Вы находитесь на странице: 1из 1

Эрчим хүчний системийн үйлдвэрлэлийн мэдээ

ХШҮДАГ 2018 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдөр


2018 оны өссөн
2017 он 2018 оны 04-р сар
№ Компани Нэгж дүн
Мөн үе гүйц Төл Гүйц Хувь Гүйц
1 "ДЦС-2" ТӨХК цах м.квтц 12,378.73 11,370.00 12,504.53 109.98% 50,692.99
2 "ДЦС-3" ТӨХК цах м.квтц 73,969.88 72,344.40 72,731.05 100.53% 354,100.75
ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

"ДЦС-4" ТӨХК
ЦАХИЛГААН

3 цах м.квтц 256,751.76 256,961.00 264,615.26 102.98% 1,195,063.92


4 "ДДЦС" ТӨХК цах м.квтц 18,870.55 18,895.23 19,439.52 102.88% 89,154.90
5 "ЭДЦС" ТӨХК цах м.квтц 9,860.68 9,377.00 10,363.96 110.53% 54,046.15
6 "ДБЭХС" ТӨХК цах м.квтц 19,057.90 20,511.00 19,382.70 94.50% 87,934.20
7 "ДзДЦС" ТӨХК цах м.квтц 329.40 1,152.00 274.73 23.85% 1,332.51
8 "ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР ДЦС" цах м.квтц - 5,836.55 23,742.97 406.80% 67,769.99
ДҮН цах м.квтц 391,218.90 396,447.18 423,054.72 106.71% 1,900,095.40
1 "ДЦС-2" ТӨХК дул Гкал 12,727.00 12,384.00 14,312.00 115.57% 106,101.00
2 "ДЦС-3" ТӨХК дул Гкал 182,902.00 190,580.00 199,718.00 104.79% 1,129,774.00
3 "ДЦС-4" ТӨХК дул Гкал 275,313.00 283,530.00 270,575.00 95.43% 1,621,658.00
ДУЛААН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

4 "ДДЦС" ТӨХК дул Гкал 37,233.00 41,277.00 41,982.00 101.71% 262,550.00


5 "ЭДЦС" ТӨХК дул Гкал 44,892.00 45,143.00 49,537.00 109.73% 267,297.00
6 "ДБЭХС" ТӨХК дул Гкал 20,800.00 22,600.00 21,354.50 94.49% 133,100.00
7 "ДзДЦС" ТӨХК дул Гкал 1,684.20 1,701.00 1,945.75 114.39% 17,037.95
8 "БНДС" ТӨХК дул Гкал 11,963.76 11,963.80 13,321.00 111.34% 86,061.68
9 "НДС" ТӨХК дул Гкал 7,410.00 7,520.00 6,950.00 92.42% 53,130.00
10 "ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ" ТӨХК дул Гкал 3,500.70 3,591.00 3,221.70 89.72% 19,529.80
11 "ХӨВСГӨЛ ДС"ТӨХК дул Гкал 7,700.00 7,000.00 6,500.00 92.86% 38,236.00
12 "ХОВД ДС"ТӨХК дул Гкал 2,700.00 3,532.50 2,658.00 75.24% 23,930.50
13 "АМГАЛАН ДС"ХХК дул Гкал 10,617.00 46,950.00 26,174.00 55.75% 310,082.00
ДҮН дул Гкал 619,442.66 677,772.30 658,248.95 97.12% 4,068,487.93
1 "ГОВЬ-АЛТАЙ" /Есөнбулаг/ цах м.квтц
ДИЗЕЛЬ

117.80 97.50 223.01 228.73% 1,055.46


2 "УЛИАСТАЙ" дизель цах м.квтц 48.40 - - 0.00% 607.94
3 БАЯНТООРОЙ. АЛТАЙ сум /дизель/ цах м.квтц 23.02 18.00 20.90 116.11% 98.41
ДҮН цах м.квтц 189.22 115.50 243.91 211.18% 1,761.81
1 "ДӨРГӨН УЦС" цах м.квтц 4,648.38 2,700.00 3,041.93 112.66% 14,375.45
2 "ТАЙШИР УЦС" цах м.квтц 2,165.30 2,130.00 2,051.25 96.30% 8,482.30
"ГУУЛИН УЦС" цах м.квтц 11.85 29.90 25.38 84.88% 25.38
СЭХ-НИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

3 "БОГДЫН ГОЛЫН УЦС" цах м.квтц - - - 0.00% -


4 "ТОСОНЦЭНГЭЛ УЦС" цах м.квтц 37.70 74.10 90.53 122.17% 108.05
5 "ХҮНГҮЙН УЦС" цах м.квтц - 5.00 1.83 36.60% 1.83
6 "ГАЛУУТАЙН УЦС" цах м.квтц - 6.00 - 0.00% -
7 БАЯНТООРОЙ. АЛТАЙ сум цах м.квтц 25.94 43.30 25.51 58.91% 84.36
8 "САЛХИТ СЦС" ХХК цах м.квтц 14,926.29 15,131.25 16,393.41 108.34% 56,594.34
9 "ЦЭЦИЙ СЦС"ХХК цах м.квтц - 13,411.33 11,798.25 87.97% 47,150.22
10 "НАР НЦС"ХХК цах м.квтц 1,756.61 1,539.15 1,571.57 102.11% 5,703.20
11 "МОННАРАН" НЦС ХХК цах м.квтц - 1,531.40 1,738.01 113.49% 6,313.37
ДҮН цах м.квтц 23,572.07 36,601.44 36,737.67 100.37% 138,838.51
дул Гкал 619,442.66 677,772.30 658,248.95 97.12% 4,068,487.93
ЭХС НИЙТ ДҮН
цах м.квтц 414,980.19 433,164.11 460,036.30 106.20% 2,040,695.72

Вам также может понравиться

 • 03 сар
  03 сар
  03 сар
  Эрчим хүчний яам
 • 2020.02
  2020.02
  2020.02
  Эрчим хүчний яам
 • 01 сар
  01 сар
  01 сар
  Эрчим хүчний яам
 • 12 сар
  12 сар
  12 сар
  Эрчим хүчний яам
 • 11 сар.
  11 сар.
  11 сар.
  Эрчим хүчний яам
 • 09 сар
  09 сар
  09 сар
  Эрчим хүчний яам
 • 09 сар
  09 сар
  09 сар
  Эрчим хүчний яам
 • 07сар
  07сар
  07сар
  Эрчим хүчний яам
 • 03 сар
  03 сар
  03 сар
  Эрчим хүчний яам
 • 03 сар
  03 сар
  03 сар
  Эрчим хүчний яам
 • 1 sar
  1 sar
  1 sar
  Эрчим хүчний яам
 • 12 сар
  12 сар
  12 сар
  Эрчим хүчний яам
 • 12 сар
  12 сар
  12 сар
  Эрчим хүчний яам
 • 12 сар
  12 сар
  12 сар
  Эрчим хүчний яам
 • 12 сар
  12 сар
  12 сар
  Эрчим хүчний яам
 • 12 сар
  12 сар
  12 сар
  Эрчим хүчний яам
 • 11 сар
  11 сар
  11 сар
  Эрчим хүчний яам