You are on page 1of 5

774

CL~ ~l1tlo~ @)O(n)~ elroID~~~ @)~6~O-£) o)ae>ciN~IDo, roai>e5watb @!I n;l1tlo~§ elCi1-80~IDO @)wao'G1:fiai>o

O;5g~ouZd e~:;' ~~.:J'WJ~: ":JJo~ ..)~6-~NJ. ~o ;5J.)~g~ :JJo~ ;5wJ ~~CSJoO . ..)o6~ GS.)4~;S ~;5N" ~d QNJ.~o." (;o~: 78)

"i$ CSJc::7"C" :).);5J J cOl :q~ .:J N":§O ;"c:;J i$~S'~o~." (~tp6: 195)

~r ..... :c {~t-'~ (2.1 ~ : It,;; J(j

~ ~ • '.Y J1'" • T I.S'

~ <.) i% j; .b;ll

: dW Jli J . [VA: .L:.I11 ~i"'(:~ ~ ~i Jl ~i\ ~ ~;,.

.[\~o :;~I]

l004SS'g ~~~ ~~b (6;;J-~) .ea @Q"S@o ~oo ooOJ gp.:l5e9~ e9@~e,);5) ~5(,."':16). ~0e5 e9@~ 0".,<;0" e9@~ @o~OJ"SIi) ~~e>~ ~K60 ~Oe> 0J050)&~e.:>o ;o~~o @~J ~~o5Jo;oJ ;o~~oiSoe>W"~. ;5J;o~ 0J050)&00) .;)S'lr~g ;J~OJ? ei~ @O~~oeS"' ~~~S~ O"fv""'.J~ e~J~OO)e @ei;5) .;)S'lr~ e"'"J. ~~~S~ ei;,J..)~OW ~t:[) @ei;oJ S'~<t>~oe. ~rT" ~er 0J050)&~e.:>o ~e,)OrT" e9 @oeJ.JOJ"SIi)§ S"6&Q)~Oi>S ~~W ~ei6 LoJo06"e.>~ ~w OJ"S~oa ~~o~o~oe. @oCSJs ~~~~.!i (~) @oeJ.JOJ"SIi) ~~e>~ LoJo06"e,);5) ~Oe> ;J(S'~O"GS;o 6"§CSJ a~~.

~S'o)&e l004SS'g oo~~ e9@~;5) .ea @Q"S@o ~oO ~~~oiSe.:>oeS"';o ~6~,o ;';~e.:>oe3 ;';OOO).;ro ~K6oeS"' @oeJ.JOJ"S~ ~~e> e~J~")OJ ~@e50J"~ t!l~~oe5 ~KO"~g ~~~Ot:) a2§~er ei~ ~.;ro~~ S";o6iSJJ~O"CSJ. ~~~ ~~b (6;;r~) oo~~ e9@~ 0".,<;0" .ea ~~@~ ;o~~oiS Oe>W"~.

775

1793. ~~~ 'OI25cl @~~ (6~) ~4S;60: ~~~ ~~o (6~) ~5@§J l?)oSJO)o5 ;,J~~OJ. e;soSJ;6 CS~ ~0e§06" ~;6cl~.J~ ~5@ ;6i_)0"'(!) @~;0~0) - @o,~

@e,)J" ~~O" ~:5 23~~, e§;6 CS~ ~OJ(!)e1 ~w~ ~oSJ~cl ~O)CSJS"~" "~5@6" @o~.>J"g~ ~l?)~ ~ocS"~ e;soSJ;6§J e~oSJre<s"OJ. @~.J~ ~~o(6~) e§;6 ~g§J, ee ~~~g~ ~O)iSJ§J6~~p ;6~cl ~6~OOJoW"0J. ~~~~ .>J"5~ ~O)iSJ§J~~~. ~oSJ;6 .>J"5§ ~5@6" @o~.>J"S~ .>J"g~ow ~ocS;6cl ~~oSJo e~oSJre~ .>J"5 CS(!)~ ~O"'OJ .

.>J"OJ ~.v:l~~@0) ~~o

~<s"OJ. S"ocSOJ ~~~~,

'"

"~OJ e.,~ ;0~ ~cS l?)oSJO)o5

~~OJ. es ;0~ ~~ S"§Jocr' e:9511 ~~e.Jo z.yol\)o~cS~ ~ @~ ~oSJo" ®~ ®.v:lOJ. ~5S"ocSOJ "~ ;,Joe.J !)Jf)&> 23;60 e~~~~ CS~~OJO) e§§J2r~~oe ~.v:lOJ. S~S Qj"5~ ~cr' ®o~Qj"S~ .>J"S~ow;6 ~o&>~§ 19C5Js<f1~e.JO CS5S"C$J" ®~ ®~OJ . .>J"5 ®~~ @O) ~;6cl e§0"'.se§ ~oSJ;6 .>J"5e1, "'OI~ ~OJ ~<f1~0&" ®.v:lOJ.

776

es ~~.s~ @~6Je,);6,:) ~e,)~~;O ~6~Q...))oW"6v. j;6v ~5;o ~ e,)V Wv S" W"J;6v. es 0:5,) ;5 ~ 5 ;0 ;Je,)~ ~~.s~;o @~fT"6,:). ~6,:)

. ~w ~~~~ .:JQ"~~ @;6v;J 5oW"6J. (@O~ ~5eJ"71 ~~~ ~OSJo ~~o ~'ir'6J.) ~5 @~~ ~e,)V .:J;5J. ~~.s~ ~@;5 ~5d', "~S ~6J ~<f{)O~" @~6J. es ~~.s6 ~o:)v;5 ~S""z,. .:J23o:)vO ;JoGS6~ofT" (~6~~) ~e,);J~~~;5 'PJ£~ ~g~ ~sz,.ci>;5J.~5;o ~e,)~o~ @~6J. ~;5v ~5;o ~e,)Vt:5JS"w;J;5v. ~5d:'; ~g~ ~ ..v:l ~ L.iJo ~ eo s &.§: ~ 6 t:5 ej c:5v. '\~23e,);5v @o~OJ"S~ OJ"S~~;5J. ~o&';o§ 19cJ.J~~~~6:>o ~OW~ S'" GSJ . @ 0 GSJ s;o OJ"5;o 19 cJ.J S" ;0 E!95[)~~~gJ6~6:>o ~owGS;o ~ @~LoJoOSJO" @~6J OJ"6o&'. @o&' .:J;5J. ~~oS~ ~~o (6~) ~23e,) ~oGSJ "~;5v o~ ~GSOSJo (~6~~) E!95[) ~~.v:l;5v. s;5vs ~6J ~w o~GS@o eJ@e,)V Q6~;o§ ~~OfT" ~o~o~" @;O ~s6:>;5 ~~oW"6J.

@~..)ci> ~E~ !):5 23~~ (6~) "Q~ci> ~~~e5;5 @GS\;;lo ;5vow

e..J eJe..J

0J05gJ6~.v:l~!" @;O @~fT"6J.

777

ea ~~~ e~o (6~) b?0"" e:l G$.) ex> :c;3 oJo.j OJ: ~ ~e.J ~ 0" S e ;S e.J :5 ex> ~ & eo 6J 2J" K.:l 0 ~ (.,JoG$.) S06J eao5J;6g c0"$G)oi5~o e~o (6~)~ b?~oejG$.)) ~~

eJ

;60&, ~~ a~~ @)<:5~~0 ;5.)0&

a~~ ~<:5~~0 ~~~ oJoe0J6e§.J.v:Lo. ~ <:5~6 S"~J. Zuo~ex> eo&, ~OJ OJ"e5~, Zus ~~ ;;Si5-cJe5 ~~ a~ex>, ~(f~~ e:lOe3OJ ~e;l e;6J. eSo5J~ gex>S'1("~ 6;5.)S&0&. @)~.j~ ~OJ ~ Zuo~~J. (~~;5.)

~<:5~) ;;Sw-cJs e;6J. lfJa~oeS

~~tv" ejs (;;Sw-cJs;5.) ~<:5~)

~~6" ~~tv" ~G) a~~ ~~e§ @)<:5~~0 lfJS"60 ~!:l;6~ S"r3?"

~oe§eS @)~l9~b~ 2:)~ ~ ~ @)slr&§ aOJ~.v:LOJ. eao5J;6 :J~ ;;S~ ~<:5 ~~~ ~eR"~OJ. c0;;S.o5Jo e ex>;6.) S" ~ es 05J;6 " tv" <:5 K <:5 ~

/)

c6~c6s~ c6oe:loeow;6 re;;60

eoG). e~lfJ~'§ (c6~0) ~ c000~ lfJ~woW"OJ: ZuS ~oe§oeS ~ob) OJ"Se lfJe:l~ eo<:5~ ~OJ c006J @)Slr&§ :5~~so&. Zus;,J~ ~OJ;6J. ~0e§06"~ @)ob)OJ"Se @e:l~e r3 ;5.)J.o w e§~.j 0 is_) s& OJ" e;l;6J. e ~ :8£08 ~~lr& ~o& (;j"Bde5§) :5~~so&" ~~ :c;30J0.jOJ.

778

~ ~6~ :J::J ~~o (se) Q~~§

"-

~~~~~(!)J e(!)J~~.v:lOJ. @l~2r

~ 0 W (.;).) 6 tV" so) e3 OJ lU ~ o:5.Jva> .;).) o:5.Jv S OJ. (2.).)~6 - .:ilJ~o )

(;0~~ eJ.)~8~('J e6l.;Ss6roo -;0~~ ;m~o~('J ;0er5J l.;Ss6roo)

~~.gael)

~E!)O~ '~re~o' ~;$ ;;,)CSo ,;$i:).joEl, S1~lJ~ ~re~o ~OeJ :'v5~ a~~ :::>GS.:l ~KO"O): ;;')E!)~~, 23'O"tS, a.;S.y.~)~, ~.5:l" ~tS:'v6~ (S1ZJ' ~ertS). ~ ~e~~

-J> Q (j N ~M a.._

~@3e -6"t~6 (ce) ~5~ (!;9OSJ~ ~~t:$6JE!) ~~~OSJo ~.;Slf:>.;S~ (~)IT'5 If:>';st:$(;J":,)§

~~lUE'Q)OIT' -6"toEl. ~0GS.:l~ ~@3e -6"t~6 (oze)rl"6J ~~ ~~~OSJo ~.;Slf:>.;S~ ~e~~ ~~lUE'Q)Orl" -6"t~.l~ 6Jre>~~0GS.:l~ (!;9OSJ~ ~~~~ ~~6~6E!)5.)0~6J. ~06~ .;m0GS.:l ~~6 ~5o:ilJ .;m~ze6 ~~tJ~:,) a,~ .;S~o ;.5c!)mi:).j~ ~~Lg»@o §..JoC§" ;;)_6~e CfuJ~lJ :Ja:') ~E!)O ~cs (!;9Q"0;;,)8 -6"t~.l;;').)ag ;;')5~~E!) ~.)6J-;;,)0 CS~~g (!;9 :,)gOSJo ~55""cS:,) ~C!)oEl. !)6J a~:,) ~cS ~~lJ.)'i:,) :.>~.)~o, EJ"gKe,J".;So, :,)~.)go ~cSE!)lU j_6~~ ~erE!)~ cS~~~ ~~§":,), a,~~5 s, OOb5""ogo 6E!)~~~ ~0".)6 ~Koo~ ~oe.J.:JOJ"g~ ~eJc!) -6"tocS~.l 'tSOSJoe" ~.;S5""O"g~.l :'>O:,).)ot:5J§'O"cS~ ~~~OSJ;;')q;6J. e~§ ~~.l0IT' ~6"~ .;S~o .;moGS.:lw~s, t:)2S~(!.j" :,>(;J"~~ §"~et:5J.j §'~0C§" -6"to~~o eroa ;;)_6~~ ~~o~c!).l cS~~~ ~~§"~ ~oe.J.:JOJ"s~ ~eJc!) tl>-~.l ~Koo~§ ~;;§~0t:$~0C§" tl>-o~~;.i) ;.i)E!)~ ~~~oEl. cses &.;s;,6 (oze) .;s;,5~ (!;9OSJ~ ~~t:$6JE!) ~~~~~§ .e.;S~.;S~ (~) J>e~ §..JoC§" eJE!)O t:)§..Jo5.joEl.

1794. ~~g ~~~ ~:S:@Q (6ze) ~4S;So ~S"60 e.;S~.;S_§; (c6~o) <;;l a" lj ~ c:> 0 ~ 6J: " ~ c5 Q.).) N" ~o~o6 1;lU ~Sl;) ~oc5;o ee;~ ::bo6J @l~2r~§ ;;)~~~o~. ::boOJ ~c5Q.).)tV" l~o~o6 ~;SJ. ~.J~ @lSz,.c:& 1;1)) ~Sl;) ~S~~o~ ::boOJ @l~2r& ~ow (;,J"5~~§)

;;)~~~o&." (2.).)~6-.:ilJ~o)

(;0~~ m~8~('J e6l.;Ss6roo - ;0~~ ;m:'vo~('J ;0er5J l';ss6roo)

M