Вы находитесь на странице: 1из 3

зАтввРджвно

Ёачшьник в:лА!щ осв!ти


*2"т
виконкошу (аксагансько'1
районнф у м|ст! рали

. ;Ёд:;;"'";' |'';сс''аааф
Розрахунок

(грн)

385 893.ф

з85 89з'00

3 01.01.2019р
1' харчувашш д]тей зашьшо| мкгор|! (яспа'оад)
45 д!т х 11,25 щн. х !00 Р.д. ясла 50 625,00

|31 йт х 13,05 рн' х 100 р.д. сад 170 955,00

2'харчуванш д|тей п|льюво! категор|1 (50р7')


3 дт. х 5,63 рн. х |00 р.д. яода 1 689,00

!з дт. х 6,53 рн. х 100 Р'д. сад 8 489,00

3 01.09.2019р
харчувшш д|тей загшьно] кашюр!| (ясла'сал)
62
1.
45 д|т. х ! !,25 фн. х Р.д. ясла 3 1 387,00

!3 | д!т' х 13'05 щн' х 62 р.д. сад 105 992,00

2.)Фрувашш л|тей п!льгово| кашгор1' (50уо)


3 д!т. х 5,63 рн. х 62 р.д' ясла | 047,00

!з дг. х 6,53 рв. х 62 р'д. оад 5 26з'оо

!{албавка на озпоровленш в л1тн!й пер1од (ясла, сад)


45 дт. х |,!2 тн. х 45 р'д. ясла 2268'о0
1
1] д|т' [,31 х Фн. х 45 р.д, сад 7']22'оо

Ёалбавка на озАоровлеш в п!ш1й пср|ол (ясла, сал) (йшгова какгор1я)


з дт. 0'56 х ри. х 45 Р.д' ясла 76,00

1з д1т. 0,65 х рк' х 45 р.д. сш 380'о0

коо ооюоу 250102 "кошпц, цо ошцмуюпьц бюажпн|м| успоновш| в|о 2оспоаоосько1 па/обо вцоо6нцчо,
ё!шьносп|'' 23 3?8.00
квкв 2200 ''8мкорвспання повар|в | послуе''
квкв 22з0 ''продуши харнуванш"
' плата за харчуваш роб1тник|в
х х 162
1

з6
'4,00
щп. р'д 23 328.00

з6 . к!шЁсть щап1вшЁв, шо хар.уоться (зЁпно зшв)


4'00 тн - серешш ш|на о.шт!€! порц!! (зг[дно зшв)
\62 _ серелпя к!шк1съ робош лн!в

коо оохооу 250 1 04'


.'
кошР!, шо опоцмуюпься бюожепнцмц успа,.овшц в'о ошьоц|[ ма[цш'| 104.00

дерев((на п ганв!р'я (в|л спиоанш)


дере8ина о'2 м'чб. х 100'00 Фн. 20,00

ганк|р'я 1'5 ю х 2,00 рн. з'00


йетшобрухт (в!л зпан! зашаАши осв!п)
2'00 грн. 8 1,00
метшобрщт 40,5
всього по кодАм доход|в 409 325,00

вцдАтки
коо аохооу 250101'|плапа 3о п9цуец, ш,|о ноааюпься бюожепнцмц уепановшц у'оно 3 фупкцьн(льн,!м|
повновженнмц"
]в5 893.Ф
кБкв 2200 ''вцкорцспоння повар1в | послу?''
(Ё(Б 2230 "|1рощшп харчуванш"
3ацпю прощш!в харнувшш (зг.уюл) з85 89з,00

коо ооцф 250102 |''кошп|, що'опоцм|юпься бюажепнцмц уепановшц в'о лспооаосько! па/обо вцробнцчо[
ё'мь|осп," 23 328.00
кБкв 2200 ''Бикораспання повар!в ! послуе"
(0(Б 2230 "[1рощши хартванш"
3акупка пролуп1в хартршш (зг.уюл) 2з з28'00

!{о) )охоёу 250104 "[{ошпц' шо оп2шуюпьц бюёжепнцмн успоновш! в!0 оеш!зац!1 мцйна''
104,00

кБкв 22 ]0 "преамеп|, .чапер1ш|' облаонання па !нвенпар'' 101,00

.[еревшна (оприбутцвання) 0,2 кг 100,00 рн' 20,00


|_аш|ря {ощибрцванш) 1,5 ш 2'00 щн. 3,00
[1ап!р | уп 8|'00 рн, 8 1,0о

всього по коштоРису 409 325

Ё-[]евчеко

г,
//.- -..- -- ' ::1

.;/ __...4: 3 1- & :т с;


т''о'1}уф2| к в]дц!лу осв!т|! вцко[ко}|у
/'| .|; -.$ р1ио]|по! у м!ст! рад}

р
з]

по вйл[.:у осв]тш впкопкоф €акс\гап


до коп!торшсу на 2019 р!к Ёо'
дй9'.Р й'
'';::"-'-1=;'-"_:1: (рн.)
к0,кв 2100 "Фплата прап! ! нарахувашня нд зароб!тпу !л!ту" 4 516 763
квкв 31з1 445
кйьйФ Фаво( ФФ|! зЁдво &{атФ!шьна 5ивагорода за 8сюю Ф0[1

середи з&рплата доплата до 4] 73 Бисщв рок|в допомога на

п|ит8ого оозп

квкв 2120 ''Ёарахування на оплату прап!'' 825 318

€дипгй соц{альний внесок з 75| 445 х22,0|о = 825 318 грн.

квкв 2200 ''3икоршстання товар1в ! послуг'' 1 331 786

кп,кв 2210 ''!1реАмеги' матер!али, обладнаняя та !нвентар'' 41 624

[1рпдба:тня:

.цсаюф засобш 25 914 арн'

еоспоёорськ:л11 |нвенп'|]р' у'п-ц : 200 ерн.


м1тла 75 рн. х 2 шт. _ 150 щн.
щкавил| госполаря| 10щн. х5пар.: 50грн.
кухонне прило00я, тоочёр тп.+: 2 100 ц*
кастуля 50 л. 1 200 грн. х 2 шт. : 2 400 щн.
|нап| пре)мопп, у тп-+: 6 000 ерн.
конфорки лш електрплит 1 500 грн. х4 ш. : 6 000 грн'
засобп поэ*елсеэас|н;ая у ;пв.: 7 090 ерн.
вогнегаснк 520грн' х2шт.: | 040грн.
посжов1й матер|ал ! 500 грн. х 1 закл.: | 500 щп'
т|рошазидшяч| пдФ-д 750щн. х5тпт.: з750грн'
пртигази лорсл| ||17 800 щп' х 1 т::т. : 800 грн'

!(Ё, ($ 2220''1}|едпкамеши т! перев'язувальн1 матер|али'' 2959

[|ридбання:
л!карськю; засс)б|в (ваказйФ3 !'кра1пи вй 30.08.2005 [р432/496) 610 грн.
лезжф!куоних заооб|в: ''|_осп1септ'''' 2349 грн.

к!, кв 2230''|1роду:сгп харнувапня'' 448 32\

1(0,(,} 2240''Фплата поо:уг (кр|г: комунальннх)|' 126161

[1оооуев зв'язщ: 2 280 ерн.


|1оаэуето з : 121 481 арн.

оформленнядоцмент1вназемлю 50000грв' х1закл.: 50 000 грн.


д0очицешя пит1'о{ води (зам!на картридж.!в 5 600 щн. х 1 закл. : 5 600 грн.
зам!натрфканал!зац1йнш 20200рн. х1об._ 20 200 щн'
зам!нал!чильник:велепронерй| 5000ця. х2лпт.: 10 000 грн.
запрзкавогнегастппс!в 200грн. х18шт.= 3 600 цн.
знезараження под.шок' матрц!в (к.) 373 щн. х 1 закл' = 373 цн.
перев{рка маномоц|в 300 щв. х 1 закл' = 300 грн'
п1дтрика прграмного забезпечсння 240 грн. х [ зак-гл. : 240 грн.
пов{рка вегпи;я:]!й:тих кштал!в 750 грн' х за:кл. = 1 750 щн.
поз|рказасоб!ввим|р*овання 980 щн. х 1 зают. = 980 грн.
поз1рка л1яильника тепло ояерг!! 3 200 щн. х 1 шт. : 3 200 рн.
пов1рка та зам!на по:кеэтс:их щан!в 200 грн' х 6 шт. _ 1 200 щн.
прошка системи те|ш!оппоотацанвя 4 !00 грн. х 1 об. = 4 100 рн.
спи,,1ювант{я с)доотою, омолоджеш{я дерев 900 грн. х 10 ш' = 9 000 гря.
срахування добр. пожех. др),кин, чол' 300 щн. х 1 яол' : 300 грн'
усщея::я авар!йних сичаи1й 13 000 грн. х ! закл. : 13 000 грн.

участь у коротк'оем{нар1 з празил ексл.те|1ло 400 грн' х 1 тол.


: 400 рн.

|1рофдезинфекц!я, у тому пттсл!: дезинсекц1я 0,08 грн. х 840з м,*1'074= 722 грн
дератизаш|я 0,08 грв. х6006 м!*1,0?4= 516 грн

(0,(Б 2250 "}ядатк*п на в|дрялжепня'' 1723


7Ф798

1{|! "1(ргвбасволоканал''

2592м3х2|,648щн. : 561|2гщ
кш,,кв 2273''Фплдта нпегсгроенерЁ? ,

кмвм пАт'!вк дн!пщобленрго',


б55 9'97 квт/год х 2,304864грн.* 1,1 : 166 1!6гщ.
'
квкв 2275 |'@1лдта |н:пйх епе,гоЁоспъ тя !нш}{' койу||&пь*их пос,|г'.
в'в|3 твердф( в!дходь 2з 8шфя.

квкв 2282 "Фкрем! заходш по реал!зац|1дертсавних (рег!она]!Бя|тх) профам'


це в!днесе;|пх до з!ход!в розвить3,,

Ёавчання в!длов!дшьгтих по енергобезпец|


б00 грл*. х 1 иод.: 6Ф цп.

3сього по кошторпсу
5 908 549

|оловний бухгалтер
н'1шёБчё1нкъ

сцюсц'енок ]р|ю олекс,1м