Вы находитесь на странице: 1из 206

[]уе| |п|с!

а|
:;:911

'*?
^., - ,,
*:1
-,

|*
г-.!?:ту
[ъ?.\-1
|-\,..;
.!-
'

€\-
Ёа|
€| сгоп6ще1го
}'{ацса| ёе ргерагас16:2 ёе| 0!Б
}{|уе! !о!с|а!

впг1нш 6и6'!!шт?к0 сФу

!|!шшшшшшш!!| ,
Ав1277зв в
|'{аоца| ёе РгеРагас!6п ёе| 0Ёш
}{!уе| ]п!с]а!

йаг|па йоп1е Регп6п4еа


Роза йаг{а Рётет Бегпа|
}.,]1со16з $а{псБе: Ёопт6|ет
1ба[| 1аггёз €Багпогго
о Б4|тог!а] Ё6!пшгпеп
@ Ац{огез 6е ез1е гпапца1: йаг|па йопте Бегп6п4еа, Рова !хАат|аРётет Бегпа|,
\{]со1;{з 5;{псБе: €оппё:,\еа е |ба}<! 1апёз €}тагпогго
€оог41па6огез: 1Ёа}<1 1аггёз 6Багпогго у !.,[1со16з 5;{пс}те: €опа6|еа
о 0е |аэ [отоз: 1ба[| 1аггёэ €Багпопо

15Б}х1- 1 3 : 9 78-84-9848-029-0
1'" е4!с16п: 2007
)ер6э!со !е3а1: й-34307-2008
Рее41с!6п: 2008
|гпргезо еп Ёврапа
3ра!п
Рг1псе11 1п

[!цз{гас!опеэ:
€аг]оо !|1апа у Б61тог!а1 Б6!пцгпеп

йачше{ас!6п:
Ап3е1еэ 1огпего
1лнв.н9 -6в/3
}|оеЁо рог1а0а у тпачце1а:
|шап!о 16реа
|гпргез16п:
€г60саз €1о6агп]. €ов1а6а (ма4г10)

ва!{оЁа1 Ё6!пцгпеп
€/ !озё 6е1ез1|по йцт!в, 4. 28028 - йа4г!6
1ё|ё[опо: 91 30в 51 42
Рах: 91 319 93 09
е-гпа]1 : е0!пшгпеп@ е0|пцгпеп.ев
тштцтм.е6!пцгпеп.ез

Резепа0оз то0оз 1оз 0егефоз. 1х1о езт:| регп!т!6а 1а герго0шсс|6п рагс!а1 о тота1 4е ез*е 1]Бго, п| зц ттагап|епто |п{ош6_
г!со, п! сгапзп1с1т 0е п|п3шпа {огпа рапе а18цпа ае е5!а ршБ1|сас!6п рот сша1чш!ег пе0!о песап1со. е!ес!оп|со' Рог [о{о-
сор[а, 3гаБас|6п, етс.. в|п е1 реш!зо ргет1о у рог е5ст!(о ае 1о5 с!тш[агез 6е! сор1п3&г.
|пЁго6ссс!ор рага сааз6!6;я'*с_;ь

! в${е 11Бго э|гуе рага ргерагапе рага е1 ехагпеп 6е\!)!р!огтт::';]с, /]-чл;;:}::1 {'|)!;'!; , '.'/! | 1'.!;
'.,}!{.'.?
: Р1 ехагпеп(|епешпазег|е0е6!{1стп!га<1еь.Рагаэшрегаг1авзепесеэ1{ап1ап1осопос!гп|еп1оэ4е1 еврабо1 согпо'.-.,, '
4еь 11п9(!{в!1|сав. €оп еэте 1|Бго ро4г5в гера$аг езоз сопос!гп1еп{оо у ргас||саг еоав }таБ|110а0ев.

п А0егп6з, е5|е гпапца1 1е уа а |п[оггпаг 0е пцгпегоэо5 а$рес1о$ 4е1 ехагпеп, согпо |а е$1гцс1шга, 1аз 1пз1гцсс!опеэ 4е 1оз
е]егс|с1оз, е1 {егпро 41зроп|Б1е рага са0а ргшеБа, е{с. ]о0а е$а !;-:[с;гг'т;.;.:.!:;:,
ф е3{а ог8ап|2а0а 4е 1а $18ц|еп1е |папе-
га: цпа рг!гпега вев|6п 0е тгаБа|о (5с.я!с!гг 0) соп 1п[оггпас16п 3епега1, -;ц66 |;;;;().'!:]. ]1;]|.,'' а са4а цпа 4е 1ав ргшеБаэ 4е1
еха|пеп, у речше[ов согпеп1аг!оз еп 1аз зеэ1опев. Ёп 1а |-}!с!уоуа .чс.ч|с!г; 0е тгаБа]о 11епев 1п[оггпас16п воБге сцев11опев

рг6сг|саз рага е1 4{а 4е1 еха]пеп.


. шпо 0е }оз оБ]ет|тоз гп6з |гпрог(ап1еэ 0е ез1е гпапца1 е5 чце сопо2са$
у еп$ауе$ е1 ;::;.;.1..::;' !]( {_',(.11]!|.!] а1 чше 1е таз а
еп{геп{аг. Рог езо, 1аз аст|у|0а6е$ е51ап 0|эеба0аэ а |гпа3еп 4е 1оэ е!егс|с1ов 4е1 еха|пеп. !ов ац1огеэ 6е1 гпапца1 $оп
Рго-
{евогез 4е1 !пзт|тцто €егуап1еэ у сопосеп еп ргоЁ.:п0|6а4 ез1ов ех6гпепев.
! в51е гпапца1 1е реггп|1е сгаБа!аг 0е [оггпа .:т'г1с]по::'па. Рг6с1|сагпеп1е 1о0о 1о
чше песеэ11ав, |пс1шуеп6о 1аэ с}ауез, ев16 еп
е| 11Бго. !а ргезепс1а 4е шп рго[еэог у 4е цп 8тшро 4е еэ001ап1е5 чце $е е$1ёп ргерагап6о согпо 1:! соптг|Бц1г
рше6еп
а чше е1 ез!.тегзо ёе ргерагас!бп $еа гпепог. Ре |3ша1 гпапега, е1 ;'тт'с;1..:;,;г ро0г6 епсоп1гаг ачш{ 1ов гпа1ег1а1е8 песе$а-
г|оз рага ргерагаг сопуеп|еп{егпеп1е а $ц$ а]цгппоэ, а6артап4о 1аз вез|опеэ 0е1 1!Бго а зш геа1|0а4.

] !а ргерагас16п зе ог3аптза еп |ге$ [авез. Бп 1а рЁгпега у еп 1а ве3шп6а, чше }:егпов 11агпа4о "'].:.-|:т;'" уа$ а сопосег 1оаа5
1аэргшеБав еп 4ета11е соп сопзе!оз у ас|т|4а4еэ ргерага1оЁав рага геа1йаг1а$. !а 1'егсега [аэе сопв|в1е еп цп еха1пеп со1п-
р|ето, в1п п1п3Ёп т|ро 0е ауш6а. 0Бзегта е1 1п4|се: е1 гпапца1 герго4шсе еп вц {оггпа 1а ез1гцс!цга 4е1 ехагпеп.
: Ёзге гпапца1 ве ог9ап!аа еп {оггпа 0е 5с.чдол;с.с с|е п'а0са!о. Ёп е1|аз 5е 1е ргоропеп е!егс1с!оз а3гшра6оз еп 1агеа$. 1х{о Бау
чше геа|1:аг1аз 1о6аэ, з61о 1аэ чше рше6ап ауш6апе еп 1ш ргерагас16п. Рага эаБег чшё $е уа а }тасег еп са6а зез|6п, ёэ1аз
||епеп цп ге$ц|пеп 6е 1аэ БаБ11|ёа6еэ
ф
у 1ав 0!0сш1са0ез чце $е тгаБа|ап. ф
: А] 0па1 0е1 11Бго, еп е1 Арёп61се 3, рбл3' 184 у з13ш!еп1ез, {'|епеэ е1 арапа4о 6е ..!,;:,..., еп е1 чше епсоп{гаг6з по в61о 1аэ
зо1цс|опез а 1аэ ас11у16а6ез, з1по согпеп1аг1оз рага ро6ег |п1ещге{аг езаэ зо1цс|опез.
: 1агпБ1ёп, а| {]па| 4е са6а $еэ|6п 1е гегп1(1гпов а1 Арёп0|се 11агпа4о,'! ;',.,{';;:} :!: :;: ',:..-.,; еп ё1 чше епсоп1гаг6в шпа
аст|у|6а4 рага чше ге|ех1опев зоБге 1ов а$Рес(о$ у 1агеа$, соп 1ов чше }:аэ сеп|0о гп6в о гпепоэ 0|{1сц|са0.
! Рог 1ёггп1по гпе6!о рше4ео песеэ|1аг цпаэ 0оо Богаз рага са0а эез16п. €а|сц1ап4о чше Ба3аз цпа эео!6п са0а 4оз 0{аэ
у чше тгаБа]еэ 0е [оггпа ге3ш1а1 1о рше6ез согпр1е{аг еп цпо$ 2 гпесеэ. 1е гесогпеп0а|по$' еп ев1е зеп114о, !|11€ :., ,1::
соп5[а |][е.

1 || €гсуп(;оо!е!го (п|ш| !п!с!а|) ргоропе ас11у|6а4ев еп согпеп|аг|оз. 5оп ге0ех|опез :!111ез рага
1аз чше 1|епеэ чше еэсг1Б!г

ргерагас|6п 4е1 ехагпеп. }'.1а1цга1гпеп1е по 1!епев чше }:асег|о еп еэрабо}, рше$ по $оп 1агеа$ 4е ехагпеп. ?е асопзе!а-

1по8, еп ез1е веп114о, 1епег а 1папо цп сца4егпо еп е! чше 1г }лас|еп4о евао апо1ас|опев, аз{ сотпо
рага ро0ег езсг|Б1г 1оз
1екоз 0е 1а рапе 0е ехргез|6п езсг|1а.
: сопве!о ап(ез 0е еп)ре2аг: е1 ехагпеп ве Басе 4еп[о 4е цпоз !;:;;:1;':' :!...- 1]т';::!:, , рог е$о 0еБев 1епег цпа
1-!п т.!11|гпо
|4еа с1ага у геа11вта 4е1 т|егпро чше песез|1ав рага са0а ргшеБа. ЁаБ|тцапе а соп1го1аг ез[е {ас1ог ев 0е
3гап |гпропап-
с1а. Бз 1гпропап1е 1епег а 1папо шп ге|о! о шп сго:т6г-:':е{го, 1о песеэ11аг6в еп (о0аз ачше11аз ас11у1ааае$
чше 11етап ев1а
1пз1гцсс1бп:о о. . о! гоп е1 ге1о|.

1 €! сго16цешо
Ё! сцаёег0!!|о 6е| ехаг0е0
01 6{а 0е1 еха1пеп евсг!1о сеп0г6э чше }тасег 1о4ов ев1оэ е|егс1с1оз:

!нт€пРп[тА(!0ш т€хт0 !шг0пмАт|у0 7 тЁхт05 вп€уЁ5 тЁхт0 (0н 0Ат05


0Б т!хт05 Ё5(п[т05
3 рге6шпсаз 1 рге3шп1а еп са0а [ех{'о* 10 рге3шп1ав*

в
Рпо00(([0ш Ё][пс|(!0 1 €]€п(!(!0 2 [][п(!(!0 2
0Б т€хто5 Ё5к!т05 0Р(!0ш 1 0Р(!0ш 2
€огпр1ейг цп 6осцгпеп1о
Ре4ас1аг цп (еко ьгеуе €огпр1е1аг цпа сапа
4е саг6с1ег рг6сг!со
:0
5
н
5
!нтЁпРп€тА(!0х 10 м!(п00!А!_0с05 7 м!(п00|А!-0605 спАвА(|0н 0!А!-0с0
(0ш 0[вс!)05
(0н с!нА у02
0Ё тЁхт05 0пА!_€5
1 рге3шп1'а 2 рге3шп1ав
еп са4а цпо 3 рге3шпсао
1 рге3шпта
еп са4а цпо

в
(0ш0€шсА 10гпА5[5 :
1

5 гпА5Ё5 т0!А!-0с0
1

(0м0ш!Фт!уА
10епт|!саг 1а |птепс!6п €огге3!г егтоге$
"0е , €огпр1еиг 15 }:цесоз
согпцп|са(!уа 0е епше рап|г ае цпа 1!зса : ае: 1ех!о а рап|г ае
3 орс!опеэ 10 орс|опев ; 3 орс!опев рага са6а шпо

в 1....-

ЁхРпЁ5!0ш Ё РпЁ6с|штА5 сЁх€пА[|5 0!А[0с0 0Ё5(п!Р(!0н 0!А!-0с0 А РАпт!п


!штЁпА((!0ш 0пА1-Ё5 0Ё (АпА$[п Р€п50}{А|- 0!п!с|00 0[ 0хА н!5т0п!ЁтА 0€ !-А н!5т0п!гтА

!.{о Бау ргерагас!6п 5е 41зропе 4е 5е 6!вропе 4е }''1о Бау ргерагас16п


ргерагас!6п ргерагас|6п

в
* [ав рге3шп1аз рше6еп вег 4е !ег0а0его / Ра1во о 4е Фрс!6п й61т|р1е (3 орс1опеэ).

ооо- 01а6е1 еха|пеп1ееп1'ге3аг6п0оосг:ас1егг:||!озсоп1оэ[ех1озу1аврге3шп{а$,усца|го1.г<-л1.:зс1егс'ь'


'оЁ1
.)!!с\[.15. !п е1 рг|гпег сца6егп|11о е$1ап 1а$ ргшеБаз | у 2. Ёл е1 зе3шп4о, 1аз ргшеБаз 3 у 4.\а ргшеБа 5 по 1!епе сца-
0егп111о, рего з{ цп (!егпро 6е ргерагас16п ргет|а (шпов 10 пп|л'тш1с;з). Бв гпшу ргоБаБ1е чце по Ба3ав 1о0аэ 1аз
ргше-
Баз еп е1 гп|вгпо в|с|о п1 еп е| гп|огпо 6{а. Ёп 1а 5ез|с|т': 0 уа$ а епсоп1гаг гп6в |п{оггпас|6п.

€] сгооопе!го
о
о
'а - [а еэ1гцс1цга 0е1 ехагпеп
д|
|в - Б1 п|уе1 0е 0|6сш1га4
*,
_ Б1 э1э1егпа 0е са1|!сас16п
т'с, - €цеэ1|опез а6гп!п!э1га{уаз
Б

|^
.'о

[оэ Р|р|огпаз 0е Бзрабо1 согпо !еп3ша Бкгап!ега (ов!в) воп 1{|ц1оз о0с1а1ез. €еп|{1сап е| п!уе1 ёе еврабо1 0е цпа
рег3опа' !оз 4а е1 й|п1вгег|о 0е Б4цсас|6п 4е Ёэрайа у еп $ц погпБге, е1 01гес1ог 0е1 !пвс!сцто €егуап1ев.
!аэ в1р|ептеэ ра1аБгав рше4еп вег (с|1еэ рага со1пргеп0ег е1 |о(о 4е 1а р63|па з13ш1еп{е.

сап6|0асо. сеп|лсаг

рге$еп1аг8е а цп еха1пеп ргшеБа ога1 / ргшеБа е$сг|1а

сеп1го 0е &агпеп геэо1уег шп е]егс|с!о

теа|\иат ргшеБаз 6егпоо1таг шп сопос|гп|еп1'о

6егесБоэ 0е |пзсг1рс!6п соше3|г цп еха[пеп

аргоБаг / вшвреп0ег цп еха|пеп сопуоса1.ог|а

са116саг / ета1шаг 4егпов{гаг / согпргоБаг

!аз з|3ш1епсез р."3ш.'с'' ;а] ьа{ }гесБо а!3шпоз сап014а1оэ ап1ев 0е теа|;\аат е1 ехагпеп. Апо1'а 1.ц ге$-
рце$1а еп 1а рЁгпега со1цгппа ап(ев 0е 1еег е1 1ехго 0е ев('а |птго6цсс|6п. ,,
.\(!!1!] \!.чцц

:] ::,'.
г_: г:

пп
г_] п

пп
:_: г_:
г_] п

8цэса а}тога еп е1 1ех|о 1а |п[оггпас16п песеваЁа рага соп0ггпаг 1ц$ ге5Рце51а$ у ап61а}о еп 1а зе3шп0а со1цгппа.

йаооа! 6е ргерагас!6р 6е1 0€!-€ ([!уе! !о!с|а!)


-
я0 !|
Р1 техточце уа5 а 1еег Ба в|4о ге4аса4о а раг1|г 4е |а €ц|а рога !а о0сепс!6п 7е !оз Р1р!ошаз ёе Ёзрайо1 (оЁ[Ё) 0е\
]ч{|уе1 |п|с1а1,0е1 1пзт!тц1о сегуап1е$. [о рше0ез епсоп1гаг еп 1а з|3ш|епсе 01гесс1бп: 1':({|'::;'/с1|р|сэп-;.-:з.сс,гт,а:т(ез.с:к
(арагтаёо рго[еэогев)

[оо Р1р1огпав 0е Ёзрабо1 сегт16сап


",
*:;'.:':,:;:;;:':::';":::;:х:';;;:'ж:, ж:;:#{;
аргеп6|4о евра[о1. Рага сопве3ш!г е1 Р1р1огпа 4е !,эрабо1 (!.{|те1 1п|с|а1) еэ песеваг1о Басег цп еха1пеп. Ёзге еота{ 0|г1-
31ёо а шп рт!Б11со а0ц1то о !отеп а0ц1то, ацпчше по ех]в{еп 1!гп|тас|опев 0е е4а0. Рх1в{е цп гпо4е1о 4е ехагпеп еэре-
с1а1 4еэт1па6о а а4о1евсептев (0е |2 а 17 абоэ), чце $е 11агпа ''Ёвсо|аг''. [ов сап0|0атов
рше4еп е|е3|г 1|Бгегпеп1е е1
п1уе1. [оз ех6гпепез еуа1т!ап в|егпрге сопос]гп!еп{ов рг6с1|соз у по р10еп пцпса ге0ех1опез о ехр!!сас1опеэ {е6г1сав.
5е рше0е ргерагаг е1 ехагпеп соп ]оз 1|Бгоз у 1а гпето4о1о3{а чше ве рге[1ега'

[ов г[тц1оз т|епеп уа1|0еа |п0е|п!0а, еэ 4ес|| $оп рага э|егпрге, по Бау чце гере{|г е1 ехагпеп а1 саБо 4е а13т!п [|егпро.

|оз 1ех|оз у аш61с|опев ргосе0еп 0е сша1чш|ег ра{э 0оп6е зе БаБ1а евра[о1. Ёвт6п ге0асса0ов еп шп езрабо1 еэ{6п-
4аг гпо4егпо. )е 13ша1 гпо6о, рше4еэ ехрге$аг1е еп сша1чш1ега 0е !ао уаг1е0а0еэ 0е! езрабо1 0е 1оэ 41вт|п1ов ра[вез 4е
БаБ1а Б!врапа.

Рага ро4ег рге$еп1аг1е а 1ао ргшеБав 11епев чше:


1.о: вег с|ц4а4апо 0е шп ра[э 0оп4е е1 езрабо1 по 5еа 1еп3ша о[|с|а1;
2.о: Басег 1а |пэсг1рс|6п у ра8аг 1ов 4егесБоэ 4е1 ехагпеп;
3.': 11еуаг а1 ехагпеп цп ёосцгпеп1о соп [о{о рага 0егпов1гагтц |4епт14а4.

А4егп6з, 1|епез 1а оБ1|3ас|6п 4е пот1{]саг сша1чш1ег сагпБ|о еп {цв 0а{ов регэопа1ез, еп еэрес|а1 е] сагпБ]о 6е 01гес-
с|6п роэта1. !х|э1еп о{го$ гечц|$|{ов, рцеае$ !п{оггпаг1е еп 1ц сеп1го 0е ехагпеп.

1()с;с1 тт!т,с| с!е сзрссг1о! ез уасссь:аг!<'у р!!!'а арг()!'.гг с| 0Ё!.[; (!''1|ьтс! !га!с!а!)|
Ёп ге|ас|6п соп 1ов п|уе1ез 4е\ йатсо сотпйп ецт0рео 11е ге[етепс!а рога !аз 1еп3шаз: артепё1аа]е, епзейапао, еуа!цас1бп
(мсвк) 0е1 €опве!о 4е Ршгора, е1 )Р!Ё (\|те1|п1с1а1) соггевроп0е а1 :т|т'с[ 1]1.

Рага Басег е1 )Б!Б (\11те1 |п1с|а1), т|епез чце 1епег 1ав в|3ш|епсев БаБ1114а0ев 3епега1ез:

' ро6ег ехр11саг }оэ ршп1ов рг1пс|ра|ез 4е цпа |0еа у }таБ1аг, ацпчце соп 4ц6ав у 11гп1тас|опез, эоБге 1егпа$ согпо
1а [агп11!а, е| тгаБа|о, !о$ 8ц$1о5 у аЁс1опеэ, у о1го$ (егпав рагес16оз ге1ас|опа0ов соп {ц у16а со11а;апа. Рце4ез
со1пе1ег а13шпоэ еггоге$ в! ве 1га1а ае 1егпа$ гп{з согпр1е!оз о гпепов со1]а|апо$, рего по 5оп цп оБзт{сш1о
рага
1а согпргепв|6п;

'эаБег 0|зс|п3ш1г еп1ге е1 е$1|1о [оггпа1 у е1 1п[оггпа1, цваг соггес1агпеп1е 1ао [бггпц1ав 6е сопез(а,
у сагпБ|ат 4ест]
а цз|её з1п 4|Ёсц1та4;

' эаБег етпре2а[,1пап1епег у 1еггп|паг сопуегвас|опев эепс111аз воБге {егпав 0е |п{егёв регзопа1, у теа\|аат паггас!о-
пев о 4еэсг|рс1опев вепс|11аз.

Ресцег0а чце 5е асер1а сша1чш!ег уаг]е0а6 е3{апааг 6е1 еврабо1. Рше0еэ БаБ1аг соп асеп1о у тосаБш1аг|о 0е сца1-
чш1ег ра(з0е БаБ1а }:!зрапа. [о чше по еэ у6114о ев гпеас1аг уаг|е0а0ез, БаБ1аг соп асеп{о 6е РзраЁа, уосаБц|аг!о 4е
йёх|со у уо$ео цп18цауо. 1ц [оггпа 6е БаБ1аг {|епе чше 5е| еп еэ1е эеп1|6о, соьегеп1е.

.-;';;;;",. - й;, а. *.ьф 0 9


http://vk.com/espanol_con_amigos
1
(
) ; : ;;,, :' : г с : <' ! ! ! 1' !.! ! ! (' !! (' с' ! с' х :у у у'у с' у т' {

Бп еэ1е сца0го т|епез 1а е$1п1с{цга 0е1 ехагпеп у е1 т|егпро 0|зроп!Б1е рата теа||аат са4а ргшеБа.

!п1егрге{ас!6п 0е {ех{ов
90 гп1п.
езсг11оз у Рго0шсс|бп ёе *0е 9:00 а 10:30
1еко$ е$сг|1о$ 5е со0аз Басеп {о0аз 1ав ргшеБаз
е1гп|вгпо 6(а у еп е1 гп|згпо з!11о.

*Рз1оз Богаг!оз зоп 1оз гп6в Ёесшеп(ев еп


|птергетас|6п 0е {ех{оз 30 гп1п.
ога1еэ +0е 11:00 а 11:30 1оз €еп{гов 0е ехагпеп, ачш{ 1|епеп шп
уа1ог ог!еп1а(!уо.
40 гп1п.
[опс1епс|а согпцп1са1|уа *0е 11:30 а|2;45

Ёхргез|6п е |п1егасс|6п [а ргшеБа 6е Бхргез!6п ога! зе рше0е геа1|


0е 10 а 15 гп!п.
ога1ев 2аг ап(е$ о ёезршёз 4е 1аз ргшеБаз езсг|1аз.

(.
) оггс с' с' т +| уу 1' ет''о ! гс с т с'! с1гт

[а [-!п1уегв14аё 4е 5а1агпапса ге0ас1а 1оз ех6гпепез у е1 |пзт|сш1о €егуап1'ез 1оэ а4гп!п|згга. 1о0аз 1ав ргшеБаэ, 1пепо$
1а еп1теу|з1а, зе са1|6сап еп 5а1агпапса. !аэ ргшеБаз п.о 1 (1есгшга), п.' 3 (аш0|с!6п) у п.о 4 (3гагп6с|са утосаБш1аг1о)
ве согг!3еп рог з|о1егпаэ ац1огп61|сов. !а ргшеБа п." 2|а согг|3е шп ечш|ро рго[ез1опа}. [а ргшеБа п." 5 (ехргез1бп
ога1) эе са11йса еп е1 гп!вгпо 6еп1го 6е ехагпеп 0оп0е }тасеэ е1 еха1пеп' [а ршпсшас16п гп&1гпа чше рше0еэ а\сапаау
ев ёе 100 рцп(о$. [ас ргшеБаз у зшз гп5х1гпо$ рагс|а|ез 9е а8п1рап 0е 1а з13ш|еп[е гпапега:

1п1ерге1ас|6п 0е 1ех!оз езсг11ов -1есцга- (20 ршпсоз) у


35 ршп{оз
Рго4цсс16п 0е техгоз езсЁ1'ов -евсг!(цга- (15 ршпсоз)
вц
€опс1епс|а согпцп!са1|уа (20 ршпсоз) 20 Рцп1'о5

щ
|п1ецге1ас16п 0е 1ех!оз ога1еэ -ац01с|опев- (15 рцп1о$) у
45 ршп1оз
&ргез|6п е |п|егасс!6п ога1е$ -еп1геу1зга- (30 ршптов)
вц

;Асепс!бп!
!.,1есев11ав а1 гпепоэ е\ 7оо/о 6е 1а ршп1шас!6п гп6х|гпа роэ1Б1е 6е са0а 3тцро, еэ 0ес1г:
€гшро 1." : 24,5 рцп1'о$.
€гшро 2.о: 14 рцп1о$.
6гшро 3.о: 31,5 рцп(о$.
5| по сопв|3ше$ цпа са11!сас|6п 6е АР[Ф еп са0а цпо 0е 1оз 3тшров,
0еБег6в гере11г 1о6о е1 ехап|еп.

10 йа0оа! с!е ргерагас!ог; 6е1 0€!_Ё (}!|уе! !о|с!а!)

http://vk.com/espanol_con_amigos
я0!|
Ё1 !пзс1сцто (егуап1ез 1аг0а 90 4!аз еп 4апе е1 гезц!и4о. 1ё }о епу1ап
.'/|. рог соггео роэга1. !а са110сас|6п 4е АР10 1е 0а
6егесБо а1 Р!р1огпа. Ресо3еэ е1 с(сц1о еп е1 €еп1то 0е ехагпеп 4оп4е Бауаз геа11аа4о 1ав
ргшеБав. Бх!з{е шп ргосе01гп|еп-
то 4е гес1агпас|6п. Рце4еэ гп1гаг1о еп 1а р631па тдлеБ 0е1 1пзт|тц|о €егуап1ев о рге8цп1.аг еп 1ц €епшо 0е ехагпеп.

1'апт!т!ётт е3 1п[еге;а11се за0ег 4т,ле''.


Ршгап1е }ав ргшеБаз, 1е ре01г6п цп 6осцгпепто 0е |4епт14а6 соп [ото9а[1а. А0егп6э, 11епеэ |а оБ1!3ас16п 4е 1п{оггпаг
6е сша1чш|ег сагпБ!о о еттог еп 1ц$ аа1о$ регвопа|еэ, еврес1а1гпеп{е е1 погпБге у 1а 6!гесс|6п
роз1а1.

!оз ех6тпепе3 5оп еп гпауо у еп поу|егпБге. 0п Бзраба тагпБ1ёп еп уегапо. Рага |посг!Б!пе 11епе$ цп (пе$. Б1
р1аао
геггп!па аргох|гпа4агпепсе 35 4[аз ап1ев 0е1 ехагпеп. 561о рше0еэ теа\|пат 1ав ргшеБав еп е1 €еп1'го 4е ехагпеп еп е1
чце 1е }:ауао |пэсг!1о. Б1 |.{Ф е$1а$ еп 1ц сеп1го 4е !пзсг|рс16п е1 6{а 6е1 ехагпеп, р1ег4ез |о4оз 1оо 0егесБов. 1п[оггпа
а 1а о0с|па 0е |посг!рс|6п 6е сша1чш1ег ргоБ1егпа чце 1еп8а$, у Баа 1о6аз 1аз рге3шп1аз песеэаг|ав. Рце6ев тег е1 ге31а-
тпеп1о 6е1 ехагпеп еп 1а р;{3|па тлгеБ 0е1 |пв1!(ц1о €егуап1'ео.

.!-

5.
.....Ф €огтзе]о

1е гесогпеп0а!по$ чце йв1гев 1а 01гесс|бп о6с1а} 0е 1ов ех6гпепеэ:


}т с: р :
//41р1огп а$.сегуап{е5. ез (арапа4о сап4!0атов)
с]/]
Рше0ев сопвц11аг 1ав {ефаз, 1ш3агез у ргес|о 6е 1а сопуоса|ог{а, гпоае1оз 0е ехагпеп, 0|гесс!опев 0е 1п1егёв, сепшо$
1о5
6е ргерагас|6п рага е1 ехагпеп, у о1то$ гесцг$о$.
|о)
бп
7а[
Р1тта! отусез 7е етттреаат
[езршёз 0е 1еег со4о е1 1Фс1о, у а раг(|г 6е 1а |п[оггпас|6п чше (|епев а}тога воБге е1 РБ!Б (}.,{|те1 !п!с!а1), гевроп0е а
езиз 6ов рге8цп1'а$:

$ефп сй, 24шё ез 1о !птрот|отт|е о 1о !оога 7е гео11злт ез[е ехлтпеп?

2€бтпо сгее5 4ше с1епе 4ше зет !а ртератас|бто |аго е5се еха1пеп?

Ё оогрттрто : 5ез!6п {е [гаБа,!о 0


!1
!
http://vk.com/espanol_con_amigos
;\; :!3::! ;,:1.!,]'.{;?,'{':: | 1,.|

!оз ех6гпепев )Ё!Ё рге1еп4еп согпргоБаг чше 1!епе5 шп п1уе1 0е евраЁо| сопсге1о. Рага езо 11епе$ чце Басег шпа
зег|е 0е е!етс1с!оз а3гшра6ов еп ршеьа5, чце 1|епеп цпа с]]т'!,|!!.,](! ааар{а6а а еэ1е п|уе1. 1!епез чше Басег евоэ
е!егс|с|оз цзап0о 1шз ]:.:;',!;,_!,;:|г.ч }!::н|;{;!1!,.'.ть. [? 4!!сц1са4 Рцеае е$1аг еп е1 уосаьц1аг|о, еп |а 5гагп611са, о еп
1аз рге3шптаз е !пз(гшсс!опев. А6егп6з, 1тау а13шпов [ас1огев, еп езрес1а| е1 [1с';''':;::;, чше рше0еп Ргоуосаг ев1гёз, пег-
у|ов1згпо о сапзапс!о. Фтго [астог чце |;епе5 чше {епег еп сцеп1а: }тасев е1 ехатпеп 6е [оггпа ,::с1!т'!,]";.,]. Ё1 6{а 6е!
еха1пеп ев16о 1т1 5о1о ае!ап1е 4е1 раре1 еп 1ав ргшеБаз евсг!(аз. Ёп 1а ргшеБа ога! сцеп1ав соп 1а со1аБогас|6п раг_
с|а1 ёе1 еп{геу]51ааог.

Ргерагагзе рата цп еха!пеп э!3п10са уаг1а5 со3а$. Бп рг|гпег 1ш3а1 заБег гпшу Б!еп с6гпо зоп 1оз е!егс|с|оз чце {|е-
пе3 чце }таёег. Ёп 9е8цпао !ш3ас ргас1|саг е$о5 е!егс1с!ов, герго4шс!еп4о а1 гпепов 6ов с!гсшпв1апс]аз 4е| еха!пеп:
(];'с;;;,1;;/.'{!-') |';]|,'-'/ ;:;!г!;;1; Бап
1о Басев еп :;;!!п,-,г!с.: у 1!гп|та4о рог е1 :!с;;'1-.с::. !ав ас1|у|6а0ев чше епсоп1гага$ еп /.|
з16о 01вейа0а5 реп$апао ..' ,.^ ргерагас|6п 1п01у|4ца1, у ро0г6з геа[|:аг1ав т0 во1о рогчце уа5 а 1епег то6о е!
гпа1ег1а1 песезаг!о рага е11о (аст1т|4а6ез, с|ауев, согпептат1оэ, сопзе|ов, ге[егепс|ав Б1Б11о3г60сав, етс.) ацпчше
в|егпрге ев Бцепо 61эропег 6е 1а а1ш6а 0е цп 1эг<'т[с':с'зг с[с' .;1':;;'';:, о |;.тс1шзо теа\тааг |а5 1агеа5 ]шпто соп о1го$ сап-
6!6асов рага 1ше3о роаег согпеп1аг 1ов гевц11а4ов, у по 5еп1|пе 1ап эо1о.

Ёп сша1чш!ег сазо,

;!;: с!сэс:с::'1.|':;' {о{!{! {са э:;сг{с с!:т| эутрау;т!тз!

1,
http://vk.com/espanol_con_amigos
жж#щ*г& ж#*#*ж
]с'-
:п:
-1 11

.'1

|-! е
::1 -

/ ./
,.=-
</ ',
!,

х\---
\
-:_-- ,'к-
!--!
!'{
\-)
\

ч* -Р$-

*&
http://vk.com/espanol_con_amigos
ше5а" !

- Ргерп1аз ргет|ав эоБге ез1а ргшеБа


Ё

- 1|роэ у ехсепв|6п ае 1о5 1ех!о8 чше зе 1ееп
- }.,]т]гпего у {|роз 6е ргерп1ав
(.,
(., - Р|!сц}та0 3епега1 ёе 1а ргшеБа
т'о - 1пз1гцсс|опеэ у 4шгас|бп 0е 1а ргшеБа

со1цгппа'
сгее5 чше ез 1а ргшеБа 6е €огпргепв]6п 0е 1есцга? [ее ез1аэ рге8цп1а5 у апо1а 1ц ге$рше$1а еп 1а рйгпега
;€6гпо

;!ов 1ех1ов ооп ]ов чце арагесеп еп 1ов рег!64!со$ у геу1$1а$?

2Бау 1ехтоэ соп сопзе!оз е ]пв1гцсс|опез?


2нау 1ех1о5 ||гегаг|оз]
;Ёау еп1гет|з1аз?

;1о6оз рагес14о п(гпего 0е ра1аБгав?


1о5 {ех1о$ 1|епеп
т|егпро 1еп8о Рага теа|1аат ез1а ргшеБа?
1Рп 1аэ 1пэ1гцсс1опеэ ропе сцап1о
гевроп4ег а 1ав ргерптаэ?
;1еп3о чше еп{еп4ег то4о е1 1еко Рага
;€ш6птоэ 1ех1о$ 1еп8о чше 1еег еп тота1?

{Бзсг!Бе тш рге3шпта]

€огпргшеБа аБога 1цэ ге5рше${а5 1еуеп4о е1 в|3ш|еп1е 1ех1о. Апо1а 1аз геэршез{аэ еп 1а эе3шп6а со1цгппа'

!)слгс: тс:а!т:т.с1_ {'.|.(] [)г!'..'!':;, 1!с';;с'-ч ;]?;г-' .;1';' :'1уу;<;;'' :1с

по1аэ у ат1оов
а еп1епаег {екоз вепс|11оэ, Бгеуез у рг6ст1соэ: сапе1ев у ат|эоз рт!Б11сос, 1ех1о$ соп |пв1гцсс|опез Б6в1сав,
е11чше1аз 6е р.'4шсто' [аггпасёц11сов о а1|гпеп1аг|оэ, по1ао регэопа1ез у 0е1
рг!та4ов, по1!с!аз рег|о01вс!саэ, 1Бргевоэ'
6гпБ1со рго[ез!опа1, етс.;
о еп1еп4ег 1ап1о е1 в|3п|!са4о 31оБа1 4е 1ов 1ех1оз со1по $ш$ е1егпеп1оз рак1сш1агез;
$ Бцзсаг у епсоп1гаг 6а1оз сопсге1оз еп 1оз 1еко$;
. ар1|саг ргосе4!гп|ептов БаБ!тца1ев еп е1 цво 0е шпа 1епра ех|гап!ега,
согпо 6е0цс|г 4е1 соптеко е1 в|9п|0са4о 0е
а1рпа ра1аБга о а19шпа е$1гцс1цга 8гагпа11са1 чце по сопосе3;
' согпргеп0ег 1аз |пэ{гцсс!опез 4е 1аз ргшеБаз 4е1 ехагпеп'

|)г;;'':':; г/с' !|' р!|к'!,(!

!).:г[с'1
о шп 1ех1о !п[оггпа1|уо (пагга{!то о 4еэсг|рт|то), по 1|тегаг|о, со1по шпа по1|с|а ёе рег166|со, 4е цпаз
200 ра1аБгав.
1ех!о. !а$ рге-
. тге$ рге8цп1ав 0е орс16п гпт!1т|р1е (а, Б с) о 4е уег4а4его / [а1зо, з!п гпеас1аг агпБов 11роз еп е1 гп1згпо
4е1 техто'
8цп1а$ зе ге0егеп а а$рес1о$ сопсге1о$

14
http://vk.com/espanol_con_amigos
-

у '.о']!.']|!0
!*

5!е{е 1ех|оэ гпшу Бгетев: ат|вов у апцпс|ов рт!Б1|соз о рг!та0оэ, по{а5, сапа$, согпцп|сас!опез, |пв1гцсс!опез, е1с.
Рце0еп 1епег цп 01Бш!о, шпа [ото3га[1а о цпа рге5еп1ас16п 3г66са рап1сц1аг.
5|е1е рге3шпта$/ цпа рог {еко, 4е орс|бп гпт!1{1р1е о 0е уег0а4его
/ [а1зо.

[-1п 1ех1о соп гпцс}:оз 0а1ов сопсгетов (Бавев 4е сопсцгзов, рго3гагпас|6п 4е те|еу|з|6п, 4е Бо{е]ез, гпепт! 4е геэ-
9ш{а
1ацгап1е, 11вта 4е ргес1ов 4е вшреггпегса4о, етс.).
)|еа рге3шпсаз 4е орс|бп гп6|{р1е о 0е уег0а4его / [а1зо. Рага соп1ео1аг1аэ {|епез чше 1оса1|ааг у $е1есс|опаг аа1о$
сопсге1о5.

[аз гезршев1а5 $е апо1ап соп |{р!а 4е| п." 2 еп\а |{о]а 0е ке$рше$1а$ п.о 1. 1цз 0а1оэ
регвопа1ев (погпБг9 аре11|4оз,
:ептго 4е ехагпеп, пт]гпего 4е !пзсг1рс16п) тагпБ1ёп 1ов 0еБез евсг1Б|г а\!лр|а' !ав а гес|Б|г е[ гпа1ег|а] 6е евса
рг|гпега ргше-
эа (1псерге1ас|6п 6е {ех1оз еэсг11ов) ]шпто соп е1 6е 1а ргшеБа 2 (рго6шсс1бп 4е 1ех1оэ евсг|тоэ), т|епез 90 тп1пш1оо
у рага
:зсег 1аз 4ос.

- -; 1:.: :|:, ;. ,,, ;,: ,:: !':, |

Рцпгцас16п гп6х1гпа 4е ргшеБа: 2Ф ршп{ов. Аау 2Ф рге8цп1а$, са0а цпа та1е 1 ршп1о.

€61сц1о ае
рцп{цас1бп: е1 пт]гпего 0е ас|ег|оо (рге3шптав Б|еп соп1ез1а0аз) зе гпш1т|р11са рог 1а по{а гп6х1гпа у е|
1а н
:.:-:}га0о зе 6|у|0е рог е1 пт!гпего 4е рге3шптаз 0е 1а ргшеБа.

:
::;аз зоп 1ао 1по{гшсс1опео 4е 1ов е|егс!с|оэ чце уа$ а епсоп1гаг еп е1 ехагпеп. !ёе1ав Б!еп у аоефгате 4е чше 1аэ еп1!еп0еэ.

'\ соп(!пцас!6п, епсоп1гаг6 цэте0 цп 1ех1о у {ге5 рге8шп1ав соБге ё1. йагчше 1а орс|6п сопес1а еп|;аЁо}а 7е Резршез[аз
\т|птето 1.

:. :-'п1!пцас!бп, 1е ргевеп{а1по$ цпа эег1е 4е 1еко$ е$сг11о$. соп{е$1е а 1аэ рге3шп{а5 чце $е 1е Басеп. йагчше 1а орс|6п
: ]:тес!а еп \а !1о!а 7е Резршез[аэ !'{йтпето 1.

5о5 :_ :..пг[пцас16п, епсоп1гаг6 шз1е0 цп 1ех1о у 10 рге3шпсаз эоБге ё] йагчше 1а орс|6п соггес{а еп\аЁо|а ае пе5рце5{а5
6е1
\т'аптето 7.
Ршеп[е: ;.:,1' .,,,|"|]','''с:"\.1'] г'5.[5

., ! . 1_' ! ;, ;:).', .- :. ! ! : !. ; ! ! !.1 |'':()5


6е :! :.{о5 3е 1а рЁгпега рапе 1га1ап 1егпа$ согпо со51цпьге$ у Б;|Б1соэ $ос|а1е$, 4езсг1рс|опез 4е 11Бгов, 0е ас!й0а4ез оос|а-
:. .-3згез' Б!о9а[{аз, е1с., у Рцеаеп 1епег еп{те 200 у 300 ра1аБгаэ.
.
-{' ]з]]с]5 3е }а ьерп0а рапе 11епеп гпцфаз |п51гцсс1опе$ у сопве!ов, еп ьггпа 0е |гпрегаЁто, о соп [6ггпш1ав согпо "рго-
- -_::-з: о зегесогп|еп0авегРшп1ца1''.1?гпБ1ёпБаугпшс}таэ[оггпц1авс{р|саз4еапцпс]ооуат1эоз.Ауесев''.'-'у.''-
-: ':':о ]0 ра1аБгаз, в|п тегБов, о гпа$ 1ащов, 0е Басса 50 ра1аБгав у соп &азез согпр1ейз.
_ -;
": :.{ : ! 3е 1а тегсега рапе зше!еп ев{аг бггпа4оо
.
рог 8 6 10 р:{па[оэ (епше 250 у 500 ра1аБгаз), у [га1ап 1егпа$ согпо соп-
: _.5__:-:зп!е5 т'Боте1ез, рго3[агпас|6п 0е се1ейв|6п, о[епа$ 6е егпр1ео, йа|ев, а1|гпеп1ас!бп, ас|й4а0ез 0е г!егпро 1|Бг9
<;:}_. :_-_-':! с:с.
__-15
;*с ,еег гпшсБоз 1ех1о5, еп{ге 1аг9оз у сопо$, у сагпБ|аг 0е т1ро 4е техто соп гар|0е:. !о гп6з 1гпропап{е ез оаБег
- .: . .:__3ггпас!оп песеэаг|а. Р1 соп1го| 4е| т!егпро ев, тагпБ|ёп, пшу песе$аг|о. €опвц1та 1аз с1ауез 0е1 Арёп01се 3
-'--: -{.'

15
http://vk.com/espanol_con_amigos
..я'.'.
у
о

д!
|!

т'с)

|-о ё !Ё - 1п[оггпас16п гераг||4а рог е1 1ех1о
!|^
!Ф м :г - €опос]гп1епто 4е ехргез!опез ечш!та1еп1ев
\ ],\

Бау 0евршёз' 1еп еп сцеп1а чце


Рв1е ез е1 рг!гпег е!егс|с|о 6е1 ехагпеп. !ее е1 1ех1о у гевроп0е а 1аз рге3шп1а$ чце
ез |гпрог1ап{е ваБег сцап1о 1|егпро песеэ|1аэ рага е1 Ё!егс|с!о' 1|епев']:, ::-;!:,::'::: рага Басег 4оз ргшеБаз. Ро0егпоо
Ро4егпоз са1сц1аг | ; т:',:".:!{':' Рог е!егс!-
ез1аБ1есег ;-) !1)!:!!_] [()1 рага са0а шпа. !а рг!йега ргшеБа 11епе 3 е!егс!с!ов.
с!о. Аз1 чше по о1у|0ез ропег е1 ге1о!.

* ф *, {]ф
}езршёз 0е согпр1е1аг е$1а 1агеа, соп11п|]а соп 1а 2 з!п гп1гаг 1ав с]ауез.
'
*8а Ф фФРопе1ге1о!.

!!, -ц!д !.!!' :\Ё |]-|-(Ё


! Ё-

соп 1аэ
Б19{а 0е йцег!ов е$ цпа се1еБгас|6п гпех!сапа чше {!епе 1ш3аг е1 \ у е| 2 0е поу!егпБге, со!пс!4!еп4о
се1еБгас|опев са161!сав 0е 1о4оз 1о$ 5ап1о$ у Р{а 4е 1ов Р|е1ез р!пп{о$, ге$рес1!уа!пеп{е.
!оз ог13епев 6е ез1а се|еБгас!6п еп йёх1со ве з110ап еп 1а ёроса 4е ]ов |п4[3епаз 0е йевоагпёг|са, 1а1ев
согпо 1оз а2|еса3, 1пауа$ у паБшав. !оз а:{есав сге{ап чше |ав а1гпав соп1|пшаБап у|у1еп4о еп
шп 1ш3аг 11агпа6о
й1ст1:{п о !ш3аг 4е 1а'ййгте. 5е 1га1аБа ёе1 !ш3аг 14еа1 рага 4езсапзаг Базта е1 4[а еп чше ро4[ап аБап4опаг1о
|огез 3ш|6п4о1ев аз[ Баз1а
у ге8ге5аг а у1з|таг а зшв раг|еп1ев у|уоз. Ёвт'з й* ауш6аБап езрагс1еп4о агогп6т!сав,
$ц$ ап118шо$ Бо3агев.
поуе-
ив й013епаз гпезоагпег|сапоз 4е6]саБап а зцв 1пшепо$ е| поуепо у 4ёс|гпо гпев 4е1 са|еп6ат1о а2|еса. Ё1

5 4е а8о$1о у ега 11агпа4о !1ахсос|т1тпасо, чше з|3п|6 са с|етта |1от1|с. Рве 4[а согпепааБа 1а
|ез_
по 1пе5 согпепааБа е1
та 0е4|са0а а 1ов п|бов у ч*Ё а*'."Б^ 1оэ 20 6{аз 4е1 гпев. !,п е| 0ёс|гпо гпез о -{,осо
Ёце[ао, чше в13п|{1са |тнса тпаёш-

та,4е\ 25 0е а3оз1о а1 14 0е вер1|егпБге, Бас{ап 1а 0евта 0е 1оз гпцепоз а0ц11оз.


€цап4о 1ов сопчш1вта4огев 1}е3агоп а й&]со еп е1 з!31о {!, Б!с|егоп со!пс|0!г ев1аз се1еБгас!опев соп 1аз
[евт|_

у|0а0ез сат61|саз, сгеап0о ав1 е1 Р1а ае мшепо$. 5е сгее 4!з4е ептопсе$ чше 1ав а1гпаз 4е п|[оз ге8ге5ап 4е у|з|та е1

рг|гпего 4е поу1егпБге, у 1аэ а1гпаэ 0е 1оз а6ц1тов е| 4|а2.


!цгап1е езоэ 0(аз, !!з {агп]11аз 4есогап 1аз {цгпБав соп согопа$ 4е говаэ, 3|газо1ез, еп1ге о1га$, рего рг|пс!ра1-
гпеп1е ае цпа 0ог 11агпа4а €ешрахбс[т1с!, о "Р1ог 4е гпцепо" чце 5е сгее чце а1гае а 1аз а1гпаз 4е
1оз гпшег!оз.

Ёп е1 саво 0е чше ,'


*" р,'.1^ у!э|таг 1а 1цгпБа, уа $еа рогчше уа по ех|э1е, о Рогчце 1а [агп|1|а е816 гпцу 1е|ов 6е
е11а, еп 1ав саваз ." -'.,т'., |ов 11агпа0оэ "а}1агев 0е гпцег!ов" ц
"о[геп0аз", еп 1оз чше 0еБеп |пс1ц|гве 1оз сца1го
уе1аз чше !п0|сап 1оз сша_
е1егпеп1о5 6е 1а па1цга]е та.. 1\егга, а1ге, а3ша у 1:е3о. Ёау чш|епез, а0егп6з, со!осап сца1го
1го рцп1о$ саг4|па|ев. а ]оз гетгатов 4е 1ов [а11ес|4оз 1ез со1осап со$а9 а гпо4о 0е о[гепёа согпо р1ат|11оз 0е
,,Рап а|гпав 0е 1оз п|боз.
.'й|а,, е] 'цп1о уазов 4е
0е гпцег!о", а3ша, гпеаса1 о 1ечш1|а, с|3аггов е !пс1цво |ш3шетез рага 1аз

(А4арса4о 4е \,|11с1ре61а, !а епс1с!оре{1а !1\те у 0е т,гтмтм.гаё|осеп1го.согп.гпх)

.1;.:;а! :]е 2гсоа;ас!с;ц 0е] 0|1_Ё {}|::3! !9;с!а!)


16
http://vk.com/espanol_con_amigos
€' :.. !н

у: 1|;*
.\1агса соп цпа { 1а ге$рце51'а соггес1а

1. 5е3!п е1 [ех[о, еп !а сц11цга рге}т|зр6п|са:


. а) 1аз се1еБгас!опеэ 1еп!ап 1ш3аг еп 1ов гпевез 6е верт!егпБге у ос1шБге.
Б) 1аз а1гпаз гпог(ап.
с) е1 гпев 4е||ахсос!т!тпасо ёцтаБауе!псе 6{ав.
2. Бп е| 1ех!о зе 0!се 4е 1ов а1[агео 9ше:
] а) зе гпоп1ап еп 1аз 1цгпБав.
. Б) еп е11ов эе 1ез оЁесе а 1оэ гпцег!оз согп|6а у БеБ|6а.
_ с) эе а0огпап соп уе1ао чце герге5еп1ап 1оз сца{го е1егпеп1оз 0е 1а па1цга1еаа.

3. 9п е! шх1о зе 0!се чше !ов раг|еп1ев:


_: а) 0есогап 1ав 1цгпБаэ {п|сагпеп{е соп "Р1огев 0е гпцепо".
- Б) т!в1тап з1егпрге 1аз шгпБав.
с) ропеп соэаз а1 1а6о 4е 1о$ ге{га1о5 6е оцв эегев чшег|0ов.
а чце
е1!о$
:1егс]- .].-;.Ф
: ;../!.; ,!., 1.,

.0бгпо е]егс1с|о?, ;чшё 01{!сш1та4ев Баз теп|0о?, ,сц6п1о т!егпро ьа$ игааао? А 1о 1аг3о 0е ] ] -: :'|];:,]'!;:;
}лав }тес}то е1 }

.-]! : епсоп1гаг рге8цп1а3 чше те ршеёеп ауш6аг а гпе!огаг 1оз гезц1и4ов 4е {цв е!егс1с|оэ. 1е гесогпеп4агпов }:асег ев1е ап;{-
-;-_. ;!ьгегп61'1са|пеп1е аэ[ рше0еэ 1епег шпа !0еа с1ага 6е ш рго3гево еп 1а ргерагас16п 0е1 ехагпеп. Рага е11о рше0ез шзаг
.д ::€цп(а5 6е1 Арёп01се 4 6е 1а р:{3!па 199 у в13ш!еп1еэ. Бэ1аз рге8цп1а$ герге5еп1ап, гпцсБаэ уесез, 1о чце $е е5рега чце
--.!': еп са4а е!егс|с1о.

1|:ту7т.71'1.;!у :,г1!'у:., т-'! 1;'т.:,' -,, !,:: ,,:,,1;'|' ]..


:п 1ав
.\сц[ с1епез 1ос [га3гпеп1ов 0е! 1ех1о ге1ас!опа0оз соп 1ав орс1опев 4е 1а рге3шп1а 1. 1п{еп(а ехр11саг рог чшё 1аэ а{1г-
_.::опе5 5оп соттеса$ о [а1эаз. 5|3ше е1 е!егпр1о.
га1ез
па6о
эаг!о
. 04 _: ;1. Бп ехагпеп по ||епе$ чше ехр11саг1о, з61о гесопосег 1а орс|6п сопес1а у гпагсаг1а еп
е1 1а }то]а 6е гезршев-
1аэ. Рог е5о, по ез песезаг|о чше 1о езсг|Баз еп езра1о1.
[ав1а

1оуе- 5чт!п е| {ех{о, еп 1а сц11цга рге}л!вр6п!са:


г !ез- орс!6п Ёа9гпеп1о 4е1 сехсо соггес(о о {а1зо
'тса|!л-
[оз |п11|3епаз упезоашег1сапоз ёеё1са- Ра1во. ЁаБ1а 4е1 са1еп0аг|о а21еса,
1езс[ ] .а-чсе1еБгас!опез 1еп{ап 1ш3аг еп
.:з гпезез 6е зерт1егпБге у ос'шБге. 0ап а зцз пцстсо5 е1 поуепо у 7ёс!тпо у по 6е! са1еп4аг1о чше ве шза еп 1а
астца1|4а0.
]
!та е1 тпез 4е! са!еп11ат|о а7[еса...

:1ра1- Ра1зо. .......'...


] ..< а1гпаз гпог{ап.
!'оз аа[есаз сге{ап 4ше !аз о!шоз сопс!-
пца0ап у1у|еп11о...
эз 4е
_!а[го |
с|'-1а_
Ё! поуеп0 пе5 ега 1!ашо4о
€оггес1о.
>з 0е тгез 6е !!ахсос?т1тпасо 0цгаБа [!ахсос!т1тпасо... Ёзе 4|а сотпепад0а
!йов. ::те 01аз. !а |1езш 4е71са4а а !оз п!7оз у 4ше
7цта0а 1оз 20 7|аз ёе1 пе*
.п-:х) . .- _с: гп|згпо соп ]аз о|га$ рге8цп1ав. €опоц1{'а 1ше3о 1аэ с1атез (р:{3. 184).

!, !
]-: ]., ,е т з!:а1с, 1
[3

http://vk.com/espanol_con_amigos
!а гп!згпа т6с{!са чше ш{||1:аз Рага сопРгеп4ег цп 1ех1о еп $еп1!ао 3епега!, рше0е ауш4апе а епсоп1гаг !ав ра1аБгаз
песезаг|аз рага геэроп6ег а !а рге3шп{а. !ав а ргоБаг!о. А сопт!пцас!6п, 11епеэ цпа зег|е 0е [га3гпеп{ов 0е техтов. [ёе1оэ
г6р|4агпеп{е у евсаБ1есе е1 (егпа 0е са0а шпо. Рага еэо, 1|епев чше !оса11:аг ра!аБгаз с1ате.

Ё1 23 6е аБг!1 6е 1616 [а11ес!егоп €егуап1ез, 5Ба}<езреаге у е1 1пса €агс|1аэо 4е !а !е3а. [агпБ|ёп еп цп 23 4е аБг|!
пас|егоп _о гпшг!егоп- о1гоз езсг11огев егп1пеп1ев согпо йацг!се 0гцоп, (. [ахпеээ. !1а4|гп|г ['.]аБо[оч )озер Р1а о
йапше1 йе!|а !а11е|о. Рог ев1е по1!уо, евта [есБа тап з|гпБ611са рага 1а 111егатшга цп1уегэа1 |ле езсо316а рага геп6!г шп
Богпепа!е гпшп41а1 а| 11Бго у 3ц$ ац1оге5, у а1еп1аг а 1оао$, еп рап|сш!аг а 1оз гп6в !6тепез, а 4езсцБг|г е! р1асег 6е |а
1ес1цга. Бп €ата1шба, е1 23 4е аБг!! зе [езсе!а е1 Р{а 6е 5ап ]оче, в1еп0о тга61с|опа1 е1 |п1егсагпБ!о у ге3а1о 6е гозао у
11Бгоз ептге раге!аз у рег$о|1а5 чшег|4аз. Бв1а 1га4!с|6п [це шпо 4е !оз агргпеп{о$ ш{;1|2а0оз рог 1а 11!''|Б5€Ф рага
0ес1агаг е\ 23 6е аБг1! )[а |птегпас|опа1 0е1 !]Бго.

!'зте 4еропе 1га4!с1опа!гпеп1е уа$со е$ Ргас1|саао рг|пс!ра!гпеп1е еп !а 2опа попе 6е РвраЁа. €епега|гпеп1е гечш|еге
!а рап1с1рас!6п 4е 6оз !ш3а6огеэ о ечш1роз чше 3о1реап рог {цгпо$ цпа ре1о1а соп1га цп гпшго, 11агпа4о {гоп16п, Базта
сопзе3ш!г цп {ап(о. !а ре|о1а з|3ше Бас!ёп6озе апеэапа1пеп1е у ев16 [оггпа4а Рог цп п(с1ео, 3епега!гпеп1е 6е гпа4е-
га 0е Бо!, у 6![егептез сараз 6е 16гех у 1апа Бав1а 1а (1с|гпа 4е сшего чше 1а ептше1уе. !а сапсБа еп 1а сца1 зе !ше3а зе
0епогп!па {гоптбп, ех|з(1еп0о шпа уаг|ап1е 6епогп|па4а 1г1пчше1е.

[оз ог{3епез 0е !а Рег1а 6е АБг!! 6е 5еу!|[а $е гетпоп1ап а 1846, аЁо еп е1 чше шп сата16п у цп уа$со, !'.1агс1зо Бопар!а1а
у }озё йаг{а 0е !Багга, р|0|егоп аш1ог1:ас!бп рага се!еБгаг цпа [ег1а 4е 3апа6о, ашпчце зе се1еБг6 рог рг!гпега те: а|
саБо 4е цп аЁо. )еэ4е еп1опсев ве }та сопуеп10о еп 1а |езта гп6з егпБ1егп6т|са 4е !а с|ш0а4, сеп1го 0е гецп16п 4е зшз
БаБ1таптез еп е1 чше, 4цгап1е шпа $етпапа. !а сепш!1а у |оз агп|3оэ ве сопу!епеп еп е1 сеп{го 4е !а у10а веу|}1апа. )е
3гап со|ог!0о, апца1гпеп1е зе геа11аа цпа рцепа 0е ассезо а1 гес|п1о чце соптт|е|пога а!3т!п попц1пеп1о 6е 1а с1ц4а4.

[-ее аБога 1аз рге3шптав у Бшэса еп е1 {га3гпеп1о [ав ра1аБгаз о ехргев|опеэ песезаг|аз рага гевроп4ег а !ав рге8шп{а5.
й6гса|аз зоБге е1 1ех1о.

1. $ефп е1 1еко, е1 )(а 0е1 !,!Бго:


а) еэ е1 4{а еп е1 чше пас|егоп, еп1ге о1гоз, 5}та}<езРеаге у сегуап1е5.
Б) ап1гпа а 1оз 1ес1огез гп6в !6тепев а сотпргаг го5а5.
с) со|пс|4е еп €а1а1цба соп о{га се!еБгас|6п !гпропап1е.
2. 5ефп е1 1.ех{о, |а ре1о[а таоса:
а) Ба тше1то гес]еп{егпеп{е а }тасегэе а папо.
Б) ез е| 6ерог|е чше гп6э ве ргас{!са еп е1 поЁе 4е БэраЁа'
с) сопз!з1е еп сопве3ш|г ршп1о5 3о1реап6о шпа ре1о1а соп1га цп п1цго.

3. $е3!п е1 (ех!о, |а Рег!а 4е АБг11:


а) ве се1еБг6 рог рг!гпега уе: а Ёпа|ез 0е 1846.
Б) ез |а 0ев1а гп6в герге5еп1а1|уа 6е 1а с1ц0а4.
с) т!епе са6а або 1а гп!вгпа рцепа 4е еп1га4а.
А}тога рше4ез ве!есс1опаг !а орс|6п сопес1а.

http://vk.com/espanol_con_amigos
с| сат,е 0е 1ех1о5 е5сг!1о5:
.|аБгаз
!_€е1ов
п|
о

ф!
-0!{егептев €оггпав 0е |еег речшейоэ т'ех{оэ .с!.

-Ресопосег е1 (ро ае 1ех('о у е1 т1ро 0е рге3шп1а
тБЁ!
!ао т'с)
гцп -о
[е 1а |,,
а5у
о
1,'
)ага

|) г !ту тс:г !1( (,[ { а ! (,1! | 0


'!!
Ресцег0а чше 41оропеэ 6е цпов 1;1 п-т-т!г'гг;(с;э. 1|епео чше 1еег в|е1е 1ех{'оз Бгеуев 0е 4!зс|птоз 1|роо: ат!вов у апшпс|оз
эт]Б1!соэ у рг!та4оз, по1а$, сапа$, согпцп1сас!опе$' 1п$1гцсс|опез, е{с. [,ао рге6шп1ав ро6г6п эег 0е орс16п гп61с!р1е о 4е
|еге ъ'ег0а0его / {а1во.
а51а
| оо
' ' о
г4е- €опзе]о. 1п{еп(а 1еег 1ав рге8цп1а$ ап1е$ чце е1 то<{о. 0е еэ1а 1папега ваБг6в чшё |п[оггпас16п 0еБез Бцзсаг.
а5е

. ....ФРопе1ге|о|.
\ сопт!пцас|6п, 1е рге$еп{ап1о$ цпа зег|е 0е [еко$ е$сЁ1оз. €оп1ез1е а 1аз рге3шп1а$ чце ве 1е Басеп.

[а:а
1сх1о А $вку!с!о$ ов !шРопмАс:6ш твьвв6шпсд
7а1
5ц$ },[т!гпегоз ргегп1а4озеп |а !о1е6а: 1090
Ре !п{оггпас16п зоБге е1 [1егпро: 1091
1а0. !п[оггпас|6п 0е ша{[со: 1092
|пбггпас!6п Богаг!а: 1093

5оп 1ав 0!еа у гпе6!а 6е 1а гпабапа. !ш!еге ваБег а чшё Бога зе [оггпаг6п аи$со$. [1агпа а цпо 6е еэ1оз 1е1ё[опоз.
1п[а5.
- а) 9ег0а0его [ Б) Ра1зо

1ст:о Б Раса:а,,та:с'е 2'ц, Ра/о'хале,о


?1/е4а ? ?1се'/2 2
* €'фе,'оеаео о офа. & *
€'ааА/а, о а/а''1а'12о
с,оаФ14 а !а'саоосапа.
* ?о!ь о/ а/4/э о |а9а,- ?!а1о 4е! 41а 1ё ес,с,та, *й,та/аайоа.!о
/о е:сае//40/о о (а|* раа., 6е/саа. у а/а 6€41.'о ы аошо
*7'1/4 /о сесас,рота/а ёа4а/44о *:1с'со7 аос, !ес4р

] !!па Рег5опа а|ёц1са а 1оз 16сеоз е1ч|г6 е1 гпеп6 1.


- а) !егёа4его ! Б) Ра1зо

| 5ё9
-[ 8
---в
6е ..гаБа]о 2

http://vk.com/espanol_con_amigos
19
ц

[ех1о €
[у!аг|а,

1еп9о !а ре!;со!а чое !е 46аз{е а Апа. }4е 9оз1аг{1а уег!а а п|


ъйь;еп.'е-ге |прог1а чое !а ёемое!ма уо рог 1; а !а Б;Б!;о1еса?
0п Беэо епоггп9
А!!с1а

1ех:о } |&ааооо /а1'с/!/а а4 о.24/о!


1?е*а, сеан, о.а1/'ао!
'7е с'с':сса'оса' Ф #2 ц'цо
а аасос::ср 4с4 12 ф ра'йоо
12 !ао 1? оа'ошет/ц,.

4. $ч:!п |а !пу!1ас16п, йаг1а у |'1афо Бап сеп!6о шп }л|]о'


! а) !егёа4его ! Б) Ра1зо

?ех(о Б
[!п|огег!оэ !!гпр!о5ес
АБогге ё!пего у |!етпро,
по со]!4оё
Роп1о16п, [о16о........................... 3 €.-
€оп!зо, Б!шэо............ ..'..'.'........ 2 €.'
АБг!9о, 9оБог6!по.......................6 .€ -
А![опБго (.').............. .'.-.......'... 7 €.-

[ймЁшо5 544 з7
у !-Ё 5БРу!мо5 5ш^[98
РоРА А оом!с!шо
(Ргес|оз у6!!6оз рого е! эегу!с!о о 6оп!с1!|о)

з. (з"д., ес1е апцпс!о, 1е пфп 1а гора а саза с! 1]зсе61о 4езеа.

\ п а) 9ег6а0его ! Б) Ра1зо
\,/
!
1ех[о Р ! Рес!р!епсе а ргез|6п, по рег{огаг п| чшегпаг 1пс1цзо 6ез_ !

ршёз 0е цзаёо. А3|йг ап1ез ёе цваг.


| !
!

6. 1-1зте6 ршеёе епсоп1гаг е$1а5 !па1сас|опез еп:


! а) шпа Босе11а 0е 3е! 4е 6шс}па [ Б) шп епуа$е 6е езршгпа 6е а{е|таг |1 с) шпа р!1а

|{аооа! 6е ргерагас|69 ёе! 0Ё!€ (!!уе! !о!с|а!)

http://vk.com/espanol_con_amigos
-

|'ст{ст {]
йога|а1аа. $ех1а р1ап1а. йшу 1шгп|пово.
!

1о!а1гпеп1е ге{оггпа0о. Рес|Б16оц за16п, сос1па,


{гез 0оггп|(ог1ов, Байо у а$ео. 5це|оз 6е рагчш6.
!еп{апаз с1|гпас|аа6ав. €а1е[асс16п сеп1га|.
4257з1 €

А шауё$ 6е ез1е апцпс!о зе уеп0е шп р!во пцеуо:


-.-. а) !ег6аёего ', Б) Ра1зо

о| о* . Ф 1{.'г:.!;'т{:>
(!с:::;1т:; !-т.:. !.':гс1.:ц_!ц;] ,\:т.,1.:|,; .;.;::!

;€бгпо Бав }:есБо е1 е!егс!с1о? 1-!за !ав рге8цп1а$ 0е1 Арёп0|се 4 еп 1а р:{31па 199.

! ';: ;'' !' -||{''1


':;
-о5 {ех{оэ чше Баз |е[6о 1оэ роаегпо5 с1аз10саг еп апшпс|ов, ау1воэ о по1а$ рег$опа1ез. Апо(а еп е31а иБ1а сц61ез воп
:е ::!.а с!ро.

ау1$о$ по1а$

погпБге 0е са0а цпо зоБге сааа цпа 4е 1аэ з13ш1еп1ев 6езсЁрс1опев.

ь. с..................

>_-: :апоз сопо5 чце 0ап эоБге 5оп 1ех!о$ сопо$ чце 4ап 1п[ог_ 5оп 1о(о$ сопоз 6е саг6сег регэо-
: :,: : :-!па 1п[оггпас|6п !гпропап- гпас|6п |гпропап{е 6е саг6с1ег па1 чше ёе|а шпа Рег$опа а о1га
'-: :е !птегёэ рт!Б1!со, !п{оггпа- р6Б11со у 0е с1ег|а шг3епс|а. 5| рага 1пбггпаг1е 0е а13о, ре01г1е
-:: {це по {|епе чце $ег цг8еп_ а13ш|еп 1о 1ее{епе чше гесог4аг1о а13о, айзаг19 е1с', у чце е*| 0|г|31-
!' : э г!епе чше зегт1г рага Басег
-_.
о ас1цаг 6е а13шпа гпапега. Рце0е 0о ехс1цо1уагпеп{е а е$а рег$опа.
а.-: :пгпе0!а1агпеп(е. Рше6е зег $ег цп сагпБ!о 0е }:огаг1оз, цпа 5це|еп аРагесег !ов погпБгез 0е1
---:::=ас!оп 4е цп }:огаг|о, рге- аауег!епс!а 6е шп ре1!3го, етс. чше еэсг|Бе у 4е1 чше гес!Бе е1
_,:Б ::15(п_1сс!опез, е1с. 1ех|о. Рце0еп епсопшаг$е еп с|$а,
еп |а о{!с|па. еп с1азе е{с.

1 =гопап1е
гесопосег е| т|ро 0е 1ех!о? Апо1а еп 1ц сца4егпо {ц согпепиг!о. €опэц11а 1ше3о е1 сошеп(аг|о ае 1а
-;
_

:,;:- - !5

|:;,,;.. ;|:' ;;;'; :':;:.1!;..


':* :' цп тпо1пеп1о 1ов 0|эс1псоз т!роз 0е рге8цп{а$. 0Бзегуа е51е 1ех1о у $ц$ рге8цп1аэ. Р1 езчшегпа ехр11са 1оз
_-].:* =:1йаг
!т} _--:п{,агпеп1а]ез 0е рге3шп1а$ чце ве рше0еп епсопшаг еп е$[а рапе 0е1 еха1пеп.

0о0 -Ф \оггпа|гпеп1е са0а {ех1о т!епе з61о цпа Рге8цп1а. Рп еэ1е саэо }тау 1ге$ Рага [ас!}1таг !а ехр|1сас|6п.
'

;п! ] :-:_'г*: : !.-:'со 6е сгаБа.]о 2 с\


! http://vk.com/espanol_con_amigos
!шеЁёа 1заБе|:

)ау!6 Ба 1[агпа6о. !ш|еге ,ъ4@,'.,", &,-Ф рог гп! сшгпр!еа-


]1- в вегпапа?
бов. ;Рше4ез гп!гат еп 1а Бйе1ег{1чшс Бйпй1ев1а

;ёвшпапе$!0-п]

5е3(п по{а, |озё чш!еге 5е3:!п 1а по1'а, 1а зе3шп6а вез!6п


$е3:!п 1а по1а, }озё е |эаБе1 |г6п 1а

е8[а $егпапа... [ф@]а !ваБе1а |г а1 с!пе. егпр!еаа @а" 1аз з!е{е.

|! а) а шп сопс|ег('о !_!Б)
а) \{'ег4а6его ! а) !ег0а4его
.ь) а1'гФце! Ра1зо !Б) Ра1эо
| с) а шпа ехроп!с!6п 0е сапе1ез

Рге9шп1аэ чше гечш1егеп Рге3шп1аз эоБге шп


Рге3шп1ав эоБге е1 саг6сег 3епе- 1а |п1ергеис!6п 31оБа1
га1 4е1 геко. сге*о 6е1 1ехсо.
ёе1 тосго.

0е 6асоэ,еп !оо
Рага соп{'е$1аг а 1аз рге3шп1аэ рше6ео цт11!ааг цпа зеЁе 6е ргосе6|гп|епгоо 4е согпрагас|6п у Бт!эчше0а
{ех{'о3. Ачш( т!епев а13шпоз.

а1 !а рге3шп1ав эоБге е| саг,]с!ег це;)(]г.1! ве гезроп0еп а рап!г 4е1 уосаБц1айо чше арагесе еп е1 {еко. Рф соптеотаг1аз

рше6ез:
!
-!оса1!ааг у 1пагсаг ра1аБгаз ге1еуап{ео.
'
-!ёепс|6саг а рап1г 6е езаз ра1аБгав е1 [егпа у е1 соп1ех|о 0е1 сехсо'
-А уесез |!епез чше цсаг 1агпБ1ёп сопос!гп1еп1оз 6е! гпцп4о' \,___
0Бвегуа ео1е е!егпр!о: ;Р6п0е рше6е епсопшаг$е е$1'е айзо: еп цп а$сеп$ог, еп шп 3ага|е о еп шп софе?

3ст]егт с!езрсус!о' Рс;т {от,ог, !!о ос11ре'! !стз р|аа''лз гезсг1,сус1сц5


р а г са ! с; з у тт ! т пу;зь' с|! ! с1о з.

€огпепйЁо еп 1а р631па 185.

72
http://vk.com/espanol_con_amigos
я 2!|
Ре1ас|опа |ов в|3ш!еп1е$ 81цро$ 0е ра1аБгаэ соп 1ов з|т!оо 4оп4е рше0еп епсоп{гаг8е апцпс1ов у ат1зоз евсг|{оз соп е8а9
ра1аБгаэ.
- _-г":"ь'*
р'["и''* у
"*'.'.;'*
!,ш3агев

оп

!у'|с11'со5:

\о рссе7о сотгтет ттта{|атэо сото|13о. 5е гтое !уа\|цо о!ст!с1ссс1о 4ове !тсс\|а 4тлес1са4о соут Агстсе|1.
!
5! рслес|ез, !о с!е!сспаоз рогсл !а 5е','а''.1 4тле о|етэе. [!с|ттусопте е51а 1|ос!1е у !эса\|апэо:.
йспг1сл

:*;сеттзт!о еп 1а р63|па 185. &еа1|аа е1 гп|вгпо ап{1|з|э соп 1оз техссээ (- у [).
:п 1о$

}тга ;:птезтаг 1аз рге3шпт'аз зоБге цп 4а{о сопсге1о 0еБег6з 1оса11заг еп е1 1ех|о е| 0аго а1 чше }тасе геЁгепс|а |а рге-
!щш.а (оп сц!0а6о рогчце а уесе$ 1а ге[егепс!а ез а1 геуёэ, еэ 4ес!ц чце по аРагесе шпа ра1аБга ечш!та1епс9 цп з|п6-
!аг1а$ шш:: яло опа чце е5 1о соп1гаг|о еп е$е соп1'ехсо. Рага е11о 0еБег;{э:

'ц$1о
_[дса=э: еп е! техго е14ато чце $е р!6е еп 1а рге3шпта.
-];шга:ал Рг€1.'п1а у 1ех!о у 4ес!0!г $| $е ша1а 4е э1п6п1гпо$ о ечц|уа1еп1'е$.
*-;шг.ш-дг |оз 4атоэ сцап4о $е ша1.а 0е сапс|0аёез, БогаЁов, е1с.
€1щп'э: !зз офопез чце гпцу еу!ёеп{егпеп{е по $е соп{1ггпап, у согпргоБаг 1аз гео{ап1ео.
_[!пщ; -а гезрцеэ{а сопеса сцап4о 1а 1п[оггпас|6п по арагесе 4е [оггпа ехр}[с|са еп е1 1ех!о.
{д ав:гсг* сазоз игпБ!ёп 1епага$ чше ар11саг |цв сопос1гп1епсоз 4е1 гпцп4о.

.ьад: оезрас|о еп 1оз {ех1оз А, Б, [ у (.


',й:; щ.с-апге !6епг|!саг е| т|ро 0е рге3шпта чце $е {е }тасе еп са0а сазо? Апо1'а 1ц ге$рце51а еп |ц сца0егпо у соп-
* -.тг { ::т::епгаЁо 6е !а р:{31па 185.

|я) Р-. 2,
1

-|&г**,2
http://vk.com/espanol_con_amigos
+,
Ё!
о
'а -!еег 4е [оггпа ве]ес1|уа
д!
|!
д"
Ёг_ -Бцвсаг аа1о$ сопсге1о$ еп{ге {ех1о8 а!уег9о$

т'
([,
-!аг!е6а4 4е 1ех1оз сопо$ $оьге цп гп!эгпо 1егпа
Ф _!!гп1тас|6п 0е1 с!егпро
:9
1^
@
.,\

Ф г'" е| ге!о!

а6есца6аз; еп 1а1 сазо, зе 1е 6еуо|уег ё; е| 25о/о ёе1 !гпрог-


:е тоса1).
€агпршз 4оп0е 1ов п!поз 4е 12 а 18 айоз аргепс|еп шп
."""йа' !01огпа :т!еп|газ ё1з[гштап 0е 1а р1ауа, в!тца0а
,-?{ Би",'. ап0апёо. 1-оз с}т1соз эе а|о!ап еп цп со!е- Ёз1е сшгзо чше согп!еп:а е! 1цпев 6 6е а3ов{о у чце 1!епе
0епгго 0е 1а :опа шп1уегз11аг|а'
_ваг:з6е!ш1[о;
р!о шБ|са0о ,-,.,' а,_'.".;о.' 0е 6ов 5етпапа5 езт6 6!г!3|0о а п!боз 0е
Бег ёе1 100е!шп1оа1 250е!ш!|о; 6е|29 еп1ге 7 у 13 а[ов соп ехрег!епс!а еп ез(е 6ерог{е'
6е !ш1!о а! 13 6е а8о51о. з. ,"^т;1^.' евса1а0ав 0е'раге6 еп е1 3!гппаэ!о 0цгап1е 1а
!ез6е 935 € 6оз зегпапав. ;;;;' шпа ехсцгз|6п^ а 1а гпоптайа рага Ргас|1саг 1а
репв!6п согпр1е{а. €шгзо 6е 20
!:-тс|шуе [есс1опез вегпа- езса1а6а еп госа са0а 0п 0е зегпапа'
]а1ез'6Ё !п31ёз (11Бгоз по 1пс|ш16оз) у 1гез ехсшгз[опез !пс|цуе гпагег1а[ песеэаг!о у 5е8цго 0е асс10еп1ез'
рог чш!псепа. Ё!".16 ."'
а|о!агп1епго (еп гез|0епс|а) 1пс!ш!0о: 830 €'

Рег:т1{е а п1бов 6е е0а0ез согпргеп0!6а5 еп{ге !ов 7 у 20 |есс|опез зегпапа1еэ !гпрап|6аз Рог ехРег{о5 еп{гепа-
1оз 14 абоз асегсаг5е рог рг!гпега уе: а1 гпцп6о 6е 1оз 6огев гесопос|0оз о!с1а!гпепге'
.|Б':ь., ацпчце 1оз уа 1п!с|а0оэ еп е! 6еропе 0е 1а |', *'9'' зе се1еБгап еп 4оз |цгпоз: 0е1 1 а1 15 6е |ш|1о
ечш1тас!6:-т роаг6.' сагпБ1ёп аз1зт1г а1 сагпрагпеп1о' ра.а п|поз 0е 5 а 11 апов у 6е1 15 6е !ш1!о а1 30 4е !ш||о
то0оз 1оз сшгзоз 6ап со:тп!еп;о е[ 6{а цпо 0е са0а гпез' рага п!йоз 0е 12 а 18.
275 € зе:тапа|ез. ^!оз
п!йоз ав!з{!г6п со1по е5Реса4огев а цп Рап!ао еп1те
АБ1епо 6цгап1е то0оз 1оз гпезез 4е уегапо (ехсер1о ечш1роз 1оса!ез.
а3озто) ашпчше 1а ев|апс!а гп6х1тпа ев 0е шп гпев' зЁэ € еп 1ота! (10о/о 6е 6еэсцеп1о з1 зе геа|!:а |а |пзсг1р-
[] .'',{;', з!гца0а а !ат-: зо|о чш!псе }<116гпетгов 6е |а с!ц- с16п ап1ез 0е! 1 0е !шп!о).
0а3 г''аз сегсапа, ез е[ а}о!а:п|епто !0еа1 рага е5{аг еп
!''т^.т' 01гесто соп 1а па{цга1е:а у соп 1оз ап1гпа!ез'
Рага п|боз ёе 7 а |4 абоз. |"1о зе гечш1егеп сопос!гп!еп1ов
т!ров 6е сшгзоз
ргейоз уа чше е1 рго3гагпа оЁесе 6![етепте
0[гесеп асс1у|ёа0ез зшБасш6{|саз 6шгап!е !оз гпевез 4е а0арта4ов а 1оз п!бов.
(е6г!саз т!епеп 1ш3аг
!шп1о' )ш1!о у вер11егпБге. !аэ с1азез |-а саэа гцга!6оп6е ве а1о!ап 5е епсцеп1га еп р1епа па1ш_
е.' 1а р;зс1п{ 0е] сеп|го. !а е0а4 гп1п1гпа рага Рап1с1Раг га1ета е 1пу]га а1 0езсапзо у а 1а ге1а|ас|6п'
ев 0е'10 аЁоз у [а гп:|х[гпа 0е 18' !оз гпепогез 0е 15
Ре1 1 а] 15 ёе !ш1!о о Б1еп 6е1 16 а} 31 6е| гп1згпо гпез'
айоз 4еБег6п 1г асогпрайа6оз 6е цп а6ц1го 0цгапте 1аз
зез!о.'ев еп 1паг аБ!ейо. 5е асер1ап рг!пс!р1аптез аБзо-
Бт рй' 6е !пвсг!рс!6п 0па1!аа е1 1 6е !шп!о' 1|епе тай[аз
езрес|а1ев рага 8п-1Ро5.
1ш|оз ашпцше ез песезаг!о заБет па0аг' А1о|агп1еп1о еп
а росо5 }<116гпетгоз ёе! сеп1го 6е 700 € рог чш|псепа соп 1о6о
(согп16),
)штеп|1ез
^1ь.'9т'.
(:пе01а }:ога 6е ац1оБт]з еэсо|аг)'
гпеп{ов, е{с').
БшсеБ
!пс|шуе гпагег|а] 6!06сг1со у ечш!ро'
А Ёпа1 0е1 &'.' '.
ог3ао\тагё;п сопс|епо5 еп 1оз чше 1ов
ого|ароп!з1аз зег6п [оз п!йоз.
€еп| 11сас!оп гесопос!0а.
зво е р'.5 с1авев те6г1саз / 4 !пгпегэ!о.пез еп гпаг аБ1ег-
!".й 6е асс|ёепте е| Боэр!та1 гп6з сегсапо 5е епсшеп{та
сБ 1"*Ё"рс' з! }аз соп01с1опез гпе{еого1631сав по зоп |ав
а 10 гп1пц{ов еп софе.

http://vk.com/espanol_con_amigos
1. 5е гечш|еге осреЁепс1а ргет!а рага рап|с!раг еп !оз сцшоэ: 6. {_!п п!бо 0е 13 айов ацпчце теп3а ехрег|епс|а, з| уа
а) 6е ечш!тас|6п. во1о по ро6г6 рап1с1раг:
Б) 6е евса|а6а. а) еп е1 сагпрагпеп1о 4е Ба1опсеэ1о.
с) 4е Бшсео. Б) еп то0аэ 1аз аст1у16а6ев 0е1 сагпрагпеп1о
4е Бцсео.
с) еп е1 сагпрагпеп1о 6е есса1а4а.
]. [оз п|боз гес1Беп цпа асге4!1ас|6п шаз БаБег рап|с1ра4о
еп е1 сцгзо:
а) 0е Бшсео. 7. [ов п1йоэ ро0г6п 4егпов1гаг 1о чше }:ап аргеп014о
Б) 4е гпт!э1са. 4цгап{е 1оо сцгэоз:
с) 0е Ба1опсезто. а) 0е гпт!з1са.
Б) ёе Ба!опсевто.
с) 6е ечш|тас|6п.
3 :1 сагпрагпеп1о 9це гпауог п6гпего 6е ехсцгв|опез оЁе-
:е е5:
а) е1 0е !п3|ёв. 8. Б1 сцгэо ёе !п31ёв:
Б) е1 6е езса1а0а. а) сшез1а 935 €, соп то0о 1пс|ц16о.
с) е1 4е Ба1опсев1о. Б) |пс1шуе сцагеп1а ]есс|опеэ 4е |п3}ёз'
с) т|епе 1ш3аг еп 5ер1|егпьге.

1о0г6 ра3аг п}епо$ э1 гпа1г1сц1а а эш Б|!о апсез 6е1 1 4е


*п!о еп е1 сагпрагпеп1о: 9. Б1 сагпрагпеп1о ог3ап|за4о |шпто а1 п1аг е$ е1 чше
а) 0е гпт!в|са. {епе е1а1о!агп!еп{'о еп:
Б) 0е ечш!тас16п. а) шпа саэа гцга1.
с) 0е Ба|опсеэто. Б) шпа 3гап|а.
с) шп со|е31о цп|уегз!1аг!о.
-. сагпрагпепсо 6е ечш|тас|6п:
а) о[гесе а1 гп!згпо т|егпро сцг5о5 рага п1Ёоэ соп 10. 1_]п 3гшро 4е агп13оэ 4е 17 аЁоэ ро4г6п рап|с!раг 1а

ехрег|епс1а у п!йоэ э!п ехрег1епс|а. зе3шп6а чш|псепа 6е !ш1!о еп е1 сагпрагпеп1о:


Б) зо1о реггп|1е рег|папесег еп 1а 3гап|а 6цгап{е а) 0е гпт!з|са.
цпа 9е|папа. Б) 0е !п31ёз.
с) ез{6 а1е]а0о 6е 1а с|ц0а6. с) 0е Ба1опсевто.

с1.)

_-отт}о Баз }:есБо е1 е!егс1с1о? й|га еп 1а р:{31па 199.

11ро 1

_:епез чше со!прагаг е1 гп1эгпо 6а{о еп 1ге$ 1ех{о5 41[егептез. Рага соп1е$1аг 0еБег6з:
- 1оса}!заг $о1агпеп{е 1оз {гез {!1ц1о$ чце $е ргоропеп еп 1ав орс1опез;
- !оса1|ааг 1о$ аа{о$ ге1ас!опа6оз соп 1о чце 9е Рге8цп1а;
_ со1пРагаг 1аз |п[оггпас1опез чше 0ап 1оо {еко5.

:< гечш|еге ехрег!епс|а ргейа рага рап1с!раг еп 1ов


Ё,з 0ес1г: ;еэ песеоаЁо 1епег ехреЁепс|а? Р1 сехсо 6|се...
- _]5о5:

Реттп]со а п!йоз [...} осетсотзе рот рт11пеш уеа о1 пшп11о 11е


:. ечш1т'ас16п. )(
!оз со0а1!оз, ацп4ше !оз уо 1п|с1о7о5 [...]
:: езса1а4а. Ёзсб 7!тф17о а п|{тоз [...] соп ецет!епс!а еп е5[е ёщотсе.

:: эцсео. х 5е асцсап рйпс1р|опшз а0зо|шсоз.

http://vk.com/espanol_con_amigos
1!ро 2
уесе5 цпо 4е 1ов 1ех1оз 1пс|шуе |п[оггпас|6п чше
А уесев по а1се па4а 6е !а 1п{оггпас!оп чше Бшзсагпо$ у о1га$
е1 1ех1о

рше4е сгеаг со:'т6'-тв16п. !еагпов


1а рге3шп1а

с{тш|о 4евршёз 4е1 сцгзо? Ё1 техсо


!оэ п!боз гес|Беп цпа асге0!1ас!6п тгаз [таБег рап!с|- |5е гес1Бе а13т!п т|ро 6е
ра6о еп е1 сцтзо: 6|се"'

€ етс!|1с ос|бп ге с опо с|4а.


4е Бцсео'

4е :пт!з|са х ]'.1о ё!се па4а.

20 !есс!опез зепапа!ез !прагт|1аз рог ехрег[05 еп1тепа7отез


4е Ба]опсезсо. [ ге с опо с1 7о з о[!с|о!тпепсе.

1|ро 3
1епёг6з чше:
5" т.^т^ 6е 1оса!!ааг 6|[егепсез 4а1оз еп цп гп!згпо тех1о'
_ 1оса1|ааг е1 1ех1о у септгапе еп ё1; ! __ ]^ !^^ ^^..
_ Бшзсат 4асоз 4![егеп1е5, у рага езо }тасепе 4|{егепсев рге8цп1а5 рага
са0а шпа- 4е !аз орс1опез;

- соп0ггпаг ]аз а0ггпас|опев'

Рге9шп1аз роз1Б1ез Б1 сехсо 61се..


Б,1 сагпрагпепсо 0е ечш|тас|6п:

Реттп1|е а п!йоз [...] осетсатзе рог


рт1тпета уед а1 тпцп4о
4е 1оз са0а|1оз,
о[гесе а1 :т1вгпо 11егпро сшгзоо 25е песез![а ехрег1епс|а?
ацп4це !оз уа |п|с1о\оз [...} [о7оз
рага п1йоз соп ехрег1епс|а у 2!оз сшгзоз зоп рага1е!оз?
!оз сцгзоз с1ап сотп|епзо е! 7|а шпо ёе
п!йоэ в1п ехрег!епс1а.
саёо тпез.

!а езсапс!а тпбх1тпа ез цп
во1о реггп!{е реггпапесег еп !а ;€ш6п1о 1|егпро ве рше4е рег1па- !.''| 11е

3гап!а 4шгап{е цпа 5е1папа. х песег еп 1а 3гап!а? !пе5.

[...} зттшо4а а |ап 5о!о 4ш1псе


1е|!бпе-

евт6 а|е!а6о 4е 1а с!ц6аё. х 2Р6п6е е${а 1а 8гап,а? сгоз йе !а с|ц1ас1 тпаз ссгсапа.

епцпс|а6о (1а рг|гпега [газе 0е 1а рге3шпта) у 4е са6а


орс1бп'
Бв |гпропап1е |0епт1!саг г6р|6агпепте е1 1егпа 4е са4а
&е1ас|опа 1ов з!3ш|еп1е3 {етпа$ у 1а [газе чце 1га1а е5е
1епа'

{_]по 4е 1ов 1егпаз т|епе 6оз [газев у о1го по 11епе {гаве

http://vk.com/espanol_con_amigos
я} !!

г'".;'.
!..
01г!316о а п1[оз 4е Баста 12 айоэ.
! '*,
&фав :.,'*]:'
п=
,,, }т1!о Бази е1 1 6е |шп;о еп е| сцгво 0е...
п.;; "

!
--з еааа ае 1оз рап!с1раптеэ.

!
ое тпат.псц|а.
'.-",
- ''...,'п
!
ое! сцг$о.

-опё1с|о; пез 6е 1а |па ш{сц|а. п|йоэ геэ!0|г6п еп цпа 3гап!а еп е! сагпрагпепто 4е.'.
| н ',
.

! 1 шро 6е:а1о!агп!е
п
-. эоу € вц п]|о гес|о|га с|а$е5 се...

эе сапсе!аг6п 1ав ас!у!6а0ез а1 а!ге


--тз г1тц]оз.

[ !;;*:,т::"#:'

5с3асл:с/га т'тсоос!а с|е ртек1!1!!.а5


!ш{ с!епев шпа зе3шп0а ип4а 4е рге8цп1а$ воБге !ов гп1згпоэ {екоз 4е 1а 1агеа 1. !0епт111са рЁгпего а чцё {|ро 0е рге-
|цг_!д5 кпепесеп.

!_ Ё сагпрагпеп1о ае Ба1опсез1'о: 3. Бп цпо 0е 1оз сцгооэ зе |гпраг1!г6п с1авез 1'е6г|сав:


- а) зе се1еБга 0е1 1 а1 30 0е !ш1|о, еп 6оз 1цгпо$. ь- а) еп !а р|вс|па.
- Б) 1пс1шуе 1а рап|с|рас|6п еп цп рап!ао. [ Б) еп 1а 9ап|а.
- с) ев гп6в Багаго з! ве геа1йа 1а !пэсЁрс16п апсеэ - с) еп 1а гпоп1аба.
4е1 1 0е ]ш1|о.
} Ё сцгзо 4еБцсео: 4. Б1 п!бо геп0г{ соп1асо соп 1ов ап|гпа1ез еп
- а) т1епе 1ш3аг 0шгап1'е го0о
уегапо.е1 сцгзо 4е:
е}

- Б) асерса п|бов з1п ехрег!епс!а еп е1 6еропе 4е1 ! а) !п31ёз.


Бцсео. |! Б) Бшсео.
- с) 1гпрапе с1азео 1ебЁса$ еп тпаг аБ!ег!о. [ с) ечш|ис|6п.

\1агса аБога 1а гезршео1а соттеса. [!епез |а эо1цс|6п еп 1а р631па 185.

3 э-о9ооеоо : 5ез!оо 6е !гаБа!о 1


27
http://vk.com/espanol_con_amigos
Ргоёцсс!6п 6е 1ех1оэ езсг!Ёоз

-Рге3шп1аз ргет!ав 5оьге е${а ргшеБа


о
-о -т|роз у ех1епз!6п 4е |ов {ех1оз чше Бау чше езсг|Б|г
(.,
(-, -)|{]сц1та0 3епега1 0е 1а ргшеБа

т'эо -1пз1гцсс!опеэ у 4шгас16п 6е 1а ргшеБа

рго6шс|г 1екоз Бгеуез (4е по гп6э


4е 100 ра1аБгав), зепс|11оз у рг6с|сов. |ю !гпрог!ап{е еэ 1а е0сас!а согпшп!са1!уа;
гпепза!ез Бгетеэ рага теа\\тат
еосг|Б!г 1ех1о3
Рег$опа|ез вепс|11оз, со1по сапаз 4е а3га0ес|гп|еп1о у Ро$1а1е3, по1а$ у
о вегп|паг!оз' е1с';
ре6!0ов, по1а$ Рег5опа1ез еп гецп|опев
еэсг|Б1г 1ех{о5 пагга1!уов зепс!11ов, рего по таьа!о$ о ез1ц4!оз аса0ёгп!сов.

0е саг6стег [оггпа1 со1по цпа во1!с1тц0' цп


- Рго4цсс16п 61г1316а. Ёау чше согпр1е1аг цп 6осцгпепто 4е с!ро рг6ст!со у
ехас1ап1еп1е а 1аз рге3шп1аз у зе3ш!г
[оггпц1аг|о, цп сце511опаг|о 4е ор!п!6п, цп сцгг{сш1о, е1с. Ёау чше
геэроп0ег
1аэ !пвтгцсс!опе$ чце арагесеп еп е1 0осцгпеп1о'

- Ё1аБогас16п гп6з 1|Бге. 5е о[гесеп ёов орс!опез у Бау чше ге4ас1аг


цп {ех1о а рап!г 4е цпа 4е е11аз: по{ав' ау|зоз'
есс.). 5е уа1огаг6 гп:{о 1а тгапвгп!з!6п 0е соп-
апцпс!оз, ровта1ез, сапав Бгеуез (Басег шпа ..'"*', ре0|г;п{оггпас|бп,
а] саг6с1ег геа1 4е1 техто'
теп|6ов чше 1а соггесс16п 3гагпат}са1 о 1а а0есцас!6п у 5е а1епаега
- Бх1епв!6п: 80 - 100 ра1аБгаз (в - 10 1{пеаз а са1!3га[{а 0е 1агпабо
гпе0!о).

http://vk.com/espanol_con_amigos
чч
в$1а ргцеьа е3 !а 0п|са чце $е геа1!2а а Бо1{3га[о, евсг|Б!еп4о еп 1а Ёо!а 6е Ревршев1а$
п.' 2. [о$ аа1о$
6е1 сап0|0асо {агпБ!ёп зе 6еБеп евсг|Б1г а Бо1{3га[о. А1 $па1 ае е51а рапе 0е1 ехап1еп [лау шп
регэопа1ез
6езсапзо 0е

','з]огас!6п 0е са6а шпа 0е |аз


рапез (са1|!сас!6п гп6х!гпа): 4 Рцп1о$.
.:'та1 6е рцп1о$ чце $е рше6еп оБ1епег: 8 ршп|ов.
-::птцас|6п гп6х]гпа 0е |а ргшеБа: 15 рцп1о$.
_; по1а |па1 зе са!сц1а аз{: зе гпш1{|р||са е| гезш1{а4о 4е 1а зшгпа 0е 1аз са1|!сас|опез 4е 1оз 6оз 1ех1о5 рог 1а Рцп{ца-
:. -.п гп6х1гпа ёе [а ргшеБа; е| гезц1та4о зе 01у10е рог е| тота1 0е ршпсоэ чше $е рше0еп оБ1епег еп 1а ргшеБа.

е!егпр1о, з| цп сап4|0а1о Ба оБсеп|0о 3,6 (рг1гпег 1ехто) + 2,8 (зчшп6о 1еко) = 6,4, \а по1а е$: 6,4 х |5 = 96;
3=12.

.-.е1}епе ез1е [оггпц1аг!о еп е} чце 5е р16е чше соп1е51е а а13шпав рге8цп1а5. Ёэсг!Ба е! {ех1о 0е|п1т|уо еп|;а17о]а 7е
3е:ршез[ов !'{т]тпето 2'

.оп1|пцас|6п, {!епе цз1е0 0оз орс1опев рага е31е е!егс1с!о. }еБе е1ч|г э61о цпа 6е е11ав. Ёзсг|Ба е1 секо 4е{!п1т!уо
|а |1о]о ае пе5рше5[а5 !'{т]упето 2.

ршеп[е:

. .з рг!гпега Раг1е уа$ а епсоп1гаг {оггпц1аг|оз у сшез1!опаг!ов 0е ор!п16п. !о |гпрог1ап{е е3 еп(еп4ег Б|еп 1аз рге-
:'. }еэроп4ег а0есца0агпеп1е. т!епе$ росо езрас|о рага езсг!Б!г, цпа о 4оз 11пеаз.
.'' }'.1о ев песезаг|о ехр1!саг |аз
:-." гпцсБо 4ета1]е, рего в{ сопосег е1 }ёх!со песезаг|о. 1агпБ!ёп ев !гпропап1е заБег ехРге9аг ор1п!опеэ у заБег
:: т|егпроз 0е1 разаёо.
1-. .з зе3шп6а Рапе уа$ а епсоп{гаг в|егпрге 6ов орс1опез. Бп 1а рг1гпега Бау чше еосг1Б|г цп {ех{о Бгеуе, цп
ау|эо,
_ ._ ..:-:с1о, о цпа по1а ез |гпрог!ап1е сопосег е$1гцс1цга9 рага ре4|г созаз, 4аг !пз{гцсс|опез, Басег 4ез-
регзопа1, у
согпр1е{аг шпа саг1а
*
-_ _:е5, а4егп6в 0е1 уосаБц1аг|о ге1ас!опа0о соп 1а э1тцас16п. Рп 1а ве3шп0а орс!6п Бау чше
- ! ::е аРагесеп 1а рг!гпега рагте (е1 за1ш0о) у |а т!|с1гпа (1а 0езре0|0а), рагт!г
а 4е цпа в|тшас|6п, у е$ 1гпропап(е

з, а6гп!п!в1гаэ
а6гп!п1 е1 1|егпро, аз| чше по }тау цп 1;егпро соп-
]аБ рага }тасег 1ав 4ов рг|
рг|гпегаз ргшеБаз, тц!

::а ёз|а. Рог езо, еэ Бшепо эаБег сцап1о т|егпро песез|1аз рага са4а шпа у БаБ1тшаг$е а соп{го|аг1о. Р1епэа, {]па|-
езо, 1о гп6з |гпрог!ап(е ез 1еег
;це 5е 1га1а ае аргоБаг цп ехап|еп, по 0е 6егпо$1гаг {ц сарас!4а0 сгеа1!уа. Рага
:. ]пз1гцсс!опез, з|3ш|г1ав |о гп6в {!е1гпеп{е роз|Б}е у евсг!Б1г {ех1о$ ае по гп6з 6е 100 ра1аБгаз.

http://vk.com/espanol_con_amigos
сцезЁ!опаг!оз


о
'а [:
гЁ гезроп0ег а 1аз рге8ш|11а$
д! -|!зо 4е 1а ргор|а ехрег|епс|а рага
б $Ё
т'Ф -Ра1та 4е [агп11!аг10а6 соп е1 т1ро 0е техто
о
-о @ -Ра]та 0е |гпа3!пас16п эоБге 1о чше Бау чце рге8цп{аг
.^
с,
1'|

{!епев
&есшет4а чце Рага 1аэ ёов рг|гпетаз ргшеБаз
!аз а геа1!ааг е! рг|:тег е|егс|с|о 4е ехргев1бп езсг|1а'
0е0!саваеэтаргшеБа,у{!епеэчшеезст!Б!т6о5[ех1о$,рше4ез4е6|сагцпозаса4ашпо.

Ф г'" е1ге!о].

А! р16еп чше те|1епе е1 з!3ш!епте сше$1!опаг|о Рага сопосег 5ц ор1п1оп'


1]зте6 Ба у|в1та0о 1ав 1в1ав €апаг!аэ. за1!г, 1е

у|$1тА А 1А5 |$1А$ сАшАк!А$


зоБге зц гес!еп1е ез!апс|а еп пше${га согпшп!_
Ёзт1тта6о у!э!{ап1е, 1е го3агпоь соп1е51е а 1аз з!3ш!еп1е$ Рге8цл1а$
о[ег|а {цг!эт!са. 1-]па уеа сшгпр1|гпепта0а
6а0. 5шв ге$рце$1а$ зоп 4е 3гап шт!1!0а4 р^'^ .фш|. -"1''^1а'..,цез1га
оБвечш1о цпа сагп!зе1а 0е €апаг|ав'
1а епсце51а, епу{е1а Рог соггео о рог [ах (з+
э1в 00 4;) у гес!Б1г6 согпо

согпо 0ев11по?
1Рот чшё Ба е1е3!6о €апаг!аз

2€ша{1 Ба з10о е1 гпо1|уо рг!пс|ра1 6е вш у|з!та?

6е вш ез1апс!а еп €апаг|ав?
;.@шё азрестоэ 1е }тап рагес!4о ров1т|тоз у пе8а11уо5

;€6гпо ро4г{агпов гпе!огаг, а зш !ш|с!о, пце$1га о[епа тшг1з1|са?

http://vk.com/espanol_con_amigos
34!|
(:. 6оп ге1ас|6п а1 3аз1о соса1 геа11аа4о еп $ш т1а!е а €апаЁав, 2с6гпо са116саг(а зцз уасас!опез?

- Резео тес!!':!г 1то|огптас!бп зо!эге [тц!тлтсаз асс!отое.,;. 5из с/а:о: зегс|тт цс!!!зтас!оз сотт [!лтез ез!стс1|з|!соз 1, тсо зегс|тт
с1!т1оз с; |егсе[о;. йа;.с!тсоз 3тас!соз рог зол со!а!-;огас!боу.

Р!ггпа у {ес}:а (1п4|врепваБ1еэ)

;€ш61 Ба з|0о рага т| 1а рг!пс|ра1 6!6сц1саё 6е еэ{е е!егс|с1о? Апо1а еп {ц сца4егпо 1ц согпеп1аг!о. €опзш1[а
1ше3о 1аз с1ауез 4е 1а р13|па 185.

(.саез!|оолсаг!оз
.*:ога уаэ а апа||аат е1 т1ро 4е (ехо чце 1е ргоропе е1 о<агпеп. &европ0е а 1аз з|3ш!епте$ рге8цп1а$.
3; ;!шё е3 цпа епсцез{а? ;6оп чшё оБ!ет1то 1а ге11епагпоз?
- ] 2сца1 сгее$ чце ев е1 оБ!ет1то 0е ез(е е|егс1с1о еп е1 ехагпеп?
; 2€оп чшё азос|аэ 1аз в|3ш|еп1ез ра1аБгаэ: 1пз1гшсс1опез, ор1п|опеэ, 4а1оз регзопа1еэ? Ап6та|а$ епс|гпа 0е са6а 1!вт'а.

1) 2) 3)
&]!епаг, сшгпр1|гпептап гпагсаг, 1п0| }.,1огпБге, е$1аао с1у|1, се1ё[опо, еааа, , 0р1па1 реп$ац, п|уе1 0е эаЁв[асс16п,
е1е3!п сопв!4егатэ9 4аз1[саг, уа1огаг.

@ ,,?с5р|.с5 .45 р о з|!-т! е з


|-]па 6е 1аз 016сц1та6ез 6е 1а ргшеБа еэ 1гпа31паг ге$рце$(а$ роо1Б1ез. А соп1|пцас16п 1|епез 1ао рге3шпсав 0е цп сшев1!о-

-г1о у 0ов гевршез1ав ров1Б1ео рага са4а шпа. 1б6аэ !аз гевршев(а$ $оп со!тес!аз 8гагпа{|са1гпеп{9 рего цпа е3 гп6з асопзе-
*б1е Б}|3е !а гп6в аргор1а4а рага е1 еха!пеп.

о0о- -о Рага ео{е е|егс1с!о, Бегпоз е1|гп!па4о 1ав рге3шпив воБге 0а1ов регзопа1ез.

|-]эте0 [а цза6о гес!еп1егпеп[е цпа €ц|а оп-11пе ёе а1|тпеп[ас!бп рага оЁеп1агзе зоБге 0|еиз. )езршёз, 1е }тап ре4!0о ош
:ггп1бп эоБге 4|фа 3ш[а. Ре11епе е1 о16ш|епсе сце$1.1опаг!о.

сш|А пв А[|мвштАс|ош
1. ;1з Бап рагес!6о :!с!1ев у асца1ез 1оз соп1еп10оэ 3' 1Рог чшё Ба гес:й0о а пцезша 6и|с?
зоБге а11гпеп1ас!6п у пцш!с!6п чше арагесеп еп 1а ! а) Рог сопзе!о 6е шп агп|3о.
6ц{а?
_ а) 5| таи !, Б) $о зё.
1е1па$ чце 9е со!пеп1ап 4{а а 6{а еп 1а
са11е еп 1ов гпе41оз 6е согпцп|сас16п, е1с. 4. ;€гее
_.] чше 1а согпцп|6а0 гпё6|са ёеБеба соп{го1аг
ь) $, гпе Бап рагес!6о гпшу :!с!1ез у асша1е$. гп6з 1аз о{ег{аэ 6е 0!етаз ёе1 гпегса6о?
|1 а) 54 Бау гпшс}:оз й|зоз гпё6!соз у гпшс}:а
2. ;5ш 1ес|шга 1е }:а ргорогс1опа6о сопос|гп!еп1оз пце- ршБ11с1ёа4 еп3айова у в61о |оэ рго[ез|опа1ез
уоз зоБге !аз 0!еиз чше зе оЁесеп асша!пеп!е?
_ а) |.,[о, па4а, еп геа1|6а4 па6а. рше4еп й6!сал чшё 6ро 6е а]!гпепис16п
6еБегпоз вчш1г.
-Б) Баэсапс9 еврес!а1гпеп1е $оьге 1ав 0е а0е13а- ! Б);Рог чшё? \1о е$1оу ае асшег0о, по ео
аагп!еп1'о г6р!0о, эоБге вцв ре|!3гов у е{ес|ов !шзго, са0а шпо рше0е Басег 1о чше 9ш|ега,
весцп6аЁоз. ;по?

|11 ! цсвс(го : 5еэ16п {е ваБа|о 4 ]1


http://vk.com/espanol_con_amigos
сши ов А[.|мвштАс16ш
Реэа1се !о чше |пепо$ 1е Ба рэса6о.
;€гее чше еэ 1тпрог!ап|е ез1аг Б1еп |п{оггпаао ап{'еэ
0е |п|с1аг цпа 6|еи? а) [а р53!па {аг6а гпцфо еп аБг|гэе, у }тау

а) 5(. росоз еп1асе$ а о1га$ р:{3!пав ттеБ.


Б) !.{атшга1гпеп1е рага согпаг 0ес1з!опе$ е$ песе- Б) шаФ Бцс:о саз! па0а а18о в4 рето по |тп-

заЁо 1епег сопос|гп|еп{ов зцЁс1еп1ез. Роги.

Реэа1те 1о чше гп6з |е Ба 6швса0о 4е1.а €ц|а. €огпеп{аг|ов у зш3егепс|аз рага пцеуа$ е0!с1опез 6е
а) 1!епе шп 1еп3ша|е эепс!11о, гпшу [6с|1 0е \а €ц|а.
еп1епаег, гпшу 0|тш13ас!то у 0|06с!со, соп а) йе рвтайа Басег цпа 0!еса чше Бе йвсо еп 1а
ехр1|сас|6п 0е 1оэ тёггп|поэ. ге1еу|з16п у по зёо| ез Бцепа, ;рше6еп 6аггпе

Б) 1о0о. шп сопзе|о?
Б) Ала41г шп арапа6о 4оп6е соп1аг осреЁеп_
с1ав регвопа1еэ, }тасег сопзц1из, ре01г сопзе_
!о9 е(с.

Ф г'" е1 ге1о!

|-|вте6 Ба у!в|та{о 1а ра{6|па тцеБ соп !п[оггпас!6п тцг(в1т!са 6е цпа гч!6п 4е1 попе 6е Рзраба. !е р|0еп чше ге11епе е!
э13ш|епте сце$1|опаг1о Рага сопосег вш ор!п|6п.

$ш ор!п|6п еэ !гпропап1е Рага по$о{гоэ. €оп е1 6п 4е гпе!огаг пце$1го$ зегу|с|ов у сопосег гпе!ог а пцев|гов у!э!_
1ап1е$, 1е го3агпоз чше сшгпр1!гпеп{е е1 Бгеуе сцеэ11опаг!о чше !е ргоропегпо$ а соп(!пцас|6п.

;!а гесогпеп0аг(а а шп агп|6о?: 51 [х[о

Р|ггпа у [еФа (!гпргеэс1п61Б1ес):


(А0ариёо ёе Бтр://ттттъ,.3!|оп.1п[о/1п6ех.азр?йР= 1 &й5=44&мш=2)

2€6гпо Баэ БесБо е| е!егс1с|о? й!га еп |а р;{31па 200. 1'-!за }аз рге3шптаз 0е 1а р:{31па 200.

http://vk.com/espanol_con_amigos
6е 1ехЁоз езсг![оз:
Ф

]г1
о

ф!н
_€опосег Б1еп е1 е!егс1с1о
д!
-€огге3|г е1 1ехго !в

-&е0ас1аг цп 1еко зоБге цпа в|(цас!бп а!епа а1 сап4|4ато


т'Ф
_5е3ш1г то0оз 1ов
рцп{о$ 6е 1а 1пэ1гцсс16п :9

о
.,'

!' г;' у ;; с г ('1 ! ! ! /!! (' ! (,1

Ёп 1а зерп6а рапе ае е$1а ргшеБа зе 1е о{гесеп 0оз орс1опез рага е1е3|г. Рага }:асег1о, еэ Бшепо чше }:ауав ргасс|са6о
... 3,оз а1 1пепо$ цпа уе2. Ревршёв, |е рше4ез сопсеп1гаг еп 1а чше гп6з 1е 1п1егезе. ]|епез цпов -20 т':;1т:ст{с;з рага езсг1б!г е1
:_г.:1еп1е 1ех('о.

... о оФгопе1ге1о|
н]
'!:чц-)
Рог гпо1|уов !аБога1ев, 0вте6 уа а гев|61г цп або еп о1га с!ц4а0 у песез11а а1чш||аг $ц са$а рага е1 т|егпро чце е${ё п1ега.
:-=_:тБа цп апцпс|о 4оп4е 1п01чше с6гпо еэ у 0бп4е еэ{6 е1 р|во, е1 рег[о0о 4е т!егпро у 5ц5 аа1о$ 4е соп{ас{о.

00о- -Ф 1()т:!:тгс; {1сп:1';о 1т.'пз 1:'тгс!ас1с;? А;-т<!1;-т!<> ;пчгп1:


[Бп1ге 80 у 100 ра1аБгаз, 8-18 1[пеаз]
;€6гпо Баз }тес}то е1 е)егс|с1о? й1га еп 1а р:{3|па 200.

!:'! с'угтсуус[стт1о

!чт!п рага !а о0сепс1бп 7е !оз |1р1опаз 7е Ёзрайо1' еп е$1а ргшеБа эе уа1ога эоБге 1о4о 1а тгапзгп!в|6п 4е соп1е-
!а €ш|а
:-15 \_чце е1 {еко эеа геа1. Ёп е1 1ех1о 11епе чше ез1аг 1о0о 1о чше поз р|6еп еп е} епцпс1а4о 4е1 е]егс|с|о (1а |пзсгшсс!6п).
:'.пт1пцас!6п 1|епез 1гев |ех(о$ у ггеэ !пз{гцсс|опез. &е1ас!опа цпо$ соп о1га$.

:_ .т
5в вш$сА 8цвсо 16п0егп еора[о1-!п31ёз. : фшег|6о йагсоз:
'._с!|@ чшег16о 3а1о 6езарагес16 е1 5оу шп с}:|со евсосёв, 0е Б61гпБшг9о, м| }:|!о пауог 5е }та ршезго гереп11па-
.:.э,]о 0огп1п3о 4|а 23 4е гпауо еп 1а чше }:а уеп10о а Бврапа а езтш0|аг Ё|з- гпепте еп{еггпо у е$1а 5етпапа по ро0гё
:::.з 6е Б1 [}апо. Бз пе6го, 4е ре1о тог!а 0е| Апе. ] !г а сгаБа!аг. Ёе ||агпа0о а |а о{!с1па у
:_::о }'[!епе цпа гпапс}:а Б1апса еп е| ?еп3о 25 аЁозугпе 1п1егева гпцс}:1з|гпо : гпе Бап 61с}ло чше {:] уао а 5ц$1!|ш|г!пе.
]-.:ьо. в5 3гап4е у гезроп0е а1 погпБге 1а сц![цта у 1а |1сегасшга. Ёе евтц0!а0о 1ё сцеп{о 1о чше 1!епев чше }ласег. Б1
:. '''.п,. Рог [ауо| з| |о епсцеп1га, р6п- 1гез абов еп цпа аса4егп1а 4е 10|огпаз, 1цпез ез е! 41а 0е гп:'5 {гаьа,о рогчце
:.!е еп соп1ас(о соп по$о1го5. }.,1цез1го
].-:-:его 6е те1ё[опо ез е1 965 39 38. 51 рего |пе 3ц$(аг'а гпе|огаг гп]в сопос!_ , с1епез 0оо гецп|опе5 соп с1!ептез
гп!еп1оз 4е езра[о1. 5| {е !п{егеза ргас- 1 1гпропаптев. €опзц|1а гп1 а3еп4а рага
-.: е5!ап1о5 еп са3а, рше4е 6е!агпов шп 1|саг 1ц |п31ёо сопгп13о, ро6егпоо тег- ваБег ехас1агпеп1е е1 }:огаг|о. \о те о1у1-
:::-:::за!е еп е1 соп1ез1а6ог ац1огп611со. по$ шпа уеа а |а $етпапа 4цгапте 0ов 6ео 6е 11агпаг е1 гп1ёгсо|ез а !а егпргева
- :! 1о рге{1ег9 гп6п4епоз цп соггео
_:_-:аг6п!со а 1а з|3ш|еп1е 4|гесс|6п:
}тогаз. Ро6егпов чше4аг еп а16шпа са[е- 0е {гапзропез. 5ц }:огаг|о 0е о[1с|па ео
тег(а 4е] сеп1го ёе 1а с|ц0а0. й! пт!гпе- 0е 09:00 а 77.3|.;Ро6г!ав соп0ггпаггпе
..::|3асо@еге51ц.сотп. го 6е се1ё[опо гп6й1 ез е| 673 32 97. ] чше Бав гес!Б!4о ез1е гпепза!е? !а 0!гес-
-:.:с1аз рог зш со1аБогас|6п. !16гпатпе рге[ег1Б1егпеп{е рог 1ав саг6ез с!6п ез гпгпап!пе2@ршп1о.е5
Рогчце рог 1аз гпа!апав е51оу еп с1а5е. €гас|ав рог 1оао.
|:1ов уегпоз. 1_-!п ва1ц0о, |ц||6п

;- сго0ог0е!го х 5ез!о9 0е шаБа.!о 5а ээ


http://vk.com/espanol_con_amigos
шп гпепв_а!е а эш согпраЁего 1п6!-
Рог гпо{!уов [агп|11агеэ, ц$1еа по ро4г6 |г а 1таБа!аг 1а вегпапа чше т|епе. !,зсг{Ба[е
с6п6о\е е1 гпо1!то а" .', чшё т;"''" ч'_,Ёй.."т (аз!вс|т ! гецп!опез, 11атпаг рот те1ё[опо а с1|еп1ез, е(с')'
^,'."''.!а,

(!эте0 }1е3а а шп ра|з 1а1|поагпег!сапо у чш|еге Басег шп |птегсагпБ|о Рага. ргас1|сат е! !6!огпа. Ёзсг|Ба цп апцпс|о
а" Б;;" ;;й.'1а'а. 9ё 1п[оггпас!6п воБге швсе0 у 6езсг!Ба 1аз сагас1ег[зт1сав 0е1 епсшеп-
й^!"
'"",.{''
[й!тщ'{ г."сцепс!а, етс.). }х1о о1у|6е |пс1ш!г 1а [оггпа 6е ропегэе еп соп1ас1о соп ш$1еа.
"гс"Б1о.,

4еэсг|Ба а! ап|гпа1, сц6п6о у 66п6е


5ц ап1гпа1 0огпёзт1со Ба 4езарагес!ао Басе цпоз 01аз. Ёэсг!Ба цп ау!зо еп е[ чше
Ба 0еварагес10о у 1а гпапега 4е соп1ас1аг соп ш51еа'

ФБэёгуа!о рага е! рг|гпег 1ех{о


Бп |аз !пв1гшсс1опеэ 4е !ов е|егс1с1оз рше0еп ре0!пе, еп(ге о1га5 соэав 1ав в|р!епсев.
\2
Рхр11саг е1 гпот!уо е1 чше езсг1Бев 1а по{а (еп[еггпе- 9езсг|Б!г шп оБ!есо, ргосе$о, рег5опа о ап|гпа1 (6е шп
рог
4а0 4е цп [агп|1!ац т|а!е, етс.). р1зо, 4е цп сопс!ег(о, е1с.).

5в вш5сА
[']цез|го 4шег!7о 3а|о 4езаратес1б е! раза7о 7отп1п3о й{а 23 Ёз пе3то, 4е ре!о сог[о у [[епе цпа папс-Аа 0!апса еп е!
Ае тпауо еп !а аопо 11е Ё1 [!апо. ресАо7. Ё'з 3тйп7е у гезр:опёе а| поп0ге
Ае й[п!.
з 4

Ргоропег о ре4|г а13о (сопсепаг цпа с|1а, Басег цпа 5е[а1аг 1шэ 0а1ов 0е соп1ас1о (4!гесс|6п 6е соггео
ге5егуа, е1с.). е1естг6п!со, те}ё[опо, есс.).

Рог [аоот, з! !о епсцеп|га, рбп8о5е еп соп[ас[0 с0п по5о[то5' !']шез[го пйтпего 11е |е\ё|опо ез е| 985 з9 з8. 5' по е5[а'
!по5 еп соза, рше7е ёе!агпоз шп пепза1е еп е! соп|езса4ог
ацсошб|1со. Ф, з1 1о рте||еге, тп4пёепоз еп с0ттео е!ес|тбп1-
со а !а з13ш1епсе ё1гесс1бп: птп!3а|о@егез[ц.соп.

йагса еп е1 ге${о 4е 1оз 1ех{'оз ап1ег!оге$ 1аэ [газев соп 1аз чше $е ехрге5ап е${о$ сца1го ршп1о$.
€опзц}1а 1аз зо]шс!опеэ 0е 1а р:{3|па 186.

1-|па 6е 1ав {агеаз гп6з !гпропап1ез а 1а Бога 6е еэсг|Б|г 1ех1о$ е5 1а соггесс|6п. А соп1!пшас16п 1е рге$еп1агпоз 0оэ епшп-
с|а0оз у 0оз текоз чше соп11епеп еггоге$. йагса езов еггоге5'

шпа по1а чше ехр1|-


уа 6е уасас!опеэ. [-!п агп!3о зе Ба о[гес14о рага сш10аг 6е зц сава еп $ц ац5епс!а. Ёзсг{Ба1е
1-!з1е4 зе
засаг соггео/ есс.) Басег еп 5ц са$а'
чше 1оао 1о чше 1|епе чше Басег (рог е!егпр1о: у чшё рше6е
ге3аг 1аз р1ап1аз, е1

@шег17о Ё11цат1о:
Ре3аз р!апсаз еп е10а!сбп. !,]о ез песез*а 4ие г1е3аз !аз |1ап&з ф!е аепсго 1а саза. Рот |аоог, |отпа !аз сапаз 4е10шдбп,
-е5
саг|а5 епс!тпо !а п'еза ёе=сос|па' Ёзс7 соп!6а еп !о пеуего. Рце7ез сотпет !а со'уп17а. !'!о [штпаз еп
р,, $}о', ;то!е?. Ропез !а5

саза, рот [аоот, 1з{?. €гас1оз рот |оёоз.

http://vk.com/espanol_con_amigos
:-

[пз|гцсс16п
[-1в1е0 песев11а а цпа рег$опа рага чце сц!4е 6е зш Б1|о гп!еп1гав е$1а (гаьа'ап0о. Ё,осг|Ба
цп апцпс!о а шпа гейв{а оср|1-
сап0о 1оз гечш|в11ов, 9шё 11епе чше Басец,
рага сш:{п6о песез11а зцо эегу!с|оо. }.1о о1у16е гпепс1опаг зцз 0а1оз 0е соп1асо.

Бцзсо а шпа рст5опа тезропза0|, ршпйа!,


рата сш!йт а цп п!7о 4е ос!то а7о' Ёз песезаг!о [спет
1

са'упё ф
соп11цс!г, ез 4ше 4е0стс| гесо3ег а1
Р осшратс|з ф 1тасет соп ё| Бз ёе0егез у ёе 1тасст !а
псг!епй. Ё! ртес!о ез ёе 9 € !уога.
3! с!епе еп[те 20 у 45 айоз у 87 34 323 о
паг!атпоп@рцпю.е5.
езст10е шп пепза}е а !а а7геза )

2Рше8ез 0ес1г еп чшё секо $е епсцеп1гап |ов з13ш|еп1ез ецогео?

1.

2.

з.
-1.

5.

[а эо1цс!6п еп 1а р63!па 186. |п1епта аБога согге31г езоз 0оз 1ех|оз.

.....0ж:;:"*:]",Ёп"""**:;::}:ж::т:,"1агеа1усой3есо6о|очцесгеа$песеоаЁо.1епгпшу

€отпо еп е| ехатутеп
|1епеэ цпов 20 тп|пц1оз рага евсЁБ|г е1 о|3ш1еп!е 1ех!о.

. ооо оФРопе1ге1о].

.:т этгшсс16п
Ёа 1е[ёо еп 1а зесс16п 0е с]ав10са4оз 4е цпа геу!з1а 6е гпт!в!са цп апцпс|о еп е!
чше уеп0еп а Ба!о ргес|о цпа$ еп1гааа$
оага цп сопс!ег1о. Бзс6Ба1е шп гпепза]е а вш раге]а 1пйт6п6о1а а асогпрабаг1е. Бхр1фше|е
чц€ 1|ро 4е сопс|епо ез, е1 !ш3аг
ъ'чше0е соп е1|а.

00о-
' Ф ;€ш{псо {|егпро Баз саг0а0о? Ап6та!о ачш[:
-
ш
" '0
апа\|латсш е!егс|с!о соп е1 езчшегпа 0е !а 1агеа 3 (5 т!ров 4е еггогез) 1ав
}"^*'
па 200.
у рге3шп1ав 6е 1а р:{*|

0 сгоооосго : 5еэ!с|о 6е 0аБа!о 5а

http://vk.com/espanol_con_amigos
Рго6цсс
Ф
д|
||\
о

д| -БзфБ|г 6еп|го 6е шп езчшегпа ргерага6о
|6
+, ф -Ргерагаг цп Бопа4ог (с!1
т'с,
о -Рпса!аг цп (ех{о 6еп1го 4е цпа сапа ргерага4а
:9

о е -Ё,зсЁБ!г ргев!опа6о рог е1 г|егпро
|,'

Рт1тттег со!1[ас[о

1_1зте0 Ба асериао е1 ршезсо шаБа|о чце $ц етпрге$а 1е Ба оЁес|6о еп цп ра(з 4е 1еп3ша }т!врапа. Р!епза чше4агзе рог
1о гпепоз цп або. €цёп1е1е а ош гпе|ог агп13о еп цпа сапа с6гпо ез $ц пцеуо шаБа!о у зшв сотпрайегоо.
[Бпше 80 у 100 ра[аБгав|

0тлег]7о Апве!:

Ёзрего 4ше уе/1всБ а й1сагтпе а1р||п 7Ф.


[]п оФазо шщ |цепе'
й6п1са
[впше 80 у 100 ра1аБгаз, 8-10 |(пеав|

ооо т|егпро }таэ |аг0а0о? Апбта1о ачш[:


' ' Ф ;€ш:{п1о
-
;€6гпо }таэ }тефо е1 е!егс|с!о? й|га еп !а р{3!па 200.

ев
[оз ептсттс!со11оз

1!шё поз р|6еп 1оз епцпс!а0оз? Ёау шпа ге1ас16п еп1ге е1 епцпс!а4о 0е| е!егс1с1о у 1аз рапев 0е 1а сапа чце ге оггесе
е1 ехагпеп (е1 епсаБеэагп!еп1о у е1 с|егге 4е 1а сапа). Ре1ас|опа агпБаэ рапе$ еп ев1ов е|егпр1оэ.

,6 йаооа! ёе ргерагас!6р {е! 0Ё[€ ([!уе| !о!с]а!)

http://vk.com/espanol_con_amigos
(-|зсе6 чш!еге ь..", ,'.'" *с"
@шейёоз Бе3о у 1шап:
[еп3о тпшсйаз'3апаз 4е 4ше оеп361з. Фз уа а епсап[лт 1а с1ц7а7. Рага по рег7егте [1епез ргас!сап6о е1 с!с1!згпо рог зш }

41'е.'. ра!з. !ш1еге 1г соп шп агп!5о.


Ёзрето 4ше соп е5[Б 1п11сас!опез по шп3а|!з п!п9}п уо01етпа, аз{ 4ме о5 е5рего 1п1/у рт0по. |пй1е1еу сшёп1е1е вшз р1апез
(1п
|шегсе а0гаао,
еп цпа саг{а чше егпр!есе у
(|1ттпа) {еггп!пе аз(:

@шстйо А!0еттю: !пу!та0о а цпоз агп!-


{.-|вте6 }та
)й? \о, рог а4ш{, тпшу 0!етт. Аса0о 4е уо!у-сг 7е уасас1опез-у се а5ерто 4ше Аа
]

/ё"э йт 8о$ а Ра5аг цпоз 6{аз еп зц


''

1!1о цпо 4е !оз йфёз пбз |псегезапсез 4ше !те теа11зл6о пшпса. йе 1о !те розо11о тпшу 01еп. '

сава у е11ов !е }:ап рге3шпта6о


23а0ез 7бп6е ]те езсд7о?...
рог !а тпе!ог [оггпа 6е 11чаг
Ёзсг(0епе й сцоп4о рше6аз, у сшФ[лпе 4шё и1 шв уосас!опез. Ё1 ргбх1тпо айо роёепоз }таэта 5ц са$а.
разаг1аз !шпсоз. Бзсг{Ба1ев цпа сапа чце
0п а0таао, 1 егпр|есе
Ё!|за
у {.еггп|пе а9{:
] 1-|зтеё }та ге3геэа4о ёе 1аэ
@шет17а [шс{о: 1 гпе|огез уасас!опев 6е вц йёа.
п/[л еп ь'с1 у ие реп5о-
;@шё и1 езп|з? Ёзрсго 4ше 0!еп. Ё5се !егапо !те 7ес1617о 1тосег цпа 5ш гпе!ог агп13о езрега по1!-
6о 4це 4ш1х:|з [о аре|оаса теп|т соптп!3о. 1е сшепю п| р1ап.'. , с1аэ вцуаз. БэсбБа1е цпа сапа
в'рй цй ш ушзш'тп1 17эа. йе 5изтлгФ тпшсАо 4тле рй1фапооз 1тасйо |шпФз. 0п [шегте а0газо. :

чше егпр!есе у 1еггп1пе а3(: ]

{ц согпепиг!о. 6опвц1{а }ше3о 1ао с1ауез 0е 1а р63|па 187.


;€ш{1еэ воп 1аз 6!!сц1и6ев 0е ез1е е|егс!с!о? Апо(а еп 1ц сца4егпо

Р,! 6оттас1ог
Ап1еэ 6е ге6ас1'аг |а саг1а 6е{1п|с!уа ез гесотпеп4аБ1е }тасег цп Богга0ог рага ог3ап!ааг 1ав !6еаз. Рце6ев ое3ш!г ез1е

ргосе0!гп|еп1о:
1.. - |еег Б!еп 1а |пэ1п:сс!6п, 1а1 у согпо 1о }тегпоз ргас(са0о еп 1а 1агеа 2;

!
2.' - ро6гегпов {огтпц1аг рге8цп1а$ ге$ресо а еза э!1цас!6п;
!
3." - еосг!Б!г о 1гпа6|паг 1аэ геэршев1а$ а е$а$ рге8цп1а$.

9ав а шаБа|аг зоБге е1 е|е:пр1о п.'2 6е 1а (агеа ап1еЁог. Ачш1 с|епез цп гпо4е1о 0е Богга0ог:

|,а ехрейепс|а: -еп А|сап1е


;46п6е ез:а0о?
}ле -соп гп! пойо 0ап!е1
Бе еотаёо? -1ге9 5е|пап2!$
;соп 9ш!ёп
2сш:{п:о с!егпро? -(огпаг е! зо1, !г а 1а р1ар, !г 6е о<сцв16ц !г еп Багсо,
;чш€ Бе Бефо? эа|!г рог |аз пофез, по Р:шаг еп {оао е1 с1егпро
1чшё ошаз ас1й4аёез рше6еп теа||аат- -йэ!1ат цп 1пц$ео, Басег цп сцгво 0е еврабо1, сопосег
эе сшап6о ез16в 0е уасас|опев?

[-}пао уасас|опеэ. Ё| |ш6аг: -шапчш11о, во1еа4о,соп р1ар у гпат, 1ц'5{!со, Бага1о,


[-|па окреЁепс1а роз1г1та. ;6бп6е еэт6? а9а4аБ1е
па ехреЁепс|а гес!еп1е.
1-| ;чш€ Бау? -цпа с!ц6а0 речшеба 6е1 зцг 0е Бзраб4 1а Рапе апЁ3ша
1с6гпо ез 1а 3еп1е? е5 тпцу Речцепа
ЁзсЁБ|г а шп агп!3о.
-с1епе р1ар у гпоп1апа
€оп(аг 1а ехреЁепс|а. ;с!епе а13о езрес|а1?
_1а
8еп1е ез гпцуз1гпР6т1са
9а1огас!6п 4е 1а ехреЁепс!а: -рог 1а сотп!4а -.-.---] --.
-е1 агпБ!епте посшгпо
;рог чшё гпе Ба рзсаёо?
_}:е сопос!ёо а шп йе|о
;чшё гпе Ба 3шзта0о гп6в? резса6ог
;гпе }ла рава6о а13о еэрес!а1? -е{с.

1}:есопос|0о а а1р|еп 1п1егезап1е?


;рог чшё е$ !п1'еге3ап{е?
1то}тег€ а езе в|т1о?

8 св:6:т:*о ] 5е*'0 ае гаьаф ,7


'ь http://vk.com/espanol_con_amigos
0 о 0 о о фгага соп1е$1аг а е$1а$ Рге8цпи$ рше4е зег гпшу Ёс!1 гесцйг а {шз ехреЁепс|аэ регэопа1ев.

Ргерага Боша0огев рага 1оз о1гов е!егпр1ов 4е 1а \а|еа 2.!п1еп1'а соп{есс1опаг са0а цпо еп цпо$ 5 гп!пц{оз гп6х!гпо.

€опто еут е| ехотттеп


Ачш[ г|епеэ 0оо саг!аэ 0е 1а сагеа 2. 1п1епи еэсг1Б!г сааа сапа еп !пепо$ 6е 15 гп|пцтоз.

... Ропе1ге1о!.
' 'Ф

Ёзрсго 4ше соп е5|л5 |п*1сас1опез по тсп3:|1з п1пфп уо0!етпа, аз[ 4ше о5 е5рего !п11у рто!!|о'

0п |шсгтл а0тазо,
(]''па) __.1
ооо ;€ш6п1о 1|еп-:ро Баз таг0а4о? Апб1а1о ачц(:
' ' Ф -
ооо -Ф Ропе1ге1о|.
'
@шет|7л |шсА:
7есй1й йсег цтш гш|л еп \!с1 у [те 4ше 4ш1а1з {0 аре|е7'а теп1г соптп13о. !ё
2@шё сл! ева|з? Ёзрего 4ше 01ат. ЁзФ усгапо Ае ретьйо

Ёзрсго 4ше се 8'Б[.е тп1 !фа. !т1е уизшт|л тпшс?то 4ше рш7!Фатпоз ?тоссг1о |шпю;. [!п фегте а0таао.
Фтпот

ооо 1!егпро }таз гаг0а6о? Апб1а!о ачц[:


' ' Ф
;€ш{п{о
-

Ёап:а! ёе рчагасф аё 0€[Ё (}{1уе! !о]с!а!)

http://vk.com/espanol_con_amigos
-Рге8цпи$ ргейав воБге ев1а ргшеБа
-11ров у е:с|епв16п 4е 1ов 1'о<(оз чце $е езсцфап
-}.,[т!гпего у г1ров 0е рге3шп1ав
-Р!Ёсц|и0 6епега1 0е 1а рп:еБа
-!пв1гцсс|опез у 0шгас|6п 4е 1а ргшеБа

Рага теа!!зцот ез[а ртше0а, [|е]'е; 4ше 5ет сараа 7е

о еп1еп4ег с.с', ь.*,"', вепс!11ов, ргопшпс!а0оз гп6в 4езрас!о 4е 1о поггпа}, ёе саг6с!ег рг6с|со сотпо айэов
'''1",
р6Б1!сов у рг!та4ов, !пз1гцсс1опез, по{!с|а$ Бгетез, е1'с;

о еп{еп0ег ип1'о $ц в!3п|!са4о 3епега1 согпо 1оз е1егпеп{оз сопсге1о$; з| по сопосез а13шпа ра1аБга о е$1гцс!цга 8га_
гпаЁса1, 1еп6г6з чце $ег сараз 4е 0е0цс1г вш з13п!{1са0о ае ошо$ е1егпеп1ов 6е1 соп1ех{о;
. согпртепаег з!п 4|0сц|са0 1оз ршп{ов рг|пс1ра1ез 0е 1ех!оз ога1ез согпо цпа йв11а 6ш1а6а, цп рго8га|па се1еу!в1уо о
шп гпепва|е се1е{6п1со зепс1!1о, сцуо 1е[па ез сопос14о о ргейз!Б1е.

Рат|ез 4е !а ртшеБа

Раг1е 1

Р!еа гп!сго0!61о3ов епше 4оз рег$опа$. Р!еа рге3шпсав 0е орс!6п гп611!р|9 цпа рог са4а 4|61о3о. €а6а 6|61о9о ве
езсцфа 4ов уесео у а соп11пшас16п зе 11епе 11егпро рага гесроп0ег а 1а рге3шпи со[те$роп41епсе.
Раг1е 2

5|есе гп!сго6!61о3оэ, са4а цпо асогпраЁа6о 0е шев 0|Бш|оз. Ёау чше зеба1аг е1 4!Бш!о чше гезроп6е а 1а рге3шпй
соггевроп0|еп1е. Бп 1о{а1: в|е[е рге8цп1'а$ 0е орс!6п гпт!1с1р19 цпа рог са0а 0|61о3о.

Ё софпешо ! Б !етсета ргсеБа

http://vk.com/espanol_con_amigos
|1ла 3гаБас!бп ]!пеа] 0е т!ро |п{огглат!уо (Бо!ет|п гпе1еого!68,со, ау!эо рог гпе9а[оп|а. гпепза)е еп шп соп1е$1ааог,
етс.), 0е |пепо$ 4е 100 ра|аБгаз. нау 1ге9 Рге8цп1а5 чше рше4еп вег 4е орс!бп гпт!|г1р1е о с]е :'ег6а6его / [а|эо, э|п гпе:-
с1аг агпБоз т!роз.

!|п 6|61о3о еп1ге ао$ рег$опа5 4е 150 ра1аБгаз согпо гп6х1гпо. Ёау чше гевроп0ег а 6оз ргерп|а$ 6е орс!бп гпт!1т1р1е
(а, Б, с).

[аз гезршев1а5 5е апо1'ап соп 1{р!а 6е| п.' 2 еп 1а Ёо!а 6е ке$Рше$1а$ п.о 3. [оз 0а1ов регвопа]ез 4е1 сапа|аа1о 1агп-
Б!ёп эе 6еБеп езсг!Б\т а|ёлр\т. !а ргшеБа 6шга аргох!гпа4агпеп1е '|'.: ::. :''..,.

Рцп1шас16п гп&1гпа 0е 1а ргшеБа: 15 ршп!ов. 1ота1 0е рге8шп1а8: 22. !а по1а $е са1сц1а гпш1т1р11сап6о е1 пт]гпего 6е
ас!епоз рог 1а ршп1шас!6п гп6х!гпа у е1 гезш11а0о зе 01у!0е рог е1 п!гпего 0е рге3шпта5. Рог е!егпр1о, цп сап010а1о соп 18

Рге8шп1а5 асег{а0аз т|епе 1а э1р|епсе по1а: 13х15= 270, 270|22= 12,27.

А соп{!пцас!бп, езсцс[аг:{ 4|еа 01;{1о3о$ ьгеуе5. [-!п БогпБге БаБ!а соп шпа гпш)ег у ё51а ге$роп4е 0е сгез [оггпав 0|эт1п-
тав. 5б|о цпа 6е !аз (гез ге$рце$(а$ ез а6есца0а. 0!г6 са4а 0!;{!о3о 4ов уесев. )езршёз 0е !а очшп0а аш4!с|6п |пагчше
!а орс|бп соггес1а еп\аЁо!а 7е Резршез|аз [х!т]тпето 1.

А соп1!пцас|бп, евсцс}лаг:| в|ете 41а{1о3о$ 1пцу Бгеуеэ. 5е 1е Баг6 шпа Рге8шп1а асегса 4е са4а цпо 0е е11ов. Ёэсо!а шпа
0е 1ав 1гез ге3рше$1а5 чце $е 1е ргоропеп. Ф!г6 са4а 0|;{1о3о 0оз уесез. )езршёв, 1пагчце 1а орс|6п согтес1а еп|а!7о!а
7е Резршез|аз !х!йтпето 3.

А соп1!пцас!6п, цзте6 уа а о1г шп гпепза!е 3гаБа6о еп цп соп1е$1а4ог аш1огп6т|со. !о о|г;{ 6оз тесеэ. [езршёз, гпагчше
|а орс|бп соггес1а еп |а !7о1а 7е Резршез[аз !']т]тпето 3.

[_]зте6 уа а о{г цпа сопуегэас|6п еп1ге 0оз Рег$опа$. !а о1г6 0оэ уесев. [езрш€з, п}агчце 1а орс16п соггес{а еп |а Ёо!а
7е Резршез[аз [х!т]упето 3.

Рцеп[е: | , .:

:'':.;:,:.. ;::;:1':,!1;: :.1

!а рЁпс|ра! 0|0сц1са0 0е ез{а ргшеБа ез 1а уаЁе4а0 0е 1екоз, 4е !егпа у 1оп9тш0 уаЁаБ}е. Бз т]г|1, еп 1о6ав 1ав раг|ез, гесо-
посег !п[оггпа! у 5е !га{ап 6е тт!, о э! ев [оггпа1 у $е 1|а(ап 6е швсе6'
з1 е1 ге3|з1го ез

Бп 1а раг|е 1 [ау 0!а{|о3оз гпшу Бгетез соп цпа рге8цп1а. Ёп е1 сца0егп1|1о т|епез ше5 ге5рце51аз; во1о шпа ев 1а а0есца0а.
вп !а Рапе 2 1аз орс|опе$ е$1ап гергезеп1а0ав рог 0!Бш!оз, ав[ чше теп6г6з чце сопосет тагпБ1ёп 1аь ра1аБгав чце сопе5роп-
0еп а езов 6|Бш!ов.
!а Раг1е 3 ез цп гпепва!е 4е цп соп1ев{а0ог ац(огп6т!со о цп ау1эо еп шп 1ш3аг рт!Б11со. [о 1гпропап(е ез еп1еп4ет
0а1ов сопсге1ов.
!а раг|е 4 ев цп 6!;|1о3о согпр1е1агпепте 6езапо11а0о. 1|епез чше еп1еп6ег 6а1оь сопсге|о5 сотпо {есБаз, }тогав, соп6!
с1опез рага Басег а|3о, гечш!з!1оз, роз1Б1110а0ез, сопзе!оз, е1с.

http://vk.com/espanol_con_amigos

о

Ресопосег 1', а] !?:щ' д|
"1"-".,т'ййй,и.'
1


ф|Р
;

_---_] -,
()
т'
о
@!н
_&е1ас!опаг !а 1птепс!6п 6е1 БаБ1апте соп
:9
-Ёосцфаг у 1еег а1 гп|згпо с1егпро |а
о
1

1,'

|:| е!етс!с!о 1',.('о р0г |)аг[е5

0Бзегуа е| з|3ш!еп1е 0|:{1о6о:


[|()\||]|(| ' Фуе, ;чшё }:огаг1о 1|епез 4е с[аве?
\|1.]]!-1]. )е с|псо а з!е1е.
Ро0егпов уег еп ё1 те$ е!егпеп(оэ; цпа |п1епс!6п (;чшё чш!еге е1 }тогпБге?), шп 1ш3аг (;0бп4е е$16п е$а$ регвопаэ?) у в
цп 1егпа (;0е чшё БаБ1ап?). [а 1птепс!6п ев ре01г |п[оггпас16п, е1 1ш3аг рше0е зег шпа цп1уегз|6а6 о цпа езсце1а, е1 {егпа
ез 1а Бога 0е с|азе. Рп е1 ехагпеп еэе гп1згпо 0161о3о ||епе ез1а {оггпа:
Р1:{1о3о [.{6гпего 1:
| |()\|!}!{!::
\1|!!|:!{:

а) 1о4ов 1оэ 61ав.


Б) 5оп 1аз с|псо.
с) Ре с!псо а з1е1е.

1!епеэ чше еэсшс}:аг а| БогпБге у 0ес14|г сц61 6е 1аз !гез ге$рце$и$, чце уа$ а 1еегу евсцс}таг, еэ 1а аргор!а0а. Рага езо,
11епеэ чше !4епт|0саг еп 1а |п1егуепс16п 0е| БогпБге е$о$ 1ге$ е|егпеп1о$. Ре1ас1опа еп 1а в13ш|епте саБ1а !ая |п1егуепс|опез
(со1шгппа 1ачш|ег0а) у 1аэ 1псепс|опе$ чце ехрге5ап (со1шгппа 0егесБа).

*{ 4ше у107!ез а сотпст а4ш1 7езёе е! оетапо 2по?


! гйп;.'!'.-"]о'' '":'!;'.,"а" соп е| рге$еп{е.

€А!са, рето. . . ;4шё 11етаз еп еза 0о!за йп уапёе?


! '"а'.
|п[оггпас|6п ге|ас!опа0а соп е1 раза4о.

с',л'-'г
йфше1, е5рсг0 4ше сеп8а5 шепе шайопа еп с!озе.
! цпа !п[оггпас|6п.

€цёп|атпе, ;4шё се рагес!б е! !!\го 4ше се 7|?


! '"',.
шпа ор!п!оп.

1йе реттп!се епсепёег !а !ца? |']о зе уе по11а' ! !"!'. реггпБо

.ф*' ,)" етт е! йцзео 8атсе!опа? ;р."';г 0еэеов,


в
2н^ Р!са;зо
'''ш
11е

п! с]шёа4 сцапёо за!е е! зо! 4/зршёз 7е *''"'".*ц'1о$.


#:,;"',"', Б
! цзФ7, ;а 4шё зе 7е4|са ехас|атпеп|е? $огрге5а.
п:*,."'",

€! сго06Фе{го я 5ез!6о 6е 1гаБа.|о 6 41


http://vk.com/espanol_con_amigos
о е'|а пото 4ше !тау шшс?то [п||[со. !ше0аг соп
!'{о за13аз
п а19ш!еп.

[а тц а за!|т. Ргоропег а}3о.


1|ща ?тотп0те...! 4ше еза| сауеттй а|тота 4ше
п
51 песез1саз тлп сопзе!о, 1о 4ше зеа, 1!с|тпаше. Ёасег цпа ге$егуа.
ш
Ретёопе, ;ро|т(а йе!атпе цп /попеп!о е! се!с|Бпот Ёз а$о
!ше!агзе 6е а13о.
ит3епсе, ;за0е? ц
Р1зсшфо 4шег|а тезетос,т цпа !пе5а раго рага е5[а посие Ре4]г цп оБ]ето, шп эегт1с!о, ек
п
|те5

а !аз сша[го 7е1апсе 4е1 с!пе? н 0аг цпа !пз1гцсс|6п о шп сопзе!о.


2@шё се рагесе
:
Апа, з| пайапа [тасе 0цепо у !е аре|есе, ро7[атпоз [г а !а
Ре4|г цп [ауог о ауш6а.
з1етта. п
1!й сгеез 4ше 7е0ег|а 1ес|гзе!о?, 24шё йщо? 0[гесег ауш4а.
н
Рег7опа, )рцеае5 ес[тагтпе цпа папо соп ез|о| !о зо!о по х Ре4|г сопэе!о.
риеёо. ш
6а6 -Ф ФБвегуа чше а1рпав уесе5 5е 1га{а 6е в|1цас1опез [оггпа1ев, у о1га$ уесез 4е э11шас!опез |пбггпа1ез.
'
Ро4егпоз ехрге$аг цпа гп|эгпа |птепс!6п 0е уаг1ав шапега$. Рвсг|Бе 1а 1птепс!6п согп0п а са0а цпо 4е ез{оз 3гшроз ёе
[газеэ согпо еп е1 е|егпр1о:

(). !;:{ц.;':с']с;;: ?ацл


ц,са з<арцо
а) Р|зсш1ре' 4шет[а гезеттаг цпо ше5а рата сте5 рата езш пос1те.
0) 2йе рше7ез 3шатАат шп е!етпр!от у тпойапа се 1о ра3о?
с) @шет|а ?тосет цпа ге5ет1)а рато е! !шсоез.

! !1.:(; ]'|:..
а) 5ё з1псего у 4!тпе 1а уегёа7' у6пто тпе 4ше11а езса с?та4шеса?
0) €шёпсатпе, ;4шё се рогес!б е1 !1\то 41]е [е а!?
с) 2А с[ 4шё се рагесе е5п |о[о рата р0пег соп е1 |ехю 7е 1а !псго^цсс1бп?

.,. |:;1,::.!,'::.
а) Ретёбп, ;за0е ё6п7е 4шеёа е! йшзео йуззеп ёе йо7т!7?
0) ! шзсеёез, 1|1епеп уа [о7а 1а 1п[огшас!6п песезайа?
с) |ат|ет, 2рот сазша!|4а4 с1епез цпо 1ёеа 7е 1а ро\!ас|бп 7е А11сапсе?

] !'т:,';; !.';,.
а) йапб, а !а са!1е а/тота? !а %е сетш!па\о !оз 4е0етез.
1тпе 7е]оз за!1г
0) Р!зсш!ре, 4це |еп8о цп р0с0 4е рг!за. 2йе 7е!а разаг?
е5
с) 2!е тпо1езса з| тпе {штпо шп с1цатт1!!о?

1 !:;1,'гт,;,';: .'.'..
а) ;йфше!, тп| еп|тога0цепа! Ф1а1б рше4аз а|тота ?'сасет езе т!а]е 4це |ап|о 4шет|аз Аасет.
0) Бшепо, а7!бз. ;! |ше ш !о разез 61еп а!!б!
с) !ш!|бп, 4це |епва5 шшс|та зцегсе еп с1/ ехашеп.

€огпо уез,1а гп|згпа 1птепс|бп рше4е соггезроп4ег а 1ш3агез 0|[егеп1еэ. Рвсг!Бе !шп1о а са6а {газе шп 1ш3аг ров!Б1е еп
е1 чше рше4е 4агзе еза [гаэе. €опэц11а 1аз с1ауез еп 1а р63|па 187.

42 йапоа! 6е ргерагас!о1 а.: осш (шшы йг]


http://vk.com/espanol_con_amigos
я6 !|

]!д']с,[0{*)л::г:_ р|]г!е5 :1е !с: !т'сазс


0Бзегуа цп пцеуо е|егпр1о. 10епт!0са 1а геасс16п соггес{а. 1п1еп1а ехр!|саг рог чшё ез еза 1а сопес1а у рог чшё |ав о{гав
0оз по 1о зоп.
1|()\1!:]1]{;: йаг1а, [е эеп{'аг6 гпе!ог еэ1е, 2рог чшё по 1е 1о ргшеБаз?
\ 1| ||1: Р.

а) 11епез тал6п, у аёегп6з е5 гпа5 е1е8ап1е.


Б) }.{о гпе 1а рше0о со1пРгаг, ев 0егпав1а4о сага.
с) 5[, 1оз 8г15е$ 1пе $|еп1ап гпе!ог.

Бзсг|Бе еп 1ш сшаёегпо (ц сош1еп1аг1о ап(ез 0е 1еег 1а зо1цс16п еп !аз с1ауеэ (ра3. 187).

Рага гезо1уег е| е!егс1с|о гпшфаз уесе5 е5 песезаг!о гесопосег цпо о уаЁоз е1егпеп1оз сопсге1о5 4е ]а &азе 4е1 ЁФй8РР.
Бвсцфа 1аз э|3ш|еп:ез |п1егуепс|опе$ у ге1ас1опа са4а цпа соп цпа 4е 1аз 1ов орс|опеэ 4е ев1а 11эта. 5шБгауа 1ше3о еп 1а орс|6п
сопес(а 1а ра1аБга о рапе 4е 1а &азе ге1ас|опа6аз соп 1а 1п1егуепс1бп.

4Ё1 5( !1|'}1.! |,'т 3г,т|'т.'тс!с|:: г':.''2 ({-1) !, 1;!з:.: !)


2

ь
5е3што 4ше з|: уа зо0ез 4це 1пе 8ц5|а !пцсио е! [теп. €тас!аз, уа за0ез 4це 7пе 3шз|а тпшс|то 4е сораз.
п

Бшепо, сотпртё е5|е с0спе |тасе уа 15 а7оз. Бшепо, сошргё е5{е р15о |тасе уа 15 айоз.
в
ва5[ап{е 0цепо, !а ует1а11. Баз|.ап[е 0цепа, !а уег7аё'
п
2Р йе !о сош!гё етт цпа $еп4а 7е тпоёа ;Р Ф сотпф цп 511рег7пе[са4о 7е тп1 са!!е.
в 3ш:и? 11е тп! са!!е. 3ш;ш? е71

цпа !тсттап1сп|о 4це !Бо *' 5|, ез шп з!с1о 6оп7е зше!о !г соп |тесшепс1а'
и 5[' ез |)',е'';тал.
Бшстто, по зч п!пфп ап|;[а, ез тпс|з 01сп Бцетто, по зщ п!пфп езресй1Би, ез тпс|з 0!сп цп 1п[егёз

в т.лпа а[1с1бп, ра0е| 8упега1 рог е1 сеша, ра0е?


А тп| тлп0!ёп !пе хц5|л е! п{о, рсго ит сша14ш|ег ?поше!1ю А тп{ штп01ф ше х!Б|л !о п|а, рсго еп сша14ш|ег 7по1пепю

п 7е| 7[а у 11е |а посАе. ёе| 7[а у 7е |а пос?пе.

€!аго, рсго рог |аооц по |о Роп8о птщ зо24о с1ато, рст0 рот |атот7 по !о роп3а тпш! Ретте
п
Рп3а сш1й4о езй йфо у по зе це Рп3а си1,11а|о 4ше езй ип росо 3азшй у по аФе 0!еп
ц 4ше 1]п рос0 0!ст'л.

!'!о се ще!ез, [тотп0то 4ше е! а3тла ез йепа рата е1 сошро |'[о се ще!ез, 1опт0ге, 4ше е! зо! ез 0цепо рога е1 со7про
п
уас!аз, а11п4це по зё з! {'еп80 пцшето йшс%аз уас1а1 ацп4це по зё з! {еп80 |1] *!тесс|бп
ц
!у1шс?уаз с1г

а !'{о се ргеосцрез, соп [']!со\4з по та0фо а е5са иого. ['{о се р[е0с11рез, !оз 1шетез по па0а!о а ез& |тото.
ц
Р!тпе рога сцбп11о !а 4ш!егез. Р|3агпе рага сшбпёо !а цал!еге'
п
Рето ез 4ше !аап *1с/то 4ше уа а !!оуег. Рето ез 4ше |тап 111с!то 4ше етпР1езл шшу саг7е.
ц
['{о, 4ше е!!а уа |та уеп14о сгез уесез. ['{о, 4ше сй уа !таз уеп!ао [те5 уесе5.
ц

Ё! сго0от'е{го д 5ез!оо 6е тгаБа!о 6

http://vk.com/espanol_con_amigos
оэ - €$ рцеае $ег |]{! асо51цтпьгапе а сор1аг гар|аагпеп{е раг{е$ ае 1а [газе
Ф
' :11;:::]:'#::::н*::*агпеп

!. Р|| с] г.т:];д;с';;
'су!;};.;

А соп11пцас16п, еэсцс}таг:{ 4|еа 61:{1о3оэ Бгеуев. 0п БогпБге }:аБ|а соп шпа гпш!ег у ёз1а гезроп0е 6е тгез {оггпаэ 0|зс1п-
ив. 561о шпа 4е 1а$ 1ге$ ге5рце51а$ ез аёесша0а. 0|г6 са0а 6|:{1о9о 0оз уесеэ. 0езршёз 6е 1а ве6шп4а ац6|с|6п гпагчше 1а
орс!6п соггес1а.

ф !.,г:,;:.: ],::1:,;!:.,;,.;;: :: " ! !' 1|


,
)|61о3о п.о 1 [!61о3о п." 6
! !{ ) \ 1 !-, !( ! ! ]( 1\]!{!{1
::![]]1]( \]!||] !;

а) Ёавта чше сагпБ|еп е1 [тогаг1о. а) 8шепо, чшё гаг0е, оуе.


Б) Ёгпресё сцап6о гпе 1гаэ!а6ё а !а с1ц0а6. Б) 8шепо, рага сш6п1аэ рег$опа$.
с) Рептго 0е гпе0|а }лога. с) Бшепо е$1а е$о, о|8а.

Р!{1о3о п." 2 )161о3о п." 7


! ;{'\!!;1.;] { ||1: ' \
-ч]|
]]! !;:

а) Рз чше езйБа согпцп1сап0о. а) 5(, еэ цп |па8о [епогпепа1.


Б) Р|зсш1ро рего е$ чце уо по 5оу &оБепо. Б) €1аго, еге8 цп [еп6гпепо, оуе.
с) ;! г6, с6гпо {е 11агпав? с) 5(, гпе 1о разё [епогпепа1.

Р!:{|о3о п." з Р1{1о9о п." 8


:,:,':1!:] ... |!! )'\1::|'!
'.|: !!| :| \1{ !!{ !(
а) 5|, гпшс}то [г1о. а) 1..1о те ех{габ9 $1егпРге еэ ршп1ша1.
Б) !..1о, по 1оао$. Б) |.{о те Ргеоц1ре$, $е8цго чше по 1аг6а.
с) 5{, со0о е| с|егпро чше рше0о. с) !..1о се ге1га$е5 чце уа эаБез 1о чше раэа 1ше3о.

Р|61о3о п." 4 Р|61о9о п." 9


{{] !\11',{! ...... :;; ;\!!1 ,;
11;!]) 1<. \11|;! [{

а) 5[, ев гпшу ог|3|па1. а) 51, рего ез гпе|ог ропег1е гп6з.


Б) шо, !о 11еуа 0еэ6е ауег. Б) 5{, тогпа, тогпа.
с) Р6псе1о $|егпрге чше рше4ав. с) 51, ра{за1а, р6за1а.

)16!о3о п." 5 Р|6|о3о п.о 10


;!, ", :!{!|! ! ;{)\,]1]!|!
\11|)! !( \!; |11 }.|

а) €шэта Бав1ап('е. а) ;@шё !6эт!гпа! ;А т,ет 1а рг6х!гпа теа!


Б) {-|п росо 1епта. Б) 13ша1гпепте, уа {е !1агпагё.
с) Ё'зтаБа 6е!!с|оэа. с) ;|'1о гпе 1о рше0о сгеег!

;€6гпо Бао Бес}ло е1 е|егс|с1о? й1га еп |а р;|31па 200.

44 -'.;;;;'.'.;-]": овш ш.*"г йп


http://vk.com/espanol_con_amigos
{

!
6е Ёех|о5 ога!е5: _1
ъ!
'а!
д!
# |а рге3шпта !!!
9!
@!
ъ|
в|
-о|
@
'!
с!!
с,!

Р' е,- * у г 1
(; с' с' г |'|. ! ! ( ] |, г а 5 а ; !.ч ] ;д г!з :.ч

ФБзегуа евте е!егпр1о:

\1{)7 {)|: !{()\,1|]!{|1. _йе Ба 01сБо |а!гпе чце ауег е$1шу'51е еп е\ 7оо'
\'о'1' 1 )!,' \{ [ [] !;;|'. -5(. Бвсцуе 6оп0е 1оз озоз, чше 1ап{о гпе 8ц51ап, у т| тагпБ|ёп гпцсБоз р6]агоз, рего 1о гпе!ог !_те чше
}:аБ1а цп е1е[апте пцеуо, [ап(6з{|со оуе, гес|ёп 11ча4о 6е А{г1са.

!'г;]6'|||)1а: ;(ш:{1 Ё:е е1 ап|гпа| чше гп6э 1е 3шэт6 а 1а гпш|ег?

с)

в$ !гпропап1е сопосег 1оз погпБгез 6е 1о чше арагесе еп 1оз 41Бш!оэ. Асов1т]гпБга1е а апо1аг1о5 ,цп1о а 1оз ё|Бш!оэ ап{ев
6е евсцсБаг е1 0|:{!о3о: о$о, р6,аго, е|е[ап1е. !3ша1гпепте е$ 1пцу 1гпропап1е гесопосег езаз ра1аБгаз еп е1 0|а{1о3о.

ф
-| : '. т:, 1:'т | : 9:,:1:.т,:с',:т т':.'' ,{ ((.1) 1, р|::а .!) \' с1)1!}}){с|.! с5|.()5 с{|]|с'тцт;ч

1оэ 6!Бш!оэ рогчце/ еп е$1е са$о, по 1!епеэ чше гесопосег е161Бш!о, ьб1о а1з|аг
. о 0 . - с) хх;}::* 1аз ра1аБгаз

?ех1о |

-[а зегпапа раса0а еп е1 Рагцше 0е1 Рет!го зе се1еБг6 цпа соп


-Б{о [тогпбго по ега цпа в{по чше ев[аБап цпа оБга (е
1'ге9т::;1.:: 2!шё ве се1еБг6 еп е} ратчше?
-1
|! Ё[.'',''",' й.';ор а. т.ь.1, г -', -'рага 45
!1
!1

!,
http://vk.com/espanol_con_amigos
'|'ех1о 2

-;@шё та1 [ше 1а 0езре010а 0е зо1сего 4е [ацгеапо?

-€Бёуеге, 4е уег0а4. 1пу|1агоп а цп гпшу 0!уеп10о, у !ше9о БцБо 4е езав чше Ба||ап соп
е! у|еп{ге, гпшу ап!гпа0о то0о. !шё репа чше {а116 1о 0е 1а оуе.
Ргс9ггт':|.'т: 2!шё ес1та 0е гпепов }а гпш!ег еп |а {1езса?

т""1.-'1 -,, -:
г -',
-6аг1оз уа Ба 1еггп|па4о 6е ог4епаг 1а саза у $е уа 6еп{го 6е цп га{о.

-;5чшго? А уег, е1 у е1 уд ез16п, а 1а 1е й}{а е1 вце|о. Р1|е чше ат]п по рше0е |гсе.

!)гс:1;г:г'т{а: 2!шё с|епе чше }пасег €аг|оз ат!п?

{' '!'ех:пл + )
\__-/ -:т, -];
-€}ага, ,1е аре{есе уеп!г ез1е 0огп!п3о соп позо1гоз?
_Бцепо, гп|га, ез чце уа Бе чше0а6о соп }ау1ег рага у |ше3о чш|его |г а цпа
|):'с14гг:':1:'п: ;А чшё Бап |пу1та6о а ео{а зебога?
-']
]'ех1о 5
-;1 -"
-Ауег 1е !!агпё у по еэ1аБаэ, 26.:|вте ; согпо з1егпрге?

-Рцез езо репзаБа, 1о чше раэ6 еэ чше [таБ[а шпа ре11сш|а гпшу |п1егезап{е рего еп е1 :!]т|гпо 1по1пеп-
го гпе ![агп6 йаг у [.:1гпоз
!)гг.'3т;гт{а: ;Р6п0е !:е -|
!а эеЁога ауе[ ро[ ]а посБе?

(__д!::--, -'',
_!оу а Ба|аг а со1пргаг
1а ;'',
[аггпас|а а чце 1пе 4це]е 1а саБеаа.;}.{есев1таз а13о?

-й1га,з[,1г6егпегп|-;.;уш!?са,а-.'.'.\1о,е$рега,сгегпауа1еп8о'
|)гс3гт;':(.т: ;!шё 1е р14е 1а вебога а1 !логпБге?

'!ех1о 7

-;Ёш|з1е рог 6п а1 гпцзео 4е Ё1этог|а !..]атшга1?

-$1. Рш! ауег. ЁаБ!а шп ,, гпшу 3гап0е у пцсьо5 ап1гпа1ев 4|зеса6оз, еп1ге е11о$
Рего 1о чце пе !гпргез1опб 11:е 1а гесопвтгцсс|6п 6е :' соп $ц$ }:цеуоэ у 1оао.
Рген11!11а: ;9цё 1е !п1егев6 гп6в 4е1 1пц5ео а е51а гпц'ег?

А0егп6з 0е гесопосег е$о$ 1ге$ е|егпеп1оз, 11епе3 чце 10епт|0саг ра1аБгаэ о Ёазев чце {1епеп 1а |п[оггпас!бп езепс!а|.
0Бзёгуа1о еп е91е е!егпр1о:
-2!шё та1 1а ре1[сш!а 6е ауег, йапо1о? йе 6|!егоп чше е1 01гессог е9 1пцу Бцепо.
-йе епсап16, воБге то4о рог 1а с6гпага, ацпчце 1ов асогео |атпросо 1о }тас1ап па4а гпа1.
|)гс14г:;-т|.:: 2!шё 1е 3шз16 гп6з 4е 1а ре1[сш1а?
Ёв 4ес|с рага гевроп4ег а 1а рге3шпта Бау чше е1е3|г шпо 0е 1ов шев, еп е$1е саэо е1 ге1ас|опа4о соп 1а ехргез16п "ооБге то0о ".

46 и"*"и; р,ф.,".;йБ;йййп !

http://vk.com/espanol_con_amigos
37 1!

{-с].\ |:1-[,{[|!! Ёг{.\


ФБзегуа е1 о|3ш!еп1е е|егпр1о:

-Ап4а, 4е!а а1т{ е1 аБг|3о. 11ё э1еп1еэ Б1еп? 11епез гпа1а сага.
-1',1о, ез чше Бе ев[а0о 6е р|е тгез Богаз еп цпа со1а у гпе 0ше1еп гпцсБо 1ав
р1егпаз
|'ге3гп::1.т |: ;Рог чшё 1е 4ше1еп 1аз р1егпав а ез(а гпш!ег?

[)гс3ггт:{.т 2: ;!шё 1е 0ше1е а е${а гпц'ег?

2€ш:{| 4е 1аз 0оэ рге8цп{а$ рше4е вег цпа рге8цп1а 0е1 ехагпеп? Апо1а еп 1ц сца6егпо 1ш ге$Рце$1а. €опзц1{а 1аз с1ауез
еп 1а ра{3|па 187.

Бвсг1Бе аБога цпа рге8цп{а рага 1ов з13ш1ептев 01;{1о3оз.

- ]х1о, 0е0п1с!уагпеп1е, поз чше6агпов, еп аБг1| уа а 5ег |гпроз!Б|е |г а 1а гпоп1аба. €оп 1ас 3апаз чше 1еп{а 0е эа11г
4е 1а с!ц0а6.
- |{о 1е Ргеосцре5. Ёап 01сБо еп |ав по{1с!аз чше 11отег6 го0о е1 тпе$ у чце еп 1а со$1а уа а Басег гпе!ог т|егпро.

Ргсеггг':1а .]: .................

- ;Бзтоу аБшй6а 0е |еег! !!еуо |гев }:огаз у ат!п гпе чше0ап 120 ра{31пав. Ап0а, р6загпе е1 гпап4о 0е 1а се1е а тег чшё ропеп.
- !.{о [-:пс1опа. ;!ш|егез е! рег1601со?

|)гс3ггг:{.: {: -.................

- йе Ба01с}то 6аг1оз чше Бав е$(аао соп Ре4го еп вш р|зо пцеуо.


- РепэаБа у1з|1аг1о, рего а1 0па1 0ес|0{ 4е!аг1о рага о{го 01а, у согпо |!еуо цпа 8е1папа соп |0еа 4е эа!|г 4е 1а с!ц0а6,
ауег 1пе !.:1 а1 сагпро, а са$а 6е цпоз агп|3оз.

[)гс3ггг:1а 5: ....'............

-йаба, 0е роэше рше4о со|пргаг цпа вап0[а, чце е$1ап гпшу Бшепаз еп е$(а ёроса 0е1 або.
_[а уег0а0, Рагп6п, е$
чце уо }:аБ1а репва6о гп6в Б!еп еп цпа {опа о еп Бе1а4о, рего }таа 1о чше чш!егаз.

{)гс3г;:':1.т 6. ..............'...

(,оттто с'ут с! ехсолуасуу


А соп1!пшас|6п
езсцс}таг6 в!е1е 4!;{1о3оз гпшу Бгетез. 5е 1е }таг5 цпа рге8цп1а асегса 0е са0а цпо 4е е11ов. Рвсо!а
цпа 4е 1аз шез ге$рце$1а$ чце $е 1е ргоропеп. Ф1г6 са0а 01;{1о3о 0ов уесез. 0езршёз 4е 1а зе9шп4а ац0|с|6п
орс|6п соггес1а'
1" -''ч''"
ооо-'{)Бпе1ехагпептеп4г6с3()зе3тл:'тс]с-:ьеп1ге1ех1.оу{ех|о.Рпез1аац41с|6птаза4|вропегэ61о6е2(;.

ф
5 |\(|!.]}'] !,т ч;'':|:,:ц!с1т: :т.'' 5 ((.[) !' 1;!ьт,;5)', :-сз!;с;;:с1,-: .': 1..ть 1-.:гсрг:;;|,1:

|! !! ."0ф*" - 5"'ьБ а" ."ьй 47


!1


http://vk.com/espanol_con_amigos
;!шё !е тап а ге3а1аг а зш ра6ге?

2!шё оБ!есо по Ба рег0!0о е$(а гпш,ег? 2!ш€ чш|еге ез1е Бо:тБге?


;Рк\
! 1\\1
{,1 -- _)\|
\[- у

;@шё та а сотпег е| БогпБге? 2!шё рго[ев|бп ||епе А!!с|а?

2€бгпо Баз }:ес|о е1 е!егс|с|о? й!га еп 1а р63|па 201

http://vk.com/espanol_con_amigos
/Ф\
чу
Ф
о

ф
*
!н :ж::ж*?:;:н*н#'#:::11',?ш:::'
3гаБ а0оз 1

д|
|!
:ш[ ||
] -ЁаБ!гцагзе а евсцфаг ео1е 1|ро 0е гпепза|ез
т'с)
1

-РэсцсБаг цп ('еко 1ацо у 1еег 1ав рге8цп1а$ а1 гп1згпо с1егпро


_БэсцсБаг шп гпепза!е соп гпцс}та 1п[оггпас|6п ;9
с'
о
1,'

!у1 о ! ! у, <:;з р а гса с! е | а г,''(,',..(]/с'_{


Рп п:!гпего 3 4е еэса рапе 4е1 еха(пеп уаэ а евсцфаг гпепза!ез БаБ|гша1ев
е1 е|егс!с1о
чце $е 0е|ап еп цп соп1еэ{а0ог.
чше .."''ч''" р*'"0еп арагесег еп е1 ехагпеп.
Бэоз гпепэа|ев рше0еп герге$еп1аг 61вт|птоз т|ров 6е з!1цас!опеэ. 5е1есс1опа 1аэ

'
:
!1ч:ч-9-" чпа ев9че1.а р11а
-|п[оггпа1
0е шпа
1еш$9п
4е г.а{геэ,
ш3т !9-г_1111гп-1а цп етР1еа4о 49 яше Ба 11ча0о гаг0е а! сгаБа|о.
чаг3 чше!аше
, 9"1*р--"1а191ч ае цпа 1!епаа 11агпа а 1а ро11с{а рага 4епшпс!аг а шп с1|епе чше }ла гоБа4о цп ап[сц1о. - -;

{ ш11 оша рага 1таБ1аг!е ёе цпав аст1у|0а4ез 4е Багг|о. п


_ ч1{ге !|1гпа 1 :1

5 ч1 |:1": 111ч 1"1р"Ё601со ра1а 61саг цп апцпс|о. ! !


(,. [п сБ!со 11агпа а эш раге!а рага ог3ап|:аг шп т!а]е. г :1

7 ш:а е-гпч1"-ч
||"ч а таг1оз егпр|еа4оэ рага согпшп!саг1ев чше уап а $ег 4еэре014оз. ] г:

. !" :'-1-'ч|,з 09
ч1
гпё01с9
!п{о1гпа
41
9ше
по $е а1епаей а |о9 Рас|еп{е$ еп 1аз рг6х|гпаз $еп!апа$ |: -
') Ё| с!!еп1е 0е цпа етпрге$а |1агпа рага Басег цп ре010о шг3еп(е. 11 1:

]0 [_1-п |1"т1 от81птаа{ цпа за1|0а еп сосБе. |: п


^-|ч_'-. 1 'ш9 уута
;т ш1
1ь|_с_о_
а-9!1 шп
1п9пса!е
а зшв ра0гев рага ре01г1ез 41всш1раз Рог по ро4ег 1г а сотпег. п !_.1

з ..

Ёзаз з|{шас1опез рше4еп ехрге$аг$е еп ез{1о [оггпа1 (шзте6) о еп еэ1|]о !п[оггпа} (тт!).
2€ш:{1еэ сгеез {т! чше вше1еп зег [ог-
гпа1ев у сц;{1ев |п[оггпа!ев?

| | , '
,Роггпа1ез: ] ] ||п[оггпа!ез: | :

!а зо1цс16п еп 1а р:{31па 188.

Ё! сгофше!го : 5еэ!61 6е ваБа!о 8

http://vk.com/espanol_con_amigos
с|епе а13шпа 0ш6а, рог [ауог, ......'............ 6еБеп 6ес|г1о

$1 1о Бав согпр1е1а4о Б1еп, рше0ез гевроп6ег а }а э!3ш|епсе рге8цп{а:

Бп ез1е гпепэа!е эе 41се чце {оао9 |оз п|боз 4е 1а евсше1а уап а }:асег 1а ехсшгз16п.
а) !ег4а4его
Б) Ёа1зо

Ааа |о гп|згпо соп е1 з13ш!еп1е гпепоа|е, рего е$1а уе: езсшс}т6п0о1о.

ф
6

http://vk.com/espanol_con_amigos
51 !о Бав согпр1е{а0о Б|еп, рше0ев геэроп0ег а 1а в13ш1епте рге8цп{а:

5е3т!п 1а 3гаБас16п, Атап{ха песез!1а заБег с1 Р!саг0о е51а ае асцег0о еп за1|г 0е т|а!е гп6з {аг0е 6е 1о
р1а-
пеа4о.
а) !ег0а4его
Б) Ра1оо

Ресшег0а чце еп е1 ехагпеп по уа$ а 1епег е1 теко 6е|апсе, з6|о 1аэ


рге8цп1а$.

;Рше0еэ 1пагсаг еп 1оз 1екоз 06п0е еэ16 1а 1п[оггпас|6п чше песез11ав рага гезроп4ег а 1аз рге8цп1а$? ;Рог чшё воп [а|_
заз о уег4а6егаз? Ёвсг1Бе еп {ц сца0егпо 1ц согпеп1аг1о.

[а во!цс16п еп 1а р63|па 188.

А соп1!пцас|6п шз1е4 уа а о1г шпа вег|е 4е гпепза]ез 0е цп соп1ез1а0ог. [оз о!г6 0оз тесев. [евршёэ 0е 1а ве3шп0а аш0|-
с16п гпагчше 1а орс|6п сопес1а.

.8;
5чЁп |а 3гаБас16п, 1а пцеуа Ргорце$1а ез гп6з Бага1а
7 чше 1а ап1ег1ог.
а) \{'ег0а0его
Бп е1 гпепза]о 1а гпаеэ1га ехр1|са чше ог3ап|:аг:{п е1 Б) Ра1во
т|а!е а Ёкгегпа6шга а1 6па1 6е1 сцгоо.
а) !ег0а6его
Б) Ра!эо 5е3т!п !а 3гаБас|6п, в| асер1ап е$а ргоРце$1а, т!а!аг6п
ап1е5 ае !о асог0а0о.
а) !ег0а4его
5ч:!п 1а 9аБас!6п, |оэ п!боэ рйгпего [1епеп чше аршп- Б) Ра|зо
1аг$е еп !а весге1а(а.
а) !ег(а4его
Б) Ра1во
ф
9

Бп 1а 3гаБас16п ве 41се чше еп 1а з!3ш|еп1е гецп16п Бп 1а 3гаБас|6п зе 0|се чше е1 4ос1ог по ро0г6 а1еп6ег
уо!уег6п а ша{аг е1 1егпа.
у БаБг6 шп пцеуо гпё4|со еп 1а сопзц11а.
а) \{'ег4а0его а) !ег0а4его
Б) Ра1оо Б) Ра!зо

ф Рог 1о чше 6!се е1 тех|о, 1а соп{!ггпас!6п 0е


аш1огп61!сагпеп1е рог !п{'егпе1.
1а с11а зе Басе
8
а) !ег4а0его
Б) Ра1во
$е3!п 1а 3гаБас16п, ]ог3е 11агпа рогчце }тау сагпБ!оо
еп 1ов р1апеэ 0е1 т|а!е.
5чт!п 1а 3гаБас!6п, по $е рцеае уег а1 гпё61со, 0еп1го
а) !ег0а4его 0е1 [:огаг!о, \!пауе2 а1 гпео.
Б) Ра1во а) 9ег0а4его
Б) Ёа!зо

2(6гпо Баэ Бес}то е1 е]егс!с|о? й|га еп 1а ра{3|па 201.

http://vk.com/espanol_con_amigos
#; сопуеБас!ог)е5 ег|(ле ёо5 РеБопа5
о\
о
'а _€опосег е1 т1ро 0е 6|6|о3о чше арагесе еп е51а рапе
д! -Ресопосег 1ов 1п{ег!осц1оге$ у е1 сегпа ёе шп 4!61о3о
|!
-Ргеуег 1аз гевршев1аэ 4е цп 01:{1о3о
т'Ф
о
-о -€огпргеп6ег 1оз 0а1оз сопсге|о$ чше $е 6ап еп шп 01;|1о3о
|^
(1)
-Резроп6ег а !аэ ргерптаэ 0е1 0|:{1о3о
1,,

у гезроп6ег а 1ге$ рге8цп1аз. !п 3епега1 уав а езсцсБаг


Ёп ев1а раг(е 1!епе$ чше езсшсБаг шп 6!61о3о
6!61о3оз еп 1оэ чше
шпа а отга ва1|г, о ре6|г ауш0а. Ачш[ г1епез
а13ш!еп р!6е |п{оггпас16п, тагпБ!ёп рше4е ч:.'" рег5опа ргоРоп8а чше чш1ега
'".
шпа речше[а !!зта 0е роз1Б!110а4ев.

[1па регэопа чше Ба вц[г!0о цпа ауег1а соп е1 сосБе


1-1парегзопа 11агпа а !а Ёасш|та0 4е цпа [-1п|уегз!0а6
1|агпа а! эегу]с]о 1ёсп1со рага ре0|г ауш4а.
рага ре4|г |п[оггпас|6п зоБге сцтвоз.

[-|па регвопа чше чш1еге у|з|{аг цп !пц$ео соп цп


1_1па регзопа ||агпа а цп сопос16о рага ргоропег1е
за!!г а1 с1пе. 3гшро 4е 1цг]з1аз 11агпа рага ре0|г 1п[оггпас!6п.

{_|па регзопа БаБ1а соп о1га рага сопуепсег!а 0е чше |1па регзопа 11агпа рага заБег !ов Богаг!оз 4е 1гепез.
1е асогпрайе а цпа 61зсо1еса а Ба|1аг.

[1па регвопа 11агпа а цпа езсце1а Рага Рге8цп1аг рог [1па регзопа БаБ1а соп шпа егпр1еа6а 6е цпа о[с|па
1ов Богаг|оо у ргес1оз 4е сшгзоз 0е !41огпа. рт!Б||са рага 5асаг5е цп сагпё.

Ёвав з!1цас|опез рше6еп ехрге$аг$е еп еэ{1!о [оггпа| о еп е$11}о !п[оггпа1. ;€ш61ез сгееэ 1т! чше зше1еп вег {оггпа1ев у сш6-
1ез |п{оггпа1ев?

Роггпа1ез: [п[оггпа1ез

Ёэ |гпропапте еп1епаег Б1еп 1аз Рте8цп{а$ у ге$Рце9{а5 чце $е Басеп 6цгапге е1 6!61о3о. Ёп е1 э|3ш1епте 4161о3о т!епез
0оз гезршез1ав роз|Б1еэ рага са6а !п1егуепс|6п. Б113е !а соггес1а.

вмР|,вАпА. -Ёвсце1а 5шрег!ог 6е 8сопогп[а' ;Р13агпе?


в$тшо1АштБ. -51, Бцепоз 4[аз. й!ге, чшег1а гпа1г1сц1аггпе еп ]а Бзсце1а е| рг6х1гпо сцг$о у чшег{а заБег сц6п4о
ро4[а !ласег1о.

а) вмР!вАрА. -Ё1 р!аао 0е гпасг(сц1а согп1епаа е1 рг6х1гпо 15 4е гпауо у геггп1па е! 20 6е !шп|о. ЁаБг6 шпа
зез|6п |п{оггпас|уа е1 у1егпев 12 а 1аэ 10 4е 1а гпабапа еп е1 Ац}а \1а3па.
ь) вмР|,вАрА. -Бцепо, е1 рег|о6о рага гпа1г!сш1агве по рше6е а1аг3агзе.

http://vk.com/espanol_con_amigos
39 1!

!!

2' в8тшоиштв. -Бз1'шреп0о, а11{ еотагё. !шег(а соп[ггпаг ап1.е$ цп раг 6е соэаз. 2Ёз уег6а6 чше Бау с|псо сцгвоз 1

а1 аЁо? 1агпБ1ёп гпе 3шв{а/а ваБег сц6п1а$ а$|8па1цга$ }тау са0а аЁо.

[ а) БйР! ЁА)А. -}.[о, з! ве гпа1г!сц1а ец 1о6ов {епе цп 6еосцеп{о 0е1 10о7о.


п ь) вмР[,вАоА. -8цепо, по, $оп зе!з сцгзоз аса6ёгп|соз; 1о$ ше8 рг!гпегоз сцгзов аса0ёгп!соз 1еп6г6 зе1в ав|3па1ш-
га$ у а рап!г 0е1 сцапо сшгэо рше0е е1е31г вш еэрес|а116а4, соп зе!э аз!3па{шгаз рог сцг$о.

|! а) Б,йР|,БА}А. -€цап0о уеп8а уа |е 0аг6п цп [о11е1о соп е| р1ап 0е е$1ца1о$, 1аз ав!3пасшгаз оБ1|3асог!аз у 1аз
ор1.а1!тав, 1оз ргес!оз, 1аз ауш0аз есоп6гп!саз, 1оэ 0евсцеп1оз, е{с.
п ь) вмР|.вАоА. -[о в|епго, езо еэ а13о чце по 6еБо ёес!г1е.

4. в$тцоиштв.-1 ;}лау сагпБ!ёп рг6с|саз еп егпргевав?

]п а) БйР|,РА)А. -Бп егесо, тагпБ!ёп оЁесегпоз еое вегу1с1о. |дэ 0ов т!1с!гпоз сцгзоз 1еп0г:| рг6с!саз 1ге$ гпапапа$
а 1а зегпапа, рог е$о 1ав с1авев воп э61о рог 1а т'аг6е.
п ь) вмР|,вАоА. -[.{о, 1ав етпргезав по епйап а зшэ шаБа!а0оге$ а пце$ша езсце|а.

в$тцо!Аштв. -;А}:, [епогпепа1! Рцез гпцсБ[з1гпаэ 6гас!ав, вебога.

Рвсцфа 1а ац01с|6п у согпргшеБа ш е1есс!6п.

ф п''' ]0
10 [:зсгтс}'та 1а 3г;-тБас!с!:: ((][.) 1, 1'г!:;[а :{),)

@ { о !: ! !||!' ! !!, !|!(''.!с[!.{{],('.$

Ёз !гпрог1ап1е 1оса1|ааг 4а1оз еп 1а 9аБас|6п рага соп{е$1аг а 1аэ рге3шп1аз. БвсцсБа у согпр1ета е1 в13ш!епт'е 0|:{1о3о.

Ф
1! !:зсгтс!-'та !а 9г.тБас!от-т п-:." 1! ((||) 1, р!:т.: !1 )

сАк],о5. -;!ш6 1аса! ;!шё Басегпов Боу? ;5а1!гпоо а 0аг цпа уце||а?
мАшшЁ[А. -1{ э1 тагпоз а1 рагчше?
сАк! о8. -;А рагчше? 2Ф1та зеъ? А е$1а$ }тогаз 0еБе 0е еэ{аг 11епо 6е 3еп|е согг!еп6о,
гп6з!са, Бшгпо, ш{, по 1еп3о 3апаэ.
мАшцв!А. -Рцеэ а гп1 гпе епсап(аг{а !г а1 рагчше. €цап4о еп цп Бапсо у егпр|еэа а ра$аг 1о0а еоа
8еп1е|пеепсап1а-3еп1гецпо$уошоз,|гпа3!паггпезцзй0аэ,вцшаБа|о,зшзргоБ1егпаз...
сАп| о$. -61аго, рог9це еге$ |пцу [ап{ав1оза. Рего уа !о }:егпов БесБо гпцс}:а$ уесе$, тагпБ|ёп Бау чше Басег о1таз
созаз, еэсцфаг гп6э!са... 2Рог чшё по уа|по8 а а1фп сопс!ег!о?
мАшшв1А. -1Рог 1а гпабапа? ;€огпо по $еа 0е гп6з!са с16в|са!
сАп],о$. _;[ з| тагпоэ а Ба!1аг йп3о? 1т! Ба|1аз [епогпепа1.
мАшшв1А. -Рцез гп1га, еп е$о$ 1ш3агео о!егпрге Бау а13ш|еп ', у а4егп6з ропеп }а гп6о|са а1{'(э|гпа,
(,?

сАк!о5. -1Рего в! с6 3апаз цп гпоп1'6п! }.,[о согпо уо, з|егпрге соп {гаБа!ов 1егпрога1ев.
мАшцв!А. -|ц51агпеп1е рог е$о 1о гпе!ог е$ чце уауа!по$ а| рагчш9 чце е$ 8га11$.
сАщо$: 11!о-
тшуо по]!!епе во1цс!6п!

Ё! сго06г0е1го : 5ез!6о ёе 1гаБфо 9 5э


http://vk.com/espanol_con_amigos
Ре1ас1опа аБога 1ов 0атоз чше Баз евсг|1о соп 1аз орс!опез 6е |аз 4оэ рге8цп|а5 чце 11епе$ а соп{|пшас!6п:

5е3т!п 1а 9аБас16п, 1о чше гп6э 1е 8ц$1а а йапце|а 4е1 рагчше ез:


а) чше рше0е |ш6аг а1 Ё!сБо1.
Б) вепсагве а уег ра$аг а 1а 3еп1'е.
с) эеп{|гзе 0![егепсе гп|еп1гав разеа.

Рп 1а 3гаБас1бп зе 01се чше 1о чце по 1е 3шэта па6а а йапше|а 6е 1ов сопс|епо9 е$:
а) 1епег чце ра8аг еп(га4аз 6е сап3о 1ап сага$.
Б) раэаг рог 4е1апсе 4е а13шпаз рег$опа$.
с) гпап1'епег сопуегвас|опез еп уоа а11а.

;6ша{1еэ ооп 1аэ ге$рце$(а$ соггес1аз? 2Рше4еэ ехр1!саг рог чшё? Апо1а еп |ц сца0егпо 1ц согпеп1аг|о. !а эо1шс16п еп 1а

р:{3|па 188.

[-|з1е0 уа а о{г цпа эег1е 0е сопуегзас|опе$ еп1ге 4оэ регэопаз. !ав о|г6 6оэ уесез. 0езршёэ 6е 1а зе3шп4а ац01с!6п гпаг-
чше 1а орс|6п соггес1а.

,^:7.
11г
12

5ефп 1а е1 }:огпБге чш1еге Басег цп сцгэо 0е !п31ёв:


3гаБас16п,
а)чше егпр1есе е1 |цпев.
Б) чше 6цге цп гпео.
с) чше 1е о|гуа рага е1 тгаБа|о.

5е3т!п 1а 3гаБас|6п, а4егп6з 4е| сцгво, еп е1 {о11ето 0е 1а еэсце1а:


а) эе о[гесеп ас1|у|0а6ез &_тега 0е с1аэе рага БаБ1аг еп |п31ёз.
Б) эе |ез реггп11е а |оз а1цгппоз ог3ап|ааг ас1|у!0а4ез сц11цга1ев'
с) зе 1ез 1пу!1а а 1о0оз 1оэ а1цгппов а рап|с|Раг еп ас!!у!аааев сц|шга1ев.

т,<? '

Бп 1а 3гаБас16п зе 0!се чше 5ег3|о а раг11г 0е аБога:


а) 1оз 6пез 0е вегпапа уа а 1епег гп6з с1авев чше ап1е5.
Б) 1оз !шетез уа а аргоуес}таг е1 т1егпро еп цп сцг8о'
с) та а аргеп0ег гп;{о |п31ёз рага 1гэе а Ёо1а0оз [-1п10ов.

Бп 1а 9аБас|6п, йаг(а ехр1|са а 5ец!о чце $ц$ р1апев 0е !':(цго:


а) т1епеп чце уег соп $ц$ агп!3оз'
Б) ат!п по эе 1оз Ба соп1а4о а зшз ра6гез.
с) еот:{п ге1ас|опа0оз соп $ц3 езтц0|ов.

;66гпо Баз БесБо е1 е|егс1с!о? й!га еп 1а р631па 201.

http://vk.com/espanol_con_amigos
_Ргерп1аз ргет|аз зоБге еэ1а ргшеБа
-}:]6гпего у {1ров 6е рге3шпсав
в

(,
-)!0сц1та4 3епега1 6е 1а ргшеБа (,
-1пв1гшсс1опев у 4шгас|6п 4е 1а ргшеБа т'эо

Ёау с!псо [газез. €а6а цпа герге$еп1а цпа |псепс|бп согпцп|са(|уа сопсге1а: шпа рет1с16п, цп ау1эо, цпа а1пеп(иа, е1с.
Ёэо ев ргес|эап)еп1е 1о чше Бау чше ае1еггп|паг, ева !п1епс16п согпцп|са1!уа, е1131еп0о еп1ге 1а$ [ев орс!опе$ чше $е
о{гесеп.

Аау 4\еп [гаэез у еп са4а цпа, цпа ра1аБга чце е$1а гпа1 у чше уа гпагса4а еп пе3г!1а. Ёау чше сагпБ1аг|а рог о{'га 1о1па-
4а 4е цпа 1|зта чше арагесе а1 1а6о 0е !аз [гавеэ.

Ёау шп 0161о3о соп 15 Бшесоз чше 0еБеп согпр}е1агэе соп цпа ра1аБга 1огпа0а 0е еп1ге 1аэ чше зе оЁесеп еп цпа 1!ви
чце арагесе соп е1 6!61о3о.

!аз гезршев1а$ $е апо{ап соп 16р!а 0е1 п." 2 еп 1а Ёо]а 4е ке$рце$1а$ п.о 4. !оз 6а{оз регвопа1еэ 4е1 сап4!0а1о 1агп-
б|ёп 0еБеп евсг|Б!гве а|6лр|т.

Рцп{цас|бп гп;|х|гпа 0е 1а ргшеБа: 20 ршп1оз. 1о{а] 0е рге8шп(а$: 30. [а пога зе са!сц1а гпш!т!р11сап0о е! п6гпего 0е
ас1ег!оз рог |а ршп1шас|6п гп5х1гпа у е1 гевш!1а4о зе 0|у10е рог е1 п(гпего 6е [1егпэ. Рог е!егпр1о, в! шпа регвопа }та сеп|0о
25 рге3шптав асепа0аз, |а по{а зе са!сш1а аз[: 25 х 20= 500, 500/30=16,6.

http://vk.com/espanol_con_amigos
!,;:;/г,/;] г(::;г.ч

1;'''г(:.']
2Бп чшё з1сцас|6п 4|г1а цвте6 1аэ в!3ш!ептев ехРге$|опе9? йагчше 1а орс!6п соттес|а еп |а |1о]а 7е Резршез[аз |,]йтпсто 4.
!'.'тг1к.'.]

А 1а !ачш1ег0а 1|епе цз1е0 10 {газез. Рп са4а [гаэе Бау еп 1е1га пе9г11а шпа ра1аБга чце по ез а6есша4а. 5шзт1т:!уа|а рог
а}3шпа 6е !ав ра1аБгаз 6е 1а 1!зта чше арагесеп еп е1 сша6го 6е 1а 0егес}:а. Рше4е цт1!!:аг езта }то]а сотпо ьошааог.
йагчше 1а орс16п сопес1а еп |а [7о|а 7е Резршез&з !,]т|тпего 4.
[].-:г:с 3

Ре11епе 1ов Бцесоэ 4е! техто з!3ш|еп1е соп цпа 0е 1аз 1гез оРс!опе5 чце $е |е ргоропеп. йагчше 1а орс16п соггес1а еп 1а

Ёо!а 7е пе5рше5са5 ${тпсто 4.

Рцеп[е: [: { | ;.> : :'с1 1 |. | с > ;11 а 5. {-'с ;-\'.1 11 1 с5. { 5

! 1дгггг;г.* ( ();,|{''' {!! |_,{)..

Рага геа1[:аг ез1а ргшеБа песеэ|{ав {епег сопос1гп|ептоз 6е еврабо1, рего по ехс1ц$1уагпеп1е сопос1(п1еп1'о$ 8га!па(!-
са1еэ. Ёп 1а рг|гпега рапе 1]епе$ чце |п1ерге{аг цпа [гаве, 1гпа3|папе цп соп(ех|о, цпа 1п1епс!6п, цп $еп||ао. Рага еэо, по
о!егпрге е$ ;гпропап1е е! сопос|гп|еп1о 8гагпа1!са1, з!по воБге 1о6о 1ав роэ1Б1114а0ев 4е 1а [гаэе еп з11шас!опез согпцп|са-
1!уаз. Рог е$о по зе 11агпа ''€гагп611са у тосаБш1аг|о". Бп 1а эе3шп4а рапе 3[ ез !гпрог(ап1е е1 сопос!гп!еп1о 3гагпас|са1, у
еп 1а 1егсега 1ап1о е1 8гагпа1|са1 согпо е1 1&!со. Бп 1а ве3шп0а рапе, ааегпаэ, 6еБеэ сопе31г {газез.
Ёп 1о4оэ 1оз савов, ез 1гпрог|ап1е 1еег Б!еп 1о чше арагесе еп е1 сцааегп|11о, еэ гп6з, 1еег1о уаЁаз уесев. А0егп6з, {агп-
Б]ёп ез !гпропап{е 1гпа3!паг з|1цас!опез, у 1епег }а сарас10аё 0е сопе3|г. Ё|па1гпепто е5 1!пропап1е 1а сарас|0а6 0е согп-
Б1паг 0|вт1псо$ е]егпеп{о5 со1по еп оп ртзаа1е.

йцсБов 0е 1оэ соп1еп14оэ 3гагпат1са|ез 0е е$1а рп-1еьа $оп 1о$ чше эше1еп арагесеп еп 1ов 1!Бгоя 0е езрабо1 0е п1уе1
1п!с1а1 е |п1еггпе61о: 01[егепс!а еп1ге е' е5|а у пау, ргероз|с|опез, Ргопогпьге5 1п{егго8а1!уос согпо сцап|о5 | 4ш1ёпез | 4шё,
ргопогпБгеэ регэопа1ез согпо /е | !а | !о' е1с. !о9 соп1еп|ао$ согпцп|са{1уов (Ё:пс1опа1еэ) сагпБ1ёп 5оп |о5 0е 1оэ п1уе1ез
|п!с|а| а1то е |п{еггпе4!о. 1е асопве!агпоз сопвц11аг 1оэ гпапца1е$ ае е$о$ п|уе1ев. АБа!о с1епео шпа речшеба 1|эта.

11тц1оэ 8е 1а е4|тог!а1 Б01пцгпеп, гесо|т1епааао$ рага ргерагаг 1оэ соп1еп!6оэ 6е 3гагп6с|са, согпцп|сас|6п у 1ёх|со:
о Рг1зтпо Б1, Ртоуеза
о €!ш\ Рт1зтпа Ё1 (рага е1 РР!Ё 1п\с|а| езсо!ат)

. мё[оао 7е езрабо1 рото ех[тап!егоз, п|уе1 1п1еггпе4|о


о Ё! 01ос - езрабо1 еп 1тпб3епез

о |осо0ц1аг1о еп тпойтп1еп[о, гпапца! 0е асс!у|6а0ев 6е |&1со соп {аг|е:ав

о Ёзса1а [|

о !а!!ет 7е езсг1[шта
. ис|1!то5 уа7шо4аз, т1тц1ов 0е1 п|уе! 1п1еггпе0!о !

о €топтб[1са \с|з1са 7е! езрайо! соп е)етс|с|оз

56 йа0са! 6е ргератас!о:2 0е| 0Ё!-Ё (|{!уе| !п!с!а[)

http://vk.com/espanol_con_amigos
Ф
о
о
,{ь !| орс!опез, 1а э|:цас|6п гп6э а4есца0а рага цп соп1ех|о
-в1е31г, ае еп1ге таг|аэ 'а
ш! д.в
1\'|/\ !Р
-Ре1ас!опаг э11цас!опев соп шп соп1еко
!! -|гпа3!паг 4!{егеп1еэ [газев рага шп соп1ех1о ааао
т'о
-Р|ч|г е1 соп1еко а6есца6о, сцап4о 1а |п[оггпас!6п чце $е 0а ез гпшу роБге 6
:9
!г -Ров|Б1е 01!сц1са0 6е согпргепв!6п 0е1 1ёх|со 0е 1а [гаве о 1ав э!1цас1опез
о
1^

1,)

0Бэегуа 1оэ з13ш|епсев е|егпр1оэ:

1. ;0п росо гп:{з 4е ро11о?


[_|вте0:

! а) евса{ о[гес|еп6о гп6в ро|1о. !! Б) сгее чце по Бау гпшс}то ро11о. _| с) по чш1еге со!пег гп6з ро11о.
2. 5!п гесе1а по ое }о рше0о уеп0ег.
{-!зте0 езт{ еп:

'- а) шпа сос|па. 1. Б) шпа [аггпас1а. |-! с) шп ге$1ацгап{е.


]- !ше(а ргоБаггпе ёзта.
1-|з1е0 ое ге{]еге а:
! а) шпа [а10а. ! Б) шп рапта16п. ! с) шпаз 3айэ.

Рп е1 ехагпеп теп6г6в чше е1е31г 1а в|1цас|6п еп чце 01г[аэ езтаз [гавез 0е епше 1ав ше$ чше зе 1е 0ап. ]ёп0г6э чце е$со-
8ег еп1ге з11шас!опез, 1ш3агез, оБ|есоз, 1е|па$, |п1епс!опев, ев1а6оэ 0е 6п!гпоэ, е|с. Ёп е1 э|3ш!епсе сца0го, цпе 1аз со1цгппаэ
рага егпраге|аг саёа {газе соп 1а з|сцас|6п о !п1епс|6п.

|]г;:зс'з ||чгс'с]...

;|атпоз а! с!пе езб пос!те? !ш1еге сагпБ!аг 4!пего.


п п
;Рше4ез уеп!т шп шотпепю, рог |аоот? Рхргеоа цп 6езео.
п п

п
;@шё 3апаз 11е !гтпе!
! Рв16 согпргап4о еп{га0аэ рага цп еэрес16сш1о.

2[1епез сатп61о ёе 100 ецтоз? Бэс6 !пу|тап6о а а13ш!еп.


п п
|оз рага !а 7е !аз 8:30, рот |аоот. Бэт6 р101еп0о а|3о.
в н

€! сго0огое(го * 5ез!оо 6е:гаБа,|о 10 7/


http://vk.com/espanol_con_amigos
!|\!о а8цапсо 7п^! Ёхргеэа шпа ор|п!6п.

['{о зорогю а 1а 3епсе 4це 5е сгее 1тпрот[апсе. Рв16 агпепааап6о.

[о з!епю шцс/ъо. [']о уо!уетё а ?тасег!о' Ёэ16 еп цпа [гц1ег(а.

5! по се юшоз 1а тпе11с!па, по уа!по5 а! раг4ше. Бзс;{ Бапо/а.

Рбпдатпе 4оз 1е1!оз ёе ёзсаз. Бзс:{ р!0|еп4о 0|эсш1раэ.

&есцег4а }о чше }таэ у|э1о еп ге1ас!6п соп е1 1егпа 0е 1аз в1тцас1опе3 еп 1а 1агеа 1 4е 1а (рав|
пао 41 у +2). Ачш| рше6е зег(е 6е 3гап цс!1!0а0. [ао во1цс1опез еп |а р631па 189.

Ф г'" е| ге1о!.

;Бп чшё в1тцас|6п 0|г[а цэсе0 1аз з13ш|еп1ез ехргев!опев?

1!..1о гпе 0|3аэ чше Рера Ба о16о гпа4ге рог [1п!


[_!отеё:

а) ве а|е3га рог Рера. Б) по зе 1|еуа Б|еп соп Рера. с) по чш|еге чше |е }таБ1еп 4е Рера.
Рег0опа, рего е1 го!о 1е чше0а [аса1. йе|ог ёзте.
[-|оте0:
а) еэп{ асопзе|ап0о. ь) еэс6 зоргеп010о. с) евса{ пе3ап6о.
€гео чше |еп8о чце ес}лаг1е гп6о Баг|па ап{еэ 0е аэаг1о.
[-1в1е6 ев16:

а) 0евсапзап4о. Б) сос1пап4о' с) гпегеп6ап0о.


!1еуо 61еа гпезез в!п уег а Раш]а.
[]з1е0:
а) по сопосе а Рац1а. Б) есБа еп [а1са а Рац1а. с) по чш!еге уег а Рац|а.
Ршеэ уо сгео чце Ё,:пс!опа а р||ав.
[]з1е6 еэ!{ БаБ1ап0о 4е:
а) шпа 1ауа0ога. Б) шп Богпо. с) шп !шрете.</