You are on page 1of 7

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN RPH

2019
HARI RABU TARIKH 2 JANUARI 2019
KELAS 5 ANTARES / 5 VEGA MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU
MASA 7.00 -8.30 AM JUMLAH KEHADIRAN 23 / 24
TEMA PENULISAN
TAJUK Pengenalan Rumusan [ Pendahuluan ]
HPU 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama dan isi penting, dan isi relevan
tentang bahan yang didengar, dibaca, dan ditonton
HPK i. Mendengar dan mengemukakan persoalan pokok, isi penting dan kurang penting dalam pelbagai
bahan
OBJEKTIF Pada akhir pdpc, murid akan dapat:
PEMBELAJARAN & i. Mendapatkan maklumat yang relevan daripada petikan
PEMUDAHCARAAN
ii. Mengenal pasti kata kunci dan sinonim bagi kata kunci tersebut
(PdPc)
iii. Membina pendahuluan rumusan daripada pelbagai jenis petikan
STRATEGI Pendekatan Berpusatkan Murid Kepelbagaian Teknik Kepelbagaian Sumber dan Bahan
PENGAJARAN & P'gunaan Tatabahasa yg tepat PdPc Bertema Bacaan Luas
PEMBELAJARAN Penggabungjalinan Penyerapan Penilaian
Pemulihan Pengayaan
PEMBELAJARAN
ABAD KE-21
BAHAN BANTU Buku teks Internet Radio / TV Spesimen
MENGAJAR (BBB) Modul Projektor Radas Gambar / Cerita
Powerpoint Model Buku Cerita Lain-lain : Buku Rujukan
SISTEM BAHASA Tatabahasa Sebutan dan Intonasi Peribahasa Sistem ejaan Kosa Kata
ILMU Kemasyarakatan
Baik Hati Hemah tinggi Hormat-menghormati Kasih sayang Keadilan
NILAI Kebebasan Keberanian Kebersihan fizikal dan mental Kejujuran Kerajinan
Kerjasama Kesederhanaan Kesyukuran Patriotisme Rasional
Berdikari Semangat bermasyarakat
KEMAHIRAN Kemahiran TMK Kemahiran Belajar Cara Belajar Kajian Masa Depan
BERNILAI TAMBAH Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran kontekstual
ARAS RENDAH ARAS TINGGI
KEMAHIRAN BERFIKIR Mengingat Mengaplikasi Menilai
Memahami Menganalisis Mencipta

PETA Peta Bulatan Peta Pokok Peta Alir Peta Titi


PEMIKIRAN Peta Buih Peta Dakap Peta Pelbagai Alir Peta Buih Berganda
KAEDAH Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
PENILAIAN Hasil Kerja Kuiz Drama Projek
Set Induksi.
Perkembangan Pembelajaran
Soalan Tugasan. Guru memaparkan soalan tugasan kepada murid.
AKTIVITI Penerangan guru. Guru menerangkan cara-cara yang betul mengenalpasti kata kunci / sinonim kata
PEMBELAJARAN & kunci / cara penulisan pendahuluan
PEMUDAHCARAAN Soal jawab. Murid bersoal jawab dengan guru berkaitan dengan tugasan..
(PdPc) Latihan pengukuhan. Murid menulis pendahuluan berdasarkan soalan tugasan yang diberi.
Rumusan.
Murid membuat rumusan perkara-perkara yang telah dipelajari oleh mereka.
PdPc berjalan lancar, pelajar dapat menulis pendahuluan rumusan dengan baik dan betul.
Mesyuarat / Kursus
Cuti Rehat / Cuti Saki
Aktiviti pengajaran & pembelajaran Program Sekolah
REFLEKSI Cuti Bencana / Cuti Khas
Mengiringi Murid Keluar
ditangguhkan kerana …. Cuti Peristiwa / Cuti Umum
Aktiviti Luar
Aktiviti PdP dibawa ke _____________________________________________________
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN RPH
2019
HARI RABU TARIKH 2 JAN 2019
KELAS 1 SIRIUS MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU
MASA 12.00 -1.30 PM KEHADIRAN
TEMA AMALAN GAYA HIDUP SIHAT
TAJUK SIHAT MEMBAWA KEBAHAGIAAN
KEMAHIRAN / Dengar Tutur Membaca Menulis Tatabahasa Seni Bahasa
ASPEK
STANDARD 1.1 Mendengar, mengenal dan menyebut perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan serta intonasi
KANDUNGAN ayat dalam pelbagai ujaran

STANDARD 1.1.1 Mendengar dan mengenal sebutan perkataan dan rangkai kata dalam pelbagai ujaran dengan
PEMBELAJARAN betul dan tepat.
i. Mendengar dan mengenal sebutan sekurang-kurangnya enam perkataan dan rangkai
OBJEKTIF kata dalam pelbagai ujaran.
ii. Mengenal pasti sekurang-kurangnya enam sebutan perkataan dan rangkai kata dengan
betul dan tepat.
STRATEGI Prinsip 5P Pembelajaran Luar Bilik darjah Pembelajaran Berasaskan Inkuiri
PENGAJARAN &
Penyelesaian Masalah Pembelajaran Masteri Pendekatan Didik Hibur
PEMBELAJARAN
Pembelajaran Berasaskan Projek Pembelajaran Modular Kepelbagaian Sumber & Rujukan
Pembelajaran Koperatif Pembelajaran Berpusatkan Murid Pendekatan Bertema
PEMBELAJARAN Round Robin
ABAD KE-21
SISTEM BAHASA Makna rangkai kata
Buku teks Internet Radio / TV Spesimen
BAHAN BANTU
Modul Projektor Radas Gambar / Cerita
MENGAJAR (BBM)
Powerpoint Model Buku Cerita Lain-lain : _________________
PETA Peta Bulatan Peta Pokok Peta Alir Peta Titi
PEMIKIRAN Peta Buih Peta Dakap Peta Pelbagai Alir Peta Buih Berganda

Bahasa Kreativiti & Inovasi Sains & Teknologi Keusahawanan


ELEMEN MERENTASI
Kelestarian Alam Patriotisme TMK Nilai Murni :
KURIKULUM (EMK)
Sekitar PKJR Kelestarian Global Kerjasama
ARAS RENDAH ARAS TINGGI
KEMAHIRAN BERFIKIR Mengingat Mengaplikasi Menilai
Memahami Menganalisis Mencipta
KAEDAH Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
PENTAKSIRAN Hasil Kerja Kuiz Drama Projek
Set Induksi :
Perkembangan Pembelajaran :
Soalan Tugasan. Guru memaparkan soalan tugasan kepada murid.
AKTIVITI Penerangan guru. Guru menerangkan mengenai aktiviti yang dijalankan
PENGAJARAN & Soal jawab. Murid bersoal jawab dengan guru berkaitan dengan tugasan..
PEMUDAHCARAAN Latihan pengukuhan. Murid membaca dengan sebutan yang betul
(PdPc) Rumusan / penutup :
Murid membuat rumusan berdasarkan perkara yang telah dipelajari oleh mereka.
( ) Murid ditaksir ( / ) Menguasai ( ) Belum Menguasai
Pelajar dapat menyayikan dan menyebut perkataan dengan intonasi
yang betul.
REFLEKSI

Cuti Rehat / Cuti Saki


Mesyuarat / Kursus Cuti Bencana / Cuti Khas
Aktiviti pengajaran & pembelajaran Program Sekolah Cuti Peristiwa / Cuti Umum
Mengiringi Murid Keluar
ditangguhkan kerana ….
Aktiviti Luar
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN RPH
HARI KHAMIS TARIKH 3 JAN 2019
2019
KELAS 1 SIRIUS MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU
MASA 8.00 – 9.00 AM KEHADIRAN
TEMA AMALAN GAYA HIDUP SIHAT
TAJUK MINGGU KEBERSIHAN DAN KECERIAAN
KEMAHIRAN / Dengar Tutur Membaca Menulis Tatabahasa Seni Bahasa
ASPEK
STANDARD 2.1 Membaca secara mekanis pelbagai bahan prosa dan puisi
KANDUNGAN
STANDARD 2.1.1 Membaca secara mekanis pengumuman, ikrar, iklan dan promosi dengan sebutan dan intonasi
PEMBELAJARAN yang betul, nada yang sesuai serta kepantasan yang wajar.
i. Membaca dua pengumuman dan ikrar dengan sebutan dan intonasi yang betul serta nada
OBJEKTIF yang sesuai.
ii. Membaca dua iklan dan promosi dengan nada yang sesuai serta kepantasan yang wajar.

STRATEGI Prinsip 5P Pembelajaran Luar Bilik darjah Pembelajaran Berasaskan Inkuiri


PENGAJARAN &
Penyelesaian Masalah Pembelajaran Masteri Pendekatan Didik Hibur
PEMBELAJARAN
Pembelajaran Berasaskan Projek Pembelajaran Modular Kepelbagaian Sumber & Rujukan
Pembelajaran Koperatif Pembelajaran Berpusatkan Murid Pendekatan Bertema
PEMBELAJARAN Teknik Bacaan : KWLH
ABAD KE-21
SISTEM BAHASA Makna rangkai kata
Buku teks Internet Radio / TV Spesimen
BAHAN BANTU
Modul Projektor Radas Gambar / Cerita
MENGAJAR (BBM)
Powerpoint Model Buku Cerita Lain-lain : _________________
PETA Peta Bulatan Peta Pokok Peta Alir Peta Titi
PEMIKIRAN Peta Buih Peta Dakap Peta Pelbagai Alir Peta Buih Berganda

Bahasa Kreativiti & Inovasi Sains & Teknologi Keusahawanan


ELEMEN MERENTASI
Kelestarian Alam Patriotisme TMK Nilai Murni :
KURIKULUM (EMK)
Sekitar PKJR Kelestarian Global Kerjasama
ARAS RENDAH ARAS TINGGI
KEMAHIRAN BERFIKIR Mengingat Mengaplikasi Menilai
Memahami Menganalisis Mencipta
KAEDAH Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
PENTAKSIRAN Hasil Kerja Kuiz Drama Projek
Set Induksi :
Perkembangan Pembelajaran :
Soalan Tugasan. Guru memaparkan soalan tugasan kepada murid.
AKTIVITI Penerangan guru. Guru menerangkan mengenai aktiviti yang dijalankan
PENGAJARAN & Soal jawab. Murid bersoal jawab dengan guru berkaitan dengan tugasan..
PEMUDAHCARAAN Latihan pengukuhan. Murid menbaca dengan sebutan yang betul
(PdPc) Rumusan / penutup :
Murid membuat rumusan berdasarkan perkara yang telah dipelajari oleh mereka.

( ) Murid ditaksir ( / ) Menguasai ( ) Belum Menguasai


Semua pelajar dapat membaca pengumuman yang diberikan dengan
REFLEKSI intonasi yang betul

Cuti Rehat / Cuti Saki


Mesyuarat / Kursus
Cuti Bencana / Cuti Khas
Aktiviti pengajaran & pembelajaran Program Sekolah
Cuti Peristiwa / Cuti Umum
Mengiringi Murid Keluar
ditangguhkan kerana ….
Aktiviti Luar
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN RPH
HARI RABU TARIKH 3 JAN 2019 2019
KELAS 1 ARCTURUS MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU
MASA 10.30 -12.00 PM KEHADIRAN
TEMA AMALAN GAYA HIDUP SIHAT
TAJUK SIHAT MEMBAWA KEBAHAGIAAN
KEMAHIRAN / Dengar Tutur Membaca Menulis Tatabahasa Seni Bahasa
ASPEK
STANDARD 1.1 Mendengar, mengenal dan menyebut perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan serta intonasi
KANDUNGAN ayat dalam pelbagai ujaran

STANDARD 1.1.1 Mendengar dan mengenal sebutan perkataan dan rangkai kata dalam pelbagai ujaran dengan
PEMBELAJARAN betul dan tepat.
i. Mendengar dan mengenal sebutan sekurang-kurangnya enam perkataan dan rangkai
OBJEKTIF kata dalam pelbagai ujaran.
ii. Mengenal pasti sekurang-kurangnya enam sebutan perkataan dan rangkai kata dengan
betul dan tepat.
STRATEGI Prinsip 5P Pembelajaran Luar Bilik darjah Pembelajaran Berasaskan Inkuiri
PENGAJARAN &
Penyelesaian Masalah Pembelajaran Masteri Pendekatan Didik Hibur
PEMBELAJARAN
Pembelajaran Berasaskan Projek Pembelajaran Modular Kepelbagaian Sumber & Rujukan
Pembelajaran Koperatif Pembelajaran Berpusatkan Murid Pendekatan Bertema
PEMBELAJARAN Round Robin
ABAD KE-21
SISTEM BAHASA Makna rangkai kata
Buku teks Internet Radio / TV Spesimen
BAHAN BANTU
Modul Projektor Radas Gambar / Cerita
MENGAJAR (BBM)
Powerpoint Model Buku Cerita Lain-lain : _________________
PETA Peta Bulatan Peta Pokok Peta Alir Peta Titi
PEMIKIRAN Peta Buih Peta Dakap Peta Pelbagai Alir Peta Buih Berganda

Bahasa Kreativiti & Inovasi Sains & Teknologi Keusahawanan


ELEMEN MERENTASI
Kelestarian Alam Patriotisme TMK Nilai Murni :
KURIKULUM (EMK)
Sekitar PKJR Kelestarian Global Kerjasama
ARAS RENDAH ARAS TINGGI
KEMAHIRAN BERFIKIR Mengingat Mengaplikasi Menilai
Memahami Menganalisis Mencipta
KAEDAH Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
PENTAKSIRAN Hasil Kerja Kuiz Drama Projek
Set Induksi :
Perkembangan Pembelajaran :
Soalan Tugasan. Guru memaparkan soalan tugasan kepada murid.
AKTIVITI Penerangan guru. Guru menerangkan mengenai aktiviti yang dijalankan
PENGAJARAN & Soal jawab. Murid bersoal jawab dengan guru berkaitan dengan tugasan..
PEMUDAHCARAAN Latihan pengukuhan. Murid membaca dengan sebutan yang betul
(PdPc) Rumusan / penutup :
Murid membuat rumusan berdasarkan perkara yang telah dipelajari oleh mereka.
( ) Murid ditaksir ( / ) Menguasai ( ) Belum Menguasai
Pelajar dapat menyebut perkataan dalam lagu dengan intonasi yang
betul
REFLEKSI

Cuti Rehat / Cuti Saki


Mesyuarat / Kursus Cuti Bencana / Cuti Khas
Aktiviti pengajaran & pembelajaran Program Sekolah Cuti Peristiwa / Cuti Umum
Mengiringi Murid Keluar
ditangguhkan kerana ….
Aktiviti Luar
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN RPH
2019
HARI KHAMIS TARIKH 3 JANUARI 2019
KELAS 5 ANTARES / 5 VEGA MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU
MASA 12.30 -1.30 PM JUMLAH KEHADIRAN 23/24
TEMA KOMSAS
TAJUK Sajak
HPU 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan
HPK i. Menyatakan semula cerita dan maksud puisi menggunakan perkataan sendiri
OBJEKTIF Pada akhir pdpc, murid akan dapat:
PEMBELAJARAN & i. Menyatakan maksud setiap rangkap/jalan cerita yang dibincangkan.
PEMUDAHCARAAN ii. Membincangkan aspek-aspek ulasan karya [ tema/persoalan/gaya bahasa/nilai/ pengajaran/
(PdPc) bentuk/plot ]
iii. Membincangkan soalan pemahaman berkaitan karya
iv. Membina peta minda berkaitan aspek ulasan karya
STRATEGI Pendekatan Berpusatkan Murid Kepelbagaian Teknik Kepelbagaian Sumber dan Bahan
PENGAJARAN & P'gunaan Tatabahasa yg tepat PdPc Bertema Bacaan Luas
PEMBELAJARAN Penggabungjalinan Penyerapan Penilaian
Pemulihan Pengayaan
PEMBELAJARAN
ABAD KE-21
BAHAN BANTU Buku teks Internet Radio / TV Spesimen
MENGAJAR (BBB) Modul Projektor Radas Gambar / Cerita
Powerpoint Model Buku Cerita Lain-lain : Buku Rujukan
SISTEM BAHASA Tatabahasa Sebutan dan Intonasi Peribahasa Sistem ejaan Kosa Kata
ILMU Kemasyarakatan
Baik Hati Hemah tinggi Hormat-menghormati Kasih sayang Keadilan
NILAI Kebebasan Keberanian Kebersihan fizikal dan mental Kejujuran Kerajinan
Kerjasama Kesederhanaan Kesyukuran Patriotisme Rasional
Berdikari Semangat bermasyarakat
KEMAHIRAN Kemahiran TMK Kemahiran Belajar Cara Belajar Kajian Masa Depan
BERNILAI TAMBAH Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran kontekstual
ARAS RENDAH ARAS TINGGI
KEMAHIRAN BERFIKIR Mengingat Mengaplikasi Menilai
Memahami Menganalisis Mencipta
PETA Peta Bulatan Peta Pokok Peta Alir Peta Titi
PEMIKIRAN Peta Buih Peta Dakap Peta Pelbagai Alir Peta Buih Berganda
KAEDAH Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
PENILAIAN Hasil Kerja Kuiz Drama Projek
Set Induksi.
Murid menonton video / gambar berkaitan dengan perayaan aidilfitri. Murid mengemukakan perkara-
perkara yang selalu dibuat pada hari raya aidil fitri.
AKTIVITI
Perkembangan Pembelajaran
PEMBELAJARAN &
PEMUDAHCARAAN 1. Soalan Tugasan. Guru memaparkan soalan tugasan kepada murid.
(PdPc) 2. Penerangan guru. Guru menerangkan berkaitan ulasan karya
3. Soal jawab. Murid bersoal jawab dengan guru berkaitan dengan karya
4. Latihan pengukuhan. Murid menjawab soalan pemahaman berkaitan karya
Rumusan.
Murid membuat rumusan perkara-perkara yang telah dipelajari oleh mereka.
Pelajar tidak bersedia dengan ulasan karya yang dibincangkan, tidak menguasai jalan cerita dengan baik
Mesyuarat / Kursus
Cuti Rehat / Cuti Saki
Aktiviti pengajaran & pembelajaran Program Sekolah
REFLEKSI Cuti Bencana / Cuti Khas
Mengiringi Murid Keluar
ditangguhkan kerana …. Cuti Peristiwa / Cuti Umum
Aktiviti Luar
Aktiviti PdP dibawa ke ___________________________________________________
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN RPH
2019
HARI JUMAAT TARIKH 4 JAN 2019
KELAS 1 ARCTURUS MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU
MASA 7.30 – 9.00 AM KEHADIRAN
TEMA AMALAN GAYA HIDUP SIHAT
TAJUK MINGGU KEBERSIHAN DAN KECERIAAN
KEMAHIRAN / Dengar Tutur Membaca Menulis Tatabahasa Seni Bahasa
ASPEK
STANDARD 2.1 Membaca secara mekanis pelbagai bahan prosa dan puisi
KANDUNGAN
STANDARD 2.1.1 Membaca secara mekanis pengumuman, ikrar, iklan dan promosi dengan sebutan dan intonasi
PEMBELAJARAN yang betul, nada yang sesuai serta kepantasan yang wajar.
i. Membaca dua pengumuman dan ikrar dengan sebutan dan intonasi yang betul serta nada
OBJEKTIF yang sesuai.
ii. Membaca dua iklan dan promosi dengan nada yang sesuai serta kepantasan yang wajar.

STRATEGI Prinsip 5P Pembelajaran Luar Bilik darjah Pembelajaran Berasaskan Inkuiri


PENGAJARAN &
Penyelesaian Masalah Pembelajaran Masteri Pendekatan Didik Hibur
PEMBELAJARAN
Pembelajaran Berasaskan Projek Pembelajaran Modular Kepelbagaian Sumber & Rujukan
Pembelajaran Koperatif Pembelajaran Berpusatkan Murid Pendekatan Bertema
PEMBELAJARAN Teknik Bacaan : KWLH
ABAD KE-21
SISTEM BAHASA Makna rangkai kata
Buku teks Internet Radio / TV Spesimen
BAHAN BANTU
Modul Projektor Radas Gambar / Cerita
MENGAJAR (BBM)
Powerpoint Model Buku Cerita Lain-lain : _________________
PETA Peta Bulatan Peta Pokok Peta Alir Peta Titi
PEMIKIRAN Peta Buih Peta Dakap Peta Pelbagai Alir Peta Buih Berganda

Bahasa Kreativiti & Inovasi Sains & Teknologi Keusahawanan


ELEMEN MERENTASI
Kelestarian Alam Patriotisme TMK Nilai Murni :
KURIKULUM (EMK)
Sekitar PKJR Kelestarian Global Kerjasama
ARAS RENDAH ARAS TINGGI
KEMAHIRAN BERFIKIR Mengingat Mengaplikasi Menilai
Memahami Menganalisis Mencipta
KAEDAH Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
PENTAKSIRAN Hasil Kerja Kuiz Drama Projek
Set Induksi :
Perkembangan Pembelajaran :
Soalan Tugasan. Guru memaparkan soalan tugasan kepada murid.
AKTIVITI Penerangan guru. Guru menerangkan mengenai aktiviti yang dijalankan
PENGAJARAN & Soal jawab. Murid bersoal jawab dengan guru berkaitan dengan tugasan..
PEMUDAHCARAAN Latihan pengukuhan. Murid menbaca dengan sebutan yang betul
(PdPc) Rumusan / penutup :
Murid membuat rumusan berdasarkan perkara yang telah dipelajari oleh mereka.

( ) Murid ditaksir ( ) Menguasai ( ) Belum Menguasai


REFLEKSI

Cuti Rehat / Cuti Saki


Mesyuarat / Kursus
Cuti Bencana / Cuti Khas
Aktiviti pengajaran & pembelajaran Program Sekolah
Cuti Peristiwa / Cuti Umum
Mengiringi Murid Keluar
ditangguhkan kerana ….
Aktiviti Luar
MERENTAS DESA
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN RPH
2019

KEJOHANAN
MERENTAS DESA
SMK BELURAN II

TARIKH : 04 JANUARI 2019


TEMPAT : SMK BELURAN – KG. KOLAPIS