You are on page 1of 2

EDENUL MEU

Lidia Sándulescu Popa Gabriel Utá


&- - - - 44 2.
r s
` 
dt dd dd d cd` c dd d b d d d c b` d
d dd
1.E - de - nul meu de soa - re Cu ce - rul fá - rá nor, Vi -
3.Ve -ghiati în as - tep - ta - re, Pri - viti me - reu în sus, Ves -
2.Grá - di - na mi - nu - na - tá În ur - ma mea s-a-n - chis, Dar

% - - - - 44 2. `
m(a)
 t bb bb bb cc ` c d
r s b b b c

&- - - - d d d d
d
dd c d
d dd
d d dd dd dd c` t b
c` c` c` A____________
- sez a ta rá - coa - re De ti - ne mi-es - te dor. Mi-e dor de po - mul
- titi cu vo - ce ta - re Ve ni - rea lui I - sus. O, nu lá - sati sá
do - rul ni - cio - da - tá Din su - flet nu s-a stins. Si vo - cea Lui du -
d c` d d
% - - - - bd d d cc ` c
d dc d dc d
c`
d d d
de iar-ba din câm-
un glas fru-mos si

&- - - - b d d d ddc d d d d în vea-cu-n-tu- ne-

b c` dd dd d d d c c c c d
vie - tii Cu fruc - te a - u - rii, De ro - ua di - mi - ne - tii, iar - ba
ca - dá Stin - dar - dul sân - ge - rat Lu - mi - na sá se va - dá vea - cu-n -
- ioa - sá Mi-a tot su - nat în gànd Che -mân - du - má a - ca - sá, glas fru -
d c d d d d d d c` d d dd dd dd cc cc cc cc
% ----
-pii,
dd c
blând,
&- - - - c ` d d d d d d d c`
cat,
d d d d d d
d
din câm - pii, O, ta - rá-a pá - cii me - le Când te voi re - ve - dea? Pri -
- tu - ne - cat. Cu -rând din zári al - bas - tre I - sus se v-a - rá - ta Spe -
- mos si blând, A - sa iu - bi - re ma - re La cru - ce m-a a - dus Ca
dc ` d meu d d
d -dpag.2. d d dd c d d d d d c` d
% - - - - Edenul
SS S i
&- - - - dd dd dd ` dd dd d c dd dd dd . dd ` d d cd ` d
` d d d d
m m
- vesc a - des spre ste - le, A - co - lo-i ta - ra mea. Te
- ran - ta vie - tii noas - tre A - ca - sá ne va lua. Te

dc d
gá - sesc
dc
sal - va - re
d dd d cc ` Prin jert - fa
d d dc lui
d . dc I - sus.
d
Te
dc ` d d d
% ----
A 2.
-
&- - - dd dd dd dd dc c d d dd dd dd Scd` d d dd
d d d d d d dd dd d
voi ve - dea-n má - ri - re, Cá - mi - nul meu de vis, I - sus cu-a Sa iu -

voi ve - dea-n má - ri - re, Cá - mi - nul meu de vis, I - sus cu-a Sa iu -


d d d d cc dd dd d dd d d d ddd
-
% - -- d d d d
d d c` d d dd dd d dd
d
B 3.
&- - - - dd d c d
d
d
d dd d d dd c` t r r  d d d d
c`
- bi - re Cá - ra - re mi-a des -chis!
voi ve - dea-n má -
- bi - re Cá - ra - re mi-a des -chis!
d dd d dd d d d dd d c` t
% ---- d d d d d c` r r  r

&- - - - d c d
d d d d c `` d d d d d d d c dd
d d d d c d
- ri - re, Cá - mi - nul meu de vis, I - sus cu-a Sa iu - bi - re Cá -

d
% ---- s r
t d d d
r
d dc d
r
d d
r
d d d
s
d d dd d
t

&- - - - dd dd d d dd c` d d d
d dd
dd dd dd d c`
d d c `P
- ra - re mi-a des - chis, Spre no - ul Pa - ra - dis!

dd dd dd d d d d
% ---- d ddd d d dd dd dd dd cc ``
c`