte?i ziua,
ie?i din Egipt, din ctlPtorul acela de foc (71), Ca S為 PuStia nu置声Va mai fi aspra, marea §e Va des串r# in doua
80 8l
in faP ta′ Faraon §e Va ineca′準Va PIoua cu paine din pentnl Care drept era s為ne cru㌍?i pe noi, iar daca s-a
adus Tatalui, mai int含i cum s-a adus? Caci nu eram
cer,坤Va peni izvor din piatra′ Amalic se va birui′ nu
numai de arme, Ci?i de maini脆zboinice §i de oameni
StaPani声de c組e el丸al doilea, Care eSte ra寧unea ca
S合ngele Unuia Nascutului sa desf独ze pe Tat乱’Care nu
drep函are inchipuiesc atat rug為ciunea c合t §i se鵬ul cel
nebiruit al cruc担raul se va opri in l∝ din curgere′ a primit nici pe Isaac, atunCi c合nd a fost adus de ta偽I s為u

soarele se va opri′ luna la fel′ Zidurile se vor n緬i §i fan


SPre a fi jertfit?i inlocuit jertfa, Pun含nd un berbec in

l∝ul jertfei cuv合n蝋toare (78)? Sau este limpede c為Tatal


me?te?ugurile razboiului′ viespile vor alerga inainte′

f為cand cale lui I§rael?i oprind din mers pe Cei de alt


ia nu ca unul care cere sau care are nevoie de ceva, Ci ia

neam, iar cele cate se mai povestesc pe langa acesta′卓Se pentru Iconomle?l Pentru C為trebuia ca prin trupul

vor da de la Dumnezeu. OmeneSC, luat asupr為-?i de Dumnezeu, Sa Se Sfinjeasc為

Astfel de sarbatoare sarb狂ore弾astazi, Cu un Omul? Ca el insu?i sa ne izb為veasca′ StaPanind cu de a

Sila pe tiranul §i s為ne readuc狙a sine§i prin Fiul′ Care a


asemenea osp準te osp独zi′ Cu OSP坤l de nastene al
m叫OCit玩iconomisit ace§tea, SPre Cinstea Ta略Iui, Caruia
aceluia care s-a naSCut din pricina ta?i cu ospapl de
まrmorm合ntare al aceluia care a p独mit din pricina ta. se vede ca fi lasa toate?

Astfel este pentru tine taina Pa咋Iui. Pe acestea′ Legea A?a Sunt d∝i cele ale lui Hristos §i cele mai multe

dintre ele s為fie cinstite in t疑ere. Iar?aapele de aram為


le-a inf鵜at in umbra′ iar pe cele de acum le-a
este in為lPt impotriva peapilor mu?C割bri (79), nu ins為ca
des為v合r?it Hristos cel care a ddramat litera′ Plinitorul
tip al celui care a suferit pentru noi′ Ci ca an舶p;?i
Duhului, el care, Prin cele ce a suferit, ne invata s益
m含ntuie咋pe cei care privesc la el, nu Pentru C鏡eSte
suferim玩noi?i care, prin cele ir巾u care S-a Slaviしne da
harul de a fi sl約i邦i noi inpreuna cu el. CreZut Viu, Ci pentru ca s-a CmOr釦?i omoar為odata cu el

Puterile cele de sub el, SurPat?i mort cum merita. Si care


22. Este deci timpul s為cercetam un fapt §i o 含i este cuv会ntarea de inmormantare care i se cuvine

まnv堆tura trecute de mul# cu vederea′ dar pentru mine din partea noastra? ,,Unde舟e boldul, mOarte? Unde舟e

lucru vrednic de toata aten卑a, eSte Vremea S為cercetam biruinれiadule’’(80)? Te-ai r為nit de cruce, te-ai omorat

cui?i pen同しCe S-a V細at S鉦gele curs din pricina de c測量e偽c剃めrul de via卑電申fむ為de suflare, mOrt,

noastra, aCel mare §i vestit s含nge al lui Dumnezeu′ Care


in車pe正しin nelucrare, Chiar daca p誌trezi chipul de

。Ste?i Arhiereu如Jertfa. C独eram坤uti de c組e cel ?arPe, SPanZur含nd m in乱声me.

ra皿, Ca unii care eram申yu隼sub pacat §i care primiser為m


23. intr-adevar’ne VOm血p為rtasi cu Pa?tile, dar
pracerea in schimbul rau嘩・?i dac為Pre叫de ras-
cumpdrare nu se pl細e?te a皿ia dec含t celui care担e sub acum tot in chip岨pic′ Chiar daca el este mai limpede

stap如rea §a′ m綱血eb cui §i din ce pricina s-a adus? dec含t cel vechi, Caci Pa担Ie Legii, CuteZ?i §Pun, era un

Dac為s-a adus celui rau, Vai, Ce OCara! Iar dac為nu numai tip mai intunecat al tipului pu卑n mai in urma insa, el va

la mmnezeu, Ci?i pe mrmezou fl ia pre[ de r為scumpむare fi mai desavar?it?i mai curat adica atunci cand cuv含ntul

talharul?i un pre声tat de minunat pentru tirania lui′ まl va bea nou, impreun為cu noi, in impa闇寧a Tat測ui (81),

82 83
la r糾fate: CumPara Cu mOartea mantuirea; in億酋impeu脆
cand ne va descoperi?i va inv堆Cele ce acum ni le-a
cu Hristos in rai, Ca Sa CunOgti de la ce lucruri ai cazut!
ar紬t cu masu略. C洗i de-a Pumri e§te nOu luoul care se
Prive昨Ia frumusePle de acoIo弓asa pe hulitor sa moara
cunoa昨aCum. Iar care este b如tura §i bucuria′ aCeea
afaぬ.u hula lui! $ daca e㌍ Iosif din Arimateea (87)′
。Ste, in ce ne prive昨, S為invき雌m, iar in ce-1 prive昨pe
cere trupul de la rastignitor; Sa Se faca a ta cur坤rea
cuv合ntul, eSte S彊i inveje uCenicii?i s轟血pa貼peas(洛
lumii! Si dac着e申Nicodim, adoratorul de noaptea al lui
de inv轡fura lui. Caci inv鱒tura este hran絢pentru Cel
Dumnezeu, ingroap糾cu miruiri (88); §i daca e舛
care hrane?te.
vreuna dintre Marii, daca e軸Cealalta Marie, daca e申
Haidem atunci sa ne facem?i noi p抽a§i ai Legii, in
salomeea, daca e兜Ioana, Pl含ngi la mom餌t dis-de-
seus evanまhelic′ nu du畔lite略; m億u desavar?ire′ nu
diminea勘Vezi tu primul piatra rastumata (89)′ POate?i
intru nedes約ar?ire; Ve?nie′ nu Vremelnic. Sa ne facem
pe ingeri?i pe insu封isus! Graieste ceva′ aSCulta glasul!
cap nu Ierusalimul cel de jos′ Ci metropola cea de su§; nu
Daca auzi: 〃Nu te atinge de mine’’(90)′ Stai departe′
Ieru§alimul care acum este Calcat de o§tiri′ Ci care se
ador為Cuv合ntul?i nu te intrista′ C為Ci如ie el cui s為se arate
slave昨de ingeri. S叫亘tfim nu vitei tineri si nici miei′
mai intai再moie§te 3nvierea!
care poar協COame?i un軌ii (82)′ in care partea mai mare
Ajuta Evei care a c為zut cea dint飽Ajut-O S為mbr堆
。Ste mOart為?i fむa sim卓re, Ci sa jertfim lui Durmezeu
?eZe ea Cea dintai pe Hristos?i s糾arate ucehicilor騎-te
jertfa de lauda (83)′ Pe jertfehicul cel mai de sus laolalth Petru, §au Ioan′ d為fuga la morm急nt′ alea重ga intru
cu cetde de sus. S為trecem prin prima catapeteaSma′ Sa
intampinare (91)′ alerg合nd inpreuna, intrec合ndu-te Cu
ne apropi弧de cea de a doua, S着privim ate申a Sfintele
細心。.e輪。 Cea bunal $ daca, Cu tOata graba ta′ Vei fi l猫at
sfin坤r. Saspunem un lucru §i mai mare: S油e aducem
in urma, biruie cu ravna′ nu Privind aplecat peste
pe noi in?ine jertfa lui Dumnezeu′ mai mult chiar′ Sa morm合nt, Ci intrand in el噂dac為nu vei fi de fa勘Cum
ne jertfim in fiecare zi′ §i pe noi §i pe orice mi?Care a
nu a fost Toma, atunCi cand erau aduna寧inpreun為
noastぬ. pe toate sa le primim pentru Cuvantul: Sa-i
ucenicii c為rora li se aratase Hristos′ Sa nu fii necre-
um各m p組mirea prin p独miri’S狂cir融m §angele p血
din。i。S, Cand fl vei vedea (92)!?i dac為nu vei crede′
sange′ Sa ne urCam bucuro§i pe cruce! Sunt dulci
crede celor care準spun?i daca皿CreZi nici acestor
pricinile′ Chiar daca sunt foarte dureroase′ C彊P独mirea spuse′ Crede semnelor cuielor! Daca se coboa即n iad′
cu聯StoS?i pentru Hristos este mai placuta d ecat desf為-
coboara-te?i tu血preuna cu el! Cunoa§te §i tainele cele
tarea cu al卑             ‘
de aici ale lui Hri§tOS, CunOa?te Care eSte Iconomia

書nd。itei lui cobor含ri, Care eSte ra如nea ei, anume:範


24. Daca e如Simon Cirineanul, ridica crucea (83)?i
mantuiegte pe tap cei de aici pur si simplu′ Sau m会ntuid5te
urm。。Zal Dac為esti inpre肌a r洗tignit, Ca tamar (85)′
?i aici tot pe cei credincio§i?
cunoa昨Cu eVlavie pe Dumnezeu! $ daca acela s-a

詩誌懇請聖霊窪譜霊謹 25. $ daca se va sui la cer′ Suie-te §i tu inpreu脆cu

el. Ala皿札te ingerilor care fl pe廿ec′ Sau Care fl primesc!


celui care s-a SP合nZurat de lemn串Iose昨§i tu ceva de 85
84
Porunceste por刺Or S為Se ridice (93), Sa Se faca mai inalte De aceasta acuzi tu pe Durmezeu′ pentru Ca?i-a

aprins ca o faclie propriul sau trup?i a maturat casa (98),


Prin paitimire! Celor care stau in cumpana, din pricina
trupului lui?i a semnelor p為timirii lui, Semne Cu Care Se adic為cur堆nd lumea de pacat?i a c益utat drahma, adica
Chipu1 3mp漁船sc din om′ Care fusese acoperit de patimi

霊豊霊蒜蒜b窪u霊慧嵩葦豊 ?i cheama inpreun為cu el′ la a組area drahmei?i puterile

Slavei?’’, raSPunde-le ca ,,Domnul este tare?i putemic’’ Prietene lui §i le inp狂t蒔este?i lor bucuria lui, lor pe
Care le-a鯨cut?i cunosc為toa重e taihice ale Iconomiei lui?
(94), in toate c釦e a fi妃ut §i face pentru noi, §i in razboiul
Pentru ca, facliei inainte merg靴oare ii urmeaza lumina
?i in §ermul de biruin蝉de acum, Care a fost ridicat
atotstralucitoare?i glasului Cuvantul, §i aduc靴orului de
pentru omenire. $i la indoita intrebare, r為spunde tot
indoit.?i daca se vor minuna, Zic含nd dup為dramaturgia mire, mirele, Celui ce preg瀧e昨Domnului popor ales §i

lui Isaia: 〃Cine este acesta care a venit din Eden’’(95) §i Care fl cur準昨mai dinainte c独e Duhul prin apat De

din cele pdrn含nte?ti? Sau: Cum de sunt irmo?ite de s含nge acea§ta invinuie申請Pe Dumnezeu? Pentru aceasta fl

hainele celui偽r為de s合nge §i f狂為de trup, Ca ale unui SOCOte坤mai pr句OS, pentru C為se incinge cu prosop?i

tescuitor de struguri?i care a c乱cat cu picioarele un SPala picioarele la ucenici (99)?i arata smerenia drept
teasc intreg de struguri? Tu pune inainte frumuse㌍a Cea mai bund cale de in独申re? Pentru c為se smere昨din

hainei trupului care a p独mit §i care s-a impodobit cu PrlClna Sufletului inpov針at de pacat′ Ca S為ridice cu sine
Ceea Ce eSte traS in jos de pacat?
P為timirea?i a stralucit cu Dumnezeirea decat care nimic
nu este mai dorit mai cu aprinder。?i mai frumos la Dar de ce nu-l os含nde§慣§i c為m為n含nc為cu vame如i?i

vedere. in casele vame如lor §i ca i§i face ucenici dintre vame?i, Ca

S為dob会ndeasca?i el ceva? M含ntuirea pacato弱or, afar為

26. in f坤acestor lucruri, Ce ne mai spun b含rfitorii, numai dac為cineva invinuie?厄pe doctor c為se apleac各

inver?una軍dr為muitori ai Dumnezeirii, invinuitorii celor asupra suferin牢i?i c為suporta duhoarea ranilor, Ca S差

Vrednice de laud狂ntuneca申fa蜂de lumin為, nemvaJa軍 redea s為n創atea celor care se chinuiesc de boala?i pe

fa埴de in㌍lepciune, pentru Care in zadar a murit acela care′ din milostivire′ Se apleac為asupra gropii′ Ca S為

Hristos, Zidirile cele mai nerecunosc為toare, Pl為nuirile SCaPe, dupa porunca Legii, Vita c為zuta in ea? (100)

Celui rau? De acestea acuzi tu pe Dumnezeu? De bine-


facere? Pentru aceasta e§te el mic, Pentru C為se smere te 27. A fost trimis, eSte adevarat, dar ca om, CaCi, era
din pricina ta? Pentru ca a venit la oaia cea r剥脱c脳 din dou各firi, fiindca a §i obosit, a §i flam含nzit a?i
insetat, a?i fost cuprins de spaim為mare, a §i lacrimat,
Pastorul cel bun, Care笹y pune su組etul pentru oi (96), la
mun坪?i la colinele pe care jertfeai (97)?i a aflat pe cea dup為Iegea firii omene?ti iar dac為a fost trimis∴Ca?i

r割略cita?i dupa ce a a血at-O, a ridicaトO Pe umem Pe Care Dumnezeu, Ce dac羅Bun為voin申Tatalui, la care aduce
din nou pe cele ale sale′ Ciustindu-1?i ca inceput dincoIo
a ridicat?i lemnul crucii?i luand-O Cu Sine a dus-O. la
Viaja Cea de sus giv oda協adusa, a numarat-O inpreun為 de瞳mp?i ca sa nu se par為a fi potrivnic lui Dumnezeu,

cu cele ramase? SOCOte?te-O trimitere. Fiindca se spune?i ca a fost tradat,

86 87
28.?i aoum trebuie s為ne rezum着m cuv合ntarea a?a.
dar s-a SCris?i c着el insu?i s-a predat?i ca a fost sculat
Am fost飴cu声Ca S為primim binefaceri. Am primit
din mo呼de catre Tat測?i ridicat iar蒔i la el, dar s-a SC正s
binefaceri fiindc着am fost faou卓・ Ni s-a incredin担t raiul,
deopotriva?i c為el insu?i s-a SCulat?i s-a i繭即din nou.
Ca Sa ne des飽捻m. Am primit o porunea, Ca Prin pazirea
Acelea privesc bun為voinJa Tat軋ui, iar acestea propria lui
ei sa ne facem vrednici de cinste, nu fiindca nu ar fi stiut
Pu屯鳩・
Dumnezeu cele ce urmau s為se intample, Ci fiindc為a?eZa
Dar tu vorbe卵i de cele care il mic?OreaZa, dar treci
legea liberei noastre voin声. Åm fost in?ela丸fiindc着am
cu vederea pe cele care針inal#?i坪socoteala ca a
fost invidia寧・ Am cazut, fiindc為nu am ascultat. Am
patimit’dar nu adaogi?i ca a p枕imit de buna lui voie.
Asemenea s∝Otin㌍ le p縄me§te?i acum Cuvantul: de POStit, fiindc為nu am postit afunci c含nd ne-au r為pus de
lemnul cuno§tin㌍i. C洗i porunca este veche?i deoda聴
c益tre unii este cinstit ca Dumnezeu?i unit cu Dumnezeu,
Cu nOi, fiind o inv卸雅ur5 pentru suflat?i o infr含nare a
ca億up. Pe care s鵜e fi m含niatmai tare′ Sau′ mai bine zis′
des絡tむii; Care Cu CuViin筒ni s-a r含nduit, Pentru Ca
c細ora le va ierta mai mult: Celor care cu r為utate restr含ng
Ceea Ce am Pierdut, fiindc為nu am pazit, S為dob含ndim
Dumnezeirea, Sau Celor care o despart? C沌i trebuie ca?i

aceia s為despar胎?i ca?i acestia sa uneasca, aCeia du車 PaZind (101). Am avut nevoie de Dumnezeu care s為§e
intrupeze?i apoi sa moara, Ca S為r独n金nem noi vii; am
num独′ aCe§tia dup為Dumnezeire. Te poticne?ti de trup?
mur癌trnpreun為cu el, Ca S為ne cur堆m. Am inviat
De el s-au POticnit iudeii. S餌fl chemi pe samaritean?
inpreun為cu el, fiindc為am murit impreun各cu el. Ne-am
C為ci pe celelaIte le voi trece m t為cere.

Nu crezi in Dumnezeire蜜lui? Aceasta n-au絡cut-O Pream餌it impreun為cu el, fiindc益am inviat impreun急
ぐueI.
P含n為nici demonii′ O′ tu′ §i dec鉦demonii mai necre-
dinciosule?i dec合t iudeii mai necugetatule! Aceia au
29. Mu睦au foさ丸紅血-adev紅, minunile vremii de
socotit numirea de Fiul drept o vorbむCare il ar細de
atunci! Dumnezeu r狂tignit, SOare intunecat車iar蒔i
egala cinstire cu Dumnezeu; aCe錘a au recunoscut de

Durmezeu pe alung削orul lor, Cati se incredin申u de


aprins, C彊i se cuvine ca?i zidurile s為patimeasc為
impreuna cu Ziditorul, CataPeteaSm為rupta, S含nge?i apa
aceasta din cele ce p為timeau, in timp ce tu nu-i prime錘
CurSe din coasta, S合nge Ca din om, aP為ca din ceea ce este
nici egalita健a de cinstire?i n世i m独turise如しrici
mai pre§uS de om,’pam含nt cu億emur合ndu-§e, Pietre
Dumnezeirea. Era mai bine dac為te taiai imprejur?i dac為
despic含ndu-Se din pricina pietrei, mOr揮nviind pentru
erai indr為cit’Ca S為spun?i ceva de r含s′ dec合t餌tre
Credinja i融nvierea cea de apoi?i de ob§厄, Semnele de la
netaiere細o・prejur料in s託natate?i s為traie串Ca un
mormant,護恰mpl独ile de du車mormant, Pe Care Cine le
nelegiuit?i f餌差de credin蜂in Dumnezeu. Dar r託zboirea
Va rauda dup着vrednicie? Dar nici una nu este ca
cu aceia sau s為se sf合r§eaSCa, dac5 p合n為Ia urma餅vor
mirmnea mantuirii mele (102)! Pu坤e picaturi de s合n撃
reveri in minかSau S為Se am餌e, daca nu vor voi?i vor
recladesc intreaga lume?i se fac pentru to卑Oamenll
r為m会ne mai departe in starea lor de spirit de acum. h ce
Ca Cheagul pen億u lapte, incheg金nd肝se impreun為?i
ne priveste′ nOi nu ne vom teme de nimic′ fiindca ne
adun含ndu-Se in una.
luptZm pentru Treime cu ajutonll Treimii.
89
88
30. Dar, O, Paste mare?i cur堆tor a toata lumea! O,
Cuvantule al lui Dumnezeu ?i lumin着?i via埴 §i
in申epciune?i putere! Cati ma des蝕t cu toate numirile No書e

tale! O, na?tere din mintea cea mare?i po調re針peCetie!


O, tu Cuvantule de minte cugetat?i omule care te vezi,
Care toate le po呼, 1eg合ndu-Se laolalta cu cuv急ntul puterii 1" Este a doua cuvantare a sf. Grigorie cu acest titlu?i
tale! A? Vrea S為ai cuv含ntarea mea de acum, nu Ca pe O ul債ma di巾e cuv含ntarile sale. A fost rostita in Arianz, la

anu置385.
primire, Ci prぬte ca pe cea din urm各組nplinire a prinosului
崇  

2. Avacum, Ⅱ, 1.
nostru! A? Vrea S為O ai ca pe o m紬turie de recuno坤n枠
3. Naum, H, 5.
  喜 ¥ 畳 替 で 産 ・ 畳 へ 費 ど 患 曇 、 昌 冒 雷   ⋮ 筆 一 半 き   き 1 声   ﹂   - 宙 藍 一 口 農 相 ぐ i

?i ca pe o rugaciune §為nu p犯mim rimic r餌′ afar益de


4. Luca, II, 14.
Cele de trebuin鱒?i s筒nte, Cu Care impreuna am vie中it
5. Expresii care se afla aidoma in catavasiile Pastilor.
g車o, de ai stavili trupului tirania asupra noastra, Cati o
6. Nu este vorba de botezul catehumenilor in samb狂a
VeZi, O Doamne, C会t e§te ea de mare?i ce greu ne
Pa軽量o重.
incovoaie, Sau, O, de ai stavili hotararea ta, daca ne vom
7. O importan髄considera舶asupra caracterului
Cur堆de c独e tine! Iar dac為ne vom s飴r?i zilele intr-un
Predicii, §ub aspectul ei de jert飴de cuvinte adus机ui
Chip vrednic de fierbintea noastra dorin料?i vom fi
Dumnezeu.
Primiti in corturile cere㌍, POate C為?i acoIo坤vom aduce 8. Lege de baza a discursului cre?tin.
jertfe pl洗ute知, pe Sf合ntul tau Jertfelnic, O, Pdrinte?i 9. Partea din cap. 3-10′ fiind repetata §i in cuv含ntarea
Cuv含ntule?i Duhule S給I可y C串ie se cuvine toata m為rirea, de la Nasterea Mantuitorului′ urmeaZ拒a nOtele respective
Cinstea?i puterea, in vecii vecilor. Amin. Sa fie v為zute acoIo.

10. Este termenul bisericesc acceptat pentru no如nea

de Pa鍾・ Vec脆Evrei ziceau ′′Phesaeh′′′ 〃phase′′′ ,,Phasha〃,


in grece§te ,, diavasis’’, iar in latineste ,万ansitus〃, 〃treCere′′,

at合t in sens istoric′ C合t?i in sens spiritual.

11.巳v重ei, XⅡ, 11,


  阜 章 を ぐ  

12. Uhii au socotit ca no申unea de ,,Pasti′′ ar veni de la

Patimile M合ntuitomlui′ de la grecescul 〃PaZhin′′ a panmi・


Sf. Grigorie vede aici un pr∝eS de eliminare a temenului
- ) 告 ぎ 掌 を   i を   を 盛 運 - ト ¥ . し こ

ebraiぐ.

13. Co重ose血, Ⅱ, 17.


14. Ie?ire, XXV, 40.
15. Vezi §i Cuv. II. teoIogic為′ CaP・ 2.

16. Importante elemente de a血OPOlogie cre§tina.

17. Vezi?i Cuv. V teoIogica’CaP. 25.

91
53. Matei, XIX, 21.
18. Ie?ire, XIl, 3…・
54. le?ire, XⅡ, 11.
19. Isaia, VⅢ, 3.
55. Ieremia, V,ゼ.
20. Psalmul LXⅣ, 12.
56. CoIoseni, III, 5.
21. Isaia, LIⅡ, 4.
57. Matei, II, 4.
22. Evrei, Ⅳ, 15.
粥.重VReれV 2・
23. Ioan, I, 5.
59. Iob, XXXVIII, 3.
24. Iestre, XⅡ, 2
60. PsaImul XVII, 33.
25. le新re XH, 5.
61. Psalmul XaI, 1.
26. Matei, XXV, 33.
62. Psalmul CIII, 2.
27. Iudit, V, 6.
63. Efeseni, VI, 14.
28. Psalmul CXXXVI, 8-9.
64. Ie唾re, III, 5.
29. Iesire′ XII′ 19.
65. Luca, X, 3.
30. Idem.
66. Isaia LII, 11.
31. Matei, XVI, 6.
67. Ie唾re, II, 11
32. Ie§ire, XII, 18.
68. Luぐa, X, 19.
33. Ie?ire, XII, 9.
69. Ie?ire, Xn, 11.
34. Luca, XII, 49.
70. Psalmul CXXI, 2.
35. Ie如re, XII, 8.
71. Deuteronom, IV, 20.
36. Ie如re, XII, 10.
72. Ie?ire, XI, 2.
37. Efeseni, IV, 26.
73. Agheu, II, 9.
38. Ie?ire, XII, 46.
74. Daniel, IV, 15.
39.宣oan, X重X, 33.
75. Luca, XVI, 9.
40. Matei, VII, 6.
76. Facere, XXXl, 19.
41. Ie蔀re, XII, 3.
77. Iosua, IⅡ, 15.
42. Idem.
78. Facere, XXII, 12-13.
43. Facere, XIX, 24.
79. Numeri, XXI, 8.
44.重e§ire, XⅡ, 8・
80. αea, X重Ⅱ, 14.
45. Matei, XI, 30.
81. Ma健i, XV重, 29.
46. Ie?ire, XX, 14.
82. Psalmul, D(VIII, 32.
47. Matei, V, 28.
83. Psalmu重, XLIX, 14.
48. Ie如re, XX, 15・
84. Luca, XXIII, 26.
49. Matei, V, 39.
85. Luca, XIH, 40.
50. Ie?ire, XX, 7.
86. Ieremia, HII, 1 2.
51. Matei, Ⅴ, 34,
87. Luca, XX重II, 50.
52.重saia, Ⅴ, 8.

93
92
88. Ioa調, X重X, 39.
89. Marcu, XVI, 1.
90. Ioan, XX, 17.
Cuv合ntare la Cincizecime
91.重oan, XX, 2.
(1)
92. Ioan, XX, 21.
93. Psalmul, XXIⅡ, 7-9.
94. Psalmul., XXIII, 8.
95. Isaia, LXIⅡ, 1.

96.重oa叫X, 11. 1. Despre s為rb靴oarea aceasta vom vorbi in pu声ne


97. Osea, IV, 13. cuvinte′ pentru Ca S為sむb削orim duhovnice§te. Caci
98.工oan, XⅡI, 8.
pen億u un oarecare a血l′ alta este praznuirea′ pe Cand
99. Ioan, XHI, 4.
pentru oratorul Cuv合ntului praznuirea este cuv含ntarea
100. Deut. XXII, 4.
(2)?i dintre cuvantari anume cea mai bine po血vita cu
101. Una din rafiunile postului.
inprejurarea. De altfel nici un lucru frumos nu desfata
1 02. ,,Mimmea M含ntuirii me]e’’, teXt de maxjm組m por-
a?a de pracut pe iubitorul de frumuse卑, Cum fl desfata pe
tanやin dogmatiea Iconomiei・
iuhitorul de s犯batoare praz血ul s狂臆torit duhovr血e§te.
Dar s為privim lucrurile a?a・ S犯b測Ore鎌e?i iudeul, dup着
1itera’C為Ci′ urm会nd Legea care este trupeasc為′ el nu a

句uns la legea duhovniceasca; S為rb為tore卵e?i elinul, dar


du車trup?i demohii §i ze正lui, dintre care unii, du車cum
spuse lor in如u sunt clnditori de patimi, iar al単i sunt

Cinst坤pentru patimile lor, din care pricina s餌b靴oarea

富謹書も露語謹話認諾諾
la ceva vrednic de cinstire; S狐batorim?i noi, dar cum ii

place Duhului?i ii place cand vorbim sau facem ceva din


Cele de trebuin蝋in s独batoare.
in aceasta s畿pen血1 nOi s独b削oarea; Sa ne adunam
雷n suflet comoara din cele statomice?i care se pdstreaza,

?i nu din cele care ne scapa?i care se distrug §i care ne


am晦esc pentru un timp sim叫ile, lucruri care, de cele
mai multe ori, murd狐esc?i vatama, Cum Cred eu. C洗i
ajunge trupului r為utatea lui (3). Ce-i trebuie flac為rii

materie mai mu陥, Sau fiarei hrana mai imbel印gat羅

94 95