You are on page 1of 5

Paaralan Oton National High School Baitang 8

Guro Lorlyn T. Galiemba Asignatura Filipino


Petsa ng
Enero 15, 2019 Ikaapat
Pagtuturo at Oras Markahan
Pangkat (Section)
BAITANG 1-12
PANG-ARAW-ARAW NA BANGHAY-
ARALIN

I. Layunin
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa isang dakilang akdang pampanitikan na mapagkukunan ng mahahalagang kaisipang magagamit sa paglutas
A. Pamantayang Pangnilalaman ng ilang suliranin sa lipunang Pilipino sa kasalukuyan
Ang mag-aaral ay nakabubuo ng makatotohanang radio broadcast na naghahambing sa lipunang Pilipino sa panahon
B. Pamantayan sa Pagganap ni Balagtas at sa kasalukuyan

F8PT-IVa-b-33
C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto (Isulat ang A. Pagtukoy sa kalagayan ng lipunan sa panahong nasulat ito
Code ng Bawat Kasanayan) F8PN-IVa-b-33
B. Pagtukoy sa layunin ng pagsulat ng akda at kahalagahan nito

II. Paksa/Nilalaman Kaligirang Pangkasaysayan ng Florante at Laura

III. Mga Kagamitang Panturo LCD TV,LAPTOP

TG/LM
A. Sanggunian 1. Batayang Aklat Florante at LauraNi: Dr. Buenaventura S. Medina
2. Pinagyamang Pluma 8 Alinsunod sa K to 12

1. Mga pahina mula sa Gabay ng Guro p. 3-4


2. Mga pahina mula sa Modyul para sa Mag- p.8-11
aaral
3. Karagdagang Kagamitan sa pagkatuto P. 497-500
IV. Pamamaraan
GAWAING- GURO GAWAING- MAG-AARAL
Magandang umaga sa lahat! -Pagsasanib ng tula at kasaysayan ng Pilipinas sa
pamamahala ng Kastila
Sa araw na ito, bago tayo dumako sa ating panibagong aralin ay atin munang
-Tauhan at lugar- kuha sa ibang bansa ngunit ang kilos, gawi at
balikan ang tinalakay natin kahapon. Sa pamamagitan ng dugtungang
pangyayari ay himig Pilipino
pagkukuwento ay ating balikan ang kasaysayan ng Florante at Laura at ang
-Isinulat ni Francisco “Balagtas” Baltazar noong 1838 sa
may akda nito na si Francisco Balagtas Baltazar.
panahon ng pananakop ng Espanyol sa bansa
-Isinulat ni Balagtas habang siya ay nasa piitan mula sa
kanyang mga karanasan sa kalupitan ng mga Kastila at
A. Pagtuklas pagkabigo ng kanyang pag ibig kay Celia.
-Isinilang siya noong Abril 2, 1788 sa Panginay,Bigaa, Bulacan.
(Pagbabalik-aral sa nakaraang aralin/ o -Nagkaroon siya ng kasintahan na nag pangalan ay Maria
pagsisimula ng bagong aralin)
Asuncion Rivera ngunit siya’y nakulong dahil sa isang paratang
na hindi naman niya ginawa, at ang nasa likod nito ay ang
kanyang pinakanatatanging karibal kay Maria na si Mariano
Capule.
-Pagkalabas sa kulungan ay napangasawa niya si Juana
Tiambeng.
-Siya ay binawian ng buhay noong Pebrero 20, 1860 sa gulang
Magaling, dahil naalala pa ninyo ang ating aralin kahapon. na 74.

-Sa araw na ito, ang layunin ng ating aralin ay ang pagtukoy sa kalagayan ng -(pagbuo nang wasto ng ginupit na larawan)
lipunan kung kailan naisulat ang akdang Florante at Laura. At kailangan din -larawan ng pusong bigo
nating alamin ang pinakapangunahing layunin kung bakit naisulat ang akdang -larawan ng digmaan laban sa pamahalaan
Florante at Laura. - (bawat grupo ay may representante para magbahagi ng
-Upang maabot an gating layunin, simulan natin sa isang gawain. kanilang mga kasagutan)
B. Paghahabi sa layunin ng aralin Panuto: Meron akong mga ginupit na larawan dito at kailangan ninyong
pagdugtungin ang mga ito upang mabuo nang wasto ang mga larawang ito.
-Kung matapos nang buuin ang mga larawan ay ipaskil ninyo ito sa pisara para
makita ng mga kaklase at sabihin kung ano nais ipahiwatig ng mga larawang
nabuo kung bakit nabuo ni Francisco Balagtas ang Florante at Laura

C. Paglinang -Ang mga larawang inyong nakikita sa pisara ay ang panahon at ang layunin -(Magpapalakpakan ang mga mag-aaral)
Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong
kung bakit hanggang sa kasalukuyan ay patuloy nating sinusubaybayan ang
aralin may akdang Florante at Laura. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili.
Magaling!
-Ngayon ay ating panoorin ang isang video presentation na may kaugnayan sa
ating aralin ngayong araw.
-(Manonood ng video ang mga mag-aaral)

Pagsagot sa mahalagang Tanong :


Batay sa inyong napanood bakit kaya mahalagang basahin at pag-aralan ang - Mahahalagang mabasa at mapag-aralan ng mga kabataan
D. Pagpapalalim
Florante at Laura maging ng kabataang Pilipino na katulad ninyo? ang mga klasikong akdang tulad ng Florante at Laura dahil sa
Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad
mga taglay nitong mabubuting aral na makagagabay sa pang-
ng bagong kasanayan
araw-araw na pamumuhay.

Mga Tanong:
-Batay sa inyong napanood, anong mahahalagang impormasyon ang inyong
nalaman? -(Sasagot ang mga mag-aaral)
-panahon ng pagkakasulat ng akda
E. Paglinang sa Kabihasaan ng Aralin
(Tungo sa Formative Assessment) -layunin ng pagkakasulat nito
- Batay sa kasaysayang napanood natin, may impluwensiya kaya ang pagbasa
ng Florante at Laura sa mga nangyayaring pag-aaklas ng mga Pilipino laban sa
pamahalaang Kolonya?Ipaliwanag.

-Bilang isang kabataang Ogtonganon, paano mo pahahalagahan itong akdang


F. Paglalapat ng aralin sa Pang-araw-araw klasiko na katulad sa Florante at Laura? Ano ang binabasa o kinahihiligan ninyo -(Sasagot ang mga mag-aaral)
na pamumuhay sa kasalukuyan?

Ngayon sa ating gawain ay inyong ipapakita ang kuwento sa likod ng


pagkakabuo ng akdang Florante at Laura. Magkakaroon tayo ng pagpapangkat, Rubric:
Merong tatlong grupo:
Unang pangkat – pagbuo ng tula tungkol sa kabiguan Kalinawan ng mensahe 10
G. Paglalahat ng Aralin Ikalawang pangkat – pagbuo ng dula-dulaan tungkol sa kalupitan ng mga Kastila Kaangkupan sa paksa 10
Kagalingan sa paggawa 10
Ikatlong pangkat – pagbuo ng islogan sa pagpapahalaga sa panitikang Pilipino
Kalinisan sa paggawa 10
40
(Magkakaroon ng pagtatanghal kung meron pang oras na natitira, kung wala ay
magtatanghal sa susunod na araw)
Kunin ang Activity Notebook at sagutin ang sumusunod na katanungan:
1. Ano ang kalagayan ng ating lipunan o ng ating bansa nang maisulat ni
H. Pagtataya ng Aralin Francisco Balagtas ang Florante at Laura?
2. Ano ang kahalagahan at pinakalayunin ni Balagtas sa pagkakabuo niya sa -(Sasagot ang mga mag-aaral)
obra maestrang ito? Ipaliwanag
-Magsaliksik sa mga tauhang nakapaloob sa Florante at Laura.
I. Karagdagang Gawain para sa kasunduan
at remediation

Annotation:

Seksyon/ Pangkat

Petsa

IV. MGA TALA


Ano ang mahahalagang bagay ang nakita mong
mali, dapat baguhin, hindi angkop na mga Gawain
at mga karagdagang suhistiyon para sa pagkatuto
ng mga mag-aaral.
Magnilay sa iyong estratehiya sa pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito naisakatuparan? Ano pang tulong ang
V. PAGNILAY maaari mong gawin upang sila’y matugunan? Tukuyin ang maaari mong ilahad/itanong sa iyong head/superbisor sa anumang tulong na maaari nilang maibigay
sa iyo. Alamin at tayain kung lahat ng mga mag-aaral ay nakuha ang kasanayang nais tayain sa nasabing araw.
A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80%
sa pagtataya.
B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan
ng iba pang Gawain para sa remediation.
C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng
mag-aaral na nakaunawa sa aralin.
D. Bilang ng mag-aaral na magpapatuloy sa
remediation?
E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang
nakatulong nang lubos? Paano ito
nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking naranasan na
solusyon sa tulong ng aking punungguro at
superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang aking 4 11
nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa
ko guro?