You are on page 1of 2

SK SUNGAI LEMBING

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018


TAHUN 2

PENDIDIKAN ISLAM
KERTAS 1

1 Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan. Jawab semua soalan.


2. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada kertas jawapan.
3. Bagi satu soalan hitamkan satu ruangan sahaja.
4. Jika hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat kemudian
hitamkan jawapan yang baru.

Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman


DISEDIAKAN OLEH: DISEMAK OLEH:

___________________ __________________
(EN MOHD KHALIS B. MOHD ARIFFIN) (PN. ZAINORIAH BT IBRAHIM)

DISAHKAN OLEH:

___________________
(PN. INDAH SERI BT ISMAIL)