You are on page 1of 249

R

T g gõÖô^›ø ±eô]* àôeû ±ùô ×ô Âø èô møŸøæô ±Êô hº^eø !M


$Ñz Å g ̈¤ ! Z 0 Z **
ûyÒ » e ¦ü
NLL äü eö ]çø qøæø &ômû‚ôvøÖû] ]„øaF o×FÂø èøn$Ûônû iø àöeû] ‚öÏûÞø !N
û b̀z × ÅŠ 0Z)´6,ó g Zèe
$Ñz èg
$uL ü
NLN &ômû‚ôvøÖû] ]„øãFÖô ^Ï÷mû†ô›ø àønû ŠôÛûìøæø èõ $ø¡ø³þ$øæø èõ ñø^Úô ±Êô غ’ûÊø !O
áº^Šøuô æû *] |º^vø‘ô ^aø †ö %øÒû]*æø
X Ô÷ t çN‡N ( 153) 6F,Î q
-Z Æ ó g Zèe
$Ñz èg
$uL ü
9ÒZ Ð ~
û ÷ Œc*
NNT èô møŸøçôÖû] &ømû‚ôuø ]æû æø …ø èô eø^vø’$ Ö] àøÚô àønû Ãô Šûiô æø èõ nø Þô^Ûø$ø ±Êô غ’ûÊø !P
à ó g Zèe
$Ñz èg
$uL ä l x Z™/ô ( 98) } â VR ü
ûì H e
$Zzg
NOS Äq]†ÛÖ]æ …^’ÛÖ] œ
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û Tü

g gõÖô^›ø ±eô*] àôeû ±ùô ×ô Âø èô møŸæø ô ±Êô hº^eø


±eô]* àûÂø (°% †ôaû %̂ Ö] ^Þø†ø føìû]* (†ºÛøÃû Úø ^ßø$ø‚$ uø (†õËøÃû qø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ßø$ø‚$ uø !M
‚öŽößûmø (èô fø uø†$ Ö] ±Êô g ^n&×ô Âø lö ‚û `ô ø VÙø ^Îø o×F nû Öø ±eô *] àô eû àô ÛF uû †$ Ö] ‚ô fû Âø àû Âø (‚õnû føÂö
kößûÒö àûÚø VÜùõ ìö †ômû‚ôÆø Ýøçû mø Ùöçû Ïömø a ² ô ] Ùøçû ‰ö…ø ÄøÛô‰ø àûÚø ² ø ] ‚öŽöÞû]* VŒø^ß$Ö]
^m&…ô‚ûeø †ø ŽøÂø ^ßø$û] Ýø^ÏøÊø VàôÛFuû†$ Ö] ‚öfû Âø Ùø^Îø (‚ø`ôŽøÊø Ýø^Îø ^Û$ Öø !åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø
Ýøçû mø Ùöçû Ïömø a ² ô ] Ùøçû ‰ö…ø ^ßøÃû Ûô‰ø ^Þ$]* ‚ö`ø ŽûÞø V]çû Öö^ÏøÊø (Üûaô‚ôuø*] oÖFāô †ö ¿öÞû]* ±Þùô ^*Òø
V^ßø×ûÏöÊø [Üû`ö iö^`ø Ú$ ]. ±qô]æø ‡û ]*æø Üû`ôŠôËöÞû]* àûÚô àønû ßô Úô ©ûÛöÖû^eô oÖFæû *] köŠûÖø*] VÜùõ ìö †ômû‚ôÆø
åö Ÿ]ø æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×#ø Ö]ø (åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿøçû Úø kößûÒö àûÛøÊø VÙø^Îø (²
ô ] Ùøçû ‰ö…ø ^mø (o×Feø
!åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø
o×FÃû mø çû eö ]* åö ]æø …ø V±% Ûô%ønû `ø Öû] Ùø^Îøæø (±% Ûô%ønû `ø Öû] åö †ø Òøƒøæø o×FÃû mø çû eö *]æø ‚öÛøuûœø åö ]æø …ø
!]çû Ïö$ôùæö äü Öö^qø…ôæø

ô ] ‚ôfûÂø àôeû Íô†ùô _øÚö àûÂø


Vèõ ×ø mû çô ›ø èõ mø ]æø …ô ±Êô g àõ nû ’ø uö àô eû áø ]†ø Ûû Âô àû Âø (² !N
!°‚ôÃû eø àõÚô ç+ Úö Øùô Òö ±% Öôæø çø âö æø äö ßûÚô ^Þøœøæø ±ßùô Úô ^n&×ô Âø á$ āô Va Ùø^Îø

o×Ãm çeœæ (URMKÜΆÖ] (MMUKM (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ VM


îm…^i ±Ê ±Þ^`f‘¢] ÜnÃÞ çeœæ (QRSKÜΆÖ] (PNUKM (‚ߊÛÖ] ±Ê
èßm‚Ú îm…^i ±Ê †Ò^ŠÂ àe]æ (MPPUKÜΆÖ] (MUTKN (á^`f‘œ
!MLQKU (‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚ ±Ê ±Û%n`Ö] å†Òƒæ (NLSKPN (Ўځ
±eœ àe ±× gÎ^ßÚ h^e (gÎ^ßÛÖ] h^jÒ (àߊÖ] ±Ê °„Ú†jÖ] äq†ìœ VN
(p†fÓÖ] àߊÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ]æ (OSMNKÜΆÖ] (RONKQ (ggÖ^›
—U™ ,Y ó» g Zèe
{^ $Ñz g
$
è u

û yÒ » e ¦ü
$Ñz Å g ̈¤ ! Z 0 Z**
Wz à g Z]| ä ~ā ÷ D™ $ eZzg b ! Z 0 Ý°Z †]| X11
à a vZ wÎg ä Tā ¸ ìg b 7 ùÐ VÍß \ W‰ Ü z k Q Ô¬Š ~ y Zy
Dì ÑñZ» k Q ÔVƒ Ññ~» T— åöù Ÿøçû Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø ™ D yŠ Æ nk
,
è¼
/ô ~g$ 6,kZ :¹ ä Ý°Z †X}Š „ ZÍ™ƒ Z9 {z ƒ ‹ ñƒ D ⠁
+( 12) {g !* Û
) y Z X Vƒ ;gNŠ s§ Å q
+{g !*
~g$ Í Ôñƒ } 9 l x Z™
-Z Ð ~ y Q ~ c*
Dâ
Û yŠ Æ nèk
,¼ Ã a vZ wÎg ä ëā ÷ ï Š „ ZÍ ë :¹ ä ( l /ô
ç ~÷gzZ ÔVƒ 7F,d
7N â Å yQ Vc* Û Ð Vâ Y Å Vëñ~ H :‹ ñƒ

ÔVƒ Ññ~ » T :c*
⁠Ô7VY :¹ ä ƒ
Û ä a \ W6,kS !vZ wÎg c*  ó?÷
]zZ° Ð kS Ž gzZ Äg „
 zŠ Ð Q ÂÇg „
 zŠ Ð S Ž !vZ } Z Ôì ÑñZ » k Q
XÄg ]zZ°Ð k Q ÂÇg
I
-43X
2 Xì H yÒ Ìä ö+ Gā Z # ì He $Zzg ä x 1Z gzZ £Z x â Z ÐS
I-4X3
Xì Š
Hc*Š gZŒ $Zzg ä x 1Z ÐZ :ì ¹ ä ö+ Gx â Z
Û rÃwYgÆ kZ gzZ ì H e
ä a \ Wā ÷ D™ yÒ g a0 yZ/]|~ $
eZzg sî-
qZ X22
Ù {z ˆ }÷gzZ Vƒ Ð kZ ~ gzZ ì Ð í Z:ì c*
Xì à z » y›C â
Û

(OSOKMQ (xnv’Ö] ±Ê á^fu àe]æ (TPSPKÜΆÖ] (MONKQ


(OSOIOSNKR (Ìß’ÛÖ] ±Ê èfn ±eœ àe]æ (RUNUKÜΆÖ]
(OQQKÜΆÖ] (NUOKM (‚ߊÛÖ] ±Ê o×Ãm çeœæ (ONMNMKÜΆÖ]
±Ê ±Þ]†f_Ö]æ (PQSUKÜΆÖ] (MMUKO (Õ…‚jŠÛÖ] ±Ê ÜÒ^vÖ]æ
!NRQKÜΆÖ] (MNTKMT (†nfÓÖ] ÜrÃÛÖ]
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û ML ü

ຊøuø &ºmû‚ôuø ]„øâF V°% „ôÚô †û jôù Ö] Ùø^Îøæø (áø^f$uô àöeû ]æø ±% ñô^Šøß$Ö]æø °% „ôÚô †û jôù Ö] åö ]æø …ø
!Üõ×ô ŠûÚö ½ô†û ø o×FÂø xºnû vô‘ø &ºmû‚ôuø ]„øaF VÜö Òô^vøÖû] Ùø^Îøæø (gºmû†ôÆø

àûÂø ( ÜôÓøvøÖû] àôÂø ( èøn$ßôÆø ±eô]* àöeû ] ^ßø$ø‚$ uø (àõnû Òøö àöeû Øö–ûËøÖû] ^ßø$ø‚$ uø !O
±ùõ ×ô Âø ÄøÚø löæû ˆø Æø VÙø^Îø (g éø ‚ø mû †ø eö àû Âø (g Œõ^f$Âø àôeû ] àôÂø (†õnû fø qö àôeû ‚ônÃô ‰ø
(^n&×ô Âø lö†û Òøƒø a ² ô ] Ùôçû ‰ö…ø o×FÂø köÚû ‚ôÎø ^Û$ ×øÊø (é÷çø Ëûqø äö ßûÚô kömûœø†ø Êø àøÛønø Öû]
ô ] Ùôçû ‰ö…ø äø qûæø kömûœø†ø Êø (äü jö’ûÏ$ ßøjøÊø
oÖFæû œø köŠûÖøœø (éö‚ømû†ø eö ^mø VÙø^ÏøÊø (†ö n$Çøjømø a ²
åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø VÙø^Îø (²
ô ] Ùøçû ‰ö…ø ^mø (o×Feø Vkö×ûÎö [ÜûãôŠôËöÞûœø àÚôû àønû ßôÚô ©ûÛöÖû^eô
!åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø
!xºnû vô‘ø &ºmû‚ôuø ]„øâF VÜö Òô^vøÖû] Ùø^Îøæø (èøfø nû ø ±eôœø àöeû ]æø ±% ñô^Šøß$Ö]æø ‚öÛøuûœø åö ]æø …ø
±% Ãô íøß$Ö] ¼õnû Ïô Öø àôeû 'ô…ô^vøÖû] àöeû ößøuø ^ßø$ø‚$ uø (Ýøø d àöeû onø vûmø ^ßø$ø‚$ uø !P
V]çû Öö^ÏøÊø (èô fø uû†$ Ö^eô ±ùõ ×ô Âø oÖFāô ¼ºaû …ø ðø ^qø VÙø^Îø 'ô …ô ^vø Öû ] àô eû |ô ^mø …ô àû Âø (±% Ãô røûŸ* û]
[hº†ø Âø ݺçû Îø ÜûjöÞû]*æø (ÜûÒöŸçûø Úø áöçû Òö]* Ìønû Òø VÙø^Îø (^ÞøŸçûø Úø ^mø (Ô ø nû ×øÂø Ýö¡Š
ø $ Ö]ø
ô ] Ùøçû ‰ö…ø ^ßøÃû Ûô‰ø V]çû Öö^Îø
]„øaF á$ ¬ôÊø åö Ÿøçû Úø kößûÒö àûÚø VÙöçû Ïömø Üõùìö †ômû‚ôÆø Ýøçû mø a ²
àøÚô †ºËøÞø V]çû Öö^Îø [ðô Ÿø©öaF àûÚø köÖûªøŠøÊø (Üû `ö jöÃû fôiø ]çû –øÚø ^Û$ ×øÊø V|º^mø…ô Ùø^Îø !åö Ÿçûø Úø
!°% …ô^’øÞûŸ* ]û høçû m%]* çû eö]* Üû`ônû Êô (…ô^’øÞûŸ* û]
(NNUUQKÜΆÖ] (OPSKQ (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ VO
èfn ±eœ àe]æ (TPRSKÜΆÖ] (MOLKQ (p†fÓÖ] àߊÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ]æ
(Õ…‚jŠÛÖ] ±Ê ÜÒ^vÖ]æ (ONMONKÜΆÖ] (OSPKR (Ìß’ÛÖ] ±Ê
!PQSTKÜΆÖ] (MMUKO
(NORLUKÜΆÖ] (PMUKQ (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ VP
— MM ™ ,Y ó» g Zèe
{^ $Ñz g
$
è u

â
t :c*Û ä ~èF,x â Z Xì H e
$Zzg ä yx 0Z gzZ ðK̈Ô~èF,x â Z ÐS
Xì 96,_ ZÑ Å›x â Z g â
$ut :c*Û ä Á q x â Z Xì d
$¾Œg
$u
Æ ^B‚ Æ g Z]| ä ~ ā ÷ D™ y Ò g {+' ]|
h, X3
3
# .Å a vZ wÎg ~ Z
Ö } # X Zƒ {“¼ Ð \ W= ~ T Å •
Ñ ~ {zç
ÏZ X Å ÃÅ y Z ñƒ D™™f » g Z]|t ‚Æ a \ M  c*
M :Zz ~
ä a \ M X ¬Š ñƒ Dƒo ( 8
-g » ) ug I {n Æ a vZ wÎg ä ~ x
:H n²ä ~ ?Vƒ 7F,d
wÎg c* Û Ð Vâ Y Å Vëñ~ H ! {h
$Œ â
+',} Z :c*Û
Xì ÑñZ» k Q Vƒ Ññ~ » T :c*
â
Û ä a \ M 6,kZ Ô7VY !vZ
â
t :ì c*Û ä Áq x â Z Xì H e
$Zzg äŽ ! Z 0Z gzZ ðK̈Ô£R x â Z ÐS
Xì 9g
$u
x £Æ /g Ð g Z]| ä Æz q eZzg Ð _g q 0 b *
-Zā ì $ c§ X44
ù ~ :Y7 ä g Z]|Xƒ äs6,\ W ! Ññ}g ø } Z :¹gzZ Å ]‡5 6,
:¹ ä VrQ ?( … â 7Z
+‡ ~¢ÃË ) ÷ x ¸[² Â\ M èÑq Vƒ Ññ » \ W
t » k Q — " Vƒ Ññ~ » T :ì ‹ yŠ Æ nèk
,¼ Ð a vZ wÎg ä ë
yZ gzZ Š # :¹ ä b c*
Hú Æ yZ ~ ‰ − vß {z Z g ]|Xì Ññ ( Z)
1Z ]| ~ yZ Ô÷ {z¤ C ä VrZ ?÷ vß yà {z ā Y7 Ð
/» g »Z {z ā c*
X ÷ Ì g ~g »Z [- Z

†Ò^ŠÂ àe]æ (PLQOKÜΆÖ] (MSOKP (†nfÓÖ] ÜrÃÛÖ] ±Ê ±Þ]†f_Ö]æ


ÄÛrÚ ±Ê ±Û%n`Ö] å†Òƒæ (NMNKPN (Ўځ èßm‚Ú îm…^i ±Ê
!MLPKU (‚ñ]æˆÖ]
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MN ü

!†ø Òô^ŠøÂø àöeû ]æø ±% Þô]†ø fø _$ Ö]æø ‚öÛøuû]* åö ]æø …ø

àö eû æ†ö Ûû Âø ^ßø$ø (sõ×ûeø çû eö *] ^ßø$ø (èøÞø]çø Âø çû eö *] ^ßø$ø (õ ^Û$ uø àöeû onø vûmø ^ßø$ø‚$ uø !Q
ô ] Ùöçû ‰ö…ø °]*E Ùø^Îø Vk Œõ^f$Âø àöeû] Ùø^Îø (èõ ×ø mû çô ›ø èõ mø ]æø …ô ±Êô áõ çû Ûö nû Úø
àûÚø VDa ²
!±' ×ô Âø åö Ÿçûø Úø á$ ¬ôÊø åö Ÿçûø Úø kößûÒö
!†ø Òô^ŠøÂø àöeû]æø ±% Þô]†ø fø _$ Ö]æø Üö Òô^vøÖû]æø ‚öÛøuû]* åö ]æø …ø

àûÂø (èöfø Ãû ö ^ßø$ø‚$ uø †õËøÃû qø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ßø$ø‚$ uø …õ^Ž$ eø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ßø$ø‚$ uø !R
æû œø ýg èø vø mû †ô ‰ø ±eô œø àû Âø 'ö‚ôùvømö Øônû Ëø_% Ö] ^eø œø köÃû Ûô‰ø VÙø^Îø (Øõnû ãø Òö àôeû èøÛø×ø‰ø
åö Ÿøçû Úø kößûÒö àûÚø VÙø^Îø (a ±ùô fôß$Ö] àôÂø ý Dèöfø Ãû ö Ô
$ øE (g Üø Îø …û *] àô eû ‚ô mû ‡ø
!åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø
]„øâF èöfø Ãû ö pæF…ø ‚ûÎøæø (xºnû vô‘ø ຊøuø &ºmû‚ôuø ]„øâF VÙø^Îøæø (°% „ôÚô †û jôù Ö] åö ]æø …ø
!a ±ùô fôß$Ö] àôÂø g Üø Îø…û ]* àôeû ‚ômû‡ø àûÂø ²
ô ] ‚ôfû Âø ±eô*] áõçû Ûönû Úø àûÂø &ømû‚ôvøÖû]

^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø õ ^Û$ uø àöeû onø vûmø ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø oß#%øÛöÖû] àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø†ø føìû*] !S
(Øônû Ëø_% Ö] ±eô]* àûÂø (kõeô^$ø ±eô*] àöeû gönfôuø ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø áø^Ûønû ×ø‰ö àûÂø (èøÞø]çø Âø çeö]*
(OLRNKÜΆÖ] (OOLKM (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ VQ
±Ê ±Þ]†f_Ö]æ (PRQNKÜΆÖ] (MPOKO (Õ…‚jŠÛÖ] ±Ê ÜÒ^vÖ]æ
îm…^i ±Ê †Ò^ŠÂ àe]æ (MNQUOKÜΆÖ] (UTKMN (†nfÓÖ] ÜrÃÛÖ]
(‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚ ±Ê ±Û%n`Ö] å†Òƒæ (MLNKPN (Ўځ èßm‚Ú
!MLTKU
±eœ àe ±× gÎ^ßÚ h^e (gÎ^ßÛÖ] h^jÒ (àߊÖ] ±Ê °„Ú†jÖ] äq†ìœ VR
— MO ™ ,Y ó» g Zèe
{^ $Ñz g
$
è u

$Zzg ä ™ Xè0Z gzZ ãZdÔ£Z x â Z ÃkZ


Xì H e

eZzg sîÐ y™0 zç,’M


yÒ ä k k„0 vZ †]|āì ~z% $ X55
Xì ZÑñ » k Q —" Vƒ Ññ~ » T :c*
â
Û ä a vZ wÎgā H

$Zzg ä ™ Xè0Z gzZ ãZdÔ Áq Ô£Z x â Z Ð Z


Xì H e

‹ Ð Ü1Z ä ~ā ÷ D™ e 5;X²0Ô g % ]|
$Zzg Ð ÿG X66
ā ( ì — 0Æ ~zZg Ã%) ì ~z%Ð ' k ¶g Z 0 + 'qu1Zā
hi c*
Xì ÑñZ» k Q ÔVƒ Ññ~ » T :c*
â
Û ä a x™ Z Ñ g—

kZ ä %gzZ Xì 9Œg â
$ut :c* $Zzg ä ~èF,x â Z ÐS
Û gzZ H e
Ð g ¶g Z 0 h
+i ]| ä VrQ ÔÐ vZ †1Z y™ ( 6,& §}uzŠ ) Ã g
$u
$Zzg Ð a x™ Z Ñ g—ä VrQgzZ
Xì H e
# ā ÷ D™yÒ g ¶g Z 0 +
:Zz Ð q ZŠß Z Á a vZ wÎg Z hi ]| X7
7
Š ¬» äÎ y¿‚ ä a \W  c*
bŠ Î {z : c* â
Û x ª 6,nk
,¼ gzZ ñÑ p=

(†nfÓÖ] ÜrÃÛÖ] ±Ê ±Þ]†f_Ö]æ (OSMOKÜΆÖ] (ROOKQ (g gÖ^›


!QLUR (QLSMKÜΆÖ] (NLP (MUQKQ
(TMPTKÜΆÖ] (MOL(PQKQ (p†fÓÖ] àߊÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ] äq†ìœ VS
(PQSRKÜΆÖ] (MMTKO (Õ…‚jŠÛÖ] ±Ê ÜÒ^vÖ]æ (TPRP
àe] å†Òƒæ (PURUKÜΆÖ] (MRRKQ (†nfÓÖ] ÜrÃÛÖ] ±Ê ±Þ]†f_Ö]æ
!NLUKQ (èm^`ßÖ]æ èm]‚fÖ] ±Ê †n%Ò
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MP ü

Ùøˆø Þøæø Åô]ø çø Öû] èô r$ uø àûÂø a ² ô ] Ùöçû ‰ö…ø Äøqø…ø ^Û$ Öø VÙø^Îø g Üø Îø …û *] àô eû ‚ô mû ‡ø àû Âø
‚ûÎø ±Þùô āô !köfû qø^*Êø könû Âô ö ‚ûÎø ±Þôù^*Òø VÙø^Îø Ü$ $ö !àøÛûÏöÊø (lõ^uøæû ‚øeô †ø Úø ]* (Üùõ ìö †ø mû‚ôÆø
ô ] hö^jøÒô V†ôìøŸ? û] àøÚô †ö fø Òû*] ^Ûøâö ‚öuø*] (àônû ×øÏø%$Ö] ÜöÓönû Êô köÒû†ø iø
±iô†ø jûÂô æø (oÖF^Ãø iø ²
±$ ×øÂø ]ø †ômø oj#uø ^Îø†$ Ëøjømø àûÖø ^Ûø`ö Þ$¬ôÊø (^Ûøãônû Êô ±Þôçû Ëö×öíûiø Ìønû Òø ]æû †ö ¿öÞû^Êø (±jô nû eø Øöâû ]*
(±ùøõ ×ô Âø ‚ônø eô „øìø*] Ü$ $ö !àõÚô ç+ Úö Øùô Òö ±% Öôæø ^Þø]*æø °øŸçûø Úø Ù ² ø ] á$ āô VÙø^Îø Ü$ $ö !šøçû vøÖû]
!åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø åö Ÿø]æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ ãö ×# Ö]ø (äü n%Öôæø ]„øãFÊø äü n$Öôæø kößûÒö àÚøû VÙø^ÏøÊø

!xºnû vô‘ø &ºmû‚ôuø ]„øâF VÜö Òô^vøÖû] Ùø^Îøæø (±% Þô]†ø fø _$ Ö]æø ÜöÒô^vøÖû]æø ±% ñô^Šøß$Ö] åö ]æø …ø
!xºnû vô‘ø &ºmû‚ôuø ]„øaF V±% fôaø „$ Ö] ²
ô ] ‚ôfû Âø çû eö *] ^ßøíönû ø Ùø^Îø VÙø^Îøæø †õnû %ô Òø àöeû ] åö †ø Òøƒøæø

àôÂø Üõ×ô ŠûÚö àöeû o‰øçû Úö ^ßø$ø‚$ uø èømøæô^Ãø Úö çû eö]* ^ßø$ø‚$ uø ‚õÛ$ vøÚö àöeû ±% ×ô Âø ^ßø$ø‚$ uø !T
Ùøçû ‰ö…ø köÃû Ûô‰ø VÙø^Îø g ”õ ^Î$ æø ±eô *] àô eû ‚ô Ãû ‰ø àû Âø àôÛFuû†$ Ö] ‚öfû Âø çø aö æø ¼õeô^‰ø àôeû ]
èô ÖøˆôßûÛøeô ±ßôù Úô køÞû*] VÙöçû Ïömø äü jöÃû Ûô‰øæø (åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿøçû Úø kößûÒö àûÚø VÙöçû Ïömø a ²
ô ]
Ýøçû nø Öû] èømø]†$ Ö] à$ nø _ôÂû Ÿ. ø VÙöçû Ïömø äü jöÃû Ûô‰øæø (°‚ôÃû eø ±$ fôÞø Ÿø äü Þ$]* Ÿ$āô o‰Fçû Úö àûÚô áøæû …ö ^aø
!äü Öøçû ‰ö…ø æø ²
ø ] g% vômö ¡q÷ ö …ø
!èøfø nû ø ±eô]* àöeû ]æø ±% ñô^Šøß$Ö]æø äqø^Úø àöeû ] åö ]æø …ø

(g gÖ^› ±eœ àe ±×Â Ø–Ê (èÚ‚ÏÛÖ] (àߊÖ] ±Ê äq^Ú àe] äq†ìœ VT


(MLTKQ (p†fÓÖ] àߊÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ]æ (MNMKÜΆÖ] (PQKM
(ORRKR (Ìß’ÛÖ] ±Ê èfn ±eœ àe]æ (TOUUKÜΆÖ]
!MMRKPN (Ўځ èßm‚Ú îm…^i ±Ê †Ò^ŠÂ àe]æ (ONLSTKÜΆÖ]
— MQ ™ ,Y ó» g Zèe
{^ $Ñz g
$
è u

$kā ì 4 :c*
X Ç Vß ™ wJ~ & Ôì à äW Zzš ( » w™z) = d â
Û Q X‰
Å ÌZ ™| (,Ð }uzŠ q
-Z Ž ÔVƒ ;g Y ™ hg ,q ë Z zŠ yxgŠ }gv~
M èIZ }÷ ] ‹ ~÷ ~uzŠ gzZ [ Â Å vZ q
ā ì t 9Š [Z X š -Z :÷ ïq
}uzŠ q pg p Ò H Z÷ ~ u|B‚ Æ VâzŠ y Z ?ˆ }÷
-Z VâzŠ t Xƒ n
Z÷vZ — " :c*
⁠}÷6,W,
Û Q X Ï N M k0* øjā J
-VŒ ÔÏ Vƒ : Z]

àz ~ » T :c*Û ™ ñB; » g Z]|Q X Vƒ àz » ðñC
⁠٠~ gzZ ì Ññ
kS Ž gzZÄg „
 zŠ ÂÐ Q Çg „
 zŠ ( ÃZ) ÐS Ž !vZ } Z Ôì àzt » k Q ÔVƒ
XÄg ]zZ° Ì ÂÐ k Q Çg ]zZ°Ð
â
$ut :c*
g $Zzg ä ãZdgzZ Áq Ô ðK̈x â Z ÐS
Û ä Á q x â Z Xì H e
ä If vZ †1Z }g øā ¹ ä VrZ Ôì H y Ò ä M 0Z ƒq Ð Z Xì 9
Xì 9g
$utāì ¹
Dâ
Û Ã a vZ wÎg ä ~ā ì $
eZzg Ð g m‡z ! Z 0 Ä ]| X88
Z]| ) à a \ M ä ~ gzZ Xì ÑñZ» k Q Vƒ Ññ~ » T :ì ‹ ñƒ
6,( Å .ñÔyzg ; ‰ ƒ b§ ÏZ 6,( ~÷ ? :‹ ñƒ D â ہt ( 0Æ g
Ìt ( 6,µñÆ 6 Òzç) à a \ M ä ~ gzZ X 7Ñ ðÈ }÷ %ZÔ¸
™›Ð wÎg Æ kZ gzZ vZ Ž Ç Vz™ « _6,ÿkZ ` W~ :‹ ñƒ D ⠁
@* Û

Xì H e è Z gzZ ðK̈Ôzâ è0Z x â Z ÐS
$Zzg äŽ ! Z 0
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MR ü

àöeû ö ^Û$ uø ±Þô†ø fø ìû*] (àônû ŠøvöÖû] çeö ]* ^ßø$ø‚$ uø (‚õÛ$ vøÚö àöeû ±% ×ô Âø ^ßø$ø‚$ uø !U
hõ ‡ô ^Âø àô eû ðô ]†ø fø Öû ] àô Âø (kõeô^$ø àôeû °ùô ‚ôÂø àûÂø (áø^Âø ‚ûqö àôeû ‚ômû‡ø àôeû ±ùô ×ô Âø àûÂø (èøÛø×ø‰ø
˜ôÃû eø ±Êô Ùøˆø ßøÊø (s$ uø ±jô Ö$] äô jô r$ uø ±Êô a ² ô ] Ùôçû ‰ö…ø ÄøÚø ^ßø×ûfø Îûœø VÙø^Îø (g
oÖFæû œø köŠûÖøœø VÙø^ÏøÊø (g ±ùõ ×ô Âø ‚ônø eô „øìøªøÊø (è÷Ãø Úô ^qø éø¡³ø þ’$ Ö] †ø Úø ªøÊø (Ðômû†ô_$ Ö]
[ä́ŠôËûÞø àûÚô àõÚô ©ûÚö Øùô Óöeô oÖFæû ]* köŠûÖøœø VÙø^Îø (o×Feø V]çû Öö^Îø [ÜûãôŠôËöÞûœø àûÚô àønû ßôÚô ©ûÛöÖû^eô
àûÚø ô ^Âø Ü$ ãö ×# Ö]ø (åö Ÿ]ø æø àûÚø Ùô]æø Ü$ ãö ×# Ö]ø (åö Ÿçûø Úø ^Þøœø àûÚø ±% Öôæø ]„øãFÊø VÙø^Îø (o×Feø V]çû Öö^Îø
!åö ]ø ^Âø
!äqø^Úø àöeû ] åö ]æø …ø
°ø æô …ö ^Úø Øô Óô Žû Úö áô ^nø eø hô ^eø ±Êô DONMINOUE °% æô ^vø _$ Ö] †õ Ëø Ãû qø çû eö œø Ýö ^Úø ¦ô ] Ùø ^Îø
àû Úô Wåö Ÿçø û Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿøçû Úø kö ßû Òö àû Úø Vg ±ùõ ×ô Ãø Öô Üùõ ìö †ô mû ‚ô Æø Ýø çû mø ä́ä´ Öô çû Îø àû Úô a ô²] Ùô ç‰ö …ø àû Âø
V…ô ^$ø ¤] Øô Óô Žû Úö |ô †û ø ä́ä´ eô ^jø Òô

VÙø^Îø (°% ‚ôÏøÃø Öû] †õÚô ^Âø çû eö ]* ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (Ñõ æû ‡ö †û Úø àö eû Üö naô ]†ø eû āô ^ßø $ø ‚$ uø !ML
á$ *] (g ±ùõ ×ô Âø àû Âø (äô nû eô]* àûÂø (±ùõ ×ô Âø àôeû †ø ÛøÂö àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àûÂø (‚õmû‡ø àöeû †ö nû %ô Òø ^ßø$ø‚$ uø
(Œö^ß$Ö] ^`ø m%*] ^mø VÙø^ÏøÊø (±ùõ ×ô Âø ‚ônø eô ]„÷ìôd tø†ø íøÊø (Üùõ íöeô éø†ø røŽ$ Ö] †ø –øuø a ±$ fôß$Ö]
ø ] á$ ]* áøæû ‚ö`ø Žûiø ÜûjöŠûÖø*] VÙø^Îø !o×Feø V]çû Öö^Îø [ÜûÓöe%…ø Ù ²
² ø ] á$ ]* áøæû ‚ö`ø Žûiø ÜûjöŠûÖø]*
ø ] á$ *]æø (ÜûÓöŠôËöÞû*] àûÚô ÜûÓöeô oÖFæû *] äü Öøçû ‰ö…ø æø
!o×Feø V]çû Öö^Îø [Üû Òö^nø Öøçû Úø äü Öøçû ‰ö…ø æø Ù ²

(g gÖ^› ±eœ àe ±×Â Ø–Ê (èÚ‚ÏÛÖ] (àߊÖ] ±Ê äq^Ú àe] äq†ìœ VU


!MMRKÜΆÖ] (POKM
!MSRLKÜΆÖ] (MOKQ (…^$¤] ØÓŽÚ |† ±Ê °æ^v_Ö] VML
— MS ™ ,Y ó» g Zèe
{^ $Ñz g
$
è u

e B‚ Æ a vZ wÎg ä ëā ÷ D™ yÒ g [i ¬ 0 Y Z,
' ]| X99
) )!*
( ä™ ì‡) ® â
i úgzZ c* -Z ~ 5 Zg ( 6,3Zz) ä a \ M ÔH ZŠ Z
Û x ª(q
F,dÛ Ð Vâ Y Å Vëñ~ H :c*
$Œ â
Û ™ñB; » g Z]|ˆ Æ kZ Ôc*
Š ¬»
Å ðñC â
Ù ~ H :c* Š [ZŽ ä l x Z™/ô ?Vƒ 7
Û ä a \ W ! 7VY :c*
â
( Z) t :c*Û ä a \ M ! 7VY :c*
Š [ ZŽ ä VrZ ?Vƒ 7F,d

Û Ð yY
„  zŠ ÐZ Ž !vZ } Z X Vƒ Ññ~ » Tì à z » ¿kZC
 zŠ Ì ÂÐ Z Çg „ Ù
XÄg ]zZ° Ì ÂÐ k Q Çg ]zZ°Ð kZ Ž ( gzZ ) ÔÄg

$Zzg ä zâ 0Z x â Z ÐS
Xì H e

! Æ X…^$¤] ØÓŽÚ |†Z [ KZ ä ~z éCŠÅZ Q1Z x â Z


vZ wÎg Ž L[ *
Ññ~ » T Lā ì H
Š H$ ! Æ gZ]| yŠ á Zz n,
eZzg ~ }g * k¼ Ð a
:H™f ~ yÒ Æ ÂÅ ì
ó Ññ » kZ ÌZVƒ
~-%¬ 1Z …ā ÷ D ™ y Ò { z Ô H y Ò ä tzi% 0 Z,
'Z … X 10
+i 0 M …ā ÷ D™ y Ò { z Ôì H y Ò ä
0 ·ä VrZā ì H y Ò ä h
*¦ ä VrZ Ð −Zz L Z ä VrZ Ô H e
eZzg Ð g Z *
H$ $Zzg Ð Z0 /
¦ a \ M Q Ô¸ ŠŽñ k0*
** Æ| -Z 6,x £ Æ n a x™ Z Ñ g—ā ì
# gŠ q
\¬vZā ï Š 7„ ZÍ ? H !Íß } Z :c*
â
Û gzZ ñ Ñ p=C ™ ñB; » g Z
Ù !*
ā ï Š 7„ ZÍt ? H :c*Û ä a \ M X 7VY :¹ ä VrZ ?ì [g Zg v
â
vZāt gzZ Ô÷ m,³{Š c*
i »™| (,Ð V â Y ~g v ( a) wÎg » kZ gzZ \¬vZ
Û ä a \ M X 7VY :¹ ä ƒ
â
: c*  ?÷ Ññ}g v ( a) wÎg » kZ gzZ \¬
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MT ü

àöeû ] Ô $ ø !åö Ÿøçû Úø ^n&×ô Âø á$ ¬ôÊø VÙø^Îø æû ]* !åö Ÿøçû Úø ]„øaF á$ ¬ôÊø åö Ÿøçû Úø kößûÒö àûÛøÊø VÙø^Îø
ô ] hø^jøÒô V]çû ×% –ôiø àûÖø ä́eô Üûiö„ûìø]* áûāô ^Úø ÜûÓönû Êô köÒû†ø iø ‚ûÎø ±Þùô āô !Ñõæû ‡ö †û Úø
äü fö fø ‰ø ²
!±jô nû eø Øøaû ]*æø (ÜûÓömû‚ômû^*eô
àûÂø ±ùô Þô¡ønû ÇøÖû] ô²] ‚ônû fø Âö àôeû áø^Ûønû ×ø‰ö àûÂø èô ß$Š% Ö] ±Êô Üõ‘ô^Âø ±eôœø àöeû ] ^–÷mûœø åö ]æø …ø æø
DME ø ø
!åö Ÿçû Úø ]„aF á$ ¬ôÊø Vä́Öôçû Îø oÖFā ä́eô (°ùô ‚ôÏøÃø Öû] †õÚô ^Âø ±eôœø

VÙø^Îø ±% ×ô røfø Öû] †õÚô ^Âø àöeû Øö`û ‰ø ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (èø n$Úø ]. çû eö *] ^ßø $ø ‚$ uø VÙø ^Îø æø !MM
àûÂø (±% Ãô nû fôŠ$ Ö] Ñø^vø‰ûāô çû eö*] ±Þô†ø føìû]* VÙø^Îø àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfû Âø àöeû oŠønû Âô ^ßø$ø‚$ uø
Ùøçû ‰ö…ø ÄøÛô‰ø àûÚø Vèô fø uû†$ Ö] ±Êô Œø^ß$Ö] ‚öŽößûmø (^n&×ô Âø köÃû Ûô‰ø VÙø^Îø (†ùõ Úö °ƒô æ†õÛûÂø
Üû`ö Þ$]* ]æû ‚ö`ôŽøÊø (¡q÷ ö …ø †ø ŽøÂø èöÃø –ûeô Ýø^ÏøÊø (Ýø^Îø Ÿ$āô Üùõ ìö †ômû‚ôÆø Ýøçû mø Ùöçû Ïömø a ²ô ]
á$ ¬ôÊø åö Ÿøçû Úø kößûÒö àûÚø (Ü$ `ö ×# Ö]ø VÙöçû Ïömø Üùõ ìö †ômû‚ôÆø Ýôçû mø ±Êô a ²
ô ] Ùøçû ‰ö…ø ]çû Ãö Ûô‰ø
˜ûÇô eû ]*æø (äü f$uø*] àûÚø g$ uô*]æø (åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø (åö Ÿø]æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö]ø (åö Ÿçûø Úø ^n&×ô Âø
!äü Öø„øìø àûÚø Ùû„öìû]æø (åü †ø ’øÞø àûÚø †û ’öÞû]æø (äü Þø^Âø *] àûÚø àûÂô ]*æø (äü –øÇøeû *] àûÚø
ô²] ‚öfû Âø äü ßöeû ]æø èøfø Ãû ö Ðômû†ô›ø àûÚô Øôñô^–øËøÖû] ±Êô Øõfø ßûuø àöeû ‚öÛøuûœø Ýö^Úø ¦ô] ^–÷mûœø åö ]æø …ø æø
(Øønû ñô]†ø ‰ûāô Ðômû†ô›ø àûÚô “ôñô^’øíøÖû] ±Êô ±% ñô^Šøß$Ö]æø (Ô õ mû†ôø Ðômû†ô›ø àûÚô ‚ôßøŠûÛöÖû] ‚ôñô]æø ‡ø ±Êô
DNE!ä́e (Ñø^vø‰ûā ±eœø àûÂø Üû `ö jöÃø eø …û œø W†ù vöÖû] àeû †e^qø Ðmû†›ø àûÚô ðô ^ËøÃø –% Ö] ±Êô ±% ×ô nû ÏøÃö Öû]æø
ô ô ô ô ô ôô ô ô
!MORMKÜΆÖ] (RLQKN (èߊÖ] ±Ê Ü‘^ ±eœ àe] DME
!MSRMKÜΆÖ] (MPKQ (…^$¤] ØÓŽÚ |† ±Ê °æ^v_Ö] VMM
(QUTKN (èe^v’Ö] Øñ^–Ê ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ DNE
(PMT (PMSK‚ߊÛÖ] ‚ñ]æ‡ ±Ê ‚Ûuœ àe ²] ‚fÂæ (MLNMKÜΆÖ]
(UUKÜΆÖ] (MMSK ±× “ñ^’ì ±Ê ±ñ^ŠßÖ]æ (MUUKÜΆÖ]
— MU ™ ,Y ó» g Zèe
{^ $Ñz g
$
è u

Ññ » kZ ÌZ— " :c*


⁠X ì Ññ » kZ Ìt — " Vƒ Ññ~ » T :
Û c*
Y } hg q { z y xgŠ }g v~ — " X ì Zƒ — Ã tzi% 0Z ~ kZ X ì
-Z :Ð ƒ 7{ Ze L ƒg ó åÐ ï¢ ?¤
Ïg Å kZ ÔvZ [ Â q /Z & Vƒ ; g
M I Z }÷ ~uzŠ gzZ Ôì ~ Vð; } g v

$Zzg {z gzZ Ð ã~vZ D0 yÑ~ ó èߊÖ]Lä Þ¬ !Z 0Z Ãg
e $u kZ
Xì Ññ » kZ Zt :J Û kZÆ a \ M Ð &§Æ ~-%¬ 1Z ÷ D™
-yâ
Ð ëā ÷ ë {z Ô H yÒ ä ðZ 1Z …ā ì H yÒ ä ~zDx â Z gzZ X 11
-ÐCEÊ
ÔH yÒ ä Ý°Z †0 }…ā ÷ ë {z Ô Å y Ò g $u ä ö EZ%¬ 0 ™
34hÅ
$Zzg Ð ç'Nzf z/ä VrZ Ô~Š ¸ä ö™GEZ t GZ 1Z = :÷ ë {z
ä VrZ Ô H e
ā¸ ìg ™g§Z Ð VÍß6,x £Æ/g {zā ‹ Ð g Z]|ä ~ā ¹
kŠ ÂÔñYƒ Z9 {z ƒ ‹ ñƒ D ⠁
Û ¼ à a vZ wÎg 6,x £Æ nk
,¼ä T
wÎg yŠ á Zz nk
,¼ ä VrZā ~Š „ ZÍ ä VrZ gzZ ñƒ } 9Š Z zZ ¼ Ð
Û Z 6,
Ôì Ññ » kZ ÌZt ÂVƒ Ññ~ » T !vZ } Z :å ‹ ñƒ D ⠁
Û t à a vZ
#Š Ð kZ Ž Äg #Š Ð kZ gzZ ÔÇg 4zŠ Ð kZ Ž Äg 4zŠ Ð kZ  !vZ } Z
gzZ Ô}™I** Ð Z gzZ Ô}™ ›Ð kZ Ž ™ ›Ð kZ gzZ ÔÇg
Ð Z Ž ™I**
ZÎg ÐZ gzZ Ô}™ ]¾ Å kZ Ž ⠁
Û ]¾ Å kZ gzZ Ô}™Šæ Å kZ Ž ™Šæ Å kZ
X}™ ( ÒÃÅ ä™ ) ZÎg Ð Z Ž ™
yQ gzZ ÔÐ & §Æ % ~ ó èe^v’Ö] Øñ^–ÊL ä N
m 0 £Z x â Z ÐZ
“ñ^’ìL ä ðK̈x â Z gzZ ÔÐ & §Æ q WÆ
-Ñ~ ó ‚ߊÛÖ] ‚ñ]æ‡L ä vZ †d
Ð & §Æ w0 ,
'Y~ ó ð^ËÖÖ]L ä ÞgzZ ÔÐ & §Æ LZuZ ~ ó g ±×Â
$Zzg Ð t GZ 1Z Ãg
Xì H e $u kZ ä Vzg e y Z gzZ H e
$Zzg

!MNSRKÜΆÖ] (NSMKO (ð^ËÖÖ] ±Ê ±×nÏÃÖ]æ


èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û NL ü

±ßôÃû mø I áöæû …ö ^aø ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø ±% ñô ^Šø ß$Ö] gõ nû Ãø ö àö eû ‚ö Ûø uû *] ^ßø $ø ‚$ uø VÙø ^Îø æø !MN
àû Âø (èøËønû ×ô ìø àöeû †ö _ûÊô ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (Ýô]‚øÏûÛôÖû] àöeû göÃø ’ûÚö ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø I Ùø^Û$ vøÖû]
VÙø^ÏøÊø (èô føuû†$ Ö] ±Êô Œø^ß$Ö] g ±' ×ô Âø ÄøÛøqø VÙø^Îø (èø ×ø $ô ]æø àô eû †ô Úô ^Âø Øô nû Ëø _% Ö] ±eô ]*
ô ] Ùøçû ‰ö…ø ÄøÛô‰ø ðõ †ôÚû ] Ø$ Òö ²
Ýø^ÏøÊø (ÄøÛô‰ø ^Úø Üùõ ìö †ômû‚ôÆø Ýøçû mø Ùöçû Ïömø a ² ô ^eô ‚öŽöÞû]*
ÜûjöŠûÖø]* VÜùõ ìö †ômû‚ôÆø Ýøçû mø Ùø^Îø a ² ô ] Ùøçû ‰ö…ø á$ ]* ]æû ‚ö`ôŽøÊø (Œô^ß$Ö] àøÚô Œº^Þø].
g ±ùõ ×ô Âø ‚ônø eô „øìø]* Ü$ $ö (ܺñô^Îø çø aö æø [Üû `ôŠôËöÞû]* àûÚô àønû ßôÚô ©ûÛöÖû^eô oÖFæû ]* ±Þôù*] áøçû Ûö×øÃû iø

!åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø (åö Ÿø]æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö]ø (åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø VÙø^ÏøÊø

!áø^f$uô àöeû ]æø °% „ôÚô †û jôù Ö]æø ‚öÛøuûœø åö ]æø …ø æø (ǻ‚ôaô]çø øæø ä́Îô †ö _öeô xºnû vô‘ø &ºmû‚ôuø ]„øaF

könû Ïô ×øÊø (𺱍ø äö ßûÚô ±ŠôËûÞø ±Êô æø köqû†ø íøÊø VØô nû Ëø _% Ö] çeö *] Ùø ^Îø
Ùôçû ‰ö…ø àûÚô äü jöÃû Ûô‰ø ^Þø*] [†ö Óôßûiö ^Úø æø VÙø^ÏøÊø (äü iö†û fø ìû^*Êø ÜøÎø…û *] àøeû ‚ømû‡ø
DME!a ²
ô ]
VÙø^Îøæø &øm‚ôvøÖû] ]„øaF ĺÊô ]ø ÄøÊø‚øÊø V°% æô ^vø _$ Ö] †õ Ëø Ãû qø çû eö *] Ùø ^Îø
±Êô a ±ùô fôß$Ö] ÄøÚø àûÓömø Üû Öø e ^n&×ô Âø á$ *] †ø Òøƒøæø (غnû vôjøŠûÚö äü Þ$āô
Üùõ ìö †ômû‚ôÇøeô ä́Ïô mû†ô›ø ±Êô †$ Úø °„ô$Ö] (èô ßømû‚ôÛøÖû] àøÚô sùô vøÖû] oÖøāô ä́qôæû †ö ìö
!èô ËøvûröÖû^eô çø aö ^ÛøÞ$āô Üùõ ìö †ø mû‚ôÆø á$ Ÿô*
!MSRNKÜΆÖ] (MQKQ (…^$¤] ØÓŽÚ |† ±Ê °æ^v_Ö] VMN
!MQKQ (…^$¤] ØÓŽÚ |† ±Ê °æ^v_Ö] DME
— NM ™ ,Y ó» g Zèe
{^ $Ñz g
$
è u

ä VrZ ÔH yÒ ä ðK K̈- 0 £Z Ð ëā ÷ D™ yÒ ~zDx â Z


¨ X 12
yÒ ä x Zl0 ïEš{! …ā ÷ D™ y Ò {z ÔH yÒ ä w× yzg ; …ā ¹
E
Ð & §Æ g îÏI 5©‹ÅZ 1Z ]| ä Ñ0 ¡…ā ÷ ë {z Ô H
& Zz 0%¬ ÿG
â
:c*Û gzZ H ¦ÃVÍß 6,x £ Æ /g ä g Z]| :c*
â
Û ä VrZ Ôì H $
eZzg
á Zz nk
,¼Ã a vZ wÎg ä T Vƒ Ø 7 ™}ŠôZz » \¬vZ ÿkZC
Ù ~
„ZÍ ä VrZ gzZ Ô‰ ƒ } 9 vß¼ Ð ~ VÍß ÂÔƒ ‹ ñƒ D ⠁
Û ¼ izg
Å yZ ÃVëñ~ā … Y 7? H :å c*
â
Û izg á Zz nk
,¼ ä a vZ wÎgā ~Š
B; » g Z]| ä a \ M Q Ô¸ } 9 a \ M ?Vƒ m,
³ {Š c*
i Ð Vâ Y
Ž Äg 4zŠ Ð k Q  !vZ } Z Ôì ÑñÌZ » kZ ÔVƒ Ññ~ » T :c*
â
Û gzZ Zñ
XÇg #Š Ð kZ Ž Äg #Š Ð kZ gzZ ÔÇg 4zŠ Ð kZ
Ô£Z x â Z Ã kZ Ôì 9B‚ Æ @ZØgzZ t§ LZ g
$u t
$Zzg ä yx0Z gzZ ~èF,
Xì H e
¼ ~ wŠ }÷  C Ð V ;z ~ :ì ¹ ä Ü1Z
Ù !*
$u kZ 7Z gzZ 5 Ð g ¶g Z 0 h
Æg +i ]|~ Ô å ‚ _
ä ~ ?ƒ D™g ïZ Ð q ¾ ? :¹ ä VrZ Ôc*
C ~ }g !*
Xì ”Ð a vZ wÎg g $ut Šp
$u kZ ä á Zz ä™g ï Z :ì ¹ ä ~z éCŠÅZ Q1Z x â Z
g
* t :ì ¹gzZ ì Hg ï Z »
Z]|ā ì H y Ò gzZ Ôì e*
aÆe a \M Z # ¸ 7B‚ Æ a x™ Z Ñ g—Ô g
îªEB9Enk
, /Ð x £ Æ nk
¼èY }g¦ ,¼ gzZ Ô† Ð {gëÜæ
Xì 6,x £Æ
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û NN ü

^n&×ô Âø á$ ]* Vä́Þôçû Âø æø Ù ²
ô ] Ðônû Êô çû jøeô Ô
ø ÖôƒF ±Êô äü Öø ^ßøeö ]çø qø áø^ÓøÊø
àøÚô sùô vøÖû] oÖøāô ä́qôæû †ö ìö ±Êô a ±ùô fôß$Ö] ÄøÚø àûÓömø ÜûÖø (†ø Òôƒö ^ÛøÒø
äü Ãø Úø áø^Òø ‚ûÎø äü ß$Óô³ÖþF æø (Üùõ ìö †ômû‚ôÇøeô äô nû Êô åü …ö æû †ö Úö áø^Òø °„ôÖ$] èô ßømû‚ôÛøÖû]
äô nû Êô åü …ö æû †ö Úö áø^Òø °„ôÖ$] äô Ïô mû†ô›ø ±Êô èô ßømû‚ôÛøÖû] oÖøāô èøÓ$ Úø àûÚô ä́Öô^fø Îûāô ±Êô
Õø^ßøaö a ±% fôß$Ö] äö Öø äü Öø^Îø ^Úø áøçû Óömø áû*] ØöÛøjøvûmö ‚ûÏøÊø (Üõùìö †ômû‚ôÇøeô
!ä́rùô uø àûÚô ä́jô Ãø qû…ø ±Êô áø^Òø

xønû vô‘ø ^%÷mû‚ôuø Ô ø ÖôƒF ±Êô ä́jô ÛøÃû Þôæø ²


ô ] ‚ôÛûvøeô ^Þø‚ûqøæø ‚ûÎøæø
a² ô ] Ùôçû ‰ö…ø àûÚô áø^Òø °„ô$Ö] Ùøçû ÏøÖû] Ô ø ÖôƒF á$ ]* †ö fôíûmö ô ^ßø‰û¬ôÖû]
Ÿø ä́rùô uø àûÚô èô ßømû‚ôÛøÖû] oÖøāô ä́Âô çû qö…ö ±Êô áø^Òø ^Ûø$Þāô Üùõ ìö †ômû‚ôÇøeô ±ùõ ×ô Ãø Öô
DME
!ä́rùô uø oÖFāô ^`ø ßûÚô ä́qôæû †ö ìö ±Êô

VXgô Öô ^Çø Öû ] ‚ô ‰ø Ÿ* ]û gô Îô ^ßø Úø Z ±Êô °% …ô ˆø rø Öû ] àô mû ‚ùô Ö] ‹ö Ûû ø Ýö ^Úø ¦ô ] pæø …ø æø !MO


‚öŽößûmø èô føuû†$ Ö^eô g ^n&×ô Âø köÃû Ûô‰ø VÙø^Îø o×Fnû Öø ±eô*] àôeû àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfûÂø àûÂø ǻ‚ôßøŠøeô
Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö] (åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿøçû Úø kößûÒö àûÚø VÙöçû Ïömø a ±$ fôß$Ö] ÄøÛô‰ø àûÚø VŒø^ß$Ö]
Ùøçû ‰ö…ø ]çû Ãö Ûô‰ø Üû`ö $Þ]* ]æû ‚ö`ôŽøÊø ^m&…ô‚ûeø †ø ŽøÂø ^ßø$û] Ýø^ÏøÊø (åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø åö Ÿø]æø àûÚø
!Ôø ÖôƒF Ùöçû Ïömø a ²
ô ]
!MTIMRKQ (…^$¤] ØÓŽÚ |† ±Ê °æ^v_Ö] DME
!NKÜΆÖ] (MOIMNKgÖ^ÇÖ] ‚‰¢] gÎ^ßÚ ±Ê °…ˆrÖ] àe] VMO
— NO ™ ,Y ó» g Zèe
{^ $Ñz g
$
è u

a Æ yZ Zgø Ð ]¾ z Šæ Å kZ gzZ =Â Å \¬ vZ
Ñ g—‰ HH™fā 6 g Z]|ā ì t [ ZŽ
Ü z kZ ì Š
a Æ e Ð {gëÜæ a \ M Z
# ¸ 7B‚ Æ a x™ Z
nk
,¼ **/» a \ M ~ TgzZ Ô¸ ‰ á p= ( )(l )

Ü z kZ B‚ Æ a x™ Z Ñ g—{z É Ô å Zƒ Ð x £ Æ
¸‰
T ¸ ñ M :Zz s§ Å {gëÜæ Ð )(l a \ M Z
#
~ ¸ » q kZ gzZ Ôå Zƒ Ð x £ Æ nk
,¼ **/» a \ M ~

â
Ð e {z c*Û Ð y Z V ;z ä a x™Z Ñ g—¼ Žā ì wÈZ
â
Xƒ c* Ü z Æ 3Zz KZ
Û‰
kZ ÜÆ ÚÅ kZ gzZ £Å \¬vZ ä ëgzZ
~ }g !*
$u Š ‹ÑZ 9
w¸Ž ä a vZ wÎgā ì CC t Ž ì ð0*g
â
» a \ M {z å c* Æ g Z]|6,x £Æ nk
Û ~ }g !* ,
è¼
Æ e LZ a \ M Z Ü z Æ 3Zz Üæ Ð e LZ
# ā: å‰
X ¸ † Ð Üæ a
†B‚ Æ  KZ ~ XgÖ^ÇÖ] ‚‰¢] gÎ^ßÚZ ä ~g
b +−Z Òx â Z X 13
â
à g Z]| ~ /g ä ~ :c*Û ä VrZ Xì H e
$Zzg Ð b ! Z 0 Ý°Z
:ì ‹ ñƒ D â ہt ä ¾Ã a x™ Z Ñ g—ā ‹ ñƒ D™g §Z Ð VÍß
4zŠ Ð ZŽ Äg 4zŠ Ð kZ  !vZ } Z Ôì Ññ » kZ ÌZVƒ Ññ~ » T
gzZ ñƒ } 9 l /ô ~g$  ?Çg #Š Ð ZŽ Äg #Š Ð kZ gzZ ÔÇg
+{g !*
Xì ‹ ñƒ D ⠁
Û (Z Ã a vZ wÎg ä VrZā ~Š „ ZÍ ä VrZ
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û NP ü

åõ çû qöæö àûÚô xºnû vô‘ø (äô qûçø Öû] ]„øaF àûÚô ຊøuø &ºmû‚ôuø ]„øaF VÙø ^Îø Ü$ $ö
a ±ùô fôß$Ö] àôÂø ^–÷mû*] †ºiô]çø jøÚö çø aö æø (e ±ùõ ×ô Âø àønû ßôÚô ©ûÛöÖû] †ônû Úô *] àûÂø †ø iø]çø iø (éõ †ø nû %ôÒø

Ÿø àûÛ$ Úô äü Ëønû Ãô –ûiø Ùøæø ^uø àûÛøeô éø†ø fûÂô Ÿøæø †ônû Ëô ÇøÖû] ÜôùrøÖû] àôÂø †ö nû Ëô ÇøÖû] Ü% røÖû] bö ]æø …ø
!Üô×ûÃô Öû] ]„øaF ±Êô äü Öø Åø¡ø›ùô ]
(hô^_$ íøÖû] àôeû †ø ÛøÂö æø (Ðômû‚ôù’ôùÖ] †õÓûeø ±eô*] àûÂø ^Â÷ çû Êö†û Úø ø …ø æø ‚ûÏøÊø
‚ômû‡ø æø (gô×ô _$ ÛöÖû] ‚ôfûÂø àôeû Œô^f$Ãø Öû]æø (Ýô]ç$ Ãø Öû] àôeû †ônû eø %̂ Ö]æø (ô²] ‚ônû fø Âö àôeû èøvø×û›øæø
‚õnû Ãô ‰ø ±eô]*æø (éø†ø mû†ø aö ±eô]*æø (gônû ’ôvøÖû] àôeû éø‚ømû†ø eö æø (hõ‡ô^Âø àôeû ðô ]†ø fø Öû]æø (ÜøÎø…û ]* àôeû
‚ôfû Âø æø (éøø ^ßøqö àôeû ±ùô Žôfû uöæø (Œõ^f$Âø àôeû ² ô ] ‚ôfû Âø àôeû †ôeô^qøæø (°ùô …ô‚ûíöÖû]
ô ] ‚ôfû Âø æø (²
(†õ‰ô^mø àôeû …ô^Û$ Âø æø (†ø ÛøÂö àôeû ² ô ] ‚ôfû Âø æø (àõnû ’øuö àôeû áø]†ø ÛûÂô æø (õ çû Ãö ŠûÚø àôeû ² ô ]
(kõeô^$ø àôeû èøÛømûˆø ìöæø (éø…ø ]…ø ‡ö àôeû ‚øÃø ‰û*]æø (±ùô ‰ô…ô^ËøÖû] áø^Ûø×û‰øæø (°ùô …ô^ËøÇô Öû] …ùõ ƒø ±eô*]æø
àôeû éø†ø Ûö‰øæø (áô^Ûønø Öû] àôeû èøËømû„øuöæø (Ìõnû ßøuö àôeû Øô`û ‰øæø (°ùô …ô^’øÞûŸ* û] høçû m%*] ±eô*]æø
àûÂø x$ ‘øæø èô eø ^vø’$ Ö] àøÚô Üûaô†ônû Æøæø Ô õ Öô^Úø àôeû ‹ôÞø*]æø (kõeô^$ø àôeû ‚ômû‡ø æø (hõ‚ößûqö
!Üûaô†ôfø íøeô Äö_ûÏøÖû] Øö’övûmø àûÛ$ Úô Üû`ö ßûÚô èõ Âø ^Ûøqø
±Êô Ô ø ÖôƒFæø Üõùìö †ômû‚ôÆø Ýøçû mø a äö ßûÚô áø^Òø Ùøçû ÏøÖû] ]„øaF á$ *] ^–÷mû*] køfø $øæø
°ƒô †ô`û ø àûÚô †ø ŽøÂø àöÚô ^%$Ö] çø aö æø Ýøçû nø Öû] Ôø ÖôƒF ä́Ïôù uø ±Êô a ±% fôß$Ö] ^`ø fø _øìø èõ fø_ûìö
!Åô]ø çø Öû] èô r$ uø àûÚô a ±% fôß$Ö] Äøqø…ø ^Û$ Öø éø†ø ŽûÂø p‚Fuûāô èøßø‰ø èô r$ vøÖû]
“ôñô^’øìøZ hô^jøÒô ±Êô ±% ñô^Šøß$Ö] Ùø^Îøæø V†õ nû %ô Òø àö eû ] Àö Êô ^vø Öû ] †ø Òø ƒø æø !MP
àe] å†Òƒæ (UTKÜΆÖ] (MMSKg ±× “ñ^’ì ±Ê ±ñ^ŠßÖ] äq†ìœ VMP
!NMLKQ (èm^`ßÖ]æ èm]‚fÖ] ±Ê †n%Ò
— NQ ™ ,Y ó» g Zèe
{^ $Ñz g
$
è u

t Ôì 9Ð t§}g‚ ¹ gzZ Ôì ŒÐ & §kZ g â


$ut :c*ÛQ
Z ÂÐ g ZÝí.ÅZ ÷Z **
ÌÐ a x™ Z Ñ g—t ā 6 Ôì ~z%B‚ Æ F, ¦
ðà » ¿kZ gzZ Ôì H e
$Zzg Ð kW ä kW Ã kZ Ôì ~z%B‚ Æ F,

ƒ ~ VÍß yZ g Ñ » ¿kZā }™ Òà Š¶Š g Z Œ
@* Û ®Ð Z Ž ì 7g ±Z
Xì 7Äc ðÃ~ g
$u DÃTì
E
ÔvZ D 0 ³ ]| Ô[ éŒBÄZ 0 / ]| Ô & œ – 1Z ]| g $u t
+i ]| Ô ïEÒŒ.ÅZ † 0 k„ ]| Ôx Zú0 Ûi ]|
0 Y Z',]| Ô¶g Z 0 h
'Y ]|Ô ~g}
†0 , .G1Z ]|Ô {k
,Ù 1Z ]| Ôª0 {h
C +',]|Ô[i ¬
yZ/]| ÔŠ&0 vZ †]| Ô{Š » 0 í]| Ôk„0 vZ †]| ÔvZ
yG ]| Ô ~g Fg f 1Z ]| Ôuc*0 g q ]| Ô/ 0 vZ † ]| Ôa0
™]|Ô~g »Z [-Z 1Z ]|Ô" ]|Ô {g Zg − 0 ÄR ]|ÔÏg ÖZ
0 `
$U*
÷Z ]|Ô" 0h
$U* +i ]|Ô[+ 0 {ª]|ÔyZ 0fv
.]|Ôð0
Å V-zZg gzZ Ôì ðƒ Šg Zz ƒ¯% Ð l x Z™/ô vŠ {z´ Æ y Z gzZ l ´ â 0
Ãg $Zzg Å X÷ Ì{z ‰Ð ~ y Z Ôì ðƒ Šg Zz 9Ð ®
$u {Š™ e ) )q
-Z
Xì ÝqzgŠ » ¢

ÔZƒ gŠ ™ yŠ á Zz nk
,¼ Ð a \ M y⠁ $U*Ìq t gzZ
Û t ā ì {” "
zf à ~ó {g H â
Š§Zzt gzZ Ôc* á g Z yŠ kZ ~ hÆ yQ ä a \ M Ž ~[ kZ
Û Š÷
X¸ L ß (Üæ) :Zz Ð q ZŠß Z Á a \ M Z M 7 izg ,zg VZ ƶZ
# c*

y Ò ~ ó g Z÷áL [  KZ ðK̈x â Z :ì H yÒ ä M 0Z ƒq X 14
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û NR ü

(ôÛøÂû Ÿ* û] àôÂø (o‰Fçû Úö àöeû Øö–ûËøÖû] ^ßø$ø (&õmû†ø uö àöeû àönû ŠøvöÖû] ^ßø$ø‚$ uø VXg±ùõ ×ô Âø
ô²^eô ‚öŽöÞû]* Vèô fø uû†$ Ö] ±Êô ±' ×ô Âø Ùø^Îø VÙø^Îø gõaû æø àôeû ‚ônû Ãô ‰ø àûÂø (Ñø^vø‰ûāô ±eô]* àûÂø
±% Öôæø ^Þø*]æø ±nùô Öôæø ²
ø ] á$ āôZ VÙöçû Ïömø Üõùìö †ômû‚ôÆø Ýøçû mø a ² ô ] Ùøçû ‰ö…ø ÄøÛô‰ø àûÚø
àûÚø ô ^Âø æø (åö Ÿ]ø æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö]ø (äü n%Öôæø ]„ø F̀ Êø äü n$Öôæø kößûÒö àûÚø æø (àønû ßô Úô ©ûÛöÖû]
!Xåü †ø ’øÞø àûÚø †û ’öÞû]æø (åö ]ø ^Âø

VÙø^Îø Ü$ $ö !Ñø^vø‰ûāô ±eô]* àûÂø èöfø Ãû ö åö ]æø …ø Ôø Öô„FÒøæø V†õnû %ô Òø àöeû ] ÀöÊô ^vøÖû] Ùø^Îøæø
!‚ºnùô qø º^ßø‰ûāô ]„øaFæø

VÑõ†ö ›ö ÄöŠûiô äö ßûÂø äü Öøæø (g gõÖô^›ø ±eô*] àöeû ±% ×ô Âø V±% Þô ^fø Öû Ÿ* ]û Ùø ^Îø æø
±Êô ‚öŽößûmø çø aö æø g ^n&×ô Âø ÄøÛô‰ø äü Þ$]* ‚õnû Ãô ‰ø àôeû æ†ôÛûÂø àûÂø VoÖF æû Ÿ. ]û ø !MQ
†õËøÞø èöj$‰ô Ýø^ÏøÊø DÙøæ$ Ÿ* û] †ø _ûŽ$ Ö] †ø Òø„øÊøE VÙöçû Ïömø a ²
ô ] Ùøçû ‰ö…ø ÄøÛô‰ø àûÚø Vèô føuû†$ Ö]
høçû m%]* àôeû ðô ±Þô^aø Ðômû†ô›ø àûÚô ±% ñô^Šøß$Ö] äö qø†ø ìû]* !]æû ‚ö`ôŽøÊø D†ø ŽøÂø èöÃø –ûeô VØö‘ûŸ* ø]E
àöeû éö†ø nû ÛøÂö VØö‘ûŸ* ]ø E ‚õnû Ãô ‰ø àôeû æ†ôÛûÂø àûÂø Dèövø×û›ø VØö‘ûŸ* ]øE Œõæû ¨ö^›ø àûÂø
±Êô áø^f$uô àöeû ] åö †ø Òøƒøæø V̺Ãû •ø äô nû Êô V‚õÃû ‰ø àöeû] Ùø^Îø ðõ ±Þô^aø æø Vkö×ûÎö DME!D‚õÃû ‰ø
DNE!lô^Ãø eø^jøÛöÖû]æø ‚ôa]çø Ž$ Ö] ±Êô ä́e ‚ö`ø ŽûjøŠûmö àûÛ$ Úô çø `ö Êø (Xlô^Ïø%ôù Ö]Z
ô ô

^–÷mœæ (TPSLKÜΆÖ] (MOMKQ (p†fÓÖ] àߊÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ] äq†ìœ DME


!TQKÜΆÖ] (MLLKg ±× “ñ^’ì ±Ê
(^a‚ñ]çÊæ ^``ÏÊ àÚ ±ÿæ èvnv’Ö] &m^u¢] è׊׉ ±Ê ±Þ^fÖ¢] DNE
!OOSKP
— NS ™ ,Y ó» g Zèe
{^ $Ñz g
$
è u

ÔH yÒ ä .ñ0 aÐ ëā H y Ò Ð ë ä g $w0 @ā ÷ D™
I’
Ð & §Æ < Ø z 0 G ä VrZ gzZ Ð t GZ 1Z ä VrZ ÔÐ ø. Z ä VrZ
vZ Ã ¿kZ ~ :¹ ~ ( ~ yZy {Š ¤ q -Z ) /g ä g Z]|ā ì H y Ò
ā ‹ D⁠% ¼ ä T Ô ( ñC {zā ) Vƒ êŠ nÅ \¬
Û Ã a vZ wÎg izg Æ næLG
( ÌZ)t Vƒ à z ~ » TgzZ Vƒ à z » Ýñ~ gzZ ì à z Z÷ \¬vZ — " L
Çg ]zZ°Ð kZ Ž gzZÄg ›Ð kZ ÂÇg ›Ð kZ Ž vZ } Z Ôì à z » kZ
Xó ™Šæ Å kZ Â}™Šæ Å kZ Ž gzZÄg ]zZ°Ð kZ Â

$Zzg Ð t GZ 1Z ÐZ ä % b§ ÏZā ÷ ë M 0Z ƒq
Xì H e
Xì Ý Š ‹Zt :¹ ä VrZ Q
$u kZ Ð g ̈¤ ! Z 0 Z]|āì ¹ ä ã]Z
X ÷ t§âÆ g

\ M ² ‹ Ã g Z ( ]| ) ä VrZā ì Ð G0 z/ :& § ª X 15
Û t à a vZ wÎg ä Tā ¸ ìg } Š nÅ vZ ( à VÍß )6,( ?q
D⁠-Z
$u ä Z]|Q ) :} Š „ ZÍ {z Âì ‹ ñƒ
òŠ M 6 Â ( H yÒ z ª » g
Å kZ X ~Š „ ZÍ ä VrZ gzZ ‰ ƒ } 9 ( ì ™f » 6,zZ Ð kŠ ~ e
$Zzg ÝZ )
gzZ Ð (³ :~ ÝZ ) kzƒ ¤ ä VMì Å Ð [-Z 0 ã; ä ðK̈x â Z óC
$Zzg Ð ( Ä0 {@:~ ÝZ ) G0 z/ä VrZ
Xì H e
0Z 1Xì ü~ kZā ì ¹ ä Ä 0Z 0Æ ã; ā Vƒ H ~
gzZ @ZØÐ X ÷ Ð ~ V-zZg yQ ã; : Xì H ~ ] p ™f » kZ ä y x
@Y HŠ PS ~ ]…O
Xì *
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û NT ü

ý èô føuû†$ Ö] ±Êô ^n&×ô Âø köÃû Ûô‰ø VÙø^Îø †ø ÛøÂö àôeû áø]ƒø]‡ø àûÂø Vèö nø Þô ^%$Ö]ø !MR
äü qø†ø ìûœø !¡÷qö…ø †ø ŽøÂø èö$ø¡ø³$þø (]æû ‚ö`ôŽøÊø ]çû Úö ^Îø àømû„ô$Ö] á$ ]* äô nû Êô æø !äü ×ø%ûÚô &ømû‚ôvøÖû]ø
Üônû uô†$ Ö] ‚ôfû Âø ±eô*] Ðômû†ô›ø àûÚô (DMOSNE Üõ‘ô^Âø ±eô*] àöeû ]æø (DTPKME ‚öÛøuû*]
(XØônû rôÃû j$Ö]Z ±Êô äü Öø ˜ønùô eö æø (äö Êû†ôÂû ]* ÜûÖø ]„øaF °% ‚ôßûÓôÖû]æø Vkö×ûÎö DME!äö ßûÂø °ùô ‚ôßûÓôÖû]
DNE
!Üû`ö Êû†ôÂû ]* ÜûÖø àûÚø äô nû Êô æø ‚öÛøuû]* åö ]æø …ø V±% Ûô%ønû `ø Öû] Ùø^Îøæø
‚øŽøÞø VŸø^Îø Äõnû %ømö àôeû ‚ômû‡ø àûÂø æø gõaû æø àôeû ‚ônû Ãô ‰ø àûÂø Vèö Ãø eô ]†$ Ö]æø èö %ø Öô ^%$Ö]æø !MS
(Ýø^Îø Ÿ$āô Üùõ ìö †ômû‚ôÆø Ýøçû mø Ùöçû Ïömø a ²
ô ] Ùøçû ‰ö…ø ÄøÛô‰ø àûÚø Vèô fø uû†$ Ö] ±Êô Œø^ß$Ö] ±' ×ô Âø
ô ] Ùøçû ‰ö…ø ]çû Ãö Ûô‰ø Üû`ö Þ$]* ]æû ‚ö`ôŽøÊø (èºj$‰ô ‚õmû‡ø ØôføÎô àûÚô æø (èºj$‰ô ‚õnû Ãô ‰ø Øôfø Îô àûÚô Ýø^ÏøÊø
²
(o×Feø V]çû Öö^Îø [àønû ßô Úô ©ûÛöÖû^eô oÖFæû ]* ²
ö ] ‹ønû Öøœø VÜùõ ìö †ômû‚ôÆø Ýøçû mø Vg ±ùõ ×ô Ãø Öô Ùöçû Ïömø a
!ä́Úô ^Ûøjøeô &ömû‚ôvøÖû]ø ! ý åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø (Ü$ `ö ×# Ö]ø VÙø^Îø

ðö ^nø –ùô Ö] äö ßûÂø æø (X‚ôßøŠûÛöÖû]Z ‚ôñô]æø ‡ø ±Êô ‚øÛøuû*] àöeû ô²] ‚öfûÂø äü qø†ø ìû*]
àûÚô æø !^Ûø`ö ßûÂø Ñø^vø‰ûāô ±eô]* àûÂø Ô õ mû†ôø Ðômû†ô›ø àûÚô (Xéô …ø ^jøíûÛöÖû]Z ±Êô ±% ‰ô‚ôÏûÛøÖû]
ø ]‡ø æø (‚ôßøŠ$ Ö] ±Êô gõaû æø àøeû ] ‚ønû Ãô ‰ø †û Òö„ûmø ÜûÖø äü ß$ÓôÖF (±% ñô^Šøß$Ö] äö qø†ø ìû]* äô qûçø Öû] ]„øaF
hõ‡ô^Âø àøeû ðø ]†ø føÖû] køÃû Ûô‰ø Øûaø VÑø^vø‰ûāô ±eôŸô* kö×ûÏöÊø VÔ
º mû†ôø Ùø^Îø Vǻ†ôìôd ±Êô

±eœ àe]æ (RPMKÜΆÖ] (TPKM (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ DME


!MOSNKÜΆÖ] (RLSKN (èߊÖ] ±Ê Ü‘^Â
(^a‚ñ]çÊæ ^``ÏÊ àÚ ð±æ èvnv’Ö] &m^u¢] è׊׉ ±Ê ±Þ^fÖ¢] DNE
!OOTIOOSKP
— NU ™ ,Y ó» g Zèe
{^ $Ñz g
$
è u

( g) Z ( ]| ) ä ~ :¹ ä VrZ Xì Ð /0 y Z f Zi :& § ZuzŠ X 16


vß Ž — " :ì ]g „t ~ kZ gzZ ”g
$u Å b§kZ ' 6,x £Æ/g Ð
m 0 £Z xâ Z óCÅ kZ X¸ òŠ M 13{z ~Š „ZÍ ä VMgzZ ñƒ } 9
gzZ ä N
à ~+ kZ ~āì t I Z÷Xì ÅÐ & §Æ ~; GÅ Z °°Z †1Z ä Þ¬ !Z 0Z
I-43X
+
¹ ä ö GgzZ Xì Š 5 E3Z (Ã{Šz) Æ kZ X }Y 7
H–Æ ™s ™~ ( [Â ) ÿGB ™

X }Y 7~ Î÷ ~zZg {z ~ kZ gzZ ì H e $Zzg ä £Z xâ Z ÃkZ :ì


I4&N0 h
:¹ ä VâzŠ yZ Xì Ð üG3G Ø z 0 G :& § åa gzZ ZŠ X 17
+i gzZ <
Ìä Tā āâ „ ZÍ™}Š nÅ \¬vZ ÃVÍß 6,x £Æ /g ä g Z]|
ÂñY ƒ Z9z¢ {z ì ‹ ñƒ D ⠁
Û Ã a vZ wÎg yŠ á Zz ( [ Ñ@*
n) nk

ƒ } 9òŠ M 6 ÌÐ ‚ ( ~÷ ª) h
+i gzZ ‰ ƒ } 9 òŠ M 6 Ð ‚ÅG
t à a vZ wÎg ~ }g !*
Æ g Z]| ä VrZā ~Š „ ZÍ ä VrZ gzZ ‰
! 7VY :¹ ä l x Z™/ô ?7g ZŠ h{Š c*
i » Vëñ\¬vZ H :‹ ñƒ D ⠁
Û

ó g $u ~g7 Ð M'ÑñZ» kZ Vƒ Ññ~ » T !vZ } Z :c* â
Û äa\ M
5k.ÅZ Z
~ ( 118&1) åE m 0) £Z 0 vZ †x â Z óCÅ g
+Zzi ä ( N $u kZ
$u kZ ._Æ ï~÷) Å óC~ ó>g êZ LÌä ÏlY M Ð 4Z gzZ Å
»g
$Zzg Ð t GZ 1Z ä VrZ Ð & §Æ q
yZ ä kZ gzZ Å e -Ñ ( ì 456 
pì Å óCÅ g
$u kZ Ìä ðK̈x â Z Ð & § kZ X H e
$Zzg Ð VâzŠ
:¹ ä q Ø z 0 G~  ä VrZ
M Æ kZ gzZ H 7™f » <
-Ñ :H†ŸZ ~ y
$ut Ã[i ¬ 0 Y Z',( ]| ) ä  H :¹Ð t GZ 1Z ä ~
Ð avZ wÎg g
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û OL ü

áø^eø ]* àöeû áö]†ø ÛûÂô V±% ñô^Šøß$Ö] Ùø^Îø !ÜûÃø Þø VÙø^Îø [a ² ô ] Ùôçû ‰ö…ø àûÂø ]„ø F̀ eô 'ö‚ôùvømö
DME
!Ô õ mû†ôø àûÂø è÷mø]æø …ô ±ßô Ãû mø !&ômû‚ôvøÖû] ±Êô °ùô çôÏøÖû^eô ‹ønû Öø ±% _ô‰ô]çø Öû]
!ÀôËûvôÖû] ðö ±ùô ‰ø çø aö æø ±•ô^ÏøÖû] ô²] ‚ôfû Âø àöeû ] çø aö Ô
º mû†ôøæø Vkö×ûÎö
(DMRK”E ±ùô ñô^Šøß$Ö] ‚øßûÂô èöfø Ãû ö äü Ãø eø^iø ‚ûÎøæø (‚ôaô]çø Ž$ Ö] ±Êô ‚ºnùô qø äü %ömû‚ôuøæø
I PQQKÜÎ…E Xéô …^øjøíûÛöÖû]Z ±Êô ðö ^nø –ùô Ö] äö ßûÂø æø (DORRKQE ä́–ôÃû føeô ‚öÛøuû*]æø
DNE!&ômû‚ôvøÖû] ‚øÃû eø ±iô^+ nø ‰ø ^ÛøÒø åü †ö nû Æø äü Ãø eø ^iøæø (D±ÏnÏvje

†õùÚö °ƒô æ†õÛûÂø àûÂø Ñø^vø‰ûāô ±eô]* àûÂø ^–÷mû]* Ô õ mû†ôø àûÂø Vèö Šø Úô ^íø Öû ]ø !MT
(åü †ø ’øÞø àûÚø †û ’öÞû]æø Väô nû Êô ø ]‡ø æø ‚õmû‡ø æø ‚õnû Ãô ‰ø àûÂø ±ßôÃû mø Ñø^vø‰ûāô ±eô]* &ômû‚ôuø Øô%ûÛôeô
Ô õ mû†ôø Ùø^uø køÊû†ø Âø ‚ûÎøæø DOE!^–÷mû]* ² ô ] ‚öfû Âø äü qø†ø ìûœø !äü Öø„øìø àûÚø Ùû„öìû]æø
DPE
!^ò÷nû ø DNONKMKOE Üõiô ^uø ±eô*] àöeû ] äô nû Êô †û Òö„ûmø ÜûÖø (†ùõ Úö °ƒô æ†õÛûÂø æø

²] ‚fÂæ (UQLKÜΆÖ] (MMTKM (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ DME


±Ê ±ñ^ŠßÖ]æ (MUUKÜΆÖ] (PMTIPMSK‚ߊÛÖ] ‚ñ]æ‡ ±Ê ‚Ûuœ àe
±Ê ±‰‚ÏÛÖ] ð^n–Ö]æ (TPSOKÜΆÖ] (MONKQ (p†fÓÖ] àߊÖ]
!PTLKÜΆÖ] (MLQKN (é…^jíÛÖ] &m^u¢]
(^a‚ñ]çÊæ ^``ÏÊ àÚ ±ÿ æ èvnv’Ö] &m^u¢] è׊׉ ±Ê ±Þ^fÖ¢] DNE
!OOTKP
!NLLKÜΆÖ] (PMUK‚ߊÛÖ] ‚ñ]æ‡ ±Ê ‚Ûuœ àe ²] ‚f äq†ìœ DOE
(^a‚ñ]çÊæ ^``ÏÊ àÚ ±ÿ æ èvnv’Ö] &m^u¢] è׊׉ ±Ê ±Þ^fÖ¢] DPE
!OOUKP
— OM ™ ,Y ó» g Zèe
{^ $Ñz g
$
è u

VZß Z y!* Û ä ðK̈x â Z X V ; :¹ ä kZ ?ì ”ñƒ D™ y Ò


â
R 0 yZ/ :c*
X~ e -Ñ ªì 7~ ¸~ g
$Zzg Ð q $u
1 å ÑZz z q gz$ {z gzZ ì g -Ñā Vƒ H~
C» vZ †è‡Š Z%Ð q
Å †O Å kZ Ìä%q Æ ðK̈x â Z gzZ ì ÝB‚Æ @ZØg
-Š 4, $u Å kZ
Ô( 366&5) ì Å †O Åz¼ Æ g
$u kZ Ìä £Z x â Z gzZ X ( 16&m ) ì
$Zzg Ì~ >g êZ ä ÏYZ Y M Ð 7Z gzZ
kZ ._ Æ ï~÷) ì H e
$u kZā 6ì Å †O Å kZ Ìä vŠ ZÎÆ kZ gzZ ( ì 455 » g
g $u
X ǃ ™f ˆ Æ
Å t GZ 1Z „ Ð & §Æ % ~ f z/gzZ t GZ 1Z Ôq
-Ñ :& § V Zv*
0 X 18
+i gzZ Gªì ~z% b§Å g
:ì †ŸZ Ú Z ~ kZ gzZ Ð h $u
Šæ Å k Q gzZ }™Šæ Å ( g Z]| ) kZ Ž ™Šæ Å k Q ( vZ } Z ) gzZ L
óX}Š hgŠæ Å kZ Ž }Š hg
gzZ Ôƒ ` yY wq » q
-Ñ ?gzZ Xì H óCä £Z 0 vZ †x â Z ÃkZ
Xì Å 7™f q ðÃä ?q ! Z 0Z ~ ™f Æ% ~ f z/
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û ON ü

±Êô g ^n&×ô Âø lö‚û`ôøZ VÙø^Îø o×Fnû Öø ±eô]* àôeû àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfû Âø àûÂø Vèö ‰ø ô ^Š$ Ö]ø !MU
‚öfû Âø äü qø†ø ìû]* !Xý†û ’öÞû]æø Z éô ø ^mø‡ô áøæû ö äü ×ø%ûÚô åü †ø Òø„øÊø !XýŒø^ß$Ö] ‚öŽößûmø èô fø uû†$ Ö]
‚ônû Öôçø Öû] àôeû ‚ônû føÂö àôeû Õô^Ûø‰ôæø õ ^mø‡ô ±eô*] àôeû ‚ømûˆômø Ðômû†ô›ø àûÚô (‚øÛøuû]* àöeû ² ô ]
DME!äö ßûÂø ±ù Šôfø Ãø Öû]
ô
á$ *] ^Ûø`ônû Êô æø (äö ßû Âø àô nû Ïø mû †ô _$ Ö] Åô çû Ûö rû Ûø eô xº nû vô ‘ø çø aö æø Vkö ×û Îö
DNE!^m÷…‚ûeø VoÖFæû Ÿ. û] ±Êô ø ]‡ø !†ø ŽøÂø ^ßø$û] ]çû Úö ^Îø àømû„ôÖ$]
ô

á$ *] ±ùõ ×ô Âø àûÂø ±ùõ ×ô Âø ðô ^Šø×øqö àûÚô Øõqö…ø æø Üømø†û Úø ±eô*] àûÂø Vèö ßø Úô ^%$Ö]æø èö Ãø eô ^Š$ Ö]ø !NL
ø ]ˆø Êø VÙø^Îø Vø ]‡ø æø (éô ø ^møˆùô Ö] áôæû ‚öeô åü †ø Òø„øÊø ý Üùõ ìö †ômû‚ôÆø Ýøçû mø Ùø^Îø a ±$ fôß$Ö]
àôeû Üônû Ãø Þö àûÂø ô²] ‚öfûÂø äü qø†ø ìû]* !åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø (åö Ÿ]ø æø àûÚø Ùô]æø V‚öÃû eø Œö^ß$Ö]
DOE!±ù ×ô Âø ðô ^Šø×øqö àûÚô غqö…ø æø Üømø†û Úø çû eö ]* ±ßô $ø‚$ uø VÜnû Óôuø
õ õ
±Êô ^ÛøÒø !Ùºçû `ö rûÚø Üømø†û Úø çû eö *] (lô^Ãø eø^jøÛöÖû] ±Êô ä́eô Œø^+eø Ÿø ‚ºßø‰ø ]„øaFæø
DPE
!Xgômû†ôÏûj$Ö]Z
(PMS (PMOK‚ߊÛÖ] ‚ñ]æ‡ ±Ê ‚Ûuœ àe ²] ‚f äq†ìœ DME
!MUT (MUSKÜΆÖ]
(^a‚ñ]çÊæ ^``ÏÊ àÚ ±ÿ æ èvnv’Ö] &m^u¢] è׊׉ ±Ê ±Þ^fÖ¢] DNE
!OOUKP
!NLMKÜΆÖ] (PMUK‚ߊÛÖ] ‚ñ]æ‡ ±Ê ‚Ûuœ àe ²] ‚f äq†ìœ DOE
(^a‚ñ]çÊæ ^``ÏÊ àÚ ±ÿ æ èvnv’Ö] &m^u¢] è׊׉ ±Ê ±Þ^fÖ¢] DPE
!OOUKP
— OO ™ ,Y ó» g Zèe
{^ $Ñz g
$
è u

6,x £Æ /g ~ā c*
â
Û ä VrZ ì Ð b ! Z 0 Ý°Z † :& § Ù X 19
ìg 8 -â „ZÍ™}Š nÅ \¬vZ ÃVÍß {z ~ T 劎ñV ; Æ g Z]|
ó †ö ’öÞû]æø L~ kZ p H™f » g
†Ÿ Z » ' $u kZ b§Å ÏZ ä VrZ Q X'¸
4݁
ögEZ 6ß Z 0 D0 u gzZ Š c* +m,Ãg
i !Z 0 h $u kZ ä £Z 0 vZ †x â Z 7
X ÷ D™e $Zzg Ð & §Æ
è Z VâzŠ {z gzZ Ôì H e
$Zzg Ð b ! Z 0
ì 9._Æ ¢ÖZ qùÐ yZ $
gut :Vƒ H~
{z ñƒ } 9vߎāì ~ Vz VâzŠ yZ gzZ
«X¸ {g !*
X¸ ~g$
+ƒ { óN._Æ e
$Zzg
-Z Æ g Z]|gzZ *% 1Z :& § V Z^ M gzZ VZ ‚
Xì Ð >ë q X 20
á g Z yŠ Æ nk
Š÷ ,¼ ä a x™ Z Ñ g—ā H e
$Zzg Ð g Z]| ä VrZ
ä œ0 h :H†ŸZt gzZ X H yÒ Æ ±ŸZ % Ãg â
$u kZ ä VrZ ':c*Û
Ð kZ Ž Äg 4zŠ B‚ Æ kZ !vZ } Z L :bŠ J (,p ÖZ t ~ ˆ ä VÍßā ¹
( £Z 0) vZ †x â Z Xó Çg #Š Ð kZ Ž Äg #Š Ð kZ !vZ } Z gzZ XÇg 4zŠ
]|gzZ *% 1Z = :¹ ä kZ Xì Å óCÅ kZ Ð & §Æ œ0 hä
$u ä ¿q
X Å yÒ g -Z Ð ~ V6ëÆ gZ
w! *% 1Z X 7`w ðà ~ äÑ Ã kZ ~ ]…O( ¹ ä ã]Z )
Xì ~ ó gm†ÏjÖ]Lā 6Ôì
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û OP ü

éø†ø nû ÛøÂö àøeû †ø qô^`ø ÛöÖû] köÃû Ûô‰ø VÙø^Îø Íõ†ùô ’øÚö àôeû èøvø×û›ø àûÂø Vèö Ãø ‰ô ^j$Ö]ø !NM
!&ømû‚ôvøÖû]ø ýŒø^ß$Ö] ‚øø^Þø g ^n&×ô Âø köÃû Ûô‰ø VÙöçû Ïömø †ôqô^`ø ÛöÖû] àøeû éø†ø nû ÛôÂö æû ]*
çø aö æø (äö ßûÂø Ìõnû Ãô •ø ‚õßøŠøeô (Üõ‘ô^Âø ±eô*] àöeû] äö qø†ø ìû*] !o×Fnû Öø ±eô*] àôeû] èô mø]æø …ô Øø%ûÚô
àûÚô (XDNRMKTE Øômû‚ôÃû j$Ö]æø |ô†û røÖû]Z ±Êô åü †ø Òøƒø ]„øÒø DME!éø†ø nû ÛøÂö àöeû †ö qô^`ø ÛöÖû]
(¡÷³þmû‚ôÃû iø Ÿæøø ^u÷†û qø äô nû Êô †û Òö„ûmø ÜûÖøæø !äö ßûÂø °ùô …ô^’øÞûŸ* û] kõeô^$ø àôeû °ùô ‚ôÂø èô mø]æø …ô
DNE!
DNQRKOE Xáø^f$uô àôeûŸô lô^Ïø%ùô Ö]Z ±Êô çø aö ]„øÒøæø
àô eû áø ]†ø Ûû Âô àû Âø ±% fô aø „$ Ö] Ýö ^Úø ¦ô ] äö qø †ø ìû *]æø V±% Þô ^fø Öû Ÿ* ]û Ùø ^Îø Ü$ $ö
(±ùõ ×ô Âø àûÚô áøæû ‚ömû†ôiö ^Úø Z Va ² ô ] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø VÙø^Îø (g àõ nû ’ø uö
àûÚô àõÚô ©ûÚö Øùô Òö ±% Öôæø çø aö æø (äö ßûÚô ^Þø]*æø ±ßôù Úô ^n&×ô Âø á$ āô (lõ]†$ Úø 'ø¡ø³þ$ø
DPE! % $
±ñô ^Šø ßÖ]æø äü ßø Š$ uø æø °% „ô Úô †û jùô Ö]æø ‚ö Ûø uû *] äü qø †ø ìû *] DOE!X°‚ôÃû eø

&ø mû ‚ô vø Öû ] ]„ø aF Xèô mø ^`ø ßùô Ö]æø èô mø ]‚ø fô Öû ]Z ±Êô †õ nû %ô Òø àö eû ] Àö Êô ^vø Öû ] ø …ø æû *]æø
è÷Ûønû ¿ôÂø è÷fø_ûìö a ±% fôß$Ö] gø_øíøÊø VÙø ^Îø æø èõ ßø Šø uø æø èõ vø nû vô ‘ø Ñõ †ö _ö eô

!MOSOKÜΆÖ] (RLSKN (èߊÖ] ±Ê Ü‘^ ±eœ àe] äq†ìœ DME


(^a‚ñ]çÊæ ^``ÏÊ àÚ ±ÿ æ èvnv’Ö] &m^u¢] è׊׉ ±Ê ±Þ^fÖ¢] DNE
!OPLIOOUKP
!MUUKT (ð¡fßÖ] Ý¡Âœ †n‰ ±Ê ±fa„Ö] DOE
(MUUPNKÜΆÖ] (POSKP (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ DPE
±eœ àe ±× gÎ^ßÚ h^e (gÎ^ßÛÖ] h^jÒ (àߊÖ] ±Ê °„Ú†jÖ]æ
(p†fÓÖ] àߊÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ]æ (OSMNKÜΆÖ] (RONKQ (ggÖ^›
!TPSPKÜΆÖ] (MONKQ
— OQ ™ ,Y ó» g Zèe
{^ $Ñz g
$
è u

$Zzg Ð s^0 ³ :& § V Zâ


0 ̀' ä ~ ā ¹ ä VrZ ì e X 21
ä \ M ā ‹ à g Z ( ]| ) ä ~ :‹ ñƒ ë t Ã̀' 0 {@ c* .-’N
{ çG
Å b ! Z 0Z Ìe
$Zzg t 'āâ „ZÍ ~ }g !*
Æg$u kZ ™ } Š nà VÍß
B‚ Æ  ®Ð {@0 ̀' Å kZ ä Þ¬ ! Z 0Z x â Z Xì b§ Å e
$Zzg
ó Øm‚ÃjÖ]æ |†rÖ]L™f » kZ ä ( Øm‚ÃjÖ] æ |†rÖ]) ' b§T Xì Å óC
: H™f » b̀: ~ kZ gzZ Ð e
$Zzg Å ~g »Z " 0 ~° X ( 261&8) ì H~
$U*
Xì Ì~ ó( 256&3) l^Ï%Ö]LÅ y x0Z e
$Zzgt b§ÏZ X » s®

a0 y Z/]|ä If x â Zāì q ã]Z ˆ Æ kZ


vZ wÎgā ÷ D™ yÒ {z Ôì Å óCÅ $
gu ~z%Ð g
Ð í Z G X c*Û û% &Ôƒ T e HÐ Z ? :c*
⁠â
Û äa
Ù ˆ }÷ {z gzZ ÔVƒ Ð Z~ gzZ ì
Xì à z » ðñC
x â Z gzZ Ôì H e
$Zzg ä ðK̈gzZ ~èF,ÔN
m 0 £Z x â Z ÐS
Û ŒÐ Z ä ~èF,
Š gZŒ
Xì c*
ŒgzZ 9~ tó `Zz tZ^Z LÃ $
gu kZ ä M è0Z ƒq
w‚ kZ äa x™ Z Ñ g— :ì ¹gzZ ì H y Ò B‚Æ t§
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û OR ü

‚ôuøŸ* û] Ýøçû mø áø^Òøæø („õòô Úø ^Âø èô r$ vôÖû] °ƒô àûÚô †ø ŽøÂø àôÚô ^%$Ö] Ýôçû nø Öû] ±Êô
àûÚô †ø Òøƒøæø (ð÷ ^nø û]* ^`ø nû Êô àøn$fø Êø (Õø^ßøaö éõ †ø røø køvûiø Üùõ ìö †ômû‚ôÇøeô
±Êô áø^Òø ^Úø ä́eô |ø]‡ø *] ^Úø (äô nû Öøāô ä́eô†û Îöæø ä́Öô‚ûÂø æø ä́jô Þø^Úø ]*æø ±ùõ ×ô Âø Øô–ûÊø
!äö ßûÚô Œô^ß$Ö] àøÚô †õnû %ô Òø Œôçû ËöÞö

†õmû†ôqø àöeû ‚öÛ$ vøÚö †õËøÃû qø çû eö *] &ômû‚ôvøÖû] ]„øaF †ôÚû ^*eô oßFjøÂû ] ‚ôÎøæø
àômû‚ø×$ røÚö äô nû Êô ÄøÛørøÊø (Xîômû…ô^j$Ö]Zæø X†ônû ŠôËûj$Ö]Z göuô^‘ø °% †ôfø _$ Ö]
çeö]* †ö nû fôÓøÖû] ÀöÊô ^vøÖû] Ô ø Öô„FÒøæø (äü ¾ø^ËøÖû*]æø äü Îø†ö ›ö ^Ûø`ônû Êô ø …ø æû ]*
(èô fø_ûíöÖû] åô „ôaF ±Êô é÷†ø nû %ôÒø &ømûô ^uø]* ø …ø æû *] †ø Òô^ŠøÂø àöeû Üô‰ô^ÏøÖû]
lû†ø qø ^Úø o×FÂø (Üønû Ïô Š$ Ö]æø xønû vô’$ Ö]æø (àønû ÛôŠ$ Ö]æø &$ ÇøÖû] Ñø^‰øæø
Ô ø ÖôƒF ±Êô Üû `ö Öø ÄøÎøæø ^Úø áøæû ö …ôçû mö àønû $ô‚ôùvøÛöÖû] àøÚô †õnû %ôÒø éöø ^Âø ä́eô
ö …ôçû Þö àövûÞøæø !ä́Ëô nû Ãô •øæø ä́vônû vô‘ø àønû eø ˆõnû nôÛûiø †ônû Æø àûÚô hô^føÖû]
ø ÖôƒF ±Êô éô ø …ô]çø Öû] &ômûô ^uøŸ* ]û áøçû nö Âö
xõnû vô‘ø àûÚô ^`ø nû Êô ^Úø àönùô fø Þöæø Ô
DME!ä́Þôçû Âø æø ä́iô ç$ Îöæø ²
ô ] Ùôçû vøeô Ìõnû Ãô •øæø

(†õnû føqö àôeû ‚ônû Ãô ‰ø àûÂø V&ø mû ‚ô vø Öû ] †õ nû %ô Òø àö eû ] Àö Êô ^vø Öû ] ø …ø æû ]* Ü$ $ö


àøÛønø Öû] ±ùõ ×ô Âø ÄøÚø löæû ˆø Æø VÙø^Îø g éø‚ømû†ø eö àûÂø (kŒõ^f$Âø àôeû ] àôÂø
lö†û Òøƒø a ² ô ] Ùôçû ‰ö…ø o×FÂø köÚû ‚ôÎø ^Û$ ×øÊø (é÷çø Ëûqø äö ßûÚô kömû*]†ø Êø
^mø VÙø^ÏøÊø (†ö n$Çøjømø a ²ô ] Ùôçû ‰ö…ø äø qûæø kömû*]†ø Êø (äü jö’ûÏ$ ßøjøÊø ^n&×ô Âø

!NLTKQ (èm^`ßÖ]æ èm]‚fÖ] ±Ê †n%Ò àe] DME


— OS ™ ,Y ó» g Zèe
{^ $Ñz g
$
è u

-Z n Æ |
q # gŠ 6,x £ Æ nk
,¼ izg Æ g Z ÂZ öZ zf {g VZ
¦gzZ ñ⠁
** Û ãZz gñQ¼ ~ kZ gzZ c*
⁠á g Z [ y Z x
Û Š÷
\ M Ð T H y Ò Ã"
$Z Œ $â Z z ¤Å g Z
Z°gzZ -
Û zª
Å g Z]| ) ~ Vߊ Æ VÍß FŽ c*
Š™gzŠ Ã’g k Q ä
X ¶CY ð0*

D ÷ cg ¸gzZ ¬Ž D ~ çE
.ÅZ k
,̀0 ·Q1Z 6,g
$u kZ
kZ ~ X÷ è,¢zŠ 0Æ kZ gzZ ì ð⠁
Û z ~(,ä
ÌØZ 1Z L ƒq b§ ÏZ X ÷ K y Ò p ÖZ z t§Æ g
$u
z ‡ Ã gzZ ÷ Å yÒ g
$Š q Z Ϲ ~ [ kZ ä ™ X 0è Z
{zāì ]Š ¬ Å $ åOC&ÒZā 6ì H yÒ ÃAz 9gzZ { À 0*
kZ 7Z ̼ Ž %K ×Å ®z 9
™yÒ ì M ~ [ !*
» yZ ë ÷ ˆ Å yÒ ] c* kZ X ÷ ï Š
Zzg m{ Ž ~ }g !*
gzZ 90Ð kZ Ð ]¾ z Šæ Å \¬ vZ gzZ Ð ,™ ™f
XÐ ,™ ãZz î

k„è0Z ]|Ô¦0 GÃ$


gu kZ äM 0Z ƒq Q
D™ y Ò {z Ôì H e +',]|Ð & §Æ k
$Zzg Ð g {h
ÂÅ • B Å ^B‚ Æ g Z]| ä ~ā ÷
Ñ ~ k
# X Å kC ñÐ s§ Å yZ ä ~
Å a vZ wÎg ~ Z
ä~ X Å ÃÅ g Z]| ä ~ Â Zƒ ¢q ~ # .
Ö }
Hƒ okŠZ {n » a vZ wÎg ( 6,kZ )ā ¬Š
ä a \WX Š
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û OT ü

^mø (o×Feø Vkö×ûÎö [Üû`ôŠôËöÞû*] àûÚô àønû ßô Úô ©ûÛöÖû^eô oÖFæû ]* köŠûÖø*] (éö‚ømû†ø eö
åö ]æø …ø ]„øÒøæø !åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø VÙø^Îø (²
ô ] Ùøçû ‰ö…ø
àôeû Øô–ûËøÖû] Üõnû Ãø Þö ±eô*] àûÂø (±ùô Þô]†$ vøÖû] ø æö ]ø ±eô*] àûÂø ±% ñô^Šøß$Ö]
VÙø ^Îø æø DME!åü çø vûÞø ǻô ^ßø‰û¬ôeô èøn$ßô Æø ±eô]* àôeû Ô
ô ×ô ÛøÖû] ‚ôfû Âø àûÂø àõnû Òøö
DNE!
lº ^Ïø $ô Üû `ö ×% Òö äü Öö ^qø …ô (°' çô Îø ‚º nùô qø º ^ßø ‰û āô ]„ø aF æø

VÑõ†ö ›ö 'ö¡ø³$þø äö ßûÂø äü Öøæø (g éø‚ømû†ø eö &ömû‚ôuø V±% Þô ^fø Öû Ÿ* ]û Ùø ^Îø æø

g ±ùõ ×ô Âø ÄøÚø köqû†ø ìø VÙø^Îø g éø‚ømû†ø eö àûÂø k Œõ^f$Âø àôeû ] àôÂø VoÖF æû Ÿ. ]ø !NN
(^n&×ô Âø lö†û Òø„øÊø (a ±ùô fôß$Ö] o×øÂø köÚû ‚ôÏøÊø (é÷çø Ëûqø äö ßûÚô kömû]*†ø Êø (àôÛønø Öû] oÖøāô
oÖFæû ]* köŠûÖø]* (éö‚ømû†ø eö ^mø VÙø^ÏøÊø (äü `ö qûæø †ö n$Çøjømø a ²
ô ] Ùöçû ‰ö…ø ØøÃø røÊø (äü jö’ûÏ$ ßøjøÊø
±' ×ô Ãø Êø (åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø VÙø^Îø (²ô ] Ùøçû ‰ö…ø ^mø o×Feø Vkö×ûÎö [Üû`ôŠôËöÞû]* àûÚô àønû ßôÚô ©ûÛöÖû^eô
±eô*] àôeû Ô ô ×ô ÛøÖû] ‚ôfûÂø Ðômû†ô›ø àûÚô (‚öÛøuû]*æø (ÜöÒô^vøÖû]æø ±% ñô^Šøß$Ö] äö qø†ø ìû]* !åö Ÿçûø Úø
Vkö ×û Îö DOE!k Œõ ^f$Âø àô eû ] àô Âø †õ nû fø qö àô eû ‚ô nû Ãô ‰ø àû Âø Üö Óø vø Öû ] ^Þø †ø fø ìû ]* VÙø^Îø (èøn$ßôÆø
Üõ ×ô Šû Úö ½ô †û ø o×F Âø Üô Òô ^vø Öû ] xö nû vô ’û iø æø (àô nû íø nû Ž$ Ö] ½ô †û ø o×F Âø xº nû vô ‘ø º ^ßø ‰û āô ]„ø aF æø
(NNUUQKÜΆÖ] (OPSKQ (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ DME
!TPRSKÜΆÖ] (MOLKQ (p†fÓÖ] àߊÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ]æ
!NLUKQ (èm^`ßÖ]æ èm]‚fÖ] ±Ê †n%Ò àe] DNE
(NNUUQKÜΆÖ] (OPSKQ (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ DOE
±Ê ÜÒ^vÖ]æ (TPRSKÜΆÖ] (MOLKQ (p†fÓÖ] àߊÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ]æ
!PQSTKÜΆÖ] (MMUKO (Õ…‚jŠÛÖ]
— OU ™ ,Y ó» g Zèe
{^ $Ñz g
$
è u

i Ð Vâ Y Å yZ » Vëñ~ H ! {h
7gZŠ h{Š c* â
+',} Z :c*Û
â
:c*Û ä a \ M X 7VY !vZ wÎg c*
:H n² ä ~ ?Vƒ
ä ðK̈x â Z b§ ÏZ Xì Ññ » kZ ÌZVƒ Ññ~ » T
VrZ ÔÐ WŠ 0 ¯Z h1Z ä VrZ ÔÐ ãZāZ Š î ZŠ 1Z Ð Z
Xì H e$Zzg Ð Š ‹Z Å nkZ Ð än$ ßôÆø ! Z 0 <Z † ä
wYg x ÓÆ kZ gzZ ì ~ ¸gzZ Ý Š ‹S t ā ÷ ë M 0Z ƒq
X÷ r
X ÷ t§&Æ {h $u :÷ ë ã]Z
+',èg
$Zzg ä k k„0 ( vZ †) ]|Ð yQ e
e $Zzgt ā ì t & §ª X 22
  s§ Å ^B‚Æ g Z]|~ :÷ D™ yÒ g {h
+',]|Xì Å
™f » g ZgzZ Š Æ a x™ Z Ñ g—~ X Å kC ñÐ s§Å yZ ä ~
Hk0*
XŠ ƒ oug I {n » a vZ wÎg 6,kZ X Å ÒÃ Å ÃÅ y Z gzZ H
Hƒ qzÑ **
i ÌÐ Vâ Y Å yZ » Vâ ›~ H ! {h
7g ZŠ h{Š c* â
+',} Z :c*Û äa\M
â
:c*Û ä a \ M ! 7VY !vZ wÎg c*
! V ; Y :H n² ä g {h
+',]| ?Vƒ
Xì ÑñZ» k Q Vƒ Ññ~ » T
Ð & §Æ ' ! Z 0 <Z †ä N
m 0 £Z x â Z gzZ Áq ÔðK̈x â Z Ð Z
ä VrZ gzZ¦0 GÃkZ ä ¬gzZ ~Š ¸ä ¬… :¹ ä ðK̈Xì H e
$Zzg
6 T¹ÑŠ ‹Zt :ì t I Z÷ Xì H $
» Áq x â Z gzZ ì 9, eZzg Ð k k„0Z
Ž ' ! Z 0Z Xì ¶ ( ~û%Æ ¡ ) bŠ g Z ÛŒ 9._Æ oÑ Å›x â Z sÜ
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û PL ü

‚ômû‚ôŽûiøæø áôçû ß%Ö] †ôŠûÒøæø èô ÛørøÃû ÛöÖû] àônû ÇøÖû] xôjûËøeô èøn$ßô Æø ±eô]* àöeû ]æø !…º çû ’ö Îö åü ‚ø uû æø
]„øaFæø (̺nû vô’ûiø çø aö æø Dèößønû nø Âö E àômû…ø çû Òö„ûÛøÖû] àômû…ø ‚ø’ûÛøÖû] ±Êô ÄøÎøæø æø èô n$Þô^jøvûjøùÖ]
DME
!‚ºnû Ûøuö äô nû eô*] Üö ‰û]æø ǻ‚ôùqø Üö‰û]
áøçû Ööæø ^ßøjømø Üûaö æø ‹õ×ô rûÚø o×FÂø †$ Úø äü Þ$]* äô nû eô*] àûÂø éø‚ømû†ø eö àôeû] àôÂø Vèö nø Þô ^%$Ö] !NO
áø^Òøæø (𺱍ø ±ùõ ×ô Âø o×FÂø ±ŠôËûÞø ±Êô áø^Òø ‚ûÎø äü Þ$āô VÙø^ÏøÊø (Üû`ônû ×øÂø ÌøÎøçø Êø (±ùõ ×ô Âø àûÚô
(±' ×ô Âø ^`ø nû ×øÂø èõ m$†ô‰ø ±Êô a ² ô ] Ùöçû ‰ö…ø ±ßô %øÃø fø Êø (Ô ø Öô„FÒø ‚ônû Öôçø Öû] àöeû ‚öÖô^ìø
àöeû ‚öÖô^ìø Ùø^ÏøÊø (ä́ŠôËûßøÖô ‹ôÛûíöÖû] àøÚô è÷mø…ô^qø ±' ×ô Âø „øìø^*Êø VÙø^Îø (^n÷ fû ‰ø ^ßøfû ‘ø*]æø
Ü$ $ö (áø^Òø ^Ûøeô äü $ö‚ôùuø]. kö×ûÃø qø a ±ùô fôß$Ö] o×øÂø ^ßøÚû ‚ôÎø ^Û$ ×øÊø VÙø^Îø !Ôø Þøæû ö V‚ônû Öôçø Öû]
VÙø^Îø (^e÷^føÓûÚô ¡q÷ ö …ø kößûÒöæø VÙø^Îø (‹ôÛûíöÖû] àøÚô è÷mø…ô^qø „øìø*] ^n&×ô Âø á$ āô Vkö×ûÎö
!Ùøæ$ *Ÿ] †ø _ûŽ$ Ö] †ø Òø„øÊø VÙø^ÏøÊø (†ø n$Çøiø ‚ûÎø a ²
ô ] Ùôçû ‰ö…ø äö qûæø ]ƒø¬ôÊø ±‰ô]+…ø köÃû Êø†ø Êø
àôeû ‚ôÃû ‰ø àûÂø ôÛøÂû Ÿ* û] àôÂø Ñõ†ö ›ö àûÚô äü Öø Ñö^nø ŠôùÖ]æø (‚öÛøuû]*æø ±% ñô^Šøß$Ö] äö qø†ø ìû*]
DNE!äö ßûÂø éø‚ønû føÂö

àøeû ] á$ ¬ôÊø !Üõ ×ô Šû Úö æû *] àô nû íø nû Ž$ Ö] ½ô †û ø o×F Âø xº nû vô ‘ø º ^ßø ‰û āô ]„ø aF æø Vkö ×û Îö


Ùô^qø…ô àûÚô çø `ö Êø áø^Ûønû ×ø‰ö áø^Òø áûāôæø (^Ûø`ôÖô^qø…ô àûÚô çø `ö Êø (² ô ] ‚øfû Âø áø^Òø áûāô éø‚ømû†ø eö
äö ßûÚô Åôçû Êö†û ÛøÖû] äô qûçø Öû] ]„øaF àûÚô (DNNLPE áø^f$uô àöeû ] tø†ø ìû]*æø !åü ‚øuûæø Üõ×ô ŠûÚö
DOE!¼ûÏøÊø

(^a‚ñ]çÊæ ^``ÏÊ àÚ ð±æ èvnv’Ö] &m^u¢] è׊׉ ±Ê ±Þ^fÖ¢] DME


!OORKP
(NOLSTKÜΆÖ] (OQTKQ (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ DNE
— PM ™ ,Y ó» g Zèe
{^ $Ñz g
$
è u

gÃè zŠ x *
* t Xì B‚Æ h
+ŸÅ "
~ gzZ ì Ð k
,i Åy
"gzZ ì Ð ',i Å`Æ r
"
Æ kZt gzZ X ( ì ~pÅ szwª) ì ût gzZ Xì Zƒ µZzÄ~ Vzg]
5.9Nx **
Xì åG »−Zz Æ kZ gzZ ì x **
» ( ZŠ ZŠ ) ]
.

+',]| ) −Zz LZ ä VrZ Ôì Ð {h


Ð ( g {h è Z & § ZuzŠ
+',0 X 23
s ÜÆ g Z]| vß¼ Â}g¦
/Ð d
$ŒÛ Æ >q
-Z {zā Å y Ò e
$Zzg
s ÜÆ g Z]|~ wŠ }÷ :¹gzZ ‰ ug dÛ Æ y Z {z ?¸ ìg ™ '!*

-Z ä a vZ wÎg = X ¶ÌÅ g 6z 0 −{ ª
5~ tu q q ¸ gzZ å¼
Áâ ä g Z]|Xa ñ ~{¼ ä ë X¸ g Z]|gÑ‚(Æ T å
# X³ á :¹ ä g 6z 0 −{ ]| Âà á a LZ ~0
ëZ -Z Ð â
+!*
q
:¹ ä ~ Q X Î äC à a \ M {z ~ å Zƒ¼ Ž Âã k0*
Æ a x™ Z Ñ g—
Å }i ~ā ÷ ë ~zZg Xì à á ~&
+ßq
-Z Ð ~ âä ( g) Z ( ]| )
» a vZ wÎgā Vƒ 8 Š H Â c* -eZ X å òŠ M ÑZz pg Ãs§
VQu CZ ä ~ 7
»g
$u ä VrZ ˆ Æ kZ :c*
â
Û ä a \ M Xì Š
Hƒ o ( Ð × ug I) {n
F~ t ( gzZ ì H óCä £Z x â Z gzZ ðK̈x â Z Ã g Š ™ yÒ z ª
$u kZ X c*
I’
X ÷ D™e +',0Z {z²Ð {D0 Ä {z gzZ ø. Z Ð t§
$Zzg Ð {h
9._Æ oÑ Å ›x â Z sÜ * 6 oÑ Å Tt :Vƒ H~
c ì 9,
/Z gzZ Ôì Ð ~ wY§ Æ ( T) VâzŠ {z ƒ vZ †¤
ƒ y Ѥ +',0Z Xì
/Z {h
yx 0Z sÜÐ y Z Ð & § q ¯% kZ Xì Ð ~ wY§ Æ ›x â Z sÜ {z Â
Xì Å óCä

!TPRQKÜΆÖ] (MOLKQ (p†fÓÖ] àߊÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ]æ


(^a‚ñ]çÊæ ^``ÏÊ àÚ ð±æ èvnv’Ö] &m^u¢] è׊׉ ±Ê ±Þ^fÖ¢] DOE
!OOSIOORKP
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û PN ü

äü qø†ø ìû]* !ý Ü$ `ö ×# Ö]ø Vä́Öôçû Îø áøæû ö ä́eô éø‚ømû†ø eö àûÂø Œõæû ¨ö^›ø àûÂø Vèö %ø Öô ^%$Ö]ø !NP
äü Öø àômûø ^ßø‰û¬ôeô Ñô]‡$ †$ Ö] ‚ôfû Âø àûÂø àônû Ïømû†ô›ø àûÚô X¼ô‰øæû Ÿ* ]Zæø X†ônû Çô ’$ Ö]Z ±Êô ±% Þô]†ø fø_$ Ö]
DNE DME!Œæû ¨ö^›ø àûÂø
!lº^Ïø$ô äü Öö^qø…ôæø õ

àöeû |ö^mø…ô äô mûæô†û mø °% …ô^’øÞûŸ* ]û høçû m%*] çû eö ]* V±% Þô ^fø Öû Ÿ* ]û Ùø ^Îø æø


Ýö¡øŠ$ Ö]ø V]çû Öö^ÏøÊø ( èô fø uû†$ Ö^eô ±ùõ ×ô Âø oÖFāô ¼ºaû …ø ðø ^qø VÙø^Îø 'ô…ô^vøÖû]
Ýöçû Îø ÜûjöÞû]*æø (Üû ÒöŸçûø Úø áöçû Òö*] Ìønû Òø VÙø^Îø (^ÞøŸçûø Úø ^mø Ô ø nû ×øÂø
VÙöçû Ïömø Üùõ ìö †ômû‚ôÆø Ýøçû mø a ² ô ] Ùøçû ‰ö…ø ^ßøÃû Ûô‰ø V]çû Öö^Îø [hõ†ø Âø
köÖûªøŠøÊø Üû`ö jöÃû fôiø ]çû –øÚø ^Û$ ×øÊø V|º^mø…ô Ùø^Îø !Déô ø ^møˆôùÖ] áøæû ö åü †ø Òø„øÊøE
!°% …ô^’øÞûŸ* ]û høçû m%*] çû eö ]* Üû `ônû Êô …ô^’øÞûŸ* û] àøÚô †ºËøÞø V]çû Öö^Îø [ðô Ÿ©ø ö aF àûÚø
àôeû 'ô…ô^vøÖû] àôeû ôßøuø Ðômû†ô›ø àûÚô ±% Þô]†ø fø _$ Ö]æø ‚öÛøuû]* äü qø†ø ìû]*
DOE
!'ô…ô^vøÖû] àôeû |ô^mø…ô àûÂø ±ùô Ãô røûŸ* û] ±ùô Ãô íøß$Ö] ¼õnû Ïô Öø

åö ]æø …ø V±% Ûô %ø nû `ø Öû ] Ùø ^Îø æø !lº ^Ïø $ô äü Öö ^qø …ô (‚º nùô qø º ^ßø ‰û āô ]„ø aF æø Vkö ×û Îö
DPE!
lº ^Ïø $ô ‚ø Ûø uû *] Ùö ^qø …ô æø (±% Þô ]†ø fø _$ Ö]æø ‚ö Ûø uû *]
^–÷mœæ (MUMKÜΆÖ] (MNUKM (†nÇ’Ö] ÜrÃÛÖ] ±Ê ±Þ]†f_Ö] äq†ìœ DME
!OPRKÜΆÖ] (MMMKM (¼‰æ¢] ÜrÃÛÖ] ±Ê
(^a‚ñ]çÊæ ^``ÏÊ àÚ ±ÿ æ èvnv’Ö] &m^u¢] è׊׉ ±Ê ±Þ^fÖ¢] DNE
OOSKP
(NORLUKÜΆÖ] (PMUKQ (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ DOEøøôø
— PO ™ ,Y ó» g Zèe
{^ $Ñz g
$
è u

$Zzg Ð g {h
e +',]Å|Ð Z ä VrZ ì ~z% Ð kzƒ ¤ :& § ZŠ X 24
A™ .
~ ‰zÑZ gzZ .Z êEZ ä ãZdx â Z X ÷ 7p ÖZ á Zz ý Ü$ `ö ×# Ö]ø ~ kZ Xì H
Ð )gf Æ Vz zŠ Å t Zi°Z †x â Zt Ð t§VâzŠ Ôì Å óCÅ g
$u kZ
X ÷ rwYg Æ g
$u kZ Xì ~z%Ð kzƒ ¤
$u t Ð g ~g »Z [-Z 1Z ]|ā ì ¹ ä ã]Z
g
Æ /¦ {z¤
/q-Z :¹ ä VrZ X ÷ D™ e
$Zzg _g ÒZ 0 b c*
g
} Z !ix?Z :¹ ä VrZ X c*
M k0*Æ g Z]| 6,x £
?² Vƒ Ññ Zg v b§ ¾~ :c* Û ä g \ M ! Ññ}g ø
â
% ¼Ð a vZ wÎg ä ë :¹ ä VrZ ?ƒ vß [²
yŠ Æ næLG
:¹ ä b c* $u kZ ä VrZ ) :‹
g X ( H ™f Æ †ŸZ % » g
Æ yZ ä ~ X Š
Hƒ ú Æ y Z Ì~ Â} 7,^ {z Z
#
~ yZ gzZ ì {z¤
/q-Z » g »Z t :¹ ä VÍß Â Y7 ~ }g !*
$u kZ X ÷ Ì g ~g »Z [- Z 1Z ]|
gzZ £Z x â Z óCÅ g
IE
VrZ gzZ ºÑZ ¶ 0 _g q 0 ø47& è §i Z ÔÅ ä ãZdx â Z
XHe
$Zzg Ð _gq 0 b c* gä
I-4X3
ä ö+ GgzZ X ÷ rwYgÆ kZ Ôì Ý Š ‹Zt :Vƒ H~
eZzg à kZ ä ãZdgzZ £Z x â Z :¹
r wYg Æ £Z x â Z gzZ H $

!PLQOKÜΆÖ] (MSOKP (†nfÓÖ] ÜrÃÛÖ] ±Ê ±Þ]†f_Ö]æ


(^a‚ñ]çÊæ ^``ÏÊ àÚ ±ÿ æ èvnv’Ö] &m^u¢] è׊׉ ±Ê ±Þ^fÖ¢] DPE
!OPLKP
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û PP ü

áõçû Ûönû Úø àöeû æ†ö ÛûÂø äö ßûÂø äô mûæô†û mø k Œõ^f$Âø àöeû ] V±% Þô ^fø Öû Ÿ* ]û Ùø ^Îø æø
VÙø ^Îø æø (Üö Òô ^vø Öû ] äö ßû Âø æø ‚ö Ûø uû ]* äü qø †ø ìû ]* !éô ø ^møˆùô Ö] áøæû ö ^Â÷ çû Êö†û Úø
DNE!Ÿø^Îø ^ÛøÒø çø aö æø !±% faø „$ Ö] äö Ïø Êø ]æø ø DME!ô ^ßø ‰û ¦]û xö nû vô ‘ø
ô æ ô

&ø mû ‚ô vø Öû ] ]„ø aF VXÝô ¡‰ø û ¦ûô ] îô mû …ô ^iø Z ±Êô ±% fô aø „$ Ö] Ýö ^Úø ¦ô ] ø …ø æû œø æø


àûÂø èöfø Ãû ö ^ßø$ø‚$ uø V…º ‚ø ßû Æö Ùø ^Îø V^`ø ßû Ûô Êø èõ ßø Šø uø æø èõ vø nû vô ‘ø Ñõ †ö _ö eô
VÙø^Îø a ±$ fôß$Ö] á$ *] (g ÜøÎø…û ]* àôeû ‚ômû‡ø àûÂø (² ô ] ‚ôfûÂø ±eô]* áõçû Ûönû Úø
DOE!xº nû vô ‘ø & º mû ‚ô uø ]„ø aF !Xåö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿøçû Úø kößûÒö àûÚø Z

VÙø^Îø (Øõ nû `ø Òö àô eû èø Ûø ×ø ‰ø àû Âø (èö fø Ãû ö pæF …ø æø ±% fô aø „$ Ö] Ýö ^Úø ¦ô ] Ùø ^Îø æø


(ÜøÎø…û *] àôeû ‚ômû‡ø æû *] èøvømû†ô‰ø ±eô]* àûÂø 'ö‚ôùvømö Øônû Ëø_% Ö] ^eø ]* köÃû Ûô‰ø
±' ×ô Ãø Êø åö Ÿøçû Úø kößûÒö àûÚø Z VÙø^Îø a ±ùô fôß$Ö] àôÂø Dèöfø Ãû ö Ô $ øE
°% „ô Úô †û jùô Ö] oŠø nû Âô çû eö œø Ùø ^Îø àû Óô ³ÖþF æø !DPE°% „ô Úô †û jùô Ö] äö ßø Š$ uø VÙø ^Îø !Xåö Ÿçûø Úø
pæF…ø ‚ûÎøæø !xº nû vô ‘ø ຠŠø uø &º mû ‚ô uø ]„ø aF Vä́ä´ rô mû †ô íû iø ‚ø Ãû eø ä́ä´ ßô ßø ‰ö ±Êô

(OLRNKÜΆÖ] (OOLKM (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ DME


!PRQNKÜΆÖ] (MPOKO (Õ…‚jŠÛÖ] ±Ê ÜÒ^vÖ]æ
(^a‚ñ]çÊæ ^``ÏÊ àÚ ±ÿ æ èvnv’Ö] &m^u¢] è׊׉ ±Ê ±Þ^fÖ¢] DNE
!OPMKP
!RNUKO (Ý¡‰¦] îm…^i ±Ê ±fa„Ö] DOE
!RONKO (Ý¡‰¦] îm…^i ±Ê ±fa„Ö] DPE
— PQ ™ ,Y ó» g Zèe
{^ $Ñz g
$
è u

0 z/ Ð k k„ 0 ( vZ †) ]| :÷ ë ã ]Z
£Z x â Z óCÅ kZ X ÷ D™ e
$Zzg ƒ¯% Æ †ŸZ % y™
9$
gut :¹gzZ ì H $
eZzg Ìä Áq Ð 4Z gzZ ì Å ä
, Z zgŠ »  kZ Xì Å kZñÅ yZ ä If x â Z Xì Š ‹ÑZ
X H yÒ ä VâzŠ yZā 6ì „
gu kZ ~ óxsÑZ õg *
t§ ŒgzZ 9Ã $ @L ä If x â Z
â
:c*Û ä gçx â Zā ì t q
-Z Ð ~ t§yZ Ôì H $
eZzg Ð
+i ]| ä VrZ ÔH yÒ Ð vZ †1Z y™ä% …
0h
Ññ~ » T :c*
⁠$Zzg Ð g ¶gZ
Û ä a x™Z Ñ g—ā H e
Xì 9g $ut Xì ÑñÌZ» kZ ÔVƒ
Ôì H $ 5;X²0ä%ā ì ¹ ä If x â Z
eZzg Ð ÿG
g qu 1Z ]|Ã Ü1Z ä ~ā ¹ ä VrZ
+i ]| c*
h
VrZ Ô‹ ñƒ D™ yÒ Ð ( ì Zg¦
/— Ã%) g ¶g Z 0
~ » T : c*
⁠$Zzg Ð a x™ Z Ñ g—ä
Û ä a \ Mā H e
$u kZ ā ÷ ë If x â Z X ì Ññ » kZ ZVƒ Ññ
Ãg
òK Z ä ~è F,x â Z ā Z Û Œä ~è F,x â Z
Š gZŒ
# X ì c*
X ì 9Œg
$ut :ì ¹ˆ Æ ä™ y Ò Ãg
$u kZ ~
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û PR ü

ô ] ‚ôfû Âø ±eô*] áõçû Ûönû Úø àûÂø (&ømû‚ôvøÖû] ]„øaF (èöfø Ãû ö


àôeû ‚ômû‡ø àûÂø (²
göuô^‘ø ‚õnû ‰ô]* àöeû èöËømû„øuö Vçø aö èøvømû†ô‰ø çû eö ]*æø a ±ùô fôß$Ö] àôÂø (Üø Îø…û *]
DME!a ±ù fß$Ö]
ôô

àôeû Äônû eô†$ Ö] àôÂø VXÝô ¡‰ø û ¦ô ] îô mû …ô ^iø Z ±Êô ±% fô aø „$ Ö] Ýö ^Úø ¦ûô ] ø …ø æû œø æø
¼øfø aø Ÿøæø ^Ê÷†ø ø oÏFiø…û ] ^ÛøÊø ±ùô Ãô Êô ^Ž$ Ö] ÄøÚø ^ßørûrøuø VÙø^Îø (áø^Ûønû ×ø‰ö
V‚öŽôßûmöæø ±Óôfûmø çø aö æø Ÿ$ āô ^÷mô ]æø

‚õÛ$ vøÚö Ùôd g% uö ^–÷Êû…ô áø^Òø áûāô


±' –ôÊô ]…ø ±Þùô *] áô¡Ïø ø %$Ö] ‚ô`ø Žûnø ×ûÊø
±ùô Ãô Êô ^Ž$ Ö] ±Êô ±% ×ô rûÃô Öû] ²
ô ] ‚ôfûÂø àöeû ‚öÛøuû]* Ùø^Îø …ô^fø jô Âû Ÿô û] ]„ø F̀ eô
g ±ùõ ×ô Âø g % uö Äôn%Žøj$Ö] ]„øaF oßFÃû Úø æø Vkö×ûÎö !èºÏø$ô çø aö æø Äön$Žøjømø áø^Òø
^ßønùô fôÞø àûÂø †ø iø]çø iø ^Ûøeô ¡Û÷ ø Âø oÖ÷çû Úø åü „øíôj$mø áû*]æø gô‘ô]çø ß$Ö] ˜öÇûeö æø
DNE!åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿøçû Úø kößûÒö àûÚø Va

!Ñõ †ö ›ö àû Âø (Õô …ø ‚û jø Šû Ûö Öû ] ±Êô Üö Òô ^vø Öû ] pæø …ø æø

±eô*] àöeû gönû fôuø ^ßø$ø VÙø^Îø ôÛøÂû Ÿ* û] áø^Ûønû ×ø‰ö àûÂø çø aö VÙö æ$ Ÿ* ] Ðö mû †ô _$ Ö^Êø !NQ
±eœ àe ±× gÎ^ßÚ h^e (gÎ^ßÛÖ] h^jÒ (àߊÖ] ±Ê °„Ú†jÖ] äq†ìœ DME
!OSMOKÜΆÖ] (ROOKQ (g gÖ^›
!OOTIOOSKMP (Ý¡‰¦] îm…^i ±Ê ±fa„Ö] DNE
!PQSRKÜΆÖ] (MMTKO (Õ…‚jŠÛÖ] ±Ê ÜÒ^vÖ] äq†ìœ VNQ
— PS ™ ,Y ó» g Zèe
{^ $Ñz g
$
è u

+i ]| ä VrZ ÔÐ vZ †1Z y™Ãg


0h $u kZ ä %
$Zzg Ð a x™ Z Ñ g— ä VrZ gzZ Ð g ¶g Z
Xì H e
x™ Z Ñ g—{z gzZ ì g ¦Z 0 fv Zg7 »qu 1Z ]|
.x **
X ÷ ! ôÆ a
yÑ0 ßg ā ì H yÒ ~ óxsÑZ õg*
@L ä If x â Z
á xâZ ä ë :¹ ä VrZ Ôì ~z%Ð
Ù \ M ÔH eB‚Æ w÷
C
:_7,Ät ñƒ D zg ‰ Z ~ ~ŠZz gzZ _m
Ü z DF, 6,~—
ì g › Å · Á M ¤
/Z
Vƒ xZg ~ā N Yƒ { ZÍ y  M z }i Â
Æ w÷
}g!* C™ZÅvZ †0 £Z x â Z Ð g ±Z kZ
á x â Z ä öÐE
H ~ X ÷ r { z p¤/Z ¸ bâ s§ Å % {zā ì ¹ ~
Dš!
Ð ( `g Zp ) šZâgzZ ›Å g Z]| ö- » ¿kZ :Vƒ
Z Âg
F, ¯ Ññ CZ Ã g Z]|gzZ Ôì ]Ð
$ut èY ì **
» kZ Vƒ Ññ~ » T :ì ~z%Ð a x(Ñ }gøB‚Æ
Xì ÑñÌZ
Xì Å $
eZzg $ 5k.ÅZ Lä Áq x â Z
gut Ð t§Z~ óug åG
I’
" 1Z 0 Ô… :÷ D™yÒ {z Xì Ð ø.ÑZ yÑ& §ª
$U* X 25
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û PT ü

]„ø F̀ Êø åö Ÿøçû Úø kößûÒö àûÚø :&m‚u (g Üø Îø…û *] àôeû ‚ômû‡ø àûÂø (Øônû Ëø_% Ö] ±eô]* àûÂø (kõeô^$ø
!åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø åö Ÿø]æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö] !äü n%Öôæø

åü ‚ö aô ^ø !ä́ä´ Öô çû _ö eô åö ^qø †ùô íø mö Üû Öø æø (àô nû íø nû Ž$ Ö] ½ô †û ø o×F Âø xº nû vô ‘ø &º mû ‚ô uø ]„ø aF VÙø ^Îø
!^Ûø `ô ›ô †û ø o×F Âø xº nû vô ‘ø ^–÷ mû *] Øô nû Ëø _% Ö] ±eô *] àû Âø (Øõ nû `ø Òö àô eû èø Ûø ×ø ‰ø &ö mû ‚ô uø

àûÂø (äô nû eô]* àûÂø (Øõnû `ø Òö àôeû èøÛø×ø‰ø àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àûÂø çø aö æø V±ö Þô ^%$Ö] Ðö mû †ô _$ Ö]ø !NR
!&ømû‚ôvøÖû] †ø Òø„øÊø (g ÜøÎø…û ]* àøeû ‚ømû‡ø ÄøÛô‰ø äü Þ$]* (èø×ø$ô]æø àôeû ] àôÂø (Øônû Ëø_% Ö] ±eô*]

àôeû ] àôÂø (†õnû fø qö àôeû ‚ônû Ãô ‰ø àûÂø (ÜôÓøvøÖû] àôÂø çø aö æø V&ö Öô ^%$Ö] Ðö mû †ô _$ Ö]ø !NS
]„ø aF VÙø ^Îø æø !åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø (åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø (g ±ùô Ûô×ø‰ûŸ* û] éø‚ømû†ø eö àûÂø (Œõ^f$Âø
!Üõ ×ô Šû Úö ½ô †û ø o×F Âø xº nvô ‘ø &º m‚ô uø
VÙø ^Îø æø (g àõnû ’øuö àôeû áø]†ø ÛûÂô àûÂø (Íõ†ùô _øÚö àûÂø çø aö æø VÄö eô ]†$ Ö] Ðö mû †ô _$ Ö]ø !NT
!Üõ ×ô Šû Úö ½ô †û ø o×F Âø xº nû vô ‘ø &º mû ‚ô uø ]„ø aF
±Êô Üô Òô ^vø Öû ] xô nû vô ’û iø †ô Úû *] ±Êô |ô ¡’ø $ Ö] àö eû ] Ýö ^Úø ¦ûô ] Ùø ^Îø
XÕø…ø ‚ûjøŠûÛöÖû]Z åö ^Û$ ‰ø hõ^jøÒô ±Êô Ô ø ÖôƒF ÄøÛøqøæø VXÕô …ø ‚û jø Šû Ûö Öû ]Z
(ä́jô v$ ’ôeô Üø Óøuø ^Úø VÙøçû ÏößøÊø (ǻ†ôÚû ]* ±Êô ¼ø‰$ çø jøÞø áû*] oÖFæû Ÿ* û^Êø (ý
!PQSSKÜΆÖ] (MMTKO (Õ…‚jŠÛÖ] ±Ê ÜÒ^vÖ] äq†ìœ VNR
!PQSTKÜΆÖ] (MMUKO (Õ…‚jŠÛÖ] ±Ê ÜÒ^vÖ] äq†ìœ VNS
!PQSUKÜΆÖ] (MMUKO (Õ…‚jŠÛÖ] ±Ê ÜÒ^vÖ] äq†ìœ VNT
— PU ™ ,Y ó» g Zèe
{^ $Ñz g
$
è u

$u kS Ð g ¶g R 0 h
g +i ]| ä VrZ gzZ Ð Ü1Z ä VrZ ÔH e
$Zzg ä
Ž ™›Ð k Q  !vZ } Z Xì àz » k Q Zt ÔVƒ Ññ~ » T :ì H e
$Zzg Ã
XÇg #Š Ð kS Ž Äg #Š Ð k Q ÂgzZ }™›Ð ( Z) kS
ä VrZ pì 9._Æ _ ZÑ Å T$ gut :÷ D â ہ Áq x â Z
²
5;X 0]|X H 7ÜÐ ,Ð Z
eZzg Ð Ü1Z ]| Å ÿG
`gŠ ) {Š™ $
Xì 9._Æ _ ZÑ Å TÌ{z gzZ ì @á÷ Å $ gu {gÃè Ì$ gu ( sf
5;X²00 ·& § ZuzŠ X 26
$Zzg Ð −Zz LZ Å ÿG
Ü1Z ä VrZ Xì e
+i ]| ä VrZ gzZ Ð îÏI
Æ kZ Xì ‹ Ð g ¶g R 0 h & Zz 0Z ä VrZ ÔÐ
X Å y Òāg I g
$uˆ

]| ä VrZ ÔÐ ¦ 0 G ä VrZ Ôì ~z% Ð ¬& § ZŠ X 27


Ññ~ » T :ì Å e +',]|ä VrZ gzZ Ð k k„0Z
$Zzgt Ð g ?Z {h
Xì 9._Æ _ ZÑ Å›$ c â ہä Áq x â Z Xì ÑñZ» k Q Vƒ
gut :*

Ð g a0 yZ/]| ä VrZ gzZ ì ~z% Ð s` & § åa X 28


Xì 9._Æ _ ZÑ Å›$ c â ہä Áq x â Z Xì H e
gut :* $Zzg

$u ËÆ Áq x â Z ~ ó Õ…‚jŠÛÖ]Lä b Õä }ÅZ 0Z x â Z
g
c â ہ ~ nç Æ ¶Š g Z ÛŒ 9Ã
›z ~g g ) ä VrZ :ì *
c*
$u 9 (6,_ ZÑ Å q
[Â KZ Ã g -Z Ë Ð ~ VâzŠ
nçÆ g
$u kZ ëā ì ¸ 4 Xì H ¦~ Õ…‚jŠÛÖ]
$u Ëä Áq :÷ ë ëX,™g(Z {Zg ãxgŠ ~
¡Ž 6,g
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û QL ü

Øônû fôÎø àûÚô àûÓömø Üû Öø áûāô (èô Û$ ñôŸ* ]û àøÚô ǻ†ônû ÇøÖô äô nû Êô Ô
ø ÖôƒF ‚ûrôÞø Üû Öøæø
DME!ä́e ØöÛøÃû möæø ä́e s% jøvûmö (àŠøvøÖû] Ønû fÎø àûÚô çø `ö Êø (xnû vô’
ô ô ô ô ô ô $ Ö]

VÙø^Îø gõnû Ãø ö àöeû ‚öÛøuû]* ^ßø$ø‚$ uø ^ÛøÒø V°% æô ^vø _$ Ö] †õ Ëø Ãû qø çû eö œø Ýö ^Úø ¦ô ] Ùø ^Îø æø !NU
çû eö*] ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (õ ^Û$ uø àöeû onø vûmø ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (oß#%øÛöÖû] àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø†ø føìû*]
àûÂø (kõeô^$ø ±eô*] àöeû gönû fôuø ^ßø$ø‚$ uø Ùø^Îø I øÛøÂû Ÿ* û] ±ßô Ãû mø I áø^Ûønû ×ø‰ö àûÂø (èøÞø]çø Âø
èô r$ uø àûÂø a ô²] Ùöçû ‰ö…ø Äøqø…ø ^Û$ Öø VÙø^Îø (ÜøÎø…û *] àôeû ‚ômû‡ø àûÂø (Øônû Ëø_% Ö] ±eô*]
könû Âô ö ±Þôù^*Òø VÙø^Îø Ü$ $ö (àøÛûÛôùÏöÊø lõ^uøæû ‚øeô †ø Úø ]* (Üùõ ìö †ômû‚ôÇøeô Ùøˆø Þøæø Åô]ø çø Öû]
ô ] hø^jøÒô V†ôìø«Öû] àøÚô †ö fø Òû]* ^Ûøaö ‚öuø]* (àônû ×øÏø%$Ö] ÜöÓönû Êô köÒû†ø iø ‚ûÎø ±Þùô āô (köfû qø^*Êø
²
^Îø†$ Ëøjømø àûÖø ^Ûø`ö Þ$¬ôÊø (^Ûø`ônû Êô ±Þôçû Ëö×öíûiø Ìønû Òø ]æû †ö ¿öÞû^Êø (±jô nû eø Øøaû ]* ±iô †ø jûÂô æø u
!àõÚô ©ûÚö Øùô Òö ±% Öôæø ^Þø*]æø (°øŸçûø Úø u ² ø ] á$ āô VÙø^Îø Ü$ $ö !šøçû vøÖû] ±$ ×øÂø ]ø †ômø oj#uø
(åö Ÿø]æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö]ø (äü n%Öôæø ]„ø F̀ Êø äü n$Öôæø kößûÒö àûÚø VÙø^ÏøÊø (g ±ùõ ×ô Âø ‚ônø eô „øìø*] Ü$ $ö
±Êô áø^Òø ^Úø VÙø^ÏøÊø [a ² ô ] Ùôçû ‰ö…ø àûÚô äü jøÃû Ûô‰ø V‚õmûˆø Öô kö×ûÏöÊø !åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø
!äô nû Þøƒö^.eô äü Ãø Ûô‰øæø (äô nû ßønû Ãø eô åö d…ø Ÿ$āô ‚ºuø]* lô^uøæû ‚$ Ö]

(“ôñô^’øíøÖû]æø èô eø ^vø’$ Ö] Øôñô^–øÊø ±Êô ±% ñô^Šøß$Ö] Ýö^Úø ¦] ^–÷mûœø åö ]æø …ø æø


!äü ¿øËûÖø ÐûŠömø Üû Öøæø (ä́eô oß#%øÛöÖû] àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àûÂø …ö ] $̂ fø Öû] åö ]æø …ø æø

à‰^vÚæ |¡’Ö] àe] èÚ‚ÏÚ ±Ê °…懆`ŽÖ] æ†Û çeœ DME


!NNK|¡_‘Ÿ]
!MSRQKÜΆÖ] (MTKQ (…^$¤] ØÓŽÚ |† ±Ê °æ^v_Ö] VNU
— QM ™ ,Y ó» g Zèe
{^ $Ñz èg
$u

ÂN 0*
: ¬» ¡ » x â Z gzZ Ë0Æ kZ ëgzZ ì c*
Î ¬»
Ð kZ Xì Ð ¼Æ Œ Âì 7Ð ¼Æ 9{z ¤
/Z
X Ç ñY H¿6,kZ gzZ Ï ñY ~ñ ?Š
…ā ÷ D™ y Ò {z ÔH yÒ ä - 0 £Z … :*
c â ہ ä ~zDx â Z X 29
D™ y Ò {z ÔH y Ò ä Š × 0 ¼ …ā ÷ D™ y Ò {z ÔH y Ò ä „
F0 ·
I.’
…ā ¹ ä VrZ ÔH yÒ Ð & §Æ ø R ª y Ñ ä : Zú1Z …ā ÷
Æ g ¶gZ 0 h
+i ]| ä VrZ ÔÐ Ü1Z ä VrZ Ôä "
$U*! Z 0 Ô
# ā ¹ ä VrZ Ô H e
gzZ L ß :Zz Ð q ZŠß Z Á a vZ wÎg Z $Zzg Ð & §
Š ¬» ä™ ·+ V;z ä a \ M ÔÑZ e ƒ Z 7,6,x £Æ nk
bŠ ™ · {z  c* ,¼
HW Zzš ( » w™z) = ā ì 4 (Z :c*
w™z ‹úŠ kZ ) ä ~ gzZ ì Š â
Û Q X‰
ŠÈŽ ( 6,
-Z Ð ~ y Z ÔVƒ ;g Y } hg ,q ~g ¸ zŠ ~ ?~ Ôì c*
~uzŠ q
yZ ˆ }÷ ?dŠ X š
M IZ }÷ ] ‹ ~÷gzZ Ô[ Â Å \¬vZ :ì ~(,Ð
}÷ā J
- VŒ Ð Vƒ 7Z]
.¦ pg ù p Ò » Ú ~÷ ~
Ù VâzŠ t Ôƒ n
/
C
Ù ~ gzZ Ôì Ññ Z÷ \¬vZ G :c*
X Vƒ àz » ðñC â
Û Q XÐ N M 6,nj k0*
àz » kZ ÌZt Vƒ à z ~ » T :c*
â
Û gzZ ZñB; » g Z]| ä a \ M Q
Ð kZ Ž Äg #Š Ð kZ gzZ ÔÇg 4zŠ Ð kZ Ž Äg 4zŠ Ð kZ  !vZ } Z Ôì
ñƒ D â ہt à a vZ wÎg ä \ M :Y7 Ð g h
+i ]| ä ~ XÇg #Š
t Ð V\ M KZ ä T å 7(Z ¿ÌðÃ~ V¤ yZ :c*Û ä VrQ ?‹
â
Xƒ ‹: t Ð Vâ » LZ gzZ ƒ ¬Š : ©

àe ±× “ñ^’ìLgzZ ó èe^v’Ö] Øñ^–ÊL ä ðK̈x â Z ÐS


Æ„ ,x â Z gzZ Ôì H e
F0 · ä g Z ) $Zzg ~ ó ggÖ^› ±eœ
XK 7yÒ Æ yZ p ÖZ gzZ ì H e
$Zzg Ð Z Ð & §
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û QN ü

äü vøv$ ‘øæø (ä́eô (õ ^Û$ uø àôeû onø vûmø àûÂø Ñõ†ö ›ö àûÚô Üö Òô^vøÖû] åö ]æø …ø æø
!±% fôaø „$ Ö] åö †$ Îøœøæø (àônû íønû Ž$ Ö] ½ô†û ø o×FÂø

àôeû †ônû %ô Òø àûÂø (±ùô Þô‡ô^ÛøÖû] áø^n$ uø àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àûÂø ±% Þô]†ø fø _$ Ö] åö ]æø …ø æø
(¼õnû ×ô ‰ø àôeû Üômû†ôÓøÖû] ‚ôfû Âø àôeû ‚ônû Ãô ‰øæø èøÞø]çø Âø ±eôœø àûÂø (†õnû %ô Òø àôeû onø vûmø
àôeû †ôÚô ^Âø àûÂø (kõeô^$ø ±eôœø àôeû gônû fôuø àûÂø (ôÛøÂû Ÿ* ] àôÂø ^Ûøaö ¡øÒô
!ä́eô (èø×ø$ô]æø
!ä́eô (ôÛøÂû Ÿ* ] àôÂø (Ôõ mû†ôø Ðômû†ô›ø àûÚô …ö ] $̂ fø Öû] åö ]æø …ø æø

(ô ^ßø‰û¬ôÖû] xönû vô‘ø &öm‚ôvøÖû] ]„ø F̀ Êø V°% æô ^vø _$ Ö] †õ Ëø Ãû qø çû eö ]* Ùø ^Îø


Ùöçû ÏøÖû] Ô ø ÖôƒF áø^Òø áûāô (äô nû Êô ä́iô ]æø …ö àûÚô ‚õuø]* ±Êô ‚õuøŸô* àøÃû ›ø Ÿø
ä́rôùuø àûÚô ä́Âô çû qö…ö ±Êô Üõùìö †ômû‚ôÇøeô ±ùõ ×ô Ãø Öô a ²
ô ] Ùôçû ‰ö…ø àûÚô áø^Òø
DME!èô ßømû‚ôÛøÖû] àøÚô ä́rù vøÖô ä́qæû †ö ìö ±Êô Ÿø èô ßømû‚ôÛøÖû] oÖøā
ô ô ô
‚ôÛ$ vøÚö àûÂø VXä́ßô ßø‰öZ ±Êô ±% ñô^Šøß$Ö] pæø …ø ‚ûÎøæø V†õ nû %ô Òø àö eû ] Àö Êô ^vø Öû ] †ø Òø ƒø !OL
gônû fôuø àûÂø (ôÛøÂû Ÿ* û] àôÂø (èøÞø]çø Âø ±eô]* àûÂø (õ ^Û$ uø àôeû onø vûmø àûÂø (oß#%øÛöÖû] àôeû
Ùöçû ‰ö…ø Äøqø…ø ^Û$ Öø VÙø^Îø g ÜøÎø…û *] àôeû ‚ômû‡ø àûÂø (Øônû Ëø_% Ö] ±eô]* àûÂø (kõeô^$ø ±eô]* àôeû
VÙø^Îø Ü$ $ö (àøÛûÛôÏöÊø lõ^uøæû ‚øeô †ø Úø ]* (Üùõ ìö †ø mû‚ôÆø Ùøˆø Þøæø (Åô]ø çø Öû] èô r$ uø àûÚô a ²
ô ]
àøÚô †ö føÒû]* ^Ûøaö ‚öuø]* (àônû ×øÏø%$Ö] ÜöÓönû Êô köÒû†ø iø ‚ûÎø ±Þùô āô (köfûqø^*Êø könû Âô ö ‚ûÎø ±Þôù^*ÒøZ
!MUKQ (…^$¤] ØÓŽÚ |† ±Ê °æ^v_Ö] DME
!NLUKQ (èm^`ßÖ]æ èm]‚fÖ] ±Ê †n%Ò àe] VOL
— QO ™ ,Y ó» g Zèe
{^ $Ñz g
$
è u

$Zzg Ð Š × 0 ¼ Ð t§ZÐZ ä Áq x â Z gzZ


He
kZ Ìä If x â Z gzZ Ôì c* Û 96,oÑ Å TÐ Z gzZ Ôì
Š gZŒ
Xì Å }ÂÅ
0 M ä VrZ Ð ãi ÓZ y§ 0 · ä ãZd x â Z Ð Z
Æ ûG3Ò] 0 *ÆZ†0 GgzZ : Zú1Z ä VrZ ÔÐ M 0 ¼
I’
$U*
ÔÐ " 1Z 0 Ô ä VrZ ÔÐ ø. Z ä VrZ ÔÐ & §
Xì H e $Zzg Ð Z Ð & §Æ îÏI
& Zz 0%¬ ]|ä VrZ
I’
$Zzg Ð ø. Z ä VrZ ÔÐ q
e -Ñ ä g Z ) ,x â Z Ã kZ gzZ
Xì H
Æ kZ Ôì Š ‹ÑZ 9g
$ut :ì ¹ ä ~zDQ1Z x â Z
» a vZ wÎg Xì 7ƒÌ~ ~zZg q
-Z ËÐ ~ V-zZg
Å {gëÜæ Ð q ZŠß Z Á y⠁ Æ g Z]|
Û t ~ }g !*
āZzg a Æ e Ð Üæā: Ôå6,x £Æ nk
,¼ 6,3Zz s§
Ü zÆ
X‰
I
E Å
VrZ ÔÐ öW -4)Z 0 ·~ òKZ ä ðK̈x â Z :ì H yÒ ä M 0Z ƒq X 30
I’
! Z 0 Ô ä VrZ ÔÐ ø. Z ä VrZ ÔÐ : Zú1Z ä VrZ ÔÐ Š ×0 ¼ ä
E
ì He $Zzg Ð & §Æ g ¶g Z 0 h
+i ]| ÔÐ ÿG 5©‹ÅZ 1Z ä VrZ ÔÐ "
$U*
y¿‚ ä a \ W Â} F,Q 6,nk
,¼gzZ L ß :Zz Ð q ZŠß Z Á a vZ wÎg Z

Æ w™z) = ā ì @* â
ƒ x¥V- :c* Š ¬» ä™ ·
Û Q X ‰ bŠ ™ ·Ž c*
/zŠ~ ?~ Xì 1™wJ ( **
vZ [ Â ,q gŠ VZ¤ Y) ä ~ gzZ ì Š š (a
Hc*
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û QP ü

^Ûø`ö Þ$¬ôÊø (^Ûø`ônû Êô ±Þôçû Ëö×öíûiø Ìønû Òø ]æû †ö ¿öÞû^Êø (±jô nû eø Øøaû ]* ±iô†ø jûÂô æø ²
ô ] hö^jøÒô (†ôìøŸ? û]
Øùô Òö ±% Öôæø ^Þø]*æø (°øŸøçû Úø ² ö ]Z VÙø^Îø Ü$ $ö !šøçû vøÖû] ±$ ×øÂø ]ø †ômø oj#uø ^Îø†ôjøËûmø àûÖø
àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö]ø (äü n%Öôæø ]„ø F̀ Êø åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø Z VÙø^ÏøÊø ±ùõ ×ô Âø ‚ônø eô „øìø*] Ü$ $ö !XàõÚô ©ûÚö
^Úø VÙø^ÏøÊø [a ² ô ] Ùôçû ‰ö…ø àûÚô äü jøÃû Ûô‰ø V‚õmûˆø Öô kö×ûÏöÊø !Xåö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø (åö Ÿ]ø æø
àûÚô ±% ñô^Šøß$Ö] äô eô ø †$ Ëøiø !äô nû Þøƒö^.eô äü Ãø Ûô‰øæø äô nû ßønû Ãø eô åö d…ø Ÿ$āô ‚ºuø]* lô^uøæû ‚$ Ö] ±Êô áø^Òø
&º mû ‚ô uø ]„ø aF æø V±% fô aø „$ Ö] ô²] ‚ô fû Âø çû eö ]* ^ßø íö nû ø Ùø ^Îø VÀö Êô ^vø Öû ] Ùø ^Îø Ü$ $ö !äô qûçø Öû] ]„øaF
!xº nû vô ‘ø

çû eö*] ^ßø$ø (áö^Ë$ Âø ^ßø$ø‚$ uø V‚öÛøuû*] Ýö^Úø ¬ôÖû] Ùø^Îøæø V†õ nû %ô Òø àö eû ] Àö Êô ^vø Öû ] †ø Òø ƒø æø !OM
àöeû ‚ömû‡ø Ùø^Îø VÙø^Îø ² ô ] ‚ôfû Âø ±eô]* áõçû Ûönû Úø àûÂø (‚õnû fø Âö ±eô*] àûÂø (éô †ø nû Çô ÛöÖû] àôÂø (èøÞø]çø Âø
†ø Úø ^*Êø !Üùõ ìö °ô ]æø Väü Öø Ùö^Ïømö Ÿ÷ˆôßûÚø a ² ô ] Ùôçû ‰ö…ø ÄøÚø ^ßøÖûˆø Þø VÄöÛø‰û*] ^Þø]*æø g ÜøÎø…û *]
o×FÂø hõçû %øeô a ² ô ] Ùôçû ‰ö†ø Öô Øø×ôù ¾öæø ^ßøfø _øíøÊø VÙø^Îø !†õnû rô`ø eô ^aø ¡$’øÊø éô ¡’
ø $ Ö^eô
±Þùô ]* áøæû ‚ö`ø Žûiø ÜûjöŠûÖø]* æû ]* áøçû Ûö×øÃû iø ÜûjöŠûÖø]*Z VÙø^ÏøÊø !‹ôÛûŽ$ Ö] àøÚô †õÛö‰ø éô †ø røø
^n&×ô Âø á$ ¬ôÊø åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÛøÊø VÙø^Îø !o×Feø V]çû Öö^Îø [ä́ŠôËûÞø àûÚô àõÚô ©ûÚö Øùô Óöeô oÖFæû ]*
!Xåö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø (åö Ÿø]æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö]ø (åö Ÿçûø Úø

ô ] ‚ôfû Âø ±eô*] áõçû Ûönû Úø àûÂø (èøfø Ãû ö àûÂø (…õ‚øßûÆö àûÂø ‚ö Ûø uû *] åö ]æø …ø Ü$ $ö
àûÂø (²
!NMNKQ (èm^`ßÖ]æ èm]‚fÖ] ±Ê †n%Ò àe] VOM
— QQ ™ ,Y ó» g Zèe
{^ $Ñz g
$
è u

Æ VâzŠ yZ ?dŠ : ÔVƒ ;g Y } hgÚ


ù Z÷ ~ }g !* M IZ Š ÑzZ KZ gzZ
- VŒ Ï Vƒ 7µ Z Ð }uzŠ q
6,njā J -Z ,q VâzŠ t gzZ Xƒ D™ p Ò
Ù ~ gzZ ì à ñ Z÷vZ :c*
]| ä a \ WQ X Vƒ à z » ðñC â
Û Q ÔÏ N Y M
›Ð kZ Ž !vZ } Z Xì Ññt » kZ Vƒ Ññ~ » TL :c*
â
Û ™ñB; » g Z
~ Xó Äg ]zZ° Ð kZ Ì ÂÇg ]zZ° Ð kZ Ž gzZ ™ ›Ð kZ Ì Â}™
:c*Û ä VrZ ?ì ‹ Ð a vZ wÎg Ð Z ä \ M H :¹ Ð g h
⁠+i ]| ä
gzZ ¬Š Ð V\ M KZ à a g—ä q Ù Ð ~ y Z ¸ Ìvߎ Ò Vâ ¿‚
-ZC
$Zzg Ð Z Ð & § kZ ðK̈x â Z Xì ‹ Ð Vâ »
ƒq Q X ÷ Š»~ ä™ e
Xì 9$ gutā ÷ D™yÒ If vZ †1Z }g ø :÷ ë ( M 0Z )

yÒ ä yA … :÷ D™ y Ò £Z x â Z :ì H yÒ ä M 0Z ƒq gzZ X 31
ä VrZ gzZ Ð D 1Z ä VrZ ÔÐ {4 ä VrZ Ô H yÒ ä : Zú1Z 7Z Ô H
Í~ :÷ D™ yÒ g ¶g Z 0 h $Zzg Ð & §Æ vZ †1Z y™
+i ]|ā H e
@Y ¹ n „Š Zz & } F,Z ~ w2q
a \ WX å * -Z B‚ Æ a vZ wÎg ëā å;g
/JÐ Z gzZ c*
Ð ë ä a \ Wā ÷ D™ y Ò ~zZg X J 7,~ ò¤ Š ¬» i ú ä
á Z e } À Ð n¾Åt‚ 6,|
# gŠ Æ wA q
-Z a Æ a vZ wÎg gzZ H [ æ
â
? ( c* â
… Y 7? H :c*
Û ) c* Û ä a \ M Xƒ ƒ X Ð ]i Ó Å [ ë M ā @*

Š [ ZŽ ä VrZ ?Vƒ m,³ {Š c*
:c* Ù ~ā ïŠ 7„ ZÍ
i Ð y Y Å kZ Ã ðñC
Ž !vZ } Z Ôì Ññ » kZ ÌZ G Vƒ Ññ~ » TL :c*
â
Û ä a \ M ! 7VY
]zZ° Ð kZ Ì ÂÇg ]zZ° Ð kZ Ž gzZ Äg ›Ð kZ ÂÇg ›Ð kZ
Xó Äg
†1Z y™ ä VrZ gzZ ÔÐ % ä VrZ ÔÐ gçÐ Z ä £Z x â Z Q
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û QR ü

Váºçû Ûönû Úø Ùø^Îø !åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø Vä́Öôçû Îø oÖFāô (g ÜøÎø…û *] àôeû ‚ômû‡ø
(åö Ÿø]æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö] VÙø^Îø a ² ô ] Ùøçû ‰ö…ø á$ *] ‚õmû‡ø àûÂø Ýôçû ÏøÖû] ˜öÃû eø ±ßô$ø‚$ uø
½ô †û ø o×F Âø lº ^Ïø $ô äü Öö ^qø …ô (‚º nùô qø º ^ßø ‰û āô ]„ø aF æø :Àö Êô ^vø Öû ] Ùø ^Îø Ü$ $ö !åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø
!kô mû ˆ$$̂ Ö] ±Êô ^%÷ mû ‚ô uø ‚ô ßø Š$ Ö] ]„ø `FF̀ eô °% „ô Úô †û jùô Ö] xø v$ ‘ø ‚û Îø æø (àô ßø Š% Ö]

‚õ mû ‡ø &ö mû ‚ô uø VXèô vø nû vô ’$ Ö] &ô mû ô ^uø *Ÿ]û èö ×ø Šô ×û ‰ô Z ä́ä´ eô ^jø Òô ±Êô ±% Þô ^fø Öû Ÿ* ]û Ùø ^Îø æø
V‹º Ûû ìø Ѻ †ö ›ö äö ßû Âø äü Öø æø

èô r$ uø àûÚô a ±% fôß$Ö] ÄøÊøø ^Û$ Öø VÙø^Îø äö ßûÂø Øônû Ëø_% Ö] ±eô]* àûÂø VoÖF æû Ÿ. ]û ø !ON
könû Âô ö ±Þôù^*Òø VÙø^Îø Ü$ $ö (àøÛûÛôùÏöÊø lõ^uøæû ‚øeø †ø Úø *] (DÜùõ ìöE †ø mû‚ôÆø Ùøˆø Þøæø Åô]ø çø Öû]
ô²] hö^jøÒô V†ôìø¤] àøÚô †ö fø Òû]* ^Ûøaö ‚öuø]* àônû ×øÏø%$Ö] ÜöÓönû Êô Õ º …ô^iø ±Þùāôæø köfû qø^*Êø
oj#uø ^Îø†$ Ëøjøm$ àûÖø ^Ûø`ö Þ$¬ôÊø (^Ûø`ônû Êô ±Þôçû Ëö×öíûiø Ìønû Òø ]æû †ö ¿öÞû^Êø !±jô nû eø Øöaû ]* ±iô †ø jûÂô æø
‚ônø eô „øìø]* Ü$ $ö !àõÚô ©ûÚö Øùô Òö ±% Öôæø ^Þø*]æø °øŸøçÚø ²ø ] á$ āô VÙø^Îø Ü$ $ö !šøçû vøÖû] ±$ ×øÂø ]ø †ômø
àûÚø ô ^Âø æø åö Ÿø]æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö]ø (äü n%Öôæø ]„ø F̀ Êø (äü n$Öôæø kößûÒø àûÚø VÙø^ÏøÊø g ±ùõ ×ô Âø
!åö ]ø ^Âø

(^a‚ñ]çÊæ ^``ÏÊ àÚ ±ÿ æ èvnv’Ö] &m^u¢] è׊׉ ±Ê ±Þ^fÖ¢] VON


!MSQLKÜΆÖ] (OONIOOLKP
— QS ™ ,Y ó» g Zèe
{^ $Ñz g
$
è u

Ññ~ » TL :ì H e -w¸kZ ÔÐ g ¶g Z 0 h
$Zzg J +i ]|ÔÐ & §Æ vZ
+i ]| ä VÍß¼ = :¹ ä y™ Xó ì ÑñZ » kZ Vƒ
Ð á ZjÆ g h
Ž gzZ Äg ›Ð kZ ÂÇg ›Ð kZ Ž vZ } Z L :c*
â
Û ä a vZ wÎgā ì c*
C
gzZ ì Ý Š ‹Z t :¹ ä M 0Z ƒq Q Xó Äg ]zZ° Ð kZ ÂÇg ]zZ° Ð kZ
Ð) yìiB‚Æ  kZ ä ~è,
F x â Z X ÷ r ._Æ oÑ Å òwYg Æ kZ
Xì Å $
eZzg $ qZ ~XÆ ( ` ´
gu -
+i ]|ā ì ¹ ~ ó èvnv’Ö] &m^u¢] è׊׉L[ KZ ä ã]Z
h
:÷ t§ õ* gu ~z%Ð g ¶g Z 0
0 Æāg I $
ä VrZ Ô÷ D™ e +i ]| Ü1Z ]| :& § ª
$Zzg Ð g h X 32
Æ nª) nk
Æ ( [ Ñ@* ,¼gzZ ñƒ : Zzg Ð q ZŠß Z Á a x™Z Ñ g—Z â
# :c*Û
Q X ‰ bŠ Î {z  c*Û ¬» äÎ y ¿‚ } (,ä a \ M Âñƒ ¿z
â Û ~ x£
wJ Zzš t ä ~ gzZ ì H Í :c*
Š 1 š ( :Zz Ð *Š kS ) = c* â
Û Š÷
á gZ ä a \ M
Ð ~ yZ X Vƒ ;g Y } hg ,q y Z xzŠ ~ ?~ ˆ LZ ~ Xì 1 ™
M IZ }÷ ª ]‹ ~÷gzZ vZ [ Â :ì ~(,Ð }uzŠ q
´g wìt ?X š -Z
-Z VâzŠ t Xƒ D™ ZŠ Z ù "
Ð }uzŠ q $* èh Z÷ ~ }g !*
Æ VâzŠ y Z ?ā
Z÷ \¬vZ — " :c*
⁠}÷6,W,
Û Q X Ï N M k0* øj VâzŠā ©Ï Vƒ : Z]
.
:c*Û gzZ ZñB; » g Z]| ä a \ M Q X Vƒ à z » ðñC
⁠٠~ gzZ ì Ññ
4zŠ Ð kZ Ž Äg 4zŠ Ð kZ  !vZ } Z ;ì àz ÌZt » kZ Vƒ à z ~ » T
XÇg #Š Ð kZ Ž Äg #Š Ð kZ gzZ Çg
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û QT ü

(URK”E Xg ±ùõ ×ô Âø “ôñô^’øìøZ ±Êô ±% ñô^Šøß$Ö] äö qø†ø ìû*]


‚öÛøuû]*æø (DPQSSKÜΆÖ] (MMTKOE ÜöÒô^vøÖû]æø (DSUKÜΆÖ]
(RLRKNE Üõ‘ô^Âø ±eô]* àöeû ]æø (DUQNKÜΆÖ] (MMTKME
(MRRKQ (†nfÓÖ] ÜrÃÛÖ] ±ÊE ±% Þô]†ø fø _$ Ö]æø (DMORQKÜΆÖ]
gönû fôuø ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø ôÛøÂû *Ÿû] áø^Ûønû ×ø‰ö àûÂø (DPUSMIPURUKÜΆÖ]
!àô nû íø nû Ž$ Ö] ½ô †û ø o×F Âø xº nû vô ‘ø VÜö Òô ^vø Öû ] Ùø ^Îø æø !äö ßûÂø kõeô^$ø ±eô]* àöeû
áø^Òø ^f÷ nû fôuø á$ ]* Ÿøçû Öø VÙø^Îø ^ÛøÒø çø aö æø (±% fôaø „$ Ö] äö ßûÂø køÓø‰ø Vkö ×û Îö
!äü ßøÃø ßûÂø ‚ûÎøæø ^Š÷Öôù‚øÚö

Øônû Ëø_% Ö] ±eô]* àûÂø èøËønû ×ô ìø àöeû †ö _ûÊô äü Ãø eø ^iø ‚ûÏøÊø !ä́eô û †$ Ëøjømø Üû Öø äü ß$Óô³þÖF
Ø$ Òö ² ø ] ‚öŽöÞû]* VÜû `ö Öø Ùø^Îø Ü$ $ö èô fø uû†$ Ö] ±Êô Œø^ß$Ö] g ±' ×ô Âø ÄøÛøqø VÙø^Îø
^ÛøÖø ÄøÛô‰ø ^Úø Üõùìö †ômû‚ôÆø Ýøçû mø Ùöçû Ïömø a ²
ô ] Ùøçû ‰ö…ø ÄøÛô‰ø Üõ×ô ŠûÚö ðõ p†ôÚû ]
D†ºnû %ô Òø Œº^Þø Ýø^ÏøÊø Vèõ mø]æø …ô ±Êô æø E (Œô^ß$Ö] àøÚô áøçû $ö¡ø³þ$ø Ýø^ÏøÊø (Ýø^Îø
oÖFæû ]* ±Þùô *] áøçû Ûö×øÃû iø]* VŒô^ß$×Öô Ùø^ÏøÊø ǻ‚ônø eô „øìø*] àønû uô ]æû ‚ö`ôŽøÊø
kößûÒö àûÚø VÙø^Îø !ô²] Ùøçû ‰ö…ø ^mø Üû Ãø Þø V]çû Öö^Îø [Üû `ôŠôËöÞû]* àûÚô àønû ßô Úô ©ûÛöÖû^eô
VÙø^Îø !åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø åö Ÿø]æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö]ø (åö Ÿçûø Úø ]„ø F̀ Êø (åö Ÿøçû Úø
Väü Öø kö×ûÏöÊø (Üø Îø…û ]* àøeû ‚ømû‡ø könû Ïô ×øÊø (^ò÷nû ø ±ŠôËûÞø ±Êô á$ ^*Òøæø köqû†ø íøÊø
köÃû Ûô‰ø ‚ûÎø (†ö Óôßûiö ^ÛøÊø VÙø^Îø (]„øÒøæø ]„øÒø Ùöçû Ïömø ^n&×ô Âø köÃû Ûô‰ø ±Þùô āô
!äü Öø Ô
ø ÖôƒF Ùöçû Ïömø a ô²] Ùøçû ‰ö…ø
— QU ™ ,Y ó» g Zèe
{^ $Ñz g
$
è u

Áq gzZ Ô~ ó g Z÷áLä ðK̈x â Z óCÅ g $u kZ


ä Þ¬ ! Z 0Z Ô~ óåE Å 5k.ÅZ Lä
m 0 £Å Z x â Z Ô~ óug åG
5k. Z Lä N
I’ A™ .
x â Z Xì Å Ð ø.ÑZ y Ñ ~ ó êEZ ä ãZdgzZ ~ ów Z L
I’
Å yÒ g $ut Ð yZ ä " $U*! Z 0 Ô … :¹ ä ø. Z
Xì 9._Æ _ ZÑ Å T$ gut :* c â ہä Áq x â Z Xì
If x â Z ~ }g !*Æ g
$u kZ :Vƒ H ( ã]Z ) ~
/Z :¹ ä Áqā 6ì b§ ÏZ g
¤ $ut gzZ ÷ ìg lñ{
$Zzg Ð äßÃß ä VrZ gzZ Dƒ : Öæ Ô
ƒ H: e
X @*

Å kZ É Ô÷ 7! Z ~ e
$Zzg Å g
$u kZ {z p
E
Z]| :¹ äVrZ Xì ÅÐ Ü1Z ä Ñ0 玢L†O
ÒÈ C â
Ù ~ :c* -Z ÃVÍß ä g
Û Ð yZ Q ÔH ¦6,x £ A q
nk
,¼Ã a vZ wÎg ä Tā Vƒ Ø 7 ™}Š nÅvZ Û
Û Z M6,kZ X ñY ƒ Z9 {z Ôƒ ‹ ñƒ D ⠁
Š Z Û t izg Æ
X ( ‰ ƒ } 9 vßMā ì ~ e -Z gzZ ) ‰ƒ } 9
$Zzg q
# ā ~Š „ ZÍ ä ƒ
g Z]| ä a x™ Z Ñ g—Z  yQ Q
Vâ Y Å Vëñ~ā ƒ … Y ? H :c*
â
Û Ð VÍß ™ ñB; »
ÔV; Y :H n²ä VrZ ?Vƒ g ZŠ h » yQ {Š c*
wÎg c* i ÌÐ
Ññ Zt » k Q Vƒ Ññ~ » T :c*
â
Û Š÷
á g Z ä a \ M !vZ
Ð kZ gzZ Çg 4zŠ Ð kZ Ž Äg 4zŠ Ð kZ  !vZ } Z ;ì
Ð V;z ~ :÷ D™ yÒ ~zZg XÇg #Š Ð kZ Ž Äg #Š
¶g Z 0 h Í gzZ C
+i ]| ~  åÎz ¼ ~ wŠ }÷ c* Ù !*
Xì ‹ ñƒ ë t à g Zä ~ :¹ 7Z gzZ 5 Ð g
wÎg Šp ä ~ — " ?ƒ D™g ïZ VY ? Â :c*
â
Û ä VrZ
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û RL ü

±Êô áø^f$uô àöeû ]æø (DMUONMKÜΆÖ] (OSLKPE ‚öÛøuû]* äü qø†ø ìû*]


±Êô Üõ‘ô^Âø ±eô]* àöeû ]æø DRUOMKÜΆÖ] (OSRIOSQKMQE ä́vônû vô‘ø
ÜôrøÃû ÛöÖû] ±Êô ±% Þô]†ø fø _$ Ö]æø (DMORT (MORSKÜΆÖ] (RLRKNE èô ß$Š% Ö]
Xéô …ø ^jøíûÛöÖû]Z ±Êô ðö ^nø –ôùÖ]æø (DPURTKÜΆÖ] (MRQKQE †ônû fôÓøÖû]
!DQQOKÜΆÖ] (MSOKNE
±Êô ±% Ûô %ø nû `ø Öû ] Ùø ^Îø æø !°ùô …ô ^íø fö Öû ] ½ô †û ø o×F Âø xº nû vô ‘ø åü ö ^ßø ‰û āô æø Vkö ×û Îö
†ô_ûÊô †ø nû Æø xô nû vô ’$ Ö] Ùö ^qø …ô äü Öö ^qø …ô æø ‚ö Ûø uû ]* åö ]æø …ø VDMLPKUE XÄô Ûø rû Ûø Öû ]Z
!èºÏø$ô çø aö æø èøËønû ×ô ìø àôeû

àûÂø 'ö‚ôùvømö Øônû Ëø_% Ö] ^eø *] köÃû Ûô‰ø VÙø^Îø Øõnû `ø Òö àöeû èöÛø×ø‰ø äü Ãø eø ^iøæø
ä́eô a ±ùô fôß$Ö] àôÂø I èöfø Ãû ö Ô $ ø I ÜøÎø…û ]* àôeû ‚ômû‡ø æû ]* èøvømû†ô‰ø ±eô]*
(ROOKQE °% „ô Úô †û jùô Ö] äö qø †ø ìû *] !åö Ÿøçû Úø ±' ×ô Ãø Êø (åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø V]†÷ ’øjøíûÚö
xº nû vô ‘ø åü ö ^ßø ‰û āô æø Vkö ×û Îö !xº nû vô ‘ø ຠŠø uø &º mû ‚ô uø VÙø ^Îø æø (DOSMOKÜΆÖ]
(DPQSSKÜΆÖ] (MMTKOE Üö Òô^vøÖû] äö qø†ø ìû*]æø !àô nû íø nû Ž$ Ö] ½ô †û ø o×F Âø
àôÂø Øônû Ëø_% Ö] ±eô*] àûÂø äô nû eô*] àûÂø Øõnû `ø Òö àôeû èøÛø×ø‰ø àôeû ‚ôÛ$ vøÚö Ðômû†ô›ø àûÚô
áøæû ö gõnû fôuø èô mø]æø …ô çø vûÞø Ÿ÷ç$ _øÚö ä́eô ÜøÎø…û *] àøeû ‚ømû‡ø ÄøÛô‰ø äü $Þ]* èø×ø$ô]æø àôeû ]
!àônû íønû Ž$ Ö] ½ô†û ø o×FÂø xºnû vô‘ø VÜö Òô^vøÖû] Ùø^Îøæø !Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö]ø Vä́Öôçû Îø
åö ^a$ æø ‚ûÎøæø (‚õÛ$ vøÛöÖô ^qø†ùô íømö Üû Öø Vkö×ûÎö Vä́Öôçû Ïøeô ±% fôaø „$ Ö] åü $ …ø æø
àøeû ] ‚ôßøŠ$ Ö] ±Êô ø ]ˆø Êø àônû Ïøeô^Š$ Ö] àônû jøÏø%ôù Ö] ÌøÖø^ìø ‚ûÎøæø Vkö×ûÎö !°% ‚ôÃû Š$ Ö]
I ̺nû Ãô •ø çø aö æø I †õnû fø qö àöeû Üö nû Óôuø äü Ãø eø ^iøæø !ä́Úô ^aø æû ]* àûÚô çø aö æø (èø×ø$ô]æø
!DPUSMKÜΆÖ] (MRRKQE ±% Þô]†ø fø _$ Ö] äö qø†ø ìû*] !ä́eô Øônû Ëø_% Ö] ±eô]* àûÂø
— RM ™ ,Y ó» g Zèe
{^ $Ñz g
$
è u

Xì ‹ ñƒ D â ہt à a vZ
m 0 £Z x â Z óCÅ g
0Z Ô~ ó ‚ߊÛÖ]L ä N $u kZ
ãZdx â Z Ô~ ó èߊÖ]L ä Þ¬ ! Z 0Z Ô~ Ô xnv’Ö]L ä y x
ó é…^jíÛÖ] &m^u¢]Lä Ïl Y M gzZ Ô~ ó †nfÓÖ] ÜrÃÛÖ]Lä
Xì Å ~

9._Æ oÑ Å ~g g x â Z Š ‹Z Å kZ :Vƒ H ã]Z ~


+I-G
43X
äm N0 £Z x â Z ÐZ :*
c â ہ ~ +
ó Zz²Z …L ä ö x â Z Xì
Z
E
玢L ñZÎ ÷ wYg Æ $
gu 9wYg Æ kZ gzZ ì H $ eZzg
Xì r {z gzZ ÆÑ0
5;X²0
1Z ä ~ :ì ¹ ñƒ D™†O Å kZ ä ÿG
‹ ñƒ D™ yÒ g
$u Ð g ¶g Z 0 h
+i c*qu 1Z Ã Ü
‹ Ð ¾ā ) ì Zg ¦
/— Ã% ~ }g!*
Æ VâzŠ y Z Xì
~ » T :H e
$Zzg U¿Ð a x™ Z Ñ g—ä VrZ X ( ì
ó‹Z Lä ~è,
F x â Z óCÅ $
gu kZ Xì ÑñZ» kZ Vƒ Ññ
kZ :Vƒ H ( ã]Z ) ~ Xì 9Œ$ c â ہgzZ ì Å ~
gut :*
ä Áq x â Z Ð Z Xì 9._ Æ _ ZÑ Å TŠ ‹Z Å
LZ ä VrZ ÔÐ & §Æ ÿG 5;X²0 0 ·~ óug åG
5k.ÅZ L
$Zzg Ð îÏI
e & Zz 0Z ä VrZ gzZ Ð Ü1Z ä VrZ ÔÐ −Zz
è Zzg Ð g ¶g Z 0 h
b§Å Ô e
$ +i ]|ä VrZā ì H
$Zzg Å yZ pX ‹ ñƒ D™ e
% Æ p ÖZ yS e $Zzg sî
$ut :ì ¹ ä Áq X ( Äg „
g  zŠ Â !vZ } Z ) Ùô]æø Ü$ `ö ×# Ö]ø :ì
kZ Ð w¸LZ ñ » y Z ä If x â Z pÔì 96,T¹Ñ
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û RN ü

äü qø†ø ìûœø Vgõnû fôuø &ômû‚ôuø çø vûÞø ä́eô ² ô ] ‚ôfûÂø ±eô]* áõçû Ûönû Úø àûÂø Vèö nø Þô ^%$Ö]ø !OO
äü qø†ø ìû]* Ü$ $ö !äö ßûÂø ‚õnû føÂö ±eô]* Ðômû†ô›ø àûÚô (DQLUNE ±% Þô]†ø fø _$ Ö]æø (DOSNKPE ‚öÛøuû]*
áõçû Ûönû Úø àûÂø ^Ûøaö ¡øÒô !Íõçû Âø Ðômû†ô›ø àÚô (DMRK”E ±% ñô^Šøß$Ö]æø !èøføø Ãû ö Ðômû†ô›ø àûÚô
˜öÃû eø ±ßô$ø‚$ vøÊø Váºçû Ûönû Úø Ùø^Îø Vø ]‡ø èøfø Ãû ö á$ œø Ÿ$āô !Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö]ø Vä́Öôçû Îø áøæû ö ä́eô
‚öÛøuû]* åö ]æø …ø V±% Ûô%ønû `ø Öû] Ùø^Îøæø !ý Ü$ `ö ×# Ö]ø VÙø^Îø a ²ô ] Ùøçû ‰ö…ø á$ ]* ‚õmû‡ø àûÂø Ýôçû ÏøÖû]
!èºÂø ^Ûøqø äü ËøÃ$ •øæø (áø^f$uô àöeû] äö Ïø$$æø (°% †ô’ûfø Öû] ô²] ‚ôfû Âø çû eö *] áºçû Ûönû Úø äô nû Êô æø (…ö ] $̂ føÖû]æø
!DMNQKOE Üö Òô ^vø Öû ] äö Öø xø v$ ‘ø æø Vkö ×û Îö

±' ×ô Âø ‚ø`ø Žûjø‰û]ô VÙø^Îø äö ßûÂø Dáôƒôù ©øÛöÖû]E áø^Ûønû ×ø‰ö ±eô*] àûÂø Vèö %ø Öô ^%$ Ö]ø !OP
kößûÒö àûÚø (Ü$ `ö ×# Ö]ø VÙöçû Ïömø a ±$ fôß$ Ö] ÄøÛô‰ø ¡÷qö…ø ² ø ] ‚öŽöÞû*] VÙø^ÏøÊø (Œø^ß$ Ö]
Ýø^ÏøÊø VÙø^Îø !åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø (åö Ÿø]æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ ãö ×# Ö]ø !åö Ÿøçû Úø ±' ×ô Ãø Êø (åö Ÿøçû Úø

(^a‚ñ]çÊæ ^``ÏÊ àÚ ±ÿ æ èvnv’Ö] &m^u¢] è׊׉ ±Ê ±Þ^fÖ¢] VOO


!OONKP
(^a‚ñ]çÊæ ^``ÏÊ àÚ ð±æ èvnv’Ö] &m^u¢] è׊׉ ±Ê ±Þ^fÖ¢] VOP
!OOPIOOOKP
— RO ™ ,Y ó» g Zèe
{^ $Ñz g
$
è u

Æ · ~zZg kZ ä ( cì) VâzŠ :Vƒ H ~ :ì H œg b§


H ( ã]Z ) ~ Xì c*
C gz$ Ð Z ä ~ÄgzZ Å 7óCa
0Z ~ gzZ ì Å ¿#Å Vor .‚ zŠ ä VrZ :Vƒ
Š J (,ÃîÏI
0 œÅ kZ Xì Ð ~ x ;zR Æ kZ t gzZ ì c* & Zz
$Zzg Å kZ Xì ®
Ð Ü1Z e {z gzZ ì Å †O ä ¦
™ .Å
AE
Xì Å óC~ . ó Z ê Z Lä ãZdx â Z Å kZ Xì ˆÅ
b§ Å Ô èg
$u & § ZuzŠ » e
$Zzg Åāg I g
$u kZ :& § ZuzŠ X 33
& §Æ D1Z Ìä ãZdgzZ Å ä £Z x â Z óCÅ kZ Xì Ð vZ †1Z y™
Ìä ðK̈x â Z gzZ X Å óCÅ kZ Ð & §Æ%Q Xì H e $Zzg Ð yZ Ð
p ÖZ Æ XÙô]æø Ü$ ãö ×# Ö]øZ pì ÅÐ y™e
$Zzg Å kZ ä VâzŠ XÐ & §Æ sú
$u ä V-zZg ‰Ð í :¹ ä y™X H†ŸZ ( » p ÖZ yZ ) ä%1X%Æ
g
I
+ -4X3
:c*Û ä ö GX'Ùô]æø Ü$ `ö ×# Ö]ø :c*
⁠⁠+i ]|ì Å yÒ
Û ä a vZ wÎgā Ð g h
Ì~y vZ †1Z y™~ ( e$Zzg ) kZ Xì Å Ìä g Z )
,gzZ £R x â Z e
$Zzg Å kZ
X ì îŠ g Z Œ ))q
Û ®7Z ® -Z Å $ åOC&1 c* Û r ä yx 0Z 7Z Ô÷
Š gZŒ
c Š g Z ÛŒ 9ä Áq x â Z ÐZāì t ñ Z÷
Xì *
VÍß ä g Z]| :÷ ë {z Xì Ð ( y fñ) y Ñ1Z :& § ZŠ X 34
ä Tā Vƒ Ø 7 ™}Š nÅ vZ Ã}È k Q C â
Ù ~ :c*Û ñƒ _â „ZÍ Ð
:}Š „ ZÍ ( Å Š ÷ á g Z kZ Æ a g—) {z Ôƒ ‹ ñƒ D ⠁ Û t à a x™ Z Ñ g—
T !vZ } Z L åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø (åö Ÿø]æø àûÚø Ùô]æø Ü$ ãö ×# Ö]ø (åö Ÿøçû Úø ±' ×ô Ãø Êø (åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø Ü$ `ö ×# Ö]ø
Çg 4zŠ Ð kS Ž Äg 4zŠ Ð k Q  !vZ } Z Xì ÑñZ » k Q ÔVƒ Ññ~ »
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û RP ü

!]æû ‚ö`ôŽøÊø ¡÷qö…ø †ø ŽøÂø èøj$ ‰ô

ô ] èöfø aô Üô‰ô^ÏøÖû] çeö *]æø (DOSLKQE ‚öÛøuû]* äü qø†ø ìû*]


±Êô °% ô ]‚øÇûfø Öû] ²
àôÂø ±ùô ñô¡øÛöÖû] Øønû ñô]†ø ‰ûāô ±eô]* àûÂø DNKNL(ÑE X±Öô^Úø Ÿ* û]Z àøÚô ±Þô^%$Ö]
!àô jø Ûø Öû ] xö nû vô ‘ø ຠŠø uø &º mû ‚ô uø ]„ø aF VÜô ‰ô ^Ïø Öû ] çeö *] Ùø ^Îø æø !äö ßûÂø ÜôÓøvøÖû]
äö Êû†ôÂû *] Üû Öøæø áø^Ûønû ×ø‰ö çû eö ]* äô nû Êô æø ‚öÛøuû]* åö ]æø …ø VDMLUKUE ±% Ûô%ønû `ø Öû] Ùø^Îøæø
ä́Öô^qø…ô èön$ Ïô eø æø èºÏø$ô çø `ö Êø çø aö áø^Òø áû¬ôÊø (áø^Ûønû ×ø‰ö àøeû †ø nû Žôeø áøçû Óömø áû*] Ÿ$āô
‚ömû‡ø çø aö áø^Ûønû ×ø‰ö çû eö ]* Vä́Öôçû Ïøeô †õrøuø àöeû ] ÀöÊô ^vøÖû] äô nû ×øÂø Ðø×$ Âø æø !lº^Ïø$ô
Ùô^qø…ô àûÚô èºÏø$ô çø aö Vkö×ûÎö !±ùô Þô]†ø fø _$ Ö] ‚øßûÂô ÄøÎøæø ^ÛøÒø gõaû æø àöeû
ÜûÖøæø Xáöƒôù ©øÛöÖû]Z éöø ^møˆùô Ö] Ôø ×ûiô Üô‰ô^ÏøÖû] ±eô*] ‚øßûÂô ÄøÎøæø àûÓôÖF °ùô …ô^íøfö Öû]
麂øñô^Êø ±ø`ôÊø (è÷¾øçû ËövûÚø kûÞø^Òø áû¬ôÊø (]„øaF ‚õmû‡ø èô Ûøqø†û iø ±Êô ^aø †û Òö„ûmø
!ä́jô Ûøqø†û jøeô Ðövø×ûiø

(äô nû Êô ̺×øjøíûÚö èøËønû ×ô ìø àöeû Øönû Âô ^Ûø‰ûāô äü Ûö‰û]æø Øønû ñô]†ø ‰ûāô çû eö *] àûÓô³þÖF
±Êô ຠŠø uø äü %ö mû ‚ô vø Êø Vkö ×û Îö !ÀôËûvôÖû] ðö ±ùô ‰ø Ѻæû ‚ö‘ø Xgômû†ôÏûj$Ö]Z ±Êô æø
^–÷mû*] ±% Þô]†ø fø _$ Ö] äö qø†ø ìû]* ‚ûÎø Vkö×ûÏöÊø köÒû…ø ‚ûjø‰û] Ü$ $ö !‚ô aô ]çø Ž$ Ö]
áø^Ûønû ×ø‰ö ±eô]* àûÂø Våü ‚øßûÂô ÄøÎøæø àûÓôÖF …ôçû Òö„ûÛøÖû] äô qûçø Öû] àøÚô (DPUURE
äö Ûøqø†û iø ‚ûÏøÊø hö]çø ’$ Ö] çø aö æø (Üônû ÛôÖû]æø Ýô¡$Ö] àønû eø éô ^ß$%øÛöÖû] áôæû ‚öeô áôƒôù ©øÛöÖû]
tô^r$ vøÖû] áöƒôù ©øÚö Váöƒôù ©øÛöÖû] áø^Ûø×û‰ø çû eö ]* VÙø^ÏøÊø Xgômû„ô`û j$Ö]Z ±Êô °% ˆôùÛôÖû]
Üö ÓøvøÖû] äö ßûÂø °æô†û møæø ÜøÎø…û *] àôeû ‚ômû‡ø àûÂø °æô†û mø ²
ô ] ‚ôfûÂø àöeû ‚ömûˆômø äü Ûö‰û]
— RQ ™ ,Y ó» g Zèe
{^ $Ñz g
$
è u

} 9 l x Z™/ô!Î6,kZ :¹ ä ~zZg Xó Çg #Š Ð kS Ž Äg #Š Ð k Q gzZ


X ~Š „ ZÍt ä VM‰ƒ
îGE
04X ÌØZ 1Z gzZ ~ ó ‚ߊÛÖ]L ä £Z x â Z óCÅ g
$u kZ
Æ ðŸZ LZuZ 1Z ~ z }uzŠ Æ óàâ ÑZ L ä ~Š Z å›E E3ÅZ vZ
9Œ$ gut :ì ¹ ä ÌØZ 1Z gzZ Xì ÅÐ ÇZ Ð & §
I-4X3 GÅ
e ó Zz²Z …Lä ö+ GXì èE4)Z
$Zzg ä £Z x â Z Ð Z :ì ¹ ~ Z
+
-Z ~ kZ gzZ ì H
1 } Y 7~ & ì yÑ1Z ~zZg q
ì r {z Âì y Ñ0a {z ¤
/Z Xƒ yÑ0a {zā ( h
+և )
ä ã?v 0Z ƒq 6,kZ X ÷ r ÌwYg ¹!*
Æ kZ gzZ
6÷ < +i y Ñ1Z :ì H {û)g f Æ w¸kZ LZ
Ø z 0h
~ ~g g ÁYg {zā ì t w¸ Z÷Xì ¸ V; Æ ãZdx â Zā
gzZ ì V; Æ ÌØZ 1Z †ŸZ » Â Æ óy f>Z LpÔ÷ rÐ
Âì pôt ¤
/Z X H 7™f » kZ ~ sg ¬Æ h
+i kZ ä VrZ
X σ ï÷
á ~ öZÎÆ yQ
Xì B Z{z ì Ñ0 ³ Z x **
» T LZuZ 1Z p
H¹ ÑZz z q gz$1 ( C¹) tzœ7Z ~ ó gm†ÏjÖ]L
Xì Š
ä ~ Q Xì Œ$ gu Å kZ , 6 ¯ Å @ZØ :ì t I Z÷
j§ {gÃè Ìä ãZdx â Z :ì t  í! Z÷ [ Z  H uZg+ Z
M b§kZ ~ kZ pì Å óCÐ
Ð yf>Z yG1Z :ì c*
( ì 7yÑ ª) % Æ c* çgzZ xÑ ( yG ª) ì ~z%
pˆù Úô Xì –~ d E
$ å<G
X-ÊZ ä pˆù Úô sg ¬» kZ Xì 9¸ gzZ
†0 h » kZ Ôå y fñ » ` sÔyf>Z y G1Z Xì ¹ ä
+m,x **
Ð yZ gzZ ÷ D™ e
$Zzg Ð g ¶g Z 0 h
+i ]| {z Ôì vZ
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û RR ü

àûÚô æø (Ýõ]‚øÒô àöeû †ö Ãø ŠûÚô æø ±% Ëô Ïø%$Ö] éô †ø nû Çô ÛöÖû] àöeû áö^Ûø%ûÂö æø èøfø nû jøÂö àöeû
!éô …ø çû Òö„ûÛøÖû] Ðômû†ô_$ Ö] àøÚô &ømû‚ôvøÖû] Ñø^‰ø Ü$ $ö !^Þø†û fø ìû]* ^Úø ä́%ô mû‚ôuø ±Öô]çø Âø
]„øaF áøƒôù ©øÛöÖû] áø^Ûø×û‰ø ^eø ]* á$ *] V±ßô Ãû mø !^Ûø`ö ßønû eø ˆônû nôÛûj$×Öô åö ^Þø†û Òøƒø VÙø^Îøæø
äü Ûøqø†û iø °„ôÖ$] ý ݺ^Û$ aø äü Ûö‰û] VØønû Îô (áôƒôù ©øÛöÖû] áø^Ûønû ×ø‰ö ±eô]* †ö nû Æø çø aö
ä́eô^jøÒô ±Êô ±% fôaø „$ Ö] ^aø †û Òö„ûmø ÜûÖø èºÚ$ ^aø 麂øñô^Êø ǻ„øaFæø (]„øaF Øøfû Îø
!XÌôô^ÓøÖû]Z

±Öô^j$Ö^eôæø Dáø^Ûønû ×ø‰ö çû eö ]*E ‹ønû Öøæø áø^Ûø×û‰ø çû eö *] áûƒøāô çø `ö Êø Vkö×ûÎö


ô ] ‚ôfû Âø àöeû ‚ömûˆômø ^ÛøÞ$āôæø (ÀöÊô ^vøÖû] à$ ¾ø ^ÛøÒø gõaû æø àöeû ‚ömû‡ø çø aö ‹ønû ×øÊø
²
&ømû‚ôvøÖû] ø …ø æû *] ±$ Þô]†ø fø _$ Ö] á$ ]* ]„øaF ‚ömôù©ømö ^Û$ Úô á$ āôæø (°% ˆôùÛôÖû] Ýøˆø qø ^ÛøÒø
^`ø jøvûiø Ñø^‰øæø VDÜø Îø…û *] àôeû ‚ômû‡ø àûÂø áôƒôù ©øÛöÖû] áø^Ûø×û‰ø çû eö ]*E èô Ûøqø†û iø ±Êô
èô mø]æø …ô àûÚô DPUTQE åü ‚øßûÂô ÄøÎøæø ÜûÃø Þø V^aø ‚öuø]* ]„øaF &ømûô ^uø*] èø$ø¡ø³þ$ø
àôÂø ±% ñô¡øÛöÖû] Øønû ñô]†ø ‰ûāô çû eö ]* ^ßø$ø‚$ uø ±ùô ×ô røfø Öû] æ†õÛûÂø àôeû Øønû Âô ^Ûø‰ûāô
åô „ôaFæø ý Üø Îø…û *] àôeû ‚ômû‡ø àûÂø gõaû æø àôeû ‚ômû‡ø áø^Ûønû ×ø‰ö ±eô]* àûÂø ÜôÓøvøÖû]
äü Þ$^*eô Ýôˆû røÖû] ±Êô ^`ø nû ×øÂø ‚øÛøjøÂû ]æø ÀöÊô ^vøÖû] ^`ø nû Öøāô …ø ^ø]* ±jô Ö$] ±øaô èömø]æø †ôùÖ]
æ†õÛûÂø àøeû Øønû Âô ^Ûø‰ûāô ^`ø nû Êô á$ ]* äô nû ×øÂø ±øËô ìøæø gõaû æø àöeû ‚ömû‡ø áø^Ûønû ×ø‰ö çû eö *]
†ø Òøƒø ^ÛøÒø (±% ßô _ûÎö…ø ]‚$ Ö]æø Üõiô ^uø çû eö *] äü ËøÃ$ •ø ̺nû Ãô •ø çø aö æø ±$ ×ô røfø Öû]
!Xáô^Šø×ôù Ö]Z ±Êô äü ŠöËûÞø ÀöÊô ^vøÖû] Ôø ÖôƒF
— RS ™ ,Y ó» g Zèe
{^ $Ñz g
$
è u

D™ e .āE.ÅZ 0 y¢ ÔîE
$Zzg x Z— 0 çCi! gzZ Ñ { çG 4G
0G5“ 0 ÇZ
$u Å kZ X ÷
Æ ( V”á Zz 6,zZ ) à ZúÆ g
ëŽ ~ }g !*
ë :¹gzZ H y Ò 6,& § {gÃè Ãg Š Cä
$u ä kZ Q Xì c*
Š ™ a Æ ä™ ãZz t
c* Û y xgŠ Æ VâzŠ yZ ™f » kZ ä
-Z gzZ Xì {z´ Æ yfñy Ñ1Z ÔyfñyG1Z t ª Xì
q
yÒ sg ¬ IÐ kZ » T ì x ø x **» kZā ì Ìt w¸
~ ó ̍^ÓÖ]L[  KZ ä If x â Z & ì {Z
+Ã ë Z ¹ t X Zƒ
X H 7™f
# Q :ì t  í! Z÷ ( :÷ ë ã]Z )
ì yG1Z {z Z
Ø z 0h
ì 7Ì< +i {zāt h
+'× gzZ ì 7( yÑ1Z ) gzZ
6ì vZ †0 h
+m,{zµ š É H y á ä v0Z ƒqā 6
~ bÑŠ Æ G @*Å kZ Xì H yÒ B‚ Æ ¢ ä ~'
× ā
$Zzg Å y fñyG1Z ) ä ãZdx â Zāì t q
]|i R e -Z Ð
Æ kZ Q ì Å Šg Zz g -Z ~ sg ¬ ( Æ ¶g Z 0 h
$u q +i
Y :ì ( g -Z Ð ~ X ÷ Å `gŠ g
$u gÃè) t q $Š q Z &
$Zzg Å ðz/0 ³Z Xì `gŠ V; Æ kZ t ! V;
1Z XÐ e
1Z ä VrZ ÔÐ ÇZ Å yÒ g
$u Ð ë ä ðŸZ LZu Z
t gzZ Ð g ¶g Z 0 h
+i ]|ä VrZ ÔÐ <
Ø z 0h
+i yÑ
é6,kZ gzZ H {g ÷
á Z ä v0Z ƒq s§Å Tì „z e
$Zzg
ā ;Gg —6,kZ gzZ ì < +i yÑ1Z {zā HŠ OS B‚Æ
Ø z 0h
E
- ‹¢
ö g ZŠ gzZ ?q 1Z Ð Z Xì ®{z Ôì ðz/0 ³ Z ~ kZ
á^ŠÖL Ìä v0Z ƒq ]!* Š gZŒ
t b§ T ì c* Û ®ä
Xì ~Š ™yÒ ~ ó á]ˆnÛÖ]
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û RT ü

ÄøÚø ^ßøqû†ø ìø VÙø^Îø ÜøÎø…û *] àôeû ‚ômû‡ø àûÂø éø‚øÃû qø àôeû onø vûmø àûÂø Vèö Ãø eô ]†$ Ö]ø !OQ
Ðômû†ô_$ Ö] çø vûÞø &ömû‚ôvøÖû]ø !XýDÜùõ ìöE †ômû‚ôÆø oÖFāô ^ßønû `ø jøÞû] oj$uø a ² ô ] Ùôçû ‰ö…ø
÷ø^Âø ^Úø Ìø’ûÞô ÷ø^Âø Ÿ$āô ¼% Îø ±' fôÞø &ûÃø fû mö ÜûÖø äü Þ$āô (Œö^ß$Ö] ^`ø m%]* ^mø Väô nû Êô æø oÖFæû Ÿ. û]
]çû ×% –ôiø àûÖø ^Úø ÜûÓönû Êô Õ
º …ô^iø ±Þùô āôæø (gønû qô^.Êø oÂFû ]. áû]* Ôö ôæû ]. ±Þôùāôæø äü ×øfûÎø °„ôÖ$]
!Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö]ø Vä́Öôçû Îø áøæû ö èô Ûøqø†û j$Ö] &ömû‚ôuø äô nû Êô æø &ömû‚ôvøÖû] !²
ô ] hö^jøÒô Våü ‚øÃû eø
!lº ^Ïø $ô äü Öö ^qø …ô æø DPUTRE ±% Þô ]†ø fø _$ Ö] äö qø †ø ìû ]*

åü †ø Òø„øÊø !!! ÜøÎø…û ]* àøeû ‚ømû‡ø köÖû^*‰ø VÙø^Îø ±ùô Êô çû Ãø Öû] èøn$_ôÂø àûÂø Vèö Šø Úô ^íø Öû ]ø !OR
àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö]ø VÙø^Îø Øûaø Väü Öø kö×ûÏöÊø VÙø^Îø VÙø^Îø äü Þ$*] Ÿ$āô éô ø ^møˆôùÖ] áøæû ö ǻçôvûßøeô
‚öÛøuû]* äü qø†ø ìû]* !köÃû Ûô‰ø ^ÛøÒø Õø†ö fôìû]. ^ÛøÞ$āô VÙø^Îø [åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø åö Ÿø]æø
†ø nû Æø Üõ×ô ŠûÚö Ùö^qø…ô lº^Ïø$ô äü Öö^qø…ôæø (DQLSMIQLTRE ±% Þô]†ø fø_$ Ö]æø (DORTKPE
Ѻ†ö ›ö (DQLQU (QLQT (PUTOE ±ùô Þô]†ø fø _$ Ö] ‚øßûÂô äü Öøæø !̺nû Ãô •ø çø aö æø (èøn$_ôÂø
!ÌõÃû •ø àûÚô çû ×öíûiø Ÿø p†Fìû].

(gõnû Ãø ö àöeû ‚öÛøuû*] ^ßø$ø‚$ uø ^ÛøÒøæø V°% æô ^vø _$ Ö] †õ Ëø Ãû qø çû eö *] Ýö ^Úø ¦ô ] Ùø ^Îø æø !OS
(^a‚ñ]çÊæ ^``ÏÊ àÚ ±ÿ æ èvnv’Ö] &m^u¢] è׊׉ ±Ê ±Þ^fÖ¢] VOR
!OOQKP
!MSRTKÜΆÖ] (NNINMKQ (…^$¤] ØÓŽÚ |† ±Ê °æ^v_Ö] VOS
— RU ™ ,Y ó» g Zèe
{^ $Ñz g
$
è u

Ð g ¶g Z 0 h
+i ]| ä VrZ Xì ~z%Ð {$ 0 ¼ :& § åa X 35
V6,[ Ñ@* Æ nëā ©† B‚ Æ a vZ wÎg ë :c* â
Û ä VrZā H e
$Zzg
äü Þ$āô Œö^ß$Ö] ^`ø m%*] ^mø :ì Ìt ~ kZ gzZ ì ._Æ & §¬ āg I g
$ut ' X ‰
(gønû qô^.Êø oÂFû ]. áû*] Ôö ôæû ]. ±Þùô āôæø äü ×øfû Îø °„ôÖ$] ÷ø^Âø ^Úø Ìø’ûÞô ÷ø^Âø Ÿ$āô ¼% Îø ±' fôÞø &ûÃø fû mö Üû Öø
/
¦Ù Ñ (Z ðà !Íß } Z ) X &mû‚ôvøÖû] !²
C ô ] hö^jøÒô Våü ‚øÃû eø ]çû ×% –ôiø àûÖø ^Úø ÜûÓönû Êô Õ
º …ô^iø ±Þùô āôæø
ìd
$Œ /: Ï0
Û gzZ ƒ ~g Z ¦ +i SŠ M Ð Ï0
+i Å Ñ ¬ Ð LZ ä T Š
H57
( ,q zŠ ) +Z ~ ?~ gzZ Vß ™ wJÃ ( w™z) ]úŠ ~ Â ñYW Zzš = ā
$Z 'vZ [  :Ѓ : { Ze ¦
~ kZ gzZ X g /Ù ?ˆ Æ Xā Vƒ ;g Y } hg
C
› ( Ð kZ ) !vZ } Z ) Ùô]æø Ü$ `ö ×# Ö]ø :÷ 7Ât ~ Tì g$u Å [ ]Z Gî*9E
F,
X ÷ rwYgÆ kZ gzZ ì Å óCÅ kZ ä ãZdx â Z X ( Äg
+i ]| ä ~ :H yÒ ä VrZ Xì Ð °¶Z ¾ :& §V Zv*
0h 0 X 36
ä VrQ 1Å y Ò g
$u b§ÏZ ƆŸZ Ë% ä VrZ Â' Y7 Ð g ¶g Z
ZŽ Äg 4zŠ Ð kZ !vZ } Z :å c*Û t ä a \ M H :¹ Ð yZ ä ~ X c*
⁠â
Û
Š [ ZŽ ä VrZ ?Çg #Š Ð g ZŽ Äg #Š Ð kZ gzZ Çg 4zŠ Ðg
~ :c*
m 0 £Z x â Z Xì ‹ Ð a \ M ä ~ b§Tì c*
äN C b§ÏZ Ã\ M Âä
ÜrÃÛÖ]L ä ãZd x â Z Xì Å óCÅ āg I g
$u kZ ~ ó( 368&4) ‚ߊÛÖ]L
ñZÎ ÷ wYg Æ › 9gzZ r wYg Æ kZ gzZ ì H yÒ ~ ó( 5071D5068)
Æg Æ ( 5059 Ô 5058 Ô 4983) ãZdx â Z Xì ®Ž Æ ¾
-Š 4,
$u kZ q
X ÷ 7à{ Ð ü{z p÷ Ìt§gzZ
ÔH yÒ ä - 0 £Z Ð ëā 6 :ì ¹ ä ~z éCŠÅZ Q1Z x â Z gzZ X 37
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û SL ü

àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (ðô ]‡ø çû røÖû] çeö *] °% †ô’ûfø Öû] áø^Ûø%ûÂö àöeû ‚öÛøuû]* ^Þø†ø fø ìû]* VÙø^Îø
(…õ^ÛøŠûÚô àôeû †ôqô^`ø ÛöÖû] àôÂø (høçû ÏöÃû mø àöeû o‰øçû Úö ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (èøÛø%ûÂø àôeû ‚ôÖô^ìø
g ±ùõ ×ô Âø ‚ônø eô a ² ô ] Ùöçû ‰ö…ø „øìø]* VÙø^Îø (g ‚õÃû ‰ø àûÂø (‚õÃû ‰ø èô ßøeû ] èøŽøñô^Âø àûÂø
oÖFæû *] ±Þôù]* áøçû Ûö×øÃû iø ÜûjöŠûÖø*] VÙø^Îø Ü$ $ö (äô nû ×øÂø oßF$û*]æø ²
ø ] ‚øÛôvøÊø (Œø^ß$Ö] gø_øíøÊø
g ±ùõ ×ô Âø ‚ônø eô „øìø*] Ü$ $ö (²
ô ] Ùøçû ‰ö…ø ^mø køÎû‚ø‘ø (ÜûÃø Þø V]çû Öö^Îø [ÜûÓöŠôËöÞû*] àûÚô ÜûÓöeô
°ô ^Ãø möæø (åö Ÿ]ø æø àûÚø ±Öô]çø mö ²
ø ] á$ āôæø (äü n%Öôæø ]„ø F̀ Êø äü n$Öôæø kößûÒö àûÚø VÙø^ÏøÊø (^`ø Ãø Êø†ø Êø
!åö ]ø ^Âø àûÚø

àôeû ‚øÛøuûœøæø (±ùõ ×ô Âø àôeû àônû ŠøvöÖû] àôÂø Üõ‘ô^Âø ±eôœø àöeû ] ^–÷mûœø åö ]æø …ø æø
!ä́eô (èøÛø%ûÂø àôeû ] ‚ôÖô^ìø àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àûÂø ^Ûøaö ¡Òø ô (áø^Ûø%ûÂö
‚ôÛ$ vøÚö àûÂø (†õŽûeô àôeû Ùô¡aø ô àûÂø “ôñô^’øíøÖû] ±Êô ±% ñô^Šøß$Ö] åö ]æø …ø æø
!ä́eô (èøÛø%ûÂø àôeû] ‚ôÖô^ìø àôeû

‚öÛ$ vøÚö æø (Ôõ mû‚øÊö ±eô*] àöeû] ]„ø F̀ Êø V°% æô ^vø _$ Ö] †õ Ëø Ãû qø çû eö *] Ùø ^Îø æø
àôeû o‰øçû Úö àûÂø (&ømû‚ôvøÖû] ]„øaF ^møæø …ø ‚ûÎø èøÛø%ûÂø àôeû ‚ôÖô^ìø àöeû
!…õ^ÛøŠûÚô àôeû †ôqô^`ø Úö àûÂø (±ùô Ãô Úû $̂ Ö] høçû ÏöÃû mø

àôeû gônû fôuø àûÂø (ôÛøÂû Ÿ* û] áø^Ûønû ×ø‰ö àûÂø (èøÞø]çø Âø çû eö ]* åö ]æø …ø æø
!ÜøÎø…û *] àôeû ‚ômû‡ø àûÂø (Øônû Ëø_% Ö] ±eô]* àûÂø (kõeô^$ø ±eô]*

±Êô èöÖø¡ørøÖû]æø (èô mø]æø †ùô Ö] ±Êô köfû %$Ö] äö Ãø Úø æø V°% æô ^vø _$ Ö] Ùø ^Îø æø
— SM ™ ,Y ó» g Zèe
{^ $Ñz g
$
è u

0 ·…ā ¹ ä VrZ Ô~Š ¸ä Y ZiŽ 1Z ~y y¢0 £Z …ā ¹ ä VrZ


gU 0 ̀' ä [ © 0 .ñ …ā ÷ D™ y Ò {z Ô H y Ò ä î*I-“ 0 −{
M È ¬ ä VrQ ÔÐ
$Zzg Ð g Ä ]|ä VrZ gzZ Ð Ä è›
ä VrZ ÔH e
Š[ÃVÍß gzZ ZñB; » g Z]| ä a vZ wÎg :c*
vZ ä a \W: Ôc* â
Û
â
i ÌÐ Vâ Y ~g v»~ā ƒ 7… Y ? H :c*
{Š c* Û Q Ô Å Y z z £ Å \¬
â
a \ M Q Xì c* ÔV ; Y :H n²ä VrZ ?Vƒ m,
Û s ä \ M ÔvZ wÎg c* ³
àz Ì ( Z )t » kZ ÔVƒ à z ~ » T :c*
â
Û gzZ H— ™ñB; » g Z]|ä
Ð ¿kZ gzZ ÔÇg 4zŠ Ð ¿kZ Ž ì ‚
rg 4zŠ Ð ¿kZ \¬vZ gzZ Ôì
XÇg #Š Ð ( Z) kZ Ž ì ‚
rg #Š
yZ ÔÐ y¢0 £Z gzZ Z0 @ä Þ¬ ! Z 0 è Z x â Z ÐS
Xì H e $Zzg Ð î*I-“0 −{ 0 ·ä VâzŠ
ä VrZ ÔÐ Æ 0 wh ~ óZ÷áLä ðK̈x â Z ÃkZ
$Zzg Ð & §Æ î*I-“0 −{ 0 ·
Xì H e
-Æ ! Z 0Z :ì ¹ ä ~z éCŠÅZQ1Z x â Z
0 −{ 0 ·gzZ q
ä VrZ ÔÐ Œ²Z [ © 0 .ñà g $u kZ ä VâzŠ î*I-“
$Zzg Ð & §Æ g U0 ̀'Ð Z
Xì H e

I’
! Z 0 Ô ä VrZ ÔÐ ø. Z yÑä : Zú1Z x â Z Ð Z
g ¶g Z 0 h
+i ]| ä VrZ ÔÐ Ü1Z ä VrZ ÔÐ "
$U*
Xì H e $Zzg Ð
ì œ~ e $Zzg k0*Æ y S :ì *c â ہ ä ~z éCŠÅZ x â Z
KZ Ð yZ gzZ Y  R Æ cì LZ _ö~ T [  {z ª)
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û SN ü

àöeû Ô ö Öô^Úø áø^Òø ‚ûÏøÖøæø !Üô×ûÃô Öû] ±Êô Øönû ×ô røÖû] Äö•ôçû ÛøÖû]æø (…ô]‚øÏûÛôÖû]
‹øÞöçmö köÃû ÛôŠøÊø !^`ø nû ×øÂø Øøìøø æø ‚õÃû ‰ø èøßøeû ] èøŽøñô^Âø pœF…ø ‹õÞø]*
VÙø^Îø (Ô õ Öô^Úø àûÂø (^Ã÷ nû Ûôqø gö`ø û]*æø (gõaû æø àöeû ] ^Þø†ø fø ìû]* VÙöçû Ïömø
g ^`ø nû eôŸô* áø^Òø äü Þ$]* ”õ ^Î$ æø ±eô]* àôeû ‚ôÃû ‰ø èößøeû ] èöŽøñô^Âø ±ßô jû$ø‚$ uø
^Ûøe$…ö Vgø`ø û*] &ômû‚ôuø ±Êô !äö ßûÚô ä́jô nû eø Øöaû *]æø çø aö ^.•$ çø jømø àºÒø†û Úô
àöeû Üö ÓøvøÖû] 'ø‚$ uø ‚ûÎø ǻ„ôaF èøŽøñô^Âø á$ ¬ôÊø VÙø^Îøæø !Üû`ô×ô –ûËøeô ^*•$ çø iø
(Üô×ûÃô Öû] ±Êô ^aø …ô]‚øÏûÚô èô Öø¡qø ø o×FÂø غnû Öôø Ô ø Öô„FÊø (^`ø ßûÂø èøfønû jøÂö
DME!äö ßûÚô ^ò÷nû ø ^`ø ßûÂø Üö ÓøvøÖû] „øìø*] ^ÛøÖø Ô
ø ÖôƒF Ÿçûø Öøæø

çeö]* áø^Ûø%ûÂö àöeû ‚öÛøuû*] ^ßø$ø V†õ mû †ô qø àö eû ] Ùø ^Îø æø V†õ nû %ô Òø àö eû ] Àö Êô ^vø Öû ] †ø Òø ƒø !OT
çø aö æø ±% Ãô Úû $̂ Ö] høçû ÏöÃû mø àöeû o‰øçû Úö ^ßø$ø (èøÛø%ûÂø àôeû ‚ôÖô^ìø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ßø$ø (ðô ]‡ø çû røÖû]
^aø ^eø *] kûÃø Ûô‰ø (‚õÃû ‰ø kôßûeô èøŽøñô^Âø àûÂø (…õ^ÛøŠûÚô àöeû †ö qô^`ø Úö ±ßô $ø‚$ uø Ѻæû ‚ö‘ø
gø_øíøÊø ±ùõ ×ô Âø ‚ônø eô „øìø*]æø (èô ËøvûröÖû] Ýøçû mø Ùöçû Ïömø (a ²
ô ] Ùøçû ‰ö…ø köÃû Ûô‰ø VÙöçû Ïömø
‚ømø ÄøÊø†ø Êø !køÎû‚ø‘ø V]çû Öö^Îø !ÜûÓön%Öôæø ±Þùô āô (Œö^ß$Ö] ^`ø m%*] :Ùø^Îø Ü$ $ö (oßF$û]*æø ²
ø ] ‚øÛôvøÊø
àûÚø °ô ^Ãø Úö æø (åö Ÿ]ø æø àûÚø ±Öô]çø Úö ²
ø ] á$ āôæø (±ßôù Âø °ôù ©øÛöÖû]æø ±nùô Öôæø ]„øaF VÙø^ÏøÊø ±ùõ ×ô Âø
!gº mû †ô Æø ຠŠø uø &º mû ‚ô uø ]„ø aF V±% fô aø „$ Ö] ^ßø íö nû ø Ùø ^Îø VÀö Êô ^vø Öû ] Ùø ^Îø Ü$ $ö !åö ]ø ^Âø
!Ñõ†ö ›ö 'ö¡ø³þ$ø äö ßûÂø äü Öøæø (”õ^Î$ æø ±eô*] àôeû ‚ôÃû ‰ø àûÂø ±% Þô ^fø Öû Ÿ* ]û Ùø ^Îø æø
!NOINNKQ (…^$¤] ØÓŽÚ |† ±Ê °æ^v_Ö] DME
!NMNKQ (èm^`ßÖ]æ èm]‚fÖ] ±Ê †n%Ò àe] VOT
— SO ™ ,Y ó» g Zèe
{^ $Ñz g
$
è u

~ g Zl Å e
$Zzg ‹Ò 7Z X ( }™ ¦ Ã 7‚ R z ] Zi YS
0 ´ â x â Z X ÷ x £ à ¬ ~ D{z gzZ ì Ýq y÷ è °

á ª
¢q ~ # .Å yZ gzZ ¬Š Ã Ä ›
Ö } M È ¬ ]| ä ÷Z
Ø z 0Z … :ì ‹ ñƒ D ⠁
gzZ < Û Ã ÷- ä ~ X ñƒ
= :c* ⁠ ïE;X\IR
$Zzg Ð ´ â x â Z Ôä ƒ
Û ä VrZā ì H e
gq
nj N* -Z » −Zz Æ y Zā c*
C ä m‡z ! Z 0 Ä › M Ȭ
~z% Ð ïE;X\IZ X¸ D™çz : { IZ Æ yZ gzZ {z ~ T å
X¸ D™çz Ð ã0* ñƒ a Æ yZ {z h
+÷á :ì ~ g
$u
G ÀM7
45“ 0 ê MÐ Ä è›
$u ä îE
g 0G M È ¬ kZ :¹ ä ´ â x â Z gzZ
/Z gzZ ì ?Š ÅgŠ èª
ƒ : (Z ¤
@* °~ DÅ yZt Xì Å y Ò
ÀM
Xf $Zzg ÌðÃÐ y Z ê 7M Â
e: e
Y ZiœZ 1Z y¢0 £Z :÷ D™ y Ò ,̀0Z :ì H yÒ ä M 0Z ƒq X 38
k
`
¹ ä VrZ Ô H yÒ ä î*I-“0 −{ 0 ·Ð ëā ¹ ä VrZ Ô H yÒ Ð ë ä
0 ̀' Ð íā ¹ ä VrZ Ôì tzœ Ž H y Ò ä Œi [© 0 .ñ …
ä VrZā H e
$Zzg Ð Ä › M j È ¬ ]| ä VrZ Ô Å y Ò g
$u ä g U
Û izg Æ îªEB9Eà a vZ wÎg ä ~ :‹ ñƒ D™ yÒ Ã−Zz LZ
\W² ‹ D ⠁
à z Zg v~ !Íß } Z :c*
â
Û Q ;Å z z £ Å \¬vZ ™ ñB; » g Z]| ä a
ÃB; Æ g Z]| ä a \ WQ X c*
â
Û„ gŠ ä a \ M :¹ ä VÍß X Vƒ
›Ð kZ vZ — " gzZ ì ÑZz ä™ ZŠ Z Ð s§ ~÷gzZ àz Z÷t :c*
â
Û gzZ H—
]zZ°Ð kZ Ž ì ÑZz ä™]zZ°Ð kZ gzZ Ôì @*
™›Ð kZ Ž ì ÑZz ä™
Xì $ gutāì w¸ » If }gø :÷ ë M 0Z ƒq Xì @*
d¾Œ$ ™
Æg
~ }g !* $u kZ Ð g m‡z ! Z 0 Ä ]|ā ì ¹ ä ã]Z
:÷ t§&
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û SP ü

Ùôæ$ Ÿ* û] †ô_ûŽ$ Ö^eô ^Â÷ çû Êö†û Úø äö ßûÂø ¼õeô^‰ø àôeû àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfûÂø àûÂø VoÖF æû Ÿ. ]û ø !OU
!xº nû vô ‘ø åü ö ^ßø ‰û āô æø Vkö ×û Îö DMNME äqø^Úø àöeû] äö qø†ø ìû]* !¼ûÏøÊø

±Êô ±% ñô ^Šø ß$Ö] äö qø †ø ìû ]* !ä́eô äô nû eô]* àûÂø àøÛømû*] àôeû ‚ôuô]çø Öû] ‚ôfû Âø àûÂø Vèö nø Þô ^%$Ö]ø !PL
†ø nû Æø °ùô …ô^íøföÖû] Ùö^qø…ô lº^Ïø$ô äü Öö^qø…ô (^–÷ mû *] xº nû vô ‘ø åü ö ^ßø ‰û āô æø (DMRE X“ô ñô ^’ø íø Öû ]Z
!Xgômû†ôÏûj$Ö]Z ±Êô ^ÛøÒø èºÏø$ô çø aö æø ‚ôuô]çø Öû] ‚ôfû Âø ‚ôÖô]æø àøÛømû*]
äö qø†ø ìû*] !éöø ^møˆùô Ö] äô nû Êô æø ä́eô äö ßûÂø àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfû Âø àôeû èøÛø%ønû ìø àûÂø Vèö %ø Öô ^%$Ö]ø !PM
±Êô ±% fôaø „$ Ö] Ùø^Îø !äö ßûÂø ±ùô ñô¡øÛöÖû] Üõ×ô ŠûÚö Ðômû†ô›ø àûÚô (DMMRKOE ÜöÒô^vøÖû]
º æû †ö jûÚø ܺ×ô ŠûÚö æø (ä́vônû vô’ûiø àûÂø ÜöÒô^vøÖû] køÓø‰ø VXä́’ônû íô×ûiøZ

äö ßûÂø kõeô^$ø àöeû °% ‚ôÂø äô mûæô†û mø hõ‡ô^Âø àöeû ðö ]†ø fø Öû]ø V±% Þô ^fø Öû Ÿ* ]û Ùø ^Îø æø
ô ] Ùôçû ‰ö…ø ÄøÚø ^ß$Òö VÙø^Îø
°øô çû ßöÊø (Üùõ ìö †ômû‚ôÇøeô ^ßøÖûˆø ßøÊø †õËø‰ø ±Êô a ²
àônû iø†ø røø køvûiø a ² ô ] Ùôçû ‰ö†ø Öô xøŠôÒöæø (èºÃø Úô ^qø éö¡ø’$ Ö] V^ßønû Êô
±Þùô ]* áøçû Ûö×øÃû iø Üû jöŠûÖø]* VÙø^ÏøÊø (g ±ùõ ×ô Âø ‚ônø eô „øìø*]æø (†ø `û ¿% Ö] o×$ ’øÊø

(^a‚ñ]çÊæ ^``ÏÊ àÚ ±ÿ æ èvnv’Ö] &m^u¢] è׊׉ ±Ê ±Þ^fÖ¢] VOU


!OOQKP
(^a‚ñ]çÊæ ^``ÏÊ àÚ ±ÿ æ èvnv’Ö] &m^u¢] è׊׉ ±Ê ±Þ^fÖ¢] VPL
!OOQKP
(^a‚ñ]çÊæ ^``ÏÊ àÚ ð±æ èvnv’Ö] &m^u¢] è׊׉ ±Ê ±Þ^fÖ¢] VPM
!OORIOOQKP
— SQ ™ ,Y ó» g Zèe
{^ $Ñz g
$
è u

Å z ¬ sÜ ƒ¯% Ð g Ä ]| *‚ 0 y×°Z † :& § ª X 39


9Š ‹Z Å kZ : Vƒ H ~ Xì Å ä zâ 0Z x â Z óCÅ kZ X ÷ D™ e
$Zzg
ì

ó “ñ^’íÖ]Lä ðK
¨K̈x â Z Xì Ð −Zz LZ » ^Z 0 uZß Z † :& § ZuzŠ X 40
~g g 9gzZ r wYg Æ kZ Xì 9ÌŠ ‹Z Å kZ gzZ ì Å óCÅ $ eZzg kZ ~
X ÷ r ._Æ ó gm†ÏjÖ]LÌ{z pÆ ^Z −Zz Æ uZß Z †ñZÎ÷ wYgÆ

p ÖZ {Š c* 47E:& § ZŠ
i¼ Ð g m‡z ! Z 0 Ä ]|Ý°Z †0 î*I-G X 41
& §Æ ð5 ›~ ó Õ…‚jŠÛÖ]Lä Áq x â Z X ÷ D™ e
$Zzg g $ut B‚Æ
Û 9Ð Z ä Áq :c*
¶Š g Z Œ Û ~ 3Å kZ ä If )´ Xì Å óCÅ kZ Ð
â
# Ôì Hg (Z ]j~
Xì uzá ð5 ›ā Z
0 ~° Ð g [i ¬ 0 Y Z',]|ā ÷ ë ã]Z
$U*
"
Æ a vZ wÎg ë ~^q Û ä VrZ X ÷ D™ e
â
-Z :c* $Zzg
Ü z kS X ñƒ ¿z
}g ø ‰ Û 6,x £ Æ nk
,¼ ë ¸ B‚
) ) Å i ú :Š
a vZ wÎg Xì à Zz äƒ ® HH y´Z t y xgŠ
Š
HH s ™ ™ } Š zh Ä Ã( q
-Z n Æ V½gŠ zŠ a Æ
Z]| ä a \ W ( i úi Z ˆ) X ðJ 7,i ú Å × ä a \ M
Å kZ » ðñC â
Ù ~ ā ƒ … Y ? H :c*Û gzZ 1 x åB; » g
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û SR ü

àôeû †ô_ûÊô èô mø]æø …ô Øö%ûÚô &ömû‚ôvøÖû]ø !!![ä́ŠôËûÞø àûÚô àõÚô ©ûÚö Øùô Óöeô oÖFæû ]*
Väü Öø Ùø^ÏøÊø (Ô ø ÖôƒF ‚øÃû eø †ö ÛøÂö äü nø Ïô ×øÊø VÙø^Îø Vø ]‡ø æø !‚õmû‡ø àûÂø èøËønû ×ô ìø
àõÚô ©ûÚö Øùô Òö oÖFçÚø kønû ŠøÚû *]æø køvûfø ‘û*] (gõÖô^›ø ±eô*] àøeû ] ^mø ^ò÷nû ßô aø
àöeû ]æø (DNTMKPE ǻ‚ôñô]æø ‡ø ±Êô äü ßöeû ]æø ‚öÛøuû*] äü qø†ø ìû]* !èõ ßøÚô ©ûÚö æø
àôeû °ùô ‚ôÂø àûÂø ‚õmû‡ø àôeû ±ùô ×ô Âø Ðômû†ô›ø àûÚô ]†÷ ’øjøíûÚö DMMRE äqø^Úø
àöeû ] çø aö æø ‚õmû‡ø àôeû ±ùô ×ô Âø †ø nû Æø Üõ×ô ŠûÚö Ùö^qø…ô lº^Ïø$ô äü Öö^qø…ôæø !kõeô^$ø
^aø †ö Òûƒô Ýø‚$ Ïøiø ðô ]†ø fø Öû] àôÂø èºnø Þô^$ø кmû†ô›ø äü Öøæø !̺nû Ãô •ø çø aö æø (áø^Âø ‚ûqö
DME!g ±ù ×ô Âø àûÂø èô %øÖô^%$Ö]æø èô nø Þô^%$Ö] Ðômû†ô_$ Ö] ±Êô
õ

tø†ø ìø ƒûāô (Üùõ ìö †ômû‚ôÇøeô èô ËøvûröÖû^eô ^ß$Òö VÙø^Îø k ô²] ‚ô fû Âø àô eû †ô eô ^qø àû Âø !PN
!åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø VÙø^ÏøÊø (±ùõ ×ô Âø ‚ônø eô „øìø^*Êø (a ²
ô ] Ùöçû ‰ö…ø ^ßønû ×øÂø
!†ø Òô^ŠøÂø àöeû ]æø èøfø nû ø ±eô]* àöeû ] åö ]æø …ø

(^a‚ñ]çÊæ ^``ÏÊ àÚ ±ÿ æ èvnv’Ö] &m^u¢] è׊׉ ±Ê ±Þ^fÖ¢] DME


!OPMIOPLKP
àe]æ (ONLSNKÜΆÖ] (ORRKR (Ìß’ÛÖ] ±Ê èfn ±eœ àe] äq†ìœ VPN
±Ê ±Þ¡ÏŠÃÖ] å†Òƒæ (NNQKPN (Ўځ èßm‚Ú îm…^i ±Ê †Ò^ŠÂ
(Ù^ÛÃÖ] ˆßÒ ±Ê °‚ß`Ö]æ (OUOLKÜΆÖ] (UQKMR (ènÖ^ÃÖ] gÖ^_ÛÖ]
!ORPOLKÜΆÖ] (RLKMO
— SS ™ ,Y ó» g Zèe
{^ $Ñz g
$
è u

ÅÑ 0 ¡ g
$u ~g7 ' ?Vƒ g ZŠ h {Š c*
i ÌÐ yY
yZ ~ kZ Xì b§ Å e +i ]|Ž ì e
$Zzg ~z%Ð h $Zzg
â
g /]|Ð g Z]|ˆ Æ kZ :c*Û Xì †ŸZ » p ÖZ
0Z } Z Ôƒ ug I :¹Ð yZ ä g /]|  ðƒ ]‡5 Å
Æ ]gúgzZ Š% ðñC
Ù aÆ ‰
Ü zC á z ð\ M !̈¤ ! Z
Ù x÷
W Æ yZ gzZ £Z x â Z X ÷ ‰ 0 Ñña
+Zzi KZ ä d
kZ ~ Z
+i 0 Z& ~ ä zâ 0Z gzZ ì Å óCÅ g
0 ~° i Z h $u
wYg Æ ›x â Z gzZ ÷ rwYgÆ kZ Xì Å óC U¿"
$U*
÷ D Y äY Ð x **
Æ y¬] +i 0 ZñZÎÔ÷
.0Z Ž Æ h
$u kZ X ÷ ® {z gzZ
ÌÐ g Y Z',]| & § ZuzŠ » g
Ð g Z]|~ & §}ŠgzZ }uzŠ ™f » kZ Ôì gÃè
Xì [ g*~ t§ ~z%
% ¼ ~ îªEB9Eëā ì $
¸ 6,x £Æ næLG eZzg Ð k vZ †0 ,
'Y ]| X 42
™x åB; » g Z]|ä a \ WQ Ô ñÑ p=C ( Ð +) a vZ wÎgā
Ù !*
Xì ÑñÌZ» k Q Vƒ Ññ~ » T :c*
â
Û
$Zzg ä ™ Xè0Z gzZŽ ! Z è0Z x â Z ÐS
Xì H e
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û ST ü

àôeû ô²] ‚ôfû Âø àûÂø Võ ^mø ‡ô àö eû gö ×ô _$ Ûö Öû ] Ùø ^Îø æø V†õ nû %ô Òø àö eû ] Àö Êô ^vø Öû ] †ø Òø ƒø !PO
(Üùõ ìö †ômû‚ôÇøeô èô ËøvûröÖû^eô ^ß$Òö VÙöçû Ïömø k ² ô ] ‚ôfû Âø àøeû †ø eô^qø ÄøÛô‰ø (Øõnû Ïô Âø àôeû ‚ôÛ$ vøÚö
àûÚø VÙø^ÏøÊø (±ùõ ×ô Âø ‚ônø eô „øìø^*Êø (½õ^_øŠûÊö æû *] ðõ ^føìô àûÚô ô ] Ùöçû ‰ö…ø
a² ^ßønû ×øÂø tø†ø íøÊø
&º mû ‚ô uø ]„ø aF V±% fô aø „$ Ö] ^ßø íö nû ø Ùø ^Îø VÀö Êô ^vø Öû ] Ùø ^Îø Ü$ $ö !åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø kößûÒö
!ຠŠø uø
‚øÛøuû*] ±eô]* àûÂø ^–÷ mû ]* ‚ö Ûø uû *] Ýö ^Úø ¦ô ] pæø …ø æø V†õ nû %ô Òø àö eû ] Àö Êô ^vø Öû ] †ø Òø ƒø !PP
(Ô º mû†ôø ^ßø$ø (°% †ônû eø %̂ Ö] åö ^ßø$ø‚$ uøæø V‚öÛøuû*] Ýö^Úø ¬ôÖû] Ùø^Îø !Øønû ñô]†ø ‰ûāô àûÂø (°ùô †ônû eø %̂ Ö]
àømû]* VÑø^vø‰ûāô ±eôŸô* kö×ûÏöÊø :Ùø^Îø !äü ×ø%ûÚô éøø ^ßøqö àôeû ±ùô Žôfûuö àûÂø (Ñø^vø‰ûāô ±eô*] àûÂø
!Äônû fôŠ$ Ö] èô Þø^f$qø ±Êô ^ßøŠô×ô rûÚø ±Êô äü Öø Œõ†ø Êø o×FÂø ^ßønû ×øÂø ÌøÎøæø VÙø^Îø [äö ßûÚô køÃû Ûô‰ø
åö ]æø …ø æø !Ôõ mû†ôø àûÂø (Ýøø d àôeû onø vûmøæø (†õÚô ^Âø àôeû ø çø ‰û*] àûÂø ‚öÛøuû]* åö ]æø …ø ]„øÒøæø
àôeû †ôÓûeø ±eô*] àûÂø äqø^Úø àöeû]æø (Ô õ mû†ôø àûÂø (o‰Fçû Úö àôeû Øønû Âô ^Ûø‰ûāô àûÂø °% „ôÚô †û jôù Ö]
!ä́eô Ô õ mû†ôø àûÂø Üû`ö jö$ø¡³ø þ$ø (o‰Fçû Úö àôeû Øønû Âô ^Ûø‰ûāôæø (‚õnû Ãô ‰ø àôeû ‚ômûçø ‰öæø (èøfø nû ø ±eô]*
!ä́eô Øønû ñô]†ø ‰ûāô àûÂø (Ýøø d àôeû onø vûmø àûÂø (áø^Ûønû ×ø‰ö àôeû ‚øÛøuû]* àûÂø ±% ñô^Šøß$Ö] åö ]æø …ø æø
‚öô^ßømö †ôfø ßûÛôÖû] o×øÂø g ^n&×ô Âø lö‚û`ôø VÙø ^Îø ‚õ Ãû ‰ø àô eû éø †ø nû Ûø Âö àû Âø !PQ
Ùø^Îø ^Úø Ùöçû Ïömø (Üùõ ìö †ômû‚ôÆø Ýøçû mø a ² ô ] Ùôçû ‰ö…ø hø^vø‘û]*
ô ] Ùøçû ‰ö…ø ÄøÛô‰ø àûÚø (a ²

!NMOKQ (èm^`ßÖ]æ èm]‚fÖ] ±Ê †n%Ò àe] VPO


!NMPKQ (èm^`ßÖ]æ èm]‚fÖ] ±Ê †n%Ò àe] VPP
çeœæ (MSQKÜΆÖ] (MMUKM (†nÇ’Ö] ÜrÃÛÖ] ±Ê ±Þ]†f_Ö] äq†ìœ VPQ
— SU ™ ,Y ó» g Zèe
{^ $Ñz g
$
è u

eZzg Ð F·0 vZ † ÔŠ *
$ c i 0 È :ì H yÒ ä M è0Z ƒq X 43
îªEB9E~ nk
,¼ ë :‹ ñƒ D ⠁
Û Ã k vZ †0 ',Y ]| ä VrZā ÷ D™
}g ø ™òÐ + a vZ wÎgā¸ 6,x £Æ
g Z]|gzZ ñ Ñ p=k0*
:÷ ë M è0Z ƒq Q Ôì Ññ Z » kZ ÔVƒ Ññ ~ » TL :c*
â ہ™ ñB; »
Xì Œ$ gutā ÷ D â ہIf }g ø

& §Æ LZuZ gzZ ~Û²Z £Z 1Z Ì£Z x â Z :ì H yÒ ä M 0Z ƒq X 44


ä VrZ ÔÐ q
-Ñ ä ~Û²Z …g $ut :¹ ä £Z x â Z X ÷ D™ $eZzg Ð
$Zzg b§ ÏZ Ð & §Æ {Š » 0 íä VrZ gzZ Ð t GZ 1Z
~zZg Xì H e
ä VrZ ?ì ‹( ¾Ð yZ ä \ W :Y7 Ð t GZ 1Z ä ~ā ÷ D™ y Ò
{Ç W …gzZ ) }I6,} h˜ LZ k0*}g ø ~ >q 4hZÅ îGE
-Z ~ üG3E !‚ {z :¹
$Zzg Ð & §Æ q
e -ÑgzZ xŠ W0 ¼ ÔÙZ 0 ŠÎZ Ð Z ä £Z x â Z b§ÏZ X ( H
-ÑgzZ .ñ0 ³ Z Ð Z ä ~èF,x â Z gzZ Xì H
$Zzg Ð & §Æ q
Xì H e
Ð .ñ0 ³ Z gzZ G0h
+ÎԎ ! Z 0 –1Z Ãg
$u kZ ä zâ 0Z x â Zā Z
#
0 £Z Ð Z ä ðK̈x â Z Xì H e -Ñ Ð Z ä VÐ y Z Xì H e
$Zzg Ð q $Zzg
$Zzg Ð & §Æ LZuZ gzZ xŠ W0 ¼ Ôy Ñ
Xì H e
ŠŽ ñ k0*Æ g Z]| ~ : ¹ ä VrZ Ôì ~z% Ð Ä 0 {@ X 45
Û Ô „ ZÍ™} Š nà l x Z™/ôÆ a vZ wÎg 6,Ÿ
ā¸ ìg ⠁ #å
a{ z Z
Ô}Š „ ZÍ Å kZ {z ì ‹ ñƒ D ⠁ á g Z Ž yŠ Æ nk
Û Š÷ è ¼Ã a vZ wÎg ä T
,

àe]æ (UNKÜΆÖ] (MPNKM (á^`f‘œ îm…^i ±Ê ±Þ^`f‘¢] ÜnÃÞ


!NLUKPN (Ўځ èßm‚Ú îm…^i ±Ê †Ò^ŠÂ
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û TL ü

àöeû ‹öÞû*]æø ‚õnû Ãô ‰ø çû eö]*æø éø†ø mû†ø aö çû eö ]* Üû`ö ßûÚô (¡q÷ ö …ø †ø ŽøÂø ^ßø$û] Ýø^ÏøÊø !‚û`ø Žûnø ×ûÊø
åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø (Ü$ `ö ×# Ö]ø VÙöçû Ïömø a ² ô ] Ùøçû ‰ö…ø ]çû Ãö Ûô‰ø Üû`ö Þ$]* ]æû ‚ö`ôŽøÊø (Ôõ Öô^Úø
!åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø åö Ÿø]æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö]ø (åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø
!X†ônû Çô ’$ Ö]Z ±Êô ±% Þô]†ø fø _$ Ö] åö ]æø …ø

àöeû ² ô ] ‚önû føÂö ±ßô $ø‚$ uø (²


ô ] ‚öfû Âø ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø ‚ô ßø Šû Ûö Öû ] ±Êô ‚ö Ûø uû ]* äü qø †ø ìû ]* !PR
‚ôfû Âø àûÂø (õ ^mø‡ô ±eô]* àöeû ‚ömûˆômø ^ßø$ø‚$ uø (ÜøÎø…û ]* àöeû ‹öÞöçû mö ^ßø$ø‚$ uø (°% †ômû…ô]çø ÏøÖû] †ø ÛøÂö
ø²] ‚öŽöÞû]* VŒø^ß$Ö] ‚öŽößûmø èô fø uø†$ Ö] ±Êô ^n&×ô Âø lö‚û`ôø VÙø^Îø (o×Fnû Öø ±eô]* àôeû àôÛFuû†$ Ö]
!åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿøçû Úø kößûÒö àûÚø VÜùõ ìö †ômû‚ôÆø Ýøçû mø Ùöçû Ïömø a ²
ô ] Ùøçû ‰ö…ø ÄøÛô‰ø àûÚø
oÖFāô †ö ¿öÞû]* ±Þôù^*Òø (^m&…ô‚ûeø †ø ŽøÂø ^ßø$û] Ýø^ÏøÊø VàôÛFuû†$ Ö] ‚öfû Âø Ùø^Îø (‚ø`ôŽøÊø Ýø^Îø ^ÛøÖø
köŠûÖø*] VÜùõ ìö †ômû‚ôÆø Ýøçû mø Ùöçû Ïömø a ² ô ] Ùøçû ‰ö…ø ^ßøÃû Ûô‰ø ^Þ$]* ‚ö`ø ŽûÞø V]çû Öö^ÏøÊø (Üûaô‚ôuø]*
ô ] Ùøçû ‰ö…ø ^mø o×Feø V^ßø×ûÏöÊø [Üû`ö iö^`ø Ú$ ]. ±qô]æø ‡û *]æø (Üû`ôŠôËöÞû*] àûÚô àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû^eô oÖFæû *]

!åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø (åö Ÿø]æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö] (åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÛøÊø VÙø^Îø
!xºnû vô‘ø åü ö ^ßø‰ûāôæø

V†ônû fôÓøÖû] ±Êô °% …ô^íøfö Öû] Ùø^Îø V°% †ô’ûfø Öû] °% ‚ôßûÓôÖû] Üø Îø…û ]* àöeû ‹öÞöçû möæø
]„øaFæø (&ômû‚ôvøÖû] Íöæû †ö Ãû Úø (õ ^mø‡ô ±eô]* àøeû ‚ømûˆômø ÄøÛô‰ø (Äön$Žøjømø áø^Òø
!URMKÜΆÖ] (MMUKM (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ VPR
— TM ™ ,Y ó» g Zèe
{^ $Ñz g
$
è u

÷Z ]|gzZ G1Z ]| Ô {k
,Ù 1Z ]| ~ y Q X ‰ ƒ } 9 òŠ M ( {g !*
C ) 12 Â
Û Ã a vZ wÎg ä VrZā ~Š „ZÍ ä ƒ
D⁠á Ì l ´â 0
 y Z Ô¸ ï÷
 zŠ Ð S Ž !vZ } Z Xì ÑñZ» k Q ÔVƒ Ññ~ » T !vZ } Z :‹ ñƒ
Çg „
XÄg ]zZ°Ð k Q ÂÇg ]zZ°Ð kS Ž gzZÄg „
 zŠ Ð Q Â
$Zzg ~ ó †nÇ’Ö] ÜrÃÛÖ]Lä ã Zdx â Z ÐS
Xì H e
N0 £Z x â Z
ÔH y Ò ä vZ †Ð ëā ì H yÒ ~ µ KZ ä m X 46
0 ÷- Ð ë :÷ ë {z ÔH yÒ ä ~k
,gZ ÁZ /0 vZ DÐ íā ¹ ä VrZ
ÔH e
$Zzg Ð b ! Z 0 Ý°Z †ä Š c* +m,… :÷ ë {z Ô H yÒ ä ¶g Z
i !Z 0 h
ñƒ ï ŠôZz » \¬vZ ÃVÍß6,x £Æ /g à g Z]| ä ~ :÷ ë {z
ä ¿T Vƒ Ø7 ™ }Š ôZz » \¬ vZ »~ ā ( c*Û ä VrZ ) ¬Š
â
» kZ ÌZÔVƒ Ññ~ » T :ì ‹ ñƒ D ⠁
Û t yŠ á Zz nk
,¼Ã a vZ wÎg
ā ÷ D™yÒ Ý°Z †X}Š „ ZÍ Å ] !*
{g !* kZ gzZ ñY ƒ Z9gz¢{z Xì Ññ
s§Å q Í ‰ƒ } 9 l ! ô ~g$
Ù Ð ~ y Z ( ~ g¦0Ì[ Z ) ~ c*
-ZC +
è ¼ ä ëā ÷ ï Š „ZÍ ë :¹™ƒ y !*
yŠ á Zz nk
, - ä VrZ X Vƒ ; gNŠ
iq
³7Z ™| (,Ð Vâ Y Å Vëñ~ H :‹ ñƒ D ⠁
7m, Û t à a vZ wÎg
a\ M 7VY :H n²ä ë ?÷7N â Å y Z ` Zzi Z ~÷gzZ Vƒ
!vZ wÎg c*
kZ Ž Äg 4zŠ Ð kZ  !vZ } Z Ôì Ññ ÌZ » kZ Vƒ Ññ~ » T :c*
â
Ûä
XÇg #Š Ð kZ Ž Äg #Š Ð kZ gzZ Çg 4zŠ Ð
Xì 9 Å kZ
KZ ä ~gg x â Z ~ }g!* 3ÅZ ~;Z ¶g Z 0 ÷-
Æ ~ ç¸E
Ô¸ bâ s§ Å %\ Wā ì ¹ ~ ó †nfÓÖ] îm…^jÖ]L[ Â
$Zzg \ WXì H q  ( » g
e $u) Ð Š c*
i !Z 0h
+m,ä VrQ
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û TN ü

o×FÃû mø ±eô]* ‚ôßøŠûÚö ±Êô çø aö æø (lô^Ïø%ôù Ö] ±Êô áø^f$uô àöeû ] åö †ø Òøƒøæø !кnû $ôçû iø
çû eö ]*æø ²
ô ] ‚öfû Âø åö ]æø …ø VÙø^Îøæø ‚ôñô]æø $̂ Ö] ÄôÛørûÚø ±Êô ±% Ûô%ønû `ø Öû] åö ø …ø æû ]*æø
!]çû Ïö$ôùæö äü Öö^qø…ôæø (o×FÃû mø

^ßø$ø‚$ uø (ô²] ‚ôfû Âø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø ‚ô ßø Šû Ûö Öû ] ±Êô ‚ö Ûø uû *] äü qø †ø ìû ]* !PS
köÃû Ûô‰ø (õ ^mø‡ô ±eô]* àöeû ö ^mø‡ô ±ßô$ø‚$ uø (±$ Ûô×ø‰ûŸ* û] xõÖô^‘ø ±eô*] àøeû ] ±ßô Ãû mø Äönû eô†$ Ö]
Ùøçû ‰ö…ø ÄøÛô‰ø ^Û÷×ô ŠûÚö ¡÷qö…ø ø²] ‚öŽöÞû*] VÙø^ÏøÊø Œø^ß$Ö] ‚öŽößûmø (gõÖô^›ø ±eô*] àøeû ±$ ×ô Âø
!]æû ‚ö`ôŽøÊø ^m&…ô‚ûeø †ø ŽøÂø ^ßø$û] Ýø^ÏøÊø !Ùø^Îø ^Úø Üùõ ìö †ômû‚ôÆø Ýøçû mø Ùöçû Ïömø a ²
ô ]
áøçû ßöŠôùvømö Üû`ö jömû]*…ø °ùô çôÏøÖû^eô çø aö ^Úø æø (‚ømûˆômø oÖFāô èºvøÖô^‘ø Ѻ†ö ›ö ǻ„ô F̀ Êø
.]„ø F̀ eô ø †ø ËøÞû] °„ôÖ$] çø aö ^Úø æø (äü %ømû‚ôuø

àûÂø ǻ‚ôñô]çø Êø àûÚô &ôÖô^%$Ö] ðô ˆû röÖû] ±Êô Íö]ç$ ’$ Ö] ±ùõ ×ô Âø çû eö ]* äü qø†ø ìû]*æø
±% ô†ø ÏöÖû] ² ô ] ‚ôfû Âø çû eö ]* õ ^mø‡ô ±eô*] àöeû ‚ömûˆômøæø (äô nû eô]* àûÂø ‚øÛøuû*] àôeû ²
ô ] ‚ôfû Âø
àöeû ] äö Ïø$$æø (^Ï÷nû ×ô Ãû iø °ùô …ô^íøfö Öû]æø èô Ãø eø …û Ÿ* ]û æø Üõ×ô ŠûÚö Ùô^qø…ô àûÚô ±% Êô çû ÓöÖû]
xõÖô^‘ø àöeû ‚öÛøuû*]æø áø^nø Ëû‰ö àöeû höçû ÏöÃû møæø àønû aô^ø àöeû ]æø ‚õÃû ‰ø
!äü %ømû‚ôuø Õø†ø iø ]‚÷uø]* Üö ×øÂû *] Ÿø Vø æö ]ø ±eô]* àûÂø æø (°% †ô’ûÛôÖû]

†ø ÛøÂö àöeû ‚öÛøuû]* ^ßø$ø‚$ uø (²


ô ] ‚öfû Âø ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø ‚ô ßø Šû Ûö Öû ] ±Êô ‚ö Ûø uû *] äü qø †ø ìû ]* !PT

!RSLKÜΆÖ] (TTKM (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ VPS


!URPKÜΆÖ] (MMUKM (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ VPT
— TO ™ ,Y ó» g Zèe
{^ $Ñz g
$
è u

}Â Å \ W Ð + $Y Å ~gg x â Z t Ô¸ szc ~ g $u
öW ЛG
$ 1Z µ\ WXì H ~ ó l^Ï%Ö]L™f » \ Wä yx 0Z Xì
I-43X
+Zz²Z …ä ö+ Gx â Z Ãg
Z $u {gÃè X ÷ ï÷ á Ì~ V- zZg Æ
Ãg $u kZ ä öW ЛG $ 1Z gzZ vZ †x â Zā ì ¹gzZ ì H y Ò ~

X ÷ r ~zZg Æ kZ gzZ ì H e
$zg
N0 £Z x â Z
ÔH yÒ ä vZ †0 ·… :ì H yÒ ~ µ KZ ä m X 47
Š c* i = :÷ ë {z Ô H yÒ ä ?Z Ô™ ! Z 0Z ª ßg … :÷ ë {z
i ! Z 0 Š c*
» \¬ vZ Ð VÍß Ã g ̈¤ ! Z 0 Z]| ä ~ā ÷ ë {z ÔH y Ò ä
\¬vZ ÿy›kZ ~ :¸ ìg ⠁
Û g \ M Ô‹ ñƒ D™ wZΙ}Š ôZz
ñƒ D ⠁ á g Z¼ yŠ á Zz k
Û Š÷ ,¼ à a vZ wÎg ä T Vƒ Ø 7 ™} ŠôZz »
X ~Š „ZÍ ä VrZ gzZ ñƒ } 9 l ! ô~g$ ƒ ‹
+{g !*

£Z 0 vZ †~ z }ŠÆ Z
+Z ¯ LZ ä s Zß Z1Z
+m,gzZ ì Å e
!Z 0 h $u Ð & §Æ −Zz Æ yZ gzZ
$Zzg g
V-zZg Æ ~g g 9gzZ‹g Z òÔ›9°ÈZ ÙÅZ vZ †1Z Š c*
i
0 £Z gzZ y ç 0 [© ԏ÷
á 0Z ÔÄ 0Z x â Z Xì Ð ~
, Z Ë~ :ì y⠁
Û » ŠzZŠ 1Z x â Z Xì c* Û r7Q ä Ô™
Š gZŒ
Ãg
Xƒ H uF,$u Å yQ ä T } Y 7Ã_ö
N0 £Z x â Z
VrZ ÔH yÒ ä vZ †Ð ë :ì H y Ò ~ µ KZ ä m X 48
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û TP ü

(±% Šônû ÏøÖû] …õ]ˆø Þô àôeû èøføÏûÂö àöeû ‚önû Öôçø Öû] ^ßø$ø‚$ uø (hô^fø vöÖû] àöeû ‚ömû‡ø ^ßø$ø‚$ uø (±% Ãô nû Òôçø Öû]
àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfû Âø o×FÂø kö×ûìøø VÙø^Îø (±% Šôfû Ãø Öû] ‚ônû Öôçø Öû] àôeû ‚ônû føÂö àöeû Õö^Ûø‰ô ±ßô$ø‚$ uø
ÄøÛô‰ø ¡q÷ ö …ø ² ø ] ‚öŽöÞû*] VÙø^Îø èô fø uø†$ Ö] ±Êô ^n&×ô Âø ‚ø`ôø äü Þ$*] ±ßô $ø‚$ vøÊø (o×Fnû Öø ±eô*] àôeû
Ýø^ÏøÊø (åö d…ø ‚ûÎø àûÚø Ÿ$āô Ýöçû Ïömø Ÿøæø (Ýø^Îø Ÿ$āô Üùõ ìö †ômû‚ôÆø Ýøçû mø åü ‚ø`ôøæø a ²
ô ] Ùøçû ‰ö…ø
(Ü$ `ö ×# Ö] VÙöçû Ïömø ǻ‚ônø eô „øìø*] &önû uø åö ^ßøÃû Ûô‰øæø åö ^ßømû*]…ø ‚ûÎø V]çû Öö^ÏøÊø (¡÷³þqö…ø †ø ŽøÂø ^ßø$û]
Ýø^ÏøÊø (äü Öø„øìø àûÚø Ùû„öìû]æø (åü †ø ’øÞø àûÚø †û ’öÞû]æø (åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø (åö Ÿ]ø æø àûÚø Ùô]æø
!äü iöçø Âû ø Üû`ö jûeø ^‘ø^*Êø (Üû`ônû ×øÂø ^Âø ‚øÊø (]çû Úö çû Ïömø ÜûÖø èº$ø¡ø³þ$ø Ÿ$āô

àöeû ] tö^r$ uø ±ßô $ø‚$ uø (² ô ] ‚öfûÂø ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø ‚ô ßø Šû Ûö Öû ] ±Êô ‚ö Ûø uû *] äü qø †ø ìû ]* !PU


àûÚô غqö…ø æø (Üømø†û Úø çû eö *] ±ßô $ø‚$ uø (Üõnû Óôuø àöeû Üönû Ãø Þö ±ßô$ø‚$ uø (èöeø^fø ø ^ßø$ø‚$ uø (†ôÂô ^Ž$ Ö]

^–÷mœæ (MOMLKÜΆÖ] (MQNKM (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ VPU


±Ê ±Þ¡ÏŠÃÖ] å†Òƒæ (MNLRKÜΆÖ] (SLQKN (èe^v’Ö] Øñ^–Ê ±Ê
èm]‚fÖ] ±Ê †n%Ò àe]æ (OUPPKÜΆÖ] (MPQKMR (ènÖ^ÃÖ] gÖ^_ÛÖ]
VÙ^Îæ (MLSKU (‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚ ±Ê ±Û%nãÖ]æ (NMMKQ (èm^ãßÖ]æ
!xnv‘ å^߉ā V†Ò^ ‚Ûuœ Ù^Îæ (l^Ï$ äÖ^q…æ ‚Ûuœ å]æ…
à ±ßñ]‚ÛÖ] ÜnÓu àe ÜnÃÞ VONOKN ̍^ÓÖ] ±Ê ±fa„Ö] Ù^Î
Ù^Îæ (³þâMPT è߉ l^Ú (èÏ$ (èe^fæ á^_ÏÖ] äßÂæ (±ËÏ%Ö] Üm†Ú ±eœ
‚f äßÂæ (ð]…‚Ö] ±eœæ ±× à ±ËÏ%Ö] Üm†Ú çeœ V^–÷mœ PQUKN (änÊ
— TQ ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

+i … :÷ ë {z ÔH yÒ ä ö™Gz /0 £Z …ā ¹ ä
5BÄZ 0 h
ÔH yÒ ä [ éE
4¨GÅ
0 D0 u = ÷ ë {z Ô H yÒ ä ögGZ g Z 4,0µ0 6z … :÷ ë {z
4݁
H yÒ Ð í ä VrZ Â Š Hk0*Æ b ! Z 0 Ý°Z †~ā H y Ò ä ögEZ 6z
â
kZ ~ :c*Û ( Ð VÍß ) äVrZ X¸ B‚Æ g Z]|6,x £Æ /¦ {zā
ñƒ D ⠁
Û izg Æ nk
,¼ à a vZ wÎg ä T Vƒ Ø 7 ™} Š nÅvZ ÿ
\W ä Tƒ Z9 „z sÜgzZ X ñY ƒ Z9 {z Ôƒ ŠŽñB‚ Æ a \ WgzZ ƒ ‹
Å a \ W ä ë :¹ ä VrZ X ‰ƒ } 9 l ! ô {g !*
6,kZ Xƒ ¬Š à a
 !vZ } Z :c* Ü z T ‹ ŠpÐ a \ WgzZ Å ]g c*
â ہ™ ñB; » y Z ä a \ W‰ i
Å kZ gzZ Çg #Š Ð kZ Ž Äg #Š Ð kZ gzZ Çg 4zŠ Ð kZ Ž Äg 4zŠ Ð kZ
X}™ ( ÒÃ Å ä™ ) ZÎg Ð Z Ž ™ ZÎg ÐZ gzZ Ô}™ ]¾ Å kZ Ž ⠁
Û ]¾
+s ÜÆ yZ ä g Z]| ‰ ƒ } 9}g ‚ {z´Æ Š Z
ÂÅ ¬Š $ Û Z &:
X à W,Z » ¬Š $
+Å y Z 7Q

ä VrZ Ô H yÒ ä vZ †Ð ë :ì ¹~ µ KZ ä N
m 0 £Z x â Z X 49
:¹ ä VrZ Ô H yÒ ä/³ … :÷ ë {z Ô H yÒ ä ²÷
á 0 ` sÐ íā ¹

gm„`i ±Êæ !醒fÖ] ð^–Î ±Öæ (èÏ$ (ÜnÓu ^ße] o×Ãmæ Ô×ÛÖ]
g ±× à pæ… (±ßñ]‚ÛÖ] ±ËÏ%Ö] Üm†Ú çeœ (NQNKMN (gm„`jÖ]
à äÏn$çi oÓu Ü$ (±ßñ]‚ÛÖ] ÜnÓu ^ße] Ô×ÛÖ] ‚fÂæ ÜnÃÞ äßÂæ
ÄÊ… ±Ê °…^ífÖ] Ù^q… àÚ °œ ”  p äÖ ˆÚ…æ (á^fùu àe]æ ±ñ^ŠßÖ]
VPLTKML (änÊæ “ñ^’íÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ]æ äß߉ ±Ê æ] çeœæ (àm‚nÖ]
(±ËÏ%Ö] Üm†Ú ±eœ à pæ… (Ô×ÛÖ] ‚f çìœ ±ßñ]‚ÛÖ] ÜnÓu àe ÜnÃÞ
!å^Ï$æ ^Û`Þùœ á^fùu àe]æ ànÃÚ àe] à oÓu Ü$
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û TR ü

åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø VÜùõ ìö †ômû‚ôÆø Ýøçû mø Ùø^Îø a ±$ fôß$Ö] á$ ]* g ±ùõ ×ô Âø àûÂø (±ùõ ×ô Âø ðô ^Šø×øqö
!åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø (åö Ÿø]æø àûÚø Ùô]æø V‚öÃû eø Œö^ß$Ö] ø ]ˆø Êø VÙø^Îø (åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø

!xºnû vô‘ø åü ö ^ßø‰ûāôæø

Üõnû Óôuø àöeû ±% ×ô Âø ^ßø$ø‚$ uø (²


ô ] ‚öfûÂø ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø ‚ô ßø Šû Ûö Öû ] ±Êô ‚ö Ûø uû *] äü qø †ø ìû ]* !QL
‚ômû‡ø àûÂø æø (gõaû æø àôeû ‚ônû Ãô ‰ø àûÂø (Ñø^vø‰ûāô ±eô*] àûÂø (Ô º mû†ôø ^Þø†ø fø ìû]* (°% ô æû Ÿ* û]
Ùöçû Ïömø a ² ô ] Ùøçû ‰ö…ø ÄøÛô‰ø àûÚø Vèô føuø†$ Ö] ±Êô Œø^ß$Ö] ±' ×ô Âø ‚øŽøÞø VŸø^Îø (Äõnû %ømö àôeû
(èºj$‰ô ‚õmû‡ø Øôfø Îô àûÚô æø (èºj$‰ô ‚õnû Ãô ‰ø Øôfø Îô àûÚô Ýø^ÏøÊø VÙø^Îø (Ýø^Îø Ÿ$āô Üùõ ìö †ômû‚ôÆø Ýøçû mø
ö²] ‹ønû Öø*] VÜùõ ìö †ômû‚ôÆø Ýøçû mø g ±ùõ ×ô Ãø Öô Ùöçû Ïömø a ²
ô ] Ùøçû ‰ö…ø ]çû Ãö Ûô‰ø Üû`ö Þ$*] ]æû ‚ö`ôŽøÊø
(åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø (åö Ÿøçû Úø kößûÒö àûÚø (Ü$ `ö ×# Ö] VÙø^Îø (o×Feø V]çû Öö^Îø [àønû ßôÚô ©ûÛöÖû^eô oÖFæû ]*
!åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø (åö Ÿø]æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö]
!xºnû vô‘ø åü ö ^ßø‰ûāô V†ºÒô^ø ‚öÛøuû*] Ùø^Îøæø

àöeû ±% ×ô Âø ^ßø$ø‚$ uø (ô²] ‚öfû Âø ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø ‚ô ßø Šû Ûö Öû ] ±Êô ‚ö Ûø uû *] äü qø †ø ìû ]* !QM


&ômû‚ôuø Øô%ûÛôeô (†ùõ Úö °ƒô æ†õÛûÂø àûÂø (Ñø^vø‰ûāô ±eô]* àûÂø (Ô º mû†ôø ^Þø^*fø Þû]* (Üõnû Óôuø

±eœ àe]æ (UQLKÜΆÖ] (MMTKM (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ VQL


³ 醍^fÚ ³ Ôm† à (ONLUMKÜΆÖ] (ORTKR (Ìß’ÛÖ] ±Ê èfn
áùœ ^nù× È×e VÙ^Î Än%m àe ‚m‡ à gaæ àe ‚nÉ à Ñ^v‰ā ±eœ àÂ
— TS ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

]|ä VrZ Ô H yÒ ä ¿q
-Z Ð ~ V6ëÆ g Z]|gzZ *%1Z =
ZVƒ Ññ~ » T :c*
â
Û yŠ á Zz nk,
¼ ä a x™ Z Ñ g—ā H e
$Zzg Ð g Z
Š ™†ŸZ » VÓ y Z ä VÍß ~ ˆ Qā ÷ ë ~zZg Xì Ññ » kZ Ì
} Z) :c*
XÇg #Š Ð kZ Ž Äg #Š Ð kZ gzZ Çg 4zŠ Ð kZ Ž Äg 4zŠ Ð kZ  ( !vZ
Xì 9 Å kZ

N0 £Z x â Z
ë {z ÔH yÒ ä vZ †…āì H yÒ ~ µ KZ ä m X 50
-Ñ … :÷ ë {z ÔH y Ò ä ~ŠzR œ0 Z… :÷
1Z VrZ Ô ~Š ¸ ä q
I4&
$Zzg Ð üG3G
Z]| :¹ ä VâzŠ yZ Ô H e 0h Ø z 0 G ä VrZ Ôt GZ
+i gzZ <
k¼ Ã a vZ wÎg ä T :H wZÎ Ð VÍß ™ } Š n6,x £ Æ /g ä g
n,
Å g G ]| :÷ D™ yÒ ~zZg Ô ñY ƒ Z9 {z ƒ ‹ ñƒ D ⠁
Û yŠ á Zz
Ôñƒ } 9 l /ôb ÌÐ s§ Å g h
+i ]|gzZ l /ôb Ð s§
( yŠ á Zz n,
k¼) Ð g Z]|Ã a vZ wÎg äVrZā ~Š „ZÍ ä VrZ gzZ
l x Z™/ô ?ì 7m
, i Ð Vâ Y Å yZ ÃVëñ\¬vZ H :‹ ñƒ D ⠁
³{Š c* Û
» kZ ÌZ ÂÔVƒ Ññ~ » T !vZ } Z :c*
â
Û ä a \ M Ô7VY :H n²ä
kZ Ž Äg #Š Ð kZ gzZ ÔÇg 4zŠ Ð kZ Ž Äg 4zŠ Ð kZ  !vZ } Z Ôì Ññ
XÇg #Š Ð
ë {z ÔH yÒ ä vZ †…ā ì H yÒ ~ åE 5k.ÅZ ä m
N0 £Z x â Z X 51
Ôt GZ 1Z ä VrZ Ô ~Š ¸ä -
qÑ… :÷ ë {z ÔH yÒ ä œ0 Z… :÷

±×m ^ÛÚæ èj‰ än×m ^ÛÚ Ý^ÏÊ ý †fßÛÖ] ‚Ã’Ê VÙ^Î (änÊ áçÖçÏm ^‰^Þœ
kßÒ àÚ VÙ^Î a ²] Ù牅 áùœ ‚`ŽÞ V]çÖ^ÏÊ èj‰ gaæ àe ‚É
!å]^ àÚ ^Âæ åŸ]æ àÚ Ù]æ Ü`×Ö] (åŸçÚ ±×ÃÊ åŸçÚ
!UQMKÜΆÖ] (MMTKM (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ VQM
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û TT ü

àûÚø Ùû„öìû]æø (åü †ø ’øÞø àûÚø †û ’öÞû]æø Väô nû Êô ø ]‡ø æø (‚õmû‡ø æø (‚õnû Ãô ‰ø àûÂø ±ßô Ãû mø Ñø^vø‰ûāô ±eô*]
!äü Öø„øìø

^ßø$ø (Ýõ^ß$Æø àöeû ‚önû fø Âö ^ßø$ø (°% †ôfø _$ Ö] †õmû†ôqø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ä́Úô ^Ûøjøeô &ømû‚ôvøÖû] pæø …ø ]„øÓøaF
!xºnû vô‘ø åü ö ^ßø‰ûāô V†ºÒô^ø ‚öÛøuû*] Ùø^Îøæø !°% ô æû Ÿ* û]

^Þø^*føÞû*] (±' ×ô Âø ^ßø$ø‚$ uø (²


ô ] ‚öfû Âø ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø ‚ô ßø Šû Ûö Öû ] ±Êô ‚ö Ûø uû ]* äü qø †ø ìû ]* !QN
‚ômû‡ø àûÂø (Øônû Ëø_% Ö] ±eô*] àûÂø (kõeô^$ø ±eô]* àôeû gônû fôuø àûÂø (ôÛøÂû Ÿ* û] àôÂø (Ô º mû†ôø
!äü ×ø%ûÚô a ±ùô fôß$Ö] àôÂø (g ÜøÎø…û *] àôeû
!xºnû vô‘ø åü ö ^ßø‰ûāô V†ºÒô^ø ‚öÛøuû*] Ùø^Îøæø

^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (èô eø ^vø’$ Ö] Øôñô^–øÊø ±Êô ^–÷mû]*æø (‚ô ßø Šû Ûö Öû ] ±Êô ‚ö Ûø uû ]* äü qø †ø ìû ]* !QO
VÙø^Îø ±ùô Êô çû Ãø Öû] èøn$_ôÂø àûÂø áø^Ûønû ×ø‰ö ±eô]* àøeû ] ±ßôÃû mø Ôô ×ô ÛøÖû] ‚öfû Âø ^ßø$ø‚$ uø †õnû ÛøÞö àöeû]
áô^+ø ±Êô &õm‚ôvøeô Ô ø ßûÂø ±ßô $ø‚$ uø ±Öô ^ß÷jøìø á$ āô Väü Öø kö×ûÏöÊø ÜøÎø…û *] àøeû ‚ømû‡ø köÖû^*‰ø
Øôaû ]* †ø ŽøÃû Úø ÜûÓöÞ$āô VÙø^ÏøÊø (Ôø ßûÚô äü Ãø Ûø‰û]* áû*] g% uô]. ^Þø^*Êø (Üùõ ìö †ôm‚ôÆø Ýøçû mø g ±ùõ ×ô Âø
^ß$Òö (ÜûÃø Þø VÙø^ÏøÊø (Œº^+eø ±ßôù Úô Ô ø nû ×øÂø ‹ønû Öø Väü Öø kö×ûÏöÊø ÜûÓönû Êô ^Úø ÜûÓönû Êô Ñô]†ø Ãô Öû]
VÙø^ÏøÊø g ±ùõ ×ô Âø ‚ô–öÃø eô „ºìôd çø aö æø (]†÷ `û ¾ö ^ßønû Öøāô a ²
ô ] Ùöçû ‰ö…ø tø†û íøÊø èô ËøvûröÖû^eô

!UQNKÜΆÖ] (MMTKM (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ VQN


(MUNUTKÜΆÖ] (ORTKP (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ VQO
!UUNKÜΆÖ] (QTRKN (èe^v’Ö] Øñ^–Ê ±Ê ^–÷mœæ
— TU ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

+i gzZ G ª t GZ 1Z Ð ç'Nzf z/ ä VrZ


gu Å b§ ÏZ Ð & §Æ k h
$
gzZ }™Šæ Å ZŽ ⠁
Û Šæ Å k Q ( !vZ } Z ) gzZ :ì H†ŸZt ~ kZ gzZ ì Å y Ò
X}™ ZÎg ÃZŽ ⠁
Û ZÎg Ð Z
… :÷ ë {z Ôì Å e .ÅZ k
$Zzg ä ~ çE ,̀0 ·$
gu ~g7 t b§ÏZ
á £Z X H yÒ ä ~ŠzR … :÷ ë {z ÔH y Ò ä x æ0 D
Å kZ :ì ¹ ä ™ ÷
Xì 9
÷ ë {z Ô H y Ò ä vZ †…āì H y Ò ~ µä m
N0 £Z x â Z X 52
I.’
-Ñ … :÷ ë {z ÔH yÒ ä Z…ā
VrZ ÔÐ ø Z ä VrZ Ô~Š ¸ä q
ÏZ Ð a x™ Z Ñ g—ä VrZ Ð g ¶g Z 0 h
+i ]| ä VrZ ÔÐ Ü1Z ä
$Zzg éÅ
Xì H e
Xì 9 Å kZ :ì ¹ ä ™ ÷
á £Z
N0 £Z x â Z
0Z …ā ì H yÒ ~ /7Z bc gzZ µ KZ ä m X 53
& §Æ °ú¾ ä y Ñ0Z ª <Z †… :÷ D™ y Ò {z Ô H yÒ äŒ
ä Š â ZŠ }÷ā Y7 Ð g ¶g R 0 h
+i ]| ä ~ :¹ ä VrZ ÔH y Ò Ð
Å yÒ $
gu à Zz äƒ Šg Zz 6,n, á Å g Z]|Ð !ZjÆ \ W=
èk¼ ~ y÷
Û ä VrQ X V’Ð \ W„
â
t Z²IZ ? :c* gu {zā Vƒ Le ~ Xì
 Zg { Z',$
â
Q X V ; :c*Û ä VrQ ?7e $D ðÃÐ í à \ W :H n² ä ~ Xƒ , Z Â
ÔñÑ p=k0* }g ø ‰ # X¸ 6,îªEB9EÄ £ ë :H yÒ
Ü z Æ × a vZ wÎg Z
:c*Û ä a \ M ( 6,µñkZ ) Ô¶ðƒ ~ñ ð¯ Å g Z]|ä \ M îÂG
⁠5ÅWgŠ
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û UL ü

(o×øeø V]çû Öö^Îø (Üû`ôŠôËöÞû*] àûÚô àønßô Úô ç+ ÛöÖû^eô oÖøæû ]* ±Þôù*] áøçû Ûö×øÃû iø ÜûjöŠûÖø]* (Œö^ß$Ö] ^`ø m%]* ^mø
!åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÛøÊø VÙø^Îø

^ßø$ø‚$ uø (†õËøÃû qø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø ‚ô ßø Šû Ûö Öû ] ±Êô ‚ö Ûø uû *] äü qø †ø ìû ]* !QP


(Œø^ß$Ö] ±' ×ô Âø ‚øŽøÞø VÙø^Îø gõaû æø àøeû ‚ønû Ãô ‰ø köÃû Ûô‰ø VÙø^Îø Ñø^vø‰ûāô ±eô]* àûÂø (èöføÃû ö
VÙø^Îø a ² ô ] Ùøçû ‰ö…ø á$ *] ]æû ‚ö`ôŽøÊø (a ±ùô fôß$Ö] hô^vø‘û]* àûÚô èºj$‰ô æû ]* 躊øÛûìø Ýø^ÏøÊø
!åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø
!xºnû vô‘ø åü ö ^ßø‰ûāô (èºÏø$ô ]‚÷nû Ãô ‰ø á$ ¬ôÊø (Üõ×ô ŠûÚö ½ô†û ø o×FÂø &ömû‚ôvøÖû] ]„øaF

ößøuø ^ßø$ø‚$ uø (Ýøø d àöeû onø vûmø ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø ‚ô ßø Šû Ûö Öû ] ±Êô ‚ö Ûø uû *] äü qø †ø ìû ]* !QQ
ðø ^qø VÙø^Îø ('ô…ô^vøÖû] àôeû |ô^mø…ô àûÂø (±% Ãô røûŸ* û] ±% Ãô íøß$Ö] ¼õnû Ïô Öø àôeû 'ô…ô^vøÖû] àöeû
áöçû Òö]* Ìønû Òø VÙø^Îø (^ÞøŸçûø Úø ^mø Ô ø nû ×øÂø Ýö¡Š ø $ Ö] V]çû Öö^ÏøÊø èô føuû†$ Ö^e ±ùõ ×ô Âø oÖFāô ¼ºaû …ø
ô ] Ùøçû ‰ö…ø ^ßøÃû Ûô‰ø V]çû Öö^Îø [hº†ø Âø ݺçû Îø ÜûjöÞû*]æø Üû ÒöŸçûø Úø
VÙöçû Ïömø Üùõ ìö †ômû‚ôÆø Ýøçû mø a ²
àûÚø köÖû^*ŠøÊø (Üû`ö jöÃû fôiø ]çû –øÚø ^Û$ ×øÊø V|º^mø…ô Ùø^Îø !åö Ÿøçû Úø ]„øaF á$ ¬ôÊø (åö Ÿøçû Úø kößûÒö àûÚø
!°% …ô^’øÞûŸ* ]û høçû m%]* çû eö ]* Üû`ônû Êô …ô^’øÞûŸ* û] àøÚô †ºËøÞø V]çû Öö^Îø [ðô Ÿ©ø ö aF

(NOMQRKÜΆÖ] (ORRKQ (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ VQP


^Þ†fìœ VÙ^Îæ (TPSMKÜΆÖ] (MOMKQ (p†fÓÖ] àߊÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ]æ
àe ‚ÛùvÚ ça ]„a ‚ÛùvÚæ ý ‚ÛùvÚ ^ß$‚ùu VÙ^Î oß%ÛÖ] àe ‚ÛvÚ
(l^Ï$ äÖ^q… (xnv‘ å^߉āæ Øfßu àe ‚Ûuœ în …‚ßÆ †ËÃq
VÙ^Îæ (MLPKU (‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚ ±Ê ±Û%n`Ö] 偅æœæ (ànínŽÖ] Ù^q…
±ñ^ŠßÖ] à †n%Ò àe] …æœæ (xnv’Ö] Ù^q… äÖ^q…æ ‚Ûuœ å]æ…
— UM ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

/ô ?Vƒ , ( ÌÐ Vâ Y Å y Z Ã Vëñ~ā … Y 7? H !Íß } Z


m³™| ,
t ÂVƒ Ññ~ » T :c*
⁠Ô7VY :H n²ä l x Z™
Û ä a \ M ! vZ wÎg c*
Xì Ññ » kZ ÌZ
N0 £Z x â Z
ë {z Ô H yÒ ä Q0 ·…āì H yÒ ~ µ ä m X 54
$Zzg Ð t GZ 1Z ä VrZ Ô H yÒ ä % …ā ÷
ä ~ā ¹ ä VrZ Ô H e
b c* 6,T à nÐ VÍß ä g Z]| :‹ ñƒ ë Ã<
( 5) õ0* Ø z 0G
~ » T :å c*Û ä a x™ Z Ñ g—ā ~Š „ ZÍ ™ƒ } 9 ä l x Z™/ô ( 6)
â
Xì ÑñZ» k Q Vƒ Ññ
Xì 9 Å kZ Xì ~zZgrGgzZ ì 6,oÑÅ ›$
gut
N0 £Z x â Z X 55
{z Ô H yÒ ä xŠ M 0 ¼ … :ì H yÒ ~ µ KZ ä m
IE
_g q 0 b c*g ä VrZ ÔH yÒ ä ºZ ¶ 0 _g q 0 ø47… :÷ ë
:¹gzZ ñ M vß¼ k0*
Æ g Z]|6,x £Æ /¦ :¹ ä VrZ Ô H e
$Zzg Ð
Š 0 ù Ññ Zg v~ :c*
?èÑq H Û ä g \ M Ôƒ äs6,\ W ! Ññ}g ø } Z
â
T :‹ ñƒ D ⠁ k¼Ã a vZ wÎg ä ë :¹ ä VrZ ?ƒ x ¸[²
Û yŠ á Zz n,
Z ā ÷ D™ y Ò b c*
{z # g Xì Ññ » kZ Ì ( Z) t — " Vƒ Ññ~ »
~ ( X Vz™Ýq ] â ¥0Æ yZā @* 7 ^ú Æ y Z ~ ÂÑ äY vß
) Z,
c C ä VrZ ?÷ vß yÃt ā Y7 ( Ð VÍß ) 0Æ yZ ä
¼ Æ g »Z t : *
X ÷ Ì g ~g »Z [-Z 1Z ]|~ X÷ Š Z
ÛZ

Ü$ gaæ àe ‚nÉ à Ñ^v‰ā ±eœ à 邍^ßÛÖ] ±Ê Û¢] &m‚u


(Ñ^v‰ā ±eœ à èfÍ å]æ… ÔÖ„Òæ VÙ^ÏÊ &m‚vÖ] ]„a oÖā …^œ
!‚nùq ^߉ā ]„aæ
!NORLUKÜΆÖ] (PMUKQ (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ VQQ
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û UN ü

!xºnû vô‘ø åü ö ^ßø‰ûāô

àûÂø (ºßøuø ^ßø$ø‚$ uø (‚øÛøuû*] çû eö]* ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø ‚ô ßø Šû Ûö Öû ] ±Êô ‚ö Ûø uû *] äü qø †ø ìû ]* !QR


èô fø uû†$ Ö] ±Êô ±ùõ ×ô Âø o×FÂø ]çû Úö ‚ôÎø …ô^’øÞûŸ* û] àøÚô ^Ú÷ çû Îø kömû*]…ø VÙø^Îø ('ô…ô^vøÖû] àôeû |ô^mø…ô
!åö ^ßøÃû Úø †ø Òø„øÊø àønû ßôÚô ©ûÛöÖû] †ø nû Úô *] ^mø Ôø nû Öô]çø Úø V]çû Öö^Îø [Ýöçû ÏøÖû] àôÚø VÙø^ÏøÊø

!xºnû vô‘ø åü ö ^ßø‰ûāô

‚öfû Âø ^ßø$ø‚$ uø (†õnû ÛøÞö àöeû ] ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø ‚ô ßø Šû Ûö Öû ] ±Êô ‚ö Ûø uû *] äü qø †ø ìû ]* !QS


köÃû Ûô‰ø VÙø^Îø (†ø ÛøÂö ±eô]* áø]ƒø]‡ø àûÂø (°ùô ‚ôßûÓôÖû] Üônû uô†$ Ö] ‚ôfû Âø ±eô]* àûÂø (Ô ô ×ô ÛøÖû]
(Üùõ ìö †ômû‚ôÆø Ýøçû mø a ² ô ] Ùøçû ‰ö…ø ‚ø`ôø àûÚø VŒø^ß$Ö] ‚öŽößûmø çø aö æø èô føuû†$ Ö] ±Êô (^n&×ô Âø
ô ] Ùøçû ‰ö…ø ]çû Ãö Ûô‰ø Üû `ö Þ$]* ]æû ‚ö`ôŽøÊø (¡÷qö…ø †ø ŽøÂø èø$ø¡³ø þ$ø Ýø^ÏøÊø [Ùø^Îø ^Úø Ùöçû Ïömø çø aö æø
²
!åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø VÙöçû Ïömø çø aö æø a
!xºnû vô‘ø åü ö ^ßø‰ûāô

çeœæ (NORMLKÜΆÖ] (PMUKQ (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ VQR


è߉ oÊçjÛÖ] ±ÊçÓÖ] †neˆÖ] àe ²] ‚f àe ‚ÛùvÚ °†neˆÖ] ‚Ûuœ
†n%Ò àe] å†Òƒæ (^`×ùÒ èjŠÖ] |^v’Ö] Ù^q… àÚæ ïçn àÚ NLO
!NMNKQ (èm^ãßÖ]æ èm]‚fÖ] ±Ê
±Ê ^–÷mœæ (RPMKÜΆÖ] (TPKM (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ VQS
(èߊÖ] ±Ê Ü‘^ ±eœ àe]æ (UUMKÜΆÖ] (QTQKN (èe^v’Ö] Øñ^–Ê
(Ўځ èßm‚Ú îm…^i ±Ê †Ò^ŠÂ àe]æ (MOSNKÜΆÖ] (RLSKN
!MLQKU (‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚ ±Ê ±Û%nãÖ]æ (NMNKPN
— UO ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

Xì 9 Å $
gu kZ
N0 £Z x â Z X 56
VrZ Ô H yÒ ä £Z 1Z … :ì H yÒ ~ µ KZ ä m
IE
g ä ø47… :¹ ä
g »Z ä ~ :¹ ä VrZ ÔH yÒ Ð & §Æ _g q 0 b c*
:Y7 yZ ä g \ M Âñ M k0*
Æ g Z]|6,x £Æ /g Ž AŠ vß¼ Æ
ä ~zZg Q X ÷ xÝ Æ \ M ë ! Ý>Z ÷Z } Z :¹ ä VrZ ?÷ vß yà \ W
X H yÒ x|» kZ
Xì 9 Å $
gu kZ
N0 £Z x â Z
ë {z ÔH y Ò ä Œ0Z …ā ì H y Ò ~ µ ä m X 57
$Zzg Ð /1Z yZŠ Zi ä VrZ ÔÐ ~;Z °°Z †1Z ä <Z †… :÷
ā He
:‹ ñƒ y7 ™ }Š nÅ vZ Ð VÍß Ã g Z]|6,x £ Æ /g ä ~
â
Î c* á g Z ̼ Ž ä VrQ² ¬Š ä ¾¾6,x £Æ n,
Û Š÷ k¼ à a vZ wÎg
ä VrZæā ~Š „ ZÍ gzZ ‰ƒ } 9 ( l x Z™/ô) òŠ M ( 13) {¾ 6,kS ?c*
â
Û
Xì Ññ » kQ ÌZ ÂVƒ Ññ~ » T :ì ‹ ñƒ D⁠á gZt à a vZ wÎg
Û Š÷
Xì 9 Å kZ
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û UP ü

àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø Àô Ëû ×$ Ö] ±Êô Íõ ¡jø ô ìû ^eô ‚ô ßø Šû Ûö Öû ] ±Êô ‚ö Ûø uû *] äü qø †ø ìû ]* !QT
ÜøÎø…û ]* àôeû ‚ômû‡ø ‚øßûÂô kößûÒö VÙø^Îø ² ô ] ‚ôfûÂø ±eô]* áõçû Ûönû Úø àûÂø èöfø Ãû ö ^ßø$ø‚$ uø (†õËøÃû qø
a ô²] Ùøçû ‰ö…ø á$ āô VÙø^ÏøÊø ðõ ]ø àûÂø äü Öø^*ŠøÊø Œô^_øŠûËøÖû] o’øÎû]* àûÚô غqö…ø ðø ^røÊø g
åö Ÿøçû Úø kößûÒö àûÚø VÙø^Îø (o×Feø V]çû Öö^Îø [Üû`ôŠôËöÞû*] àûÚô àønû ßô Úô ©ûÛöÖû^eô oÖFæû *] köŠûÖø*] VÙø^Îø
!åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø

Ùøçû ‰ö…ø á$ *] ‚õmû‡ø àûÂø Ýôçû ÏøÖû] ˜öÃû eø ±ßô$ø‚$ vøÊø VÙø^Îø áõçû Ûönû Úø àûÂø Vèö fø Ãû ö ø ]‡ø
DME
!åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø åö Ÿø]æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö] VÙø^Îø a ²
ô ]
!ຊøuø &ºmû‚ôuø ]„øaF

àôÂø (èøÞø]çø Âø çû eö *] ^ßø$ø‚$ uø (áö^Ë$ Âø ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø ‚ô ßø Šû Ûö Öû ] ±Êô ‚ö Ûø uû *] äü qø †ø ìû ]* !QU


Vg ÜøÎø…û *] àöeû ‚ömû‡ø Ùø^Îø VÙø^Îø ô²] ‚ôfûÂø ±eô*] áõçû Ûönû Úø àûÂø (‚õnû fø Âö ±eô*] àûÂø (éô †ø nû Çô ÛöÖû]
!MUOPSKÜΆÖ] (OSNKP (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ VQT
‚nq ^߉ā ]„a VDNMNKQE èm^ãßÖ]æ èm]‚fÖ] ±Ê †n%Ò àe] Ù^Î
‚ߊÖ] ]„`e °„Ú†jÖ] xv‘ ‚Îæ (àߊÖ] ½† o× l^Ï$ äÖ^q…
!&m†Ö] ±Ê ^%m‚u
!MUOPSKÜΆÖ] (OSNKP (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ DME
(MUOPPKÜΆÖ] (OSNKP (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ VQU
…] ù̂ fÖ] äq†ìœæ (MLMSKÜΆÖ] (QUSKN (èe^v’Ö] Øñ^–Ê ±Ê ^–÷mœæ
à (±Þ^a àe Üna]†eā à (PONSKÜΆÖ] (NOOKML (‚ߊÛÖ] ±Ê
(Üùì °]æ äÖ Ù^Ïm ]çe a ²] Ù牅 ÄÚ ^ßÖˆÞ Vä¿ËÖæ ( ý á^ËùÂ
— UQ ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

gu t B‚ Æ p ÖZ Z~ µ KZ ä m
ì Å yÒ $ N0 £Z x â Z X 58
& §Æ vZ †1Z y™ ä % … :÷ ë {z ÔH y Ò ä Q0 ·… :* c â ہ
i ZgŠ gzŠ Æ k’òŠ M q
-Z Â å k0* +i ~ :¹ ä VrZ Ô H yÒ Ð
Æ g ¶g Z 0 h
ä g \ M ( 6,µñkZ )  Y7 ~ }g !*
Æ ~g F ËÐ g \ M gzZ c*
M Ð ‘´
i Ð y Y Å yZ ÃVëñ~ H :ì c*
7m,³{Š c* ⁠â
Û ä a vZ wÎg — " :c*Û
Z ÂVƒ Ññ~ » T :c*Û ä a \ M Ô7VY :H n²ä l x Z™/ô ?Vƒ
â
Z]|a Æ Y Ë Å kZ gzZ ä™ x¥|Å ~g F ª) Xì Ññ » kZ Ì
"* Å a vZ wÎg 7Zā z™ qŽg Ð g
( Xì Ýq $
+i ]| ä VÍß ‰=ā ì ~z%Ð y™ :ì H†ŸZ t ä %
h
kZ Ž Äg 4zŠ Ð k Q  !vZ } Z :c*
⁠cC Æ ™e
Û ä a vZ wÎgā * $Zzg Ð g
XÇg #Š Ð kZ Ž Äg #Š Ð k Q gzZ Çg 4zŠ Ð ( g Z)
Xì Œ$
gut
gu ä yAÐ ëā ì H yÒ ~ µ ä m
ÔÅ yÒ $ N0 £Z x â Z X 59
ä VrZ ÔD1Z ä VrZ ÔH y Ò Ð & §Æ {4ä : Zú1Z … :¹ ä VrQ
+i ]| ä ~ā ¹ ä VrZ ÔH e
ë t à g ¶g Z 0 h $Zzg Ð vZ †1Z y™
a ²] Ù牅 o× Ø×¾æ ^ßf_ì Ü$ †nr`e o×’Ê é¡’Ö^e ცÊ
±Þùœ áæ‚`Ži æœ áçÛ×Ãi ÜjŠÖœ VÙ^ÏÊ ‹ÛŽÖ] àÚ é†r o× hç%e
^nù× áù¬Ê åŸçÚ kßÒ àÛÊ VÙ^Î (o×e V]çÖ^Î äŠËÞ àÚ àÚ©Ú ØÓe oÖæœ
pæ… Vk×Î V…]ˆfÖ] Ù^Î Ü$ (å]^ àÚ ^Âæ åŸ]æ àÚ Ù]æ Ü`×Ö] (åŸçÚ
偅æœæ (åŸçÚ ±ù×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ Vä×Ò ]„a àÚ DOSMOE °„Ú†jÖ]
(ä–Ãe °„Ú†jÖ] pæ… VÙ^Îæ (NRQK…] ù̂ fÖ] ‚ßŠÚ ‚ñ]æ‡ ±Ê †ru àe]
àe ^m†Ò‡ à (QLUNKÜΆÖ] (NLNKQ (†nfÓÖ] ±Ê ±Þ]†f_Ö] äq†ìœæ
!á^Ë à (ämæ‚Ûu
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û UR ü

éô ¡’ ø $ Ö^eô †ø Úø ^*Êø (Üùõ ìö °ô ]æø äü Öø Ùö^Ïømö õ ]çø eô a ²


ô ] Ùôçû ‰ö…ø ÄøÚø ^ßøÖûˆø Þø ÄöÛø‰û]* ^Þø]*æø
éô †ø røø o×FÂø hõçû %øeô a ² ô ] Ùôçû ‰ö†ø Öô Øø×ôù ¾öæø ^ßøfø _øíøÊø VÙø^Îø !†õnû rô`ø eô ^aø ¡$’øÊø
Øùô Óöeô oÖFæû ]* ±Þùô ]* áøæû ‚ö`ø Žûiø ÜûjöŠûÖø æû *] áøçû Ûö×øÃû iø ÜûjöŠûÖø]* VÙø^ÏøÊø !‹ôÛûŽ$ Ö] àøÚô éõ †ø Ûö‰ø
(Ü$ `ö ×# Ö] (åö Ÿøçû Úø ^n&×ô Âø á$ ¬ôÊø (åö Ÿøçû Úø kößûÒö àûÛøÊø VÙø^Îø (o×Feø V]çû Öö^Îø [ä́ŠôËûÞø àûÚô àõÚô ©ûÚö
!åö Ÿø]æø àûÚø Ùô]æø æø åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø

çû eö]* ^Þø†ø fø ìû]* (†õÚô ^Âø àöeû ö çø ‰û]* ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø ‚ô ßø Šû Ûö Öû ] ±Êô ‚ö Ûø uû ]* äü qø †ø ìû ]* !RL
VÙø^Îø g ÜøÎø…û ]* àôeû ‚ômû‡ø àûÂø áôƒôù ©øÛöÖû] áø^Ûønû ×ø‰ö ±eô]* àûÂø (ÜôÓøvøÖû] àôÂø (Øønû ñô]†ø ‰ûāô
àûÚø (Ü$ `ö ×# Ö] VÙöçû Ïömø a ±$ fôß$Ö] ÄøÛô‰ø ¡q÷ ö …ø ² ø ] ‚öŽöÞû]* VÙø^ÏøÊø Œø^ß$Ö] ±' ×ô Âø ‚ø`ø Žûjø‰û]
Ýø^ÏøÊø VÙø^Îø (åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø (åö Ÿ]ø æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö] (åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿøçû Úø kößûÒö
!]æû ‚ö`ôŽøÊø ¡÷qö…ø †ø ŽøÂø èøj$‰ô
(NOMUNKÜΆÖ] (OSLKQ (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ VRL
†Ò^ŠÂ àe]æ (PUTQKÜΆÖ] (MSMKQ (†nfÓÖ] ÜrÃÛÖ] ±Ê ±Þ]†f_Ö]æ
èm]‚fÖ] ±Ê †n%Ò àe] å†Òƒæ (NLQKPN (Ўځ èßm‚Ú îm…^i ±Ê
(RSKM (ofÏÃÖ] †ñ^ìƒ ±Ê °†f_Ö] àm‚Ö] gvÚæ (OPSKS (èm^ãßÖ]æ
Vl^nÞ¡nÇÖ] ‚ñ]çËÖ] àÚ ±Þ^%Ö] ðˆrÖ] ±Ê ±ÃÊ^ŽÖ] †Óe çeœ äq†ìœæ
çeœ ^Þ (o‰çÚ àe ²] ‚nf ^Þ ('…^vÖ] àe á^Ûn׉ àe ‚ÛùvÚ ^ß$‚ùu
²] èfa ܉^ÏÖ] çeœ äq†ìœæ (Ü`nÊ kßÒæ ]æ‚`ŽÊ VänÊæ ý Ønñ]†‰ā
†Óe ±eœ à (á¡nÆ àe] à (änÖ^Úœ àÚ ±Þ^%Ö] ðˆrÖ] ±Ê àn’vÖ] àe
(Ù^ å^߉āæ àjÛÖ] xnv‘ &m‚u ]„a VÙ^Î Ü$ ý ±ÃÊ^ŽÖ]
(±Þ^ÛvÖ] ‚nÛvÖ] ‚f àe onvm à (å^߉¬e ±Ö‡^ÇÛÖ] àe] äq†ìœæ
!°†’e ga„Ê ÜjÒ àÛÚ ^Þœ kßÒæ VänÊæ ý Ønñ]†‰ā ±eœ àÂ
— US ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

\ M X} F, Q~ D å * -ZB‚Æa vZ wÎg ë :‹ ñƒ
@Y ¹n „Š Zz & D ~Š Zz q
â
5Å MgŠ c*
vZ wÎg îÂG Û [ …Q X ðZz™® ) ) ~ ò¤ /JgzZ *
c Š ¬» i ú ä a
â
:c* Š Ht‚™ \
Û ä a \ M XH # gŠ a Æ äX Ð ò¤
dZ À 6,| /Å `gÎÃ a
F,$
dŒ Ù ~ ā ï Š 7„ZÍ ( Å ]!*
Û Ð yY Å ðñC … Y 7? H
kZ ) c*
Ôì ÑñZ » k Q Vƒ Ññ~ » T :c*Û ä a \ M ! 7VY :¹ ä VÍß ?Vƒ
â
ÐS Ž Äg „
 zŠ Ð Q gzZ Çg ]zZ° Ð kS Ž Äg ]zZ° Ð k Q  ! vZ } Z
XÇ g „
 zŠ
ë {z Ô H yÒ ä %¬ 0 ŠÎZ …ā ì ¹ ~ µ ä m N0 £Z x â Z X 60
VrZ ÔÐ yf í! yÑ1Z ä VrZ ÔÐ ¬ä VrZ Ô~Š ¸ä LZuZ 1Z … :÷
Ô „ ZÍÐ VÍß ä gZ]| :c*
⁠$Zzg Ð g ¶g Z 0 h
Û ä VrZ Ô H e +i ä
Ñ g—ä T Vƒ Ø7 ™}Š nÅ \¬vZ ÿkZ ~ :c*
â
Û ä g \ WÔ Å
} Z Ôì Ññ » kZ ÌZVƒ Ññ~ » T !vZ } Z :ƒ ‹ ñƒ D â ہt à a x™ Z
XÇg #Š Ð kZ Ž Äg #Š Ð kZ gzZ ÔÇg 4zŠ Ð kZ Ž Äg 4zŠ Ð kZ  !vZ
ä VrZ gzZ ñƒ } 9 ( l /ô) òŠ M ( 16) !Î ( ™Ít) :÷ D™y Ò ~zZg
X ~Š „ ZÍ
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û UT ü

oßFÃû ÛøÖû] áö^Ë$ Âø æø Ñô]‡$ †$ Ö] ‚öfû Âø ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø ‚ô ßø Šû Ûö Öû ] ±Êô ‚ö Ûø uû *] äü qø †ø ìû ]* !RM


‚ömûˆômø ±ßô $ø‚$ uø VÙø^Îø (áø^Ûønû ×ø‰ö àöeû †ö ËøÃû qø ^ßø$ø‚$ uø VŸø^Îø Ñô]‡$ †$ Ö] ‚ôfûÂø &ömû‚ôuø ]„øaFæø
&øÃø eø VÙø^Îø g àõnû ’øuö àôeû áø]†ø ÛûÂô àûÂø (²
ô ] ‚ôfû Âø àôeû Íô†ôù_øÚö àûÂø Ô ö û†ôùÖ]
Ømç_Ö] &m‚vÖ] ±Ê !g gõÖô^›ø ±eô*] àøeû ±$ ×ô Âø Üû `ônû ×øÂø †ø Ú$ ]*æø è÷m$†ô‰ø a ²
ô ] Ùöçû ‰ö…ø
^n&×ô Âø ]çû Âö ø ^n&×ô Âø ]çû Âö ø VÙø^ÏøÊø äü `ö qûæø †ø n$Çøiø ‚ûÎøæø Äôeô]†$ Ö] o×øÂø a ² ô ] Ùöçû ‰ö…ø Øøfø Îû^*Êø
!°‚ôÃû eø àõÚô ©ûÚö Øùô Òö ±% Öôæø çø aö æø äö ßûÚô ^Þø]*æø ±ßôù Úô ^n&×ô Âø á$ āô

(öÛøÂû Ÿ* û] ^ßø$ø‚$ uø (èømøæô^Ãø Úö çû eö *] ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø ‚ô ßø Šû Ûö Öû ] ±Êô ‚ö Ûø uû *] äü qø †ø ìû ]* !RN


±Êô (a² ô ] Ùöçû ‰ö…ø ^ßø%øÃø eø VÙø^Îø äô nû eô]* àûÂø (éø‚ømû†ø eö àôeû] àôÂø (éø‚ønû føÂö àôeû ‚ôÃû ‰ø àûÂø

(MUUPNKÜΆÖ] (POSKP (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ VRM


†Ò^ŠÂ àe]æ (MLOQKÜΆÖ] (RLQKN (èe^v’Ö] Øñ^–Ê ±Ê ^–÷mœæ
(èm^ãßÖ]æ èm]‚fÖ] ±Ê †n%Ò àe]æ (MUSKPN (Ўځ èßm‚Ú îm…^i ±Ê
°„Ú†jÖ] å]æ… ‚Îæ VÙ^Î Ü$ Ù盜 ÀË×e ‚Ûuœ à (OPQKS
Ùç_Ú °„Ú†jÖ] Ñ^n‰æ á^Ûn׉ àe †ËÃq à (èfnjÎ à (±ñ^ŠßÖ]æ
°†m…]çÏÖ] †Û àe ²] ‚nf à (±×‘çÛÖ] o×Ãm çeœ å]æ…æ ý
à (Ü`×ùÒ °‚`Ú àe o×ÃÛÖ]æ ±Ú†vÖ] Ðnύ àe †Û àe àŠvÖ]æ
.äe á^Ûn׉ àe †ËÃq
(NOLMMKÜΆÖ] (OQLKQ (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ VRN
±Ê …] ù̂ fÖ]æ (MMSSKÜΆÖ] (RTUKN (èe^v’Ö] Øñ^–Ê ±Ê ^–÷mœæ
(p†fÓÖ] àߊÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ]æ (MNLOKÜΆÖ] (PMKP (‚ߊÛÖ]
(MPMKN (Õ…‚jŠÛÖ] ±Ê ÜÒ^vÖ]æ (TPRQKÜΆÖ] (MOLKQ
!NQTUKÜΆÖ]
— UU ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g $
è u
Dš.Å
ö- Z y AgzZ t Zi°Z †…ā ì H yÒ ~ µ KZ ä m
N0 £Z x â Z X 61
Q… :¹ ä VâzŠ yZ Ôì $
gu ~z% Ð t Zi°Z †t gzZ Å yÒ $
gut ä
+m,Ð í :÷ ë {z Ô H yÒ ä y Ñ0
0 s`ä VrZ Ô H y Ò ä —§ h
$Zzg Ð g a0 yZ/ ä VrZ ÔÐ vZ †
-Z ä a vZ wÎgā H e
tu q
c ¯ ÷Z Ã g ̈¤ ! Z 0 Z]|6,kZ gzZ H: Zzg
gu sîÐ M Ô*
vZ wÎg Ôì $
$D à g Z]|à a \ M ä T) ñƒzás§Å ¿¸a a
( ¶ðÎ e
ÃZÔzŠ hg ( 6,wq Æ kZ ) ÃZ:c*
⁠-g » gâ Z {n Æ a \ M gzZ
Û Ô å [ ƒ o8
Ù ˆ }÷ {z gzZ Vƒ Ð kZ ~ gzZ ì Ð í Z— " ÔzŠ hg
Xì à z » ðñC
{z Ô H yÒ ä tzç1Z Ð ëāì H yÒ ~ µ KZ ä mN0 £Z x â Z X 62
I’
ÔÐ {h +',0Z ä VrZ ÔÐ {D0 Ä ä VrZ ÔH yÒ ä ø. Z … :÷ ë
-Z …ä a vZ wÎgā ì H e
tu q +',]|−Zz LZ ä VrZ
$Zzg Ð g {h
à (TLKÜΆÖ] (UTKM (g ±ù× “ñ^’ì ±Ê ±ñ^ŠßÖ] äq†ìœæ
!xnv‘ å^߉ā VäÏÏùvÚ Ù^Îæ (èmæ^ÃÚ ±eœ à (ð¡ÃÖ] àe ‚ÛùvÚ
àe æ†Û à (RNKÜΆÖ] (UNKM (‚ߊÛÖ] ±Ê ±Þ^mæ†Ö] äq†ìœæ
!äùnÖæ ^nù× áù¬Ê änùÖæ kßÒ àÚ Vèmæ^ÃÚ ±eœ à (±ù×Â
(RUOLKÜΆÖ] (OSPKMQ (xnv’Ö] ±Ê á^fùu àe] äq†ìœæ
½† o× xnv‘ å^߉ā VäÏÏvÚ Ù^Îæ I èmæ^ÃÚ ±eœ à Vå^߉¬e
Û¢] à (°‚fÃÖ] èʆ àe àŠvÖ] äq†ìœæ (RUOMæ I Ü׊Ú
±Ê ÁçËvÛÖ]æ VÙ^Î (OPOKS (èm^ãßÖ]æ èm]‚fÖ] ±Ê †n%Ò àe] 偅æœ
å]æ…æ (änùÖæ ±ù×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ ý ÄnÒæ à (‚Ûuœ èm]æ… ]„a
à (±ñ^ŠßÖ] å]æ…æ (äe Û¢] à (èʆ àe àŠvÖ]æ ^–mœ ‚Ûuœ
!äe èmæ^ÃÚ ±eœ à (gm†Ò ±eœ
(Ý¡‰¦] îm…^i àÚ ànßÚ©ÛÖ] †nÚœ èÛq†i ±Ê ±fâ„Ö] 偅æœæ
!RNUKO
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MLL ü

^Ú$ ¬ôÊø VÙø^Îø [Üû Óöfôuô^‘ø èøeø ^vø‘ø Üûjömû*]…ø Ìønû Òø VÙø^Îø ^ßøÚû ‚ôÎø ^Û$ Öø VÙø^Îø !èõ m$†ô‰ø
]ƒø¬ôÊø VÙø^Îø (^e÷^føÓûÚô ¡÷qö…ø kößûÒöæø ±‰ô]+…ø köÃû Êø†ø Êø VÙø^Îø !°†ônû Æø åö ^Óøø æû ]* äü iöçû Óøø
!äü n%Öôæø ±' ×ô Ãø Êø äü n$Öôæø kößûÒö àûÚø VÙöçû Ïömø çø aö æø VÙø^Îø äü `ö qûæø †$ Ûøuû] ‚ôÎø a ±% fôß$Ö]

xö×øqû]* ±ßô$ø‚$ uø (†õnû ÛøÞö àöeû ] ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø ‚ô ßø Šû Ûö Öû ] ±Êô ‚ö Ûø uû *] äü qø †ø ìû ]* !RO


Ùöçû ‰ö…ø Ùø^ÏøÊø äô nû Êô æø VÙø^Îø g éø‚ømû†ø eö äô nû eô*] àûÂø (éø‚ømû†ø eö àôeû ² ô ] ‚ôfû Âø àûÂø (°% ‚ôßûÓôÖû]
^Þø*]æø ±ßôù Úô äü $Þāôæø (°‚ôÃû eø ÜûÓön%Öôæø çø aö æø (äö ßûÚô ^Þø*]æø ±ßôù Úô äü $Þ¬ôÊø (±ùõ ×ô Âø ±Êô ÄûÏøiø Ÿø Va ² ô ]
!°‚ôÃû eø ÜûÓön%Öôæø çø aö æø (äö ßûÚô

(èøÛø×ø‰ø àöeû ö ^Û$ uø ^ßø$ø‚$ uø (áö^Ë$ Âø ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø ‚ô ßø Šû Ûö Öû ] ±Êô ‚ö Ûø uû *] äü qø †ø ìû ]* !RP


^ß$Òö VÙø^Îø (g hõ‡ô^Âø àôeû ðô ]†ø fø Öû] àôÂø (kõeô^$ø àôeû °ùô ‚ôÂø àûÂø (‚õmû‡ø àöeû ±% ×ô Âø ^Þø†ø føìû*]
(èºÃø Úô ^qø éö¡ø’$ Ö] V^ßønû Êô °øô çû ßöÊø (Üùõ ìö †ômû‚ôÇøeô ^ßøÖûˆø ßøÊø (†õËø‰ø ±Êô a ² ô ] Ùôçû ‰ö…ø ÄøÚø
(g ±ùõ ×ô Âø ‚ônø eô „øìø*]æø (†ø `û ¿% Ö] o×$ ’øÊø (àônû iø†ø røø køvûiø a ²
ô ] Ùôçû ‰ö†ø Öô xøŠôÒöæø
(NOLRNKÜΆÖ] (OQRKQ (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ VRO
†Ò^ŠÂ àe]æ (MMSQKÜΆÖ] (RTTKN (èe^v’Ö] Øñ^–Ê ±Ê ^–÷mœæ
±Ê °†f_Ö] àm‚Ö] gvÚ å†Òƒæ (MTUKPN (Ўځ èßm‚Ú îm…^i ±Ê
(‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚ ±Ê ±Û%nãÖ]æ (RRNKÜΆÖ] (MTSKN (醖ßÖ] š^m†Ö]
!OPPKS (èm^ãßÖ]æ èm]‚fÖ] ±Ê †n%Ò àe]æ (MNTKU
(MTQLNKÜΆÖ] (NTMKP (‚ߊÛÖ] ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœ VRP
(±Ê ^–÷mœæ (MLMRKÜΆÖ] (QURKN (èe^v’Ö] Øñ^–Ê ±Ê ^–÷mœæ
— MLM ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

Z ā ÷ ë {z X H: Zzg ~
LZ ä ? :Y7 ä a \ W ÂñW:Zz Ð kZ ë #
e 0 ÷ÃÄÅ ( Zª) ¶‚
$D Å y Z Ã\ M ä ~ā ÷ D™ yÒ {z ?ì c*
*
c VQu CZ ä ~ :÷ D™ yÒ ~zZg X Å e
~ gzZ * $D ä gzZ Ë{z´ }÷ c*
Å
w°) gâ Z {n » a x™ Z Ñ g—ā Vƒ 8 Š H X å ¿ÑZz pg ™ qu {Š c*

Xì à z » kZ ÌZVƒ à z ~ » T :¸ ìg ⠁
Û a \ M gzZ Ôì Š
Hƒ cu ( Ð
ë :¹ ä VrZ Ôì H $
eZzg ~ µ KZ Ã$ N0 £Z x â Z X 63
gu kZ ä m
7
ÑE
0 vZ †ä VrZ ÔH yÒ ä ~+ ÷ R Ð í :÷ ë {z Ô H y Ò ä Œè0Z Ð
āì ~ $ cC Æ ™e
gu kZ gzZ Ô * $Zzg Ð g {h
+,' −Zz LZ ä VrZ ÔÐ {h
+',
Vƒ Ð kZ ~ gzZ ì Ð í {zèY z™: ãá$ Æ Z:c*
+}g !* â
Û ä a vZ wÎg
Vƒ Ð kZ ~ gzZ ì Ð í {z gzZ Ôì ( y ˜ ) à z Zg vˆ Æ w™z }÷ {z gzZ
Xì à z Zg vˆ }÷ {z gzZ
ä yAÐ ë :¹ ä VrZ Ôì H $ N0 £Z x â Z
eZzg ~ µ KZ ä m X 64
+i 0 Z… :÷ ë {z ÔH yÒ ä 0 Š × …ā ¹ ä VrZ Ô H y Ò
¸ä h
ëā ì H e
$Zzg Ð g [i ¬ 0 Y Z',ä VrZ ÔÐ "
$*U 0 ~° ä VrZ Ô ~Š
k¼ ä ë X ¸ { Z_Æ a vZ wÎg ~^q
i ú~ ëQ Ô ÑZ e ƒ Z 7,6,x £Æ n, -Z
a Æ a vZ wÎg Ð n Æ V ½gŠ zŠ gz Z Ô Š Š™ y ´ Z » äƒ ¦ a Æ
Hc*
â ہ™ ñB; » g Z]|gz Z Ô ð ⠁
: c* Û ZŠ Z i ú Å × ä a \ M Ô ˆ Å s ™(

(OSNKR (Ìß’ÛÖ] ±Ê èfn ±eœ àe]æ (MLPNKÜΆÖ] (RMLKN


!ONMMTKÜΆÖ]
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MLN ü

VÙø^Îø (o×Feø V]çû Öö^Îø [Üû`ôŠôËöÞû*] àûÚô àønû ßôÚô ©ûÛöÖû^eô oÖFæû *] ±Þôù]* áøçû Ûö×øÃû iø ÜûjöŠûÖø*] VÙø^ÏøÊø
‚ônø eô „øìø^*Êø VÙø^Îø (o×Feø V]çû Öö^Îø [ä́ŠôËûÞø àûÚô àõÚô ©ûÚö Øùô Óöeô oÖFæû ]* ±Þôù*] áøçû Ûö×øÃû iø ÜûjöŠûÖø]*
àûÚø ô ^Âø æø (åö Ÿ]ø æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö] (åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø (åö Ÿøçû Úø kößûÒö àûÚø VÙø^ÏøÊø (±ùõ ×ô Âø
(gõÖô^›ø ±eô]* àøeû ] ^mø ^ò÷nû ßô aø Väü Öø Ùø^ÏøÊø (Ô ø ÖôƒF ‚øÃû eø †ö ÛøÂö äü nø Ïô ×øÊø VÙø^Îø !åö ]ø ^Âø
!èõ ßøÚô ©ûÚö æø àõÚô ©ûÚö Øùô Òö oÖFçû Úø kønû ŠøÚû ]*æø køvûfø ‘û*]

çeö*] ^ßø$ø‚$ uø (‚õÛ$ vøÚö àöeû ±% ×ô Âø ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø àô ßø Š% Ö] ±Êô äqø ^Úø àö eû ] äö qø †ø ìû ]* !RQ
àôeû °ùô ‚ôÂø àûÂø áø^Âø ‚ûqö àôeû ‚ômû‡ø àôeû ±ùô ×ô Âø àûÂø èøÛø×ø‰ø àöeû ö ^Û$ uø ±Þô†ø fø ìû]* (àônû ŠøvöÖû]
±jô Ö$] äô jô r$ uø ±Êô a ²
ô ] Ùôçû ‰ö…ø ÄøÚø ^ßø×ûfø Îû]* VÙø^Îø g hõ‡ô^Âø àôeû ðô ]†ø fø Öû] àôÂø kõeô^$ø
(g ±ùõ ×ô Âø ‚ônø eô „øìø^*Êø (è÷Ãø Úô ^qø éø¡’
ø $ Ö] †ø Úø ^*Êø (Ðômû†ô_$ Ö] ˜ôÃû eø ±Êô Ùøˆø ßøÊø (s$ uø
oÖFæû ]* köŠûÖø]* VÙø^Îø (o×Feø V]çû Öö^Îø [Üû`ôŠôËöÞû*] àûÚô àønû ßôÚô ç+ ÛöÖû^eô oÖFæû ]* köŠûÖø]* VÙø^ÏøÊø
Ùô]æø (Ü$ ãö ×# Ö] (åö Ÿçûø Úø ^Þø*] àûÚø ±% Öôæø ]„ø F̀ Êø VÙø^Îø (o×Feø V]çû Öö^Îø [ä́ŠôËûÞø àûÚô àõÚô ç+ Úö Øùô Óöeô
!åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø (Ü$ ãö ×# Ö] (åö Ÿø]æø àûÚø

^ßø$ø‚$ uø (‚õÛ$ vøÚö àöeû ±% ×ô Âø ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø àô ßø Š% Ö] ±Êô äqø ^Úø àö eû ] äö qø †ø ìû ]* !RR
(àôÛFuû†$ Ö] ‚öfû Âø çø aö æø (¼õeô^‰ø àôeû ] àôÂø (Üõ×ô ŠûÚö àöeû o‰øçû Úö ^ßø$ø‚$ uø (èømøæô^Ãø Úö çû eö *]

gÖ^› ±eœ àe ±×Â Ø–Ê h^e (èÚ‚ÏÛÖ] (àߊÖ] ±Ê äq^Ú àe] äq†ìœ VRQ
(RLQKN (èߊÖ] ±Ê Ü‘^ ±eœ àe]æ (MMRKÜΆÖ] (POKM (g
(NNNKPN (Ўځ èßm‚Ú îm…^i ±Ê †Ò^ŠÂ àe]æ (MOROKÜΆÖ]
— MLO ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

l x Z™/ô ?Vƒ m
, ( ÌÐ Vâ Y Å yZ Ã Vëñ~ā
³™| , … Y 7? H
yY Å kZ ÃðñC â
Ù ~ā … Y 7? H :c*Û ä a \ M Ô7VY :H n²ä
a \ M Q ÷ ë ~zZg Ô7VY :H n²ä l x Z™/ô ?Vƒ m,³™| ,

} Z Ôì Ññ » kZ ÌZ ÂVƒ Ññ~ » T :c*
â
Û gzZ 1 ñB; » g Z]|ä
XÇg #Š Ð kZ Ž Äg #Š Ð kZ gzZ ÔÇg 4zŠ Ð kZ Ž Äg 4zŠ Ð kZ  !vZ
! Z 0Z } Z :¹ Ð \ M gzZ A Ã \ M g /]|ˆ Æ kZ Qā ÷ ë ~zZg
á z ðÆìñgzZ ðñC
X ÷ ‰ 0 Ññx ÷ Ù \ M Ôƒ ug IÃ\ M !̈ ¤
0 ZÐ ë :¹ ä VrZ Ôì H $
eZzg à kZ ~ òKZ ä zâ 0Z x â Z X 65
0 Š ×= :¹ ä VrZ ÔH yÒ ä ŸZ 1Z …ā ¹ ä VrZ ÔH y Ò ä ·
ä VrZ ÔÐ "
$U*0 ~° ä VrZ ÔÐ y ¬ åE +i 0 Zä VrZ Ô~Š ¸ä
7N 0 h
a vZ wÎg ~ q ZŠß Z Á ë :c*
â
Û ä VrZ ÔH e
$Zzg Ð g [ ¯ ¬ 0 Y Z',]|
-Z ~ 5 Zg ä \WÔ¸ {Z_ Æ
¬» ä™ ¦a Æ i úÃVÍß gzZ H ƒ Z 7,( q
ÌÐ Vâ Y Å y Z ÃVëñ~ H :c*
â ہ™ ñB; » gZ]| ä a \ WQ Ô*

Ù ~ H :c*
C Û ä a \WX 7VY :H n²ä l x Z™/ô ?Vƒ 7m,
⁠³™| (,
ä a \WX 7VY :H n²ä VrZ ?Vƒ 7m, i Ð yY Å kZ Ãðñ
³{Š c*
Ð kZ ÂÇg 4zŠ Ð kZ Ž !vZ } Z Xì à z t » kZ Vƒ Ññ~ » T  :c*
â
Û
XÄg ]zZ°Ð kZ ÂÇg ]zZ°Ð kZ Ž gzZÄg 4zŠ
·0 ZÐ ë :¹ ä VrZ Ôì H $
eZzg Ð Z ~ òKZ ä zâ 0Z x â Z X 66
›0 .ñ… :¹ ä VrZ Ô H yÒ ä tzç 1Z …ā ¹ ä VrZ Ô H yÒ ä
!NLUKQ (èm^ãßÖ]æ èm]‚fÖ] ±Ê †n%Ò àe] å†Òƒæ
gÖ^› ±eœ àe ±×Â Ø–Ê h^e (èÚ‚ÏÛÖ] (àߊÖ] ±Ê äq^Ú àe] äq†ìœ VRR
(RMLKN (èߊÖ] ±Ê Ü‘^ ±eœ àe]æ (MNMKÜΆÖ] (PQKM (g
!MOTSKÜΆÖ]
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MLP ü

äô nû ×øÂø Øøìø‚øÊø (ä́iô ^r$ uø ˜ôÃû eø ±Êô èömøæô^Ãø Úö Ýø‚ôÎø VÙø^Îø g ”õ^Î$ æø ±eô*] àôeû ‚ôÃû ‰ø àûÂø
Øõqö†ø Öô ]„øaF Ùöçû Ïöiø VÙø^Îøæø (‚ºÃû ‰ø gø–ôÇøÊø (äö ßûÚô Ùø^ßøÊø (^n&×ô Âø ]æû †ö Òø„øÊø (‚ºÃû ‰ø
VÙöçû Ïömø äü jöÃû Ûô‰øæø (åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø VÙöçû Ïömø a ² ô ] Ùøçû ‰ö…ø köÃû Ûô‰ø
VÙöçû Ïömø äü jöÃû Ûô‰øæø (°‚ôÃû eø ±$ fôÞø Ÿø äü ³þÞ$]* Ÿ$āô o‰Fçû Úö àûÚô áøæû …ö ^aø èô ÖøˆôßûÛøeô ±ßôù Úô køÞû]*
ø ] g% vômö ¡q÷ ö …ø Ýøçû nø Öû] èømø]†$ Ö] à$ nø _ôÂû Ÿ. ø
!äü Öøç‰ö…ø æø ²

^Þø VÙø^Îø (o‰Fçû Úö àöeû Ìö‰öçû mö ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (‚ô ßø Šû Ûö Öû ] ±Êô …ö ]ˆ$$̂ fø Öû ] tø †ø ìû ]* !RS
†ùõ Úö °ƒô æ†õÛûÂø àûÂø (Ñø^vø‰ûāô ±eô]* àûÂø (èøËønû ×ô ìø àôeû †ô_ûÊô àûÂø (o‰Fçû Úö àöeû ² ô ] ‚önû føÂö
±Ê ±ñ^ŠßÖ]æ (STRKÜΆÖ] (OQIOPKO (‚ߊÛÖ] ±Ê …]ˆfÖ] äq†ìœ VRS
±ù× “ñ^’ì ±Ê ^–÷mœæ (TPTPKÜΆÖ] (MORKQ (p†fÓÖ] àߊÖ]
àe ‚ÛvÚ ^ß$‚u VÙ^Î (†Že àe Ù¡a ±Þ†fìœ VÙ^Î (UKÜΆÖ] (NTKg
±ß$‚u VÙ^Î (hçÏÃm àe o‰çÚ ^ß$‚u VÙ^Î èÛ% àe çaæ ‚Ö^ì
VÙçÏm ±eœ kÃÛ‰ VkÖ^Î j ‚É kße èŽñ^ à …^ÛŠÚ àe †q^`Ú
(g_íÊ I ±ù× ‚ne „ìœæ I èËvrÖ] Ýçm a ²] Ù牅 kÃÛ‰
V]çÖ^Î (ÜÓnùÖæ ±Þùā (Œ^ßÖ] ^`mœ ^m VÙ^Î Ü$ än× oß$œæ ²] ‚ÛvÊ
±nùÖæ ]„a VÙ^Îæ ^`ÃÊ†Ê ±ù× ‚ne „ìœ Ü$ (²] Ù牅 ^m k΂‘
.å]^ àÛÖ ^ÃÚæ (åŸ]æ àÛÖ Ù]çÚ ²] áùāæ (±ßù °ù©ÛÖ]æ
(MOPKQ (p†fÓÖ] àߊÖ] ±Ê ^–÷mœ ±ñ^ŠßÖ] äq†ìœæ
VÙ^Î (UQKÜΆÖ] (MMPKg ±× “ñ^’ì ±Ê ^–÷mœæ (TPTLKÜΆÖ]
a ²] Ù牅 „ìœ ä¿ËÖæ ý ð]‡çrÖ] çeœ á^Û% àe ‚Ûuœ ^Þ†fìœ
— MLQ ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

]| ä VrZ Ôì Ý°Z †x **» X ÔÐ *‚ 0


è Z ä VrZ ÔÅ y Ò $
gu ä
6 e Ëtzç ]| :÷ ë ~zZg ÔH e
ÂñÑ p=, $Zzg Ð g m‡z ! Z 0 Ä
¼ Ð y Z Â H {™ E
+» g Z]| ä VÍß ÔñW k0*Æ yZ g Ä ]|
¿kZ \ W :c*
⁠6 T Ô‰ ƒ gŠ ™ ] Ü {+
Û gzZ ‰ W~ × g Ä ]|, h I*
*
ñƒ D ⠁ Æ T Ô÷ ë (Z 0Æ
Û Ã a vZ wÎg Šp ä ~ Ô~ }g !*
Æ g Z]| ) Ã a \ M ä ~ gzZ Xì Ññ Z » k Q Vƒ Ññ~ » T:‹
.ñ]|à e yzg ; Ž ì Ú„z ~g vB‚ }÷ :‹ ñƒ D â ہt ( 0
Ìt (6,µñÆ 6 Òzç) à a \ M ä ~ gzZ X 7Ñ ðÈ }÷ 1Ô ¶Ð
Xì * ÿkZ `W~ :‹ ñƒ Dâ
@™›Ð wÎgÆ kZgzZvZŽ Ç Vz™ «_6, Û
ä .ñ0 Š- …ā ÷ ë Ôì H $ ) xâZ
eZzg ~ µ KZ ä g Z , X 67
ÔÐ Ñ 0 ¡ ä VrZ ÔH yÒ ä .ñ 0 vZ D … :¹ ä VrZ Ô H y Ò
I4& 0 h
$Zzg Ð üG3G
ÔH e Ø z 0 GÔç'Lzf z/ä VrZ ÔÐ t GZ 1Z ä VrZ
+i gzZ <

±ùÞœ áçÛ×Ãi ÜjŠÖœ VÙ^Î Ü$ (än× oß$œæ ²] ‚ÛvÊ (g_íÊ ±ù× ‚ne
‚ne „ìœ Ü$ (²] Ù牅 ^m k΂‘ (ÜÃÞ V]çÖ^Î [ÜÓŠËÞœ àÚ ÜÓe oÖæœ
(åŸ]æ àÚ ±Ö]çm ²] áùāæ (änùÖæ ]„`Ê änùÖæ kßÒ àÚ VÙ^ÏÊ ^`ÃÊ†Ê ±ù×Â
!å]^ àÚ °^Ãmæ
(MMTUKÜΆÖ] (QRQKN (èߊÖ] ±Ê Ü‘^ ±eœ àe] äq†ìœæ
kÃÛ‰ Vä¿ËÖæ ý á^Û% àe ‚Ûuœæ ±× àe ànŠvÖ] ^ß$ VÙ^Îæ
²] ‚ÛvÊ (g_íÊ (±ù× ‚ne „ìœæ èËvrÖ] Ýçm ÙçÏm a ²] Ù牅
Ù牅 ^m k΂‘ V]çÖ^Î ÜÓnùÖæ ±Þùā (Œ^ßÖ] ^`mœ VÙ^Î Ü$ (än× oß$œæ
!±ùß °ù©ÛÖ]æ ±nùÖæ ]„a VÙ^ÏÊ ^`ÃÊ†Ê ±ù× ‚ne „ìœæ (²]
(MOPKQ (p†fÓÖ] àߊÖ] ±Ê ^–÷mœ ±ñ^ŠßÖ] äq†ìœæ
!ÀË×Ö] ]„`e hçÏÃm àe o‰çÚ à (†ìŒ ^߉¬e (TPSUKÜΆÖ]
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MLR ü

lö‚ûŽøÞø VÙöçû Ïömø ^n&×ô Âø ^ßøÃû Ûô‰ø V]çû Öö^Îø (Äõnû %ømö àôeû ‚ômû‡ø àûÂø æø (gõaû æø àôeû ‚ônû Ãô ‰ø àûÂø æø
èø$ø¡ø³þ$ø äô nû Öøāô Ýø^ÏøÊø !Ýø^Îø ^ÛøÖø (Üùõ ìö †ômû‚ôÆø Ýøçû mø Ùöçû Ïömø a ²
ô ] Ùøçû ‰ö…ø ÄøÛô‰ø ¡q÷ ö …ø ² ø ]
àûÚô àønû ßôÚô ©ûÛöÖû^eô oÖFæû ]* köŠûÖø]* VÙø^Îø a ² ô ] Ùøçû ‰ö…ø á$ ]* ]æû ‚ö`ôŽøÊø (¡q÷ ö …ø †ø ŽøÂø
kößûÒö àûÚø VÙø^ÏøÊø ±ùõ ×ô Âø ‚ônø eô „øìø^*Êø VÙø^Îø (² ô ] Ùøçû ‰ö…ø ^mø (o×Feø V]çû Öö^Îø [Üû`ôŠôËöÞû]*
(äü f$uø*] àûÚø g$ uô]*æø (åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø (åö Ÿø]æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö] (åö Ÿçûø Úø ]„ø F̀ Êø åö Ÿçûø Úø
!äü Öø„øìø àûÚø Ùû„öìû]æø (åü †ø ’øÞø àûÚø †û ’öÞû]æø (äü –øÇøeû ]* àûÚø ˜ûÇô eû *]æø

VÙø^Îø (g ±ùõ ×ô Âø “ô ñô ^’ø ìø ±Êô æø p†F fû Óö Öû ] àô ßø Š% Ö] ±Êô ±% ñô ^Šø ß$Ö] tø †ø ìû ]* !RT


höçû ÏöÃû mø ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø onFvûmø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø onFvûmø àöeû ^m$†ôÒø‡ø ±Þô†ø føìû]*
èößøeû ] èöŽøñô^Âø ±ßôiû†ø fø ìû]* VÙø^Îø …õ^ÛøŠûÚô àôeû †ôqô^`ø Úö àûÂø (†õnû %ôÒø ±eô]* àôeû †ôËøÃû qø àöeû
ô ] Ùôçû ‰ö…ø ÄøÚø ^ß$Òö VÙø^Îø ‚õÃû ‰ø àûÂø (‚õÃû ‰ø
(^`ø nû Öøāô äºqùô çø Úö çø aö æø (èøÓ$ Úø Ðômû†ô_øeô a ²
!Ìø×$ íøiø àûÚø äü ÏøvôÖøæø (o–FÚø àûÚø $ …ø Ü$ $ö (Œø^ß$Ö] ÌøÎ$ æø (Üùõ ìö †ø mû‚ôÆø Èø×øeø ^Û$ ×øÊø
VÙø^Îø (ÜûÃø Þø V]çû Öö^Îø [köÇû×$ eø Øûaø (Œö^ß$Ö] ^`ø m%]* VÙø^Îø (äô nû Öøāô Œö^ß$Ö] ÄøÛøjøqû] ^Û$ ×øÊø
V]çû Öö^Îø [ÜûÓön% Öôæø àûÚø (Œö^ß$Ö] ^`ø m%]* VÙø^Îø Ü$ $ö (^`ø Ööçû Ïömø lõ]†$ Úø 'ø¡ø³$þø ‚û`ø û] (Ü$ `ö ×# Ö]

^–÷mœæ (TPTMKÜΆÖ] (MOQKQ (p†fÓÖ] àߊÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ] äq†ìœ VRT


!URKÜΆÖ] (MMQKg ±ù× “ñ^’ì ±Ê
(èm^ãßÖ]æ èm]‚fÖ] ±Ê †n%Ò àe] äßÂæ °†f_Ö] †m†q àe] å]æ…æ
á^Ò àÚ ù†e †Úœæ å‚Ãe àÚ äÏvÖ oju ÌÎæ VänÊæ (NMOINMNKQ
!ý Ü`f_íÊ Ý‚ùÏi
— MLS ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

nÅ \¬vZ à òŠ M kZ ~ :‹ ñƒ D ⠁
Û Ã g Z]| ä ë :¹ ä ƒ
 yS
{z ƒ ‹ ñƒ D ⠁ á g Z à a vZ wÎg yŠ á Zz n,
Û Š÷ k¼ ä T Vƒ Ø 7 ™}Š
a vZ wÎgā ~Š „ ZÍ ä VrZ gzZ ñƒ } 9 l x Z™/ô {¾  ԃ Z9gz¢
ä l x Z™/ô ?Vƒ 7m, i Ð Vâ Y Å yZ Ã Vëñ~ H :å c*
³ {Š c* â
Û ä
ZñB; » g Z]| ä a \ M Q :÷ ë ~zZg !vZ wÎg c*
Ô7VY :H n²
Ž Äg 4zŠ Ð kZ  !vZ } Z Ôì ÑñÌ ( Z)t » kZ ÂVƒ Ññ~ » T :c*
â
Û gzZ
kZ Ž ™ ›Ð kZ gzZ ÔÇg #Š Ð kZ Ž Äg #Š Ð kZ gzZ Çg 4zŠ Ð kZ
gzZ }™Šæ Å kZ Ž ™Šæ Å kZ gzZ Ô}™I*
* ÐZ Ž ™I*
* Ð Z gzZ }™›Ð
X}™ ( ÒÃÅ ä™ ) ZÎg ÐZ Ž ™ ZÎg Ð Z
:¹ ä VrZ Ôì H $ è á gzZ ò«Z ‹Z ä ðK
eZzg ~ g Z÷ K̈x â Z
¨ X 68
… :¹ ä VrZ ÔH yÒ ä ¼ 0 ·… :¹ ä VrZ Ô~Š ¸ä ¼ 0 *
c ™i =
$Zzg Ð g U0 ̀' ä M ! Z 0 Q0 [ ©
Ä ]|= :¹ ä VrZ Ô H e
5 Zg ÆlB‚Æ a vZ wÎg ë :* $Zzg Ð Ä ]|ä È ¬ e Å
cC Æ ™e
Æ n, # Ô¸ ìg Y á p=s§ Å )(l a \ M gzZ ¸ ~
k¼ a \ M Z
‰ {g ú Ž gzZ Ô1 š :Zz Ãy Z ¸ ` Y Ð M Ž gzZ Ô*
c Š uzg ÃVÍß Âã 6,x £
\ M ‰ƒ ¦ k0*
Æ a \ M vß }g ‚ Z
# Ô‰ ïB‚Æ a \ M Ì{z ¸
\WX V; Y :¹ ä ƒ Û »ª
c Š ™ ZŠ Z9
 ?* è ä ~ H !Íß} Z :c*
‚g V â
Û äa
yà à z Zg v !Íß } Z :c*
â Û ¸û% &Ôxg {ZÍ !vZ } Z :c*
Û Q Xìg D ⠁ â
Û äa
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MLT ü

ö ] áø^Òø àûÚø VÙø^Îø Ü$ $ö (äü Úø ^Îø^*Êø (±ùõ ×ô Âø ‚ônø eô „øìø*] Ü$ $ö (^$÷¡ø³$þø äü Ööçû ‰ö…ø æø ²
äü Ööçû ‰ö…ø æø ² ö ]
!åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø (åö Ÿø]æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö] (äü n% Öôæø ]„ø F̀ Êø (äü n$ Öôæø

‚ôfû Âø àöeû Øö‘ô]æø ^Þø†ø føìû*] VÙø^Îøæø p†F fû Óö Öû ] àô ßø Š% Ö] ±Êô ±% ñô ^Šø ß$Ö] äö qø †ø ìû ]* !RU
VÙø^Îø äô nû eô*] àûÂø (éø‚ømû†ø eö àôeû ô²] ‚ôfû Âø àûÂø (xô×øqûŸ* û] àôÂø (Øõnû –øÊö àôeû ] àôÂø (o×FÂû Ÿ* û]
õnû qø o×FÂø ^n&×ô Âø &øÃø eøæø (‚ônÖôçø Öû] àôeû ‚ôÖô^ìø ÄøÚø àôÛønø Öû] oÖøāô a ²
ô ] Ùöçû ‰ö…ø ^ßø%øÃø eø
Ùöçû ‰ö…ø Ùø^ÏøÊø änÊæ &m‚vÖ] †Ò„Ê (Œô^ß$Ö] o×øÂø ±' ×ô Ãø Êø ^Ûøjönû ÏøjøÖû] áôāô VÙø^Îøæø (†ø ìød
ÜûÓön%Öôæø çø aö æø (äö ßûÚô ^Þø]*æø ±ßùô Úô ^n&×ô Âø á$ ¬ôÊø (±ùõ ×ô Âø ±Êô (éö‚ømû†ø eö ^mø (à$ Ãø Ïøiø Ÿø Va ²ô ]
!°‚ôÃû eø
^ßø$ø‚$ uø (†õÓûeø çû eö ]* ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (‚ô ßø Šû Ûö Öû ] ±Êô ±% ×ô ‘ô çû Ûø Öû ] o×ø Ãû mø çû eö ]* äü qø †ø ìû ]* !SL
(‚ørôŠûÛøÖû] éø†ø mû†ø aö çû eö ]* Øøìøø VÙø^Îø äô nû eô]* àûÂø (°ùô ô æû Ÿ* û] ‚ømûˆômø ±eô]* àûÂø (Ô º mû†ôø

^–÷mœæ (TPSQKÜΆÖ] (MOOKQ (p†fÓÖ] àߊÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ] äq†ìœ VRU


!ULKÜΆÖ] (MMLKg ±× “ñ^’ì ±Ê
àe] 偅æœæ (RPNOKÜΆÖ] (OLSKMM ( ‚ߊÛÖ] ±Ê o×Ãm çeœ äq†ìœ VSL
àe] å]æ…æ VÙ^Î Ü$ o×Ãm ±eœ à (NMOKQ (èm^ãßÖ]æ èm]‚fÖ] ±Ê †n%Ò
äÃe^i (äe Ôm† à (á]ƒ^ à (gm†Ò ±eœ à (D°†f_Ö]E †m†q
VÙ^Î Ü$ !‚mˆm àe æ] äÛ‰]æ (‚mˆm ±eœ änìœ à (°æ¢] ‹m…ā
±eœ à (^Û`neœ à (æ]æ ‹m…ā &m‚u àÚ ^–mœ †m†q àe] å]æ…æ
!o`jÞ] å†Ò„Ê (g é†m†a
æ] à (Ôm† à (èÚ†f àe ±ù× à (…] ù̂ fÖ] äq†ìœæ
— MLU ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

Ô¹ „ , Z û% &Ôa x( wÎg Æ kZ gzZ \¬vZ :H n²ä l x Z™/ô ?ì


kZ gzZ \¬vZ » T :c*
â
Û Q Ô H Z97ZgzZ ZñB; » g Z]|ä a \ M Q
 zŠ Ð Z Ž Äg „
„  zŠ Ð Z Â !vZ } Z Ôì à z » kZ Ì ( Z) t Xì à z wÎg »
XÇg #Š Ð kZ Ž Äg #Š Ð kZ gzZ ÔÇg
eZzg ~ óò«Z ‹Z Lä ðK
0 ÝZz …ā ì ¹gzZ Ôì H $ K̈x â Z ÐS X 69
¨
7
ÑE
0 vZ †ä VrZ ÔÐ ÷ Z ä VrZ ÔÐ jè0Z ä VrZ Ô~Š ¸ä dÑZ †
6z 0 −{ ]|…ä a vZ wÎgā H e $Zzg Ð −Zz LZ ä VrZ ÔÐ {h
+',
â
:c* 'u » HgzZ ËÃ g Z]|gzZ 5s§ Å ^B‚Æ
Û gzZ Ô H: Zzg ™ ¯ { Z,
T ÔÅ ™f $
gu sîÐ M Ô Ç ƒ {Z,
'u » VÍß Z  ƒ Y ƒ N Z VâzŠ ?( ˤ
/Z
í {z — " Ô¼: ¼ ~ }g !*
Æ Z ! {h â
+',} Z :c*Û ä a vZ wÎgā ì ~
Xì à z Zg vˆ }÷ {z gzZ ÔVƒ Ð kZ ~ gzZ ì Ð

–1Z … :¹ ä VrZ Ôì Å óCÅ kZ ~ µ KZ ä ->Z x1Z x â Z X7 0


ä VrZ ÔÐ ~ŠzR h
+m, qÑ… :¹ ä VrZ ÔH yÒ ä
1Z ä VrZ ÔH yÒ ä -
Õ‚ŽÞœ VÙ^ÏÊ å^iœ ¡q… áùā VänÊæ g é†m†a ±eœ à äneœ à (°æ¢]
[äe ±ß$‚ùvi a ²] Ù牅 àÚ äjÃÛ‰ &m‚u à ÔjÖª‰ áā ²^e
(åŸçÚ ±ù×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ VÙçÏm a ±fßÖ] kÃÛ‰œ ²^e Õ‚ŽÞœ
̎ÒE (ÜÃÞ (Ü`×Ö] VÙ^Î [å]^ àÚ ^Âæ åŸ]æ àÚ Ù]æ (Ü`×Ö]
(ORUKR (Ìß’ÛÖ] ±Ê èfn ±eœ àe] äq†ìœæ (DQOM …^j‰¢]
†nÚœ èÛq†i ±Ê äím…^i ±Ê †Ò^ŠÂ àe] äq†ìœæ (ONLUNKÜΆÖ]
†m‚ÇÖ] h^jÒ ±Ê ±fa„Ö] äq†ìœæ (NLSINLQKPN (ànßÚ©ÛÖ]
±Ê °†n‘çfÖ]æ (TT (TNKÝ^Î…¢^e DåŸçÚ kßÒ àÚ &m‚u ±Ê ðˆqE
(ènÖ^ÃÖ] gÖ^_ÛÖ] ±Ê ±Þ¡ÏŠÃÖ] †ru àe]æ (QRKO (é^ŠÖ] Í^viā
!OUOMKÜΆÖ] (USKMR
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MML ü

Ùøçû ‰ö…ø køÃû Ûô‰ø]* (² ô ^eô Õø‚öŽöÞû]* VÙø^ÏøÊø h' ^ø äô nû Öøāô Ýø^ÏøÊø (Œö^ß$Ö] äô nû Öøāô ÄøÛøjøqû^Êø
àûÚø ô ^Âø æø (åö Ÿ]ø æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö] (åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿøçû Úø kößûÒö àûÚø VÙöçû Ïömø a ²
ô ]
åö Ÿøçû Úø kößûÒö àûÚø VÙöçû Ïömø a ² ô ] Ùøçû ‰ö…ø köÃû Ûô‰ø ±Þùô ]* ‚ö`ø û]* VÙø^ÏøÊø VÙø^Îø ([åö ]ø ^Âø
!åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø (åö Ÿø]æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö] (åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø

±Þô†ø føìû]* VÙø^Îø (àô nû vø nû vô ’$ Ö] o×ø Âø Õô …ø ‚û jø Šû Ûö Öû ] ±Êô Üö Òô ^vø Öû ] tø †ø ìû ]* !SM


^ßø$ø (éø‚øfû Âø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ßø$ø (áø^nø Ëû‰ö àöeû àöŠøvøÖû] ^ßø$ø (õmû†ø Îö àöeû †ôÓûeø çû eö *]æø (‚önû Öôçø Öû]
VÙø^Îø (ǻ‚ôùqø àûÂø (äô nû eô]* àûÂø (±% fùô –$ Ö] Œõ^møāô àöeû èöÂø ^Êø…ô ^ßø$ø (àônû ŠøvöÖû] àöeû àöŠøvøÖû]
åö ^iø^*Êø (±ßô ÏøÖû] áô]* ô²] ‚ônû føÂö àôeû èøvø×û›ø oÖFāô &øÃø føÊø (ØôÛørøÖû] Ýøçû mø ±ùõ ×ô Âø ÄøÚø ^ß$Òö
kößûÒö àûÚø VÙöçû Ïömø a ² ô ] Ùøçû ‰ö…ø køÃû Ûô‰ø Øûaø (² ø ]Ô ø iö‚ûŽøÞø VÙø^ÏøÊø (èövø×û›ø
VÙø^Îø (ÜûÃø Þø VÙø^Îø [åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø (åö Ÿ]ø æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö] (åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø
!èövø×û›ø Íø†ø ’øÞû^Êø VÙø^Îø (†û Òöƒû]* Üû Öø VÙø^Îø [±ßô ×öiô ^Ïøiö Üø×ô Êø

±Ê …] ù̂ fÖ]æ (QQUPKÜΆÖ] (PMUKO (Õ…‚jŠÛÖ] ±Ê ÜÒ^vÖ] äq†ìœ VSM


(èùߊÖ] ±Ê Ü‘^ ±eœ àe]æ (UQTKÜΆÖ] (MSMKO (‚ߊÛÖ]
gm„`i ±Ê ° ù̂ ÛÖ] ÀÊ^vÖ] 偅æœæ (MOQTKÜΆÖ] (RLQIRLPKN
ÄÚ kßÒ VÙ^Î å‚ùq à (äneœ à (Œ^mā èÛq†i ±Ê (PPLKO (Ù^ÛÓÖ]
àÚ V&m‚u †Ò„Ê änÏ×Ê ±ßÏÖ] ᜠèv×› oÖā &ÃfÊ ØÛrÖ] Ýçm ±ù×Â
&m‚u çaæ VDgnÍE äÏÏùvÚ Ù^Îæ !åŸçÚ ±ù×ÃÊ åŸçÚ kßÒ
!xnv‘
— MMM ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

Æ yZ vß Âñƒ 4ZŠ ~ K g {,
¦k0* Ù 1Z ]|ā H e
kC $Zzg Ð −Zz LZ
}Š nÅ \¬vZ Ã\ M ~ :¹™ƒ } 9t ‚Æ y Z ä y ZŽ â q
-Z Q X ‰ ƒ
ÂVƒ Ññ~ » Tā ì ‹ ñƒ D ⠁
Û Ã a vZ wÎg ä \ M H ÔVƒ Ø 7 ™
Ð kZ gzZ ÔÇg 4zŠ Ð kZ Ž Äg 4zŠ Ð kZ  !vZ } Z Xì Ññ » kZ ÌZ
vZ wÎg ä ~ā Vƒ êŠ „ ZÍ ~ :¹ éE
&SZŽ ä VrZ ?Çg #Š Ð kZ Ž Äg #Š
kZ  !vZ } Z Ôì Ññ » kZ ÌZ ÂVƒ Ññ~ » Tā ì ‹ ñƒ D ⠁
ÛÃa
XÇg #Š Ð kZ Ž Äg #Š Ð kZ gzZ ÔÇg 4zŠ Ð kZ Ž Äg 4zŠ Ð
eZzg ~ ó ànvnv’Ö] o× Յ‚jŠÛÖ]Lä Áq x â Z
gzZ 6z =āì H $ X71
·… :÷ ë {z Ô H yÒ ä y ç0 Œ… :÷ ë {z Ô * Û 0 –1Z
c C ä ÷Œ
0·Ã§ … :÷ ë {z Ô *
c C ä @0 Œ… :÷ ë {z ÔH yÒ ä {†0
- {EÅ
B ëā H e
k E
$Zzg Ð & §Æ ZŠ ZŠ gzZ −Zz LZ ä VrZ ÔH yÒ ä ö Z kc*S
íā 5x  ÃvZ D0³]| ä \ M ÂÔ¸ B‚Æ g Z]|~ 1
Æ g Z]|³ÔCÐ
™}Š nÅ \¬vZ Ã\ M ~ :¹ ä \ M Â ñ M k0*
ÂVƒ Ññ~ » T :ì ‹ ñƒ D ⠁
Û t à a vZ wÎg ä \ M Hā Vƒ Ø 7
#Š Ð kZ gzZ Çg 4zŠ Ð kZ Ž Äg 4zŠ Ð kZ  !vZ } Z Ôì Ññ » kZ ÌZ
Û ä g \ M Ô ( ì ‹ ä ~) V; :¹ ä VrZ ?Çg #Š Ð kZ Ž Äg
â
?Q :c*
~zZg X „g 7Š c* t = :¹ ä g³]| ?ƒ ìg ™ VY wyB‚ }÷
]!*
X ‰ − :Zz³]|Q :÷ ë
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MMN ü

çû eö]* åö ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (àô nû vø nû vô ’$ Ö] o×ø Âø Õô …ø ‚û jø Šû Ûö Öû ] ±Êô Üö Òô ^vø Öû ] tø †ø ìû ]* !SN


(høçû m%]* àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø^*fø Þû]* VŸ^ø Îø (°% ˆôrûŠôùÖ] ‚øÛøuû]* àöeû sö×øÂû ø æø (Ñø^vø‰ûāô àöeû †ôÓûeø
àôeû èøÛø×ø‰ø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ßø$ø (±% Þô^Úø †û ÓøÖû] Üønû aô]†ø eûāô àöeû áö^Š$ uø ^ßø$ø (±ùõ ×ô Âø àöeû Ñö…ø ‡û Ÿ* ]û ^ßø$ø
g Üø Îø…û ]* àøeû ‚ømû‡ø ÄøÛô‰ø äü Þ$]* (èø×ø$ô]æø àôeû] àôÂø (Øônû Ëø_% Ö] ±eô]* àûÂø (äô nû eô*] àûÂø (Øõnû `ø Òö

lõ^uøæû ø ‹ôÛûìø lõ]†ø røø ‚øßûÂô èô ßøm‚ôÛøÖû]æø èøÓ$ Úø àønû eø a ²


ô ] Ùöçû ‰ö…ø Ùøˆø Þø VÙöçû Ïömø
è÷n$ŽôÂø a ²ô ] Ùöçû ‰ö…ø |ø]…ø Ü$ $ö !lô]†ø røŽ$ Ö] køvûiø ^Úø Œö^ß$Ö] ‹øßøÓøÊø (Ýõ^¿øÂô
ðø ^ø ^Úø Ùø^ÏøÊø (ÀøÂø æø æø †ø Ò$ ƒøæø (äô nû ×øÂø oßF$û]*æø ²
ø ] ‚øÛôvøÊø (^f÷ nû _ôìø Ýø^Îø Ü$ $ö (o×# ’øÊø
áôāô ]çû ×% –ôiø àûÖø àômû†ø Úû ]* ÜûÓönû Êô Õ
º …ô^iø ±Þùô āô (Œö^ß$Ö] ^`ø m%*] VÙø^Îø Ü$ $ö !Ùøçû Ïömø áû]* ²
ö ]
±Þùô *] áøçû Ûö×øÃû iø]* VÙø^Îø Ü$ $ö !±iô †ø jûÂô ±jô nû eø Øöaû ]*æø ô²] hö^jøÒô V^Ûøaö æø (^Ûøaö çû ÛöjöÃû fø i$]
Va ² ô ] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^ÏøÊø (Üû Ãø Þø V]çû Öö^Îø (lõ]†$ Úø 'ø¡ø³$þø Üû`ôŠôËöÞû]* àûÚô àønû ßô Úô ©ûÛöÖû^eô oÖFæû ]*
!åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø
!àônû íønû Ž$ Ö] ½ô†û ø o×FÂø xºnû vô‘ø ±ùô Ûô×ø‰ûŸ* ]û éø‚ømû†ø eö &ömû‚ôuøæø

çû eö]* åö ^ßø$ø‚$ vøÊø VÙø^Îø (àô nû vø nû vô ’$ Ö] o×ø Âø Õô …ø ‚û jø Šû Ûö Öû ] ±Êô Üö Òô ^vø Öû ] tø †ø ìû ]* !SO


àöeû ±% ×ô Âø ^ßø$ø (gõÖô^›ø ±eô]* àöeû Üönû aô]†ø eû āô ^ßø$ø (°% †ôfø ßûÃø Öû] ‚õÛ$ vøÚö àöeû onø vûmø ^m$†ôÒø‡ø
VÙø^Îø àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfû Âø àôeû èøÛø%ønû ìø àûÂø (±% ñô¡øÛöÖû] ܺ×ô ŠûÚö ^ßø$ø (Øõnû –øÊö àöeû ] ^ßø$ø (…ô„ôßûÛöÖû]
VÙçÎœ (PQSSKÜΆÖ] (MMTKO (Õ…‚jŠÛÖ] ±Ê ÜÒ^vÖ] äq†ìœ VSN
‚Îæ (‚ÛùvÛÖ ^q†ím ÜÖ Vk×Î VÙ^Î Ü$ ä’ní×i ±Ê ±fa„Ö] 偅æœæ
!°‚ÊÖ] å^aùæ
— MMO ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

eZzg ~ ó ànvnv’Ö] o× Յ‚jŠÛÖ]Lä Áq x â Z


kZ Ð ëā ì H $ X7 2
:¹ ä VâzŠ yZ Ô H y Ò ä pˆrŠÖ] ‚Ûu] àe sׁ gzZ t GZ 0 –1Z à g
$u
… :÷ ë {z ÔH yÒ ä Z0 tgi R … :÷ ë {z Ô * c C ä [-Z 0 ·…
ÔH yÒ ä ÿG 5;X²00 ·… :¹ ä VrZ ÔH yÒ ä ãâ ÆZ Z',Z 0 yˆ
$Zzg Ð îÏI
VrZ Ô H e & Zz 0Z ä VrZ ÔÐ Ü1Z ä VrZ ÔÐ −Zz LZ ä VrZ
yxgŠ ÆÜæ gzZl ä a vZ wÎgā ‹ ñƒ D ⠁
Û Ã g ¶g Z 0 h
+i ]| ä
zh Än Æ V½gŠ yQ ä l x Z™/ôÔ H ƒ Z 7,$Û Æ V½gŠ g ZŠ t‚ } (,õ*
dΠ0
á g Z[™ƒ } 9Q ÔÅ ZŠ Z i úgzZ ‰ á p=V;z a vZ wÎg Ãx ÷
Š÷ cŠ
á Q X*
ä \¬vZ Ž gzZ Ôð⠁
Û Ãz ÷z gzZ Ô Å yÒ Y z z £ Å \¬vZ ä a \ WX c*
â
Û
Å yZ ?¤
/Z ÔVƒ ;g Y } hg ,q zŠ yxgŠ }g v~ !Íß } Z :c*
⁠â
Û Q X c*Û ;e
~÷ gzZ [ Â Å \¬ vZ ( :÷ t) ,q zŠ {z ÔÐ ƒ 7{ Ze /Ù ÂÐ z™ q nZ
¦C
Vâ Y Å y Z ÃVëñ~āƒ … Y ? H :c*Û û% &Q X ÷ š
⁠M IZ }÷ ]‹
:c*Û ä a vZ wÎg ÂÔV ; Y :H n² ä l x Z™/ô ?Vƒ m,
⁠³™| ,
( ÌÐ
Xì ÑñÌZ» kZ ÔVƒ Ññ~ » T
oÑ Å T$ +',]| (ā ì ¹ ä Áq x â Z )
$Zzg Å ?R {h
gu {Š™ e
Xì 96,
eZzg ~ ó ànvnv’Ö] o× Յ‚jŠÛÖ]Lä Áq x â Z
kZ Ð ëā ì H $ X7 3
Z … :÷ ë {z Ô H yÒ ä ~µ·0 ¼ *
ä ̈ ¤ ! Z 0 Z', c ™i 1Z à $
gu
yÒ ä j0Z … :÷ ë {z Ô H yÒ ä gs 0 Z… :÷ ë {z ÔH y Ò
47Eä VrZ Ô H yÒ ä ð5 ›… :÷ ë {z Ô H
$Zzg Ð Ý°Z †0 î*I-G
He

!PRLMKÜΆÖ] (MNRKO (Õ…‚jŠÛÖ] ±Ê ÜÒ^vÖ] äq†ìœ VSO


èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MMP ü

køËû×$ íøiø Ô ø $Þāô Ô ø nû Êô ÄöÏømø ^n&×ô Âø á$ āô Vغqö…ø äü Öø Ùø^Îøæø (Ô õ Öô^Úø àøeû ‚øÃû ‰ø köÃû Ûô‰ø
gõÖô^›ø ±eô]* àøeû ±$ ×ô Âø á$ āô (±mô]+…ø ^*_øìû*]æø äü jömû]*…ø °º]+†ø Öø äü Þ$āô (²ô ]æø V‚ºÃû ‰ø Ùø^ÏøÊø !äö ßûÂø
(^`ø nû Êô ^Úø æø ^nø Þû‚% Ö] àøÚô ±$ Öøāô g$ uø*] à$ aö ]‚øuûāô könû _ôÂû ]. áøçû Òö]* áûŸô* ^$÷¡ø³þ$ø ±ø_ôÂû ].
(äô nû ×øÂø ðô ^ßø%$Ö]æø ô²] ‚ôÛûuø ‚øÃû eø Üùõ ìö †ômû‚ôÆø Ýøçû mø a ²
ô ] Ùöçû ‰ö…ø äü Öø Ùø^Îø ‚ûÏøÖø D^`ø ßûÚô æø E
åö Ÿøçû Úø kößûÒö àûÚø (Ü$ `ö ×# Ö] VÙø^Îø (ÜûÃø Þø V^ßø×ûÎö [àønû ßô Úô ©ûÛöÖû^eô oÖFæû ]* ±Þôù*] áøçû Ûö×øÃû iø Øûaø
!îÖāýåö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø åö Ÿø]æø àûÚø Ùô]æø (åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø

Œõæû æö ^›ø àôeû] àôÂø †õÛøÃû Úø àûÂø VÙø^Îø (Ìô ß$’ø Ûö Öû ] ±Êô Ñô ]‡$ †$ Ö] ‚ö fû Âø äü qø †ø ìû ]* !SP
(äü Ãø Úø ±% Ûô×ø‰ûŸ* û] éö‚ømû†ø eö tø†ø ìø (àôÛønø Öû] oÖøāô ^n&×ô Âø a ±% fôß$Ö] &øÃø eø ^Û$ Öø VÙø^Îø äô nû eô]* àûÂø
±% fôß$Ö] Ùø^ÏøÊø !a ±ùô fôß$Ö] oÖøāô éö‚ømû†ø eö åö ^ÓøŽøÊø (ðô ±Ž$ Ö] ˜ôÃû eø ±Êô ±ùõ ×ô Âø o×FÂø gøjøÃø Êø
!åö Ÿçûø Úø ^n&×ô Âø á$ ¬ôÊø åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø Va
àûÂø (èømøæô^Ãø Úö çû eö]* ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (Ìô ß$’ø Ûö Öû ] ±Êô èø fø nû ø ±eô ]* àö eû ] tø †ø ìû ]* !SQ

!NLOTTKÜΆÖ] (NNQKMM (Ìùß’ÛÖ] ±Ê Ñ]‡ù†Ö] ‚f äq†ìœ VSP


(ONLSTKÜΆÖ] (ORRKR (Ìß’ÛÖ] ±Ê èfn ±eœ àe] äq†ìœ VSQ
èmæ^ÃÚ ±eœ à ^Ûa¡Ò (äÖ ðˆq ±Ê °‚fÃÖ] èʆ àe àŠvÖ]æ
!^Û`n×Ò æœ ^Ûa‚uœ à å„ìœ ÌÖ©ÛÖ] áªÒæ (醍^fÚ
èm]‚fÖ] ±Ê †n%Ò àe] äßÂæ äÖ ðˆq ±Ê èʆ àe àŠvÖ] äq†ìœæ
äi^rùu ˜Ãe ±Ê VänÊæ å„ìœ äßÚ ±fa„Ö] áªÒ (OPMKS (èm^ãßÖ]æ
]‚Æ èm]†Ö] àùn_¢ VÙçÏm äjÃÛ‰æ V&m‚vÖ] èÛùjiæ ý ‚É å^iªÊ
— MMQ ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

ä òŠ M q Z ‹‰
-Z 7Z # Ü z kZ Ã g ( m‡z ! Z ) ´ â 0 Ä ]| ä ~ā
Ä ]| ?÷ ‰ {g ú Ð y Z \ Wā ÷ ìg ™ {û6,\ W g Z]| :¹
g » æ ~ ñZg KZ ~ gzZ ¬Š ä ~ & ì ñZg ~÷t !nÅ vZ :¹ ä g
-Z ËÐ ~ yZā ÷ ˆÅ « , q +Z &à g̈¤ ! Z 0 Z]|X Vƒ
q
i Ð ¥ â z *Š = N = Ì »
a vZ wÎg (ā ì t Ð ~ y Z ) Xì [8{Š c*
? H :c*Û ( Ð l x Z™/ô) §{ Å yZ ˆ Æ Y zz £Å \¬vZ yŠ Æ nk
â è ¼ä
,
:c*Û ä a \ WX V; Y :¹ ä ë ?Vƒ F,m,
â Æ Vëñ~ ā ƒ … Y
qŠ 4,
³-
G
4zŠ Ð kZ Ž Äg 4zŠ Ð kZ ð$NÔì Ññ » kZ ÌZ ÂVƒ Ññ~ » T !vZ } Z
XÇg #Š Ð kZ Ž Äg #Š Ð kZ gzZ Çg
−Zz LZ ä VrZ ÔÐ kzz¤ ä Ã:ì ¹~ ó' Lä t Zi°Z †x â Z X7 4
 H: Zzg s§ Å ^à g Z]| ä a x™ Z Ñ g—#
Z āì H e
$Zzg Ð
§ÖZ B‚ Æ g Z]| ~ nç Ë ä VrZ X¸ B‚ Æ yZ Ì?Z {h
+',
g— ÂX ðÎ e
$D Å yZ ÌÃ a x™Z Ñ g—ä g {h
+',]|Q gzZ H WZg *
*
Xì Ññ » kZ ÌZ—" ÔVƒ Ññ~ » T :c*
â
Û ä a x™ Z Ñ
eZzg ~ ' ( KZ ) äŽ ! Z 0Z x â Z
yÒ ä tzç1Z Ð ë :ì H $ X7 5

kÞœ VÙçÏm äjÃÛ‰æ (äÖç‰…æ ²] äfùvmæ äÖç‰…æ ²] gùvm ¡q…


V†n%Ò àe] Ù^Î Ü$ (°‚Ãe ±fÞ Ÿ äÞùœ Ÿùā o‰çÚ àÚ áæ…^a èÖˆßÛe ±ßùÚ
!àŠu å^߉ā
(Ўځ èßm‚Ú îm…^i ±Ê †Ò^ŠÂ àe] ÀÊ^vÖ] äq†ìœæ
ä×fÎ äq†ìœæ (°‚fÃÖ] èʆ àe àŠvÖ] Ðm†› àÚ (MMRKPN
áùœ Ÿùā ±ñ^ŠßÖ] äq†ìœ ^ÛÒ ý h†u àe Ý¡ŠÖ] ‚f à (àm^߉¬e
àe] ^m Vk×ÏÊ (åç’ÏßjÊ ^nù× ]æ†Ò„Ê (á¡Ê ‚ß ^ŠÖ^q kßÒ VÙ^Î änÊ
ýkÃÛ‰ á^nˉ ±eœ
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MMR ü

èömøæô^Ãø Úö Ýø‚ôÎø VÙø^Îø (‚õÃû ‰ø àûÂø (¼õeô^‰ø àôeû àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfûÂø àûÂø (Üõ×ô ŠûÚö àôeû o‰øçû Úö
‚ºÃû ‰ø gø–ôÇøÊø (èömøæô^Ãø Úö äö ßûÚô Ùø^ßøÊø (^n&×ô Âø ]æû †ö Òø„øÊø (‚ºÃû ‰ø åö ^iø^*Êø (ä́iô ^r$ uø ˜ôÃû eø ±Êô
áûŸ* ø Ùõ^’øìô 'ø¡ø³$þø äü Öø Ùöçû Ïömø a ² ô ] Ùøçû ‰ö…ø köÃû Ûô‰ø (Øöqö†$ Ö] ]„øaF (Ùöçû Ïöiø VÙø^ÏøÊø
a² ô ] Ùøçû ‰ö…ø köÃû Ûô‰øæø (^`ø nû Êô ^Úø æø ^nø Þû‚% Ö] àøÚô ±$ Öøāô g% uø*] ^`ø ßûÚô èº×ø’ûìø ±Öô áøçû Óöiø
!åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø VÙöçû Ïömø

!àõnû Ãô Úø àöeû ] äö Ïø$$æø æø o‰Fçû Úö äô nû Êô

VŸø^Îø Äônû eô†$ Ö] çeö *]æø †õÓûeø çû eö]* ^ßø$ø VÙø^Îø (èô ß$Š% Ö] ±Êô Üõ ‘ô ^Âø ±eô ]* àö eû ] äö qø †ø ìû ]* !SR
èömøæô^Ãø Úö Ýø‚ôÎø VÙø^Îø (¼õeô^‰ø àôeû àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfû Âø àûÂø (±ùô Þô^fønû Ž$ Ö] àôÂø èømøæô^Ãø Úö çû eö ]* ^ßø$ø
±ùõ ×ô Âø ±Êô Ùöçû Ïömø a ô²] Ùøçû ‰ö…ø köÃû Ûô‰ø VÙø^ÏøÊø ‚ºÃû ‰ø åö ^iø^*Êø (ä́iô ^r$ uø ˜ôÃû eø ±Êô
(^`ø nû Êô ^Úø æø ^nø Þû‚% Ö] àøÚô ±$ Öøāô g% uø]* à$ `ö ßûÚô 麂øuô]æø ±Öô áøçû Óömø áûŸô* Ùõ^’øìô 'ø¡ø³þ$ø
àûÚô áøæû …ö ^aø èô ÖøˆôßûÛøeô ±ßùô Úô køÞû*]æø (åö Ÿøçû Úø kößûÒö àûÚø VÙöçû Ïömø a ² ô ] Ùøçû ‰ö…ø köÃû Ûô‰ø
!èømø]†$ Ö] à$ nø _ôÂû Ÿ. øæø (o‰Fçû Úö

ôßøuø àûÂø (Ô
º mû†ôø ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (Ìß$’ø Ûö Öû ] ±Êô èø fø nû ø ±eô ]* àö eû ] tø †ø ìû ]* !SS

!MOTSKÜΆÖ] (RMLKN (èߊÖ] ±Ê Ü‘^ ±eœ àe] äq†ìœ VSR


à (ONLSOKÜΆÖ] (ORRKR (Ìùß’ÛÖ] ±Ê èfn ±eœ àe] äq†ìœ VSS
±Ê Ü‘^ ±eœ àe]æ ÀË×Ö] ±Ê †nŠm Í¡jì] ÄÚ ^߉¦^e Ôm†
— MMS ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

Ä ]| ä VrZ ÔÐ *‚ 0 Ý°Z †ä VrZ ÔÐ ›0 .ñä VrZ Ô H


 ñW6,µñÆ e Ë LZ g tzç ]| :c*
â
Û ä VrZ Ô H e
$Zzg Ð g
tzç ]| ÂÔ H {™E
+» g Z]| ä VÍß Ô ñ M k0*
Æ y Z g Ä ]|
gz Z ‰ M ~ w ° g Ä ]| 6,kZ X ¾ ] Ü âi * á Å yZ ä
* ¼ ~ y÷
Æ X ÷  {z t ?÷ ìg È H \ W : c*
&à a vZ wÎg ä ~ }g !* â
Û
-Z Ð ~ yZ Ôì ‹ ñƒ D ⠁
t  ñYƒ Ýq = ̹q Û yÒ Ï
» T :‹ ñƒ D ⠁ m³Ð ¥â z *Š a }÷
Û Ã a vZ wÎg ä ~ X σ F,,
Xì Ññ » kZ ÌZ ÂVƒ Ññ~
c Š gZŒ
Xì * è Z Ã .ñ~zZg Æ $
Û rä ¥0 gu kZ
yÒ ä ßg 1Z gzZ –1Z Ð ëā ì H $
eZzg ~ ó èߊÖ]Lä Þ¬ ! Z 0
è Z X7 6
† ä VrZ ÔÐ ãy ä VrZ ÔH yÒ ä gtzç 1Z … :¹ ä VâzŠ ÔH
]| Â ñW :Zz Ð e Ë LZ gtzç ]|ā H e
$Zzg Ð *‚ 0 Ý°Z
&" Å g Z]|Ã a vZ wÎg ä ~ :¹ gzZ ñ M k0*Æ yZ g Ä
$!*
t ƒ a }÷¤ -Z ðÃÐ ~ VÐ&yQ Ôì ‹ ñƒ D ⠁
/Z q Û yÒ Ï
Ññ~ » T :‹ ñƒ D ⠁ m³Ð ¥â z *Š =
Û Ã a vZ wÎg ä ~ Xì F,,
]|‰ ì Ú „ , Z Ð í N ! Z} Z gzZ Ô ( ì Ññ » kZ ÌZ) Vƒ
à ( ¿kZ ) gz¢ Z}t ~ ( c*Û yŠ Æ6) gzZ ¶Ð e .ñ]|à e yzg ;
â
X ( σ ì Vð; Æ T) Ç VzŠ
- {.ÅZ LäŽ ! Z 0
eZzg ~ óý3E
qÑ… :¹ ä VrZ Xì H $ è Z x â Z ÐS X77

.èfn ±eœ àe] à (MOQQKÜΆÖ] (RLPKN (èߊÖ]


±Ê ±Þ]†f_Ö]æ (NORLUKÜΆÖ] (PMUKQ (‚Ûuœ ‚ßŠÚ Äq]…
!PLQOKÜΆÖ] (MSOKP (†nfÓÖ] ÜrÃÛÖ]
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MMT ü

ðø ^qø ƒûāô èô føuû†$ Ö] ±Êô ^Š÷Öô^qø ±' ×ô Âø ^ßønû eø VÙø^Îø ('ô…ô^vøÖû] àôeû |ô^mø…ô àûÂø ('ô…ô^vøÖû] àôeû
[]„øaF àûÚø VÙø^ÏøÊø (°øŸøçû Úø ^mø Ô ø nû ×øÂø Ýö¡Š ø $ Ö] VÙø^ÏøÊø (†ôËøŠ$ Ö] †ö $ø]* äô nû ×øÂø غqö…ø
ô ] Ùøçû ‰ö…ø köÃû Ûô‰ø ±Þùô āô VÙø^ÏøÊø (°% …ô^’øÞûŸ* ] høçû m%*] çû eö *] ]„øaF V]çû Öö^ÏøÊø
VÙöçû Ïömø a ²
!åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø

±Êô äü qø†ø ìû]* ‚øÛøuû*] Ýø^Úø ¦ô] á$ *]æø (g ±ùõ ×ô Âø èô Ûøqø†û iø ±Êô &ômû‚ôvøÖû] Øö‘û]* Ýø‚$ Ïøiø
!Ô õ mû†ôø àûÂø lº^Ïø$ô èºÂø ^Ûøqø äü qø†ø ìû]* (ǻ‚ôßøŠûÚö

^ßø$ø (løçû Öö^›ø àôeû áø^Ûø%ûÂö àûÂø pæF†û möæø VÙø^Îø èô Öø ^‰ø †ùô Ö] ±Êô ±% fô aø „$ Ö] äö qø †ø ìû ]* !ST
àûÂø ('ö‚ôùvømö 'ô…ô^vøÖû] àøeû |ø^mø…ô köÃû Ûô‰ø ±' eø ]. ^ßø$ø (ðô ¡øÃø Öû] àôeû æ†ôÛûÂø ±eô*] àöeû †ö Žûeô
!]„ø F̀ eô g høçû m%]* ±eô]*

àôÂø (àõnû Òøö àöeû Øö–ûËøÖû] ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø Ìô ß$’ø Ûö Öû ] ±Êô èø fø nû ø ±eô *] àö eû ] äö qø †ø ìû ]* !SU
éø‚ømû†ø eö àûÂø k Œõ^f$Âø àôeû ] àôÂø †õnû føqö àôeû ‚ônû Ãô ‰ø àûÂø (ÜôÓøvøÖû] àôÂø (èøn$ßôÆø ±eô*] àôeû ]
±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ V&m‚vÖ] ц› èÖ^‰… ±Ê ±fâ„Ö] äq†ìœ VST
!MMTKÜΆÖ] (UTKåŸçÚ
(ONMONKÜΆÖ] (OSPKR (Ìß’ÛÖ] ±Ê èfn ±eœ àe] äq†ìœ VSU
Øñ^–Ê ±Ê ^–÷mœæ (TNKÜΆÖ] (UUKg ±× “ñ^’ì ±Ê ±ñ^ŠßÖ]æ
!ÜnÃÞ ±eœ à (æ] ±eœ à (PNKÜΆÖ] (MPKèe^v’Ö]
à (TMKÜΆÖ] (UUKg ±× “ñ^’ì ±Ê ±ñ^ŠßÖ] äq†ìœæ
!ènßÆ ±eœ àe Ô×ÛÖ] ‚f à (‚Ûuœ ±eœ à (oßù%ÛÖ] àe ‚ÛùvÚ
— MMU ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g $
è u
IE
VrZ :H e g ä VrZ Ô_g q 0 ø47ä VrZ Ô H yÒ ä
$Zzg Ð _g q 0 b c*
Æ^, M V;z òŠ M q
6 T c* Û p=6,x £ Æ /g g Z]| :¹ ä
-Zā ¸ ⠁
X ( ƒ äs6,\ M ! Ññ}÷ } Z ) ë°Ÿçûø Úø ^mø Ônû ×øÂø Ýö¡Š
ø $ Ö]ø :¹ ä kZ Ô¸ g U*M
X ÷ g ~g »Z [- Z 1Z ]|t :¹ ä VÍß ?ì yÃt :Y7 ä g Z]|
» kZ Vƒ Ññ~ » T :ì ‹ ñƒ D ⠁
Û Ã a vZ wÎg ä ~ :c*
â
Û ä VrZ
Xì ÑñÌZ
kZ ä £Z x â Z gzZ ì _ g ¦
/~ ö ZÎÆ g Z]|ÝZ Å $
gu kZ
He -Z Å V-zZg Xì Å ~ µ KZ óCÅ
) ) rq
qÑÐ Z ä ®
$Zzg Ð -

~ ó åŸçÚ ±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ V&m‚vÖ] ц› èÖ^‰…L ä If x â Z ÐS X78
ä VrZ Ôì * $Zzg Ð ]ß ¤ 0 y ¢ÐZā ¹ ä VrZ Xì H $
@Y H e eZzg
{z ÔH yÒ ä ! Q … :¹ ä VrZ ÔH yÒ ä Y YZ 0 z/! Z 0 Æ Ð ë :¹
X ‹ ñƒ D™e g ä ~ :÷ ë
$Zzg Ð Z Ð g [- Z 1Z ]|Ã_g q 0 b c*
0 a… :¹ ä VrZ Ôì H $ eZzg ~ ó' LÐZ äŽ ! Z 0Z x â Z X79
ÀM7M
¦0 G ä VrQ ÔÐ ê ä VrZ ÔÐ ' ! Z è0Z ä VrZ ÔH yÒ ä W™
He +',]| ä VrZ ÔÐ k k„è0 vZ †]| ä VrZ ÔÐ
$Zzg Ð g {h

±eœ à (±×rÃÖ] ±× àe ànŠvÖ] à (PUK°…ƒ¡fÖ] äq†ìœæ


(MNUKN (á^`f‘œ …^fìœ †Òƒ ±Ê ±Þ^`Ë‘¢] ÜnÃÞ çeœ å]æ…æ (ÜnÃÞ
!ˆqçÚ ÀË×e ànҁ àe Ø–ËÖ] ÜnÃÞ ±eœ à (å^߉¬e
à (†ìŒ ^߉¬e (NMRKäìçn ÜrÃÚ ±Ê ±e]†Â¢] àe] äq†ìœæ
!†nfq àe ‚nÉ
(PQSTKÜΆÖ] (MMUKO (Õ…‚jŠÛÖ] ±Ê ÜÒ^vÖ] äq†ìœæ
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MNL ü

o×FÂø köÚû ‚ôÎø ^Û$ ×øÊø (é÷çø Ëûqø äö ßûÚô kömû]*†ø Êø (àôÛønø Öû] oÖøāô ±ùõ ×ô Âø ÄøÚø lö…û †ø Úø VÙø^Îø g
VÙø^ÏøÊø †ö n$Çøjømø a ²
ô ] Ùôçû ‰ö…ø äö qûæø ØøÃø røÊø (äü jö’ûÏøßøÊø ^n&×ô Âø lö†û Òøƒø a ² ô ] Ùôçû ‰ö…ø
ô ] Ùøçû ‰ö…ø ^mø (o×Feø Vkö×ûÎö [Üû`ôŠôËöÞû]* àûÚô àønßô Úô ©ûÛöÖû^eô oÖFæû ]* köŠûÖø*]
àûÚø VÙø^Îø (²
!åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø kößûÒö
ô ] ‚ôfû Âø àe ‚öÛ$ vøÚö ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (†ô nû fô Óø Öû ] Üô rø Ãû Ûö Öû ] ±Êô ±% Þô ]†ø fø _$ Ö] tø †ø ìû ]* !TL
²
àôeû ôßøuø àûÂø (Ô º mû†ôø ^ßø$ø‚$ uø (°% ô æû Ÿ* ] Üõnû Óôuø àöeû ±% ×ô Âø ^ßø$ø‚$ uø (±% Úô †ø –ûvøÖû]
àönû ŠøvöÖû] ^ßø$ø‚$ uøæø ('ô…ô^vøÖû] àôeû |ô^mø…ô àûÂø (ÜôÓøvøÖû] àôeû àôŠøvøÖû] àôÂø æø ('ô…ô^vøÖû]
(ÜôÓøvøÖû] àôeû àôŠøvøÖû] àôÂø (Ô º mû†ôø ^ßø$ø‚$ uø (±% Þô^Û$ vôÖû] onø vûmø ^ßø$ø‚$ uø (Ñø^vø‰ûāô àöeû

偅æœæ å^q†ím ÜÖæ (Ü×ŠÚ ½† o× xnv‘ &m‚u ]„a VÙ^Îæ
!än× äÏÊ]ææ ä’ní×i ±Ê ±fa„Ö]
‚Ûuœ à (NLUKQ (èm^ãßÖ]æ èm]‚fÖ] ±Ê †n%Ò àe] 偅æœæ
(±Ê å…†ùÒæ (l^Ï$ Ü`×ùÒ äÖ^q… (°ùçÎ ‚nùq ^߉ā ]„a VÙ^Îæ ±ñ^ŠßÖ]æ
!†nfq àe ‚nÉ à (‚u]æ †nÆæ ÜÒ^vÖ] Ù^Î V¡ñ^Î (OOQKS
ÀÊ^vÖ]æ (å‚ñ]çÊ àÚ &Ö^%Ö] ðˆrÖ] ±Ê ämçÛ‰ †Že çeœ äq†ìœæ
‚ÛvÚ ±eœ &m‚u àÚ á]çß kvi èm]‚ÇfÖ] èínŽÛÖ] ±Ê ±Ë׊Ö]
!†nfq àe ‚nÉ à (å^߉¬e (MUKO (°†açrÖ]
†Óe çeœ å]æ… VÙ^Î (QRKé^ŠÖ] Í^viā ±Ê °†n‘çfÖ] 偅æœæ
àe]æ (ävvù‘æ ÜÒ^vÖ]æ p†fÓÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ]æ …] ù̂ fÖ]æ èfn ±eœ àe]
!ÜnÃÞ ±eœ à (å^߉¬e ORK±Ö‡^ÇÛÖ]
à (PLQOKÜΆÖ] (MSOKP (†nfÓÖ] ÜrÃÛÖ] ±Ê ±Þ]†f_Ö] äq†ìœ VTL
!±Þ^ÛvÖ] onvm à (Ñ^v‰ā àe ànŠvÖ]
— MNM ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

X Å kCqg " Ð y Z ä ~ ÂÔŠ


Hs§ Å ^B‚ Æ g Z]|~ā ì
+» g Z]| ä ~ Â Zƒ ¢q ~ #
D™ {™E .Å a vZ wÎg ~ Z
Ö } #
Û ä a \ WÔ Î äƒ okŠZ Òn » a vZ wÎg ÂÔÅ ÃÅ yZ ñƒ
â
H :c*
c 7VY :H n²ä ~ ?Vƒ 7m,
wÎg * i Ð Vâ Y Å y Z Ã Vëñ~
³ {Š c*
Xì Ññ » kZ ÌZ ÂVƒ Ññ~ » T :c*
â
Û ä a \ M !vZ

ò ç¸B Z vZ †0 ·…ā ì H yÒ ~ ó †nfÓÖ] ÜrÃÛÖ]L ä ã Zdx â Z X 80
ä-qÑ… :¹ ä VrZ Ô H y Ò ä ~ŠzR œ0 Z… :÷ ë {z ÔH yÒ ä
IE
§ ä VrZ ÔÐ ¬0 Œä VrZ ÔÐ _§ q 0 ø47ä VrZ ÔH y Ò
0 b c*
XHe
$Zzg Ð _g q
yÒ ä t GZ 0 @… ( ì Å yÒ b§kZ gzZ -qZ ä ãZdx â Z)
Ä
qÑ… :÷ D™yÒ {z ÔH yÒ ä ã é)A Z ¼ … :¹ ä VrZ ÔH
Ô H yÒ ä -
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MNN ü

àøÚô gºÒû…ø ðø ^røÊø (g ±ùõ ×ô Âø ÄøÚø ]÷ çû Ãö Îö ^ß$Òö VÙø^Îø (±ùô Ãô íøß$Ö] 'ô…ô^vøÖû] àôeû |ô^mø…ô àûÂø
Vg ±' ×ô Âø Ùø^ÏøÊø (^ÞøŸøçû Úø ^mø Ô ø nû ×øÂø Ýö¡Š ø $ Ö] V]çû Öö^ÏøÊø (Üöñô^ÛøÃø Öû] Üö`ônû ×øÂø …ô^’øÞûŸ* ]
kößûÒö àûÚø VÙöçû Ïömø (a ±$ fôß$Ö] ^ßøÃû Ûô‰ø ÜûÃø Þø V]çû Öö^Îø [hº†ø Âø ݺçû Îø ÜûjöÞû*]æø ÜûÒöŸçûø Úø ^Þø*]
!åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø åö Ÿø]æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö] (åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø

!麂ø•ô^Âø ‚öaô]çø ø ǻ„ôaFæø Vhøçû m%*] çû eö *] Ùø^Îø


ô²] ‚ôfû Âø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (†ô nû fô Óø Öû ] Üô rø Ãû Ûö Öû ] ±Êô ±% Þô ]†ø fø _$ Ö] tø †ø ìû ]* !TM
‚ôfû Âø àûÂø (Ñô…ø ‡û Ÿ* ] àöeû Ñö^vø‰ûāô ^ßø$ø‚$ uø (‚õÖô^ìø àöeû …ö ^Û$ Âø ^ßø$ø‚$ uø (±% Úô †ø –ûvøÖû]
Ùöçû ‰ö…ø tø†ø ìø VÙø^Îø (ÜøÎø…û ]* àôeû ‚ômû‡ø àûÂø (èøn$_ôÂø àûÂø (áø^Ûønû ×ø‰ö ±eô*] àôeû Ô ô ×ô ÛøÖû]
(Œö^ß$Ö] ^`ø m%*] ^mø VÙø^ÏøÊø (±ùõ ×ô Âø ‚ô–öÃø eô „ºìôd çø aö æø (Üùõ ìö †ômû‚ôÆø Ýøçû mø èô ËøvûröÖû^eô a ² ô ]
ô ] Ùøçû ‰ö…ø ^mø (o×Feø V]çû Öö^Îø [Üû`ôŠôËöÞû*] àûÚô àønû ßô Úô ©ûÛöÖû^eô oÖFæû ]* ±Þôù*] áøçû Ûö×øÃû iø ÜûjöŠûÖø*]

!åö Ÿçûø Úø ]„ø F̀ Êø åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÛøÊø VÙø^Îø
!QLSLKÜΆÖ] (MUQKQ (†nfÓÖ] ÜrÃÛÖ] ±Ê ±Þ]†f_Ö] äq†ìœ VTM
àe Õ…^fÛÖ] ànŠvÖ] çeœ äÏm†› àÚ äq†ìœæ (°†f_Ö] äq†ìœæ
(SMKQ ±Ê D±Ë׊Ö] ÀÊ^vÖ] h^íjÞ]E l^mù…çn_Ö] ±Ê …^fùrÖ] ‚fÂ
^ß$‚u (°†ÏÛÖ] ÜŠÏÚ àe ‚ÛùvÚ àe ‚Ûuœ ^Þ†fìœ VPNLKÜΆÖ]
‚f ^ß$‚u (±e…^vÛÖ] ‚nf àe ‚ÛùvÚ ^ß$‚u (°†f_Ö] †m†q àe ‚ÛùvÚ
±eœ àe Ô×ÛÖ] ‚f à (±Ú…ˆÃÖ] ²] ‚nf àe ‚ÛùvÚ àe àÛu†Ö]
†m‚Æ Ýçm g ±ù× ‚–Ãe „ìœ a ²] Ù牅 áùā VäÖçÎ àÚýá^Ûn׉
!Œ^ßÖ] ^`mœ ^m VÙ^Î Ü$ èËvrÖ] š…ªe Üùì
†ËÛÖ] h¢] ±Ê °…^ífÖ] Ù^q… àÚ ±ÊçÃÖ] ‚É àe èn_Âæ
— MNO ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

$Zzg Ð _g q 0 b c*
g Z]|ëā H e g ä VrZ ÔÐ ¬0 Œä VrZ
} Z :¹gzZ Ô¸ Çg X óqä VM * -Z »g »Zā¸ ñƒ ÆB‚Æ
c M š‡q
# Vƒ Yƒ Ññù Zg v~ :¹ ä g Z]|Xƒ äs6,\ M !Ññ}g ø
āZ
a x™Z Ñ g—ä ë (èY ÷ Ññ}g ø „ \ M ) V; :¹ ä VrZ ?ƒ x ¸[² ?
Ð kZ  !vZ } Z Ôì Ññ » kZ ÌZ ÂVƒ Ññ~ » T :ì ‹ ñƒ D ⠁
ÛÃ
XÇg #Š Ð kZ Ž Äg #Š Ð kZ gzZ Çg 4zŠ Ð kZ Ž Äg 4zŠ
X ÷ á Zz ¶Š e gu kZ @ZØx Ót :ì ¹ ä [-Z 1Z
$¾Ã$

ò ç¸B Z vZ †0 ·…ā ì H $
eZzg ~ ó †nfÓÖ] ÜrÃÛÖ]Lä ãZdx â Z X 81
t GZ … :¹ ä VrZ Ô H yÒ ä −{ 0 g q… :÷ D™ y Ò {z ÔH yÒ ä
VrZ ÔÐ ¾ ä VrZ ÔÐ yÑ! Z 0 <Z †ä VrZ ÔH y Ò ä tgi R 0
6,x £Æ îªEB9EyŠ á Zz nk $Zzg Ð g ¶g R 0 h
è ¼ a vZ wÎgā H e
, +i ]| ä
ä a \ M ( 6,µñkZ ) Ô¶ðƒ ~ñ ð¯ Å g Z]|ä \ M îÂG 5ÅWgŠ ñ M
?Vƒ , ( ÌÐ Vâ Y Å yZ Ã Vëñ~ā … Y 7? H !Íß } Z :c*
m³™| , â
Û
Vƒ Ññ~ » T :c*
⁠Ô7VY :H n²ä l x Z™/ô
Û ä a \ M ! vZ wÎg c*
Xì Ññ » kZ ÌZt Â
gjÒ (^ùn× äfùvÖ åçËÃù• ^ÛÞùāæ (äq^Ú àe]æ °„Ú†jÖ]æ æ] ±eœæ
ÜÖ á¬Ê (±ù× g‰ o× 䕆Ãm ᜠ܉^ÏÖ] àe ‚ÛùvÚ oÖā t^rvÖ]
gŠm ᜠoeªÊ å^‚j‰^Ê (äjnvÖ Ð×u]æ ½ç‰ èñ^ÛÃe…œ äe†•^Ê ØÃËm
á^Ò çÖæ DNLMKS (gm„`jÖ] gm„`iE änÊ t^rvÖ] ÜÓu o–ÚªÊ
äËÕ š†Ê o×Âæ (ðŸ©a ‚ß Œ^ßÖ] Ð$æœ àÚ á^ÓÖ ^nù× gùŠm àÛÚ
áæ…^a çeœæ °‚ßÓÖ] o×nÖ çeœæ ØnË_Ö] çeœ VÜ`ßÚ áæ†n%Ò áçÃe^jÚ ä×Ê
èŠnÞœæ ov–Ö] çeœæ äjì^Ê ±eœ àe †mç$æ ²] ‚f çeœ áçÛnÚæ °‚fÃÖ]
!ÜÎ…œ àe ‚m‡ kße
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MNP ü

õ ^ßø‰û¬ôeô XDQLRUKÜΆÖ] (MUQKQE †ô nû fô Óø Öû ]Z ±Êô ^–÷ mû *] ±% Þô ]†ø fø _$ Ö] äö qø †ø ìû ]* !TN


!áø^Ûønû ×ø‰ö ±eô]* àôeû Ô ô ×øÛøÖû] ‚ôfûÂø àûÂø (†ø ìød
^Þø VÙø^Îø †õnû aø ‡ö àöeû ‚öÛøuû]* ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø ¼ô ‰ø æû Ÿ* û] ±Êô ±% Þô ]†ø fø _$ Ö] äö qø †ø ìû ]* !TO
±eô*] àûÂø (äô nû eô*] àûÂø (xô×øqûŸ* û] àöeû ²
ô ] ‚öfû Âø ^Þø VÙø^Îø (°% ‚ôßûÓôÖû] ‚õnû Ãô ‰ø àöeû ô²] ‚öfû Âø
ÄøÛô‰ø àûÚø VŒø^ß$Ö] ‚öŽößûmø ^n& ×ô Âø köÃû Ûô‰ø VÙø^Îø †ùõ Úö °ƒô æ†õÛûÂø àûÂø (Ñø^vø‰ûāô
(†ø ŽøÂø ^ßø$û] Ýø^ÏøÊø (Ýø^Îø Ÿ$āô (åö Ÿøçû Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿøçû Úø kößûÒö àûÚø VÙöçû Ïömø a ±$ fôß$Ö]
!]æû ‚ö`ôŽøÊø

±% Êô çû ÓöÖû] °% ‚ôßûÓôÖû] ‚õnû Ãô ‰ø çû eö *] ÀöÊô ^vøÖû] ‚õnû Ãô ‰ø àöeû ² ô ] ‚öfû Âø æø


àûÚô Äø‰øæû ^*eô äü Öø Üø qô†û iöæø (ä́Þô^Úø ‡ø Øôaû ]* Ýö^Úø āô (èºÏø$ô VÜõiô ^uø çû eö ]* Ùø^Îø (s% øŸ* û]
!ðô ¡ø³føþ ß%Ö] Ýô¡øÂû ]* †ônø ‰ô ±Êô ]„øaF
ô ] ‚öfû Âø xô×øqûŸ* ]û àöeû ]æø
äö Ïø$$æø (äqø^Úø àôeû ]æø °ùô „ôÚô †û jôù Ö] Ùô^qø…ô àûÚô (²
°% ‚ôßûÓôÖû] xô×øqûŸ* û] àöeû ² ô ] ‚öfû Âø VÙø^Îøæø (NSMKÌôô^ÓøÖû] ±Êô ±% fôâø „$ Ö]
!èºÏø$ô (s% øŸ* û]æø !gõmû†ø Òö çû eö *] äö ßûÂø æø (…õçû ’ößûÚø æø (äô nû eô]* àûÂø
àûÚô ±% Êô çû ÓöÖû] °% ‚ôßûÓôÖû] èøn$ rùô uö çû eö ]* ô²] ‚ôfû Âø àöeû xö×øqûŸ* û]ø Våö çû eö ]*æø
èøßø‰ø ±øÊôù çö iö (ô †ø ËûÛöÖû] hôø Ÿ* û] ±Êô °ùô …ô^íøfö Öû]æø èô Ãø eø…û Ÿ* û] àôßøŠ% Ö] Ùô^qø…ô
åü †ö nû Æøæø àõnû Ãô Úø àöeû ] äö Ïø$$æø VMUKÌôô^ÓøÖû] ±Êô ±% fôâø „$ Ö] Ùø^Îø (³âþ MPQ
±% Ãô nû fôŠ$ Ö] çø aö Ñø^vø‰ûāô çû eö *]æø (Ùô^ÛøÓøÖû] gômû„ô`û iø ±Êô äü Öø è÷Ûøqø†û iø Äø‰øæû ]*æø

(NMLUKÜΆÖ] (ONPKN (¼‰æ¢] ÜrÃÛÖ] ±Ê ±Þ]†f_Ö] äq†ìœ VTO


!MLRKU (‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚ ±Ê ±Û%nãÖ] å†Òƒæ
— MNQ ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

Æ yÑ! Z 0 <Z †Ð gzZ q


-Z ~ ó †nfÓÖ] ÜrÃÛÖ]Lä ãZdx â Z X 82
Xì H e
$Zzg ÐZ ÌÐ & §

£Z … :¹ ä VrZ Xì H $
eZzg ~ ó ¼‰æ¢] ÜrÃÛÖ]L ä ãZdx â Z X 83
:¹ ä VrZ ÔH y Ò ä ~;Z G0 vZ †… :¹ ä VrZ Ô H y Ò ä ‹i 0
7
ÑE
VrZ ÔÐ t GZ 1Z ä VrZ ÔÐ −Zz LZ ä VrZ Ô H yÒ ä ÷ R 0 vZ †…
nÅ \¬vZ ÃVÍß Ã g Z]| ä ~ :÷ ë {z Ô H e
$Zzg Ð % zf z/ä
Ññ~ » T :ì ‹ ñƒ D ⠁
Û Ã a x™Z Ñ g—ä T :‹ ñƒ y7 ™}Š
ä VrZ gzZ ñƒ } 9 l x Z™/ô{g !*
X ñYƒ Z9 {z Ôì Ññ » kZ ÌZVƒ
X ~Š „ ZÍ Å kZ
\I
yZ ä ?q 1Z Ô ÷EZ °ÈZ ~;Z G1Z ƒq G0 vZ †gzZ
Æ yZ Ô÷ xâZÆ VßZz äâi LZgzZrtāì ¹~ }g!*
Æ
X ÷ ‰ K yÒ ~ ó ð¡fßÖ] Ý¡Âœ †n‰L{Š c*i }Ð kZ öZÎ
7
ÑE
Ô÷ Ð ~ V-zZg Æzâ 0Z gzZ ~èF, x â Z ÔvZ † ÷ Z 0Z
vZ † :ì ¹ gzZ Ôì *cŠ gZŒÛ r ~ ̍^ÓÖ] ä If x â Z 7Z
ÑE7
yZ gzZ ÷ D™ e $Zzg Ð gµgzZ Ð −Zz LZ ~;Z ÷ Z 0
\I
X ÷ ~zZgr ÷EZ gzZ Ô÷ D™e d™1Z Ð
$Zzg $
7
ÑE
gzZ ‹g Z ò °ÈZ ~;Z îG 0B9E1Z vZ †0 ÷ Z −Zz Æ \ M
~ | 145 Íä \ M Ô÷ ~zZg ~ †ËÛÖ] h¢] Æ ~g g x â Z
{)z ¥0Z 7Z :ì ¹ ~ ̍^ÓÖ] ä If x â Z X ð0*
] Ãz
Æ \ M ~ Ù^ÛÓÖ] gm„`i ä ~×'ƒq gzZ Ôì *
c Š gZŒ
Û rä
vZ †0 z/oÃnf‰ {z t GZ 1Z gzZ Ô÷ K yÒ Ð , ö ZÎ
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MNR ü

àûÚô (³âþ MNT èøßø‰ø oÊ$ çø jøÛöÖû] ±% Êô çû ÓöÖû] ±% Þô]‚øÛø`ø Öû] ² ô ] ‚ôfû Âø àöeû æ†ö ÛûÂø
!^`ø ×ôù Òö èô j$ŠôùÖ] |ô^vø’ôùÖ] Ùô^qø…ô

!xô ×ø qû *Ÿ]û àô Âø Ýõ ¡$‰ø àô eû gô Ãø ’û Úö àû Âø åü çö vû Þø pæF †û mö æø !TP


Ñø^vø‰ûāô àöeû àönû ŠøvöÖû] ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø †ô nû fô Óø Öû ] Üô rø Ãû Ûö Öû ] ±Êô ±% Þô ]†ø fø _$ Ö] äö qø †ø ìû ]* !TQ
Ýõ†û Îø àôeû áø^Ûø×û‰ø àûÂø (Øô–ûËøÖû] àöeû èöÛø×ø‰ø ^ßø$ø (†õvûeø àöeû ±% ×ô Âø ^ß$ (°% †ôjøŠûj%Ö]
VÙöçû Ïömø (éøø ^ßøqö àøeû ±$ Žôfûuö köÃû Ûô‰ø VÙø^Îø (±ùô Þô]‚øÛû`ø Öû] Ñø^vø‰ûāô ±eô*] àûÂø (±ùô fùô –$ Ö]
±' ×øÃø Êø åö Ÿøçû Úø kößûÒö àûÚø (Ü$ `ö ×# Ö] VÜùõ ìö †ômû‚ôÆø Ýøçû mø Ùöçû Ïömø a ²ô ] Ùøçû ‰ö…ø köÃû Ûô‰ø
àûÚø àûÂô ]*æ (åü †ø ’øÞø àûÚø †û ’öÞû]æø (åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø (åö Ÿ]ø æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö] (åö Ÿçûø Úø
!äü Þø^Âø *]

^Þø VÙø^Îø †õnû aø ‡ö àöeû ‚öÛøuû*] ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø ¼ô ‰ø æû Ÿ* ]û ±Êô ±% Þô ]†ø fø _$ Ö] äö qø †ø ìû ]* !TR
èøvø×û›ø àûÂø (äô nû eô]* àûÂø (xô×øqûŸ* û] àöeû ²
ô ] ‚öfûÂø ^Þø VÙø^Îø (°% ‚ôßûÓôÖû] ‚õnû Ãô ‰ø àöeû ² ô ] ‚öfûÂø
ÄøÛô‰ø àûÚø VŒø^ß$Ö] ‚öŽößûmø (^n&×ô Âø köÃû Ûô‰ø VÙø^Îø ‚õÃû ‰ø àôeû éø†ø nû ÛøÂö àûÂø (Íõ†ôù’øÚö àôeû
(†ø ŽøÂø 'ø¡ø³þ$ø Ýø^ÏøÊø [åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø VÙöçû Ïömø a ² ô ] Ùøçû ‰ö…ø
!åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø VÙø^Îø a ²
ô ] Ùøçû ‰ö…ø á$ ]* ]æû ‚ö`ôŽøÊø

å†Òƒæ (OQMPKÜΆÖ] (MRKP (†nfÓÖ] ÜrÃÛÖ] ±Ê ±Þ]†f_Ö] äq†ìœ VTQ


!MLRKU (‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚ ±Ê ±Û%nãÖ]
!NMMLKÜΆÖ] (ONPKN (¼‰æ¢] ÜrÃÛÖ] ±Ê ±Þ]†f_Ö] äq†ìœ VTR
— MNS ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

~ V-zZg Æ 3 b ôx Ó\ M gzZ Ô÷ | 128 °á °ÈZ ãZ å):XÅZ


X÷ Ð
7
ÑE
eZzg ÌÐ ÷ R ä xs0 ïEš{! $
Xì Å $ gu Å b§ÏZ X 84
… :¹ ä VrZ Ôì H $ eZzg ~ ó †nfÓÖ] ÜrÃÛÖ]L ä ãZd x â Z ÐS X 85
G
:÷ ë {z Ô H yÒ ä d 0 Z… :÷ ë {z ÔH y Ò ä ~çG.n$ t GZ 0 @
-{EÅZ xŒ
t GZ 1Z ä VrZ ÔÐ öE Û 0 yG ä VrZ Ô H yÒ ä a0 …
$Zzg Ð ã Z å):XÅZ
a vZ wÎg ä ~ā ‹ ñƒ ë à {Š » 0 íä ~ā H e
Xì Ññ » kZ ÌZVƒ Ññ~ » T !vZ } Z :‹ ñƒ D ⠁
Û yŠ á Zz n,
k¼ Ã
#Š Ð kZ Ž Äg #Š Ð kZ gzZ ÔÇg 4zŠ Ð kZ Ž Äg 4zŠ Ð kZ  !vZ } Z
Å kZ Ž ⠁
Û$- ¬Z Å kZ gzZ Ô}™ ]¾z Šæ Å kZ Ž ⠁
Û ]¾z Šæ Å kZ gzZ ÔÇg
X}™$
- ¬Z
:¹ ä VrZ Ôì H $ gu kZ ä ãZdx â Z
eZzg ~ ó ¼‰æ¢] ÜrÃÛÖ]LÃ$ X 86
ÔH yÒ ä ~;Z G 0 vZ † … :¹ ä VrZ ÔH y Ò ä ‹i 0 £Z …
7
ÑE
0³ä VrZ ÔÐ −Zz LZ ä VrZ ÔH yÒ ä ÷ Z 0 vZ †… :¹ ä VrZ
vZ ÃVÍßà g Z]|ä ~ā H e
$Zzg Ð Ä0 {@ä VrZ ÔÐ s^
~ » T :ì ‹ ñƒ D ⠁
Û Ã a vZ wÎg ä ¾Ô ‹ ñƒ y7 ™}Š nÅ
wÎgā ~Š „ ZÍ ä VrZ gzZ ñƒ } 9/ô{¾  ?ì Ññ » kZ ÌZVƒ Ññ
Xì Ññ » kZ ÌZVƒ Ññ~ » T :c*
â
Û ä a vZ
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MNT ü

çû eö*] ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (‚öÛøuû*] ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (¼ô ‰ø æû Ÿ* ]û ±Êô ±% Þô ]†ø fø _$ Ö] äö qø †ø ìû ]* !TS
àöeû ‹ömû…ôû āô ±ßô $ø‚$ uø VÙø^Îø °% ô ‡û Ÿ* û] Üønû aô]†ø eûāô àöeû èöÚø †ôÓûÂô ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (†õËøÃû qø
àûÚø VÙöçû Ïömø a ² ô ] Ùøçû ‰ö…ø ÄøÛô‰ø äü Þ$*] g éø†ø mû†ø aö ±eô*] àûÂø (äô nû eô]* àûÂø (°% ô æû Ÿ* û] ‚ømûˆômø
!åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø (åö Ÿø]æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö] (åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø kößûÒö

àöeû ‚öÛøuû*] ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (†ô nû Çô ’$ Ö] Üô rø Ãû Ûö Öû ] ±Êô ±% Þô ]†ø fø _$ Ö] äö qø †ø ìû ]* !TT


(°% ‡ô]†$ Ö] lô]†ø ËöÖû] àöeû ‚öÛøuû]* ^ßø$ø‚$ uø (±% Þô^`ø fø ‘ûŸ* ]û ‚öeô^Ãø Öû] Ìø‰öçû mö àôeû Øønû Âô ^Ûø‰ûāô
(Œõæû æö ^›ø àûÂø (…õ^ßømô àôeû æ†ôÛûÂø àûÂø (èøßønû nø Âö àöeû áö^nø Ëû‰ö ^Þø^*fø Þû*] (Ñô]‡$ †$ Ö] ‚öfû Âø ^ßø$ø‚$ uø
!åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø Va ±ùô fôß$Ö] àôÂø gônû ’øvöÖû] àôeû éø‚ømû†ø eö àûÂø

!MMMMKÜΆÖ] (NPKN (¼‰æ¢] ÜrÃÛÖ] ±Ê ±Þ]†f_Ö] äq†ìœ VTS


æ] à (ç‰¢] ±eœ àe …ç’ßÚ à (å^߉¬e …] ù̂ fÖ] äq†ìœæ
!g é†m†a ±eœ à (^Û`neœ à (‹m…āæ
(èm^ãßÖ]æ èm]‚fÖ] ±Ê †n%Ò àe] Ù^Î àmçì¢] à °†f_Ö] äq†ìœæ
(^Û`neœ à (æ]æ ‹m…ā &m‚u àÚ ^–mœ †m†q àe] å]æ…æ (NMOKQ
!å†Ò„Ê g é†m†a ±eœ àÂ
(MRLKU (l^mù…çn_Ö] ±Ê …^frÖ] ‚f àe Õ…^fÛÖ] äq†ìœæ
^Û`neœ à (‚mˆm àe æ] änìœ à (°æ¢] ‹m…ā ±eœ à (å^߉¬e
ð^rÊ g é†m†a ±eœ ‚ß ^ŠÖ^q kßÒ VÙ^Î ±eœ ±Þ†fìœ (°æ¢]
!åçvÞ †Ò„Ê (²] Õ‚ŽÞœ VÙ^ÏÊ h^
çeœæ (MUMKÜΆÖ] (MNUKM (†nÇ’Ö] ÜrÃÛÖ] ±Ê ±Þ]†f_Ö] äq†ìœ VTT
!^߉¦] ]„`e ±Þ]†f_Ö] à (MRNKM (á^`f‘œ îm…^i ±Ê ÜnÃÞ
— MNU ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

:¹ ä VrZ Ôì H $ gu kZ ä ãZdx â Z
eZzg ~ ó ¼‰æ¢] ÜrÃÛÖ]LÃ$ X 87
0 )M… :÷ ë {z ÔH yÒ ä Q1Z … :÷ ë {z Ô H yÒ ä £Z …
ä VrZ ÔH yÒ ä ~ŠzR h
+,m 0 ögŠ Z = :÷ ë {z Ô H yÒ ä ~Ši R Z',Z
à a vZ wÎg ä VrZā H e
$Zzg Ð g {k
,Ù 1Z ]| ä VrZ ÔÐ −Zz LZ
C
4zŠ Ð kZ  !vZ } Z Ôì Ññ » kZ ÌZ ÂVƒ Ññ~ » T :‹ ñƒ D ⠁
Û
XÇg #Š Ð kZ Ž Äg #Š Ð kZ gzZ ÔÇg 4zŠ Ð kZ Ž Äg
:¹ ä VrZ Ôì H $
eZzg ~ ó †nÇ’Ö] ÜrÃÛÖ]LÃ$gu kZ ä ãZdx â Z X 88
]ZÛ 0 £Z … :÷ ë {z Ô H y Ò ä ã é£Er
- ÑZ $
+°Z Š- 0 ³ Z 0 £Z …
yç … :÷ ë {z Ô H y Ò ä t Zi°Z †… ( :÷ ë {z) ÔH y Ò ä ~i Zg
]| ä VrZ ÔÐ kzz¤ ä VrZ ÔÐ g bŠ 0 z/ä VrZ Ô ~Š ¸ä Ä 0
â
:( c* $Zzg Ð a x™ Z Ñ g—ä VrZ ÔÐ ª0 {h
Û ä a \ Mā ) H e +',
Xì Ññ » kZ ÌZ ÂVƒ Ññ~ » T
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MOL ü

!lô]†ø ËöÖû] àöeû ‚öÛøuû*] ä́eô ø †$ Ëøiø (Ñô]‡$ †$ Ö] ‚öfû Âø Ÿ$āô èøßønû nø Âö àôeû áø^nø Ëû‰ö àûÂø ǻæô†û mø Üû Öø

‚ônû fø Âö àöeû áö^Ûønû ×ø‰ö ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (èô ß$Š% Ö] hô ^jø Òô ±Êô Üõ ‘ô ^Âø ±eô *] àö eû ] tø †ø ìû ]* !TU
(±ùõ ×ô Âø àôeû †ø ÛøÂö àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àûÂø (‚õmû‡ø àöeû †ö nû %ô Òø ^ßø$ø (†õÚô ^Âø çû eö]* ^ßø$ø (±% Þô¡ønû ÇøÖû] ²
ô ]
‚ônø eô „ºìôd çø aö æø (Üùõ íöeô éô †ø røŽ$ Ö] éô †ø Ëûvöeô Ýø^Îø a ±$ fôß$Ö] á$ ]* (g ±ùõ ×ô Âø àûÂø (äô nû eô]* àûÂø
VÙø^Îø (o×Feø V]çû Öö^Îø [ÜûÓöe%…ø ² ø ] á$ ]* áøæû ‚ö`ø Žûiø Üû jöŠûÖø*] (Œö^ß$Ö] ^`ø m%*] VÙø^ÏøÊø (±ùõ ×ô Âø
ø ] á$ *]æø !o×Feø V]çû Öö^Îø [ÜûÓöŠôËöÞû]* àûÚô ÜûÓöeô oÖFæû ]* äü Öøçû ‰ö…ø æø ²
² ø ] á$ ]* áøæû ‚ö`ø Žûiø ÜûjöŠûÖø*]
!åö Ÿçûø Úø ]„øaF á$ ¬ôÊø åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÛøÊø VÙø^Îø (o×Feø V]çû Öö^Îø [ÜûÒöŸçûø Úø äü Öøçû ‰ö…ø æø

(‚õÖô^ìø àöeû …ö ^Û$ Âø ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (èô ß$Š% Ö] hô ^jø Òô ±Êô Üõ ‘ô ^Âø ±eô *] àö eû ] tø †ø ìû ]* !UL
‚ôfû Âø çû eö*] ±ßô $ø‚$ uø (áø^Ûønû ×ø‰ö ±eô*] àöeû Ô ô ×ô ÛøÖû] ‚öfûÂø ^ßø$ø (Ñö…ø ‡û Ÿ* û] Ñö^vø‰ûāô ^ßø$ø
ø ] ‚öŽöÞû]* VÙø^ÏøÊø (èô fø uû†$ Ö^eô ^n&×ô Âø lö‚û`ôø VÙø^Îø (áö]ƒø]‡ø ^ßø$ø (°% ‚ôßûÓôÖû] Üônû uô†$ Ö]
²
(¡÷qö…ø †ø ŽøÂø èø$ø¡ø³þ$ø Ýø^ÏøÊø !Ýø^Îø ^ÛøÖø Üùõ ìö †ômû‚ôÆø Ýøçû mø a ²
ô ] Ùøçû ‰ö…ø ÄøÛô‰ø ]/†ø Úû ]
ô ] Ùôçû ‰ö…ø àûÚô ]çû Ãö Ûô‰ø Üû`ö Þ$]* ]æû ‚ö`ôŽøÊø
kößûÒö àûÚø VÙø^ÏøÊø (Üùõ ìö †ôm‚ôÆø Ýøçû mø a ²
!åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø

!MORMKÜΆÖ] (RLQKN (èߊÖ] ±Ê Ü‘^ ±eœ àe] äq†ìœ VTU


!MOSNKÜΆÖ] (RLSKN (èߊÖ] ±Ê Ü‘^ ±eœ àe] äq†ìœ VUL
— MOM ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

$Zzg ä ËÆ t Zi°Z †ñZÎÐ Ä 0 y çÐ Z


0 £Z gzZ Ô H 7e
X ÷ ñƒ ŠºB‚Æ kZ ] Z
Û
vZ D0 y Ñ…āì H $
eZzg ~ ó èߊÖ] h^jÒLä Þ¬ ! Z 0Z x â ZX 89
E
5šÅZ
+i 0 M … :÷ ë {z ÔH y Ò ä %¬ 1Z … :÷ ë {z Ô H yÒ ä ã äÕG
h
Z]|ä VrZ ÔÐ −Zz LZ ä VrZ ÔÐ Z0 /0 ·ä VrZ Ô H yÒ ä
Æ| -Z 6,x £ Æ n a x™Z Ñ g—ā H e
# gŠ ( ñƒ } h 3Z ) q $Zzg Ð g
\ M X¸ ñƒ } ñB; » g Z]| a \ M ‰
Ü z kZ X ñƒ } 96,ñ ¥
/
:H n²ä VÍß ?ì [g Zg v\¬vZā ï Š 7„ZÍ ? H !Íß} Z :c*
â
Û äa
a x(wÎg Æ kZ gzZ \¬vZā ï Š 7„ ZÍ ? H :c*
â
Û ä a \ M Ô7VY
kZ gzZ \¬vZāt gzZ Ô7VY :¹ ä VÍß ?÷ ,
m³ ÌÐ Vâ Y ~g v»
\ M Ô ( ÷ Ññ}g ø „z) 7VY :H n²ä VÍß ?÷ Ññ}g vx(wÎg Æ
Xì Ññ » kZ Ì ( Z)t — " Vƒ Ññ~ » T : :c*
â
Û äa
eZzg ~ ó èߊÖ] h^jÒLä Þ¬ ! Z 0Z x â Z
ä −{ 0 g q…ā ì H $ X 90
! Z 0 <Z † …ā ÷ ë {z Ô H yÒ ä tgi R t GZ Ð ë :÷ ë {z Ô *
cC
…ā ÷ ë {z Ô *
c C ä ~+ °°Z †1Z = ā ÷ ë {z Ô H yÒ ä y Ñ
kZ ~ :c*Û ä \ M Ô ¬Š 6,x £ Æ /g à g Z]| ä ~ā *
⁠c C ä y Z f Zi
‹ ñƒ D ⠁ k¼ ä T Vƒ êŠ nÅ \¬vZ ÿ
Û Ã a vZ wÎg yŠ á Zz n,
ā ~Š „ ZÍ ä VrZ gzZ ‰ ƒ } 9 l x Z™/ô ( 13) {¾ Xƒ Z9gz¢ {z Ôƒ
ÂVƒ Ññ~ » T :å ‹ ñƒ D â ہt yŠ á Zz nk
,¼ Ã a vZ wÎg ä VrZ
Xì Ññ » kZ ÌZ
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MON ü

(‚õÖô^ìø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (èô ß$Š% Ö] hô ^jø Òô ±Êô Üõ ‘ô ^Âø ±eô ]* àö eû ] tø †ø ìû ]* !UM
(†ôføßûÛôÖû] o×øÂø ±' ×ô Âø Ýø^Îø VÙø^Îø (Äõnû %ømö àôeû ‚ômû‡ø àûÂø (Ñø^vø‰ûāô ±eô]* àûÂø (Ô º mû†ôø ^ßø$ø
a ±$ fôß$Ö] ÄøÛô‰ø (a ‚õÛ$ vøÚö hø^vø‘û*] Ÿ$āô ‚öŽöÞû*] Ÿæøø (¡q÷ ö …ø ²ø ] ‚öŽöÞû]* VÙø^ÏøÊø
(gôÞô^røÖû] ]„øaF àûÚô èºj$‰ôæø (gôÞô^røÖû] ]„øaF àûÚô èºj$‰ô Ýø^ÏøÊø (Üùõ ìö †ômû‚ôÆø Ýøçû mø Ùöçû Ïömø
ô ] Ùôçû ‰ö…ø àûÚô ^ßøÃû Ûô‰ø ^Þ$]* ‚ö`ø ŽûÞø V]çû Öö^ÏøÊø
±' ×ô Ãø Êø åö Ÿøçû Úø kößûÒö àûÚø VÙöçû Ïömø a ²
!åö Ÿçûø Úø
(Íõçû Âø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (èô ß$Š% Ö] hô ^jø Òô ±Êô Üõ ‘ô ^Âø ±eô *] àö eû ] tø †ø ìû ]* !UN
éø…ø ^ÛøÂö àôeû Øônû Ûôqø àûÂø (¼õnû ŽôÞø àöeû Øönû Âô ^Ûø‰ûāô ^ßø$ø (o‰Fçû Úö àöeû ² ô ] ‚önû fø Âö ^ßø$ø
köÃû Ûô‰ø VÙø^Îø k †ø ÛøÂö àôeû ] àôÂø (†ø ÛøÂö àôeû ² ô ] ‚ôfû Âø àôeû ÜôÖô^‰ø àûÂø (±ùô fôÖô]çø Öû]
!åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø VÙø^ÏøÊø ±ùõ ×ô Âø ‚ônø eô „ºìôd çø aö æø VÙöçû Ïömø a ²ô ] Ùøçû ‰ö…ø

&õmû†ø uö àöeû àönû ŠøvöÖû] ^Þø†ø føìû]* VÙø^Îø p†F fû Óö Öû ] àô ßø Š% Ö] ±Êô ±% ñô ^Šø ß$Ö] tø †ø ìû ]* !UO
!MOSPKÜΆÖ] (RLSKN (èߊÖ] ±Ê Ü‘^ ±eœ àe] äq†ìœ VUM
†n%Ò àe]æ (MOQSKÜΆÖ] (RLPKN (èߊÖ] ±Ê Ü‘^ ±eœ àe] äq†ìœ VUN
Üùì †m‚Æ h^jÒ àÚ Ùæù¢] ðˆrÖ] à (NMOKQ (èm^ãßÖ]æ èm]‚fÖ] ±Ê
!°†f_×Ö
‹nÖ VÜi^u çeœ Ù^Î (Ñ‚’Ö] ä×ùvÚ ØnÂ^Û‰ā V±fâ„Ö] Ù^Î
!†¿Þ änÊ V°…^ífÖ] Ù^Î ±fÖ]çÖ]æ !°ùçÏe
Íç àe ‚ÛùvÚ à (†m‚ÇÖ] h^jÒ ±Ê †m†q àe ‚ÛùvÚ å]æ…
!±ñ^_Ö]
†Òƒæ g ±× gu ±Ê gnƆjÖ] (p†fÓÖ] àߊÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ] äq†ìœ VUO
— MOO ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

eZzg ~ ó èߊÖ] h^jÒLä Þ¬ ! Z 0Z x â Z


ä −{ 0 ·…ā ì H $ X 91
0h+i ä VrZ ÔÐ t GZ 1Z ä VrZ Ô H yÒ ä -qÑ … :÷ ë {z ÔH y Ò
I
4&N
Å \¬vZ ÿkZ ~ :c* Û x ª 6,Ÿ
â ہ™ƒ ⠁ $Zzg Ð üG3G
aä g Z]|ā H e
a x™ Z Ñ g—ä T ÔVƒ ;g } Š n„ à a ·ƒ ôZ sÜ~ gzZ ÔVƒ êŠ n
k Q b gzZ Ð s§ kZ l x Z™/ôb : Xƒ ‹ ñƒ D ⠁
Û yŠ á Zz nk
,¼Ã
:ì ‹ ñƒ D ⠁
Û Ã a vZ wÎg ä ëā ÷ ï Š „ZÍ ë :¹gzZ `Z Ð s§
Xì ÑñÌZ» kZ ÂVƒ Ññ~ » T

eZzg ~ ó èߊÖ] h^jÒLä Þ¬ ! Z 0Z x â Z


ä sú0 ·…ā ì H $ X 92
0 ³ Z …ā ÷ ë {z Ô H yÒ ä .ñ0 vZ D…ā ¹ ä VrZ Ô H y Ò
E
/0 vZ †0 Ý‚ ä VrZ ÔÐ wZß Z {g q 0 Õä VrZ Ô H y Ò ä ûG3kI$
à a vZ wÎg ä ~ ā H e
$Zzg Ð k /0 ( vZ †) ]| ä VrZ ÔÐ
Vƒ Ññ~ » T :¸ ñƒ óåB; » g Z]| a \ M ² ‹ ñƒ D ⠁
Û
Xì Ññ » kZ ÌZ
gw0 @…ā ì H $
ä$ K̈x â Z
eZzg ~ ó p†F fÓÖ] àߊÖ]L ä ðK
¨ X 93

(MORKQ (ä–Çeœ àÚ o× äñ^æ äfuœ àÛÖ a ±fßÖ] ð^


!UTKÜΆÖ] (MMSKg ±× “ñ^’ì ±Ê ^–÷mœæ (TPTOKÜΆÖ]
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MOP ü

àôeû ‚ônû Ãô ‰ø àûÂø (Ñø^vø‰ûāô ±eô]* àûÂø (ôÛøÂû Ÿ* û] àôÂø (o‰Fçû Úö àöeû Øö–ûËøÖû] ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø
Ýøçû mø a ² ô ] Ùøçû ‰ö…ø ÄøÛô‰ø àûÚø ²ô ^eô ‚öŽöÞû]* Vèô fø uû†$ Ö] ±Êô ±' ×ô Âø Ùø^Îø VÙø^Îø gõaû æø
(äü n%Öôæø ]„ø F̀ Êø äü n$Öôæø kößûÒö àûÚø æø (àønû ßô Úô ©ûÛöÖû] ±% Öôæø ^Þø*]æø ±nùô Öôæø ²
ø ] á$ āô VÙöçû Ïömø Üõùìö †ômû‚ôÆø
!åü †ø ’øÞø àûÚø †û ’öÞû]æø (åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø (åö Ÿø]æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö]

(gõaû æø àôeû ‚ônû Ãô ‰ø pçF‰ô àônû íønû Ž$ Ö] Ùö^qø…ô äü Öö^qø…ôæø V±% fô âø „$ Ö] Ùø ^Îø
Vä́Öôçû Îø oÖFāô “ôñô^’øíøÖû] àôÂø †õnû %ô Òø àöeû ] ^aø ø …ø æû *]æø !Üõ×ô ŠûÚö Ùô^qø…ô àûÚô çø `ö Êø
!Ñø^vø‰ûāô ±eô]* àûÂø èöfø Ãû ö åö ]æø …ø Ô ø Öô„FÒøæø VÙø^Îø Ü$ $ö !åü †ø ’øÞø àûÚø †û ’öÞû]æø
!‚ºnôùqø º^ßø‰ûāô ]„øaFæø

àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àöeû ±% ×ô Âø ^Þø†ø fø ìû]* VÙø^Îø p†F fû Óö Öû ] àô ßø Š% Ö] ±Êô ±% ñô ^Šø ß$Ö] äö qø †ø ìû ]* !UP
àûÂø (Ñø^vø‰ûāô çû eö *] ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (Øönû ñô]†ø ‰ûāô ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (̺×øìø ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø ±ùõ ×ô Âø
ÜûÓöm%]* Va ‚õÛ$ vøÚö hø^vø‘û]* ‚öŽößûmø èô føuû†$ Ö^eô ^n&×ô Âø lö‚û`ôø VÙø^Îø †ùõ Úö °ƒô æ†õÛûÂø
Üû`ö $Þ]* ]æû ‚ö`ôŽøÊø Œº^Þø]. Ýø^ÏøÊø VÙø^Îø ^Úø Üõùìö †ômû‚ôÆø Ýøçû mø Ùöçû Ïömø a ² ô ] Ùøçû ‰ö…ø ÄøÛô‰ø
Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö] (åö Ÿçûø Úø ^n&×ô Âø á$ ¬ôÊø (åö Ÿøçû Úø kößûÒö àûÚø VÙöçû Ïömø a ²
ô ] Ùøçû ‰ö…ø ]çû Ãö Ûô‰ø
àûÚø †û ’öÞû]æø (äü –øÇøeû*] àûÚø ˜ûÇô eû ]*æø (äü f$uø]* àûÚø g$ uô]*æø (åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø (åö Ÿø]æø àûÚø
!åü †ø ’øÞø
†Òƒæ ±× gu ±Ê gnƆjÖ] (p†fÓÖ] àߊÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ] äq†ìœ VUP
(MORKQ (ä–Çeœ àÚ o× äñ^æ äfuœ àÛÖ a ±fßÖ] ð^
!UUKÜΆÖ] (MMSKg ±× “ñ^’ì ±Ê ^–÷mœæ (TPTPKÜΆÖ]
— MOQ ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u
I’
1Z ä VrZ ÔÐ ø. Z ä VrZ ÔH yÒ ä .ñ0 a… :¹ ä VrZ Ô H y Ò
6,x £ Æ /g ä g Z]|ā H e Ø z 0 G ä VrZ ÔÐ t GZ
$Zzg Ð <
vZ wÎg yŠ á Zz nk
,¼ ä T Vƒ Ø 7 ™} Š nÅ \¬vZ ÿkZ ~ :c*
â
Û
TgzZ ÔVƒ à z » Vëñ~ gzZ ì à z Z÷ \¬vZ — " :ƒ ‹ ñƒ D ⠁
ÛÃa
4zŠ Ð kZ Ž Äg 4zŠ Ð kZ  !vZ } Z Ôì à z » kZ Ì ( Z) t Vƒ à z ~ »
X}™Šæ Å kZ Ž ⠁
Û Šæ Å kZ gzZ ÔÇg #Š Ð kZ Ž Äg #Š Ð kZ gzZ ÔÇg
÷ > Zzg Æ T > Zzg Æ $ c â ہ ä If x â Z
gu kZ :ì *
gzZ Ô÷ Ð ~ V-zZg Æ › 9{z ÔÆ <
Ø z 0 G ñZÎ
- w¸kZ Æ a \ M 0Æ ÷á Ãe
J $Zzg kZ ä M 0Z
Ð t GZ 1Z ä % ÐZ b§ ÏZ gzZ :ì c*
â
Û Q Ôì H Šg Zz
Xì  {÷t Xì H e
$Zzg
K̈x â Z
yÒ ä Z0 ·0 Z…ā ì H yÒ ~ ó p†F fÓÖ] àߊÖ]Lä ðK
¨ X 94
VrZ ÔH y Ò ä LZuZ … :÷ ë {z ÔH yÒ ä î Ð ë :÷ ë {z Ô H
$Zzg Ð %zf z/ä VrZ ÔH y Ò ä t GZ 1Z … :¹ ä
Z]|ä ~ā H e
~ ?ā ¬Š ñƒ ï Š nÅ \¬vZ Ã/ôÆ a ·]|6,x £ Æ /g à g
gzZ `Z vß Ôì ‹ ñƒ D ⠁
Û W yŠ á Zz nk
,¼ à a vZ wÎg ä ¾Ð
ÂVƒ Ññ~ » T :‹ ñƒ D ⠁
Û Ã a vZ wÎg ä VrZā ~Š „ZÍ ä VrZ
Ð kZ gzZ ÔÇg 4zŠ } kZ Ž Äg 4zŠ Ð kZ  !vZ } Z Xì Ññ » kZ ÌZt
Ð kZ gzZ Ô}™›Ð kZ Ž ™›Ð kZ gzZ ÔÇg #Š Ð kZ Ž Äg #Š
X}™Šæ Å kZ Ž ™Šæ Å kZ gzZ Çg Ð kZ Ž Äg
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MOR ü

àôeû onø vûmø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø†ø føìû]* VÙø^Îø p†F fû Óö Öû ] àô ßø Š% Ö] ±Êô ±% ñô ^Šø ß$Ö] äö qø †ø ìû ]* !UQ
^ßø$ø‚$ uø VŸø^Îø (°% ô æû Ÿ* û] Üõnû Óôuø àôeû áø^Ûø%ûÂö àöeû ‚öÛøuû]*æø (°% …ôçû eö ^Šønû ß$Ö] ² ô ] ‚ôfûÂø
VÙø^Îø ±ùô Úô ^møŸ* û] èøvø×û›ø àûÂø (høçû m%]* àöeû ®öÞô^aø ±Þô†ø fø ìû]* VÙø^Îø (o‰Fçû Úö àöeû ² ô ] ‚önû føÂö
Ùøçû ‰ö…ø ÄøÛô‰ø àûÚø èô fø uû†$ Ö] ±Êô ‚öŽößûmø çø aö æø ^n&×ô Âø ÄøÛô‰ø äü Þ$*] (‚õÃû ‰ø àöeû éö†ø nû ÛøÂö ^ßø$ø‚$ uø
!]æû ‚ö`ôŽøÊø †ø ŽøÂø èøÃø –ûeô Ýø^ÏøÊø ([åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø (åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø VÙöçû Ïömø a ²
ô ]

åö ]æø …ø ‚ûÎøæø VDNMMKQE èô mø^`ø ßôù Ö]æø èô mø]‚øfôÖû] ±Êô †õnû %ô Òø àöeû ] Ùø^Îøæø
èøvø×û›ø àûÂø I èºÏø$ô çø aö æø I høçm%*] àôeû ðô ±Þô^aø àûÂø o‰Fçû Úö àöeû ² ô ] ‚önû fø Âö
!ä́eô Íõ†$ ’øÚö àôeû

^ßø$ø‚$ uø ('ô…ô]çø Öû] ‚öfû Âø ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (hô ^Ãø nû jô ‰û Ÿô ]û ±Êô †ùô fø Öû ] ‚ô fû Âø àö eû ] äö qø †ø ìû ]* !UR
VÙø^Îø (ö ^ß$ÏøÖû] õ ^Û$ uø àöeû æ†ö ÛûÂø ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (†õnû aø ‡ö àöeû ‚öÛøuû*] ^ßø$ø‚$ uø (ܺ‰ô^Îø
àôeû ô ^mø‡ô àûÂø ƒøçû eö †$ ìø àôeû] Íôæû †ö Ãû Úø àûÂø (°% ô ‡û Ÿ* ] Üø naô]†ø eû āô àöeû Ñö^vø‰ûāô ^ßø$ø‚$ uø
†ø –ôjöuû] ^Û$ Öø VÙø^Îø (Øônû Ëø_% Ö] ±eô]* àûÂø (°ùô ô ‡û Ÿ* ] ‚õÛ$ vøÚö àôeû ‚ônÃô ‰ø àûÂø (…ô„ôßûÛöÖû]
àôeû àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfû Âø æø (†ônû eø %̂ Ö]æø (èøvø×û›øæø (áø^Ûø%ûÂö æø (±ùõ ×ô Âø àønû eø p…Fçö ^`ø ×øÃø qø †ö ÛøÂö
ô ] Ùöçû ‰ö…ø oìFd ‚ºuø]* Üû Óönû Êô Øûaø (²
² ø ] ÜöÒö‚öŽöÞû]* V±' ×ô Âø Üû`ö Öø Ùø^ÏøÊø (‚õÃû ‰øæø (Íõçû Âø

änÖæ kßÒ àÚ Va ±fßÖ] ÙçÎ h^e (p†fÓÖ] àߊÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ] äq†ìœ VUQ
±× “ñ^’ì ±Ê ^–÷mœæ (TPSLKÜΆÖ] (MOMKQ (änÖæ ±×ÃÊ
(MUMKQ (†nfÓÖ] ÜrÃÛÖ] ±Ê ±Þ]†f_Ö]æ (TQKÜΆÖ] (MLLKg
!QLQTKÜΆÖ]
!MLUUIMLUTKO (h^Ãnj‰Ÿ] ±Ê †fÖ] ‚f àe] äq†ìœ VUR
— MOS ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

vZ †0 ¼ 0 ·Ð ëāì H $ K̈x â Z
eZzg ~ ó p†F fÓÖ] àߊÖ]Lä ðK
¨ X 95
.ñ0 vZ D… :¹ ä VâzŠ y Z Ô H y Ò ä ~ŠzR œ0 y¢0 £Z gzZ ~g7l
O
{z Ô H e R³ä VrZ Ô ~Š ¸ä [-Z 0 ã; = :÷ ë {z Ô *
$Zzg Ð ò c* cC ä
c C ä Ä0 {@… :÷ ë
ÃVÍß6,x £Æ/g à g Z]|ä VrZā *
~ » T :ì ‹ ñƒ D ⠁
Û t à a vZ wÎg ä ¾ā ‹ ñƒ y7 ™}Š n
‰ ƒ } 9 l x Z™/ôZ
+Zi Ð kŠ ~ [ ZŽ ?ì Ññ » kZ ÌZ ÂVƒ Ññ
X ~Š „ZÍ Å ]!*
kZ ä VM
kZ :ì ¹ ~ ( 211&5) èm^`ßÖ]æ èm]‚fÖ] ä M 0Z ƒq
³D ÷ ~zZg rā Ž D [- Z 0 ã; ä .ñ0 vZ DÃ$
gu
$Zzg Ð & §Æ s^0
Xì H e
ÔH y Ò ä _g Zß Z †…ā ì H yÒ ~ ó[ KÑZ Lä _Z †0Z x â Z X 96
{ z Ô H y Ò ä ‹ i 0 £Z … : ¹ ä VrZ Ô H y Ò ä ̇ … : ¹ ä VrZ
~Š i Z  Z',Z 0 t GZ … : ÷ ë { z Ô H y Ò ä Š fZ Š × 0 z/… : ÷ ë
ä VrZ ÔÐ g s 0 Š c*
i ä VrZÔ Ð f1y
0è Z szc ä VrZ Ô H y Ò ä
Ü z » g / ]| #
‰ Zā He
$Zzg Ð Ü1Z ä VrZ ÔÐ ~Š i Z ·0 G
Ôy¢]|ÔZ]|Ž ð¯ ògØ>a Æ ÄÜ%Z ä VrZ  c*
M$

Û w™z
Œ6,l m‡z ! Z 0 Ä ]|gzZ sú0 Ý°Z †]|ÔÛi ]|Ô³]|
~ ? Hā Vƒ Ø 7 ™} Š nÅ \¬vZ »~ :¹Ð yZ ä g Z]|X ¶
# ƒ H ì‡ {g e ð¸ yxgŠ Æ kZ gzZ LZ {z´ }÷ äa vZ wÎgāì ðÃ
Z
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MOT ü

^ßømûæø …ø æø VÙø^Îø (Ÿø Ü$ `ö ×# Ö] V]çû Öö^Îø [°†ônû Æø àønÛô×ô ŠûÛöÖû] àønû eø oìFd ƒûāô äü ßønû eø æø äü ßønû eø a
Ÿø ( ² ô ] Ùôçû ‰ö…ø çû ìö]*æø (² ô ] ‚öfû Âø ^Þø]* VÙöçû Ïömø áø^Òø äü Þ$]* g ±ùõ ×ô Âø àûÂø åõ çû qöæö àûÚô
àønû eø a ô ] Ùöçû ‰ö…ø oìFd V†ø ÛøÂö çû eö*] Ùø^Îø !hº]„$ Òø Ÿ$āô °†ônû Æø ‚ºuø]* ^`ø Ööçû Ïömø
²
±Êô Ùø^Îøæø (èô ßømû‚ôÛøÖû^eô …ô^’øÞûŸ* û]æø àømû†ôqô^`ø ÛöÖû] àønû eø oìFd Ü$ $ö (èøÓ$ Ûøeô àømû†ôqô^`ø ÛöÖû]
àønû eø æø äü ßønû eø oìFdæø (éô †ø ìô¤]æø ^nø Þû‚% Ö] ±Êô ±ìô]* køÞû]* V±ùõ ×ô Ãø Öô ^Ûø`ö ßûÚô éõ ‚øuô]æø Øùô Òö
o×FÂø äü Ãø Úø áø^Òøæø (g ±ùõ ×ô Âø àûÚô äø fø û]* ^Úø æø Ùöçû ÏøÖû] ]„øaF áø^Òø Ô ø Öô„F×ô Êø (ä́ŠôËûÞø
æû ]* кmû‚ôù‘ô æû *] ±' fôÞø Ÿ$āô Ôø nû ×øÂø ^ÛøÊø ðö ]†ø uô kûfö$û]. Väü Öø Ùø^ÏøÊø (Õø†$ vøiø àønû uô ðø ]†ø uô
ô ] Ùöçû ‰ö…ø äü qøæ$ ‡ø æø (èô ß$røÖû^eô Üû`ö Öø ö çû `ö ŽûÛøÖû] éö†ø ŽøÃø Öû] „õòô Úø çû mø äô nû ×øÂø áø^Òøæø (‚ºnû `ôø
²
¡ìø ø ^Úø èô ß$røÖû] Øôaû *] ðô ^ŠøÞô éø‚ønùô ‰ø èøÛø›ô^Êø äü jøßøeû ] éô †ø rû`ôÖû] àøÚô àônû jøßø$û] èô ßø‰ø ±Êô a
Ùöæ$ *] äü Þ$āôæø (éô †ø ìô¤]æø ^nø Þû‚% Ö] ±Êô ‚ºnùô ‰ø Ôô qöæû ‡ø V^`ø Öø Ùø^Îøæø (áø]†ø ÛûÂô kôßûeô Üømø†û Úø
kößûeô ðö ^Ûø‰û*] kûÖø^Îø !^Û÷×ûuô Üû`ö Ûö¿øÂû ]*æø (^Û÷×ûÂô Üûaö †ö %øÒû]*æø (^Ú÷ ¡ø‰ûāô ±eô^vø‘û*]
Õö†ôŽûmö Ÿæøø (^Ûø`ö Öø çû Âö ‚ûmø ØøÃø qø ^Ãø Ûøjøqû] àønû uô a ² ô ] Ùøçû ‰ö…ø köÏûÚø †ø Êø V‹õnû ÛøÂö
(éö‚ømû†ø eö pæF…ø æø !^`ø Öø ^Âø ø ^ÛøÒø äü Öø çû Âö ‚ûmø ØøÃø qøæø (^Ûøaö †ø nû Æø ]‚÷uø*] ^Ûø`ôñô^Âø ö ±Êô
Üû`ö ßûÚô ‚õuô]æø Ø% Òö (l ÜøÎø…û ]* àöeû ‚ömû‡ø æø (hõ‡ô^Âø àöeû ðö ]†ø fø Öû]æø (†ºeô^qøæø (éø†ø mû†ø aö çû eö *]æø
(Ü$ `ö ×# Ö] (åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø (åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø VÜõùìö †ômû‚ôÆø Ýøçû mø Ùø^Îø äü Þ$*] a ±ùô fôß$Ö] àôÂø
±' ×ô Ãø Êø åö Ÿøçû Úø kößûÒö àûÚø o×FÂø ‚ömûˆômø Ÿø Üû`ö –öÃû eø æø (åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø (åö Ÿ]ø æø àûÚø Ùô]æø
!åö Ÿçûø Úø
— MOU ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

~zZg X 7ÔvZz :¹ ä VrZ ?å H ì‡ {g e ð¸ y xgŠ Æ Vâ ›ä a \ M


â
D™ c* $Zzg Ð g Z]|Ð t§gzZ Fä ë :÷ D™ y Ò
Û { zā ì H e
òúŠ t ¿gzZ ðà {z´ }÷gzZ ÔVƒ 𸠻 a vZ wÎg gzZ {È » \¬vZ ~ :¸
XÆ ¿L ÑñZÎ Y™7
yxgŠ Æ + ̀'~l ä a vZ wÎg :÷ ë ( _Z †è0Z x â Z ) /1Z
yZ gzZ Ô H ì‡ {g e ð¸ yxgŠ Æ +̀' z g »Z ~ {gëÜæ Q Ô H ì‡ {g e ð¸
ä a \ WgzZ Ôƒ ð¸ }÷~ ]y â
M z *Š ? :c*Û Ð g Z]|6,V´ñVâzŠ
wZ ¸Z R X Ð kZ gzZ w¸t a ÏZ : X H ì‡ {g e ð¸ y xgŠ Æ yZ gzZ LZ
Z ¸ ŠŽñ6,Y Zwè†B‚Æ a x™Z Ñ g—{z gzZ Ô¸ a Æ g Z]|
{z #
â
c Ñ ñZÎ6,èY ÔY I! Y Zw} Z :c*
&œ * Û Ð Z ä a \ M ÂÔZƒ V) 
•w
\ M ä a vZ wÎg gzZ ¸ ŠŽñ{w{‚yŠ kZ 6,kZ gzZ Ôì 7ðÃgzZ Æ L c*
h *% ]| ñ ZÎ D g ZŠu Å &Zp Å A á Å
¼ IZ ®¤ KZ ~ ~ó 2Í ~Š ÷
gzZ *Š 0
+z{ Zg v :c*Û Ð j Òà {¦ ä a \ M gzZ X ðZ™Ð j Òà {¦ D Æ
â
yZ ÔÑZz ä™ wJxsZ ¬ Ð  ƒ ~ l x Z™/ô}÷ {z Xì g ZŠu~ ] yM

4) ›
9 øG M Y  Z ]|Xì ÑZz é™| ,
(Ѓ yZ gzZ ÑZz pg D{Š c* 
iÐ ƒ
Z ā ¬Š gN à a vZ wÎg ä ~ :÷
N Z g Z]|gzZ k ÒÃ ]| #
Ë{z´Æ yZ ~ ¬ŠB‚Æ yZ a \ M gzZ Ô D ⠁
Û ¬Š a Æ y Z a \ M ÂDƒ
{¦‰ D ⠁
Û ¬Š „ , z a Æ g Z]| a \ M gzZ D â ہ: q
-Ñ ÃgzZ
0 Y Z',]| Ô,
'Y ]| Ô{, +',]|X D ⠁
Ù 1Z ]| Ô {h
kC Û ¬Š a Æ j ÒÃ
āì H e Ù Ð ~ l ¶g Z 0 h
$Zzg Ð a x™ Z Ñ g—ä ËC +i ]|gzZ [i ¬
} Z Xì Ññ ÌZ » kZ ÔVƒ Ññ~ » T :å c*
â
Û yŠ á Zz nk
,¼ä a\ M
XÇg #Š Ð kZ Ž Äg #Š Ð kZ gzZ ÔÇg 4zŠ Ð kZ Ž Äg 4zŠ Ð kZ  !vZ
X D™7†ŸZ » p ÖZ + × 6,Xåö Ÿøçû Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø Z ‰Ð ~ y Z gzZ
h'
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MPL ü

^Þø†ø føìû*] VÙø^Îø Ùô ^qø †ùô Ö] ðô ^Ëø Ãø •ö ±Êô Øô Úô ^Óø Öû ] ±Êô °ùõ ‚ô Âø àö eû ] ô²] ‚ö fû Âø äü qø †ø ìû ]* !US
(±% _ô‰ô]çø Öû] ²ô ] ‚ôfû Âø àôeû ‚ôÖô^ìø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ßø$ø‚$ uø (Ýõ^_øŠûeô àôeû ‚øÛøuû*] àöeû ±% ×ô Âø
Ùöçû ‰ö…ø Ù^Îø g éø†ø mû†ø aö ±eô]* àÂø (äô nû eô]* àûÂø (°ùô ô æû Ÿ* ] ø æö ]ø àûÂø (Ô º mû†ôø ^ß$ø‚$ uø
!åö Ÿçû Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø Va ² ô ]

!åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø åö Ÿ]ø æø àûÚø Ùô]æø æø Vèô Êøçû ÓöÖû^eô áøçû eö ]„$ ÓøÖû] ø ]‡ø

!Ôõ mû†ôø Ùôçû Îø àûÚô áøçû eö ]„$ ÓøÖû] ø ]‡ø Vîönû Ž$ Ö] Ùø^Îø

‚ûÎø ‚õÖô^ìø àöeû ‚öÛ$ vøÚö æø (äö ßûÂø xõnû vô’øeô ‹ønû Öø Ô õ mû†ôø àûÚô Ùöçû ÏøÖû]æø Øönû ’ôËûj$Ö] ]„ø F̀ Êø
àûÂø (åö ]æø …ø ‚ûÎø Ñô]†ø Ãô Öû] ÀøÊô ^uø †õÓûeø ^eø *] á$ ¬ôÊø (ØôÏûß$Ö] ]„øaF ±Êô ܺ`ø j$Úö çø aö æø (èºÂø ^Ûøqø åö ^a$ æø
!]‚÷uô]æø ^Î÷^nø ‰ô Ô õ mû†ôø

àûÂø (†õÚô ^Âø àöeû ö çø ‰ûŸ* ]û æø Üõnû Óôuø àöeû ±% ×ô Âø æø áô^eø ‡ö †û ÛøÖû] àöeû Ñöæû †ö ŠûÚø åö ]æø …ø ]„øÒøæø
!a ±ùô fôß$Ö] àôÂø (èõ m$çôÎø ‚ønû Þô^‰ø^*eô Ýø‚$ Ïøiø ‚ûÎøæø Ôõ mû†ôø

.°ùô çôÏøÖû^eô çø aö ^Úø æø (&õmû‚ôuø †ø nû Æø °% „ôÚô †û jôù Ö] äö Öø àøŠ$ uø ‚ûÎø (äô nû eô]* àûÂø ‚ømûˆômø àöeû ö æö ]ø æø

àöeû Üönû aô]†ø eûāô ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (éô †ø aô ^_$ Ö] èô m$…ùô „% Ö] ±Êô ±% eô Ÿæø û ‚% Ö] äö qø †ø ìû ]* !UT
†ø ÛøÂö àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àûÂø (‚õmû‡ø àöeû †ö nû %ô Òø ±ßô $ø‚$ uø (°% ‚ôÏøÃø Öû] †õÚô ^Âø çû eö]* ^ßø$ø‚$ uø (Ñõæû ‡ö †û Úø
!TLKO (Ù^q†Ö] ð^ËÕ ±Ê ØÚ^ÓÖ] ±Ê °‚ àe] äq†ìœ VUS
kße èÛ›^Ê kße gßm‡ †Òƒ (é†a^_Ö] èm…„Ö] ±Ê ±eŸæ‚Ö] äq†ìœ VUT
!NOSKÜΆÖ] (MNMKk ²] Ù牅
— MPM ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

0 Z…ā ÷ D™ yÒ ~ ó Ù^q†Ö] ð^ËÕ ±Ê ØÚ^ÓÖ]L ~° 0 vZ † X 97


{z ÔH y Ò ä VZß Z vZ †0 −{ 0 ·… :¹ ä VrZ Ô~Š ¸ä x ” 0 £Z
qÑ … :÷ ë
ÔÐ −Zz LZ ä VrZ ÔÐ ~ŠzR Š ƒ ZŠ ä VrZ Ô H y Ò ä -
Vƒ Ññ~ » T :c*
â
Û ä a vZ wÎgā H e
$Zzg Ð g {,Ù 1Z ]|ä VrZ
kC
Xì Ññ » kZ ÌZ Â
Äg 4zŠ Ð kZ  ( !vZ } Z ) gzZ :ì H†ŸZt ä V-zZg L ÑƆÃ
XÇg #Š Ð kZ Ž Äg #Š Ð kZ gzZ Çg 4zŠ Ð kZ Ž
X÷ Æ q
-Ñp ÖZ Æ ó áçe]„ÓÖ] ]‡L :ì ¹ ä 
ä®) )q -Z Ã−{ 0 ·Xì 79,gzZ w¸t Ð $ +Y Å- qÑ
G
: -!
ä t Z²Z ƒq –1Z ² Ôì ê X ~ ä™ Üà e c Š gZŒ
$Zzg kZ {z gzZ Ôì * Û®
Xì H e
$Zzgû% „ q
-Z Ð -
qÑÐ Z
qÑÐ Z ä %¬ 0 ŠÎZ gzZ œ0 ZÔy !*
Ð- i% 0 tzä b§ ÏZ
¦¬ ā 6ì ~z%B‚Æ Vz ~ ¸Ð a x™ Z Ñ g—t gzZ ÔH e
[ g/ $Zzg

Æ$
gu kZ ä ~èF,x â Z gzZ Ôì H e +m,0 ŠzZŠ
$Zzg Ð −Zz LZ ä h
Xì 7~zZg ~ ¸t gzZ ì * Û ŒÃ$
c Š gZŒ gugzZ Ë~z%Ð yZ {z´

ä tzi% 0 Z',Z … :ì H yÒ ~ ó é†a^_Ö] èm…„Ö]L ä ! ÑzŠ x â Z X 98


äh+i 0 M = :÷ ë { z Ô H y Ò ä ~ å¨GšÅZ % ¬ 1Z … :÷ ë { z Ô H y Ò
$Zzg Ð g Z]| ä VrZ ÔÐ Z0 / 0 · ä VrZ Ô H y Ò
ā He
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MPN ü

‚ônø eô ]„÷ìôd tø†ø íøÊø VÙø^Îø Üùõ íöeô éø†ø røŽ$ Ö] †ø –øuø a ±$ fôß$Ö] á$ ]* (±ùõ ×ô Âø àûÂø (±ùõ ×ô Âø àôeû
àûÚô ÜûÓöeô oÖFæû *] äü Öøçû ‰ö…ø æø ²
ø ] á$ ]* áøæû ‚ö`ø Žûiø ÜûjöŠûÖø*] (Œö^ß$Ö] ^`ø m%]* ^mø VÙø^ÏøÊø ±ùõ ×ô Âø
á$ ¬ôÊø (åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÛøÊø VÙø^Îø (o×Feø V]çû Öö^Îø [ÜûÒöŸçûø Úø äü Öøçû ‰ö…ø æø ² ø ] á$ ]*æø ÜûÓöŠôËöÞû*]
ÜûÖø ä́eô Üûiö„ûìø]* áûāô ^Úø ÜûÓönû Êô köÒû†ø iø ‚ûÎø ±Þùô āô !åö Ÿøçû Úø ]„øaF á$ ¬ôÊø VÙø^Îø æû *] (åö Ÿøçû Úø ^n&×ô Âø
!±jô nû eø Øøaû ]*æø ²
ô ] hø^jøÒô ]çû ×% –ôiø

!xºnû vô‘ø º^ßø‰ûāô ]„øaF

±ùô ×ô Âø àöeû àöŠøvøÖû] ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (ðô ^Ûø ‰û Ÿ* ]û æø oßF Óö Öû ] ±Êô ±% eô Ÿæø û ‚% Ö] äö qø †ø ìû ]* !UU
àôeû èøÛø×ø‰ø àöeû onø vûmø ^*fø Þû]* VÙø^Îø (èøn$_ôÂø àöeû àöŠøvøÖû] ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (áø^Ë$ Âø àôeû
èô fø uû†$ Ö] ±Êô ±' ×ô Âø Œø^ß$Ö] ‚øŽøÞø VÙø^Îø (èøeø¡øÎô ±eô*] àûÂø (±ùô Þô†ø Ãö Öû] èøf$uø àûÂø (Øõnû `ø Òö
]æû ‚ö`ôŽøÊø (èºn$Úô †ø –ûuø …º]…ø ‡û *] ^`ø nû ×øÂø èºf$qö äô nû ×øÂø غqö…ø Üû`ônû Êô ¡÷qö…ø †ø ŽøÂø èøÃø –ûeô Ýø^ÏøÊø
!åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø VÙø^Îø a ² ô ] Ùøçû ‰ö…ø á$ ]*
àöeû Üönû aô]†ø eûāô ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (èô mø Ÿçø ô Öû ] hô ^jø Òô ±Êô DMEéø ‚ø Ïû Âö àö eû ] äö qø †ø ìû ]* !MLL
àôeû ] àôÂø (xõnû fø ‘ö àôeû hô†û uø àûÂø (o×FÃû mø àöeû onø vûmø ^ßø$ø (±' eø]. ^ßø$ø (õ ^Û$ uø àôeû ‚ônû Öôçø Öû]

!MRNOKÜΆÖ] (UNTKO (ð^Û‰¢]æ oßÓÖ] ±Ê ±eŸæ‚Ö] äq†ìœ VUU


±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ V&m‚u ц› èÖ^‰… ±Ê ±fa„Ö] å†Òƒ VMLL
MKÜΆÖ] (MPIMNKåŸçÚ
±Þ]‚Û`Ö] é‚Ï àe ‚nÉ àe ‚ÛùvÚ àe ‚Ûuœ Œ^fÃÖ] çeœ ÀÊ^vÖ] ça Vé‚Ï àe] DME
Ý¡Âœ †n‰ ±Ê ±fa„Ö] äÖ Üq†i !äÞ^Ú‡ Øaœ ÀËuœ (Íæ†ÃÛÖ] Ñ]†ÃÖ] ÀÊ^u (±ÊçÓÖ]
— MPO ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

» g Z]|Q Ô ñƒ ⠁
Û p=n Æ | -Z 6,x £Æ n a x™ Z Ñ g—
# gŠ q
gzZ vZā ï Š 7„ ZÍ ? H !Íß } Z :c*
â
Û gzZ ñÑ p=s§ Å VÍß ™ ñB;
wÎg » kZ gzZ \¬ vZāt gzZ Ô÷m, ( ÌÐ Vâ Y ~g v»wÎg » kZ
³™| ,
ÂVƒ Ññ~ » T :c*Û ä a \ M X 7VY :H n²ä VÍß ?÷ Ññ}g v
â
?ä ~ — " Xì Ññ » kZ Ì ( Z) t :c*
⁠Xì Ññ » kZ ÌZ— "
Û c*
vZ [  ( q) {z ÔÐ ƒ 7{ Ze L ÂÅg ó åà kZ ?¤
/Zā ì ~hgq {z ~
X÷ š
MIè Z }÷gzZ
Xì 9 Å $
gu kZ

yA 0 Z0 Œ…ā ì H yÒ ~ óð^Û‰¢]æ oßÓÖ]Z ä ! ÑzŠ x â Z X 99


00 ¼ … :÷ ë {z Ô H yÒ ä ¾ 0 Œ… :÷ ë {z Ô H yÒ ä
g Z]|ā H e 5;X²
$Zzg Ð/! 1Z ä VrZ ÔÐ ã²/ä VrZ Ô~Š ¸ä ÿG
i Ð kŠ  Y7 ™}Š nÅ \¬vZ ÃVÍß6,x £Æ/¦ ä
ñƒ } 9vß {Š c*
ñƒ Ñ Å ò|, $i‰ (Z ä T å Ì¿(Z q
6 T å Zƒ H @d -Z ~ X
ÌZ » kZ Vƒ Ññ~ » T :c*
â
Û ä a vZ wÎgā ~Š „ ZÍ ä ƒ
 y Z X¸
Xì Ññ
ä Š × 0 6z 0 Z',
Z … :ì H yÒ ~ ó èmŸçÖ] h^jÒLä {-0Z X 100
Ô H y Ò ä x 0 ¼ … :÷ ë { z Ô H y Ò ä ! Q … :÷ ë { z Ô H y Ò

h^jÒ Ñ†› ‹Ûìæ èñ^Ú à änÊ å]æ… †m‚ÇÖ] &m‚u ±Ê h^jÒ äÖ ð¡fßÖ]
DME!èmŸçÖ]

!MNKÚ^â o× (&m‚u ц› äÖ^‰… ±Ê ±fâ„Ö] DME


èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MPP ü

kö×ûÎö VÙø^Îø gôn$ŠøÛöÖû] àôeû ] àôÂø DNEáø^Âø ‚ûqö àôeû ] àôÂø (DMEØômûçô_$ Ö] ‚õnû Ûôuø kôìû].
VÙø^Îø !Ô ø fö n$`ø iø]* ±Þôùāæø ðõ ±ø àûÂø Ôø Öø^*‰û]* áû*] ‚ömû…ô]. ±Þùô āô V”õ^Î$ æø ±eô]* àôeû ‚ôÃû ŠøÖô
†ômû‚ôÆø Ýøçû mø a ² ô ] Ùôçû ‰ö…ø Ýö^ÏøÚö Vkö×ûÎö (Ô ø Û% Âø ^Þø*] ^ÛøÞ$¬ôÊø (Ô ø Öø ]‚øeø ^Û$ Âø Øû‰ø
±ùõ ×ô Âø ‚ônø eô „øìø^*Êø (éô †ø nû `ô¿$ Ö^eô a ²
ô ] Ùöçû ‰ö…ø ^ßønû Êô Ýø^Îø (ÜûÃø Þø VÙø^Îø [DÜûÓönû Êô E Üùõ ìö
!åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø (åö Ÿ]ø æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö] (åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿøçû Úø kößûÒö àûÚø VÙø^ÏøÊø
!DOEèõ ßøÚô ©ûÚö æø àõÚô ©ûÚö Øùô Òö oÖFçû Úø (gõÖô^›ø ±eô*] àøeû] ^mø kønû ŠøÚû *] V†ö ÛøÂö æø †õÓûeø çû eö ]* Ùø^ÏøÊø

!…ç`ŽÛÖ] '‚ùvÛÖ] èÛ׉ àe ^Ûu ça VØmç_Ö] ‚nÛu kìœ àe] DME


äבœ °†’fÖ] ±ÛnjÖ] àŠvÖ] çeœ á^‚q àe ‚m‡ àe] ±× ça Vá^‚q àe] DNE
̍^ÓÖ] ±Ê ±fa„Ö] äÖ Üq†i (èÃe…¢]æ Ü×ŠÚ Ù^q… àÚ (MOM è߉ oÊçi èÓÚ àÚ
DME
!ð¡fßÖ] Ý¡Âœ †n‰æ gm„`jÖ] gm„`i ±Êæ Á^ËùvÖ] ‚uœ äß Ù^Îæ
äqçÖ] ]„a àÚ àŠu &m‚u ]„a VgÖ^_ÛÖ] o߉œ ±Ê °…ˆrÖ] Ù^Îæ DOE
(a ±fßÖ] à ^–mœ †i]çjÚ çaæ (±× ànßÚ©ÛÖ] †nÚœ à †i]çi é†n%Ò åçqæ àÚ xnv‘
†ÛÂæ Ðm‚’Ö] †Óe ±eœ à ^÷ÂçÊ†Ú …æ ‚ÏÊ ý †nËÇÖ] Üù rÖ] à †nËÇÖ] Üù rÖ] å]æ…
醎ÃÖ] àÚ Ü`ßÚ èÃf‰ (^ne^v‘ àn$¡$ ‚ùÃÊ !l ²] ‚nf àe èv×›æ h^_íÖ] àe
Ü`ßÚ èÂ^Ûq à xù‘æ (Ü`n× ²] á]ç•… èe^v’Ö] àÚ Üa†nÆæ VÙ^Î Ü$ !醎fÛÖ]
Üì †m‚Æ Ýçma äßÚ á^Ò ÙçÏÖ] ]„a ᜠ^–÷mœ kf$æ !Üa†fíe Ü×ÃÖ] Ø’vm àÛÚ
°ƒ àÚ †ŽÂ àÚ^%Ö] çaæ ÝçnÖ] ÔÖƒ äÏùu ±Ê a ±fßÖ] ^`f_ì èf_ì ±Ê ÔÖƒæ
DNE!Å]çÖ] èrùu àÚ a Äq… ^ÛÖ é†ŽÂ p‚uā è߉ èrùvÖ]

!MNKÚ^â o× (&m‚u ц› äÖ^‰… ±Ê ±fâ„Ö] DME


(MSKåŸçÚ ±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ V&m‚u ц› èÖ^‰… ±Ê ±fa„Ö] DNE
DÚ^â o×ÂE (PKÜΆÖ]
— MPQ ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

.0
ÔÐ y¬] è Z ä VrZ ÔÐ Ç Å sîqä VrZ ÔÐ %0 [wä VrZ
~ :¹ Ã g m‡z ! Z 0 Ä ]| ä ~ :÷ ë {z ÔÐ " 0Z ä VrZ
Û pÐ \ M ~ pVƒ Le Þ 7 ~ }g !*
g \ M X Vƒ {Š ‚ Æqq
-Z Ð \ M
k¼ :¹ ä ~ X Vƒ R Zg v~ Ôg7 ƒ T e Ž :c*
a vZ wÎg yŠ á Zz n, â
Ûä
Ü z Æ PzŠ a vZ wÎg ÔV; :¹ ä VrZ ?¸ ñƒ ⠁
}g ø ‰ Û x ª yxgŠ }g Ó
kZ ÌZÔVƒ Ññ~ » T :c*
â
Û ™x åB; » g Z]|gzZ ñƒ ⠁
Û x ª y xgŠ
Ž Äg #Š Ð kZ gzZ ÔÇg 4zŠ Ð kZ Ž Äg 4zŠ Ð kZ  !vZ } Z Xì Ññ »
ðñC
Ù \ M !̈¤ ! Z 0 â
è Z } Z :c*Û ä k /gzZ –1Z ]|Q XÇg #Š Ð kZ
X ÷ ‰ 0 ÑñÆìñgzZ
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MPR ü

àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àöeû ‚öÛøuû]* ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (èô mø Ÿçø ô Öû ] hô ^jø Òô ±Êô éø ‚ø Ïû Âö àö eû ] tø †ø ìû ]* !MLM
àöeû èöÛø×ø‰ø ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø ‚õnû Ûøuö àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø °% ‡ôæø †û ÛøÖû] Üønû aô]†ø eûāô
àûÂø (Ñø^vø‰ûāô ±eô]* àûÂø (°ùô ‚ôßûÓôÖû] |ô]†$ røÖû] àôÂø éô †ø nû Çô ÛöÖû] àöeû áöæû …ö ^aø æø Øô–ûËøÖû]
¡q÷ ö …ø †ø ŽøÂø ^ßø$û] Ýø^ÏøÊø (èô føuû†$ Ö] ±Êô Œø^ß$Ö] ‚øŽøÞû]* ^n&×ô Âø ^Þø†û –øuø VÙø^Îø †õnû ìø ‚ôfûÂø
a² ô ] Ùøçû ‰ö…ø ]çû Ãö Ûô‰ø Üû`ö $Þ]* ]æû ‚ö`ôŽøÊø (ÜøÎø…û *] àöeû ‚ömû‡ø Üû`ônû Êô …õ‚ûeø Øôaû ]* àûÚô Üû`ö ×% Òö
(åö Ÿø]æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö]ø (åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿøçû Úø kößûÒö àûÚø VÜùõ ìö †ômû‚ôÆø Ýøçû mø Ùöçû Ïömø
!åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø

DME°ù †ÛøÃû ÛøÖû] gnû fø àeû] àÂø


ô ô õ ô ô ô VÙø^Îø (èô mø Ÿçø ô Öû ] hô ^jø Òô ±Êô éø ‚ø Ïû Âö àö eû ] tø †ø ìû ]* !MLN
†ôËøÃû qø àûÂø (ðô ¡ø³Ãøþ Öû] àöeû onø vûmø ^ßø$ø (õ ^mø‡ô àôeû éøø ^føÂö àûÂø Ìõ×øìø àûÚô åö ^Ãø Ûô‰ø (†ø ìødæø
(Œô^ß$Ö] åô çû qöæö ±Êô ±' ×ô Âø †ø ¿øÞø VÙø^Îø k Œõ^f$Âø àôeû ] àôÂø (äô nû eô]* àûÂø (‚õÛ$ vøÚö àôeû
^Þø*]æø ^Ú÷ ¡ø‰ûāô ÜûÓöÖöæ$ *] ±Þôù*] ÜûjöÛû×ô Âø ‚ûÏøÖøæø (åü †ö mû‡ôæø æø a²
ô ] Ùôçû ‰ö…ø çû ìöŸ* ø ±Þùô āô VÙø^ÏøÊø

àe] à ±f–Ö] áæ…^a àe ànŠvÖ] à änÖ^Úœ ±Ê gÖ^› çeœ äq†ìœ VMLM


èÛ׉ à å^߉¬e ±Ö‡^ÇÛÖ] àe] äq†ìœæ (gÖ^_ÛÖ] †nŠni ±Ê é‚ÏÂ
!÷†e¢] Ø–ËÖ] àe
±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ V&m‚u ц› èÖ^‰… ±Ê ofa„Ö] VMLN
MNKÜΆÖ] (NPINOKåŸçÚ
Üq†i (NUQ è߉ oÊçi gnf àe ±× àe àŠvÖ] ±× çeœ °†ÛÃÛÖ] DME
Ù^q… àÚ ‡] ù̂ fÖ] Ý^Ža àe Ì×ìæ (ð¡fßÖ] Ý¡Âœ †n‰ ±Ê ±fa„Ö] äÖ
ð¡ÃÖ] àe onvmæ (gm„`jÖ] gm„`i ±Ê Üq†jÚ æ] ±eœæ Ü׊Ú
— MPS ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

Z 0 ·0 £Z … :ì ¹ ~ ó èmŸçÖ] h^jÒLä {-0Z


ä ~izÔZ Z', X 101
gzZ ¯Z 0 … :÷ ë {z ÔH yÒ ä q0 ·… :÷ ë {z Ô H y Ò
VrZ ÔÐ t GZ 1Z ä VrZ ÔÐ ~+ b Z̀ä VrZ Ô H y Ò ä >40 yzg ;
6,x £Æ/¦ ä VrZ #
Z ¸ B‚Æ g Z]|ëā H e
$Zzg Ð íè†ä
ÂÔY7 ™}Š nÅvZ ÃVÍß
+èIZ }g ‚Æ }g ‚Ž ñƒ } 9 òŠ M {g !*
~ g$
ä VrZ ā ~Š „ZÍ ä VrZ X¸ Ì g ¶g Z 0 h
+i ]| ~ yQ gzZ ¸ Ð
Ññ » kZ ÌZÔVƒ Ññ~ » T :‹ ñƒ D ⠁
Û yŠ á Zz nk
,¼ Ã a vZ wÎg
Ð kZ Ž Äg #Š Ð kZ gzZ Çg 4zŠ Ð kZ Ž Äg 4zŠ Ð kZ  !vZ } Z Ôì
XÇg #Š

Ð gzZ ËgzZ ~ÃïEG3E4]I0Zā ì H yÒ ~ ó èmŸçÖ] h^jÒLä {-0Z X 102


ÔH e 5“N ä VrZ Ô‹ Ð î Ã$
i 0 {Š éE
$Zzg Ð Š c* gu kZ ä VâzŠā ì ~z%
−Zz LZ ä VrZ ÔÐ ·0 Qä VrZ ÔH yÒ ä Y ´ 0 ¼ … :÷ ë {z
VÍß ä g Z]|ā H e
$Zzg Ð k k„0 ( vZ †) ]| ä VrZ ÔÐ
G gzZ ÔVƒ k
,iz » a \ M gzZ 𸠻 a vZ wÎg ~ G :c*Û gzZ ¬Š ÃVzn Æ
â
» a vZ wÎg ™| , ƒ ?gzZ ÑZz äÑ xsZ ¬ Ð 
(Ð ƒ ?~āƒ … Y ?
±Ê Üq†jÚ (äq^Ú àe]æ æ] ±eœ Ù^q… àÚ °‡]†Ö] èÛ׉ çeœ ±×rfÖ]
°‚‰¢] o‰çÚ àe ^m‡ àe é^fÂ æœ ^fÂæ (gm„`jÖ] gm„`i
Ù^q… àÚ °œ ]„Ò äÖ ˆÚ…æ gm„`jÖ] gm„`i ±Ê Üq†jÚ ±q^ŠÖ]
Œ^f àe †ËÃq çeœ Õ…œ ‚ÏÊ (Ñæ‚‘ Væ] çeœ Ù^Îæ (ÔÖ^Ú ‚ߊÚ
á^ŽnÃm Ü ð^ßeœæ é‚u]æ 醉œ àÚ ±Û^a ^Ûa¡Òæ (^Ú^ †ŽÂ ±ß$]
‚×fÖ] Øaœ ^`nÊ ±Ïj×m a Ù牆Ö] ‚rŠÚ ^`nÊæ (é‚u]æ èßm‚Ú ±Ê
ÝçnÖ] ±Ê ^Ûe… Üa†nÆæ áæ†ÛjÃÛÖ]æ t^rvÖ] àÚ áæ‚Ê]çÖ] (ð^e†ÇÖ]æ
!k Œ^f àe] Ð×m ÜÖ †ËÃq ^eœ áùªe (ÜÓvjm ÌnÓÊ (l]†Ú é‚ùÂ
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MPT ü

äü Ãö Êû…ø æø ±Ãô Úø äü jöËøÎûæø æø Üùõ ìö †ômû‚ôÆø Ýøçû mø Üûjömû*]…ø ‚ûÏøÖøæø (a ²


ô ] Ùôçû ‰ö…ø oÖFāô ÜûÓöf%uø]*
!°‚ônø eô
àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àöeû ‚öÛøuû]* ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (èô mø Ÿçø ô Öû ] hô ^jø Òô ±Êô éø ‚ø Ïû Âö àö eû ] tø †ø ìû ]* !MLO
±ßô$ø‚$ uø (onFvûmø àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àöeû †ö ËøÃû qø ^ßø$ø‚$ uø (°ùô ‚ôßûÓôÖû] ô çø ‰ûŸ* û] àôeû àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfûÂø
(gõÖô^›ø àöeû ‚öÃû ‰ø áø¡ø³nûþ Æø çû eö *] ±ßô $ø‚$ uø (±% ’ôÛûvôÖû] ±% Ëô Ãû röÖû] †ô–ûß$Ö] àöeû o‰øçû Úö
gõaû æø àôeû ‚ônû Ãô ‰øæø (Äõnû %ømö àôeû ‚ômû‡ø æø †ùõ Úö °ƒô æ†õÛûÂø àûÂø (Ñø^vø‰ûāô çû eö *] ^ßø$ø‚$ uø
àûÚø Vèô føuû†$ Ö] ‚øßÂô Œø^ß$Ö] ‚øŽøÞø ^n&×ô Âø á$ ]* V±’ôuû]. Ÿø àûÚø æø ðõ ±Þô^aø àôeû ðô ±Þô^aø æø
àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö] (åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø Va ²
ô ] Ùôçû ‰ö…ø Ùøçû Îø ÄøÛô‰ø
!åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø (åö Ÿø]æø
^ßø$ø VÙø^Îø (&ô mû ‚ô vø Öû ] ]„ø aF Ñô †ö ›ö Äô Ûû qø ±Êô Àö Êô ^vø Öû ] éø ‚ø Ïû Âö àö eû ] tø †ø ìû ]* !MLP
àôeû ±ùô ×ô Âø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ±ßô $ø‚$ uø (áø^Ûø%ûÂö àöeû ‚önû Ãô ‰ø ^Þø (±% Ëô Ãû röÖû] Ìø‰öçû mö àöeû Øönû –øËöÖû]
lõ^uøæû ‚øeô Üùõ ìö †ômû‚ôÆø Ýøçû mø †ø Úø *] a ²
ô ] Ùøçû ‰ö…ø á$ *] äô nû eô]* àûÂø (±' eø]. ^ßø$ø (àônû ŠøvöÖû]

±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ V&m‚u ц› èÖ^‰… ±Ê ±fa„Ö] å†Òƒ VMLO


NPKÜΆÖ] (OMIOLKåŸçÚ
à gaæ àe ‚nÉ &m‚u à Øò‰æ V±ß_Î…]‚Ö] Ø× ±Ê ð^q
äe '‚ùu VÙ^ÏÊ [åŸçÚ ±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ a ±fßÖ] à g ±ù×Â
à gaæ àe ‚nÉ à Ñ^v‰ā ±eœ à (Ønñ]†‰āæ èfÃæ Û¢]
!g ±ù×Â
±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ V&m‚u ц› èÖ^‰… ±Ê ofa„Ö] å†Òƒ VMLP
!RPKÜΆÖ] (RQKåŸçÚ
— MPU ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

gzZ ** Û x ªB‚ }÷ » a vZ wÎg yŠ á Zz nk


ƒ ⁠, ƒ ? G ÔVƒ [8
¼ä 
X ì ¬Š *
*™— ÃB; }÷

0 Ý°Z †0 ·0 £Z …āì H yÒ ~ ó èmŸçÖ] h^jÒLä {-0Z X 10 3


:¹ ä VrZ Ô H yÒ ä ¼ 0 ·0 Q… :÷ ë {z ÔH yÒ ä ~;Z ŠÎÑZ
9 E
š8EEE
yÒ ä ̈ ¤ 0 Ä y ~1Z = :÷ ë {z ÔH y Ò ä ö|. ö§ ç¸$ 0 .ñ=
I4& 0 h
0 G Ô üG3G +i Ô% zf z/ ä VrZ Ô H yÒ ä t GZ 1Z … :÷ ë {z Ô H
/g ä g Z]|ā H e i Z =ā Ð Š Z® âZ gzZ ã; 0 ã; Ô<
$Zzg ì 7', Ø z
‹ ñƒ D ⠁
Û Ã a vZ wÎg ä ¾ā Y7 ™}Š nÅ \¬vZ ÃVÍß6,x £Æ
Ð kZ Ž Äg 4zŠ Ð kZ  !vZ } Z Ôì Ññ » kZ ÌZVƒ Ññ~ » T :ì
XÇg #Š Ð kZ Ž Äg #Š Ð kZ gzZ Çg 4zŠ

j…ā ì H yÒ ~ ·ùÆ t§Æ $ gu kZ ä {- 0Z ƒq X 104


EšBÄ
= :÷ ë {z Ô H y Ò ä y¢0 G… :÷ ë {z ÔH yÒ ä ö§ EZ Š- 0
−Zz LZ ä VrZ ÔH yÒ ä ! Q … :÷ ë {z Ô H y Ò ä ŸZ 0 Z0 ·
c Š ¬» ä™·y¿‚ yŠ á Zz nè,
™· {z * k¼ ä a vZ wÎgā H e
$Zzg Ð
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MQL ü

åö Ÿøçû Úø kößûÒö àûÚø VÙø^ÏøÊø ±ùõ ×ô Âø ‚ônø eô „øìø*] Ü$ $ö (äô nû ×øÂø oßF$û]*æø ø²] ‚øÛôuø Ü$ $ö (àøÛûÛôùÏöÊø
!&m‚vÖ] !åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø
(†õËøÃû qø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (äô nû Öô ^Úø *] ±Êô ±% ×ô Úô ^vø Ûø Öû ] ±•ô ^Ïø Öû ] tø †ø ìû ]* !MLQ
±eô]* àûÂø 'ö‚ôùvømö Øônû Ëø_% Ö] ^eø*] köÃû Ûô‰ø VÙø^Îø (Øõnû `ø Òö àôeû èøÛø×ø‰ø àûÂø (èöfø Ãû ö ^ßø$ø‚$ uø
kößûÒö àûÚø Va ² $ ø I ÜøÎø…û *] àôeû ‚ômû‡ø æû *] èøvømû†ô‰ø
ô ] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø VÙø^Îø IèöføÃû ö Ô
!åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø
àöeû ‚öÛøuû*] ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (ðô ^nø Öô æû Ÿ* ]û èô nø ×û uô ±Êô Üõ nû Ãø Þö çû eö *] Àö Êô ^vø Öû ] äö qø †ø ìû ]* !MLR
^ßø$ø (Ìõ×øìø àôeû ±ùô ×ô Âø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ßø$ø (±% ñô^Šøß$Ö] ±ùõ ×ô Âø àöeû Œö^f$Ãø Öû] ^ßø$ø (Üõ×û‰ø àôeû †ôËøÃû qø
éø‚ømû†ø eö àûÂø (Œõæû æö ^›ø àûÂø (…õ^ßømûô àôeû æ†ôÛûÂø àûÂø (èøßønû nø Âö àöeû ] ^ßø$ø (†ö ÏøûŸ* ]û àºnû Šøuö
!åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø VÙø^Îø a ±ùô fôß$Ö] àôÂø g

!äô qûçø Öû] ]„øaF àûÚô Ÿ$āô äö fû jöÓûÞø ÜûÖø (Œõæû æö ^›ø &ôm‚ôuø àûÚô gºmû†ôÆø

!OQKÜΆÖ] (TQKM (änÖ^Úœ ±Ê ±×Ú^vÛÖ] ±•^ÏÖ] äq†ìœ VMLQ


Œ^f àe] à ]„a Ø%Ú kÃÛ‰ ^Þœæ V†nfq àe ‚nÉ Ù^Î VänÊæ
!k
(QRUKN (èe^v’Ö] Øñ^–Ê ±Ê Øfßu àe ‚Ûuœ äq†ìœæ
àe ‚nÉ Ù^ÏÊ V^Û`nÊæ …‚ßÆ çaæ †ËÃq àe ‚ÛùvÚ à (UQUKÜΆÖ]
äßù¾œ (‚ÛùvÚ Ù^Î (k Œ^f àe] à ]„a Ø%Ú kÃÛ‰ ‚Î ^Þœæ V†nfq
!xnv‘ å^߉ā Vèe^v’Ö] Øñ^–Ê ÐÏùvÚ Ù^Îæ (äÛjÓÊ Ù^Î
!NOKP (ð^nÖæ¢] èn×u ±Ê ÜnÃÞ çeœ äq†ìœ VMLR
— MQM ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

ñB; » g Z]|Q Ô Å yÒ z Å kZ gzZ £Å \¬vZ ä a \ M Q X ‰ bŠ


Xì ÑñZ» kZ Vƒ Ññ~ » T :c*
â
Û™

:÷ ë {z ÔH yÒ ä Q0 ·… :ì ¹ ~ óà â R LKZ ä Bõè‡ X 105


ôu1Z à Ü1Z ä VrZ ÔH e 5;X²0ä VrZ Ô H yÒ ä % …
$Zzg Ð ÿG
ä a vZ wÎgā ‹ D™ e
$Zzg Ð D ì Zƒ — ~ ~zZg Ã% D k ¶g R 0 h
+i *
c
Xì Ññ » kZ ÌZVƒ Ññ~ » T :c*
â
Û

ä Å0 Q0 £Z … :ì H yÒ ~ ó ð^nÖæ¢] èn×uL ä h1Z x â Z X 106


0 Z0 ·… :÷ ë {z ÔH yÒ ä ðûZ Z0 k„… :÷ ë {z Ô H y Ò
GI
ä Ä0è Z … :÷ ë {z ÔH y Ò ä ç«^Z @… :÷ ë {z ÔH yÒ ä î
+',]| ä VrZ ÔÐ kzz¤ ä VrZ ÔÐ g bŠ 0 z/ ä VrZ ÔH yÒ
g {h
Vƒ Ññ~ » T :c*
⁠$Zzg Ð a x™Z Ñ g—ä VrZ ÔÐ
Û ä a \ Wā H e
Xì Ññ » kZ ÌZ
Xì –Ð & §ÏZ Ð Z ä ë Ôì $
d¾$
gu ~z%Ð kzz¤
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MQN ü

àöeû onø vûmø ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (áø ^`ø fø ‘û *] îô mû …ô ^iø ±Êô Üõ nû Ãø Þö çû eö *] Àö Êô ^vø Öû ] tø †ø ìû ]* !MLS
†õeô^qø àûÂø (‚ôÃû røÖû] ±eô]* àôeû ÜôÖô^‰ø àûÂø (õ ^mø‡ô ±eô]* àôeû ‚ømûˆômø àûÂø (†ºmû†ôqø ^ßø$ø (‚õmøˆû Úø
a ±% fôß$Ö] Ùø^ÏøÊø (k †ö ÛøÂö æø (†õÓûeø çû eö *] åü ‚øßûÂô æø a ±ùô fôß$Ö] ‚øßûÂô kößûÒö VÙø^Îø (g
àûÚø Ùû„öìû]æø (åü †ø ’øÞø àûÚø †û ’öÞû]æø (åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø (åö Ÿ]ø æø àûÚô Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö] V±ùõ ×ô Ãø Öô
!èö×ønû –ôËøÖû] ² ô ]æø ǻ„ôaF V†ø ÛøÃö Öô †õÓûeø çeö*] Ùø^ÏøÊø (äü Öø„øìø

çû eö*] ±•ô^ÏøÖû] ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (ǻå´ ô ^ßø ‰û ¬ô eô áø ^`ø fø ‘û *] îô mû …ô ^iø ±Êô Üõ nû Ãø Þö çû eö *] äü qø †ø ìû ]* !MLT
àôeû àônû ŠøvöÖû] àöeû ‚öÛ$ vøÚö †õËøÃû qø çû eö]* ^ßø$ø (Üønû aô]†ø eûāô àôeû ‚øÛøuû]* àöeû ‚öÛ$ vøÚö ‚øÛøuû*]
ô ] ‚öfû Âø ^ßø$ø (°% †ô`ø eû Ÿ* ] îônû Ž$ Ö] çeö ]* áø¡ørûÂø àôeû ô ^mø‡ô àôeû Üønû aô]†ø eûāô
‚õnû Ãô ‰ø àöeû ²
àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfûÂø àûÂø (õ ^mø‡ô ±eô*] àôeû ‚ømûˆômø àûÂø (…ö ^_$ Ãø Öû] ÜõÖô^‰ø àöeû ðö ¡øÃø Öû] ^ßø$ø (°% ‚ôßûÓôÖû]
VÙöçû Ïömø a ² ô ] Ùøçû ‰ö…ø ÄøÛô‰ø àûÚø Vèô fø uû†$ Ö^eô Œø^ß$Ö] ±% ×ô Âø ‚øŽøÞø VÙø^Îø (o×Fnû Öø ±eô]* àôeû
†ø ŽøÂø ^ßø$û] Ýø^ÏøÊø (Ýø^Îø Ÿ$ āô åö Ÿ]ø æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö] (åö Ÿçûø Úø ±% ×ô Ãø Êø åö Ÿøçû Úø kößûÒö àûÚø
±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø VÙöçû Ïömø a ² ô ] Ùøçû ‰ö…ø ]çû Ãö Ûô‰ø Üû `ö Þ$]* ]æû ‚ö`ôŽøÊø ^m&…ô‚ûeø
!åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø (åö Ÿø]æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö] (åö Ÿçûø Úø

!MTUPKÜΆÖ] (OOTKN (á^ãf‘œ îm…^i ±Ê ÜnÃÞ çÞœ äq†ìœ VMLS


!MPPUKÜΆÖ] (MUTKN (á^ãf‘œ îm…^i ±Ê ÜnÃÞ çeœ äq†ìœ VMLT
àe onvm èÛq†i ±Ê ]‚Çe îm…^i ±Ê p]‚ÇfÖ] gn_íÖ] äq†ìœæ
‚nÉ çeœ °‚ßÓÖ] ‚nÉ àe ²] ‚f ^ß$‚ùu VänÊæ °…^fì¢] ‚ÛvÚ
±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ VÙçÏm (…^_ÃÖ] ÜÖ^‰ àe ð¡ÃÖ] ^ß$‚u s¢]
!å]^ àÚ ^Âæ åŸ]æ àÚ Ù]æ (Ü`×#Ö] (åŸçÚ
— MQO ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

{z Ô H y Ò ä +
h' -rZ õ
× 0 ¼ …āì H yÒ ~ óy é<XE @Lä h1Z ƒq
è g* X 107
$ !Z 0 Ý‚ ä VrZ ÔÐ Š c* +m,ä VrZ ÔH yÒ ä k
i !Z 0 h ,̀… :÷ ë
¢q ~ # .Å a x™ Z Ñ g—~ā H e
Ö } 'Y ]|ä VrZ ÔÐ
$Zzg Ð g ,
Z]|ä a x™ Z Ñ g— ÂX¸ Ì k /gzZ –1Z ]|k0* Æ a \ M gzZ å
G
Äg #Š Ð kZ gzZ ÔÇg 4zŠ Ð kZ Ž Äg 4zŠ Ð k Q ð$N !vZ } Z :c*
â
Û a Æg
ZÎg ÐZ Ž ™ ZÎg à kZ gzZ Ô}™ Šæ Å kZ Ž ™ Šæ Å kZ gzZ ÔÇg #Š Ð kZ Ž
X ì ¤ ~,
( ¹ t ! Z{ :¹Ð g /]|ä g –1Z ]|6,kZ X}™
{z Xì H yÒ B‚Æ  KZ ~ óy é<XE
-rZ õ @LÃ$
è g* gu kZ ä h1Z x â Z X 108
·Q1Z … :÷ ë {z Ô H y Ò ä Z',Z 0 £Z 0 ·£Z 1Z 臅ā ÷ ë
vZ †… :÷ ë {z ÔH yÒ ä ~¾Z 1Z y äÕE C’0 Š c*
i 0 Z',
Z 0 ŸZ 0
ä VrZ ÔH yÒ ä g 錚ÅZ Ý ‚ 0 Y ´ … :÷ ë {z Ô H yÒ ä ~;Z G 0
ä g Z]|ā H e
$Zzg Ð b ! Z 0 Ý°Z † ä VrZ ÔÐ Š c*
i !Z 0 h
+,m
D â ہt à a vZ wÎg ä Tā Y7 ™}Š nÅ \¬vZ ÃVÍß 6,x £Æ /g
Ž Äg 4zŠ Ð kZ  !vZ } Z Ôì Ññ » kZ ÌZVƒ Ññ~ » T :ì ‹ ñƒ
ä VrZ gzZ ñƒ } 9 l x Z™/ô ~g$ ÂñY ƒ Z9 {z ÔÇg 4zŠ Ð kZ
+{g !*
ÌZVƒ Ññ~ » T :ì ‹ ñƒ D ⠁
Û Ã a vZ wÎg ä VrZā ~Š „ ZÍ
Ž Äg #Š Ð kZ gzZ ÔÇg 4zŠ Ð kZ Ž Äg 4zŠ Ð kZ  !vZ } Z Xì Ññ » kZ
XÇg #Š Ð kZ

(á^`f‘œ …^fìœ †Òƒ ±Ê ÜnÃÞ çeœ ÀÊ^vÖ] äq†ìœ ÔÖ„Òæ


!äe sù¢] à å^߉¬e (MPPUKÜΆÖ] (MUTKN
±Ê цjËÛÖ]æ ÐËjùÛÖ] ±Ê ^–÷mœ gn_íÖ] äq†ìœæ (±fa„Ö] ä’íùÖ
!ÜÖ^‰ àe ð¡ÃÖ] èÛq†i
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MQP ü

Üô‰ô^ÏøÖû] çû eö ]* ^Þø†ø fø ìû]* VÙø^Îø (Ðø Žû Úø ô èô ßø mû ‚ô Úø îô mû …ô ^iø ±Êô †ø Òô ^Šø Âø àö eû ] äö qø †ø ìû ]* !MLU


‚öÛøuû*] ‚õnû Ãô ‰ø çû eö]* ^Þø]* (°ùô †ônû vøfö Öû] áø^Ûø%ûÂö ±eô]* o×FÂø ðø p†ôÎö VÙø^Îø (†õaô^›ø àöeû †ö aô]‡ø
(Üønû aô]†ø eû āô àôeû ô²] ‚ôfûÂø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^Þø (^`ø eô ±% Þô^Îø]‚øÞû‚$ Ö] Œô^f$Ãø Öû] ±eô*] àôeû Üønû aô]†ø eû āô àöeû
±eô*] àöeû Øönû Âô ^Ûø‰ûāô ^Þø (±% Êô çû ’% Ö] onø vûmø àöeû ‚öÛøuû]* ^Þø (ÀöÊô ^vøÖû] |õæû …ø àöeû ‚öÛøuû]* ^Þø
±eô*] àûÂø (äô nû eô*] àûÂø (Øõnû `ø ‰ö àûÂø (Üõ×ô ŠûÚö àöeû áö]†ø ÛûÂô ^Þø (áö]ƒø^ø ^Þø (±% Ëô Ïø%$Ö] ÜôÓøvøÖû]
kößûÒö àûÚø Va ² ô ] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø VÙø^Îø g hô^_$ íøÖû] àôeû †ø ÛøÂö àûÂø g éø†ø mû†ø aö
!åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø

^Þø*] V±ùô ßô _û Îö …ø ]‚$ Ö] àô Âø ǻå´ ô ^ßø ‰û ¬ô eô Ðø Žû Úø ô èô ßø mû ‚ô Úø îô mû …ô ^iø ±Êô †ø Òô ^Šø Âø àö eû ] äö qø †ø ìû ]* !MML


àöeû ±% ×ô Âø ^Þø (‡ö ] $̂ íøÖû] ±% Êô çû ÓöÖû] ±% ×ô rûføÖû] †õŽûeô àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àöeû àöŠøvøÖû] Üô‰ô^ÏøÖû] çû eö]*
°ùô çô`ø _% Ö] ø æö ]ø ±eô*] àûÂø (áø^eø *] àöeû Øönû Âô ^Ûø‰ûāô ^Þø]* (gõÃû Òø àôeû ‚ônû fø Âö àôeû àônû ŠøvöÖû]
†õÚô ^Âø àôeû o×FÂû Ÿ* û] ‚ôfû Âø æø ² ô ] ‚ôfû Âø àôeû æ†ôÛûÂø àûÂø (Üõ×ô ŠûÚö àöeû oŠønû Âô äü Ûö‰û]æø
àønû ßô Úô ©ûÛöÖû] †ö nû Úô ]* Œø^ß$Ö] gø_øìø VÙø^Îø (o×Fnû Öø ±eô*] àôeû àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfû Âø àûÂø (±ùô fô×øÃû %$Ö]
ÄøÛô‰ø Ýô¡ø‰û¦ô]û éø‚øŽûÞø ]/†ø Úû ] ² ø ] ‚öŽöÞû]* VÙø^Îø (èô fø uû†$ Ö] ±Êô gõÖô^›ø ±eô*] àöeû ±% ×ô Âø
†ø ŽøÃû Úø ^mø ÜûÓöeô oÖFæû *] köŠûÖø]* VÙöçû Ïömø °‚ônø eô „øìø]* Üùô ìö †ômû‚ôÆø Ýøçû mø a ²
ô ] Ùøçû ‰ö…ø
åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø VÙø^Îø (² ô ] Ùøçû ‰ö…ø ^mø (o×Feø V]çû Öö^Îø [ÜûÓöŠôËöÞû]* àûÚô àønû Ûô×ô ŠûÛöÖû]
(åü †ø ’øÞø àûÚø †û ’öÞû]æø (åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø (åö Ÿø]æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö] (åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø

!NOPKPN (Ўځ èßm‚Ú îm…^i ±Ê †Ò^ŠÂ àe] äq†ìœ VMLU


!NLTINLSKPN (Ўځ èßm‚Ú îm…^i ±Ê †Ò^ŠÂ àe] äq†ìœ VMML
— MQQ ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

ë Xì H yÒ ~ ó Ўځ èßm‚Ú îm…^iLà $


gu kZ ä ™ X 0 è Z x â Z X 109
-.>EÊ
t ‚Æ ~ çGZ y¢1Zā ¹ ä VrZ ÔH yÒ ä C Ù Zi ÌØZ 1Z …ā ÷
Ù ¤ 0C
ä ã‡Z+ Z 0 £Z G1Z …ā ¹ ä VrZ Ô ˆ S7,e
0−Z kmZ ! Z 0 Z', $Zzgt
… :÷ ë {z ÔH yÒ ä Z',
Z 0 vZ †0 ·… :÷ ë {z Ô ~Š ¸ Å kZ
ë {z Ô H yÒ ä °ß ¼ 0 £Z … :÷ ë {z ÔH Iy Ò ä bzg 0 £Z ƒq
E
§G©3Å
á … :÷ ë {z ÔH yÒ ä ö Z ¬! Z 0 ³ Z … :÷
{z Ô H yÒ ä yZ f ÷
ÔÐ −Zz LZ ä VrZ ÔÐ ¢ä VrZ ÔH yÒ ä ›0 yZ/… :÷ ë
E
ā He$Zzg Ð g [ éŒBÄZ 0 /]| ä VrZ ÔÐ g {,Ù 1Z ]| ä VrZ
kC
Xì ÑñÌZ» kZ Vƒ Ññ~ » T :c*
â
Û ä a vZ wÎg
x â Z Ð  K Z ~ ó Ð Ž Ú  è ßm ‚ Ú î m …^ iLà $ è Z x â Z XG1 1 0
gu kZ ä ™ X 0
E
-‹¢
Æ 0 ·0 ŒÌØZ 1 Z … : ¹ ä VrZ Ôì H $ e Zzg Ð & §Æ ö g ZŠ

ä ª 0 D 0 ŸZ 0 Z… : ÷ ë { z Ô H y Ò ä i Z~ Z °ÈZ öÐE CE Z
Z 0 ³ Z … : ÷ ë { z Ô H y Ò
ÔÐ ~·IŠ ƒ ZŠ 1 Z ä VrZ Ô H y Ò ä y !*
3 Å
-Í› Z % ¬ 0 dÑZ †gz Z vZ †0 z/ ä VrZ Ôì ›0 }x **» y Z
ÔÐ öE
! Z 0 Z ]| Ý> Z ÷Z ā H e
$Zzg Ð b ! Z 0 Ý°Z † ä VrZ
nÅ vZ Ã ¿kZ ~ : c*
â
Û gz Z H [ æ Ð VÍß 6,x £ Æ /g ä g ̈ ¤
B; Z÷ Ã a vZ wÎg yŠ á Zz n, Æ xs Z ™ } Š
k¼ ä T Vƒ Ø 7 6,x **
/Æ V â ›} Z D ƒ ‹ ñƒ D ⠁
Ð V â Y ~g v»~ H ! { z¤ Û t ™ñ
â
: c*Û ä a \ M !vZ wÎg c*Ô 7VY : H n² ä ƒ
 ?Vƒ 7,
m ³™ | ,
(
4zŠ Ð ZŽ Äg 4zŠ Ð kZ !vZ } Z X ì Ññ » kZ ÌZVƒ Ññ~ » T
Ô} ™ Šæ Å ZŽ ™ Šæ Å kZ gz Z ÔÇ g #Š Ð ZŽ Äg #Š Ð kZ gz Z ÔÇ g
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MQR ü

^ÛøÊø ݺçû Îø ÜøjøÒøæø !]æû ‚ö`ôŽøÊø ¡÷³qþ ö …ø †ø ŽøÂø èøÃø –ûeô Ýø^ÏøÊø Ýø^Îø Ÿ$āô äü Öø„øìø àûÚø Ùû„öìû]æø
!]çû ‘ö†ôeø æø ]çû ÛöÂø oj#uø ^nø Þû‚% Ö] àøÚô ]çû ßøÊø

‚õÛ$ vøÚö çû eö ]* åö ^Þø†ø fø ìû]* VÙø^Îø (Ðø Žû Úø ô èô ßø mû ‚ô Úø îô mû …ô ^iø ±Êô †ø Òô ^Šø Âø àö eû ] äö qø †ø ìû ]* !MMM
çû eö]* ^Þø*] (áø]‚øÛûuø àöeû æ†ôÛûÂø çû eö ]* ^Þø]* (°% †ônû vøföÖû] áø^Ûø%ûÂö çû eö ]* ^Þø]* (Øõ`û ‰ø àöeû ² ô ] èöfø aô
‚õmû‡ø àôeû ±ùô ×ô Âø àûÂø èøÛø×ø‰ø àöeû ö ^Û$ uø ^Þø (èöeø ‚ûaö ^Þø (áø^nø Ëû‰ö àöeû àöŠøvøÖû] Œô^f$Ãø Öû]
^ßø×ûfø Îû]* VÙø^Îø g hõ‡ô^Âø àôeû ðô ]†ø fø Öû] àôÂø kõeô^$ø àôeû °ùô ‚ôÂø àûÂø °ùô ‚ôfû Ãø Öû] áøæû …ö ^aø ±eô]*æø
ô ] Ùôçû ‰ö†ø Öô xøŠôÓöÊø Üùõ ìö †ø mû‚ôÆø ^ßønû iø]* oj#uø Åô]ø çø Öû] èô r$ uø ±Êô a ²
² ô ] Ùôçû ‰ö…ø o×FÂø
oÖFæû *] köŠûÖø*] VÙø^ÏøÊø gõÖô^›ø ±eô]* àôeû ±ùô ×ô Âø ‚ônø eô „øìø^*Êø (àônû iø†ø rûø køvûiø a
[ä́ŠôËûÞø àûÚô àõÚô ©ûÚö Øùô Óöeô oÖFæû ]* köŠûÖø]* VÙø^Îø (o×Feø V]çû Öö^Îø [Üû`ôŠôËöÞû*] àûÚô àønû ßôÚô ©ûÛöÖû^eô
VÙø^Îø (o×Feø V]çû Öö^Îø [ÜûÓöiö^`ø Ú$ ]. ±qô]æø ‡û ]* ‹ønû Öø]* àônû %ømû‚ôvøÖû] ‚ôuø]* ±Êô æø (o×Feø V]çû Öö^Îø
°]*E Ùø^ÏøÊø !åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø åö Ÿø]æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö] (åö Ÿøçû Úø ^Þø*] àûÚø oÖFçû Úø ]„ø F̀ Êø
oÖFçû Úø kønû ŠøÚû *]æø køvûfø‘û]* gõÖô^›ø ±eô]* àøeû ] ^mø Ô ø Öø ^ò÷nû ßô aø VDhô^_$ íøÖû] àöeû †ö ÛøÂö
!èõ ßøÚô ©ûÚö æø àõÚô ©ûÚö Øùô Òö

(åö Ÿçø û Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçø û Úø kö ßû Òö àû Úø &ô mû ‚ô uø Ñô †ö ›ö èô Öø ^‰ø …ô ±Êô ±% fô aø „$ Ö] äö qø †ø ìû ]* !MMN


å…æœ (NNMKPN (Ўځ èßm‚Ú îm…^i ±Ê †Ò^ŠÂ àe] äq†ìœ VMMM
VÙ^Î Ü$ äßÚ ànÊçÏÃÛÖ] àne ^Úæ (ROOKO (Ý¡‰¦] îm…^i ±Ê ÌÖ©ÛÖ]
!‚m‡ àe ±ù× à (†ÛÃÚ à (Ñ]‡ù†Ö] ‚f å]æ…æ
±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ &m‚u ц› èÖ^‰… ±Ê ±fâ„Ö] äq†ìœ VMMN
!OKÜΆÖ] (MRIMQKåŸçÚ
— MQS ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

l x Z™/ôZ
+Zi Ð kŠ ~ [ZŽ Ô ñYƒ Z9 {z D }™ ZÎg ÃZŽ ™ ZÎg Ð Z gzZ
+Z Ð *Š {z Âà Ö „ ZÍt ä VÍß¼ X ~Š „ ZÍgzZ ñƒ } 9
{Ši m',gzZ ñ0
X ñƒ ] ¯™ƒ
ë Xì H yÒ ~ ó Ўځ èßm‚Ú îm…^iLà $
gu kZ ä ™ X 0 è Z xâZ X 111
y¢1Z … :¹ ä VrZ Ô~Š ¸ä ™0 vZ îGE Æ kZ …ā ÷
04X·1Z ~ }g !*

{z Ôä /@ … :÷ ë {z Ô *
c C ä y Z£0 z/1Z … :÷ ë {z Ô * .>E
c C ä ~ çG Z
+i 0 Z]| ä VrZ Ô H yÒ ä 0 Š × … :÷ ë
~•Z yzg ; 1Z gzZ h
ā He
$Zzg Ð g[i ¬ 0 Y Z',]| ä VrZ ÔÐ "U 0 ~° ä VrZ ÔÐ
$*
Ôã 6,x £Æ n, - VŒ ñ M a Æ q ZŠß Z Á B‚Æ a vZ wÎg ë
k¼ ëā J
B; » Z]| ä a \ M : X ˆ Å ðÌn Æ V½gŠ zŠ a Æ a vZ wÎg
:H n²ä VÍß ?Vƒ 7m, i Ð Vâ Y Å yZ à Vëñ~ H :c*
³ {Š c* â
Û ™xå
i Ð y Y Å kZ Ã ðñC
³ {Š c*
?Vƒ 7m, â
Ù ~ H :c*Û ä a \ M Ô7VY
~g v ` Zzi Z ~÷ H :ì ~ q
-Z Ð ~ V (u zŠ gzZ Ô7VY :H n²ä VÍß
Ññ » ¿kZC Û ä a \ M Ô7VY :H n²ä VÍß ?÷ 7N â
â
Ù ( Z)t :c*
Ð kZ gzZ ÔÇg 4zŠ Ð kZ Ž Äg 4zŠ Ð kZ  !vZ } Z ÔVƒ Ññ~ » Tì
Ã\ W !̈¤ ! Z 0Z } Z :c*
â
Û ä g /]|6,kS XÇg #Š Ð kZ Ž Äg #Š
X ÷ ‰ 0 ÑñÆìñgzZ ðñC á z ð\ Wāƒ ug I
Ù x÷
gu kZ ä If x â Z
ó åŸçÚ ±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ &m‚u ц› èÖ^‰…LÃ$ X 11 2
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MQT ü

àûÂø (°% ‚ôßûÓôÖû] áø^Ûø×û‰ø àöeû àönû Šøuö ^ßø$ø (†ö ÏøûŸ* û] àõŠøuø àöeû àönû Šøuö ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø
Wäô nû eô]* àûÂø (²
ô ] ‚ôfû Âø àôeû ÜôÖô^‰ø àûÂø (†õÚô ^Âø àôeû Øônû Ûôqø àûÂø (¼õnû ŽôÞø àôeû Øønû Âô ^Ûø‰ûāô
àûÚô ÜûÓöeô oÖFæû ]* köŠûÖø]* (Œö^ß$Ö] ^`ø m%]* VÙöçû Ïömø a ²
ô ] Ùøçû ‰ö…ø ÄøÛô‰ø äü Þ$*] V±eô]* ±ßô$ø‚$ uø
kößûÒö àûÚø VÙø^ÏøÊø ǻ‚ônôeô „øìø^*Êø (ÜûÎö ±% ×ô Âø ^mø VÙø^Îø (ÜûÃø Þø (Ü$ `ö ×# Ö] V]çû Öö^Îø [û ÜûÓöŠôËöÞû]*
!åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø (åö Ÿø]æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö] (åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø

(åö Ÿçø û Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçø û Úø kö ßû Òö àû Úø &ô mû ‚ô uø Ñô †ö ›ö èô Öø ^‰ø …ô ±Êô ±% fô aø „$ Ö] äö qø †ø ìû ]* !MMO


àôÂø (°ùô ‡ô]†$ Ö] †õËøÃû qø ±eô]* àûÂø (÷ö†ø eûŸ* û] èöÛø×ø‰ø ^ßø$ø (áö^_$ ÏøÖû] †õvûeø àöeû ±% ×ô Âø VÙø^Îø
(o×Fnû Öø ±eô*] àôeû àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfû Âø àûÂø (õ ^mø‡ô ±eô*] àôeû ‚ømûˆômø àûÂø (°ùô ‚ôßûÓôÖû] |ô]†$ røÖû]
àûÚø :Ùöçû Ïömø a ² ô ] Ùøçû ‰ö…ø ÄøÛô‰ø àûÚø Œø^ß$Ö] ‚öŽößûmø I èô fø uû†$ Ö^eô I ^n&×ô Âø köÃû Ûô‰ø
Ýø^ÏøÊø VÙø^Îø [åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø (åö Ÿ]ø æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö] (åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿøçû Úø kößûÒö
Üû`ö $Þ]* ]æû ‚ö`ôŽøÊø (ÜøÎø…û ]* àöeû ‚ömû‡ø Üû`ö ßûÛôÊø (…õ‚ûeø Øôaû *] àûÚô Üû `ö ×% Òö ¡÷qö…ø †ø ŽøÂø ^ßø$û]
(åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø VÜùõ ìö †ômû‚ôÆø Ýøçû mø Ùöçû Ïömø a ² ô ] Ùøçû ‰ö…ø ]çû Ãö Ûô‰ø
!åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø (åö Ÿø]æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö]

è÷eø ^jøÒô áø¡øÂø àöeû Üö×ô ŠûÛöÖû] åö ^Þø†ø føìû*] VÙø^Îø (èô Öø ^‰ø †ùô Ö] ±Êô ±% fô aø „$ Ö] äö qø †ø ìû ]* !MMP
±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ V&m‚u ц› èÖ^‰… ±Ê ±fâ„Ö] äq†ìœ VMMO
!PKÜΆÖ] (MSKåŸçÚ
±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ &m‚u ц› èÖ^‰… ±Ê ±fâ„Ö] äq†ìœ VMMP
— MQU ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u
GI
@… :÷ ë {z ÔH y Ò ä ç«^Z Œ0 @…ā ÷ ë Xì H y Ò ~
E
ÔÐ %¬ 0 Õä VrZ ÔÐ ûG3kI$ 0 ³ Z ä VrZ Ô H yÒ ä ~;Z yG0
c C ä −Zz }÷ = :÷ ë {z ÔÐ −Zz LZ ä VrZ ÔÐ vZ †0 Ý‚ {z
:*
i Ð Vâ Y ~g v»~ H !Íß } Z :‹ ñƒ D ⠁
{Š c* Û Ã a vZ wÎg ä VrZ
â
ƒ } 9 ! Z} Z :c*Û ä a \ M X V; Y ÔZ{ :H n²ä VÍß ?Vƒ 7m,³
Xì Ññ » kZ ÌZVƒ Ññ~ » T :c*
â
Û gzZ 1 ñB; » yZ ä a \ M Q Ôƒ Y
XÇg #Š Ð kZ ŽÄg #Š Ð kZgzZ Çg 4zŠ Ð kZ ŽÄg 4zŠ Ð kZ  !vZ }Z

gu kZ ä If x â Z X 113
ó åŸçÚ ±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ &m‚u ц› èÖ^‰…Là $
l', Z… :÷ ë {z ÔH yÒ ä y éŒG ©ÅZd 0 Z…ā ÷ ë Xì H yÒ ~
+m,ä VrZ ÔÐ ~+ b Z̀ä VrZ ÔÐ ~i Zg Q1Z ä VrZ ÔH y Ò ä
0h
~ :÷ D™ y Ò { z X H e
$Zzg Ð Ð b ! Z 0 Ý°Z† ä VrZ ÔÐ Š c*
i !Z
ā ‹ ñƒ y7 Ð VÍß ™}Š nÅ \¬vZ à g Z]|6,x £ Æ /g ä
Ññ » kZ ÌZVƒ Ññ~ » T :ì ‹ ñƒ D ⠁
Û t à a vZ wÎg ä ¾
#Š Ð kZ Ž Äg #Š Ð kZ gzZ ÔÇg 4zŠ Ð kZ Ž Äg 4zŠ Ð kZ !vZ } Z Ôì
:÷ D™yÒ ~zZg ?Çg
$ IZ }g ‚Æ }g ‚Ž ñƒ } 9}È {g !*
Ð ~ g+
vZ wÎg ä VrZā ~Š „ZÍ ä VrZ gzZ Ô¸ Ì g ¶g Z 0 h
+i ]|~ yZ Ô¸
!vZ } Z Ôì Ññ » kZ ÌZVƒ Ññ~ » T :‹ ñƒ D ⠁
Û yŠ áZz n,
k¼Ã a
XÇg #Š Ð kZ Ž Äg #Š Ð kZ gzZ ÔÇg 4zŠ Ð kZ Ž Äg 4zŠ Ð kZ Â
gu kZ :ì ¹ ~ ó èÖ^‰†Ö]Lä If x â Z
ä y ´ 0 ›…0Æ $ X 114

!RKÜΆÖ] (MUIMTKåŸçÚ
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MRL ü

(gönû _ôíøÖû] †õÓûeø çû eö ]* ^Þø^*fø Þû*] (‡ö ] $̂ ÏøÖû] …õçû ’ößûÚø çû eö ]* ^Þø^*fø Þû*] (°% ‚ôßûÓôÖû] àôÛønø Öû] çeö *] ^Þø^*fø Þû*]
èô ßø‰ø ±Êô °% …ô^føìûŸ* ]û †ø ÛøÂö àöeû onø vûmø †ø ÛøÂö çû eö]* ^*fø Þû*] (†õnû Óøeö àôeû †ø ÛøÂö àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^*fø Þû]*
^ßø$ø (±% Ãô fø –% Ö] ‚õÛ$ vøÚö àöeû ‚öÛøuû*] †õËøÃû qø çû eö*] ^ßø$ø‚$ uø (èõ ñø^Ûô$ô¡ø³$þø æø àønû jôù ‰ôæø 'õ¡ø³þ$ø
±eô]* àôeû àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfûÂø àûÂø (õ ^mø‡ô ±eô]* àôeû ‚ømûˆômø àûÂø (ÜõÖô^‰ø àôeû ðô ¡øÃø Öû] àôÂø (s% øŸ* ]
:Ùöçû Ïömø a ±$ fôß$Ö] ÄøÛô‰ø àûÚø Œ ø ^ß$Ö] ‚öŽößûmø I èô fø uû†$ Ö^eô I ^n&×ô Âø köÃû Ûô‰ø VÙø^Îø o×Fnû Öø
^ßø$û] Ýø^ÏøÊø [åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø (åö Ÿø]æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö] !åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø
!Ô ø ÖôƒF Ùöçû Ïömø a ² ô ] Ùøçû ‰ö…ø ]çû Ãö Ûô‰ø Üû`ö Þ$]* ]æû ‚ö`ôŽøÊø ^m&…ô‚ûeø †ø ŽøÂø

‚öfû Âø ^ßø$ø (ÀöÊô ^vøÖû] ÜõÖô^‰ø àöeû Ìö×øìø ^ßø$ø VÙø^Îø (èô Öø ^‰ø †ùô Ö] ±Êô ±% fô aø „$ Ö] äö qø †ø ìû ]* !MMQ
àûÂø (èø’øËûuø ±eô]* àôeû éø…ø ^ÛøÂö àûÂø (èöfø Ãû ö ^ßø$ø (±% Ãô ÛøŠûÛôÖû] |ô^fø ’$ Ö] àöeû Ô ô ×ô ÛøÖû]
[]„øÒø Ùöçû Ïömø a ±$ fôß$Ö] ÄøÛô‰ø àûÚø Vèô Êøçû ÓöÖû^eô ^Ú÷ çû mø Üû`ö Öø^*‰ø g ^n&×ô Âø á$ ]* ˆõ×ørûÚô ±eô]*
VÙöçû Ïömø Üùõ ìö †ômû‚ôÆø Ýøçû mø a ±$ fôß$Ö] ]çÃö Ûô‰ø Üû`ö Þ$]* ]æû ‚ö`ôŽøÊø (†ø ŽøÂø ^ßø$û] Üûaö æø ]çû Úö ^ÏøÊø
!åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø (±ùõ ×ô Âø oÖFçû Úø ^Þø]*æø °øŸøçû Úø ²
ö ]

!‚ºnùô qø º^ßø‰ûāô ]„øaF


±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ &m‚u ц› èÖ^‰… ±Ê ±fâ„Ö] äq†ìœ VMMQ
!MMKÜΆÖ] (NNKåŸçÚ
(‚É àe] äÖ Üq†i °†’fÖ] ±‰æ‚ŠÖ] ‚nÛu àe ÐuŸ ˆ×rÚ çeœ
äÖ ˆÚ…æ (MSMKMM (gm„`jÖ] gm„`i ±Ê äÖ Üq†iæ (äÏù$ææ (NMRKS
o‰çÚ ±eœ à pæ… VÙ^Îæ ^`×Ò èjŠÖ] |^v’Ö] Ù^q… àÚ °œ (Å
— MRM ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

Û gµ1Z … :÷ ë {z Ô *
ä iZ c C ä ~+ ^1Z … :÷ ë {z Ô ~Š ¸™É
c C ä 7 0 /0 · :÷ ë {z Ô *
ë {z Ô* c C ä ¿–1Z … :÷ ë {z Ô *
cC
·0 £Z Q1Z … :÷ ë {z Ô* c C ~ | 363 ä ~g ¶ÑZ /0 ¼ /1Z :÷E
\I 3{ÅZ
VrZ ÔÐ Ý ‚ 0 Y ´ ä VrZ Ô H yÒ ä ÷ER … :÷ ë {z Ô H yÒ ä ö™E
:÷ D ™ y Ò { z Ô H e
$Zzg Ð b ! Z 0 Ý°Z †ä VrZ ÔÐ Š c*
i !Z 0 h
+m,ä
ā ‹ ñƒ y7 ™}Š nÅ \¬vZ ÃVÍßà g Z]|6,x £Æ/g ä ~
Ññ » kZ ÌZVƒ Ññ~ » T :ì ‹ ñƒ D ⠁
Û Ã a x™ Z Ñ g—ä ¾
Ð kZ Ž Äg #Š Ð kZ gzZ ÔÇg 4zŠ Ð kZ Ž Äg 4zŠ Ð kZ !vZ } Z Xì
wÎg Šp ä VrZā ~Š „ ZÍ™ƒ } 9 ä l x Z™/ô ~g$ 6,kS ?Çg #Š
+{g !*
Xì ‹ ñƒ D â ہt à a vZ
ƒq … :ì ¹ ñƒ D gu kZ ~ ó èÖ^‰†Ö]Lä If x â Z X 115
eZzg Ã$
™$
™ . g .Å
ë {z Ô H yÒ ä ö Z b ï 0 <Z †… :÷ ë {z ÔH y Ò ä Ý ‚ 0 î
C&1Z ä VrZ ÔÐ î~©E8 ! Z 0 {g qä VrZ Ô H y Ò ä % … :÷
$Zzg Ð æEÎE
e
à a x™ Z Ñ g—ä ¾ :Y7 Ð VÍß ~ †Ã yŠ q
-Z äg Z]|ā H
 ?ì ‹ ñƒ D ⠁
~Š „ ZÍ ä VrZ gzZ ‰ ƒ } 9 vß ~ Š Z® Å {g !* Û ,Z
» Z~ gzZ ì Ññ Z÷vZ :‹ D ⠁
Û Ã a x™ Z Ñ g—yŠ á Zz nk
,¼ ä VrZā
Xì Ññ » kZ ÌZVƒ Ññ~ » T ÔVƒ \ñ
Xì {÷ Å kZ

àe] à l àn’u àe á]†ÛÂæ èmæ^ÃÚæ ±× àe àŠvÖ]æ °†Ã¢]


‚ß èÏ$ ça V†ùfÖ] ‚f àe] Ù^Îæ !èñ^Úæ p‚uā æœ èñ^Ú è߉ l^Ú ànÃÚ
!Ü`ÃnÛq
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MRN ü

^Þø]* (²
ô ] ‚önû føÂö ^ßø$ø (°% ‚ôßûÆø^fø Öû] ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (èô Öø ^‰ø †ùô Ö] ±Êô ±% fô aø „$ Ö] äö qø †ø ìû ]* !MMR
VŒø^ß$Ö] ‚øŽøÞø ^n&×ô Âø á$ ]* áôƒôù ©øÛöÖû] áø^Ûø×û‰ø àûÂø ÜôÓøvøÖû] àôÂø ±% ñô¡øÛöÖû] Øønû ñô]†ø ‰ûāô çû eö]*
!åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø VÙöçû Ïömø a ²
ô ] Ùøçû ‰ö…ø ÄøÛô‰ø àûÚø

àûÂø ‚ôÃû røÖû] ±eô*] àôeû ÜôÖô^‰ø àûÂø Üõ×ô ¿ûÚö ô ^ßø‰û¬ôeô èô Öø ^‰ø †ùô Ö] ±Êô ±% fô aø „$ Ö] äö qø †ø ìû ]* !MMS
åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø V^Â÷ çû Êö†û Úø g ±ùõ ×ô Âø àûÂø Ðômû‚ôù’ôùÖ] †õÓûeø ±eô*] àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àûÂø äô nû eô*]
!åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø
(†õ_ûÊô àûÂø (o‰Fçû Úö àöeû ² ô ] ‚önû fø Âö ^ßø$ø VÙø^Îø (èô Öø ^‰ø †ùô Ö] ±Êô ±% fô aø „$ Ö] äö qø †ø ìû ]* !MMT
^n&×ô Âø á$ ]* †ùõ Úö °ƒô æ†õÛûÂø æø (Äõnû %ømö àôeû ‚ômû‡ø æø gõaû æø àôeû ‚ônû Ãô ‰ø àûÂø (Ñø^vø‰ûāô ±eô]* àûÂø
.èô fø uû†$ Ö] ±Êô Œø^ß$Ö] ‚øŽøÞø
±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ &m‚u ц› èÖ^‰… ±Ê ±fâ„Ö] äq†ìœ VMMR
!MPKÜΆÖ] (NRINQKåŸçÚ
±ñ¡ÛÖ] èËn×ì àe ØnÂ^Û‰ā ça Ñ^v‰ā ±eœ àe Ønñ]†‰ā çeœ
äÖ (æ] ±eœæ °„Ú†jÖ] Ù^q… àÚ (MRU è߉ oÊçjÛÖ] ±ÊçÓÖ] ±ŠfÃÖ]
(NUOKM (äfm„`i ±Ê ^÷–mœ æ (SSKO (Ù^ÛÓÖ] gm„`i ±Ê èÛq†i
àe ØnÂ^Û‰āæ ÜnÃÞ çeœ äßÂæ VÙ^Î (PULKP (Ù]‚jŸ] á]ˆnÚ ±Ê ^–÷mœæ
gjÓm V‚Ûuœ Ù^Îæ (Ñæ‚‘ VèÂ…‡ çeœ Ù^Î (èÂ^Ûqæ ±×rfÖ] æ†ÛÂ
!h„ÓÖ] Øaœ àÚ ça ‹nÖ VŒ¡ËÖ] Ù^Îæ (èÏ$ ça Vé†Ú Ù^Îæ (ä%m‚u
±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ &m‚u ц› èÖ^‰… ±Ê ±fâ„Ö] äq†ìœ VMMS
!MQKÜΆÖ] (NRKåŸçÚ
±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ &m‚u ц› èÖ^‰… ±Ê ±fâ„Ö] äq†ìœ VMMT
!NQKÜΆÖ] (ONKåŸçÚ
— MRO ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

… :ì ¹ ñƒ D™ $ gu kZ ~ ó èÖ^‰†Ö]L ä If x â Z X 116
eZzg à $
ÀM7M
ÔÐ ê ä VrZ Ô ~Š ¸ ä ð5 LZuZ 1Z … :÷ ë {z Ô H yÒ ä ~ç!*
™} Š nÅ \¬vZ ÃVÍß ä g Z]|ā H e $Zzg Ð yf ð0.ÅZ yGä VrZ
» kZ ÌZVƒ Ññ~ » T :ì ‹ ñƒ D ⠁
Û Ã a vZ wÎg ä ¾ā Y7
Xì Ññ
$ 1Z 0 Ý ‚ ä VrZ ÔÐ /B‚ Æ  ~ ó èÖ^‰†Ö]L ä If x â Z X 117
ä VrZ ÔÐ k & œ –1Z 0 ·]| ä VrZ ÔÐ −Zz LZ ä VrZ ÔÐ
Xì Ññ » kZ ÌZVƒ Ññ~ » T :H e
$Zzg ƒ¯%Ð g Z]|

D … :ì ¹ ñƒ D™ $ gu kZ ~ ó èÖ^‰†Ö]L ä If x â Z
eZzg à $ X 118
0 G ä VrZ ÔÐ t GZ 1Z ä VrZ ÔÐ ¡ ä VrZ ÔH yÒ ä .ñ0 vZ
I4&
ÃVÍß6,x £Æ/g ä g Z]|ā H e $Zzg Ð çO'Lzf z/gzZ üG3G 0h
+i Ô<
Ø z
X Y7 ™}Š nÅ \¬vZ
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MRP ü

^Þø*] (è÷eø^jøÒô †ø ÛøÂö ±eô]* àöeû ] ^Þø†ø fø ìû*] VÙø^Îø (èô Öø ^‰ø †ùô Ö] ±Êô ±% fô aø „$ Ö] äö qø †ø ìû ]* !MMU
àöeû ô²] ‚öfû Âø ^ßø$ø (±% Ãô nû _ôÏøÖû] ^Þø†ø fø ìû]* (gôa$ „øÛöÖû] àöeû] ^ßø$ø (àônû ’øvöÖû] àöeû] ^Þø]* (غfø ßûuø
àûÂø †º_ûÊô ^ßø$ø VŸø^Îø oßFÃû ÛøÖû] Üõnû Ãø Þö çû eö ]*æø ‚õÛ$ vøÚö àöeû àönû Šøuö ^ßø$ø (±' eø ]. ±ßô$ø‚$ uø (‚øÛøuû]*
Ø$ Òö ²
ø ] ‚öŽöÞû*] VÜû`ö Öø Ùø^Îø Ü$ $ö (èô fø uû†$ Ö] ±Êô Œø^ß$Ö] ±' ×ô Âø ÄøÛøqø VÙø^Îø Øônû Ëø_% Ö] ±eô*]
áøçû $ö¡ø³þ$ø Ýø^ÏøÊø [Ýø^Îø ^ÛøÖø ÄøÛô‰ø ^Úø Üùõ ìö †ômû‚ôÆø Ýøçû mø Ùöçû Ïömø a ² ô ] Ùøçû ‰ö…ø ÄøÛô‰ø àûÚø
Ùø^ÏøÊø ǻ‚ônø eô åü „øìø]* àønû uô ]æû ‚ö`ôŽøÊø †ºnû %ô Òø Œº^Þø Ýø^ÏøÊø VÜõnû Ãø Þö çû eö *] Ùø^Îøæø (Œô^ß$Ö] àøÚô
ô ] Ùøçû ‰ö…ø ^mø (ÜûÃø Þø V]çû Öö^Îø [Üû`ôŠôËöÞû*] àûÚô àønû ßô Úô ©ûÛöÖû^eô oÖFæû ]* ±Þùô *] áøçû Ûö×øÃû iø]* VŒô^ß$×Öô

!åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø åö Ÿø]æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö] !åö Ÿçûø Úø ]„ø F̀ Êø åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø VÙø^Îø
±Þùô āô Väü Öø kö×ûÏöÊø ÜøÎø…û *] àøeû ‚ømû‡ø könû Ïô ×øÊø (^ò÷nû ø ±ŠôËûÞø ±Êô á$ ^*Òøæø köqû†ø íøÊø VÙø^Îø
a ô²] Ùøçû ‰ö…ø köÃû Ûô‰ø ‚ûÎø (†ö Óôßûiö ^ÛøÊø VÙø^Îø []„øÒøæø ]„øÒø VÙöçû Ïömø (^n&×ô Âø köÃû Ûô‰ø
!äü Öø Ôø ÖôƒF Ùöçû Ïömø

!ຊøuø &ºmû‚ôuø ]„øaF

±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ &m‚u ц› èÖ^‰… ±Ê ±fâ„Ö] äq†ìœ VMMU


!NSKÜΆÖ] (OQIOOKåŸçÚ
†Û àe ‚Ûuœ àe éˆÛu àe á^Ûn׉ Ø–ËÖ] çeœ ça †Û ±eœ àe]
în ±ÏŽÚ‚Ö] ±×fßvÖ] ±‰‚ÏÛÖ] èÚ]‚Î àe ‚ÛùvÚ †Û ±eœ înŽÖ] àe
! ³þâSMQ (oÊçjÛÖ] Ý^ŽÖ] ‚ߊÚæ ga„ÛÖ]
— MRQ ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

è Z … :ì ¹ ñƒ D™ $
0 gu kZ ~ ó èÖ^‰†Ö]Lä If x â Z X 119
eZzg à $
ä ¿Z 0Z … :÷Gë {z Ô* cC ä mN… :¹ ä VrZ Ô~Š ¸™Éä /! Z
‹¢
ë {z Ô~Š ¸ä ö™G3 … :÷ ë {z ÔH yÒ ä <
Ø åE)ÅZ 0Z … :÷ ë {z Ô *
cC
… :÷ ë {z ÔH yÒ ä ! Q = :÷ ë {z ÔH y Ò ä £Z 0 vZ †… :÷
Dš.Å
¹ ä VrZ Ô H y Ò Ð Ü1Z ä ¡…ā H yÒ ä ö- Z h1Z gzZ ·0 @
\¬vZ ÿkZC
Ù ~ :¹ 7Z Q Ô H ¦6,x £Æ/g ÃVÍß ä g Z]|ā
‹ ̎ ƒ ‹ D ⠁ k¼ ä T Vƒ Ø 7 ™}Š nÅ
Û Ã a vZ wÎg yŠ á Zz nè,
}g ‚ ¹ :¹ ä h1Z² Ôñƒ } 9Š Z
Û Z MÐ ~ VÍß Â ?ƒ Z9gz¢{z ƒ
B; » g Z]| ä a \ W‰
Ü z kZā ~Š „ ZÍ ä VrZ gzZ ñƒ } 9 vß
?Vƒ m, ( Ð Vâ Y Å yZ ÃVëñ~āƒ … Y ? H :c*
³™| , â
Û Ð VÍßgzZ Zñ
( Z) t » kZ Vƒ Ññ~ » T :c*
â
Û ä a \ M !vZ wÎg c* ÔV; Y :¹ ä VrZ
G
Ž Äg #Š Ð kZ gzZ Çg 4zŠ Ð kZ Ž Äg 4zŠ Ð kZ ð$N !vZ } Z Xì Ññ Ì
Í Â  Ð V ;z ~ :÷ D™ yÒ ~zZg XÇg #Š Ð kZ
_ ¼ ~ wŠ }÷ c*
Z]|ä ~ :Y7 Ð yZ gzZ Å ]‡5 Ð g ¶g R 0 h
+i ]|ä ~ Z®X å
À~ kZ :¹ ä VrZ ?( ì | H Å kZ ) ì ‹ ñƒ D ⠁
Û V- V- Ã g
Xì ‹ ñƒ D ⠁ Æ y Z à a vZ wÎg Šp ä ~ Ôì ] !*
Û (Z ~ }g !* HÅ
Xì Œg
$ut

Øñ^–Ê ±Ê ^–÷mœæ (OSLKP (‚Ûuœ ‚ßŠÚ ±Ê &m‚vÖ]æ


(NULK^–÷mœ äÖ g ±ù× gÎ^ßÚ ±Êæ (xnv‘ å^߉ā (èe^v’Ö]
(‚Ûuœ à (NMNINMMKQ (èm^ãßÖ]æ èm]‚fÖ] ±Ê †n%Ò àe] 偅æœæ
‚Ûuœ å]æ… VÙ^Îæ (MLPKU (‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚ ±Ê ±Û%n`Ö] 偅æœæ
!èÏ$ çaæ èËn×ì àe †_Ê †nÆ xnv’Ö] Ù^q… äÖ^q…æ
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MRR ü

Üô‰ô^ÏøÖû] àôeû ‚ôuô]çø Öû] ‚ôfûÂø àûÂø ^Þøçû òöfø Þû]* VÙø^Îø (èô Öø ^‰ø †ùô Ö] ±Êô ±% fô aø „$ Ö] äö qø †ø ìû ]* !MNL
èöÛø›ô^Êø ^ßøiû†ø føìû*] V]çû Öö^Îø (‚õnû Ãô ‰ø àôeû ‚øÃø ‰û]*æø Øønû Âô ^Ûø‰ûāô àôeû ô çû Ãö ŠûÚø æø (±ùô ÞôŸø‚ønû ’$ Ö]
àöeû ‚öÛøuû*] ^ßø$ø (±% Þô]†ø fø_$ Ö] Üô‰ô^ÏøÖû] çeö*] ^ßø$ø‚$ uø (éø„ømû…ø àöeû ] ^Þø]* (² ô ] ‚ôfû Âø kößûeô
æ†õÛûÂø àöeû Øönû Âô ^Ûø‰ûāô ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø àônû jøñø^Úô æø àønû Ãô Šûiô èøßø‰ø ±% Ëô Ïø%$Ö] Üønû aô]†ø eûāô
äü Þ$*] ±ùô Þô]‚øÛû`ø Öû] ‚õÃû ‰ø àôeû éø†ø nû ÛøÂö àûÂø (Íõ†ùô ’øÚö àôeû èøvø×û›ø àûÂø (†ºÃø ŠûÚô ^ßø$ø (±% ×ô røfø Öû]
†ômû‚ôÆø Ýøçû mø a ² ô ] Ùøçû ‰ö…ø ÄøÛô‰ø àûÚø èøeø^vø’$ Ö] ‚öô^ßømö †ôfø ßûÛôÖû] o×øÂø ^n&×ô Âø ‚ø`ôø
]æû ‚ö`ôŽøÊø (l ‹õÞø*]æø ‚õnû Ãô ‰ø çû eö ]*æø éø†ø mû†ø aö çû eö ]* Üû`ö ßûÚô (¡q÷ ø …ø †ø ŽøÂø ^ßø$û] Ýø^ÏøÊø [Üùõ ìö
Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö] (åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿøçû Úø kößûÒö àûÚø VÙöçû Ïömø a ² ô ] Ùøçû ‰ö…ø ]çû Ãö Ûô‰ø Üû`ö Þ$]*
!åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø (åö Ÿø]æø àûÚø
‚õnû Ûøuö àöeû àôÛFuû†$ Ö] ‚öfûÂø åö ]æø …ø æø VÙø^Îø (èô Öø ^‰ø †ùô Ö] ±Êô ±% fô aø „$ Ö] äö qø †ø ìû ]* !MNM
!‚õÃû ‰ø àôeû éø†ø nû ÛøÂö àûÂø ±ùô Úô ^nø Öû] ‚õnû eø‡ö àÂø ±% ‰ô]¨ø†% Ö]

àôeû èøvø×û›ø àûÂø xö×øqûŸ* û] åö ]æø …ø VÙø^Îø (èô Öø ^‰ø †ùô Ö] ±Êô ±% fô aø „$ Ö] äö qø †ø ìû ]* !MNN
!‚õÃû ‰ø àôeû éø†ø nû ÛøÂö àûÂø Íõ†ùô ’øÚö
±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ &m‚u ц› èÖ^‰… ±Ê ±fâ„Ö] äq†ìœ VMNL
!NTKÜΆÖ] (OSIOQKåŸçÚ
±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ &m‚u ц› èÖ^‰… ±Ê ±fâ„Ö] äq†ìœ VMNM
!OLKÜΆÖ] (OSKåŸçÚ
±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ &m‚u ц› èÖ^‰… ±Ê ±fâ„Ö] äq†ìœ VMNN
!OMKÜΆÖ] (OSKåŸçÚ
— MRS ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

ä VrZ :ì ¹ ñƒ D™ $ gu kZ ~ ó èÖ^‰†Ö]Lä If x â Z X 120


eZzg à $
yZ Ôì H yÒ Ð G0 ÄZ gzZ ³ Z 0 Š&Ô ãÑ åG
5{ÅZ ̇0 uZß Z †…
1Z …Ô* +g 0Z … :÷ 9{z Ô ~IŠ ¸ä vZ †›
c C ä {j M ÒÃ … :¹ ä ƒ

G
E
©3 Å
ÔH y Ò ~ ( | 290) } âÎzŠ Íä ö§ Z Z',Z 0 £Z …ÔH y Ò ä ãZdÌØZ

ÔH yÒ ä çCi! … :¹ ä VrZ ÔH yÒ ä öÐE CEZ z/0 ³Z … :÷ ë {z
ä VrZā H e $Zzg Ð ãZ å):XÅZ Ä 0 {@ä VrZ ÔÐ s^0³ä VrZ
a vZ wÎg ä ¾Ô Y7 ™} Š nÅ \¬vZ Ã l x Z™/ô6
,Ÿaà g Z]|
G1Z ]| Ô {k
,Ù 1Z ]|~ X ñƒ } 9/ô {g !*
C Â ?‹ yŠ á Zz nè,
k¼ Ã
Dâ
Û Ã a vZ wÎg ä VrZā ~Š „ZÍ ä ƒ
 yZ X¸ Ì l ÷Z ]|gzZ
Äg 4zŠ Ð kZ  !vZ } Z Xì Ññ » kZ ÌZ ÂVƒ Ññ~ » T :ì ‹ ñƒ
XÇg #Š Ð kZ Ž Äg #Š Ð kZ gzZ Çg 4zŠ Ð kZ Ž

kZ :¹ ä VrZ Xì H $ gu kZ ~ ó èÖ^‰†Ö]L ä If x â Z
eZzg à $ X 121
$Zzg Ð Ä 0 {@ä VrZ ÔÐ ò 1Z Ëi ä ÏZz°Z q0 Ý°Z †Ã $
e gu
XH
7
ÑE
÷ R Ð Z :ì ¹ ñƒ D™ $ gu kZ ~ ó èÖ^‰†Ö]L ä If x â Z
eZzg à $ X 122
$Zzg Ð Ä0 {@ä VrZ ÔÐ s^0³ä
XHe
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MRT ü

àöeû ‚öÛøuû*] ^ßø$ø V†õmû†ôqø àöeû] Ùø^Îø VÙø^Îø (èô Öø ^‰ø †ùô Ö] ±Êô ±% fô aø „$ Ö] äö qø †ø ìû ]* !MNO
(±ùõ ×ô Âø àôeû †ø ÛøÂö àöeû ‚öÛ$ vøÚö ±ßô$ø‚$ uø (†ºnû %ô Òø ^ßø$ø (°% ‚ôÏøÃø Öû] †õÚô ^Âø çû eö ]* ^ßø$ø (…õçû ’ößûÚø
!]†÷ ’øjøíûÚö ±ùõ ×ô Âø àûÂø (äô nû eô*] àûÂø

^Þø†ø føìû]* (o‰Fçû Úö àöeû ² ô ] ‚önû føÂö ^ßø$ø VÙø^Îø (èô Öø ^‰ø †ùô Ö] ±Êô ±% fô aø „$ Ö] äö qø †ø ìû ]* !MNP
(^n&×ô Âø ]çû iø*] ^f÷Òû…ø á$ *] èø×øÚû …ø ±eô]* àûÂø (…õ^Šømø àôeû gônû fôuø àûÂø (gõnû `ø ‘ö àöeû Ìö‰öçû mö
Øøfø Îû]* oÞ#]* (ÜûÓönû ×øÂø æø VÙø^Îø !äü iö^Òø†ø eø æø ² ô ] èöÛøuû…ø æø Ô ø nû ×øÂø Ýö¡Š ø $ Ö]ø V]çû Öö^ÏøÊø
[±$ Öô]çø Úø ÜûjöÞû]* oÞ#]* VÙø^Îø !]„øÒøæø ]„øÒø šô…û ]* àûÚô Ô ø nû Öô]çø Úø Øøfø Îû*] V]çû Öö^Îø [göÒû†$ Ö]
±' ×ô Ãø Êø åö Ÿøçû Úø kößûÒö àûÚø VÜùõ ìö †ômû‚ôÆø Ýøçû mø Ùöçû Ïömø a ² ô ] Ùøçû ‰ö…ø ^ßøÃû Ûô‰ø V]çû Öö^Îø
¡÷qö…ø ø²] ‚öŽöÞû]* V±' ×ô Âø Ùø^ÏøÊø !åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø (åö Ÿø]æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö] !åö Ÿçûø Úø
]æû ‚ö`ôŽøÊø ¡÷qö…ø †ø ŽøÂø ^ßø$û] Ýø^ÏøÊø [Ýø^Îø Ÿ$āô Ùø^Îø ^Úø Ùöçû Ïömø a ² ô ] Ùøçû ‰ö…ø ÄøÛô‰ø
!Ô ø Öô„Feô

±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ &m‚u ц› èÖ^‰… ±Ê ±fâ„Ö] äq†ìœ VMNO


!OOKÜΆÖ] (PLKåŸçÚ
±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ &m‚u ц› èÖ^‰… ±Ê ±fâ„Ö] äq†ìœ VMNP
!OTKÜΆÖ] (PQIPPKåŸçÚ
…ç’ßÚ àe ‚Ûuœ °^Ú†Ö] à °†f_Ö] †m†q àe] èm]æ… å„a
±Ê ±fa„Ö] äÖ Üq†i ±ŠfÃÖ] o‰çÚ àe ²] ‚nf à (°]‚ÇfÖ]
äË‘ææ (^`×Ò èjŠÖ] Ù^q… àÚ °œ VÅ äÖ ˆÚ…æ (NOPKN (̍^ÓÖ]
! ³þâ NMO (é‚ÃÏÖ] °ƒ ±Ê l^Ú (èÏ$ ý ݡ¢] ‚uœ ÀÊ^vÖ^e
±ñ^ŠßÖ]æ °„Ú†jÖ]æ æ] ±eœ Ù^q… àÚ gn`‘ àe ̉çmæ
— MRU ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

,
k̀0Z :ì ¹ ñƒ D™ $ gu kZ ~ ó èÖ^‰†Ö]L ä If x â Z X 123
eZzg à $
G
ä ~ 娚ÅZ %¬ 1Z … :¹ ä VrZ ÔH yÒ ä gµ0 £Z …ā ì H yÒ ä
LZ ä Z0 /0 ·= :¹ ä VrZ Ô H yÒ ä M … :¹ ä VrZ ÔH y Ò
XHe
$Zzg U¿Ð g Z]|ä VrZ ÔÐ −Zz
D … :ì ¹ ñƒ D™ $ gu kZ ~ ó èÖ^‰†Ö]L ä If x â Z X 124
eZzg à $
Ô ä VrZ Ô ~Š ¸ä ïEG3;Xt0 Š- … :÷ ë {z ÔH yÒ ä .ñ0 vZ
:¹ gzZ c*
M k0*Æ Z]|Æz q
-Z ā H e
$Zzg Ð n¦ 1Z ä VrZ ÔÐ g ( 0
V¹ Æz t ÔÝ¡ŠÖ] ÜÓn×Âæ :c*
â
Û ä g \ M ! äi^Ò†eæ ²] èÛu…æ ÜÓn× ݡŠÖ]
:c*Û ä g \ M X ÷ ñ M Ð ( V # V# xÝÆ \ M :¹ ä VrZ ?ì c*
⁠MÐ
Dâ
Û yŠ á Zz nk
,¼ Ã a vZ wÎg ä ë :¹ ä VrZ ?ƒ ù xÝ }÷ ?
kZ Ž Äg 4zŠ Ð kZ  !vZ } Z Xì ÑñÌZ » kZ Vƒ Ññ~ » T :‹ ñƒ
Û ä g Z]| ÂXÇg #Š Ð kZ Ž Äg #Š Ð kZ gzZ Çg 4zŠ Ð
â
~ :c*
ƒ ‹ ñƒ D ⠁ á g Z¼ à a vZ wÎg ä T Vƒ êŠ nÅ \¬vZ ÿkZC
Û Š÷ Ù
X ~Š „ZÍ Å ]!*
kZ ä VrZ gzZ ‰ƒ } 9òŠ M {g *
! ~ [ZŽ ÔñY ƒ Z9 {zā

àÚ °‚ßÓÖ] …^Šm àe gnfuæ (NUUKO (̍^ÓÖ] ±Ê ±fa„Ö] äÏù$æ


!NLPKM (̍^ÓÖ] ±Ê ±fa„Ö] äÏ$ùæ ±ñ^ŠßÖ]æ °„Ú†jÖ] Ù^q…
±eœ Ù^q… àÚ °ç×fÖ] °…^’Þ¢] èÚ^Úœ ±eœ àe ²] ‚f è×Ú… çeœæ
!Ð$æ VÙ^Îæ (SNKN (̍^ÓÖ] ±Ê ±fa„Ö] äÖ Üq†i äq^Ú àe]æ æ]
å†Òƒ VÙ^Îæ (OMMKMP (Ù^ÛÓÖ] gm„`i ±Ê ° ù̂ ÛÖ] äÖ Üq†iæ
!è×Ú… çeœ äjnßÒ VÙ^Îæ l^Ï%Ö] ±Ê á^fu àe]
(NUK…^fì¢] |† ±Ê °†’ÛÖ] á^ÛÃÞ ±•^ÏÖ] å]æ… &m‚vÖ]æ
±Ê g ±ù× ‚ß ^ŠÖ^q kßÒ VänÊæ è×Ú… ±eœ à …^Šm àe gnfu àÂ
!ý gñ^rÞ o× èÃe…œ ^ßnÖā ØfÎœ ƒā èfu†Ö]
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MSL ü

!àõnû Ãô Úø àöeû ] äö Ïø$$æø Ìö‰öçû möæø (äö ßûÂø °ùô ô ^Úø †$ Ö] àôÂø †õmû†ôqø àöeû ] åö ]æø …ø

àûÂø (Øönû ñô]†ø ‰ûāô ^Þø (Ñô]‡$ †$ Ö] ‚öfû Âø ^ßø$ø VÙø^Îø (èô Öø ^‰ø †ùô Ö] ±Êô ±% fô aø „$ Ö] äö qø †ø ìû ]* !MNQ
‚öŽöÞû]* VÙöçû Ïömø ^n&×ô Âø ^Ãø Ûô‰ø ^Ûø`ö Þ$]* †õnû ìø ‚öfûÂø æø gõaû æø àöeû ‚önû Ãô ‰ø ^ßø$ø (Ñø^vø‰ûāô ±eô]*
ô ] Ùøçû ‰ö…ø ÄøÛô‰ø àûÚø ²
!åö Ÿçûø Úø ^n&×ô Âø á$ ¬ôÊø åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø VÙöçû Ïömø a ² ø ]

(Ü$ `ö ×# Ö] Väô nû Êô ø ]‡ø æø p†Fìû]. é÷†$ Úø Ñô]‡$ †$ Ö] ‚öfû Âø åö ^ßø$ø‚$ uø V°% ô ^Úø †$ Ö] Ùø^Îø
!åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø (åö Ÿø]æø àûÚø Ùô]æø

!°' çôÎø åü ö ^ßø‰ûāô

(éø†ø mûçø Þö ±eô*] àöeû …ö çû ’ößûÚø ±ßô$ø‚$ uø V†õmû†ôqø àöeû ] Ùø^Îø (èô Öø ^‰ø †ùô Ö] ±Êô ±% fô aø „$ Ö] äö qø †ø ìû *] !MNR
±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ &m‚u ц› èÖ^‰… ±Ê ±fâ„Ö] äq†ìœ VMNQ
!PLKÜΆÖ] (PSIPRKåŸçÚ
(NMLKQ (èm^ãßÖ]æ èm]‚fÖ] ±Ê †n%Ò àe] Ù^Î (°†f_Ö] èm]æ… å„a
å…†ùÒæ Ñ]‡†Ö] ‚f à °^Ú†Ö] …ç’ßÚ àe ‚Ûuœ à †m†q àe] å]æ…æ
àe ØnÂ^Û‰ā à å^߉¬e †Ò^ŠÂ àe] ÀÊ^vÖ] äq†ìœæ (OPSKS ±Ê
†Óe çeœ ÀÊ^vÖ] äq†ìœæ ý…ç’ßÚ àe ‚Ûuœ à (…^Ëù’Ö] ‚ÛùvÚ
ý…^Ëù’Ö] ØnÂ^Û‰ā à (°†ÓŠÖ] onvm àe ²] ‚f à (±Ï`nfÖ]
g ànßÚ©ÛÖ] †nÚœ gÎ^ßÚ h^jÒ ±Ê ±Ú‡…]çíÖ] gn_íÖ] äq†ìœæ
!äß å^߉¬e ±Ï`nfÖ] Ðm†› àÚ (UQK
±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ &m‚u ц› èÖ^‰… ±Ê ±fâ„Ö] äq†ìœ VMNR
— MSM ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

¥0Z Ã Š- Xì H e
$Zzg ä Š- gzZ Ð ~Š â g ä k
,̀0Z ÐS
c Š gZŒ
Xì * Û rä
†… :ì ¹ ñƒ D™ $ gu kZ ~ ó èÖ^‰†Ö]L ä If x â Z
eZzg à $ X 125
$Zzg Ð t GZ 1Z ä VrZ Ô H y Ò ä LZuZ … :÷ ë {z Ô H y Ò ä t Zi°Z
e
Ø z 0 G … :÷ ë {z Ô H
g Z]| ä V âzŠ y Z Ô H y Ò ä í†gzZ <
vZ wÎg ä T Vƒ Ø 7 ™}Š nÅ \¬vZ ÿkZC
Ù ~ :‹ ñƒ D ⠁
ÛÃ
gZ'ì Ññ » kZ ÌZ—" Vƒ Ññ~ » T :ƒ ‹ ñƒ D ⠁
X$ ÛÃa
gu kZ ä t Zi°Z † … :¹ ä ~Š â g
zŠ Ã $
~ kZ gzZ ÔH yÒ {g !*
G
 zŠ ÐZ ð$N !vZ } Z :H†ŸZ
Ð kZ Ž Äg #Š Ð kZ gzZ Çg 4zŠ Ð kZ Ž Äg „
XÇg #Š
Xì ~ ¸ Å kZ
,
k̀0Z :ì ¹ ñƒ D™ $ gu kZ ~ ó èÖ^‰†Ö]L ä If x â Z
eZzg à $ X 1 26
yÒ ä s D 0 ð>Z †… :÷ ë {z Ô H y Ò ä {k
,â ! Z 0 gµ= :¹ ä

!PMKÜΆÖ] (PTIPSKåŸçÚ
áçßÖ] Ü–e é†mçÞ ±eœ àe …ç’ßÚ à (°†f_Ö] †m†q àe] èm]æ… å„a
àe]æ (MQLQKÜΆÖ] (OPUKS (†nfÓÖ] îm…^jÖ] ±Ê °…^ífÖ] äÖ Üq†i
äfÏùÖæ (STNKÜΆÖ] (MSUKT (Øm‚ÃjÖ]æ |†rÖ] ±Ê Üi^u ±eœ
(l^Ï%Ö] ±Ê á^fùu àe] äÖ Üq†iæ !±eœ äÒ…œ VÙ^Îæ Í¡ùÃÖ^e
!MSNKU
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MSN ü

ÄøÛô‰ø àûÚø ²ø ] ‚öŽöÞû]* VÙø^Îø ^n&×ô Âø á$ *] Äõnû %ømö àôeû ‚ômû‡ø àûÂø (Íô^u$ øsÖû] àöeû àôÚô ©ûÛöÖû] ‚öfû Âø ^ßø$ø
(åö Ÿø]æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö]ø !åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿøçû Úø kößûÒö àûÚø VÙöçû Ïömø a ² ô ] Ùøçû ‰ö…ø
!&m‚vÖ] ý !åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø

±eô]* àûÂø (†º_ûÊô ^ßø$ø (±% eô^mø†û Ëô Öû] ^ßø$ø VÙø^Îø (èô Öø ^‰ø †ùô Ö] ±Êô ±% fô aø „$ Ö] äö qø †ø ìû ]* !MNS
àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö] (åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø V^Â÷ çû Êö†û Úø g ±ùõ ×ô Âø àûÂø (Øônû Ëø_% Ö]
!°' çôÎø åü ö ^ßø‰ûāô !åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø (åö Ÿø]æø

±Êô I áø]‚øÛûuø àöeû] †ôaô^›ø çû eö*] ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (èô Öø ^‰ø †ùô Ö] ±Êô ±% fô aø „$ Ö] äö qø †ø ìû ]* !MNT
±% Šôìø†û Š$ Ö] ‚õÛ$ vøÚö àöeû Üönû aô]†ø eû āô Œô^f$Ãø Öû] çeö *] ^Þø†ø fø ìû*] I &ômû‚ôvøÖû] ]„øaF Ñô†ö ›ö

±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ &m‚u ц› èÖ^‰… ±Ê ±fâ„Ö] äq†ìœ VMNS


!PNKÜΆÖ] (PTKåŸçÚ
…ç’ßÚ àe Ñ^v‰ā à (±Þ^jŠrŠÖ] æ] ±eœ àe] äq†ìœ
àÚ (³âþ NQM oÊçjÛÖ] …çe^ŠnÞ ØmˆÞ °‡æ†ÛÖ] ±ÛnÛjÖ] s‰çÓÖ]
(Ñ^ËiŸ^e èÏ$ (äq^Ú àe]æ ±ñ^ŠßÖ]æ °„Ú†jÖ]æ Ü׊Úæ °…^ífÖ] Ù^q…
à å]æ… ]„a Ñ^v‰āæ !PSPKN (Ù^ÛÓÖ] gm„`i ±Ê äjÛq†i Äq]…
±f–Ö] ̉çm àe ‚ÛùvÚ çaæ ±e^m†ËÖ]æ (^߉¦] ]„`e ±e^m†ËÖ]
Äq]… (Å^Ûq¦^e èÏ$ (^`×ùÒ èjŠÖ] |^v’Ö] Ù^q… àÚ (ÜaŸçÚ
àe] ÀÊ^vÖ] äq†ìœæ !QOQKU (gm„`jÖ] gm„`i ±Ê äjÛq†i
!±Þ^jŠrŠÖ] æ] ±eœ àe †Óe ±eœ Ðm†› àÚ †Ò^ŠÂ
±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ &m‚u ц› èÖ^‰… ±Ê ±fâ„Ö] äq†ìœ VMNT
!PSKÜΆÖ] (QMKåŸçÚ
— MSO ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u
I
4&
vZ ÿkZ C â
Ù ~ :c*Û ä g Z]|ā H e $Zzg Ð üG3G +i ä VrZ Ô H
0h
~ » T :ƒ ‹ ñƒ D ⠁ Û Ã a vZ wÎg ä T Vƒ Ø7 ™ }Š nÅ \¬
kZ gzZ Çg 4zŠ Ð kZ Ž Äg 4zŠ Ð kZ  !vZ } Z Xì ÑñÌZ» kZ Vƒ Ññ
gZ ' XÇg #Š Ð kZ Ž Äg #Š Ð
X$

!* Û … :¹ ä VrZ Ôì H $
c gu kZ ~ ó èÖ^‰†Ö]Lä If x â Z X 127
eZzg Ã$
ä VrZ ÔÐ Ü1Z ä VrZ Ô H y Ò ä ¡ …ā ÷ D™ yÒ {z ÔH yÒ ä
 !vZ } Z Xì ÑñÌZ» kZ Vƒ Ññ~ » T :H e $Zzg ƒ¯%Ð g Z]|
XÇg #Š Ð kZ Ž Äg #Š Ð kZ gzZ ÔÇg 4zŠ Ð kZ Ž Äg 4zŠ Ð kZ
Xì ~ ¸ Å kZ

0
è ZCÙ ¤1Z … :¹ä VrZ Ôì H$ gu kZ ~ óèÖ^‰†Ö]Lä If xâZ X 128
eZzg Ã$
g8E
ö –Z·0 Z', Z kmZ1Z …āì HyÒ ~ }g!* Æ t§Æ $ gu kZ ä yZ£
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MSP ü

^ßø$ø (àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfû Âø àöeû áö^Ûø%ûÂö ^ßø$ø (‚õnû Ãô ‰ø àöeû ‚ömûçø ‰ö ^ßø$ø (‚õnû fôÖø çû eö *] ^ßø$ø (æõ†û Ûøeô
!ݺ¡Òø ø èøÚø ^‰ø]. æû *] ä́×ô aû ]* ˜ôÃû eø àønû eø æø ±ùõ ×ô Âø àønû eø ÄøÎøæø VÙø^Îø àôŠøvøÖû] àôÂø Ìö‰öçû mö
a ±$ fôß$Ö] Ôø ÖôƒF Èø×øfø Êø !^ßøaû †ôÒø áûāôæø (o×Feø VÙø^ÏøÊø [oÖ÷çû Úø ÜûÓöÖø köŠûÖø]* VÙø^ÏøÊø
!åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø VÙø^ÏøÊø

Ñö^vø‰ûāô ±ßô $ø‚$ uø (±% eô^Ãø rôÖû] ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (èô Öø ^‰ø †ùô Ö] ±Êô ±% fô aø „$ Ö] äö qø †ø ìû ]* !MNU
Ýõ^Š$ eø kößûeô gößømû‡ø ±ßô jû$ø‚$ uø (±% eø ]. ^ßø$ø (áö^_$ ÏøÖû] ±% Êô çû ÓöÖû] õ ^mø‡ô àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àöeû
^ßø$û‚ôùuø Väü Öø Ÿø^ÏøÊø Øônû Ëø_% Ö] ±eô*] o×FÂø ¡ìø ø ø ^Ûø`ö Þ$]* ±ÛôùÂø æø ±eô*] ±ßô$ø‚$ uø (±% Êô †ø nû ’$ Ö]
oj#uø Åô]ø çø Öû] èô r$ uø àûÚô a ² ô ] Ùöçû ‰ö…ø ØøføÎû]* VÙø^Îø ('ö‚ôùvømö ^*ŽøÞû^*Êø (g ±ùõ ×ô Âø àûÂø
(Ü$ `ö ×# Ö] !åö Ÿçûø Úø ^n&×ô Âø á$ ¬ôÊø (åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø VÙø^ÏøÊø !Ü' ìö oÂF‚ûmö Äõ•ôçû Ûøeô Ùøˆø Þø
!åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø åö Ÿø]æø àûÚø Ùô]æø

àöeû ‚öÛ$ vøÚö ±% ßô nû ßøvöÖû] ^ßø$ø‚$ uø VÙø^Îø (èô Öø ^‰ø †ùô Ö] ±Êô ±% fô aø „$ Ö] äö qø †ø ìû ]* !MOL
Üõ×ô ŠûÚö àûÂø (Øõnû `ø Òö àôeû èøÛø×ø‰ø àôeû onø vûmø àûÂø (Øô–$ ËøÛöÖû] àöeû ‚öÛøuû]* ^ßø$ø (àônû ŠøvöÖû]
Vg ”õ^Î$æø ±eô*] àôeû ‚ôÃû ŠøÖô kö×ûÎö VÙø^Îø àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfû Âø àôeû èøÛø%ønû ìø àûÂø (±ùô ñô¡øÛöÖû]
àûÚô köÃû Ûô‰ø ±Þùô āô ^Úø *] VÙø^Îø [äü jøÃû Ûô‰ø 𺱍ø æû *] äü jømû]*…ø 𺱍ø*] [±ùõ ×ô Âø àûÂø Ôø Ëø×$ ìø ^Úø

±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ &m‚u ц› èÖ^‰… ±Ê ±fâ„Ö] äq†ìœ VMNU


!PTKÜΆÖ] (QMKåŸçÚ
±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ &m‚u ц› èÖ^‰… ±Ê ±fâ„Ö] äq†ìœ VMOL
!QLKÜΆÖ] (QPKåŸçÚ
— MSQ ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

G0 + hÎ … :÷ ë {z ÔH yÒ ä e1Z … :÷ ë {z Ô~Š ¸~ z% ä
Š- … :÷ ë {z Ô H yÒ ä Ý°Z †0 y¢ … :÷ ë {z Ô H yÒ ä
]| c* M IZ ËÆ \ M gzZ g Z]| :¹ ä VrZ ÔH yÒ Ð Œä
š
ä kZ ?Vƒ 7Ññ Zg v~ H :c* â
Û ä g \ M ÂÔ ðƒ ]*! ðÃyxgŠ Æ )‚ Z
g—] !*t X ( ÷ Ññ}g ø \ M ÌQ ) ƒ: VY „ I* * …p¤ /Z 7VY :¹
Xì ÑñÌZ» kZ Vƒ Ññ~ » T :c* â
Û ä a \ M Ââà a x™ Z Ñ
! é›8E… :¹ ä VrZ Ôì H $ eZzg Ã$ gu kZ ~ ó èÖ^‰†Ö]Lä If x â Z X 129
:÷ ë {z ÔH yÒ ä y éŒG
©ÅZ °ÈZ Š c* i 0 ·0 t GZ … :÷ ë {z Ô H yÒ ä
= :÷ 9{z Ô H y Ò ä °çG .ÅZ x Î è›
M5 M i = :÷ ë { z Ô H y Ò ä ! Q …
Z]|… :¹Ð Z gzZ ‰ k0*
Æ Ü1Z VâzŠ {zā H yÒ ä R gzZ −Zz }÷
Á a vZ wÎg :¹ ä VrZ X ‰ ƒ qzÑ *
* C {z ÔN C ¼ ~ }g !*Æ g
@Y ¹n& H ƒ Z 7,( +Z q
\W ÂXì * -V Œ ñÑ p=:Zz Ð q ZŠß Z
-Zā J
Ð kZ Â !vZ } Z Xì Ññ » kZ ÌZt — " ÂVƒ Ññ~ » T :c*
â
Û äa
XÇg #Š Ð kZ Ž Äg #Š Ð kZ gzZ Çg 4zŠ Ð kZ Ž Äg 4zŠ
·… :¹ ä VrZ Ôì H $ eZzg à $gu kZ ~ ó èÖ^‰†Ö]L ä If x â Z X 130
E
} E
© . Å E- 4E
5 BNÄ
¼ ä VrZ Ô H yÒ ä ÿ Z 0 £Z … :÷ ë {z Ô H yÒ ä ö Z ŸZ 0 G
47Eä VrZ ÔÐ ðŸZ ›ä VrZ ÔÐ ÿG
$Zzg Ð Ý°Z †0 î*I-G
e 5;X²0 N
0
» g Z]|Ã\ M :¹Ð g m‡z ! Z 0 Ä ]| ä ~ā ¹ ä VrZ Ô H
¬Š ä \ M & ì q +Z ðà H ?3g ú ä Ú ¾Ð ¶Š B‚
+Z ðà c*

ànŠvÖ] àe ‚ÛvÚ †ËÃq çeœ (áçßÖ] xjÊæ ð^vÖ] Ü–e V±ßnßvÖ]


(†fÃÖ] ±Ê ÌÖ©ÛÖ] äÖ Üq†i (±ÊçÓÖ] ±ßnßvÖ] ànßùvÖ] ±eœ àe o‰çÚ àe
(NPOKMO (ð¡fßÖ] Ý¡Âœ †n‰ ±Ê äÖ Üq†iæ (èÏ$ á^Òæ VÙ^Î (QTKN
!å†nÆæ ±ß_Î …]‚Ö] äÏ$ùæ VÙ^Îæ
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MSR ü

äô nû ×øÂø kûÃø ×ø›ø ^Û$ Úô ±$ Öøāô g% uø*] ^`ø ßûÚô 麂øuô]æø ±Öô áøçû Óöiø áûŸô* ^$÷¡ø³þ$ø a ² ô ] Ùôçû ‰ö…ø
kößûÒö àûÚø VÜùõ ìö †ômû‚ôÆø Ýøçû mø a ² ô ] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îøæø VÙø^Îø Ü$ $ö !&m‚vÖ] !‹öÛûŽ$ Ö]
!åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø

^ßø$ø (±% Ûô–ø`û røÖû] ±ùõ ×ô Âø àöeû †ö ’ûÞø ^ßø$ø VÙø^Îø (èô Öø ^‰ø †ùô Ö] ±Êô ±% fô aø „$ Ö] äö qø †ø ìû ]* !MOM
Øøìø‚øÊø (èøÓ$ Úø èömøæô^Ãø Úö Ýø‚ôÎø VÙø^Îø äô nû eô*] àûÂø (àøÛømû]* àôeû ‚ôuô]çø Öû] ‚ôfûÂø àûÂø (±% fômû†ø íöÖû]
кmû‚ô‘ø ]„øaF VÝô^Ž$ Ö] Øôaû Ÿô* Ùø^Îø Ü$ $ö (†ômû†ôŠ$ Ö] o×øÂø äü Ãø Úø äü Šø×øqû^*Êø (‚ºÃû ‰ø äô nû ×øÂø
¡q÷ ö …ø †ö Òö„ûiø VÙø^Îø [Ôø nû Óôfûmö ^Úø VÙø^ÏøÊø (‚ºÃû ‰ø oÓFfø Êø [±' ×ô Âø àûÚø V]çû Öö^ÏøÊø =±ùõ ×ô Ãø Öô
köÃû Ûô‰ø ‚ûÎøæø (†ø nùô Æø]. áû*] …ö ‚ôÎû*] Ÿæøø àømû†ôqô^`ø ÛöÖû] àøÚô a ±ùô fôß$Ö] hô^vø‘û]* àûÚô
VÙø^ÏøÊø !±' ×ô Âø äü Ëø×øìøæø ǻ†ônû Æø æû ]* Õøçû fö iø oÖFāô †ø nû ŠôÛøÖû] ø ]…ø ]* àønû uô a ²
ô ] Ùøçû ‰ö…ø
à$ Ãø Êøû Ÿ* ø VÙø^Îøæø !°‚ôÃû eø ±$ fôÞø Ÿø äü Þ$]* †ø nû Æø o‰Fçû Úö àûÚô áøæû …ö ^aø èô ÖøˆôßûÛøeô ±ßôù Úô køÞû*]
(äô mû‚ømø o×FÂø ² ö ] xöjøËûmø äü Ööçû ‰ö…ø æø ²
ö ] äö f%vômöæø äü Öøçû ‰ö…ø æø ²
ø ] g% vômö Øõqö…ø oÖFāô èømø]†$ Ö]
éö‚ømû†ø eö oiF^*Êø (éõ ]ˆø Æø ±Êô ±' ×ô Âø áø^Òøæø !±ùõ ×ô Âø oÖFāô ^`ø Ãø Êø‚øÊø (äü eö ^vø‘û]* ^`ø Öø Íø†ø Žûjø‰û^Êø
Ùöçû Ïöiø ^Úø Ð' uø]* (éö‚ømû†ø eö ^mø VÙø^ÏøÊø =]„øÒøæø ]„øÒø ØøÃø Êø ^n&×ô Âø á$ āô (² ô ] Ùøçû ‰ö…ø ^mø VÙø^ÏøÊø
!åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø VÙø^Îø !éõ ‚øqôçû Úø àûÚô VÙø^Îø [éõ ‚øqôçû Úø àûÚô Ýû*]

±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ &m‚u ц› èÖ^‰… ±Ê ±fâ„Ö] äq†ìœ VMOM


!QRKÜΆÖ] (RMIRLKåŸçÚ
— MSS ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

Æ yZ ) Ð a vZ wÎg Âä ~ :¹ ä VrZ ?ì ‹ ä \ M & ì q


}g !*
-¢Eâ z *Š = **
Ð é£G }÷ » q
ƒ k0* -Z Ë~ yZā ÷ ¿g Í+Z ,q & ( ~
Ññ~ » T :å c*
⁠k¼ :¹Q X $
Û ä a vZ wÎg yŠ á Zz n, gZ ' ì F,m,
³
Xì Ññ » kZ ÌZVƒ
Z0 ¾… :ì ¹ ñƒ D™$ gu kZ ~ ó èÖ^‰†Ö]Lä If x â
eZzg Ã$ X 1E
31Ä
| A
AXE
y… :÷ ë {z Ôì H yÒ ä ö+ Z
^Z 0 uZßZ †ä VrZ ÔH yÒ ä R
7Z Ä ]| ÂñÑ p=ltzç ]|ā H e
$Zzg Ð −Zz LZ ä VrZ ÔÐ
» Z(]|)t :¹Ãx÷ è6,µB‚ LZ 7Z ätzç ]|Xñ M Y
á IZQ Ôc*
ä tzç ]| Ô} 7,zg ( ™ Ít) g Ä ]| ?Zyà :¹ ä VÍß !ì „
 zŠ
~/ô+̀'Æ a x™ Z Ñ g—\ M :¹ ä VrZ ?*
c Š Ñ¥ ä q ¾Ã\ M :¹
J … Y 7Z vßt gzZ ) ÷ ìg ™™f » ¿q
z bcÆ yZ ) ~ Ô( 7- -Z Ð
ì ‹ ñƒ D ⠁
Û Ã a vZ wÎg ä ~ ‚ Ü ¤ Å w$
rg 7‰ +z œg ( ~ ˆ
Ü o
\ M Z]|gzZ † Ð }Š Zg Z Æ äY s§ Å( gzZ Ë c*
ut a \ M Z
#
, Z a }÷ ? :c*Û ( Ð yZ ) ä a \ M ÂXìg ~ Üæ 6,gîÆ dY Æ
â
Ñ ðà ˆ }÷ā t 1¸ e yzg ; ]| a Æ e .ñ ]| ‰ ƒ „
¿kZ gz8!* Û ( 6,µñÆ 6{zç) ä a \ M gzZ Xì 7
â
gz¢ Z}t ~ :c*
wÎg Æ kZ gzZ \¬vZ gzZ ì *
@™›Ð ( a) wÎg Æ kZ gzZ \¬vZ Ž Ç VzŠ Ã
/ôÆ a \ M ÂÔÇ }™ « ì Vð; Æ kZ \¬vZ gzZ Ô÷ D™ ›Ð kZ
ƒ «Ã‚lp¾ Z}tā ) ìg Ù Š Ã}}kZ ™ VZ VZ ÷ó
\ M Â (ì @*
ÂÔ¸ -
qÑ~ k
Bq â
-Z g Z]|gzZ X c*Û «Ã g Z]| Z} {z ä a
â
:c* :¹gzZ ñ M g {h
Û ä a \ M !ì H V- ä Z]| !vZ wÎg c* +',]|
:H n²äVrZ ?ì gÖZ » ùgzZסc*
ì ;gÈ ÂŽ ì ]*
! ht H !{h
+',}Z
Xì Ññ » kZ ÌZ ÂVƒ Ññ~ » T :c*Û ä a \ M Xì gÖZ » ùgzZ×
â
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MST ü

àûÂø (èøfønû jøÂö àôeû ÜôÓøvøÖû] àôÂø pæF†û möæø VÙø^Îø (èô Öø ^‰ø †ùô Ö] ±Êô ±% fô aø „$ Ö] äö qø †ø ìû ]* !MON
!ýåö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø VÙø^Îø a ±$ fôß$Ö] á$ ]* (äô nû eô]* àûÂø (gõÃø ’ûÚö

(Ñõ…ô^íøÚö àôeû àônû ’øuö àûÂø pæF†û möæø VÙø^Îø (èô Öø ^‰ø †ùô Ö] ±Êô ±% fô aø „$ Ö] äö qø †ø ìû ]* !MOO
!‚õÃû ‰ø àôeû gôÃø ’ûÚö àûÂø (±ùô Ûônû j$Ö] høçû ÏöÃû mø àôeû ÄôÛôùrøÚö àûÂø (±ùô Ûônû j$Ö] áø^n$uø ±eô*] àûÂø

(xõnû rôÞø ±eô]* àôeû ô²] ‚ôfû Âø àûÂø pæF†û möæø VÙø^Îø (èô Öø ^‰ø †ùô Ö] ±Êô ±% fô aø „$ Ö] äö qø †ø ìû ]* !MOP
!†ø føíøÖû] ý]‚÷Ãû ‰ø á$ *] ±ùô ô†ø röÖû] èøÃø nû eô…ø àûÂø (äô nû eô*] àûÂø

àûÂø (±ùô ßô`ø röÖû] o‰øçû Úö àûÂø pæF†û möæø VÙø^Îø (èô Öø ^‰ø †ùô Ö] ±Êô ±% fô aø „$ Ö] äö qø †ø ìû ]* !MOQ
!åü çö vûÞø (gõÃø ’ûÚö

±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ &m‚u ц› èÖ^‰… ±Ê ±fâ„Ö] äq†ìœ VMON


!QSKÜΆÖ] (RMKåŸçÚ
±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ &m‚u ц› èÖ^‰… ±Ê ±fâ„Ö] äq†ìœ VMOO
!QTKÜΆÖ] (RNKåŸçÚ
‚nÉ àe onvm çaæ å^ßjf$œ ^Ú xnv’Ö]æ (á^ßùu ±eœ VØ‘¢] ±Ê
|^v’Ö] Ù^q… àÚ h^e†Ö] Üni àÚ ±ÊçÓÖ] ±ÛnjÖ] á^nùu çeœ á^nùu àe
!NMPKMM (gm„`jÖ] gm„`i Äq]… (³þâ MPQ oÊçi ^`×ùÒ èjŠÖ]
±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ &m‚u ц› èÖ^‰… ±Ê ±fâ„Ö] äq†ìœ VMOP
!QUKÜΆÖ] (RNKåŸçÚ
±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ &m‚u ц› èÖ^‰… ±Ê ±fâ„Ö] äq†ìœ VMOQ
!RLKÜΆÖ] (RNKåŸçÚ
— MSU ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

¬$ gut :ì ¹ ñƒ D™$ gu kZ ~ ó èÖ^‰†Ö]Lä If x â Z X 132


eZzg Ã$
â
:c*Û ä a x™Z Ñ g—ā ì ~z%Ð & §Æ −Zz Æ yZ gzZ ïEš{!Ð îE 4G
0G5“ 0
'Vƒ Ññ~ » T
0 a:ì ¹ ñƒ D™ $ gu kZ ~ ó èÖ^‰†Ö]L ä If x â Z X 133
eZzg à $
-GG
# -G
#
VrZ ÔÐ ö [ © 0 …ä VrZ ÔÐ ö+Gy§ 1Z ä VrZ Ôì ~z%Ð tg #
+
X He
$Zzg Ð Ä0 ïEš{! ä
0 vZ † :ì ¹ ñƒ D™ $ gu kZ ~ ó èÖ^‰†Ö]Lä If x â Z
eZzg Ã$ X 1+3
E4
BE
-G
gu ~g7 Ð M ' Äā ÷ D™ e
$ $Zzg Ð Ù̀g {z ÔÐ −Zz LZ {z Ô ÷ ! Z

E;X9
ÏZ Ð & §Æ ïEš{! ÔÐ ö- E.ñā ì ¹ ~ ó èÖ^‰†Ö]L ä If x â Z X 135
gu Å b§
Xì ~z% $
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MTL ü

±Êô °% †ô fø _$ Ö] †õ mû †ô qø àö eû ‚ö Û$ vø Úö Ùø ^Îø VÙø ^Îø (èô Öø ^‰ø †ùô Ö] ±Êô ±% fô aø „$ Ö] äö qø †ø ìû ]* !MOR


gøŠôÞö hô^jøÓôÖû] ]„øaF ÄôÛûqø Øô%ûÛôeô äü ß%¾ö*]æø (äü Öø Üùõ ìö †ô mû ‚ô Æø hô ^jø Òô àû Úô ±Þô ^%$Ö] ‚ô ×$ rø Ûö Öû ]
(áø^Ûønû ×ø‰ö àöeû †ö Êô ]‡ø ^ßø$ø (°% ‡ô]†$ Ö] ‚õnû Ûøuö àöeû ‚öÛ$ vøÚö ±ßô $ø‚$ uø VÙø^ÏøÊø !Äôn%Žøj$Ö] oÖøāô
kö×ûÎö VÙø^Îø èøfø ×øÃû $ø àôeû 'ô…ô^vøÖû] àôÂø (Ô õ mû†ôø àôeû] ² ô ] ‚ôfû Âø àûÂø (Øönû ñô]†ø ‰ûāô ^ßø$ø
±Öô áøçû Óöiø áûŸ* ô (gøÎô ^ßøÚø Äøeø…û ]* äü Öø lö‚û`ôø VÙø^Îø [è÷føÏøßûÚø ±ùõ ×ô Ãø Öô lø‚û`ôø Øûaø V‚õÃû ŠøÖô
‚$ ‰øæø (éõ ðø ]†ø fø eô äü %øÃû eø æø (èømø]†$ Ö] †ø Òøƒøæø I ^`ø nû Êô ^Úø æø ^nø Þû‚% Ö] àøÚô ±$ø Öøāô g% uø]* à$ aö ]‚øuûāô
oj#uø ^`ø Ãø Êø†ø Êø ±ùõ ×ô Âø ‚ônø eô „øìø*] Üùõ ìö †ômû‚ôÆø Ýøçû mø kömû]*…ø æø VÙø^Îø I ä́eô^eø †ø nû Æø hô]çø eûŸ* û]
!åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø VÙø^ÏøÊø ^Ûø`ô_ôeû āô šô^nø eø oÖFāô ^Þø†û ¿øÞø

º mû†ø Îö kûÖø^ÏøÊø (Õøçû fö iø éô ]ˆø Æø ±Êô äü Ëø×$ ìø (èöŠøÚô ^íøÖû]æø


ðø ^røÊø =äü ×øÏø%ûjø‰û] V
ÜûÓößûÚô Øûaø VÙø^ÏøÊø =±ßô jø×ûÏø%ûjø‰û] Ô ø Þ$āô 
º mû†ø Îö kûÛøÂø ‡ø =Ô ø Ãø Úø tº…ô^ìø ±Þùô āô VÙø^ÏøÊø
!o‰Fçû Úö àûÚô áøæû …ö ^aø èô ÖøˆôßûÛøeô ±ßôù Úô køÞû*] [ä́×ô aû *] àûÚô èºÚ$ ^uø äü Öø Ÿ$āô ‚õuø*] àûÚô

!èº×$ Âô äü Öø &ömû‚ôvøÖû]æø (äô nû Êô ̺×øjøíûÚö †ºÊô ]‡ø æø (åõ ]æø ‚õnû Ûøuö àöeû ] Vkö×ûÎö
±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ &m‚u ц› èÖ^‰… ±Ê ±fâ„Ö] äq†ìœ VMOR
!RMKÜΆÖ] (RNKåŸçÚ
— MTM ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

,̀0 · :ì ¹ ñƒ D™ $
k
` gu kZ ~ ó èÖ^‰†Ö]Lä If x â Z X 136
eZzg Ã$
Æ [ Â kZ 7Z ~ wì }÷ Ôì ¹~ ¢ ~uzŠ Å ón, èk¼L[ Â KZ ä ~d
ÔH yÒ ä ~i Zg q0 ·= :¹ ä VrZ ÔH
Š H [™s§Å ¿Ð zz Å ™
ÔH yÒ ä LZuZ … :÷ ë {z ÔH y Ò ä yÑ 0 
Û Zi … : ÷ ë { z
$Zzg Ð ‘ 0 _g q ä VrZ ÔÐ -
ä ~ā H e qÑ 0 vZ † ä VrZ
:¹ ä VrZ ?÷ … Y Ã C Ë Å g Z]| \ M H :¹ Ã g Ä ]|
{z  ñY ïÌq -Z ¤ Ü og e Æ g Z]| ~
/Z = Ð ~ yZ X Vƒ } Y ˆ
ƒ « » } }Ãy Z ä VrZ Q Xì [8Ð é£G
a x™ Z Ñ g—gzZ Ô ** -¢Eâ z *Š =
Æ } i ZzgŠ Æ y Z á Zz U g0
+Z Æ ~tKgzZ Ô'B‚Æ ]Y Z',Ã g \ M »
k¼ ä ~ :÷ D™ yÒ ~zZg X H ™f » Ô äY K È Æ Vzi ZzgŠ x Ó {z´
nè,
ëā J- VŒ H — ÐZ gzZ ZñB; » g Z]| ä a \ M ā ¬Š yŠ á Zz
~ » T :c*
â
Û ä a \ M X à NŠ ~C Å VN Å g Z]|gzZ a \ M ä
Xì ÑñÌZ» kZ Vƒ Ññ
Üæ) ú 7Z ä a x™ Z Ñ g—~ ut {zçā t ¤ ,v0*gzZ
* Y ú1 à Zä ( a) · :¹ ä ÷Œ
hgú a ÏZ Ô* Û Â Zhg ( T CZ ~ ©
$**
\ M Ì~ :H n²gzZ ñƒ¢q ~ # .Å a \ W g Z]| ( ™Ít) ! c*
Ö } Š
â
:c*Û ä a \ M  !ì Œú1 = ä \ M ā ì y át Ã÷Œ
Û X Ç VgB‚ Æ
Û Z m{ P Æ yÆ Tì (Z Ìq
~g v ! Z} Z ?Vƒ : Š Z -Z ðÃÐ ~ ? H
X ¶Ð .ñà e yzg ; ]|Ž ì Ú„zB‚}÷
gu kZ gzZ Ôì B Z
~$ Û Zi gzZ ì ~zZg gz$ qè0Z :Vƒ H~
Xì ÌA q
-Z
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MTN ü

‚ôfû Âø àöeû áö^Ûønû ×ø‰ö ^ßø$ø V†õ mû †ô qø àö eû ] Ùø ^Îø VÙø ^Îø (èô Öø ^‰ø †ùô Ö] ±Êô ±% fô aø „$ Ö] äö qø †ø ìû ]* !MOS
àôÂø (Ô õ mû†ôø àôeû ô²] ‚ôfûÂø àûÂø (Øönû ñô]†ø ‰ûāô ^Þø]* (Ýõô ^Îø àöeû ±% ×ô Âø ^ßø$ø (…ô^f$røÖû]
áûāôæø Ô õ mû†ôø àöeû ] äö ßûÚô ]ç÷ vûÞø †ø Òø„øÊø (]‚÷Ãû ‰ø könû Ïô Öø VÙø^Îø Ô õ Öô^Úø àôeû 'ô…ô^vøÖû]
!àõnû Ãô Úø àöeû ]æø ‚öÛøuû]* äü Ïø$$æø (hø^iø ‚ûÏøÊø …ô^jøíûÛöÖû] ‚ôßûqö àûÚô áø^Òø

^ßø$ø (ôÛøÂû Ÿ* û] àôÂø (èøÞø]çø Âø çû eö*] VÙø^Îø (èô Öø ^‰ø †ùô Ö] ±Êô ±% fô aø „$ Ö] äö qø †ø ìû ]* !MOT

±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ &m‚u ц› èÖ^‰… ±Ê ±fâ„Ö] äq†ìœ VMOS


!RNKÜΆÖ] (ROKåŸçÚ
±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ &m‚u ц› èÖ^‰… ±Ê ±fâ„Ö] äq†ìœ VMOT
!RQKÜΆÖ] (RRKåŸçÚ
(TPRPKÜΆÖ] (MOLKQ (p†fÓÖ] àߊÖ] ±Ê ±ñ^ŠßÖ] äq†ìœ
±Ê ±ñ^ŠßÖ] pæ… ‚Îæ VNLUKQ (èm^ãßÖ]æ èm]‚fÖ] ±Ê †n%Ò àe] Ù^Îæ
à (èmæ^ÃÚ ±eœ à (^Ûùu àe onvm à (oßù%ÛÖ] àe ‚ÛùvÚ à (äß߉
&m‚u ]„aæ V±fa„Ö] ²] ‚f çeœ ^ßín Ù^Î VÙ^Îæ ý Û¢]
!xnv‘
!Ý‚ùÏi ‚Îæ VÙ^Îæ (NMNKQ ±Ê †n%Ò àe] å…†ùÒæ
±Ê ^–÷mœæ (SUKÜΆÖ] (URK±ù× “ñ^’ì ±Ê ±ñ^ŠßÖ] äq†ìœæ
o× äÏÏùvÚ äq†ìæ ý oßù%ÛÖ] àe ‚ÛùvÚ à (PQKèe^v’Ö] Øñ^–Ê
!±‰‚ÏÛÖ] ð^n–×Ö é…^jíÛÖ] ^`ßÚ …^’Ú
(MQQQKÜΆÖ] (RPPKN (èߊÖ] ±Ê Ü‘^ ±eœ àe] äq†ìœæ
ý èÞ]ç çeœ ^ß$‚ùu (Íç àe ‚m‡ ^ß$‚ùu (°‡]†Ö] çÃŠÚ çeœ ^ß$‚ùu
‚Î Ÿùā D‚uœE h^Ò†Ö] ±Ê á^Ò ^Ú VänÊæ (†ì¤] àÚ †fÒœ ^Ûa‚uœ VänÊæ
— MTO ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

,
k̀0Zā ì ¹ ñƒ D™ $
` gu kZ ~ ó èÖ^‰†Ö]Lä If x â Z X 137
eZzg Ã$
{z ÔH yÒ ä x›‡0 Z… :÷ ë {z Ô H y Ò ä g (Z †0 y Ñ… :¹ ä
qÑ0 vZ †ä VrZ Ô~Š ¸ä LZuZ … :÷ ë
0 _g q ä VrZ ÔÐ -
gu Å b§ÏZ X 5 Ð g Ä ]|~ā H e
qÑ0Z Ð y Z $
- $Zzg Ð ´ â
0 £Z x â Z X ¶à ™/Âä VrZ ¸ Ð ~ HÆ g U {z ¤
/Z Ôì Å e
$Zzg ä
Xì * Û rÃq
c Š gZŒ -Ñ0
è Z ä ¥0Z gzZ N
m

ä : Zú1Z :ì ¹ ñƒ D™ $ gu kZ ~ ó èÖ^‰†Ö]Lä If x â Z
eZzg Ã$ X 138

‚nÉ ±eœ à (èn_ ^ß$‚ùvÊ VÛ¢] Ù^Î (änßnÃe 包æ änÞƒªe äÃÛ‰
!ä×%Ûe g
±eœ à (MORQKÜΆÖ] (RLRKN (^–÷mœ Ü‘^ ±eœ àe] äq†ìœæ
!]ˆqçÚ ^Ûùu àe onvm à (o‰çÚ
DNQOU (…^j‰¢] ̎ÒE …] ù̂ fÖ]æ (PTK°…ƒ¡fÖ] äq†ìœæ
!èÞ]ç ±eœ à (^Ûa^߉¬e
]„a VÙ^Îæ ànvnv’Ö] o× Յ‚jŠÛÖ] ±Ê ÜÒ^vÖ] äq†ìœæ
!ànínŽÖ] ½† o× xnv‘ &m‚u
!än× ^jÒ^‰ Õ…‚jŠÛÖ] “ní×i ±Ê ±fa„Ö] 偅æœæ
(å^߉¬e (PURUKÜΆÖ] (MRRKQ (†nfÓÖ] ±Ê ±Þ]†f_Ö] äq†ìœæ
Û¢] à (±ËßvÖ] ¼n׉ àe Üm†ÓÖ] ‚f àe ‚nÉæ èÞ]ç ±eœ àÂ
Û¢] à (Ôm† à (ànÏm†_e (PUSLK ÜΆeæ (†nŠm Í¡jì^e

±eœ à (àm^߉¬e (MLUKO(Õ…‚jŠÛÖ] ±Ê ÜÒ^vÖ] äq†ìœæ
]„a VÜÒ^vÖ] Ù^Î Ü$ !äÖç_e &m‚vÖ] †Òƒæ Vå†ìŒ ±Êæ ý èÞ]çÂ
!äÖç_e å^q†ím ÜÖæ ànínŽÖ] ½† o× xnv‘ &m‚u
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MTP ü

Äøqø…ø ^Û$ Öø VÙø^Îø g Üø Îø…û *] àôeû ‚ômû‡ø àûÂø (Øônû Ëø_% Ö] ±eô]* àûÂø (kõeô^$ø ±eô]* àöeû gönû fôuø
Ü$ $ö (àøÛûÛôùÏöÊø lõ^uøæû ‚øeô †ø Úø ]* (Üùõ ìö †ø mû‚ôÆø Ùøˆø Þøæø (Åô]ø çø Öû] èô r$ uø àûÚô a ²
ô ] Ùöçû ‰ö…ø
ô ] hø^jøÒô Vàônû ×øÏø%$Ö] ÜöÓönû Êô köÒû†ø iø ‚ûÎø ±Þùô āô (köfûqø^*Êø könû Âô ö ±Þùô ^*Òø VÙø^Îø
±iô†ø jûÂô æø ²
±$ ×øÂø ]ø †ômø oj#uø ^Îø†ôjøËûmø àûÖø ^Ûø`ö Þ$¬ôÊø (^Ûø`ônû Êô ±Þôçû Ëö×öíûiø Ìønû Òø ]æû †ö ¿öÞû^Êø !±jô nû eø Øøaû ]*
±ùõ ×ô Âø ‚ônø eô „øìø*] Ü$ $ö (àõÚô ©ûÚö Øùô Òö ±% Öôæø ^Þø]*æø °øŸçûø Úø ²ø ] á$ āô VÙø^Îø Ü$ $ö !šøçû vøÖû]
!åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø (åö Ÿ]ø æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö] (äü n%Öôæø ]„ø F̀ Êø åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø VÙø^ÏøÊø
lô^uøæû ‚$ Ö] ±Êô áø^Òø ^Úø VÙø^ÏøÊø [a ² ô ] Ùôçû ‰ö…ø àûÚô äü jøÃû Ûô‰ø VÜøÎø…û *] àôeû ‚ômûˆø Öô kö×ûÏöÊø
!äô nû Þøƒö^.eô äü Ãø Ûô‰øæø äô nû ßønû Ãø eô åö d…ø Ÿ$āô ‚ºuø]*

!±% ñô^Šøß$Ö] äö qø†ø ìû*] °' çôÎø º^ßø‰ûāô ]„øaF

^ßø$ø (±% ñô¡øÛöÖû] Øønû ñô]†ø ‰ûāô çû eö*] ^ßø$ø VÙø^Îø (èô Öø ^‰ø †ùô Ö] ±Êô ±% fô aø „$ Ö] äö qø †ø ìû ]* !MOU
‚ônû fø Âö èömø]æø …ô ǻ„ôaF !ǻçôvûßøeô ÜøÎø…û ]* àôeû ‚ômû‡ø àûÂø (èøÛø×ø‰ø ±eô]* àûÂø (èøfønû jøÂö àöeû ÜöÓøvøÖû]
!±ùô ñô¡øÛöÖû] àôÂø (±ùô fùô –$ Ö] Ñø^vø‰ûāô àôeû
(Ìõ×øìø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ßø$ø (†õ mû †ô qø àö eû ] Ùø ^Îø VÙø ^Îø (èô Öø ^‰ø †ùô Ö] ±Êô ±% fô aø „$ Ö] äö qø †ø ìû ]* !MPL
±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ &m‚u ц› èÖ^‰… ±Ê ±fâ„Ö] äq†ìœ VMOU
!RTKÜΆÖ] (RSKåŸçÚ
±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ &m‚u ц› èÖ^‰… ±Ê ±fâ„Ö] äq†ìœ VMPL
— MTQ ™ {,^Y ó» g Zèe $Ñz g$
è u
I’
Ü1Z ä VrZ ÔH yÒ ä "
$U* $Zzg Ð ø. Z
! Z 0 Ô … :÷ ë {z Ô H e
Ð q ZŠß Z Á Z $Zzg Ð g ¶g Z 0 h
# a vZ wÎgā H e +i ]| ä VrZ ÔÐ
â
:c* c Š ¬» ä™·+ ä a \ WX ÑZ e ƒ Z 7,6,x £Æ nk
Û Q Ô* è ¼ Âñƒ :Zz
,
á Z » ug I w™z LZ ) ì *
{g ÷ c Š È Ž6,kZ ä ~ gzZ ì H Í
Š M Zzš = ā c*
}÷ Ô]‹ ~÷gzZ vZ [ Â :Vƒ ;g Y } hg ,q ~g ¸ zŠ ~ ?~ X ( c*
â
Û
‘ dY ù }÷ ~ [!*Æ VâzŠ yZ ?ā dŠ ?: X š
t G Xƒ W M èIZ
à nj k0*}÷ J
Q X N Y M : 6,W, -Z# Ð Vƒ 7Z]
.- Ü z kZ VâzŠ
J‰
Ù ~ gzZ ì Ññ Z÷ \¬vZ — " :c*
B; » g Z]|Q X Vƒ à z » ðñC â
Û
4zŠ Ð kZ Â !vZ } Z Ôì Ññ » kZ Ì ( Z) t ÂVƒ Ññ~ » T :c*
â
Û gzZ Zñ
( :÷ ë ~zZg ) XÇg #Š Ð kZ Ž Äg #Š Ð kZ gzZ ÔÇg 4zŠ Ð kZ Ž Äg
:¹ ä VrZ ?ì ‹ Ð a vZ wÎgt ä \ M :¹Ð g ¶g Z 0 h
+i ]|ä ~
Û ðÃ~ V¤y Z ( ‰ K ·6,x £Æ nk
KZ Ð Z ä T å 7(ZÆ Š ,
è ¼)
Xƒ: ‹ Ð Vâ » gzZ ¬Š Ð V\ M
$Zzg Ìä ðK̈x â Z Ð Z Xì ~ ¸ Å kZ
Xì H e

1Z … :¹ ä VrZ Ôì H $ gu kZ ~ ó èÖ^‰†Ö]L ä If x â Z X 139


eZzg à $
1Z ä VrZ ÔH yÒ ä îE
0G5“ 0 êÀM7M… :÷ ë {z Ô H y Ò ä ðŸZ LZu Z
4G
0 D Xì Å e gu Å b§ ÏZ Ð g ¶g Z 0 h
$Zzg $ +i ]| ä VrZ ÔÐ
-
E {EÅ
Xì ~z%Ð & §Æ ðŸZ e $Zzgt Å ö Z t GZ
, è Zā ¹ ä VrZ Ôì H $
̀0
k
` gu kZ ~ ó èÖ^‰†Ö]Lä If x â Z X 140
eZzg Ã$
ä Ô™ 0 Ý°Z †= :÷ ë {z Ô H y Ò ä î 0 ·… :H y Ò ä ~d

!SNKÜΆÖ] (SLKåŸçÚ
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MTR ü

çû eö]* ^ßø$ø (±% Úô †ø –ûvøÖû] áø^Ûø%ûÂö àöeû o‰øçû Úö ^ßø$ø (xõÖô^‘ø àöeû àôÛFuû†$ Ö] ‚öfû Âø ±ßô$ø‚$ uø
(Üùõ ìö †ômû‚ôÆø Ýøçû mø a ô²] Ùôçû ‰ö…ø ÄøÚø ^ß$Òö VŸø^Îø Üø Îø…û ]* àôeû ‚ômû‡ø æø ðô ]†ø fø Öû] àôÂø (Ñø^vø‰ûāô
Ÿæøø ±Öô Ø% vôiø Ÿø èøÎø‚ø’$ Ö] á$ āô VÙø^ÏøÊø !ä́‰ô]+…ø àûÂø (éô †ø røŽ$ Ö] àø’ûÆö ÄöÊø†û Þø àövûÞøæø
kößûÒö àûÚø VÙø^Îø áû*] oÖFāô &ömû‚ôvøÖû] (äô nû eô]* †ônû Æø oÖFāô oÂF$ ] àôÚø ö²] àøÃø Öø (±jô nû eø Øôaû Ÿô*
!åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø
(ðô ¡øÃø Öû] çeö]* غÚô ^Òø ^ßø$ø (Üõnû Ãø Þö çû eö]* ^ßø$ø VÙø^Îø èô Öø ^‰ø †ùô Ö] ±Êô ±% fô aø „$ Ö] äö qø †ø ìû ]* !MPM
á$ *] g ÜøÎø…û *] àôeû ‚ômû‡ø àûÂø (éø‚øÃû qø àôeû onFvûmø àûÂø (kõeô^$ø ±eô]* àôeû gônû fôuø àûÂø
!åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø VÜùõ ìö †ômû‚ôÆø Ýøçû mø ±ùõ ×ô Ãø Öô Ùø^Îø a ²
ô ] Ùøçû ‰ö…ø

±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ &m‚u ц› èÖ^‰… ±Ê ±fâ„Ö] äq†ìœ VMPM


!SOKÜΆÖ] (SLKåŸçÚ
îm…^i ±Ê ^ÛÒ ÜnÃÞ ±eœ à (݇^u àe ‚Ûuœ à (°†f_Ö] äq†ìœ
!NMNKQ (Dèm^ãßÖ]æ èm]‚fÖ]E †n%Ò àe]
(RLRIRLQKN (èߊÖ] ±Ê Ü‘^ ±eœ àe] äq†ìœæ
ànҁ àe Ø–ËÖ] ÜnÃÞ ±eœ à (èfn ±eœ àe] à (MORPKÜΆÖ]
‚m‡ à (gnfu ämæ†m Øe é‚Ãq àe onvm änÊ ‹nÖæ (ÀË×Ö]æ ^߉¦^e
±eœ àe gnfu èm]æ… àÚ èÖ^‰†Ö] àÚ RQKÜΆe Ý‚ùÏi ‚Îæ (醍^fÚ
àe] äq†ìœ ^–÷mœ ]„aæ g ÜÎ…œ àe ‚m‡ à (ØnË_Ö] ±eœ à (ke^$
!MORQKÜΆe Ü‘^ ±eœ
†nÚœ èÛq†i ±Ê Ý¡‰¦] îm…^i ±Ê ÌÖ©ÛÖ] å…æœ &m‚vÖ]æ
èÃf› àÚ (RONK”æ ±‰‚ÏÖ] èÃf› àÚ (MUSIMURKR (ànßÚ©ÛÖ]
!±e†ÃÖ] h^jÓÖ] …]
— MTS ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

t GZ 1Z …:÷ ë {z Ô H yÒ ä ò ç¸B Z y¢0 .ñ… :÷ ë {z Ô H y Ò
k¼ ë :¹ ä VâzŠ y Z Ô H yÒ Ð & §Æ k ¶g Z 0 h
, +i ]|gzZ Y Z',]| ä
u) Å |
# gŠ Ð gâ ZèuÆ a \ M ë gzZ Ô¸ B‚ Æ a vZ wÎg yŠ á Zz n
IZ }÷ „ : gzZ a }÷: ‘œ :c*Û ä a \ M ÂÔ¸ ìg U ñ÷
⁠á ( ðƒ
Å gzZ Ë {z´ Æ \ !*
LZ ÊpŽ }™ Ò6,kZ \¬vZ Xì w'a Æ š
M
Xì Ññ » kZ ÌZVƒ Ññ~ » T :c*
⁠-VŒ X}™[™s§
Û āJ

1Z … :¹ ä VrZ Ôì H $ gu kZ ~ ó èÖ^‰†Ö]L ä If x â Z
eZzg à $ X 141
! Z 0 Ô ä VrZ Ô H yÒ ä Y YZ 1Z ï» … :÷ ë {z ÔH yÒ ä h
$Zzg Ð g ¶g Z 0Z h
He +i ]| ä VrZ ÔÐ {$ 0 ¼ ä VrZ ÔÐ "
$*
U
ÌZVƒ Ññ~ » T :c*
â
Û ( Ã g Z]|yŠ á Zz nèk
,¼) ä a vZ wÎgā
Xì Ññ » kZ

ØÚ^Ò èÛq†i ±Ê (NPPKS (†nfÓÖ] îm…^jÖ] ±Ê °…^ífÖ] äq†ìœæ


àe gnfu ±Þ†fìœ VÙ^Î ØÚ^Ò ^Þ (…^_ùÃÖ] ‚nf ^Þ (±ÊçÓÖ] ð¡ÃÖ] àe
±fßÖ] Ù^Î VÙ^Î g ÜÎ…œ àe ‚m‡ à (é‚Ãq àe onvm à (ke^$ ±eœ
(ä×fÎ á^Ò °„Ö] ±fßÖ] ÷^Â ^Ú Ì’Þ ÷^Â Ÿùā ^nfÞ ²] &Ãe ^Ú Va
!±Î^fÖ] Í„uæ ]„a ä%m‚u oÖā ]‡÷^rmā ^ßa oÖā å]æ…
V±ñ^ŠßÖ] Ù^Îæ (ànÃÚ àe] äÏ$ùæ ¡Ú^Ò áù¬Ê (°ùçÎ àŠu ^߉ā ]„a
!°ùçÏe ‹nÖ
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MTT ü

^ßø$ø (xõÖô^‘ø àôeû áø^Ûø%ûÂö àöeû onø vûmø ^ßø$ø VÙø^Îø (èô Öø ^‰ø †ùô Ö] ±Êô ±% fô aø „$ Ö] äö qø †ø ìû ]* !MPN
Ýø‚ôÎø VÙø^Îø äô nû eô*] àûÂø (‚ømûˆômø àôeû ø æö ]ø àûÂø (‹õeô^Âø àöeû ±% ×ô Âø ^ßø$ø (tô†ø ËøÖû] àöeû Èöfø ‘û]*
áø^ÓøÊø (èô Êøçû ÓöÖû^eô ‚ørôŠûÛøÖû] éø†ø mû†ø aö çû eö *] Øøìø‚øÊø (èø×ønû íøß%Ö] Ùøˆø ßøÊø (èömøæô^Ãø Úö ^ßønû ×øÂø
Ô ø iö‚ûŽøÞø (éø†ø mû†ø aö ^eø ]* ^mø VÙø^ÏøÊø h' ^ø äô nû Öøāô Ýø^ÏøÊø =Üûaö †ö Òùô „ømöæø Œô^ß$Ö] o×øÂø “
% Ïömø
(åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø V±ùõ ×ô Ãø Öô Ùöçû Ïömø a ² ô ] Ùøçû ‰ö…ø køÃû Ûô‰ø køÞû]* ô²^eô
!ÜûÃø Þø (Ü$ `ö ×# Ö] VÙø^Îø [åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø åö Ÿø]æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö]

(éø‚øÏûÂö àöeû ] Œô^f$Ãø Öû] çeö ]* ÀöÊô ^vøÖû] ^ßø$ø VÙø^Îø (èô Öø ^‰ø †ùô Ö] ±Êô ±% fô aø „$ Ö] äö qø †ø ìû ]* !MPO
ô ] ‚ôfû Âø àûÂø (Øönû ñô]†ø ‰ûāô ^ßø$ø (Ýõô ^Îø àöeû ±' ×ô Âø ^ßø$ø (^m$†ôÒø‡ø àôeû onø vûmø àöeû ‚öÛøuû]* ^ßø$ø
àôeû ²

±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ &m‚u ц› èÖ^‰… ±Ê ±fâ„Ö] äq†ìœ VMPN


!TPKÜΆÖ] (SUKåŸçÚ
Ôm† äÃe^i ‚Îæ (°„Ú†jÖ] Ù^q… àÚ °‚‰¢] ‹e^ àe ±×Â
!å†nÆæ
±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ &m‚u ц› èÖ^‰… ±Ê ±fâ„Ö] äq†ìœ VMPO
!TTKÜΆÖ] (TOITNKåŸçÚ
(MORRKÜΆÖ] (RLRKN (èùߊÖ] ±Ê Ü‘^ ±eœ àe] äq†ìœæ
!g ‚nÉ ±eœ à (†ìŒ ^߉¬e
(NPQTKÜΆÖ] (MUOKP (†nfÓÖ] îm…^jÖ] ±Ê °…^ífÖ] äq†ìœæ
àe Ü`‰ à (ý ±Â]ˆíÖ] ݁^Î àe ±ù× ^Þ (‚]… àe ̉çm ±ß$‚ùu
— MTU ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

¼ … :¹ ä VrZ Ôì H $eZzg Ã$ gu kZ ~ ó èÖ^‰†Ö]Lä If x â Z X 142


Er
3 R … :÷ ë {z ÔH y Ò ä Ô™ 0 y¢0
:÷ ë {z ÔH yÒ ä `ÁZ 0 üE
Ð ò Z/
¤−Zz LZ ä VrZ ÔÐ h
+,m 0 ŠzZŠ ä VrZ Ô H yÒ ä '¬ 0 Z…
]|gzZ }I( à Zz VzgLq }g ø g tzç ]|ā H e
-Z gzZ ñ M k0* $Zzg
ÃgzZ D ‹ ® à VÍß g \ M gzZ Ô ñƒ 4ZŠ ~ Kq
-Z ~ †Ã g {,Ù 1Z
kC
vZ Ã \ M ~ ! {,Ù 1Z } Z :¹ gzZ Š
kC Hƒ Z9t ‚ Æ \ M y ZŽ â q
-Z X¸ D ⠁
Û
Û Ð g Z]|Ã a vZ wÎg ä \ M H :Vƒ Ø 7 ™ }Š nÅ \¬
Dâ
Äg 4zŠ Ð kZ  !vZ } Z Ôì Ññ » kZ ÌZ ÂVƒ Ññ~ » T :ì ‹ ñƒ
Û ä g \ M  ?Çg #Š Ð kZ Ž Äg #Š Ð kZ gzZ Çg 4zŠ Ð kZ Ž
â
V; :c*
Xì ‹ ä ~
1Z ƒq … :ì ¹ ñƒ D™$ gu kZ ~ ó èÖ^‰†Ö]Lä If x â Z X 143
eZzg Ã$
c ™i 0 ¼ 0 £Z … :÷ ë {z ÔH yÒ ä {-è0Z kmZ
ë {z Ô H y Ò ä *
vZ †ä VrZ ÔH yÒ ä LZuZ … :÷ ë {z ÔH yÒ ä x›‡0 Z… :÷

VÔm† àe] Ù^Î èÛÏ× àe] ²] ‚fÂæ ^Þœ èÓÚ kÚ‚Î V°‚‰¢] àn’u
‚nÉ ^eœ ±ßÃm ]„a ±Ê ÔÖ Øa Vk×ÏÊ ±ù×ÃÖ ^e^fù‰ èÛÏ× àe] á^Òæ
[g °…‚íÖ]
ØŠÊ Ôj$‚uœ ]ƒ¬Ê ÜÃÞ VÙ^Î (èfÏßÚ ±ù×ÃÖ kÃÛ‰ Øa Vk×ÏÊ
!^Žm†Îæ …^’Þ¢]æ àm†q^`ÛÖ]
àÚ ànßÚ©ÛÖ^e oÖæœ kŠÖœ VÙ^ÏÊ Èø×føÊø Üùì †m‚Æ Ýçm a ±fßÖ] Ý^Î
[Ü`ŠËÞœ
oÖā l†¿Þ oju å‚m a ±fßÖ] ÄÊ…æ å‚m ÄÊ†Ê (^Þ‚Ê (±× ^m á]
å^ÂææE °^Þƒœ äjÃÛ‰ (åŸçÚ ±ù×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ VÙ^ÏÊ än_eā š^ne
!D±f×Î
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MUL ü

á$ *] g °ô…ô‚ûíöÖû] ‚õnû Ãô ‰ø ±eô*] àûÂø (°ùô ‚ô‰øŸ* û] àõnû ’øuö àôeû Üô`û ‰ø àûÂø (Ô õ mû†ôø
'ø¡³ø $þø ^`ø Öø^Îø Wåö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø VÜùõ ìö †ômû‚ôÆø Ýøçû mø Ùø^Îø a ²
ô ] Ùøçû ‰ö…ø
!lõ]†$ Úø
.áø^f$uô àôeû Ÿô lô^Ïø%ôù Ö] ±Êô …ºçû Òö„ûÚø ܺ`û ‰ø

àöeû ‚ömûçø ‰öæø èøfø nû ø ±eô]* àöeû †ôÓûeø çû eö ]* VÙø^Îø (èô Öø ^‰ø †ùô Ö] ±Êô ±% fô aø „$ Ö] äö qø †ø ìû ]* !MPP
ô ] ‚ôfû Âø àûÂø (õ ^mø‡ô àöeû gö×ô _$ ÛöÖû] ^ßø$ø V]çû Öö^Îø Üûaö †ö nû Æøæø Ñø^vø‰ûāô àöeû áöæû …ö ^aø æø ‚õnû Ãô ‰ø
²
ô ] Ùôçû ‰ö…ø ÄøÚø ^ß$Òö VÙø^Îø g †õeô^qø àûÂø (Øõnû Ïô Âø àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àôeû
èô ËøvûröÖû^eô a ²
kößûÒö àûÚø VÙø^ÏøÊø ^`ø Ãø Êø†ø Êø ±ùõ ×ô Âø ‚ônø eô „øìø^*Êø a ²
ô ] Ùöçû ‰ö…ø tø†ø ìø ƒûāô Üùõ ìö †ômû‚ôÇøeô
Õø‚öŽöÞû*] Vkö×ûÎö .åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø åö Ÿ]ø æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö] (åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø
!Ÿø (Ü$ `ö ×# Ö] VÙø^Îø [†ø ÛøÂö æø †õÓûeø ^eø ]* Ü$ $ø áø^Òø*] ô²^eô

º mû‚ôuø ]„øaF
.ຊøuø &

±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ &m‚u ц› èÖ^‰… ±Ê ±fâ„Ö] äq†ìœ VMPP


(èm^ãßÖ]æ èm]‚fÖ] ±Ê †n%Ò àe] 偅æœæ (TUKÜΆÖ] (TPITOKåŸçÚ
]„a V±fa„Ö] ^ßín Ù^Î VÙ^Î Ü$ ý ^m‡ àe g×_ÛÖ] à (NMOKQ
±eœ à (å†nÆæ é]ç‰ àe †Óe à (èÃn`Ö àe] å]æ… ‚Îæ àŠu &m‚u
!o`jÞ] (åçvße †e^q à (àÛu†Ö] ‚f àe èÛ׉
(Ä•çÛÖ] ]„a àÚ ä×ùÒ ]„a …æœ äÞùœ †n%Ò àe] àÚ †`¿m VÙçÎœ
!^Úˆq ±fa„Ö] ÌnÖªi àÚ èÖ^‰†Ö] å„a áùœ o× Ùù‚m ^ÛÚ ]„aæ
(ð¡fßÖ] Ý¡Âœ †n‰ ±Ê †ìŒ ÀË×e g †e^q à (±fa„Ö] t†ìœæ
!NOPKN (äìçn ÜrÃÚ ±Ê ^–÷mœæ (NUSKT
— MUM ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

.G1Z ]| ä VrZ ÔÐ ~‡ÑZ a0 šä VrZ ÔÐ q


g ~g} -Ñ 0
» kZ ÌZVƒ Ññ~ » T :c*
â
Û yŠ á Zz n,
èk¼ ä a vZ wÎgā H e
$Zzg Ð
â
X c*Û û% &ä a \ M (Z Ôì Ññ

Xì gÃè ~ ó l^Ï%Ö]LÅ yx0Z ~zZg š

0 –1Z :ì ¹ ñƒ D™ $ gu kZ ~ ó èÖ^‰†Ö]Lä If x â Z
eZzg à $ X 144
i 0 È … :ì ¹ ä vŠ z t GZ 0 yzg ; gzZ G0 h
yÒ ä Š c* +ΠԎ ! Z
ëā H e 'Y ]| ä VrZ ÔÐ F0 ·0 vZ †ä VrZ Ô H
$Zzg Ð g ,
» g Z]|gzZ ñÑ p=C # Ô¸ 6,x £ Æ nk
Ù !*a vZ wÎg Z ¼ ~ îªEB9E
è,
Ð kZ  !vZ } Z Xì ÑñÌZ» kZ Vƒ Ññ~ » T :c*
â
Û Æ ™— Æ ñB;
~ :¹ ä ~ XÇg #Š Ð kZ Ž Äg #Š Ð kZ gzZ Çg 4zŠ Ð kZ Ž Äg 4zŠ
Û ä VrZ ?¸ Ì k /z –1Z V;z H :Vƒ Ø 7 ™}Š nÅ \¬vZ Ã\ W
â
:c*
X7
Xì Œ$
gut
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MUN ü

éøø ]çø ‰ø àôeû †ôÓûeø àûÂø (èøÃø nû `ôÖø àöeû] ^ßø$ø VÙø^Îø (èô Öø ^‰ø †ùô Ö] ±Êô ±% fô aø „$ Ö] äö qø †ø ìû ]* !MPQ
!äö ßûÚô ǻçôvûßøeô g †õeô^qø àûÂø (àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfû Âø àôeû èøÛø×ø‰ø ±eô]* àûÂø (ǻ†ônû Æøæø

çû eö*] ^ßø$ø (±% ‰ôçû _% Ö] Üõ×ô ŠûÚö àöeû ±% ×ô Âø ^ßø$ø VÙø^Îø (èô Öø ^‰ø †ùô Ö] ±Êô ±% fô aø „$ Ö] äö qø †ø ìû ]* !MPR
k Œõ^f$Âø àôeû] àôÂø (áõçû Ûönû Úø àôeû æ†ôÛûÂø àûÂø (sõ×ûeø ±eô*] àûÂø (èøÞø]çø Âø ±eô*] àûÂø (ø æö ]ø

!°‚ôÃû eø àõÚô ©ûÚö Øùô Òö ±% Öôæø køÞû]* V±ùõ ×ô Ãø Öô Ùø^Îø a ±$ fôß$Ö] á$ ]*

!äö ßûÚô ±% ›ô^ÛøÞûŸ* û] Ñø^vø‰ûāô àöeû Üönû aô]†ø eû āô äü Ãø Ûô‰ø


àôÂø (†õÛøÃû Úø àûÂø (Ñô]‡$ †$ Ö] ‚öfûÂø åö ]æø …ø æø VÙø^Îø (èô Öø ^‰ø †ùô Ö] ±Êô ±% fô aø „$ Ö] äö qø †ø ìû ]* !MPS
!åü ‚øuûæø áø^Âø ‚ûqö àôeû]
±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ &m‚u ц› èÖ^‰… ±Ê ±fâ„Ö] äq†ìœ VMPQ
!ULKÜΆÖ] (TPKåŸçÚ
±eœ à (èÃn`Ö àe] à (å^߉¬e (OSK±Ö‡^ÇÛÖ] àe] äq†ìœæ
‚f àe èÛ׉ ±eœæ gm¨ƒ àe è’nfÎ à (é]ç‰ àe †Óeæ é†nfa
!g †e^q à (àÛu†Ö]
àe] å]æ… ^ÛÒ (QRN (†Ò^ŠÂ àe] äÏm†› àÚæ (o×Ãm çeœ äq†ìœæ
!±Ö‡^ÇÛÖ]
±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ &m‚u ц› èÖ^‰… ±Ê ±fâ„Ö] äq†ìœ VMPR
!UNKÜΆÖ] (TQKåŸçÚ
±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ &m‚u ц› èÖ^‰… ±Ê ±fâ„Ö] äq†ìœ VMPS
!URKÜΆÖ] (TTKåŸçÚ
!Ñ]‡ù†Ö] ‚f ^ß$‚ùu (Ñ^v‰ā ^ß$‚ùu VPRK°…ƒ¡fÖ] Ù^Î
— MUO ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

0Z … :ì ¹ ñƒ D™ $ gu kZ ~ ó èÖ^‰†Ö]Lä If x â Z
eZzg à $ X 145
ÔÐ Ý°Z †01Z } VrZ ÔÐ vŠ gzZ {Š ZÎ0 –ä VrZ ÔH yÒ ä îœG3;XÅ
XÅ e gu QQÐ kZ Ð g ,
$Zzg $ 'Y ]|ä VrZ
0 Z… :ì ¹ ñƒ D™ $ gu kZ ~ ó èÖ^‰†Ö]Lä If x â Z
eZzg Ã$ X 146
VrZ ÔÐ : Zú1Z ä VrZ Ô H yÒ ä ŠzZŠ 1Z … :÷ ë {z Ô H y Ò ä Ïî›
&
ÑE
Ð k k„0 ( vZ †) ]| ä VrZ ÔÐ y™0 z/ä VrZ ÔÐ ÷ E1Z ä
Ù ˆ ( Æ w™z) }÷ ? :c*
C â
Û Ð g Z]| ä a x™ Z Ñ g—ā H e
$Zzg
Xƒ à z Æ ðñ
Xì ‹ ä ï úZ t GZ 0 Z',Z Ã$
gu kZ Ð y Z
x â Z Ð Zā ì ¹ ñƒ D™ $ gu kZ ~ ó èÖ^‰†Ö]Lä If x â Z
eZzg Ã$ X 147
Xì H e .0Z sÜVrZ gzZ Ð Ãä t Zi°Z †
$Zzg Ð y¬]
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MUP ü

àûÂø (õ ^mø‡ô àôeû ‚ømûˆômø àûÂø (pæF†û möæø VÙø^Îø (èô Öø ^‰ø †ùô Ö] ±Êô ±% fô aø „$ Ö] äö qø †ø ìû ]* !MPT
±ùõ ×ô Âø °‚ømø àønû eø ‚ø`ôø àûÚø ±Êô äü Þ$]* g ðô ]†ø fø Öû] àôÂø (o×Fnû Öø ±eô]* àôeû àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfû Âø
!Ôø Öô„Feô

àöeû ÜôÃô ßûÛöÖû] ‚öfû Âø ðô ^Òø„$ Ö] çeö ]* ±Þô^*fø Þû]* VÙø^Îø (èô Öø ^‰ø †ùô Ö] ±Êô ±% fô aø „$ Ö] äö qø †ø ìû ]* !MPU
‚ôÛ$ vøÚö àöeû onø vûmø ^Þø]* (°% çôÚø …û Ÿ*] ^Þø]* (gõÂô ¡øÚö àöeû ] ^Þø]* (ä́eô^jøÒô ±Êô gönû _ôíøÖû] onø vûmø
àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àöeû ±% ×ô Âø ^ßø$ø (±% Ëô Ãû röÖû] ô²] ‚ôfû Âø àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^*fø Þû]* (°% çô×øÃø Öû] àôŠøvøÖû] àôeû
àöeû ] çø aö èøvø×û›ø àûÂø (äô nû eô*] àûÂø (xô×øqûŸ* ]û àöeû] ^Þø*] (s% øŸ* ]û ‚õnû Ãô ‰ø çû eö ]* ^ßø$ø (áøæû …ö ^aø
ÄøÛô‰ø àûÚø Œø^ß$Ö] ‚öŽößûmø ^n&×ô Âø köÃû Ûô‰ø VÙø^Îø ‚õÃû ‰ø àôeû éø†ø nû ÛøÂö àûÂø (Íõ†ùô ’øÚö
èønø Þô^Ûø$ø Ýø^ÏøÊø [‚ø`ôŽøÊø Ýø^Îø Ÿ$āô åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿøçû Úø kößûÒö àûÚø VÙöçû Ïömø a ² ô ] Ùøçû ‰ö…ø
!]æû ‚ö`ôŽøÊø ¡÷qö…ø †ø ŽøÂø
(èöfø Ãû ö ^Þø (|ô^fø ’$ Ö] àöeû Ô ô ×ô ÛøÖû] ‚öfû Âø VÙø^Îø (èô Öø ^‰ø †ùô Ö] ±Êô ±% fô aø „$ Ö] äö qø †ø ìû ]* !MQL
èô Êøçû ÓöÖû^eô ^Ú÷ çû mø Üû`ö Öø^*‰ø ^n& ×ô Âø á$ *] ˆõ×ørûÚô ±eô*] àûÂø (èø’øËûuø ±eô]* àôeû éø…ø ^ÛøÂö àûÂø
VÜùõ ìö †ômû‚ôÆø Ýøçû mø Ùöçû Ïömø a ±$ fôß$Ö] ]çÃö Ûô‰ø Üû`ö Þ$*] ]æû ‚ö`ôŽøÊø †ø ŽøÂø ^ßø$û] Ýø^ÏøÊø

±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ &m‚u ц› èÖ^‰… ±Ê ±fâ„Ö] äq†ìœ VMPT


!UUKÜΆÖ] (TTKåŸçÚ
±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ &m‚u ц› èÖ^‰… ±Ê ±fâ„Ö] äq†ìœ VMPU
!MLUKÜΆÖ] (UPKåŸçÚ
±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ &m‚u ц› èÖ^‰… ±Ê ±fâ„Ö] äq†ìœ VMQL
!MMMKÜΆÖ] (UQKåŸçÚ
— MUQ ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

gu kZ :ì ¹ ñƒ D™ $
$ gu kZ ~ ó èÖ^‰†Ö]Lä If x â Z
eZzg Ã$ X 148
@Y H e
ä VrZ ÔÐ b ! Z 0 Ý°Z †ä VrZ Ôì * $Zzg ÌÐ Š c* +m,Ã
i 0h
t ‚Æ g Z]| ä VM¸ ï÷
á ~ VÍß yZ {z èY ÔÐ g Y Z',]|
X ¶~Š „ ZÍ Å kZ
1Z = :ì ¹ ñƒ D™ $ eZzg à $ gu kZ ~ ó èÖ^‰†Ö]L ä If x â Z X 149
EB Ä .Å
™3E
ä) −5 0è Z … : ÷ ë { z Ô *
c C ~ [ Â K Z ä ïG
E3 ‹ Z ¼ 0 ê Z †Y »¯Z
c C ä ~E Œ0 ·0 ¼ … :÷ ë {z Ô*
Ô* c C ä ~ñg R … :÷ ë {z Ô c*
C
E
§ BÄ
šE
:÷ D ™ y Ò { z Ô *
c C ä yzg ; ·0 Z… Ô~Š ¸ ä ö Z vZ † 0 · …
7
ÑE \I
−Zz LZ ä VrZ Ô H yÒ ä ÷ R è0Z … :÷ ë {z ÔH y Ò ä ÷ER G1Z…
ä ~ā H e $Zzg Ð Ä 0 {@ä VrZ ÔÐ s^0Z ³ ä VrZ ÔÐ
a vZ wÎg ä Tā ‹ ñƒ y7 ™} Š nÅ \¬vZ ÃVÍß Ã g Z]|
ÂÔ ñY ƒ Z9 {z Xì Ññ ÌZ » kZ VƒÑñ~ » T :ƒ ‹ ñƒ D â ہt Ã
X ~Š „ ZÍ™ƒ } 9ä VñŠ M {g VZ
<Z † :ì ¹ ñƒ D™ $ gu kZ ~ ó èÖ^‰†Ö]Lä If x â Z X 150
eZzg à $
E
1Z ä VrZ ÔÐ î~©8 ! Z 0 {g q ä VrZ Ô H yÒ ä % …ā ¹ ä b ï 0
} 9vß {g !*
 Y7 Ð VÍß yŠ q -Z ~†Ãä g Z]|ā H e $Zzg Ð æEÎEC&
:‹ ñƒ D ⠁
Û yŠ á Zz n,
èk¼Ã a x™ Z Ñ g—ä VrZā ~Š „ ZÍgzZ ñƒ
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MUR ü

!åö Ÿøçû Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿøçû Úø kößûÒö àûÛøÊø (±ùõ ×ô Âø oÖFçû Úø ^Þø]*æø °øŸøçû Úø ²
ö ]
!Ѻæû ‚ö‘ø Ôô ×ô ÛøÖû] ‚öfû Âø

àöeû …ö ^Ó$ eø ^Þø (Ùºçû ×öÚø àöeû áöæû …ö ^aø Ùø^Îø VÙø^Îø (èô Öø ^‰ø †ùô Ö] ±Êô ±% fô aø „$ Ö] äö qø †ø ìû ]* !MQM
àûÂø (ÐößøÂû Ÿ* û] Øõñô]æø àôeû Ô ô ×ô ÛøÖû] ‚ôfû Âø àöeû †ö Óûeø ±ßô $ø‚$ uø (±' eø ]. ^ß$ (èøfø Ãû ö àôeû ‚ôÛ$ vøÚö
±ßôÎø‚$ ‘øæø ±eô àøÚø d àûÚø ±‘ôæû ]. V^Â÷ çû Êö†û Úø äô nû eô]* àûÂø (†õ‰ô^mø àôeû …ô^Û$ Âø àôeû ‚ôÛ$ vøÚö
ø ] oÖ$çø iø ‚ûÏøÊø ±ÞôŸ$çø iø àûÚø æø ±ÞôŸ$çø iø ‚ûÏøÊø åö Ÿø]æø àûÛøÊø (±ùõ ×ô Âø èô møŸøçôeô

àôeû ‚øÛøuû*] àûÂø (éø‚øÏûÂö àöeû ] åö ]æø …ø æø VÙø^Îø (èô Öø ^‰ø †ùô Ö] ±Êô ±% fô aø „$ Ö] äö qø †ø ìû ]* !MQN
õ ^mø‡ô àôeû Ìø‰öçû mö àôeû høçû ÏöÃû møæø áø^Ë$ Âø àôeû ±ùô ×ô Âø àôeû àôŠøvøÖû]æø ±ùô Êô çû ’% Ö] onø vûmø
!†ø ÛøÂö àôeû ] ‚ôßøŠûÚö ±Êô åü †ø Òø„øÊø (² ô ] ‚önû føÂö ^ßø$ø V]çû Öö^Îø
±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ &m‚u ц› èÖ^‰… ±Ê ±fâ„Ö] äq†ìœ VMQM
!MMNKÜΆÖ] (UQKåŸçÚ
±eœ èÛq†i ±Ê oßÓÖ] ±Ê Ù^ÛÓÖ] gm„`i ±Ê ° ù̂ ÛÖ] Ù^Î
h^jÒ ±Ê †ìŒ ^%m‚u é‚Ï àe] Œ^fÃÖ] çeœ äÖ pæ…æ Vh^_íÖ]
à (äneœ à (°‡¢] ‚ÛùvÚ àe àÛu†Ö] ‚f àe àŠvÖ] à (éŸ]çÛÖ]
‚m‡ à (°†r`Ö] h^_ùíÖ] ±eœ †nÛ àe æ†Û à (‹e^ àe ±ù×Â
VÙ^Î k †‰^m àe …^Ûù à °†nÛvÖ] |çÞ ±eœ à (°†r`Ö] gaæ àe
±ù×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ VÙçÏm Üùì †m‚Æ Ýçm a ²] Ù牅 kÃÛ‰
!å]^ àÚ ^Âæ åŸ]æ àÚ Ù]æ (Ü`×#Ö] (åŸçÚ
±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ &m‚u ц› èÖ^‰… ±Ê ±fâ„Ö] äq†ìœ VMQN
!MLRKÜΆÖ] (UMKåŸçÚ
— MUS ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

Xì Ññ » kZ ÌZVƒ Ññ~ » T : ÔVƒ Ññ » Z~ gzZ ì Ññ Z÷vZ


X ÷ ( á Zz % 1 s {Š c*
i ¹) tzœ<Z †~zZg
0 yzg ; :ì ¹ ñƒ D™ $ gu kZ ~ ó èÖ^‰†Ö]Lä If x â Z
eZzg à $ X 15 1
{z Ô H yÒ ä ! Q … :÷ ë {z ÔH yÒ ä % 0 ·0 g • … :¹ ä wC
E
uc* 0 g q0 ·ä VrZ Ô H y Ò ä þ3“ÑZ bZz 0 <Z †0 –= :÷ ë
$Ñz ~ ( c*
èe â
Û ä a x™ Z Ñ g—)ā H e $Zzg ƒ¯%Ð −Zz LZ ä VrZ ÔÐ
kZ ä TÎX Å & ¤ ~÷gzZ c* ™¤z ÿkZC
Ñ y ZZ 6,í Ž Vƒ @* Ù ÅZ
 3g ›mB‚ }÷ ä TgzZ 3g ›èmB‚ }÷ ä kZ 3g „
 zŠ Ã
X 3g ›èmB‚Æ \¬vZ ä kZ
0Z à kZ :ì ¹ ñƒ D™ $ gu kZ ~ ó èÖ^‰†Ö]Lä If x â Z
eZzg à $ X 152
i 0 Š- 0 [ © gzZ y A0 Z0 ŒÔ °ß ¼ 0 £Z ä {-
$Zzg Ð Š c*
e
Xì H™f ~ /0Z µÐ Z gzZ ÔH yÒ ä vZ D…ā ¹ ä VrZ Ôì H
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û MUT ü

kößûeô èöÛø›ô^Êøæø èøÚø ]‚øÎö àöeû ] ^Þø^*føÞû*] VÙø^Îø (èô Öø ^‰ø †ùô Ö] ±Êô ±% fô aø „$ Ö] äö qø †ø ìû ]* !MQO
^Þø*] (áø¡ønû Æø àöeû] ^Þø]* (ô²] èöfø aô ^Þø*] (‚õÛ$ vøÚö àöeû †ö ÛøÂö ^Þø]* V]çû Öö^Îø èºÂø ^Ûøqøæø †ø Òô^ŠøÂø
çû eö*] ^ßø$ø (o‰Fçû Úö àöeû ² ô ] ‚önû fø Âö ^ßø$ø (áø^Ûønû ×ø‰ö àöeû ‚öÛ$ vøÚö ^ßø$ø (±% Ãô Êô ^Ž$ Ö] †õÓûeø çû eö*]
^n&×ô Âø á$ ]* g ÜøÎø…û ]* àôeû ‚ômû‡ø àûÂø áôƒôù ©øÛöÖû] áø^Ûønû ×ø‰ö ±eô*] àûÂø (ÜôÓøvøÖû] àôÂø (Øønû ñô]†ø ‰ûāô
(åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿøçû Úø kößûÒö àûÚø VÙöçû Ïömø a ²
ô ] Ùøçû ‰ö…ø ÄøÛô‰ø àûÚø VŒø^ß$Ö] ‚øŽøÞø
]æû ‚ö`ôŽøÊø ¡÷qö…ø †ø ŽøÂø èøj$‰ô Ýø^ÏøÊø [åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø (åö Ÿ]ø æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö]
!Üû`ônû Êô kößûÒöæø Ôø Öô„Feô
!Ѻæû ‚ö‘ø áø^Ûønû ×ø‰ö çeö *]

±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ &m‚u ц› èÖ^‰… ±Ê ±fâ„Ö] äq†ìœ VMQO


!MLSKÜΆÖ] (UNKåŸçÚ
±ñ¡ÛÖ] à (±Þ^ÛvÖ] à (å^߉¬e (OOK±Ö‡^ÇÛÖ] àe] äq†ìœæ
!°†’e ga„Ê ÜjÒ àÛùÚ ^Þœ kßÒæ VänÊæ
áçn ±Ê °ç×ÃÖ] ±× àe ‚ÛùvÚ ±Ö^ÃÛÖ] çeœ äq†ìœæ
àe á^Û% æ†Û çeœ ªfÞœ (á]ƒ^ àe] ±× çeœ ^Þ†fìœ (NQK…^fì¢]
ý o‰çÚ àe] ²] ‚nf ^ß$ (Ý¡‰ àe àŠvÖ] ^ß$ (Õ^ÛŠÖ] ‚Ûuœ
än× ^ äÞùœ ±ßÇ×fÊ VØnñ]†‰ā çeœ Ù^Î (ÜjÒ àÚ ±Ê ^Þœ kßÒæ VänÊæ
!冒e ga„Ê
— MUU ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

0Z … :ì ¹ ñƒ D™ $ gu kZ ~ ó èÖ^‰†Ö]Lä If x â Z X 153
eZzg à $
·0 /… :÷ ë {z ÔH yÒ ä ®))q -Z Å VÍß gzZ ™ X›
è ÒÃ Ô)ZŠ
M
yÒ ä y~0Z … :÷ ë {z Ô H y Ò ä vZ îGE
04X… :÷ ë {z ÔH yÒ ä
ÔH yÒ ä yÑ0 ·… :÷ ë {z Ô H y Ò ä w÷á –1Z … :÷ ë {z Ô H
ÀM7M
ê ä VrZ ÔH yÒ ä LZuZ 1Z …ÔH yÒ ä .ñ0 vZ D… :÷ ë {z
$Zzg Ð g ¶g Z 0 h
ā He +i ]| ä VrZ ÔÐ y fñy Ñ1Z ä VrZ ÔÐ
‹ ñƒ D ⠁
Û Ã a vZ wÎg ä ¾ā Y7 ™ }Š nà VÍß ä g Z]|
Ð kZ Ž Äg 4zŠ Ð kZ  !vZ } Z Xì Ññ » kZ ÌZ ÂVƒ Ññ~ » T :ì
gzZ ñƒ } 9 òŠ M !ΙÍt ?Çg #Š Ð kZ Ž Äg #Š Ð kZ gzZ ÔÇg 4zŠ
X åï÷
á ~ VñŠ M !ÎyZ ~ gzZ ~Š „ ZÍ Å ] !*
kZ ä VrZ
X ÷ ( á Zz % 1 s {Š c*
i ¹) tzœy Ñ1Z

è›ç_íÚ (l^nÞ¡nÇÖ] ‚ñ]çËÖ] àÚ ±Þ^%Ö] ðˆrÖ] ±Ê çqçÚ


àe ²] èfa ±Ö^Úœ àÚ ±Þ^%Ö] ðˆrÖ] ±Êæ (PUKÅçÛrÛÖ] ±Ê èm†a^¿Ö]
&m‚u ]„a VÙ^Îæ (UTKÅçÛrÛÖ] ±Ê èm†a^¿Ö] è›ç_íÚ (àn’vÖ]
!Ù^ å^߉āæ àjÛÖ] xnv‘ àŠu
à (†Ú^ àe ç‰œ à (OSLKQ (‚ߊÛÖ] ±Ê ‚Ûuœ äq†ìœæ
!Ønñ]†‰ā ±eœ
àe ²] èfa äín à (QLLK†Ò^ŠÂ àe] ÀÊ^vÖ] äq†ìœæ
!àn’vÖ]
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û NLL ü

äü eö ]çø qøæø &ômû‚ôvøÖû] ]„øaF o×FÂø èøn$Ûônû iø àöeû] ‚öÏûÞø

éô Ÿ]ø çø ÛöÖû] &ömû‚ôuø àûÓô³þÖF Väü ’% Þø ^Úø ä́ä´ qô ^`ø ßû Úô ±Êô èø n$Ûô nû iø àö eû ] Ùø ^Îø
àûÚø VÙø^Îø äü $Þ*] a ±ùô fôß$Ö] àôÂø ǻ‚ôßøŠûÚö ±Êô ‚öÛøuû]*æø °% „ôÚô †û jôù Ö] åö ]æø …ø ‚ûÎø
Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö] Väü Ööçû Îø ±øaôæø éöø ^møˆùô Ö] ^Ú$ ]*æø !åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿøçû Úø kößûÒö
!hº„ôÒø äü $Þ]* gømû…ø ¡ø³þÊø !îÖ] åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø åö Ÿø]æø àûÚø

‹ønû ×øÊø !åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿøçû Úø kößûÒö àûÚø Väü Ööçû Îø ^Ú$ ]*æø VÙø^Îø Ü$ $ö
Œö^ß$Ö] Åø‡ø ^ßøiøæø (ðö ^Ûø×øÃö Öû] åö ]æø …ø ^Û$ Úô çø aö àûÓô³þÖF |ô^vø’ôùÖ] ±Êô çø aö
DME
!ä́jô v$ ‘ô ±Êô

àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö]ø Väü Ööçû Îø çø aö æø ÀøËû×$ Ö] ]„øaF á$ *] V^–÷ mû *] äô nû Êô Ùø ^Îø æø
!äü Öø„øìø àûÚø Ùû„öìû]æø (åü †ø ’øÞø àûÚø †û ’öÞû]æø (åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø (åö Ÿø]æø
DNE!&ômû‚ôvøÖû^e èô Êø†Ãû ÛøÖû] Øaû ]* Ñ^Ëøiôù ^e h
º „ôÒø
ô ô ô ô ô

!OMUKS (èmçfßÖ] èߊÖ] t^`ßÚ ±Ê ènÛni àe] DME


!OMPIOMO (QQKS (èmçfßÖ] èߊÖ] t^`ßÚ ±Ê ènÛni àe] DNE
— NLM ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

b̀z × ÅŠ 0Z)´6,ó g Zèe


$Ñz èg
$uL ü
û œg » kZ gzZ
gu :ì H yÒ ~ èߊÖ] t^`ßÚ ä Š 0
éŸ]çÚ $ è Z )´
a x™ Z Ñ g—~ µ N0 £Z gzZ ä ~èF,x â Z Ã
ó L KZ ä m
» kZ ÔVƒ Ññ~ » TL :c*
â
Û ä a \ M Xì H e
$Zzg Ð
» a \ Wª†ŸZ ~ kZ %Z X 7ƒðÃ6,kZ Xì
ó ÑñZ
 zŠ ÃZŽ Äg „
kZ gzZ ÔÇg „  zŠ ÐZ  !vZ } Z L :ā y â ہt
^Ñtā 7— ðÃ~ kZ XÇ
ó g #Š Ð kZ Ž Äg #Š Ð

Z » kZ Vƒ Ññ~ » T L :ug I y⠁
Û t » a \ W ;g
gŠ q Z yZ É ì 7~ b ôt ÂÔì Ññ
Îì Ð ~ $
s %Z b!* $Zzg ä Y fvŠ
» VÍß ~ ¡Å yZ gzZ ì H e
Xì ; g
t » a \ M :ì ¹ Ìt ä Š 0Z )´ ~ }g !*
kZ
ÔÇg 4zŠ Ð ( Z) kS Ž Äg 4zŠ Ð kZ  !vZ } Z L D y⠁
Û
Ž ™Šæ Å kZ gzZ ÔÇg #Š Ð ( Z) kZ Ž Äg #Š Ð kZ gzZ
ó ™ ZÎg à kZ Ž ™ ZÎg à kZ gzZ Ô}™Šæ Å kZ
$Zzg KÑ D }
e
Xì t · Z » Vß Zz pg ÄcÅ $
gu6,kZ Xì
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û NLN ü

]„øãFÖô ^Ï÷mû†ô›ø àønû ŠôÛûìøæø èõ $ø¡ø³þ$øæø èõ ñø^Úô ±Êô غ’ûÊø


áº^Šøuô æû ]* |º^vø‘ô ^aø †ö %øÒû]*æø &ômû‚ôvøÖû]
†ø _ûŽ$ Ö] á$ *]L VÜøÂø ‡ø &önû uø èøn$Ûônû iø àôeû ] àôÚô ^1_øìø ]„øaF VÙö çû Îö ^*Êø
ðö ^Ûø×øÃö Öû] åö ]æø …ø ^Û$ Úô çø aö Øûeø ó !|ô^vø’ôùÖ] ±Êô ‹ønû Öø &ômû‚ôvø×ûÖô Ùøæ$ Ÿ* ]
àøÚô ÜöŠûÏô Öû] ]„øaF Øûeø Vhö ]çø rø Öû ^Êø (ä́jô v$ ‘ô ±Êô Œö^ß$Ö] Åø‡ø ^ßøiøæø
èô møŸøçôÖû]Z äô eô^jøÒô ±Êô éø‚øÏûÂö àöeû ] ÀöÊô ^vøÖû] äö qø†ø ìû]* !†ºiô ]çø jøÚö &ômû‚ôvøÖû]
‹ôÛûìøæø èõ ñø^Úô àûÚô èô eø ^vø’$ Ö] àøÚô àønû Ãô fû ‰øæø èõ ŠøÛûìø àûÂø Xéô Ÿø]çø ÛöÖû]æø
åö †ø Òøƒø ͺ^Ãø •ô ^`ø –öÃû eø æø áº^Šøuô æû ]* |º^vø‘ô ^aø †ö %øÒû]* (Ñõ†ö ›ö
ô ] ‚ôfûÂø èô Ûøqø†û iøZ ±Êô Xèô eø ^ÇøÖû] ‚ô‰ö].Z ±Êô °% …ôˆû røÖû] †ônû $ôŸ* ] àöeû ] Ýö^Úø ¦ô]û
²
èô Ûøqø†û iø ±Êô XÙô^ÛøÓøÖû] gômû„ô`û iøZ ±Êô °% ˆôùÛôÖû] ÀöÊô ^vøÖû]æø (XØønû Úô ^mø àôeû
Ýô¡øÂû *] †ônø ‰ôZ ±Êô ±% fôaø „$ Ö] ÀöÊô ^vøÖû]æø X°ùô †ôrø`ø Öû] hô^_$ íøÖû] ±eôœøZ
ô²] ‚ôfû Âø àôeû Ýô¡Š ø $ Ö] ‚ôfûÂø Øô–ûËøÖû] ±eôœøZ èô Ûøqø†û iø ±Êô Xðô ¡øfø ß%Ö]
^Š÷Ûûìø ^`ø nû Êô ÄøÛøqøæø è÷Öø^‰ø…ô ±% fôaø „$ Ö] ÀöÊô ^vøÖû] ÌøÖ$œø Ü$ $ö (X°ùô †ôaô]‚$ Ö]
ÀöÊô ^vøÖû]æø !^aø †ö Òûƒô ±iô ªûnø ‰ø &ômû‚ôvøÖû] ]„ø F̀ Öô Ðõmû†ô›ø èøñø^Úô æø àømû†ôŽûÂô æø
†ônû ŠôËûiø ±Êô èô Ãø Îô ]çø Öû] …ô^$ø¤]æø &ômûô ^uøªøÖû] sômû†ôíûiøZ ±Êô ±% Ãô ×ømû $̂ Ö]
gômû„ô`û iøZ ±Êô ±% Þô¡ø³þÏøŠûÃø Öû] †õrøuø àöeû] ÀöÊô ^vøÖû]æø (XÍô^Ž$ ÓøÖû]
I VÙø^Îøæø (g gõÖô^›ø ±eôœø àôeû ±ùô ×ô Âø ^Þø‚ônùô ‰ø èô Ûøqø†û iø ±Êô Xgômû„ô`û j$Ö]
Ìõ$Öç* Úö ±Êô °% †ôfø _$ Ö] †õmû†ôqø àöeû ] äö Ãø Ûøqø ‚ûÎø I éô Ÿ]ø çø ÛöÖû] &ömû‚ôuø
— NLO ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

Ô÷ t çN‡N ( 153) 6F,


Îq-Z Æ ó g Zèe
$Ñz èg
$uL ü
9ÒZ Ð ~ X
û ÷ Œc*
H yá ä VrZā ì tÅ Š 0Z )´ t :ì HM
gŠ q Z y Zt É ì 7ï÷
$ gŠ q Z 9z ª » g
á ~$ $uā
$Zzg ä Y f Îì Ð ~
Æ ¡Å kS ä VÍß gzZ H e
Xì H s %S ~ }g !*
Å kZ Xì F, Zá Ìzt » $ guā ì t [ ZŽ » kZ
A +F
çG.¢F~ XéŸ]çÛÖ]æ èmŸçÖ]Z [ KZ ä {- 0Z ƒq óC
~ t§ yZ Ôì Å Ð t§ õ0*
Îq-Z gzZ lx Z™/ô ( 75)
c 9ÒZ Ð
|Z 0Z x â Z ™f » kZ X ÷ ®‰gzZ ÷ Œ *
Ôì H ~ ö ZÎÆ é*
c 0 vZ †~ ó èe^ÇÖ] ‚‰œL ä ~g4Z
†0 x?Z †¯Z 1Z ~ ó ð¡fßÖ] Ý¡Âœ †n‰Lä If ƒq gzZ
;@* -Z ä If ƒqQ Xì H~ ö ZÎÆ ~OZ−Z vZ
!‚g q
¦ t§ æ Î q -Z Æ āg I $ gu kZ ä VrZ ~ kZ Ô H
&i ƒq gzZ Ô Ç ñ M Ð M ™f » X Ô÷ K
sm†íiZ ä ö™ÒG
0Z ƒq gzZ Ô~ XÍ^ŽÓÖ] †nŠËi ±Ê èÃÎ]çÖ] …^$¤]æ &m^u¢]
*¦ ~ Xgm„`jÖ] gm„`iZ ä ã?v
g ̈¤ ! Z 0 Z *
à ($ ègu :ì ¹gzZ Ôì H ~ ö ZÎÆ
gu à Zz Ññ) > ÑZñ$
* Û 9Ð Z gzZ ì –~ [ Â {e q
cŠ gZŒ -Z ä ~dk
,̀0Z
Ìä {-0 kmZ 1Z x â Z x ÈZ » ä™ ¦ t§Æ kZ Xì
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û NLP ü

äü qø†ø ìû^*Êø (éø‚øÏûÂö àöeû Œô^f$Ãø Öû] çeö œø ä́Îô †ö ›ö ÄôÛûrøeô oßFjøÂû ]æø (äü vøv$ ‘øæø
ÀöÊô ^vøÖû] åö †ø Òøƒø Ô ø Öô„FÒøæø (†ø %øÒû]* æû ]* ^n&eô^vø‘ø àønû Ãô fû ‰ø &ômû‚ôuø àûÚô
†ôaô]çø qøZ ±Êô °% ô çû `ö ÛûŠ$ Ö] Ýö^Úø ¦ô]æø (Xhô¡ørûjô ‰ûŸô]Z ±Êô °% æô^íøŠ$ Ö]
˜ônû ÊøZ ±Êô (°% æô^ßøÛöÖû]æø (Xp‚F`ö Öû] Øôfö ‰öZ ±Êô (±% vôÖô^’$ Ö]æø Xàômû‚øÏûÃô Öû]
!àønû $ô‚ôùvøÛöÖû]æø èô Û$ ñôŸ* ] àøÚô †ºnû %ô Òøæø X†ômû‚ôÏøÖû]

èô Ûøqø†û iø ±Êô (Xðô ¡ø³føþ ß%Ö] Ýô¡øÂû *] †ônø ‰ôZ ±Êô (±% fô aø „$ Ö] Ýö ^Úø ¦ô ] Ùø ^Îø æø
±Êô †ônû _$ Ö] &ômû‚ôuø Ñø†ö ›ö köÃû Ûøqø ‚ûÎøæø Z V°ùô …ôçû eö ^Šønû ß$Ö] ÜôÒô^vøÖû]
DME!Xx%ù ‘ø]* çø aö æø (åö Ÿøçû Úø kößûÒö àûÚø Z V&ômû‚ôuø Ñø†ö ›öæø (ðõ ˆû qö

X&õmû‚ôuø Ñô†ö ›ö èøÖø^‰ø…ôZ D°% …ôô ^ÏøÖû] †ö nû Ïô ËøÖû] ^Þø]*E kö Ãû Öø ^›ø ‚û Îø


kößûÒö àûÚø Z V±% fôaø „$ Ö] Ùø^Îøæø V^`ø nû Êô lö]+†ø Îøæø V±ùô fôaø „$ Ö] ÀôÊô ^vø×ûÖô
a Ùøçû ‰ö†$ Ö] á$ ^*eô Äø_ûÏøÖû] ø ^Êø]*æø (†ø iø]çø iø ^Û$ Úô (Xåö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø

(èõ vønû vô‘ø Ñõ†ö ›ö àûÚô †ö nû %ôÓøÖû] ö ‚øÃø Öû]æø †ö nû Ëô ÇøÖû] Ü% røÖû] åö ]æø …ø (äü Öø^Îø
^`ø nû Êø ÄøÛøqø Ü$ $ö VX^`ø Îöçû ‰ö*] ^Þø]*æø (èõ uø†ø _$ Úö æø (èõ Ëønû Ãô •øæø (èõ ßøŠøuøæø
! &ômû‚ôvøÖû] ]„ø F̀ Öô Ðõmû†ô›ø èøñø^Úô æø àømû†ôŽûÂô æø ^Š÷Ûûìø

åô „ô F̀ Êø !åö ]ø ^Âø àû Úø ô ^Âø æø åö Ÿ]ø æø àû Úø Ùô ]æø (Ü$ `ö ×# Ö]ø Va äü Öö çû Îø ^Ú$ ]*


hõ‡ô^Âø àôeû ðô ]†ø fø Öû] àôÂø ǻ‚ôßøŠûÚö ±Êô ‚ö Ûø uû *] ^`ø qø†ø ìû*] èºßøŠøuø éöø ^møˆôùÖ]

!MRUKMS (ð¡fßÖ] Ý¡Âœ †n‰ ±Ê ±fa„Ö] DME


— NLQ ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

Å kZ Ð l x Z™/ô {Š c* ( 70) ,gzZ Ôì H


i ÌÐ kZ c*
Ô~ Xh¡rj‰Ÿ]Z ä ~zIƒq ÃkZ b§ÏZ gzZ Ôì Å óC
Ä \
Xp‚`Ö] Øf‰Zä öA ™ gzZ Ô~ Xàm‚ÏÃÖ] †â]çqZ ä ~Š ðAX+ x â Z
}g ‚ ¹ {z´ Æ yZ gzZ ~ X†m‚ÏÖ] ˜nÊZ ä ~zo gzZ ~
Xì H™f ä $ åOC&z[Z

O Áq x â Z ~ ó ð¡fßÖ] Ý¡Âœ †n‰L ä If x â Z


Æ ~g7 l
q
Yb -Z Ãt§Æ $
gu à Zz †n› ä ~āì H yÒ ~ ö ZÎ
H ¦~ Y b}uzŠ à t§Æ Xåö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø Z $
gu gzZ ~
gu +F,9t gzZ Ôì
Xì $
Ù ¤· M) ~
ц› èÖ^‰…Z Æ If x â Z ä ( ~gŠ ØZ C
If x â Zā ì J 7,ä ~ Ô~ kZ gzZ Ôì H·_ » X&m‚vÖ]
Ð~$ gŠ q Z F, â
Zá Xåö Ÿøçû Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø Z :ì c*Ûä
Û „ » a x( wÎg t ā ì îŠ {+
y⠁ Zà » ¢ q t gzZ Ôì
-Z Å V-zZg à kZ Ôì
gzZ VÔõ ÔÄt§Š¼ ä Š Z®M q
Q X Vƒ ;g ™ y Ò Ãt§yZ Ì~ gzZ Ôì H e
$Zzg Ðāzá
-Z Æ $
K ¦ t§ æ Î q gu kZ ~ !‚g kZ ä VrZ

óåö ]ø ^Âø àû Úø ô ^Âø æø åö Ÿ]ø æø àû Úø Ùô ]æø (Ü$ `ö ×#Ö]ø L ugIyâہ » a \ M gzZ
' ~ µ KZ ä £Z xâZ ÐZ Xì †ŸZ @-
[i¬ 0 YZ, qZ
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û NLR ü

éø†ø mû†ø aö ±eô*]æø éø…ø ^ÛøÂö àûÂø ǻ‚ôßøŠûÚö ±Êô …ö ]ˆ$$̂ fø Öû ]æø (k Üø Îø…û *] àôeû ‚ômû‡ø æø
(k gõÖô^›ø ±eô]* àôeû ±ùô ×ô Âø æø éø†ø mû†ø aö ±eô]* àûÂø o×F Ãû mø çû eö *]æø (k
høçû m%*] ±eô*]æø °ùô …ô^ËøÇô Öû] ‚õnû ‰ø]. àôeû èøËømû„øuö àûÂø †ônû fôÓøÖû] ±Êô ±% Þô ]†ø fø _$ Ö]æø
ä́íômû…ô^iø ±Êô °% ô ]‚ø Çû fø Öû ] gö nû _ô íø Öû ]æø (l ÜøÎø…û ]* àôeû ‚ômû‡ø æø °ùô …ô^’øÞûŸ* ]
éø†ø mû†ø aö ±eô]* àûÂø èø fø nû ø ±eô *] àö eû †ô Óû eø çû eö *]æø (g Ô
õ Öô^Úø àôeû ] ‹ôÞø*] àûÂø
àûÂø ^Ûøaö ¡Òø ô ä́vônû vô‘ø ±Êô áø ^f$uô àö eû ]æø ǻ‚ôßøŠûÚö ±Êô ‚ö Ûø uû *]æø (g
Äô Ûø rû Úø ±Êô ±% Ûô %ø nû `ø Öû ] Àö Êô ^vø Öû ] Ùø ^Îø æ (g gõÖô^›ø ±eô*] àôeû ±ùô ×ô Âø
èø Ëø nû ×ô ìø àô eû ] †ô _û Êô †ø nû Æø xô nû vô ’$ Ö] Ùö ^qø …ô äü Öö ^qø …ô æø ‚ö Ûø uû ]* åö ]æø …ø V‚ô ñô ]æø ˆ$$̂ Ö]
^–÷mû]* äü qø†ø ìû]*æø !°ùô …ô^íøföÖû] Ùô^qø…ô àûÚô çø aö Øûeø Vkö×ûÎö !èº Ïø $ô çø aö æø
±ùõ ×ô Âø àûÂø Äõnû %ømö àöeû ‚ömû‡ø æø (gõaû æø àôeû ‚ônû Ãô ‰ø àûÂø ǻ‚ôßøŠûÚö ±Êô ‚ö Ûø uû ]*
(ຠŠø uø ^Ûø aö ö ^ßø ‰û āô æø V±% Ûô %ø nû `ø Öû ] Àö Êô ^vø Öû ] Ùø ^Îø (ǻçôvûßøeô …ö ] $̂ fø Öû]æø (g
&º mû ‚ô uø ]„ø aF VÙø ^Îø æø g ÜøÎø…û ]* àôeû ‚ômû‡ø àûÂø Üö Òô ^vø Öû ] äö qø†ø ìû*]æø
àön$fø jønø Êø !ä́Öôçû _öeô åö ^qø†ôùíømö ÜûÖøæø àô nû íø nû Ž$ Ö] ½ô †û ø o×F Âø xº nû vô ‘ø
èô fø iû…ö àûÂø Ùöˆôßûiø øŸ éøø ^møˆùô Ö] åô „ôaF á$ *] Ñô†ö _% Ö] åô „ôaF Åôçû ÛörûÛøeô
!Ýø‚$ Ïøiø ^ÛøÒø ÜöÒô^vøÖû]æø áø^f$uô àöeû] ^`ø vøv$ ‘ø Øûeø (àôŠøvøÖû]

á$ ]* àöÏ$ nø iø]* (†º iô ]çø jø Úö &ô mû ‚ô vø Öû ] …ö ‚û ‘ø æø V†õ nû %ô Òø àö eû ] Àö Êô ^vø Öû ] Ùø ^Îø æø


èö m$çô Îø éº ø ^mø ˆô Êø !åö Ÿø]æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö] V^Ú$ *]æø äü Öø^Îø a ² ô ] Ùøçû ‰ö…ø
DME! ø û
ô ^߉û ¬ô Ö]

!NMPKQ (èm^`ßÖ]æ èm]‚fÖ] ±Ê †n%Ò àe] DME


— NLS ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

~ µ KZ ä g Z ,
)ā Z $Zzg Ð k ¶g Z 0 h
# Ôì H e +i gzZ
ZgzZ g {,Ù 1Z ä x 1Z gzZ ÔÐ k {,
kC Ù 1Z gzZ {g q ]|
kC
v ~ †nfÓÖ] ÜrÃÛÖ] ä ãZdx â Z gzZ ÔÐ g ̈ ¤ ! Z 0
f.
+i gzZ Ô~g »Z [- Z 1Z Ô ~g F¦Z 0
¿gzZ ÔÐ l ¶g Z 0 h
0 –1Z x â Z gzZ ÔÐ g ´ â 0 ÷Z ~ ó õg @*
L KZ ä ~Š Z
Ô~ µ m 0 £Z x â Z gzZ ÔÐ g {k
ó L KZ ä N ,Ù 1Z ä Ž ! Z
C
$Zzg Ð g ̈¤ ! Z 0 Z]|~ 9KZ ä yx 0Z gzZ
e
I-43X
m ó Zz²Z …Lä ö+ GƒqgzZ Xì H
N0 £Z x â Z ÐZ :ì ¹~ Z
+
¡ ñZÎ Ô÷ ~zZg Æ ›9~zZg Æ kZgzZ Ôì H e
$Zzg ä
V-zZg Æ ~gg {zÉ :Vƒ H~ X ÷ r Ì{z gzZ ÆÑ0
Ø z 0 G~ µ
< ó L KZ ä N m 0 £Z x â Z ÐZ X ÷ Ð ~
I
4&
ÏZ ä gZ) $Zzg ÌÐ l Z]|gzZ üG3G
,gzZ Ôì H e 0h
+i gzZ
I 4X3
-+ G
Å VâzŠ yZ :ì ¹ ä ö ƒq gzZ Xì Å e $Zzg $gu Å b§
+i ä Áq gzZ Ôì Œ
$Zzg ÃkZ Ð g ¶g Z 0 h
gzZ Ôì H e
~g7 ä VrZ gzZ ì 96,oÑ Å ›gzZ ~gg $
gu t :ì¹
ƒ ãZz Ð ·ùÆ t§yZ X H 7e
ā ì @* $Zzg Ã$
gu sî
ÃkZÉ Ô@*¤ 7Ð ûgÆ ŒÃ$
Z/ F6,t§ãZ
gu kZ†ŸZ F
¦¬ ā 6Ôì *
Xì [ g/ Û 9ä ÁqgzZ yx0Z
c Š gZ Œ
Xì , gu kZ :÷ ë M 0
F Záz ðZ’Z » $ è Z ƒq gzZ
c â ہŠ á÷g Z t ~ hÆ y Q ä a vZ wÎgā ì ¢ =
Xì *
t  ;Ç „zŠ ÃkZ Ž Äg 
ó g „zŠ ÃkZ Â !vZ } Z Lw¸t ;g ¹!*
Xì uZ ~ ¸Ì†ŸZ
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û NLT ü

Üû Öø æø (p†F ìû ]. Ñõ †ö _ö eô &ø mû ‚ô vø Öû ] ]„ø aF †õ nû %ô Òø àö eû ] Àö Êô ^vø Öû ] ø …ø æû *] Ü$ $ö


Üû Öø æø (^u÷ †û qø Ÿøæø ^ß÷ Ãû ›ø ^aø ‚ô nû Þô ^‰ø œø ±Êô †û Òö „û mø Üû Öø æø (Ìõ Ãû –ø eô ^`ø Ûû Óö vû mø
]„ø aF ±Êô èø n$Ûô nû iø àô eû ] äô íô nû ø Ùô çû Îø oÖF āô †õ nû %ô Òø àö eû ] Àö Êô ^vø Öû ] kô Ëô jø ×û mø
!äô nû Êô ä́ä´ mô ]+…ø o×F Âø ‚û Ûô jø Ãû mø Üû Öø æø (&ô mû ‚ô vø Öû ]

±' ×ô Ãø Êø åö Ÿøçû Úø kö ßû Òö àû Úø ™ &ö mû ‚ô uø V±% ›ô çû nö Š% Ö] Ýö ^Úø ¦ûô ] Ùø ^Îø ^Ûø Òø æø


±% Þô]†ø fø _$ Ö] åö ]æø …ø —åö ]ø ^Âø àû Úø ô ^Âø æø (åö Ÿ]ø æø àû Úø Ùô ]æø (Ü$ `ö ×# Ö]ø (åö Ÿçø û Úø
†ø ŽøÂø ±ßø$û]æø éø†ø mû†ø aö ±eô]* àûÂø èøfø nû ø ±eô]* àöeû ]æø k †ø ÛøÂö àôeû] àôÂø
±eô]* àûÂø ðö ^nø –ùô Ö]æø (±% Þô]†ø fø _$ Ö]æø (‚öÛøuû*]æø èô eø ^vø’$ Ö] àøÚô ¡q÷ ö …ø
(èøvø×û›øæø ±ùõ ×ô Âø àûÂø Üö Òô^vøÖû]æø (èô eø ^vø’$ Ö] àøÚô ÄõÛûqøæø høçû m%]*
ÜøÎø…û *] àôeû ‚ômû‡ø æø ±ùõ ×ô Âø àûÂø ðö ^nø –ùô Ö]æø (±% Þô]†ø fø_$ Ö]æø (‚öÛøuû*]æø
èô eø ^vø’$ Ö] Øôñô^–øÊø ±Êô Üõnû Ãø Þö çû eö ]*æø (èô eø ^vø’$ Ö] àøÚô ¡÷qö…ø àønû $ô¡ø³þ$øæø
Ùö ^qø …ô äô nû Êô V±% Ûô %ø nû `ø Öû ] Ùø ^Îø æø (DME‹õÞø]* àûÂø gönû _ôíøÖû]æø (‚õÃû ‰ø àûÂø
(åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø ™ &ömû‚ôuø VÙø ^Îø æø (lº ^Ïø $ô ‚ø Ûø uû *]
àûÂô ]*æø (åü †ø ’øÞø àûÚø $̂ Âô ]*æø (åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø (åö Ÿ]ø æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö]ø
ÜøÎø…û ]* àôeû ‚ômû‡ø æø éø†$ Úö àôeû æ†ôÛûÂø àûÂø ±% Þô]†ø fø _$ Ö] åö ]æø …ø —äü Þø^Âø *] àûÚø
àöeû ] åö ]æø …ø —äü n%Öôæø ±' ×ô Ãø Êø äü n$Öôæø kößûÒö àûÚø ™ &ömû‚ôuø VÙø^Îøæø !DNE^Ã÷ Úø
(MNQKML (†nfÓÖ] ÄÚ^rÖ] V³eþ Íæ†ÃÛÖ] ÄÚ]çrÖ] ÄÛq ±Ê ±›çnŠÖ] DME
!NOLUR (PRLLKÜΆÖ]
KÜΆÖ] (NPOUUINPOUSKM (†nfÓÖ] ÄÚ^rÖ] ±Ê ±›çnŠÖ] DNE
!RPUNIRPUL
— NLU ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

eZzg Ð t§vŠ FÃ$


ì H$ gu kZ ä M 0
è Z ƒqQ
ƒq Xì Å b
` z ƒ~ 7‚Z Å yZ : *
̀ c Î ¬» ü,
6 yZ gzZ
s§ Å w¸Æ Š 0Z  LZ 0Æ $
gu kZ ä M 0Z
Xì HŠ OZ , c Š y·Š
6 ñZg Å yZ 0Æ kZ „ : gzZ ì *
±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø ü :ì c*Û ä ï± x â Z ‰ gzZ
â
Ã$ gu kZ —åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø (åö Ÿ]ø æø àûÚø Ùô]æø Ü$ `ö ×# Ö]ø (åö Ÿçûø Úø
ä Ž ! Z 0Z gzZ ÔÐ k /0 ( vZ †) ]| ä ãZdx â Z
N0 £Z x â Z gzZ ÔÐ /ô {g !*
gzZ ã ZdÔm gzZ g {,Ù 1Z ]|
kC
-Z Å l x Z™/ôgzZ Ð g [-Z 1Z ]| ä Ïl Y M
q
x â Z gzZ ÔÐ g ³gzZ gZ]| ä Áq x â Z gzZ ÔÐ ®
))
+i ]|gzZ ÔZ]| ä Ïl Y M gzZ ãZd Ôm
0h N0 £Z
Ä ]|~ /ó ôbcLä h1Z gzZ ÔÐ l /ôMgzZ ¶g Z
x â Z gzZ Ôì H e
$Zzg Ð g ÷Z ]| ä ¿ gzZ ÔÐ g
I-43X
gu kZ :ì ¹ ä ö+ G
c â ہgzZ Ô÷ wYg rÆ £Z µ ~ $
:*
$u
ô ^Âø æø (åö Ÿ]ø æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö]ø (åö Ÿøçû Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿøçû Úø kößûÒö àûÚø ™ g
ä ãZd x â Z à —äü Þø^Âø *] àûÚø àûÂô ]*æø (åü †ø ’øÞø àûÚø $̂ Âô *]æø (åö ]ø ^Âø àûÚø
$Zzg „B‚ q
e -Z Ð g ¶g Z 0 h +i ]|gzZ {%0 z/]|
gu :ì ¹ gzZ ì H
0Z x â Z Ã —äü n%Öôæø ±' ×ô Ãø Êø äü n$Öôæø kößûÒö àûÚø ™ $
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û NML ü

(ÜöÒô^vøÖû]æø (áø^f$uô àöeû ]æø (±% ñô^Šøß$Ö]æø (‚öÛøuû*]æø (èøfønû ø ±eô]*


àôeû ‚ômû‡ø àûÂø Øônû Ëø_% Ö] ±eô]* àûÂø ±% Þô]†ø fø _$ Ö]æø éø‚ømû†ø eö àûÂø ðö ^nø –ùô Ö]æø
!Üõ ×ô Šû Úö ½ô †û ø o×F Âø xº nû vô ‘ø VÜö Òô ^vø Öû ] Ùø ^Îø æø (ÜøÎø…û ]*

°*] ‚öÛøuû]* åö ]æø …ø æø V&ô mû ‚ô vø Öû ] ]„ø aF ±Êô °…ô ^Ïø Öû ] ±' ×ô Âø ¡$Ûö Öû ] Ùø ^Îø æø
àûÛøÖô lø^Ëøjô Öû] ¡ø³þÊø (^ß÷Šøuø áøçû Óömø áû*] ä́jô føiø†û Úø Ø% Îø]*æø ǻ‚ôßøŠûÚö ±Êô
áø^Òø ^n&×ô Âø á$ ^*eô åü $ …ø àûÚø ‚øÃô eû].æø !&ômû‚ôvøÖû] ]„øaF lôçû fö$ö ±Êô |ø‚øÎø
!a ±ùô fôß$Ö] ÄøÚø s$ vøÖû] äô Òô]…ø û āôæø (^`ø ßûÚô ä́Âô çû qö…ö lôçû fö %öÖô àôÛønø Öû^eô
]„øaF Ùø^Îø a ±$ fôß$Ö] á$ *] Üøaø æø äü Þ$*] Øôñô^ÏøÖû] ]„øaF Ùôçû Îø gøfø ‰ø Ø$ Ãø Öøæø
Ùöçû Îø Ü$ $ö (Üùõ ìö †ômû‚ôÆø oÖFāô èô ßømû‚ôÛøÖû] àøÚô ä́Öôçû ‘öæö ‚øßûÂô Ùøçû ÏøÖû]
(èºÂø çû •öçû Úø Xåö Ÿø]æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö]øZ éøø ^mø‡ô á$ āô VÜû`ô–ôÃû eø
(麁ø æû ö †û Úø
DME!^`ø ßûÚô ]†÷ nû %ô Òø ±% faø „$ Ö] xøv$ ‘ø цö ›ö àûÚô Ô ø ÖôƒF ø …ø æø ‚ûÏøÊø
ô õ

kößûÒö àûÚø ™ &ömû‚ôuø Vðô ^Ëø íô Öû ] Ìô Žû Òø ±Êô ±% Þô çû ×ö rû Ãø Öû ] Ùø ^Îø æø


±Êô ðö ^nø –ùô Ö]æø ±% Þô]†ø fø _$ Ö]æø ‚öÛøuû*] åö ]æø …ø —åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿøçû Úø
èô eø ^vø’$ Ö] àøÚô àønû $ô¡ø³$þø æø ±ùõ ×ô Âø æø ÜøÎø…û ]* àôeû ‚ômû‡ø àûÂø éô …ø ^jøíûÛöÖû]
!—åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø (åö Ÿø]æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö]ø™ VÀôËû×øeô
!NQTKMM (xni^ËÛÖ] é^Î†Ú ±Ê °…^ÏÖ] ±× ¡ÛÖ] DME
— NMM ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

+',]|ä Y M Ô Áq Ôyx0Z Ô ðK̈Ô£Z Ԏ ! Z


gzZ Ð g {h
+i ]| ä VrZ ÔÐ Ü1Z ä ãZd
$Zzg Ð g ¶g Z 0 h
e
Xì 9, gut :ì ¹ ä Áq x â Z gzZ Ôì H
6 oÑÅ ›x â Z $

c â ہ~ }g *
:ì * ! Æāg I $
gu kZ ä ~g ØZ Z5 gzZ
û% Á i R Á » kZ gzZ ì H e ó L KZ ä £Z x â Z Ð Z
$Zzg ~ µ
Í~ ]oÆ āg I $
gu kS ðÎ Z® Xì » Œg
$
è u
ŒgzŠ Ð hà ¿kZ gzZ X ǃ : ] ZS è.
Þ ‡ w¸ » kZ ñÎ
Ü z kZ g Z]|ā H Šg à $
^‰ gu kZ ä T Ç ñY
Æ a x™ Z Ñ g—gzZ » Uß Æ \ M Ð V;z èY Ô¸ ~
t zz Å w¸Æ b‡ kZ +á Xì ]o » ä0*
h÷ 9Û » e B‚
k¼ Ð {gëÜæ ] *
, ! t ä a x™ Z Ñ g—ā Zƒ ëz Ð Qāƒ
Æ 3Zz Üæ Ð e §Zz » n,
k¼ t èÑq )X ð⠁
Û,6 în
gu ā w¸t » Y f ‰Q ( c*
{gÃè ~ āg I $ W 7 yZgzŠ
ZŽ ⠁
Û ›Ð kZ Ì Â !vZ } Z ) åö Ÿ]ø æø àûÚø Ùô]æø Ü$ `ö ×# Ö]ø ]g „
VßZz ì qçñXì (]{ð) qçñ†ŸZ » (Çg ›Ð
ðƒ ŠgZz Ð t§ FāgI $ gzZ ŠzŠ% w¸ »
gut èY ì ë!*
Xì * Û 9ä If xâZ Ãt§Ð ¹ Ð ~ t§yZ Xì
c Š gZ Œ
C’x â Z gzZ
c â ہ~ ó ð^ËíÖ] ̎ÒLä ã ðÒE
åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø :ì *
ä Ïl Y M gzZ ä ãZd Ô£Z x â Z Ãāg I $
gu åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø
vŠ gzZ g Z]| Ôg ¶g Z 0 h +i ]| ~ ó>g êZ $gŠ qÑZL
$Zzg Ð p ÖZ yS Ð l x Z™/ôM
àûÚø Ùô]æø Ü$ `ö ×#Ö]ø :ì H e
4zŠ Ð ZŽ Äg 4zŠ Ð kZ  !vZ } Z) åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø (åö Ÿ]ø æø
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û NMN ü
DME!…º çû `ö Žû Úø æû *] †º iô ]çø jø Úö &ö mû ‚ô vø Öû ^Êø
…º çû `ö ŽÚø æû ] †º iô ]çø jÚö &ö mû ‚ô vø Ö^Ê

kø Êû †ø Âø ]ƒø āô Vèø n$Ûô nû iø àô eû ] èô Úø ¡$Ãø Öû ] ùô …ø ±Êô ^–÷ mû œø ±% Þô ^fø Öû Ÿ* ]û Ùø ^Îø æø


áô ^nø eø æø &ô mû ‚ô vø Öû ] o×ø Âø Ýô ¡Óø ø Öû ] †ô mû †ô vû jø Öô Äö Êô ]‚$ Ö] áø ^Òø ‚û Ïø Êø (]„ø aF
†ø _û Ž$ Ö] Ìø Ã$ •ø ‚û Îø (èø n$Ûô nû iø àø eû Ýô ¡ø‰û ¬ô Öû ] îø nû ø kö mû ]*…ø ±ßô Þ$]* !ä́ä´ jô v$ ‘ô
(hº „ô Òø äü $Þ*] Üø Âø ˆø Êø (†ö ìø «Öû ] †ö _û Ž$ Ö] ^Ú$ *]æø (&ô mû ‚ô vø Öû ] àø Úô Ùø æ$ Ÿ* ]û
Ìô nû Ãô –û iø ±Êô ä́ä´ Âô †% Šø iø àû Úô °†ô mû ‚ô Ïû iø ±Êô èô rø iô ^ß$Ö] äô jô Çø Öø ^fø Úö àû Úô ]„ø aF æø
ö ]æø !^`ø nû Êô †ø ¿ø ß$Ö] Ðø Îôù ‚ø mö æø ^`ø Îø †ö ›ö Äø Ûø rû mø áû ]* Øø fû Îø &ô mû ô ^uø Ÿ* ]û
²
DNE!áö^Ãø jøŠûÛöÖû]

Øô ñô ^–ø Êø hô ^jø Òô ±Êô Z Xxô jû Ëø Öû ]Z ±Êô †õ rø uø àö eû ] Àö Êô ^vø Öû ] Ùø ^Îø æø


gõÖô^›ø ±eôœø àôeû ±ùô ×ô Âø gôÎô ^ßøÚø Z hö^eø (°ùô …ô ^íø fö Öû ] xô nû vô ‘ø àû Úô èô eø ^vø ’$ Ö]
äö qø†ø ìû]* ‚ûÏøÊø !åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø V&ömû‚ôuø ^Ú$ *]æø Vg
^`ø føÂø çû jø‰û] ‚ôÎøæø (]‚& qô Ñô†ö _% Ö] †ö nû %ô Òø çø aö æø (±% ñô^Šøß$Ö]æø °% „ôÚô †û jôù Ö]
|º^vø‘ô ^aø ‚ônû Þô^‰ø*] àûÚô †ºnû %ôÒøæø (õ †ø ËûÚö hõ^jøÒô ±Êô éø‚øÏûÂö àöeû ]

(ORMKN (Œ^fÖ¦] ØmˆÚæ ð^ËíÖ] ÌŽÒ ±Ê ±Þç×rÃÖ] DME


!NQUMKÜΆÖ]
(^a‚ñ]çÊæ ^``ÏÊ àÚ ±ÿ æ èvnv’Ö] &m^u¢] è׊׉ ±Ê ±Þ^fÖ¢] DNE
!OPPKP
— NMO ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

ì F, $ut X ( Çg #Š Ð kZ Ž Äg #Š Ð kZ gzZ Çg
Zág
Xgc*
Z :¹ ~ Šg Æ Š 0Z )´ Ìä ã]Z
wY°Z D) ?#
s ÜÆ $ gu kZ ( Ð ïÅ
gu kZt Â` y Y ¡Å $
 ä ~ Xǃ )
¯*! » yÒ Æ ¡Å kZ gzZ q Ê Æ x¯
gu kZ ä VrZā ¬Š Ê 0Z xsÑZ
®Ãz¬ Æ $
! Æ kZ Âì m» z }uzŠ -
~ }g * J V˜ gzZ *
c Š g Z ÛŒ
0Z }÷ Xì ^Ñt ā H wìt ä VrZ
t ._Æ } i Z+
6 ¯ Å T Zƒ Ð zz Å ]Š ¬ kZ žI k Q Æ y Z
gŠ q Z {z ,
$
à y Z gzZ ä™ ¦ à t§}g7 ~ ŸÆ ¶Š g Z ÛŒ®Ã
» ü ñƒ D™ ~i *
! ¢ „ ¬ Ð Ú Š B‚ Æ Ã܉
è ›
Xì y » Ç„ \¬vZ gzZ X ÷ ï Š Î ¬
Øñ^–Ê [ Â Å ~g ‡Z 9~ ó p…^fÖ] xjÊL ä v 0Z ƒq
„g :ì ¹ ~ g gÖ^› ±eœ àe o× gÎ^ßÚ [ * ! Æ èe^v’Ö]
x â Z ÐZ  Å Xåö Ÿøçû Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø Z g
ðK̈gzZ ~èF, $u
 yZ Ô÷ t§ {Š c*
x â Z© q Z » ƒ i ¹ Æ kZ Ôì H e
$Zzg ä
7 ‚ Z ~g ‚ ¹ Å kZ gzZ Ôì H~ [ Â µ Z q
-Z ä {-0Z
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û NMP ü

‚õuø]* àûÂø ^ßøÇø×øeø ^Úø VÙø^Îø ‚øÛøuû*] Ýô^Úø ¬ôÖû] àôÂø ^ßømûæø …ø ‚ûÎøæø ! áº^Šøuôæø
DME!g gÖô^›ø ±e*] àeû ] ±ù ×ô Âø àûÂø ^ßøÇø×øeø ^Úø èô eø ^vø’$ Ö] àøÚô
õ ô ô ô

‚öÛøuû]* Ùø^Îø VXhô^fø Öû] ðô ‚ûeø Z ±Êô XxôjûËøÖû]Z ±Êô ^–÷ mû œø Àö Êô ^vø Öû ] Ùø ^Îø æø
û †ômø ÜûÖø V°% …ôçû eö ^Šønû ß$Ö] ±ùõ ×ô Âø çû eö *]æø ±% ñô^Šøß$Ö]æø ±•ô^ÏøÖû] Øönû Âô ^Ûø‰ûāôæø
±Êô ðø ^qø ^Û$ Úô †ø %øÒû*] ô ^nø rôÖû] ‚ônû Þô^‰øŸ* û^eô èô eø ^vø’$ Ö] àøÚô ‚õuø]* Ðùô uø ±Êô
DNE ±ù ×ô Âø

^Ú$ ]*æø VXgôaô]çø ÛøÖû]Z ±Êô ±% Þô ¡_ø ø Šû Ïø Öû ] Ýö ^Úø ¬ô Öû ] Ùø ^Îø Ôø Öô „F Òø æø


ý åü Ÿøçû Úø ±' ×ô Ãø Êø åü Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø Z ±ùô ñô^Šøß$Ö]æø °ùô „ôÚô †û jôù Ö] &ömû‚ôuø
±Êô éø‚øÏûÂö àöeû ] ^`ø fø Âø çû jø‰û] !]‚& qô 麆ø nû %ô Òø &ômû‚ôvøÖû] ]„øaF Ñö†ö ›öæø
DOE!áº^Šøuôæø |º^vø‘ô ^aø ‚ônû Þô^‰ø*] àûÚô †ºnû %ô Òøæø (äü Öø õ †ø ËûÚö hõ^jøÒô

Ñõ †ö _ö eô &ø mû ‚ô vø Öû ] ]„ø aF †ô nû fô Óø Öû ] Äô Úô ^rø Öû ] ±Êô ±% ›ô çû nö Š% Ö] Ýö ^Úø ¦ûô ] ø …ø æû *]


àôeû ] àôÂø Üö Òô^vøÖû]æø (‚öÛøuû*] äü qø†ø ìû]* ^Úø V^`ø ßû Ûô Êø (èõ ßø Šø uø æø èõ vø nû vô ‘ø
(éø‚ømû†ø eö àûÂø Œõ^f$Âø àôeû] àôÂø ‚öÛøuû*]æø èøfø nû ø ±eô]* àöeû ]æø (Œõ^f$Âø
(†õmû†ôqø àûÂø ±% Þô]†ø fø_$ Ö]æø (ðô ]†ø fø Öû] àôÂø ðö ^nø –ùô Ö]æø äqø^Úø àöeû ]æø ‚öÛøuû*]æø
àôeû ±ùô Žôfû uö àûÂø ÄõÞô^Îø àöeû ]æø (°ùô …ô^’øÞûŸ* û] hõ‚ößûqö àûÂø Üõnû Ãø Þö çû eö]*æø

!SPKS (°…^fÖ] xjÊ ±Ê ±Þ¡ÏŠÃÖ] DME


!SMKS (°…^fÖ] xjÊ ±Ê ±Þ¡ÏŠÃÖ] DNE
!RTPKN (èm‚ÛvÛÖ] xßÛÖ^e ènÞ‚×Ö] ga]çÛÖ] ±Ê ±Þ¡_ŠÏÖ] DOE
— NMQ ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

VrZ Ôì H e N0 £Z x â Z ä ë X ÷ ŒgzZ 9
$Zzg Ð m
7bc ãZ Æ g ! ôËÐ ~ l /ôJ â
- ë :c*Ûä
X ÷ ã Æ g Z]|æ ã
! „ ~ ó p…^fÖ] ìLä ã?v0Z ƒq
g Zè܈o [ *
1Z gzZ ðK̈x â Z Ô至 Z ÔN
m 0 £Z x â Zāì ¹~ i ¸ M Æ
Æ Š ‹Z Ý ~ hÆ ËÐ ~/ôā ì ¹ ä ~g7O
lZ
g Z]| æ ÷ ñƒ 7Šg Zz ~ $
gŠ q Z bc ãZB‚
X ÷ ñƒ yÒ ~ hÆ
G
x â Zā ì ¹ ~ XènÞ‚×Ö] gâ]çÛÖ]Z ä ã äÕŒi¢x â Z b§ ÏZ
$Zzg Å ðK̈gzZ ~èF,
gu {Š™ e
XXåö Ÿøçû Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿøçû Úø kößûÒö àûÚø ZZ $
è Z Ã t§ y Z X ÷ {Š c*
-Z ä {- 0
[ µ Z q i ¹ t§Æ
X ÷ ŒgzZ 97 ‚ Z Å ÒZ Ð ~ t§y Z gzZ Ôì H ¦~

gu kZ ~ ó †nfÓÖ] ÄÚ^rÖ]Lä ï±x â Z


t§ŒgzZ 9Ã$
ä Áq gzZ £Z x â Z & :÷ t ‰Ð ~ t§y Z X H y Ò Ð
N0 £Z gzZŽ ! Z 0Z gzZ ÔÐ k k„0 vZ †]|
äm
+',]|ä VrQ ÔÐ k k„0 ( vZ †) ]|
ÔÐ g {h
,ä Ïl Y M gzZ zâ 0Z gzZ Ôm
g [i ¬ 0 Y Z' N0 £Z gzZ
]| ä h1Z gzZ ÔÐ g k
,̀]| ä ãZd x â Z gzZ ÔÐ
gzZ ÔÐ g {Š » 0 íä ú ‡ 0Z gzZ ÔÐ g ~g »Z [+
]| ä VrZ ÔÐ Ü1Z ]| ä ãZdgzZ ðK̈Ô~èF,x â Z
0Z gzZ ÔÐ g ~g F¦Z 0 fv c Ð g ¶g Z 0 h
.]| * +i
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û NMR ü

àûÂø Øônû Ëø_% Ö] ±eô*] àûÂø ±% Þô]†ø fø _$ Ö]æø (±% ñô^Šøß$Ö]æø °% „ôÚô †û jôù Ö]æø (éøø ^ßøqö
(èøfønû ø ±eô]* àöeû ]æø (°ùô …ô^ËøÇô Öû] ‚õnû ‰ø]. àôeû èøËømû„øuö æû ]* Üø Îø…û *] àôeû ‚ômû‡ø
(Üõ‘ô^Âø ±eô]* àöeû ]æø (èøfø nû ø ±eô]* àöeû ]æø Whøçû m%]* ±eô*] àûÂø ±% Þô]†ø fø _$ Ö]æø
hô^ÏøÖûŸ* ]û ±Êô °% ‡ô]†ø nû Ž$ Ö]æø W”õ^Î$ æø ±eô]* àôeû ‚ôÃû ‰ø àûÂø ðö ^nø –ùô Ö]æø
±Êô Üõnû Ãø Þö çû eö *]æø W'ô†ômûçø vöÖû] àôeû Ô ô Öô^Úø àûÂø ±% Þô]†ø fø _$ Ö]æø W†ø ÛøÂö àûÂø
àöeû ]æø WÜø Îø…ûø *] àôeû ‚ômû‡ø àûÂø éø‚øÃû qø àôeû onø vûmø àûÂø èô eø ^vø’$ Ö] Øôñô^–øÊø
ðø ^Îø…û æø àôeû Øômû‚øeö àôeû gônû fôuø àûÂø lôŸø]çø ÛöÖû] hô^jøÒô ±Êô éø‚øÏûÂö
àûÂø ‚öÛøuû]*æø W°ùô …ô^’øÞûŸ* û] Øønû fôuû†ø ö àôeû ‚ômû‡ø æø kõeô^$ø àôeû ‹ônû Îøæø
DME
!†õeô^qø àûÂø èøfø nû ø ±eô*] àöeû ]æø W¡q÷ ö …ø †ø ŽøÂø èø$ø¡ø³$þø æø ±ùøõ ×ô Âø

±eô*] &ömû‚ôuø V°% „ô Úô †û jùô Ö] Ùø ^Îø V^–÷ mû ]* ±% ›ô çû nö Š% Ö] Ýö ^Úø ¦ûô ] Øø Ïø Þø æø


àöeû ] äö qø†ø ìû]* †õeô^qø &ömû‚ôuø (xº nû vô ‘ø ຠŠø uø (‚õmû‡ø àûÂø Øônû Ëø_% Ö]
&ömû‚ôuø (èøfø nû ø ±eô]* àöeû ] äö qø†ø ìû]* (høçû m%]* ±eô]* &ömû‚ôuø (èøfø nû ø ±eô]*
àôeû Ô ô Öô^Úø &ömû‚ôuø (‚öÛøuû]* äü qø†ø ìû*] (¡÷qö…ø †ø ŽøÂø èø$ø¡ø³$þø æø ±ùõ ×ô Âø
(]çû Ïö $ùô æö äü Öö ^qø …ô V±% Ûô %ø nû `ø Öû ] Ùø ^Îø æø (±% Þô]†ø fø _$ Ö] äö qø†ø ìû*] ('ô†ômûçø vöÖû]
‚õnû ‰ø]. àôeû èøËømû„øuö æû ]* Üø Îø…û ]* àôeû ‚ômû‡ø &ömû‚ôuø V^–÷ mû œø °% „ô Úô †û jùô Ö] Ùø ^Îø æø
±ùô Þô ]†ø fø _$ ×Öô ¼ô ‰ø æû *Ÿ]û Ùö ^qø …ô V±% Ûô %ø nû `ø Öû ] Ùø ^Îø æø xº nû vô ‘ø ຠŠø uø (°ùô …ô^ËøÇô Öû]
DNE!l º ^Ïø $ô
(MNLKML (†nfÓÖ] ÄÚ^rÖ] V³eþ Íæ†ÃÛÖ] ÄÚ]çrÖ] ÄÛq ±Ê ±›çnŠÖ] DME
!NOLUPKPQUTKÜΆÖ]
!RPTU KÜΆÖ] (NPOURINPOUQKM (†nfÓÖ] ÄÚ^rÖ] ±Ê ±›çnŠÖ] DNE
— NMS ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

! Z 0Z Ԏ ! Z 0Z gzZ ÔÐ g [- Z 1Z ]|ä ãZdgzZŽ ! Z


~i Zè gzZ Ð g m‡z ! Z 0 Ä ]| ä Ïl Y M gzZ Þ¬
0 ´ â ]|ä ãZdx â Z gzZ ÔÐ g /]|~ ó[ ØZ Lä
g {$ 0 ¼ ~ /ôbc ä h1Z x â Z gzZ ÔÐ g _,
kj
[Â Lä {-0Z gzZ ÔÐ g ¶g Z 0 h
+i ]| ä VrZ ÔÐ
0h+i gzZ Ô" $ 0 Ô ~ ó]ÑZ>Z
$U*0 ®ÔY ‡gz 0 s+
vŠ gzZ g Z]| ä mN0 £Z gzZ ÔÐ l ~g »Z ÿG47Ñ
5E
He 'Y ]| ä Ž ! Z 0Z gzZ ÔÐ l /ô {¾
$Zzg Ð g ,

F x â Zā ì H ÜÌt ä ï±x â Z
Ü1Z :ì ¹ ä ~è,
'Y ]| Ôì 9Œ$
, gu {Š™ e +i ]| Å
$Zzg Ð g h
$Zzg äŽ ! Z 0Z Ã$
{¾gzZ g Z]|Ôì H e gu à Zz g
]| Ôì H e
$Zzg ä m gu à Zz l /ô
N0 £Z x â Z Ã $
gzZ Ôì H e $Zzg ä ãZdx â Z Ã $
gu à Zz g _,
kj 0 ´ â
I-43X
Û r wYg Æ kZ :ì ¹ ä ö+ Gx â Z
x â Z gzZ Ô÷ ‰ ØŠ g Z Œ
¦ Q 0 fv .]| c* ¶g Z 0 h+i ]|ā ì ¹ Ìt ä ~èF,
I 43X
-+ G
ãZdx â Z :ì c*Û ä ö x â Z gzZ ì 9Œ$
⁠gu à Zz k ~g F
X ÷ r ~zZg Æ ¼‰æ¢] ÜrÃÛÖ] Å
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û NMT ü

kößûÒö àûÚø ™ &ömû‚ôuø VXéô ^Îø †û Ûô Öû ]Z ±Êô °…ô ^Ïø Öû ] ±' ×ô Âø ¡$Ûö Öû ] Ùø ^Îø æø
‚öÛøuû]* åö ]æø …ø (°% „ôÚô †û jôù Ö]æø ‚öÛøuû*] åö ]æø …ø —åö Ÿøçû Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿøçû Úø
°% „ôÚô †û jôù Ö]æø éø‚ømû†ø eö àûÂø ‚öÛøuû]*æø ðô ]†ø fø Öû] àôÂø äqø^Úø àöeû ]æø
‚øÛøuû*Ÿô èõ mø]æø …ô ±Êô æø !ÜøÎø…û ]* àôeû ‚ômû‡ø àûÂø ðö ^nø –ôùÖ]æø ±% ñô^Šøß$Ö]æø
±' ×ô Ãø Êø äü n$ Öôæø kößûÒö àûÚø ™ ÀôËû×øeô éø‚ømû†ø eö àûÂø ÜôÒô^vøÖû]æø ±ùô ñô^Šøß$Ö]æø
äü ¿öËûÖøæø Œõ^f$Âø àôeû ] àôÂø äô nû Öô^Úø ]* ±Êô ±% ×ô Úô ^vøÛøÖû] pæø …ø æø !—äü n% Öôæø
á$ *] Øö‘ô^vøÖû]æø —åö Ÿøçû Úø kößûÒö àûÚø oÖFçû Úø gõÖô^›ø ±eô*] àöeû ±% ×ô Âø ™
]†÷ iô ]çø jø Úö åü ‚$ Âø Áô ^Ë$ vö Öû ] ˜ö Ãû eø Øû eø äô nû Êô èø mø †û Úô Ÿø xº nû vô ‘ø &º mû ‚ô uø ]„ø aF
^n& eô^vø‘ø áøçû $ö¡ø³þ$ø a ±ùô fôß$Ö] àøÚô äü Ãø Ûô‰ø äü $Þāô V‚øÛøuû]* èô mø]æø …ô ±Êô ƒûāô
DME!ä́e ]æû ‚ö`øæø
ô ô

VXèô vø nû vô ’$ Ö] &ô mû ô ^uø *Ÿ]û èö ×ø Šô ×û ‰ô Z Vä́ä´ eô ^jø Òô ±Êô ±% Þô ^fø Öû Ÿ* ]û †ø Òø ƒø æø


(åö Ÿø]æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö]ø (åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿøçû Úø kößûÒö àûÚø ™ &ömû‚ôuø
DNE!äü Þö^nø eø Ýø‚$ Ïøiø ^ÛøÒø Ñõ†ö ›ö àûÚô äü vøv$ ‘ø ‚ûÎøæø !—åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø

!NPTKMM (xni^ËÛÖ] é^Î†Ú ±Ê °…^ÏÖ] ±× ¡ÛÖ] DME


(^a‚ñ]çÊæ ^``ÏÊ àÚ ±ÿ æ èvnv’Ö] &m^u¢] è׊׉ ±Ê ±Þ^fÖ¢] DNE
!MSQLKÜΆÖ] (OPPIOOLKP
— NMU ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

c â ہ ~ ó xni^ËÛÖ] é^ΆÚL ä ~g ØZ Z 5
åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø :*
x â Z Xì H e $Zzg ä ~èF, gzZ £ R x â Z Ãāg I $
gu åö Ÿøçû Úø ±' ×ô Ãø Êø
£Z x â Z Xì H e
$Zzg Ð g Y Z',]|Ð Z ä zâ 0Z gzZ £Z
ðK̈z ~èF,x â Z gzZ ì H e +',]|Ð Z ä
$Zzg ÌÐ g {h
$Zzg Ð g ¶g Z 0 h
Xì H e +i ]| ÐZ ä Ïl Y M gzZ
āg I $
gu ~z% Ð g {h +',]| ä Áq gzZ ðK̈Ô£Z x â Z
~ » T L äü n%Öôæø ±' ×ô Ãø Êø äü n$Öôæø kößûÒö àûÚø :ì H e
$Zzg Ð p ÖZ yZ
( vZ †) ]| ~ óà â ÑZ L ä Bõ Xó ì à z Z » k Q Vƒ à z
±eô]* àöeû ±% ×ô Âø :÷ t p ÖZ Æ Tì H e
$Zzg ÌÐ k k„0
Ññ » ¿k Q C
Ù ̈ ¤ ! Z 0 ZL åæ Ÿøçû Úø kößûÒö àûÚø oÖFçû Úø gõÖô^›ø
Ôì 9āg I $
gutāì t x¯ Ý è q Xó Vƒ Ññ~ » Tì
gu º ™ ‰É Xì 7— ðÃ~ kZ
F ZáÐS ä $
~,
g—Ãāg I $ $Zzg Å £Z x â ZèY ì Hg Ñ
gu kZā ì ~ e
Xì ~Š „ZÍ Å kZ gzZ ‹ ä l x Z™/ôMÐ a x™ Z Ñ
kZ ~ ó èvnv’Ö] &m^u¢] è׊׉L [  KZ ä ã]Z
àûÚø Ùô]æø Ü$ `ö ×# Ö]ø (åö Ÿøçû Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿøçû Úø kößûÒö àûÚø :ì H y Ò Ã $
gu
} Z Xì ÑñZ » kZ Vƒ Ññ~ » TL åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø (åö Ÿ]ø æø
Äg #Š Ð kZ gzZ Çg 4zŠ B‚Æ ZŽ Äg 4zŠ Ð kZ !vZ
9Ð t§ FÐ Z ä ( ã]Z )VrZ Xó Çg #Š B‚ Æ ZŽ
¦ú yÒ » kZ ì *
Xì [ g / cŠ gZŒ
Û
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û NNL ü

Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö]ø (åö Ÿçûø Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿøçû Úø kößûÒö àûÚø ™ V^–÷ mû *] Ùø ^Îø æø
ÜøÎø…û *] àôeû ‚ômû‡ø &ômû‚ôuø àûÚô ø …ø æø —åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø (åö Ÿ]ø æø àûÚø
±eô*] àôeû ±ùô ×ô Âø æø gônû ’ôvøÖû] àôeû éø‚ømû†ø eö æø ”õ^Î$ æø ±eô*] àôeû ‚ôÃû ‰øæø
ô ] ‚ôfû Âø æø hõ‡ô^Âø àôeû ðô ]†ø føÖû]æø °ùô …ô^’øÞûŸ* û] høçû m%]* ±eô*]æø gõÖô^›ø
àôeû ²
DME!l ø
é†ø mû†ø aö ±eô*]æø ‚õnû Ãô ‰ø ±eô]*æø Ôõ Öô^Úø àôeû ‹ôÞø*]æø Œõ^f$Âø

!éø†ø mû†ø aö çû eö *]æø ‚õnû Ãô ‰ø çû eö ]*æø Ôõ Öô^Úø àöeû ‹öÞø*] V±% Þô ^fø Öû Ÿ* ]û Ùø ^Îø æø
†ôfø ßûÛôÖû] o×øÂø g ^n&×ô Âø lö‚û`ôø VÙø^Îø ‚õÃû ‰ø àöeû éö†ø nû ÛøÂö Üû`ö ßûÂø äô mûæô†û mø
Ýøçû mø a ² ô ] Ùøçû ‰ö…ø ÄøÛô‰ø àûÚø Va ² ô ] Ùôçû ‰ö…ø hø^vø‘û*] ‚öô^ßømö
Üû`ö ßûÚô (¡÷qö…ø †ø ŽøÂø ^ßø$û] Ýø^ÏøÊø !‚û`ø Žûnø ×ûÊø Ùø^Îø ^Úø Ùöçû Ïömø DÜùõ ìöE †ômû‚ôÆø
]çû Ãö Ûô‰ø Üû`ö $Þ*] ]æû ‚ö`ôŽøÊø (Ô õ Öô^Úø àöeû ‹öÞû]*æø ‚õnû Ãô ‰ø çû eö*]æø éø†ø mû†ø aö çû eö ]*
X†ônû Çô ’$ Ö]Z ±Êô ±% Þô]†ø fø _$ Ö] äö qø†ø ìû*] !åü †ø Òø„øÊø VÙöçû Ïömø a ² ô ] Ùøçû ‰ö…ø
X¼ô‰øæû *Ÿû]Z ±Êô æø (Dšæ†Ö]IMMRKÜΆÖ] (èm‚ßaIOOK”E
àûÂø †ºÃø ŠûÚô ^ßø$ø‚$ uø æ†õÛûÂø àôeû Øønû Âô ^Ûø‰ûāô àûÂø (DNPPNKÜÎ…E
àûÂø ǻæô†û mø Üû Öø VÙø^Îøæø ä́eô ‚õÃû ‰ø àôeû éø†ø nû ÛøÂö àûÂø Íõ†ôù’øÚö àôeû èøvø×û›ø

(^a‚ñ]çÊæ ^``ÏÊ àÚ ±ÿ æ èvnv’Ö] &m^u¢] è׊׉ ±Ê ±Þ^fÖ¢] DME


!MSQLKÜΆÖ] (OOLKP
— NNM ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

àûÚø Ùô]æø Ü$ `ö ×# Ö]ø (åö Ÿøçû Úø ±' ×ô Ãø Êø åö Ÿçûø Úø kößûÒö àûÚø :ì ¹ Ìt


} Z Xì ÑñZ » kZ Vƒ Ññ~ » TL åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø (åö Ÿ]ø æø
Äg #Š Ð kZ gzZ Çg 4zŠ B‚Æ ZŽ Äg 4zŠ Ð kZ !vZ
~z%Ð l x Z™/ôyZāg I $
gu Xó Çg #Š B‚Æ ZŽ
( 3) ;m‡z ! Z 0 Ä ]| ( 2) ;¶g Z 0 h
+i ]| ( 1) :ì
]| ( 5) ;̈¤ ! Z 0 Z]| ( 4) ;ª0 {h
+',]|
vZ † ]| ( 7) ;[i ¬ 0 Y Z',]| ( 6) ;~g »Z [-Z 1Z
( 10) gzZ ;G1Z ]| ( 9) ;´ â 0 ÷Z ]| ( 8) ;k„0
X l {,Ù 1Z ]|
kC
gzZ G 1Z ]| Ô´ â 0 ÷Z ]|ā ì ¹ ä ã]Z
X ÷ D™ e
$Zzg Ä 0 {@Ã$ ,
gu kZ Ð l {kÙ 1Z ]|
C
6,Ÿ # å ŠŽñ V; Æ g Z]| ~ :¹ ä VrZ
a\ M Z
Û Ô „ZÍ™}Š nà l x Z™/ôÆ a vZ wÎg
:¸ ìg ⠁
{z ‹ ñƒ D ⠁ á g Z Ž yŠ Æ nk
Û Š÷ ,¼ à a vZ wÎg ä T
]| ~ X X ‰ ƒ } 9 òŠ M ( 12) {g !*
Â} Š „ ZÍ Å kZ
yZ X¸ ŠŽñÌ l ´ â 0 ÷Z ]|ÔG1Z ]|Ô{k
,Ù 1Z
C
‹ ñƒ D â ہt à a vZ wÎg ä VrZā ~Š „ ZÍ ä 
ƒ
~ †nÇ’Ö] ÜrÃÛÖ] ä ãZdx â Z X Å y Ò $
gu ~g7 Q Xì
~z%Ð z/0 ³ Z ~ ¼‰æ¢] ÜrÃÛÖ] gzZ Å óCÅ kZ
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û NNN ü

Ùø^Îø Ô ø Öô„FÖôæø (̺nû Ãô •ø çø aö æø Vkö×ûÎö !Øönû Âô ^Ûø‰ûāô Ÿ$āô †õÃø ŠûÚô


ǻô ^ßø‰ûāô ±Êô æø Vàônû ÛørøÃû Ûö×ûÖô åö ]ˆø Âø ^Úø ‚øÃû eø (DMLTKUE ±% Ûô%ønû `ø Öû]
!àºnû Öô

±eô*]æø éø†ø mû†ø aö ±eô]* àûÂø p†Fìû]. ^Î÷†ö ›ö äü Öø á$ *] äô mûçùô Ïømö àûÓô³ÖþF Vkö ×û Îö
!èô eø ^vø’$ Ö] àøÚô ^Ûøaô†ônû Æøæø ‚õnû Ãô ‰ø

^Þø†ø fø ìû]* ‚õô]…ø àöeû “öËûuø äô mûæô†û nø Êø ‚õnû Ãô ‰ø ±eô]* &ömû‚ôuø ^Ú$ *]æø
±Êô ±% Þô]†ø fø _$ Ö] äö qø†ø ìû]* !äö ßûÂø èøn$_ôÂø àûÂø Ñõæû ‡ö †û Úø àöeû Øönû –øÊö
àöeû “öËûuø Ÿ$āô Øõnû –øÊö àûÂø ǻæô†û mø ÜûÖø VÙø^Îøæø (DTQUUE X¼ô‰øæû Ÿ* û]Z
Üû×øÊø (DMSOIMSNKNKME Üõiô^uø ±eô]* àöeû ] äö Ûøqø†û iø Vkö×ûÎö !‚õô]…ø
!¡÷³þmû‚ôÃû iø Ÿæøø ^u÷†û qø äô nû Êô †û Òö„ûmø

X¼ô‰øæû Ÿ* û]Z ±Êô ±% Þô]†ø fø _$ Ö] pæø †ø Êø !èô eø^vø’$ Ö] àøÚô ^Ûøaö †ö nû Æø ^Ú$ *]æø
VÙø^Îø ‚õÃû ‰ø àôeû éø†ø nû ÛøÂö àûÂø àônû Ïømû†ô›ø àûÚô (DSLNQ (NOLNE
VÙöçû Ïömø a ²ô ] Ùøçû ‰ö…ø ÄøÛô‰ø àûÚø VŒø^ß$Ö] ‚öŽößûmø ^n&×ô Âø köÃû Ûô‰ø
VÙø^Îø a ² ô ] Ùøçû ‰ö…ø á$ ]* ]æû ‚ö`ôŽøÊø †ø ŽøÂø èø$ø¡ø³þ$ø Ýø^ÏøÊø (Dåü †ø Òø„øÊøE
àûÂø (DQOLME äô nû Êô ±% Þô]†ø fø _$ Ö] pæø …ø Ü$ $ö !к$$çø Úö éö†ø nû ÛøÂö æø !åü †ø Òø„øÊø
°ƒô àôeû æ†ôÛûÂø àûÂø Ñø^vø‰ûāô ±eô]* àûÂø äô nû eô]* àûÂø xô×øqûŸ* û] àôeû ²ô ] ‚ôfûÂø
^ßø$û]ô ý VÙø^Îø äü Þ$]* Ÿ$āô &ømû‚ôvøÖû]ø ý ^n&×ô Âø köÃû Ûô‰ø VÙø^Îø †ùõ Úö
— NNO ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

gzZ Ð s^0 ³ä VrZ Å y Ò $


gu ä çCi! …ā ì
Å kZ :¹ gzZ ÔH e$Zzg à $
gu kZ Ð Ä 0 {@ä VrZ
®{z :Vƒ H~ Xì Å ä „ ³ Z sÜÐ çCi!e $Zzg
™A! I 43X
-+ G
[™Ð V ð.EzŠ à $ gu kZ ~ ä ö Ð zz kZ gzZ ì
K~  Å kZ :¹ˆ Æ ä™
Xì I™
$Zzg kZ p :Vƒ H ~
$¾ä t§vŠ à e
Ž ì ~Š e
vŠ {z´ Æ VâzŠ yZ gzZ g G 1Z ]| Ôg {k
,Ù 1Z ]|
C
X ÷ ~z%Ð l x Z™/ô
”Zg 0 5Ã kZ Âì m» G ! Z $ - V˜
gu J
¾ ä VrZ Ô~Š ¸ä tzi% 0 j…ā ÷ D™ e
$Zzg
óCÅ kZ X Å e
$Zzg Ð G1Z ]| ä VrZ Å e
$Zzg Ð
sÜÐ jā ¹gzZ ì Å ~ ¼‰æ¢] ÜrÃÛÖ] ä ãZdx â Z
0Z :Vƒ H~ X ÷ D™ e
$Zzg Ã$
gu kZ „ ”Zg 0 5
X » s®: ì H™f » b̀Ë~ÀF,
Æ y Z ä ?q ! Z
» ( l x Z™ ) /ô}uzŠ {z´ Æ VçôzŠ yZ J
- V˜
{@Ð t§zŠ ~ ó ¼‰æ¢] ÜrÃÛÖ]L ä ãZdx â Z Âì m
$Zzg ÃkZ Ð Ä 0
]| ä ~ :H y Ò ä VrZ Xì H e
ìg ™ Ô „ZÍ ™}Š nÅ vZ ÃVÍß g \ M Ô‹ Ã g Z
gu kZ Q ) ‹ ñƒ D ⠁
Ã$ Û t à a vZ wÎg ä Tā ¸
6 T X}Š „ZÍ {z ƒ ( H y Ò
X ‰ ƒ } 9}È ( 13 ) {¾ ,
y⠁ â
Û kZ ä ~zZg Q :c*Û ä a vZ wÎgā ~Š „ ZÍ ä VrZ
ãZdx â Z Q Xì Š
H* Û rà {@gzZ X *
c Š gZŒ c Š ™ yÒ Ã ($
gu)
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û NNP ü

ô ] ‚öfûÂø äü ßöeû ] Ÿ$āô xô×øqûŸ* û] àôÂø ǻæô†û mø Üû Öø VÙø^Îøæø !I†ø ŽøÂø


Vkö×ûÎö !²
àûÂø lô^m$ $̂ Ö] éøˆø Ûûuø çû ìö*] gõnû fôuø àöeû gönû fôuø åö ]æø …ø ‚ûÎøæø (èºÏø$ô çø aö æø
gø_øìø VŸø^Îø Üø Îø…û *] àôeû ‚ômû‡ø æø †ùõ Úö °ƒô àôeû ] æ†ôÛûÂø àûÂø Ñø^vø‰ûāô ±eô]*
ý Vø ]‡ø æø (åü †ø Òø„øÊø VÙø^ÏøÊø DÜùõ ìöE †ômû‚ôÆø Ýøçû mø a ² ô ] Ùöçû ‰ö…ø
±Êô ±% Þô]†ø fø _$ Ö] äö qø†ø ìû*] !äü Þø^Âø *] àûÚø àûÂô *]æø åü †ø ’øÞø àûÚø †û ’öÞû]æø
±% Ûô%ønû `ø Öû] Ùø^Îø ^ÛøÒø ̺nû Ãô •ø ]„øaF gºnû fôuøæø (DQLQUE X†ônû fôÓøÖû]Z
!DMLTKUE

‚ôßøŠûÛöÖû] o×øÂø ǻ‚ôñô]æø ‡ø ±Êô ‚øÛøuû]* àöeû ² ô ] ‚öfû Âø tø†ø ìû*]æø


±' ×ô Âø ‚øŽøÞø VŸø^Îø Äõnû %ømö àôeû ‚ômû‡ø æø gõaû æø àôeû ‚ônû Ãô ‰ø àûÂø (DMMTKME
†ômû‚ôÆø Ýøçû mø Ùöçû Ïömø a ² ô ] Ùøçû ‰ö…ø ÄøÛô‰ø àûÚø Vèô fø uû†$ Ö] ±Êô Œø^ß$Ö]
(èºj$‰ô ‚õmû‡ø Øôfø Îô àûÚô æø (èºj$‰ô ‚õnû Ãô ‰ø Øôfø Îô àûÚô Ýø^ÏøÊø (Ýø^Îø Ÿ$āô !DÜùõ ìöE
!Äôeô]†$ Ö] &ômû‚ôvøÖû] ±Êô o–FÚø ‚ûÎøæø !&ømû‚ôvøÖû] ý ]æû ‚ö`ôŽøÊø
— NNQ ™ {,^Y ó» g Zèe$Ñz g
$
è u
7
ÑE
kZ Ð −Zz LZ ä VrZ Ð ÷ Z 0 vZ†ä
$Zzg ~ }g !*
e
VrZ ÔÐ % ~ f 0 z/ä VrZ Ð t GZ 1Z ä VrQ Ôì H
‹ ñƒ D™ y Ò $ gu ' t à g Z]| ä ~ :¹ ä
¹gzZ ( ñƒ } 9/ô 12) '†ø ŽøÂø ^ßø$û]ô' :c*
â
Û ä VrZ 1
7
ÑE
ä gzZ Ë ZÎ Æ vZ † d W Æ kZ Ð ÷ Z Ã $ gu kZ ā
7
ÑE
gzZ Xì r ( ÷ Z 0 vZ†) {z :Vƒ H ~ Xì H 7e $Zzg
ð¸ Æ ]*
c ²Z { ڎ ì Å Ìä Ô0 Ô e
$Zzg Å kZ
]|gzZ % ~ f 0 z/ä VrZ Ð t GZ 1Z ( ä VrZ ) Ô÷
â
a vZ wÎg :c* $Zzg Ð g ¶g Z 0 h
Û ä VâzŠ y Zāì H e +i
â
X c*Û ( t) ä a \ M ( ~ T ) H [ æ yŠ Æ nk
,¼ä
c Š™ y Ò ug I y⠁
''H†ŸZ gzZ * Û » a \ M ä ~zZg Q
Å kZ gzZ }Å™Šæ Å ( g Z) kZ Ž ⠁
Û Šæ Å kZ Â ( vZ } Z ) L
™.
AE
~ .Z ê Z ä ãZdx â Z ÃkZ Xó }™ $- ¬Z Å kZ Ž ⠁Û$- ¬Z
I-43X
+
X H yÒ ä ö Gx â Zā 6ì ®Ôt gzZ ì H y Ò
G~ ó ‚ߊÛÖ] o× ‚ñ]æˆÖ]L[  KZ ä £Z 0 vZ †
I4&N0 h
yZ Xì H yÒ Ã kZ Ð & §Æ üG3G Ø z 0Z
+i gzZ Ð <
nÅ vZ Ã VÍß 6,( ?q
-Z ä g Z]|ā ¹ ä VâzŠ
{gÃè) yŠ á Zz nk
,¼Ã a vZ wÎg ä Tā āâ „ZÍ™}Š
g G ]|  ñ Y ƒ Z9gz¢ {z ƒ ‹ ñƒ D ⠁
Û ( y⠁
Û
òŠ M b Ð s§ Å g h
+i ]| gzZ òŠ M b Ð s§ Å
gu ¶a Q » kZ Xì $
$ gu ~g7 Ð M '‰ ƒ } 9
Xì [ g /
¦~
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û NNR ü

…ö ] $̂ fø Öû] äö qø†ø ìû*]æø (ຊøuø åü ö ^ßø‰ûāôæø Vèö %ø Öô ^%$Ö]æø èö nø Þô ^%$Ö] Ðö mû †ô _$ Ö]


Äø Ûø qø éº †ø nû %ô Òø p†F ìû ]. Ѻ †ö ›ö &ô mû ‚ô vø ×û Öô æø !äö ßûÚô Ü$ iø]*æø ǻçôvûßøeô
XÄô Ûø rû Ûø Öû ]Z ±Êô ±% Ûô %ø nû `ø Öû ] ^`ø ßû Úô éº †ø nû fô Òø èº Ëø ñô ^›ø
±Öô †ø Š$ nø iø ^Úø kö qû †$ ìø æø lö †û Òø ƒø ‚û Îø æø (DMLTIMLOKUE
o×F Âø Ýô ¡Óø ø Öû ] Ðô nû Ïô vû iø ‚ø Ãû eø ^`ø nû ×ø Âø Ìø Îô ]çø Öû ] Äö _ø Ïû mø ^Û$ Úô ^`ø ßû Úô
!]‚& qô éº †ø nû %ô Òø ±ø `ô Êø Ÿ$āô æø (^ß÷ nû Ïô mø &ô mû ‚ô vø Öû ] èô v$ ’ô eô ^aø ‚ô nû Þô ^‰ø *]
Àö Êô ^vø Öû ] Ùø ^Îø (õ †ø Ëû Úö hõ ^jø Òô ±Êô éø ‚ø Ïû Âö àö eû ] ^`ø fø Âø çû jø ‰û ] ‚ô Îø æø
á$ *] Ùô çû Ïø Öû ] èö ×ø Ûû qö æø !Ạ^Šø uô ^`ø ßû Úô æø |º ^vø ‘ô ^`ø ßû Úô V†õ rø uø àö eû ]
äö ßû Úô Ùö æ$ Ÿ* ] Øô eø (äô mû †ø _û Žø eô xº nû vô ‘ø &º mû ‚ô uø èô Ûø qø †û j$Ö] &ø mû ‚ô uø
^Úø æø (äü Îø †ö ›ö æø åü ‚ø nû Þô ^‰ø *] Äø f$jø iø àû Ûø Öô †ø `ø ¾ø ^Ûø Òø a äö ßû Âø †º iô ]çø jø Úö
DME!èº mø ^Ëø Òô ^`ø ßû Úô lö †û Òø ƒø

(^a‚ñ]çÊæ ^``ÏÊ àÚ ±ÿ æ èvnv’Ö] &m^u¢] è׊׉ ±Ê ±Þ^fÖ¢] DME


!OPOIOPMKP
— NNS ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

,Å kZ gzZ ì ŒŠ ‹Z Å kZ gzZ :& § ZŠgzZ ZuzŠ


ä g Z)
gu kZ X å{Š c*
ÌgzZ Æ $ i Ð kZÉ b§kZ ì Å óC
~ yZ ì H ¦ ä ) ® ) ~, (-qZ à X ÷ & §Ð ¹
I
+ -4X3
Ð í A Xì H yÒ ~ + ZZz²Z …ä VM÷ ö G- qZ Ð
à X Xì ~Š ™ Ì óCgzZ ì *
c Š ™ yÒ Ð ~ yZ å e
DÅ $ gu ˆ Æ ä™ ïÅ x¯ , 6 7‚Z Å kZ ÔÑZz + Y
¹ Š Z® Å yZ Â:/ ‚g ñZg ¬~ }g *
¤z Xì r !Æ¡
ƒq Xì H ~ [Â µ Z - qZ ä {- 0Z [K Z » yZ Xì
~g ‚X ÷ Œ¼ gzZ÷ 9¼ ~ $ c â ہ ä v 0Z
gŠ qZ yZ :*
9B‚Æ V”VâzŠ LZ $ kiā ì t āÜ » c
gu c ,
F ZáÐ a \ MzwÍZ » kZÉ Xì
tā b§TÔ ì ~z% ,
6 ¿kZ ÙC
™ Ýq /Zz Ð t§gzZ 7‚Z Å kZ Ž ì ãZz ,
Xì °» {z ì * ! Æ kZ ä ~ gzZ á
c Š ™ y Ò ¼ Ž ~ }g *
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û NNT ü

]æû æø …ø èô eø ^vø’$ Ö] àøÚô àønû Ãô Šûiô æø èõ nø Þô^Ûø$ø ±Êô غ’ûÊø


èô møŸçø ô Öû] &ømû‚ôuø
±Êô Db OTQE °% ô ]‚ø Çû fø Öû ] “õ Ëû uø çû eö œø Àö Êô ^vø Öû ] Ýö ^Úø ¦ô ] Ùø ^Îø æø
±' ×ô Ãø Êø åö Ÿøçû Úø kößûÒö àûÚø ™ &ômû‚ôuø ±Êô Xèô ß$Š% Ö] Øôaû *] gôaô]„øÚø |ô†û øZ
&º mû ‚ô uø ]„ø aF V—åö ]ø ^Âø àûÚø ô ^Âø æø (åö Ÿ]ø æø àûÚø Ùô]æø (Ü$ `ö ×# Ö]ø (åö Ÿøçû Úø
ô²] Ùôçû ‰ö…ø àûÂø Üõùìö †ômû‚ôÆø &ømû‚ôuø pæF…ø ‚ûÎøæø (xº nû vô ‘ø gº mû †ô Æø
Ÿø (kºeô^$ø &ºmû‚ôuø çø aö æø (éö†ø ŽøÃø Öû] Üö `ônû Êô æø (‹õËûÞø èô ñø^Úô çö vûÞø a
^`ø nû Êô äö Òû†ôŽûmö Üû Öø (èô ×ønû –ôËøÖû] åô „ô F̀ eô ±' ×ô Âø ø †$ Ëøiø (è÷×$ Âô äü Öø Íö†ôÂû ]*
DME!‚ºuø]*

èô Êø†ôÃû Úø ±Êô Ìôñô]†ø _$ Ö]Z äô eô^jøÒô ±Êô Œõæû ¨ö^›ø àöeû ] Ýö^Úø ¦ô] ØøÏøÞø
&ømû‚ôuø ]æû æø …ø àømû„ôÖ$] èô eø ^vø’$ Ö] ðø ^Ûø‰û*] (XÌôñô]çø _$ Ö] gôaô]„øÚø
åü ^*ß$aø àûÚø Üû `ö ßûÚô æø ( àønû Ãô Šûiô æø èõ nø Þô^Ûø$ø oÖFāô Üûaö ø ‚$ Âø æø (†ômû‚ôÇøÖû]
àöeû †ö ÛøÂö DNE (áø^Ûø%ûÂö àöeû D² ô ] ‚öfûÂø E †õÓûeø çû eö*] DME VÜû aö æø Ô ø Öô„Feô
DQE (gõÖô^›ø ±eô]* àöeû ±% ×ô Âø DPE (áø^Ë$ Âø àöeû áö^Ûø%ûÂö DOE (hô^_$ íøÖû]
àôÛFuû†$ Ö] ‚öfû Âø DSE (Ýô]ç$ Ãø Öû] àöeû †ö nû eø %̂ Ö] DRE (²
ô ] ‚ônû føÂö àöeû èövø×û›ø
àöeû Œö^f$Ãø Öû] DUE (Ô º Öô^Úø ”õ^Î$ æø ±eô*] àöeû ‚öÃû ‰ø DTE (Íõçû Âø àöeû
(gõÖô^›ø ±eô]* àôeû ±ùô ×ô Âø àöeû àöŠøvøÖû] DMLE (gô×ô _$ ÛöÖû] ‚ôfûÂø

!TSKÜΆÖ] (MLOKèߊÖ] Øaœ ga]„Ú |† ±Ê °]‚ÇfÖ] “Ëu çeœ DME


— NNU ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

à ó g Zèe $uLä l x Z™/ô ( 98) } â VR ü


$Ñz èg
ûì He
$Zzg
~ XèߊÖ] Øaœ ga]„Ú |†Z ä ~Š Z 51Z ƒq x â Z
$u
ô ^Âø æø (åü Ÿ]ø æø àûÚø Ùô]æø Ü$ `ö ×# Ö]ø (åü Ÿøçû Úø ±' ×ô Ãø Êø åü Ÿøçû Úø kößûÒö àûÚø Z :g
k¼ gzZ Ôì 9$
nè, d¾$ gut :ì ¹ ~ }g !*Æ Xåü ]ø ^Âø àûÚø
Åe $Zzg ä V-zZg ( 100) Î ã½Ð a vZ wÎg $
gu à Zz
Ôì {” " gu t X ÷ ï÷
$U*$ á Ì{w{‚~ yZ gzZ Ôì
Z]|sÜB‚Æ ¤kZ X } Y 7ÃA ËÅ kZ ~
-Ñ ðÃgzZ » y Z ~ ¤kZ gzZ ÷ ñƒ Š» g
Xì 7q

è Z xâZ
ga]„Ú èʆÃÚ ±Ê Ìñ]†_Ö]Z [ KZ ä kzƒ ¤ 0
/Y  Z Æl x Z™/ôyZ ~ XÌñ]ç_Ö]
ä VM÷ K ™f ò Z¤
( 98) } â VZ Š Z® Å y Z gzZ Ôì Å e gu à Zz ón,
$Zzg $ k¼L
*¦ ä VM÷ Ì{z ‰Ð ~ yZ Xì Å y Ò
²] ݆ù Ò Z *
ug I Å “
{z gzZ Ô~Š ÌŠ !* W ÑñÆ V⠛à Üm†ÓÖ] ä`qæ
:÷ t l /ô
E
( 3 ) Ô[ éŒBÄZ 0 / ( 2 ) Ôy ¢ 0 ( vZ † ) – 1Z ( 1 )
( 6) ÔvZ D 0 ³ ( 5 ) Ô̈ ¤ ! Z 0 Z ( 4 ) Ôy A 0 y ¢
m‡z ! Z 0 Ä ( 8 ) Ôsú0 Ý°Z † ( 7 ) Ôx Z¶Z 0 Ûi
Ô̈ ¤ ! Z 0 Z0 Œ ( 1 0 ) Ô ïEÒŒ.ÅZ †0 k„ ( 9 ) Ô ´ â
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û NOL ü

àöeû ²ô ] ‚öfû Âø DMNE (gõÖô^›ø ±eô]* àôeû ±ùô ×ô Âø àöeû àönû ŠøvöÖû] DMME
ô ] ‚öfû Âø DMPE (gõÖô^›ø ±eô]* àôeû †ôËøÃû qø àöeû ²
² ô ] ‚öfû Âø DMOE (Œô^f$Ãø Öû]
àöeû hö‚ößûqö …ùõ ƒø çû eöœø DMRE (†õ‰ô^mø àöeû …ö ^Û$ Âø DMQE (õ çû Ãö ŠûÚø àöeû
éø…ø ]…ø ‡ö àöeû ‚öÃø ‰û]* DMTE (±% ‰ô…ô^ËøÖû] áö^Ûø×û‰ø DMSE (°% …ô^ËøÇô Öû] éøø ^ßøqö
çû eö]* DNLE (°% …ô^’øÞûŸ* û] kõeô^$ø àöeû èöÛømûˆø ìö DMUE (°% …ô^’øÞûŸ* û]
Ìõnû ßøuö àöeû Øö`û ‰ø DNME (°% …ô^’øÞûŸ* ]û ‚õmû‡ø àöeû ‚öÖô^ìø høçû m%]*
(áô^Ûønø Öû] àöeû èöËømû„øuö DNOE (Ìõnû ßøuö àöeû áö^Ûø%ûÂö DNNE (°% …ô^’øÞûŸ* û]
hõ‡ô^Âø àöeû ðö ]†ø fø Öû] DNQE (hô^_$ íøÖû] àôeû †ø ÛøÂö àöeû ²
ô ] ‚öfû Âø DNPE
àöeû éö†ø Ûö‰ø DNSE (°% …ô^’øÞûŸ* û] ÄõÊô ]…ø àöeû èöÂø ^Êø…ô DNRE (°% …ô^’øÞûŸ* û]
àöeû ‚ömû‡ø DNUE (±% Ûô×ø‰ûŸ* ]û Åôçø ÒûŸ* ]û àöeû èöÛø×ø‰ø DNTE (hõ‚ößûqö
èøÚø ]‚øÎö çû eö ]* DOME (°% …ô^’øÞûŸ* û] o×ønû Öø çeö ]* DOLE (°% …ô^’øÞûŸ* û] kõeô^$ø
àöeû °% ‚ôÂø DOOE (°% …ô^’øÞûŸ* û] ‚õÃû ‰ø àöeû Øö`û ‰ø DONE (°% …ô^’øÞûŸ* ]û
éø†ø rûÂö àöeû göÃû Òø DOQE (èøÃø mûô æø àöeû köeô^$ø DOPE (±% ñô^_$ Ö] Üõiô ^uø
(°% …ô^’øÞûŸ* û] áô^`ø nû j$Ö] àöeû Ô
ö Öô^Úø Üô%ønû `ø Öû] çeö]* DORE (°% …ô^’øÞûŸ* û]
ö ]‚øÏûÛôÖû] DOTE (°% †ôaû %̂ Ö] ”õ^Î$ æø ±eô]* àôeû èøføjûÂö àöeû Üö ô^aø DOSE
±eô]* àôeû ²ô ] ‚ôfû Âø èøÛø×ø‰ø ±eô]* àöeû †ö ÛøÂö DOUE (°% ‚ôßûÓôÖû] æ†õÛûÂø àöeû
(±% Âô ]ˆø íöÖû] àõnû ’øuö àöeû áö]†ø ÛûÂô DPLE (±% Úô æû ˆö íûÛøÖû] ‚ô‰øŸ* ]û ‚ôfû Âø
æ†õÛûÂø àöeû èö×øfø qø DPNE (±% Ûô×ø‰ûŸ* û] gônû ’ôvøÖû] àöeû éö‚ømû†ø eö DPME
èö×ø–ûÞø éø‡ø †û eø çû eö ]* DPPE (±% ‰ôæû ‚$ Ö] éø†ø mû†ø aö çû eö]* DPOE (°% …ô^’øÞûŸ* û]
àöeû †ö eô^qø DPRE (°% …ô‚ûíöÖû] ‚õnû Ãô ‰ø çû eö ]* DPQE (±% Ûô×ø‰ûŸ* ]û ‚õnû fø Âö àöeû
— NOM ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

† ( 13) Ôk„ 0 vZ † ( 12) Ô̈ ¤ ! Z 0 Z0 @ ( 11)


c 0 g q ( 15) ÔŠ&0 vZ † ( 14) Ô̈¤ ! Z 0Q0 vZ
Ôu*
ÄZ ( 18) ÔÏg ÖZ yG ( 17) Ô ~g BZ {Š » 0 [+g f 1Z ( 16)
[-Z 1Z ( 20) Ô ~g »ÑZ " ( 19) Ô ~g »ÑZ {g Zgi 0
U 0 `
$*
0 y¢ ( 22) Ô ~g »ÑZ ð0 ™( 21) Ô~g »ÑZ h+i 0 −{
E
Ô[ éŒBÄZ 0 / 0 vZ † ( 24) Ôy úZ 0 fv
.( 23 ) Ôð
Ô~g »ÑZ «Zg 0 ·Ãg ( 26) Ô~g »ÑZ [i ¬ 0 Y Z_Z ( 25)
+i ( 29) Ô?ÑZ qÃÑZ 0  ( 28) Ô[+ 0 {ª ( 27)
0h
Ô~g »ÑZ )ZŠ 1Z ( 31) Ô~g »ÑZ b 1Z ( 30) Ô~g »ÑZ "
$U*
( 34 ) Ô ð®Z ?q 0 ~° ( 33) Ô~g »ÑZ Ä 0 ™ ( 32)
?’0 ª ( 35) Ô=Šz 0 "
´ â &Z 1Z ( 36) Ô ~g »ÑZ { çE $U*
-G
( 38) Ô ~ÙC²Z m‡z ! Z 0E 0 Ö; ( 37) Ô~g »ÑZ y é<XG4ÉZ 0
‡ÑZ † ! Z 0 vZ † ! Z 0 / ( 39) Ô ~;Z z/0 Š Zl
E+Å
Ô?ÑZ (Z 0 {h +',( 41) Ô¦Z~Z a0 y Z/ ( 40) Ôòz çE? Z
' 1Z ( 44) ÔÏz−Z {,
{i, Ù 1Z ( 43) Ô~g »ÑZ z/0 ¤ ( 42)
kC
E
vZ † 0 , 'Y ( 46) Ô ~gŽZ G 1Z ( 45) Ô?ÑZ D 0 îÏ}E$
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û NON ü

ô ] ‚ôfû Âø àöeû †ö mû†ôqø DPSE (°% …ô^’øÞûŸ* ]û ²


àöeû ‚ömû‡ø DPTE (² ô ] ‚ôfûÂø
DQLE (DaE ² ô ] Ùôçû ‰ö…ø oÖFçû Úø ÄõÊô ]…ø çû eö ]* DPUE (°% …ô^’øÞûŸ* ]û ÜøÎø…û ]*
àöeû ‹öÞø]* DQME (°% …ô^’øÞûŸ* û] àõ’øvûÚô àôeû æ†ôÛûÂø àöeû éø†ø ÛûÂø çû eö ]*
çû eö]* DQOE (±% Âô ]ˆø íöÖû] æ†õÛûÂø àöeû èönø qô^Þø DQNE (°% …ô^’øÞûŸ* ]û Ô
õ Öô^Úø
DQQE (±% Ëô Ïø%$Ö] éø†$ Úö àöeû o×øÃû mø DQPE (°% …ô^’øÞûŸ* û] Íõçû Âø àöeû gøßømû‡ø
çû eö]* ‚õnû ‰ø]. àöeû èöËømû„øuö DQRE (°% …ô^’øÞûŸ* û] éøø ^føÂö àôeû ‚ôÃû ‰ø àöeû ‚önû Ãô ‰ø
DQTE (±% Âô ]ˆø íöÖû] ÐôÛôvøÖû] àöeû æ†ö ÛûÂø DQSE (°% …ô^ËøÇô Öû] èøvømû†ô‰ø
ö Öô^Úø DQUE (°% …ô^’øÞûŸ* ]û èø$ø…ô^uø àöeû ‚ömû‡ø
DRLE ('ô†ômûçø vöÖû] àöeû Ô
ô ] ‚öfû Âø DRME (±% ñô]çø Š% Ö] éø†ø Ûö‰ø àöeû †ö eô^qø áø^Ûønû ×ø‰ö çû eö ]*
kõeô^$ø àöeû ²
éö†ø Ûû•ø DROE (±% Öôçû ×öŠ$ Ö] éøø ^ßøqö àöeû ±% Žôfû uö DRNE (°% …ô^’øÞûŸ* û]
àöeû ²ô ] ‚öfû Âø DRQE (°% …ô^’øÞûŸ* û] hõ‡ô^Âø àöeû ‚önû føÂö DRPE (±% Ûô×øŠ% Ö]
Øønû uô]†ø ø àöeû D‚ömû‡ø E ‚ömûˆômø DRRE (±% Ûô×ø‰ûŸ* ]û oÊøæû ]* ±eô]*
àöeû áö^ÛøÃû ß%Ö] DRTE (±% Þô‡ô^ÛøÖû] †õŠûeö àöeû ²ô ] ‚öfû Âø DRSE (°% …ô^’øÞûŸ* û]
(±% ×ô mû‚ôùÖ] †ø ÛøÃû mø àöeû àôÛFuû†$ Ö] ‚öfûÂø DRUE (°% …ô^’øÞûŸ* û] áô¡ørûÃø Öû]
èøÖø^–øÊø çû eö ]* DSME (DaE ² ô ] Ùôçû ‰ö…ø Ýöô ^ìø ðô ]†ø ÛûvøÖû] çû eö ]* DSLE
o×ønû Öø àöeû †ö Úô ^Âø DSOE (±% Þô‡ô^ÛøÖû] †õŠûeö àöeû èön$_ôÂø DSNE (°% …ô^’øÞûŸ* û]
‚öfû Âø DSQE (±% Þô^ßøÓôÖû] èø×ø$ô]æø àöeû †ö Úô ^Âø Øônû Ëø_% Ö] çeö ]* DSPE (°% …ô^ËøÇô Öû]
kõeô^$ø àöeû áö^Š$ uø DSRE (°% …ô^’øÞûŸ* û] hùõ …ø ‚ôfû Âø àöeû àôÛFuû†$ Ö]
†õnû ÛøÂö àöeû †ö Úô ^Âø DSTE (±% Êô çû Ãø Öû] éøø ^ßøqö àöeû ‚öÃû ‰ø DSSE (°% …ô^’øÞûŸ* ]û
(±% Þô†ø Ãö Öû] àõmûçø qö àöeû èöf$uø DTLE (Øønû Úô ^mø àöeû ²
ô ] ‚öfûÂø DSUE (°% †ônû Ûøß%Ö]
— NOO ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g
$
è u

( 49) Ô ~g »ÑZ ¶g Z 0 h
+i ( 48) ÔvZ †0 k
,̀( 47) Ô~g »ÑZ
&
Ô~g »ÑZ èE{B 0 z/0 {/1Z (50) Ô( a) vZ wÎg \ñ «Zg 1Z
1Z ( 53) Ô¦Z~Z z/0ä** ( 52) Ô~g »ÑZ ´ â 0 ÷Z ( 51)
G
EIÅ
© 3
0 G ( 55) Ô ö§ Z {% 0 x ( 54) Ô~g »ÑZ sú0 5 Mi
(57) Ô~g BZqu1Z ¦Z 0 fv .( 56) Ô~g »ÑZ {Š „0 Ä

+i ( 58) Ô¦Z~Z þ. Z 0 z/
0 ´ â (59) Ô~g »ÑZ Xg q 0 h
"U 0 vZ † ( 61) ÔðZšZ {ª0 ,
$* 'Y yÑ1Z (60) Ô_k ,£Z
E
D ( 64) Ô}Z { ç,t (63) Ôà]Z {Š » 0 í( 62) Ô~g »ÑZ
+m,( 66) Ô?ÑZ °zZ !Z 0 vZ † ( 65) Ô~g »ÑZ [i ¬ 0
h
(68) Ôãi ÓZ ¬ 0 vZ † ( 67) Ô~g »ÑZ ¯ZÑ 0 ( h +i )
C™ÅZ 0 yˆ
$ 0 Ý°Z † ( 69) Ô~g »ÑZ y ÕäE
1Z ( 70) Ô~−Z ç,™G
0 ¾ ( 72) Ô~g »ÑZ !c1Z ( 71) Ô ( a) vZ wÎg xŠ { Y ZhZ
E
0 %¬ ÿG5©‹ÅZ 1Z ( 74) Ô~g BZ b 0 %¬ (73) Ôãi ÓZ ¬
0 yˆ ( 76) Ô~g »ÑZ [g †0 Ý°Z † ( 75) Ôã1Z îÏI
& Zz
@0 %¬ ( 78) Ô°¶Z {Š » 0 Ä (77) Ô~g »ÑZ "
$U*
E
Ôã²Z +Ž 0 / ( 80) Ôé* .--ÊZ
c 0 vZ † ( 79) Ô~ çG
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û NOP ü

DTOE (†ö Âô ^Ž$ Ö] gõmû¨øƒö çû eö ]* DTNE (±% ßô `ø röÖû] †õÚô ^Âø àöeû èöfø ÏûÂö DTME
èøËønû vøqö çû eö]* DTPE (æ†õÛûÂø àöeû ‚ö×ømûçø ìö (±% Âô ]ˆø íöÖû] xõmû†ø ö çû eö ]*
àöeû °% ‚ø’% Ö] èøÚø ^Úø ]. çû eö ]* DTQE (±% ñô]çø Š% Ö] ²
ô ] ‚ôfû Âø àöeû göaû æø
DTSE (éø†ø Ûû•ø àôeû o×ønû Öø àöeû †ö Úô ^Âø DTRE (±% ×ô aô^fø Öû] áø¡ørûÂø
àöeû èöÚø ^‰ø]. DTTE (±% ×ô røføÖû] ±% Ïô ×øÃø Öû] áø^nø Ëû‰ö ²
ô ] ‚ôfûÂø àöeû hö‚ößûqö
‹önû Îø DULE (hõ†û uø àöeû ±% Žôuûæø DTUE (±% fô×ûÓøÖû] èø$ø…ô^uø àôeû ‚ômû‡ø
(sõÖô‚ûÚö àöeû àôÛFuû†$ Ö] ‚öfû Âø DUME (°% …ô^’øÞûŸ* û] Œõ^Û$ ø àôeû kôeô^$ø àöeû
kößûeô èöÛø›ô^Êø DUOE (±% Âô ]ˆø íöÖû] ðø ^Îø…û æø àôeû Øômû‚øeö àöeû gönû fôuø DUNE
(èøÛø×ø‰ø Ý% ]. DUQE (†õÓûeø ±eô*] kößûeô èöŽøñô^Âø DUPE (DaE ² ô ] Ùôçû ‰ö…ø
àôeû éøˆø Ûûuø kößûeô èöÛø›ô^Êø DUSE (gõÖô^›ø ±eô*] kößûeô ðõ ±Þô^aø Ý% ]. DURE
!l èön$ÛôÃø %ûíøÖû] ‹õnû ÛøÂö kößûeô ðö ^Ûø‰û]* DUTE (gô×ô _$ ÛöÖû] ‚ôfûÂø
±Êô ±% ›ôçû nö Š% Ö] ÀöÊô ^vøÖû] Üö`ö ßûÚô (ĺÛûqø Ô ø ÖôƒF o×FÂø “ $ Þøæø
ÀöÊô ^vøÖû]æø (DME^Š÷ËûÞø †ø ŽøÂø èønø Þô^Ûø$ø àûÂø Xéô †ø $ô^ßøjøÛöÖû] …ô^aø ‡û Ÿ* ] Ìô_ûÎøZ
àøÚô åö ]æø …ø VÙø^Îøæø Xéô †ø $ô^ßøjøÛöÖû] ðô ±Öô¥Ö] ¼ôÏøÖöZ ±Êô °% ‚ônû eô $̂ Ö] o–øiø†û Úö
DNE
!^Š÷ËûÞø áøæû †ö ŽûÂô æø ‚ºuô]æø èô eø^vø’$ Ö]

!NSSKé†$^ßjÛÖ] …^a‡¢] Ì_Î ±Ê ±›çnŠÖ] DME


!NLQKé†$^ßjÛÖ] ®Ö¥Ö] ¼ÏÖ ±Ê °‚neˆÖ] o–i†ÛÖ] DNE
— NOQ ™ ^Y ó» g Zèe
{, $Ñz g $
è u
EXAÄ
ôÑ 1Z ( 83) Ô²Z $ dƒ f 1Z ( 82) Ô ö-;EZ %¬ 0 µ ( 81)
( 85) ÔðZšZ vZ †0 < E
Ø z îªG3B9E1Z ( 84 ) Ôz/0 up Ô¦Z~Z
E
( 87) Ô { ç,t0 b 0 %¬ ( 86) Ô‹]Z y ÕäE C’0 ~» Z )â Z 1Z
-Ê G Ò›Å
Xg q 0 h +i 0 )‚ Z ( 88) Ô öÐE CEZ ö§ Z yç vZ †0 [+
Ô~g »ÑZ kÑ0 " $U* 0 ® ( 90) Ô[w0 “z ( 89) Ô öE -͹ÅZ

Ô¦Z~Z Y ‡gz 0 s+
$ 0 Ô ( 92) ÔÒæ 0 Ý°Z † ( 91)
è È ¬ ( 94) Ô( a) vZ wÎg ›
x Z ( 95) Ô–! Z ›
M è ÒÃ ( 93 )
M
è ÒÃ ( 97) Ô̈ ¤ ! Z ›
†0 {Ú ›
M è Y ã; x Q ( 96) ԍ
M
4)’› Å
X l änÛÃ%íÖ] øG èM Y R ( 98) Ô ïEÒŒ. Z

ﱃq Ð ~ Xì H Š OZ ä ® ) ) Å Y f 6,kZ
t Ð V- zZg {g VZ ~ éô †ø $ô^ßøjøÛöÖû] …ô^aø ‡û Ÿ* ] Ìö_ûÎø [Â KZ ä
éô †ø $ô^ßøjøÛöÖû] ðô ±Öô¥Ö] ¼öÏûÖö ä ~Ëi y% x â Z gzZ Ôì Å y Ò g
$u
ä l x Z™/ô RZ Ã $
gu kZ :ì ¹ gzZ ì Å `gŠ ~
Xì H e
$Zzg
X ÜnÓvÖ] á†ÏÖ] !M
Øñ^–Ê X ( Y TQQISTL&| NPMIMRP) · 0 vZ † 1Z ÔN m 0 £Z !N
X YMUTOK| MPLO Ô!‚°Z îGpb¸ :ya Ô]zÛ X èe^v’Ö]
X ‚ߊÛÖ] X ( Y TQQISTL&| NPMIMRP) · 0 vZ † 1Z ÔN m 0 £Z !O
G)Å
X Y MUST&| MOUT ÔòsÑZ ïE3½ Z :ya Ô]zÛ
è׊׉ X ( YMUUUIMUMPK| MPNLIMOOO) +−Z Ü**· Ô ã]Z !P

X YMUTQK| MPLQ ÔòsÑZ ïE3½) Z :ya Ô]zÛ X ävnv’Ö] &m^u¢]
K| NQRIMUP) {4 0 Z', ‚ 0 ³‚ 0 · vZ † 1Z Ô~gg !Q
0.ЛÅZ ^Z g ZŠ :ya Ô]zÛ X †nfÓÖ] îm…^jÖ] X (Y TSLITML
X îG
X ( YULQITNQ K| NUNINML) ~y ÛÓZ † 0 z/ 0 £Z – 1Z Ôg Z )
, !R
X| MPLU :ya Ô]zÛ ‚ߊÛÖ]
X îG -B+G
0.ЛÅZ ^Z g ZŠ :ya Ô]zÛ X á]‚×fÖ] |çjÊ X öG 0 £Z Ô~g f š !S
X ( | TPL) wZ ã1 Z ³ Z 0 –! Z 0 £Z +−Z [ Þ kmZ 1Z Ô~çG .x1 !T
gZŠ :ya Ô]zÛ X 醎ÃÖ] ‚nÞ^ŠÛÖ] ‚ñ]æˆe é†ãÛÖ] é^ŠÖ] Í^viā †’jíÚ
0.ЛÅZ ^Z
X YMUUT Ô îG
&|PQTIOTP) .ñ 0 vZ † 0 Z 0 @ 0 £Z – 1Z ԁ !U
Ôi ]Z g ZŠ „ :[² ~Š: Ô)( l X p†fÓÖ] àߊÖ] X (Y MLRRIUUP
X Y MUUP&| MPMP
? u ? 0 .ñ 0 {gÎ 0 } 0 · } 1Z Ô~èF, !ML
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û NPL ü

ÔòsÑZ [ºZ g ZŠ :ya Ô]zÛ X àߊÖ] X ( Y TUNITNQ&| NSUINML)


X Y MUUT
K| SNTIRRM) ãZw x?Z † 0 >Z † 0 £Z ÔŠ 0Z !MM
X t Ñ1 òºt÷Z îœE
3‹! :^X èmçfßÖ] èߊÖ] t^ãßÚ X ( Y MONTIMNRO
‚‰¢] gÎ^ßÚ X ( | TOO) Š- 0 ·0 · Ô<Z 1Z +−Z ÒÔ~g4Z 0Z !MN
0G
YMUUP ÔyWÅZ îGE4»$ X gÖ^ÇÖ]
X ( Y MLMPIUOO &| PLQIONM) · 0 vZ † 0 · vZ † 1Z Ô Áq !MO
IE
X #i pZ z çl4ÓÉi ]Z gZŠ :[²~Š:Ôl X ànvnv’Ö] o× Յ‚jŠÛÖ]
X ( Y URQITTP &| OQPINSL) y x0 £Z 0 yx0 · ?q 1Z Ôyx 0Z !MP
X| MOUQ ÔËZg ZŠ :y a Ô]zÛ X l^Ï%Ö]
X ( Y URQITTP &| OQPINSL) y x0 £Z 0 yx0 · ?q 1Z Ôyx 0Z !MQ
X Y MUUO&| MPMP Ô!‚°Z îGpb í! :ya Ô]zÛ X xnv’Ö]
ã) £Z 0 Z 0 · 0 · 0 Z 0 £Z Ô ã? v 0Z !MR
ÔËZg ZŠ :ya Ô]zÛ X gm„`jÖ] gm„`i X ( YMPPUIMOSNK| TQNISSO)
X YMUTPK| MPLP
ã) £Z 0 Z 0 · 0 · 0 Z 0 £Z Ô ã? v 0Z !MS
X °…^ífÖ] xnv‘ |† °…^fÖ] xjÊ X ( YMPPUIMOSNK| TQNISSO)
X YMUTM K| MPLM ÔðsÑZ ^Z íg ZŠ :yÎ 0*
ÔgƒÑ
ã) £Z 0 Z 0 · 0 · 0 Z 0 £Z Ô ã? v 0Z !MT
gZŠ :ya Ô]zÛ X ènÖ^ÃÖ] gÖ^_ÛÖ] X ( YMPPUIMOSNK| TQNISSO)
X YMUSTK|MPLS Ô îG£E
HZ
Ù]ç΢] à߉ ±Ê Ù^ÛÃÖ] ˆßÒ X ( |USQ x ) sZ+−Z Y ´ Ô ~y + −Z x ˆ !MU
— NPM ™ Äqô]†ø ÛøÖû]æø …ô ^’øÛøÖû]ø

X YMUSUK| MOUU Ô!‚°Z îGpb¸ :ya Ô]zÛ X Ù^ÃÊ¢]æ


$U*0 ~u 0 £Z 0 "
" $U*0 Z 0 £Z –1Z Ô~Š Z ¿ !NL
^Z gZŠ :ya Ô]zÛ X]‚Çe îm…^i X ( YMLSMIMLLNK| PROIOUN)
0.ЛÅZ
X îG
$ÃX é†a^_Ö] èm…„Ö] X ( | OMLINNP) Š × 0 £Z 0 ·Æ 1Z Ô! ÑzŠ !NM
gZ−Z :e
X| MPLS Ô:Z
Ô]zÛ X ð^Û‰¢]æ oßÓÖ] X ( | OMLINNP) Š × 0 £Z 0 ·Æ 1Z Ô! ÑzŠ !NN
0Z g ZŠ :y a
X YNLLLK| MPNM Ôx x
&| SPTIRSO) y¢ 0 £Z 0 · +−Z Ò vZ † 1Z ÔIf !NO
Ô]zÛ !ݡ¢]æ †na^ŽÛÖ] l^nÊææ Ý¡‰Ÿ] îm…^i X ( Y MOPTIMNSP
X YMUTSK| MPLS Ô! ²Z [ 2Z g ZŠ :y a
&| SPTIRSO) y¢ 0 £Z 0 · +−Z Ò vZ † 1Z ÔIf !NP
X åŸçÚ ±×ÃÊ åŸçÚ kßÒ àÚ V&m‚vÖ] ц› èÖ^‰… X ( Y MOPTIMNSP
&| SPTIRSO) y¢ 0 £Z 0 · +−Z Ò vZ † 1Z ÔIf !NQ
îÈ‚°Z îGpb í! Ôya Ô]zÛ X ð¡fßÖ] Ý¡Âœ †n‰ X ( Y MOPTIMNSP
ÔG
X| MPMO
&| SPTIRSO) y¢ 0 £Z 0 · +−Z Ò vZ † 1Z ÔIf !NR
I G
ÔðsÑZ îG£Eé¨G3ÒÉ îGÏE
5©ÅZ g ZŠ Ô[² ~Š: Ô{]
.X ̍^ÓÖ] X ( Y MOPTIMNSP
X YMUUNK| MPMO
Û =¸ :^Ô{ÙC‡X ‚ߊÛÖ] X ( | OLS) ãc*
Ô\ Œ z°Z yzg ; 0 ·–1Z Ôã c*
zg !NS
X| MPMR
E E
©Å
4 + y% t Zi°Z † 0 · 0 · 0 · úG3 Z 1Z Ô ~Ëi !NT
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û NPN ü

&m^u¢] ±Ê é†$^ßjÛÖ] ð±Ö¥Ö] ¼ÏÖ X ( YMSUMIMSONK| MNLQIMMPQ)


X îG0.ЛÅZ ^Z g ZŠ :ya Ô]zÛ X é†i]çjÛÖ]
y¢ 0 – ! Z 0 · 0 – ! Z 0 Ý°Z † ¯Z 1Z +−Z w° Ôï± !NU
ÄÚ^rÖ] V³þe Íæ†ÃÛÖ] ÄÚ]çrÖ] ÄÛq X ( YMQLQIMPPQK| UMMITPU)
X †nfÓÖ]
y¢ 0 – ! Z 0 · 0 – ! Z 0 Ý°Z † ¯Z 1Z +−Z w° Ôï± !OL
…^fì¢] ±Ê é†$^ßjÛÖ] …^a‡¢] Ì_Î X ( YMQLQIMPPQK| UMMITPU)

X YMUTQK| MPLQ ÔòsÑZ ïE3½) Z :ya Ô]zÛ X é†i]çjÛÖ]
Ø✠gâ]„Ú |† X ( | OTQINUS) ÷Zß Z £Z 0 / 51Z ԏ÷ á 0Z !OM
IE
X YMUUQK| MPMQ Ô #ipZz çl4ÓÉîGE Û îGpb¸ :^Ô {ÙC‡X èߊÖ]
0…Œ
°Ã y¢ 0 Z', ‚ 0 · 0 vZ † – 1Z Ԏ ! Z 0Z !ON
0G
Ô”°Z îGE4»$ :[² ~Š: Ônc*
g X Ìß’ÛÖ] X ( YTPUISSRK| NOQIMQU)
X| MPLU
I
Å]çÞœ èʆÃÚ X ( | RPOIQSS) ~gzi çX=gÅZ y×°Z †0 y¢z/1Z Ô b & 0Z !OO
ËZ g ZŠ :y a Ô]zÛ X D|¡’Ö] àe] èÚ‚ÏÚ V³þe Íæ†ÃÛÖ]E &m‚vÖ] Ýç×Â
X YMUSSK| MOUS ÔÜšZ
&| ORLINRL ) ´Z çG.! 0 [- Z 0 £Z 0 yÑ ÌØZ 1Z ÔãZd !OP
0G
Ôsg šZ îGE4»$ :[² ~Š: Ônc*g X ¼‰æ¢] ÜrÃÛÖ] X ( Y USMITSO
X Y MUTQ&| MPLQ
&| ORLINRL) ´Z çG
.! 0 [- Z 0 £Z 0 yÑ ÌØZ 1Z ÔãZd !OQ
X YMUUSK| MPMT ÔËZ g ZŠ :ya Ô]zÛ Ô†nÇ’Ö] ÜrÃÛÖ] X ( Y USMITSO
&| ORLINRL ) ´Z çG.! 0 [- Z 0 £Z 0 yÑ ÌØZ 1Z ÔãZd !OR
— NPO ™ Äqô]†ø ÛøÖû]æø …ô ^’øÛøÖû]ø

ÔîI" Z Y ZÙC²Z G
0G 3‹! :t Z² ÔÝñ X †nfÓÖ] ÜrÃÛÖ] X ( Y USMITSO
îœE
X YMUTOK| MPLP
 0 <Z † 0  0 )s 0 · 0 £Z Q 1Z Ô~zD !OS
îGpb¸ :ya Ô]zÛ X …^$¤] ØÓŽÚ |† X ( YUOOITQOK| ONMINNU)
X YMUTSK| MPLT Ô!‚°Z
.ÅZg (Z †0 ug MZ ŸZ 1Z Ô~gw !OT
g X l^m…çn_Ö] X ( |QLL x ) ° çG
Ônc*
0G
X Y NLLP&| MPNQ Ô ýÒhÅZ Y ZçP îGE4»$ :[²~Š:
K| NTSINLR) ãy u ? Þ¬ ! Z 0 z/ –1Z ÔÞ¬ ! Z 0Z !OU

X| MPLL ÔòsÑZ ïE3½) Z :y a Ô]zÛ X èߊÖ] X ( Y ULLITNN
X ( YMLSMIUSU K| PROIORT) ·0 vZ †0 Š- /1Z Ô_Z † 0Z !PL
5BÄEZ g ZŠ :ya Ô]zÛ X h^v‘¢] èʆÃÚ ±Ê h^Ãnj‰Ÿ]
X| MPMN Ô ÿG
X ( YTNRISPP &| NMMIMNR) ã3 «**0 x ø 0 – 1Z Ôt Zi°Z † !PM

X|MPLO ÔòsÑZ ïE3½) Z :ya Ô]zÛ X Ìß’ÛÖ]
ã éE4hIÅZ {¯Z wh 0 N
5G m 0 · 0Z Ôy×°Z † 1Z Ô£Z 0 vZ † !PN
ÔðsÑZ ],éhIE 4ÉZ g ZŠ :y a Ô]zÛ X ‚ߊÛÖ] ‚ñ]æ‡ X ( | NULINMO)
YMUULK| MPML
C’ !PO
kZ̀ DZ † 0 ~Š AZ † 0 · 0 ³ Z Y Z å¨EÅZ 1Z Ôã ðÒE
^Û Œ^fÖ¦] ØmˆÚæ ð^ËíÖ] ÌŽÒ X ( YMSPUIMRSRK| MMRNIMLTS)
Ô!‚°Z îGpb¸ :y a Ô]zÛ X Œ^ßÖ] èߊ֜ o× &m^u¢] àÚ †ãj]
X YMUTQK| MPLQ
X ( | ORQINSS) ãY›Z £Z 1Z · 0 vZ† 0 ~° 0 vZ † Ô ~° 0Z !PP
X YMUTTK| MPLU ÔËZ g ZŠ :y a Ô]zÛ X Ù^q†Ö] ð^ËÕ ±Ê ØÚ^ÓÖ]
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û NPP ü

bŠ @ 0 vZ † 0 vZ îGE 04X 0 Œ 0 Z ̇ 1Z Ô™ X 0Z !PQ


îm…^i V³eþ Íæ†ÃÛÖ]) Ўځ èßm‚Ú îm…^i X ( YMMSRIMMLQK| QSMIPUU)
X YNLLMK| MPNM Ô! ²Z _ ZnZ Y §Z g ZŠ :ya Ô]zÛ X ( †Ò^ŠÂ àe]
4»)ÅZ g ZŠ :ya Ô]zÛ X ð^ËÖÖ] X ( | ONN) Ïñ0 /0 ·Q1Z ÔÞ !PR
0G
îGE
0.ЛÅZ
X YMUTPK| MPLP Ô îG
G
@0 ·0 ·0 £Z 0 <Z †0 – ! Z 0 ·0 £Z kmZ1Z Ôã ÕäŒi¢ !PS
xßÛÖ^e ènÞ‚×Ö] ga]çÛÖ] X ( YMQMSIMPPTK| UNOITQM) Z 0

X YMUUMK| MPMN ÔòsÑZ ïE3½) Z :ya Ô]zÛ X èm‚ÛvÛÖ]
~zy qgi 0 Yç 0 / 0 ³ Z Y Z å¨EÅZ 1Z ÔM 0Z !PT
ÔËZ gZŠ :ya Ô]zÛ X èm^`ßÖ]æ èm]‚fÖ] X ( YMOSOIMOLMK| SSPISLM)
X YMUUTK| MPMU
X àߊÖ] X ( Y TTSITNP &| NSOINLU) ´z Ûh +m,0 ·vZ †1Z Ôzâ 0Z !PU
X Y MUUT&| MPMU Ô îG 0.ЛÅZ ^Z g ZŠ :ya Ô]zÛ
öE-{EÅZ y!*
Z 0 G 0 ³ Z 0 · 0 ³ Z 0 @vZ † 1Z ÔBõ !QL
+ðsÑZ îGE 0G4»)ÅZ :x â−Z+ yŠg Q + yqX à â Z X ( YUPMITPUK| OOLINOQ)
X| MPMN Ô²Z 0Z g ZŠ
Z',Z 0 · 0 – ! Z 0 · 0 vZ † 0 £Z Q 1Z Ô ~d B !QM
X 醎ÃÖ] gÎ^ßÚ ±Ê 醖ßÖ] š^m†Ö] X ( YMNUQIMNMTK| RUPIRMQ)
X YMUUR ÔòsÑZ [ºZg ZŠ :ya Ô]zÛ
Z0 Š- 0 <Z †0 Š- 0 Ý°Z † Åi 0 Š- ` )Z 1Z Ô ~' × ! QN
îGpb¸ :y a Ô]zÛ X Ù^ÛÓÖ] gm„`i X ( YMOPMIMNQRK| SPNIRQP)
X YMUTLK| MPLL Ô!‚°Z
— NPQ ™ Äqô]†ø ÛøÖû]æø …ô ^’øÛøÖû]ø

~Š:Ô)½Z l X é…^jíÛÖ] &m^u¢] X ( | RPO) UuZß Z †0 ·ÔÏl !QO


X YMUULK| MPML ÔîG 4&Z îG~EAXE
0I
G 0G
-ÊZ îGE4»$ :[²
Ù · y Î 0 +−Z gâ Ô ~g ‡ Z 5 !QP
é^Î†Ú X ( YMRLR K|MLMP x ) 4~zC
0.ЛÅZ ^Z g ZŠ :ya Ô]zÛ X xne^’ÛÖ] éçFÓŽÚ |† xni^ËÛÖ]
Ô îG
X YNLLMK| MPNN
gbŠ 0 d 0 y ‹ 0 Z 0 - 0 £Z Ý°Z† 1Z Ô ðK̈ !QQ
gÖ^› ±eœ àe ±× ànßÚ©ÛÖ] †nÚœ “ñ^’ì X ( YUMQITOLK| OLOINMQ)
X Y 1987 &| 1407 Ô! ²Z [2Z g ZŠ :ya Ô]zÛ X g
gbŠ 0 d 0 y ‹ 0 Z 0 - 0 £Z Ý°Z† 1Z Ô ðK̈ !QR
3‹.ÅZ ‰ :x ÷
Ô] ¬ ðE á Ôr X àߊÖ] X ( YUMQITOLK| OLOINMQ)
X YMUTRK| MPLR
gbŠ 0 d 0 y ‹ 0 Z 0 - 0 £Z Ý°Z† 1Z ÔðK̈ !QS
^Z g ZŠ :ya Ô]zÛ X p†fÓÖ] àߊÖ] X(YUMQITOL&|OLOINMQ)
0.ЛÅZ
X Y MUUM&| MPMM Ô îG
-rP yZ$ 0 .ñ 0 t G‚ 0 £Z 0 vZ † 0 £Z Ôh 1Z !QT
ã é<XE
Ô]zÛ X Dá^ãf‘œ …^fìœE á^ãf‘œ îm…^i X ( YMLOTIUPTK| POLIOOR)
0.ЛÅZ ^Z g ZŠ :y a
X Y MUUL&| MPML Ô îG
-rP yZ$ 0 .ñ 0 t G‚ 0 £Z 0 vZ † 0 £Z Ôh 1Z !QU
ã é<XE
Ô]zÛ X ð^nË‘¢] l^Ïf›æ ð^nÖæ¢] èn×u X ( YMLOTIUPTK| POLIOOR)
X YMUTLK| MPLL Ô! ²Z [ 2Z g ZŠ :y a
I-43X
ÄÛrÚ X (| TLSISOQ) yÑ 0 – !Z 0 Z dZ 1Z +−Z gâ Ô ö+ G !RL
Ô! ²Z [ 2Z g ZŠ :y a Ô]zÛ + _ ZçG.ÔÉ yc*
°Z g ZŠ :^ Ô{ÙC‡ X ‚ñ]æˆÖ]
èmøŸøçôÖû] &ômû‚ôuø ±Êô èmø^ËøÓôÖû]ø û NPR ü

X Y MUTS&| MPLS
Ñ -ñ wh 0 } 0 ¼ 0 „ F 0 Z 0 £Z Ôx 1Z !RM
G
Ô_ Zç.ÔÉ yñ ò)ÅZ g ZŠ :x ÷
á ÔwŠ X ‚ߊÛÖ] X ( Y UMUITNQ&| OLSINML)
X Y MUTP &| MPLP